KAY COMBI-TABS

Primær information

 • Handelsnavn:
 • KAY COMBI-TABS
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • KAY COMBI-TABS
  Finland
 • Sprog:
 • spansk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 115417E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

1 / 14

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn

KAY COMBI-TABS

Produktkod

115417E

Användning av ämnet eller

blandningen

Rengöringsmedel

Ämnestyp

Blandning

Endast för yrkesmässigt bruk.

Information om utspädning

1.0 %

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

det avråds från

Identifierade användningar

Allrengöringsmedel. Manuell användning

Rekommenderade

begränsningar av

användningen

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgien +32 13 67 06 91 (Belgien)

BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för

nödsituationer

+32 13 67 06 91 (Belgien)

Telefonnummer till

Giftinformationscentralen

09 471 977

Datum för

sammanställning/omarbetnin

08.05.2014

Version

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Produkten SOM KONCENTRAT

Ögonirritation , Kategori 2

H319

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ej något farligt ämne eller blandning.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

2 / 14

Klassificering (67/548/EEG, 1999/45/EG)

Produkten SOM KONCENTRAT

Xi; IRRITERANDE

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Produkten behöver inte märkas enligt EU-direktiv eller motsvarande nationella lagar.

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Produkten SOM KONCENTRAT

Faropiktogram

Signalord

Varning

Faroangivelser

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

Förebyggande:

P280

Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ej något farligt ämne eller blandning.

2.3 Andra faror

Produkten SOM KONCENTRAT

Ingen känd.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Produkten SOM KONCENTRAT

Farliga komponenter

Kemiskt namn

CAS-nr.

EG-nr.

REACH Nr.

Klassificering

(67/548/EEG)

Klassificering

(FÖRORDNING (EG) nr

1272/2008)

Koncentration

Natriumperkarbonat

15630-89-4

239-707-6

01-2119457268-30

O-Xn; R08-

R22-R41

Oxiderande fasta

ämnenKategori 3; H272

Akut toxicitetKategori 4; H302

Allvarlig ögonskadaKategori

1; H318

>= 20 - < 25

Alkali

584-08-7

209-529-3

01-2119532646-36

Xn; R22-R36

Akut toxicitetKategori 4; H302

Allvarlig

ögonskada/ögonirritationKate

>= 10 - < 20

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

3 / 14

gori 2; H319

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Anmärkning

Inga farliga ingredienser

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Produkten SOM KONCENTRAT

Vid ögonkontakt

Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under

ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om

det går lätt. Fortsätt att skölja. Uppsök läkare.

Vid hudkontakt

Skölj med mycket vatten.

Vid nedsväljning

Skölj munnen. Sök läkarvård om symptom uppstår.

Vid inandning

Sök läkarvård om symptom uppstår.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Vid ögonkontakt

Skölj med mycket vatten.

Vid hudkontakt

Skölj med mycket vatten.

Vid nedsväljning

Skölj munnen. Sök läkarvård om symptom uppstår.

Vid inandning

Sök läkarvård om symptom uppstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt

krävs

Behandling

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Produkten SOM KONCENTRAT

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden

och omgivande miljö.

Olämpliga släckmedel

Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid

brandbekämpning

Ej brandfarlig eller brännbar.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

4 / 14

Farliga förbränningsprodukter

Koloxider

metalloxider

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för

brandbekämpningspersonal

: Använd personlig skyddsutrustning.

Ytterligare information

: Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt

föreskrift. I händelse av brand och/eller explosion andas inte in

rök.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Produkten SOM KONCENTRAT

Råd för annan personal än

räddningspersonal

Säkerställ god ventilation Håll folk borta från och på vindsidan av

spill/läckage. Undvik inandning, förtäring och kontakt med hud och

ögon. Då arbetare utsätts för koncentrationer över

exponeringsgränsen skall särskilt godkänt andningsskydd

användas. Se till att endast utbildad personal utför

uppsamlingen/rengöringen. Hänvisa till skyddsåtgärderna

uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Råd för räddningspersonal

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all

information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Råd för annan personal än

räddningspersonal

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och

Råd för räddningspersonal

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all

information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Produkten SOM KONCENTRAT

Miljöskyddsåtgärder

Tillåt ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Miljöskyddsåtgärder

Inga speciella försiktighetsåtgärder beträffande miljön krävs.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Produkten SOM KONCENTRAT

Rengöringsmetoder

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.Valla in och

samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand,

jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare

hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt

13).Skölj bort spår med vatten.Vid stora spill, valla in det utspillda

materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att

spill inte når vattenvägar.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Rengöringsmetoder

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.Valla in och

samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand,

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

5 / 14

jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare

hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt

13).Skölj bort spår med vatten.Vid stora spill, valla in det utspillda

materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att

spill inte når vattenvägar.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

För personligt skydd se avsnitt 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Produkten SOM KONCENTRAT

Råd för säker hantering

Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik nedsvälning.

Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd endast under

tillfredsställande ventilation.

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla utsatta hudpartier grundligt efter

användning.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Råd för säker hantering

För personligt skydd se avsnitt 8. Tvätta händerna efter hantering.

Åtgärder beträffande hygien

Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av

produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Produkten SOM KONCENTRAT

Krav på lagerutrymmen och

behållare

Förvara på sval, väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från

reducerande medel. Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten.

Lagra i lämpligt märkta behållare.

Lagringstemperatur

0 °C till 50 °C

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Krav på lagerutrymmen och

behållare

Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten.

Lagra i lämpligt märkta behållare.

7.3 Specifik slutanvändning

Produkten SOM KONCENTRAT

Specifika

användningsområden

Allrengöringsmedel. Manuell användning

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Produkten SOM KONCENTRAT

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

6 / 14

Gränsvärden för exponering

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

8.2 Begränsning av exponeringen

Produkten SOM KONCENTRAT

Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder

God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera

arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.

Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla utsatta hudpartier grundligt efter

användning.

Ögonskydd / ansiktsskydd

(EN 166)

Skyddsglasögon med sidoskydd

Handskydd (EN 374)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Hud- och kroppsskydd (EN

14605)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Andningsskydd (EN 143,

14387)

En komponent i denna produkt kan sönderfalla så att vätesulfid

(svavelväte, H2S) bildas. H2S-koncentrationerna i produktens

vätskefas är < 0.1% (1000ppm). Koncentrationerna ovanför

vätskeytan kan variera.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder

God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera

arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.

Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien

Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av

produkten.

Ögonskydd / ansiktsskydd

(EN 166)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Handskydd (EN 374)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Hud- och kroppsskydd (EN

14605)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Andningsskydd (EN 143,

14387)

En komponent i denna produkt kan sönderfalla så att vätesulfid

(svavelväte, H2S) bildas. H2S-koncentrationerna i produktens

vätskefas är < 0.1% (1000ppm). Koncentrationerna ovanför

vätskeytan kan variera.

Begränsning av miljöexponeringen

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

7 / 14

Allmän rekommendation

: Överväg om invallning runt lagringstankar behövs.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Produkten SOM

KONCENTRAT

Produkten VID

ANVÄNDNINGSKONCENTRA

TION

Utseende

: tablett

vätska

Färg

: vit

Färglös

Lukt

: luktfri

luktfri

pH-värde

10.5 - 10.7, 1 %

10.7

Flampunkt

inte tillämplig

Lukttröskel

inga tillgängliga data

Smältpunkt/fryspunkt

inga tillgängliga data

Initial kokpunkt och

kokpunktsintervall

inga tillgängliga data

Avdunstningshastighet

inga tillgängliga data

Brandfarlighet (fast form,

gas)

inga tillgängliga data

Övre explosionsgräns

inga tillgängliga data

Nedre explosionsgräns

inga tillgängliga data

Ångtryck

inga tillgängliga data

Relativ ångdensitet

inga tillgängliga data

Relativ densitet

inga tillgängliga data

Löslighet i vatten

löslig

Löslighet i andra

lösningsmedel

inga tillgängliga data

Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten

inga tillgängliga data

Självantändningstemperatur

inga tillgängliga data

Termiskt sönderfall

inga tillgängliga data

Viskositet, kinematisk

inga tillgängliga data

Explosiva egenskaper

inga tillgängliga data

Oxiderande egenskaper

Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

9.2 Annan information

inga tillgängliga data

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Produkten SOM KONCENTRAT

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

8 / 14

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen känd.

10.5 Oförenliga material

Organiska material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Koloxider

metalloxider

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Produkten SOM KONCENTRAT

Information om sannolika

exponeringsvägar

Ögonkontakt, Hudkontakt

Toxicitet

Akut oral toxicitet

: Uppskattad akut toxicitet : > 2,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Akut dermal toxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Frätande/irriterande på

huden

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Allvarlig

ögonskada/ögonirritation

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Luftvägs-/hudsensibilisering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Cancerogenitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Reproduktionseffekter

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Mutagenitet i könsceller

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Teratogenicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

enstaka exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

9 / 14

upprepad exponering

Aspirationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Beståndsdelar

Akut oral toxicitet

: Natriumperkarbonat

LD50 råtta: 1,034 mg/kg

Alkali

LD50 råtta: 1,870 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

: Alkali

4 h LC50 råtta: > 5.26 mg/l

Akut dermal toxicitet

: Alkali

LD50 kanin: > 2,000 mg/kg

Potentiella hälsoeffekter

Produkten SOM KONCENTRAT

Ögon

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Förtäring

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Inandning

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Kronisk exponering

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ögon

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Förtäring

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Inandning

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Kronisk exponering

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Erfarenheter från exponering av människa

Produkten SOM KONCENTRAT

Ögonkontakt

Rodnad, Smärta, Frätning, Irritation

Hudkontakt

Inga kända eller förväntade symptom.

Förtäring

Ingen information tillgänglig.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

10 / 14

Inandning

Inga kända eller förväntade symptom.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ögonkontakt

Inga kända eller förväntade symptom.

Hudkontakt

Inga kända eller förväntade symptom.

Förtäring

Inga kända eller förväntade symptom.

Inandning

Inga kända eller förväntade symptom.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten SOM KONCENTRAT

12.1 Ekotoxicitet

Miljöeffekter

Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.

Produkt

Fisktoxicitet

: inga tillgängliga data

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur

: inga tillgängliga data

Algtoxicitet

: inga tillgängliga data

Beståndsdelar

Fisktoxicitet

: Alkali

96 h LC50 Fisk : 230 mg/l

Beståndsdelar

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur

: Natriumperkarbonat

48 h EC50 Daphnia: 4.9 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

inga tillgängliga data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

inga tillgängliga data

12.4 Rörligheten i jord

inga tillgängliga data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt

Bedömning

En substans/mixtur som inte består av några beståndsdelar som

bedöms vara antingen beständiga, bioackumulativa och giftiga

(PBT) eller mycket beständiga och mycket bioackumulativa

(vPvB) på nivån 0,1 % eller högre.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

11 / 14

12.6 Andra skadliga effekter

inga tillgängliga data

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall.Avfallskoden skall

tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigterna som handhar avfall.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten SOM KONCENTRAT

Produkt

: Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken.

Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Om

återvinning inte är lämpligt, sophantering i överensstämmelse med

lokala bestämmelser. Ta hand om avfallen på en godkänd

avfallsanläggning.

Förorenad förpackning

: Avfallshantera som oanvänd produkt. Tomma behållare måste

lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för

återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd

behållare.

Europeiska avfallskatalogen

: 200129* - Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Produkt

: Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning.

Om återvinning inte är lämpligt, sophantering i överensstämmelse

med lokala bestämmelser. Ta hand om avfallen på en godkänd

avfallsanläggning.

Förorenad förpackning

: Avfallshantera som oanvänd produkt. Tomma behållare måste

lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för

återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd

behållare.

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten SOM KONCENTRAT

Avsändaren har ansvaret att se till att förpackning, etikettering och märkning är i enlighet med det

valda transportslaget.

Landtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-nummer

Ej farligt gods

14.2 Officiell

transportbenämning

Ej farligt gods

14.3 Faroklass för transport

Ej farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

Ej farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej farligt gods

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ej farligt gods

Flygtransport (IATA)

14.1 UN-nummer

Ej farligt gods

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

12 / 14

14.2 Officiell

transportbenämning

Ej farligt gods

14.3 Faroklass för transport

Ej farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

Ej farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej farligt gods

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ej farligt gods

Sjötransport (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer

Ej farligt gods

14.2 Officiell

transportbenämning

Ej farligt gods

14.3 Faroklass för transport

Ej farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

Ej farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej farligt gods

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ej farligt gods

14.7 Bulktransport enligt

bilaga II till MARPOL 73/78

och IBC-koden

Ej farligt gods

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ej avsedd för transport.

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och

miljö

enligt Tvätt- och

rengöringsmedelsförordninge

n EG 648/2004

15 % och däröver men mindre än 30 %: Syrebaserade blekmedel

Nationell (inhemsk) bestämmelse

Lägg märke till Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsrapport fortfarande krävs.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Fullständig text på R-fraser

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Farligt vid förtäring.

Irriterar ögonen.

Risk för allvarliga ögonskador.

Fullständig text på H-Angivelser

H272

Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H302

Skadligt vid förtäring.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

13 / 14

Fullständig text på andra förkortningar

Utfört av

Regulatory Affairs

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen.0.1 = 1

tiondel och 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERAD INFORMATION: Mer omfattande ändringar avseende myndighetskrav och

hälsoinformation i denna revision anges med ett lodrätt streck i säkerhetsdatabladets vänstra

marginal.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det

angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker

hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte

ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna

materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller

process om inte angivet i texten.

BILAGA: EXPONERINGSSCENARIER

DPD+-ämnen

:

Följande ämnen är de viktigaste ämnena som bidrar till blandningens exponeringsscenario enligt

DPD+-regeln:

Exponeringsväg

Ämne

CAS-nr.

EINECS-nr.

Förtäring

Natriumperkarbonat

15630-89-4

239-707-6

Inandning

Ej vägledande ämne

Ej vägledande ämne

Ögon

Natriumperkarbonat

15630-89-4

239-707-6

vattenmiljö

Ej vägledande ämne

Fysikaliska egenskaper DPD+-ämnen:

Ämne

Ångtryck

Löslighet i vatten

Pow

Molmassa

Natriumperkarbonat

< 0.0000001 hPa

120 g/l

För att beräkna om era nedströms driftförhållanden och åtgärder för riskhantering är säkra,

vänligen beräkna er riskfaktor på nedanstående hemsida:

www.ecetoc.org/tra

Kort titel för

exponeringsscenario

Allrengöringsmedel. Manuell användning

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

14 / 14

Användningsdeskriptorer

Huvudsakliga

användargrupper

Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten =

konsumenter)

Slutanvändningssektorer

SU22: Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten =

konsumenter)

Processkategorier

PROC10: Applicering med roller eller strykning

PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning)

från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt

avsedda för detta ändamål

Produktkategorier

PC35: Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive

lösningsmedelsbaserade produkter)

Miljöavgivningskategorier

ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av

processhjälpmedel i öppna system

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her