KAY COMBI-TABS

Primær information

 • Handelsnavn:
 • KAY COMBI-TABS
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • KAY COMBI-TABS
  Belgien
 • Sprog:
 • hollandsk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 115417E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr.

1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

1 / 15

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE

VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Productbenaming

KAY COMBI-TABS

Productcode

115417E

Gebruik van de stof of het

mengsel

Reinigingsmiddel

Type stof

Mengsel

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

informatie over

productverdunning

1.0 %

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik

Allesreiniger. Manueel gebruik.

Aanbevolen beperkingen

voor gebruik

Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, België 013 67 0691 (België)

BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor

noodgevallen

013 67 0691 (België)

Telefoonnummer van het

gifinformatiecentrum

070 245 245

Datum van

samenstelling/herziening

08.05.2014

Versie

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

products, zoals verkocht

Oogirritatie , Categorie 2

H319

product in gebruiksconcentratie

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

2 / 15

Indeling (67/548/EEG, 1999/45/EG)

products, zoals verkocht

Xi; IRRITEREND

product in gebruiksconcentratie

Het product hoeft niet geëtiketteerd te worden volgens EG-richtlijnen of de respectievelijke landelijke

wetgeving.

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

products, zoals verkocht

Gevarenpictogrammen

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenverklaringen

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgverklaringen

Preventie:

P280

Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

product in gebruiksconcentratie

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

2.3 Andere gevaren

products, zoals verkocht

Niets bekend.

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

products, zoals verkocht

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam

CAS-Nr.

EG-Nr.

REACH Nummer

Indeling

(67/548/EEG)

Indeling

(VERORDENING (EG) Nr.

1272/2008)

Concentratie [%]

dinatriumcarbonaat,

verbinding met

waterstofperoxide

(2:3)

15630-89-4

239-707-6

01-2119457268-30

O-Xn; R08-

R22-R41

Oxiderende vaste

stoffenCategorie 3; H272

Acute toxiciteitCategorie 4;

H302

Ernstig oogletselCategorie 1;

H318

>= 20 - < 25

Alkaliën

584-08-7

209-529-3

Xn; R22-R36

Acute toxiciteitCategorie 4;

H302

>= 10 - < 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

3 / 15

01-2119532646-36

Ernstig

oogletsel/oogirritatieCategorie

2; H319

product in gebruiksconcentratie

Opmerkingen

Geen gevaarlijke ingrediënten

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

products, zoals verkocht

Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden,

gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen verwijderen,

indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Bij aanraking met de huid

Spoelen met veel water.

Bij inslikken

Mond spoelen. Medische hulp inroepen als aandoeningen

merkbaar worden.

Bij inademing

Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

product in gebruiksconcentratie

Bij aanraking met de ogen

Spoelen met veel water.

Bij aanraking met de huid

Spoelen met veel water.

Bij inslikken

Mond spoelen. Medische hulp inroepen als aandoeningen

merkbaar worden.

Bij inademing

Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptonen.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

products, zoals verkocht

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke

omstandigheden en de omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen

Niets bekend.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

4 / 15

Specifieke gevaren bij

brandbestrijding

Niet ontvlambaar of brandbaar.

Gevaarlijke

verbrandingsproducten

Koolstofoxiden

metaaloxiden

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende

uitrusting voor

brandweerlieden

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Nadere informatie

: Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd

worden volgens plaatselijke regelgeving. Bij brand en/of explosie

inademen van rook vermijden.

RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET

MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

products, zoals verkocht

Advies voor andere personen

dan de hulpdiensten

Zorg voor voldoende ventilatie. Omstanders op afstand en

bovenwinds houden van gemorst materiaal/lek. Vermijd

inademing, inslikken en aanraking met de huid en ogen. Bij

blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde moet

toereikende, goedgekeurde adembescherming worden gedragen.

Zorg ervoor dat het schoonmaken alleen wordt uitgevoerd door

daarvoor opgeleid personeel. Zie de beschermingsmaatregelen in

paragraaf 7 en 8.

Advies voor de hulpdiensten

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het

gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek

8 over geschikte en ongeschikte materialen.

product in gebruiksconcentratie

Advies voor andere personen

dan de hulpdiensten

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.

Advies voor de hulpdiensten

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het

gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek

8 over geschikte en ongeschikte materialen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

products, zoals verkocht

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater.

product in gebruiksconcentratie

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Geen speciale morsingsvoorzorgsmaatregelen voor het milieu

vereist.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

products, zoals verkocht

Reinigingsmethoden

Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.Morsing

beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen,

(bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en

overbrengen in een vat voor verwijdering volgens

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

5 / 15

plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).Sporen

wegspoelen met water.Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal

indammen of anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een

waterweg terecht komt.

product in gebruiksconcentratie

Reinigingsmethoden

Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.Morsing

beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen,

(bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en

overbrengen in een vat voor verwijdering volgens

plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).Sporen

wegspoelen met water.Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal

indammen of anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een

waterweg terecht komt.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

products, zoals verkocht

Advies voor veilige hantering

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Niet inslikken. Na

het werken met dit product de handen grondig wassen. Alleen

gebruiken met voldoende ventilatie.

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid.

Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.

Na het werken met dit product gezicht, handen en blootgestelde

huid grondig wassen.

product in gebruiksconcentratie

Advies voor veilige hantering

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Was de handen

na gebruik.

Hygiënische maatregelen

Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik

van het product.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

products, zoals verkocht

Eisen aan opslagruimten en

containers

Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd

houden van reductiemiddelen. Verwijderd houden van

ontbrandbare stoffen. Buiten het bereik van kinderen houden. In

goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan in containers

voorzien van daarvoor geschikte etiketten.

Opslagtemperatuur

0 °C tot 50 °C

product in gebruiksconcentratie

Eisen aan opslagruimten en

containers

Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten

verpakking bewaren. Opslaan in containers voorzien van daarvoor

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

6 / 15

geschikte etiketten.

7.3 Specifiek eindgebruik

products, zoals verkocht

Specifiek gebruik

Allesreiniger. Manueel gebruik.

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE

BESCHERMING

8.1 Controleparameters

products, zoals verkocht

Grenzen blootstelling in beroep

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor MAC-waarden zijn vastgelegd.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

products, zoals verkocht

Geschikte technische beheersinstrumenten

Technische maatregelen

Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om

blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder

controle te houden.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid.

Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.

Na het werken met dit product gezicht, handen en blootgestelde

huid grondig wassen.

Bescherming van de ogen /

het gezicht (EN 166)

Veiligheidsbril met zijkleppen

Bescherming van de handen

(EN 374)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Huid- en

lichaamsbescherming (EN

14605)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Bescherming van de

ademhalingswegen (EN 143,

14387)

Geen vereist wanneer de concentraties in de lucht beneden de

blootstellingslimiet zoals vermeld in de Exposure Limit Informatie

worden gehandhaafd. Gebruik gecertificeerde

ademhalingsbescherming overeenkomend met de EU vereisten

(89/656/EEG, 89/686/EEG), of gelijkwaardig, wanneer de

ademhalingsrisico's niet kunnen worden vermeden of voldoende

beperkt met collectieve technische beschermingsmiddelen of met

maatregelen, methoden of procedures van de arbeidsorganisatie.

product in gebruiksconcentratie

Geschikte technische beheersinstrumenten

Technische maatregelen

Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om

blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder

controle te houden.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

7 / 15

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen

Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik

van het product.

Bescherming van de ogen /

het gezicht (EN 166)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Bescherming van de handen

(EN 374)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Huid- en

lichaamsbescherming (EN

14605)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Bescherming van de

ademhalingswegen (EN 143,

14387)

Geen vereist wanneer de concentraties in de lucht beneden de

blootstellingslimiet zoals vermeld in de Exposure Limit Informatie

worden gehandhaafd. Gebruik gecertificeerde

ademhalingsbescherming overeenkomend met de EU vereisten

(89/656/EEG, 89/686/EEG), of gelijkwaardig, wanneer de

ademhalingsrisico's niet kunnen worden vermeden of voldoende

beperkt met collectieve technische beschermingsmiddelen of met

maatregelen, methoden of procedures van de arbeidsorganisatie.

Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies

: Beschouw de voorzorg van omsluiting rond opslag vaten

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

products, zoals verkocht

product in

gebruiksconcentratie

Voorkomen

: tablet

vloeibaar

Kleur

: wit

Kleurloos

Geur

: reukloos

reukloos

10.5 - 10.7, 1 %

10.7

Vlampunt

niet van toepassing

Geurdrempelwaarde

geen gegevens beschikbaar

Smelt-/vriespunt

geen gegevens beschikbaar

Beginkookpunt en

kooktraject

geen gegevens beschikbaar

Verdampingssnelheid

geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast, gas)

geen gegevens beschikbaar

Bovenste explosiegrens

geen gegevens beschikbaar

Onderste explosiegrens

geen gegevens beschikbaar

Dampspanning

geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid

geen gegevens beschikbaar

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

8 / 15

Relatieve dichtheid

geen gegevens beschikbaar

Oplosbaarheid in water

oplosbaar

Oplosbaarheid in andere

oplosmiddelen

geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuu

geen gegevens beschikbaar

Thermische ontleding

geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch

geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen

geen gegevens beschikbaar

Oxiderende eigenschappen

De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend.

9.2 Overige informatie

geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

products, zoals verkocht

10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Niets bekend.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Organische materialen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofoxiden

metaaloxiden

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

products, zoals verkocht

Informatie over

waarschijnlijke

blootstellingsrouten

Aanraking met de ogen, Aanraking met de huid

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

9 / 15

Toxiciteit

Acute orale toxiciteit

: Acute toxiciteitsschattingen : > 2,000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Acute dermale toxiciteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Huidcorrosie/-irritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Sensibilisatie van de

luchtwegen/de huid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

voortplantingseffecten

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Mutageniteit in

geslachtscellen

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Teratogeniteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij eenmalige

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij herhaalde

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Aspiratiesgiftigheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Bestanddelen

Acute orale toxiciteit

: dinatriumcarbonaat, verbinding met waterstofperoxide (2:3)

LD50 rat: 1,034 mg/kg

Alkaliën

LD50 rat: 1,870 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

: Alkaliën

4 h LC50 rat: > 5.26 mg/l

Acute dermale toxiciteit

: Alkaliën

LD50 konijn: > 2,000 mg/kg

Mogelijke gezondheidseffecten

products, zoals verkocht

Ogen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Huid

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Inname

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Inademing

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

10 / 15

Chronische blootstelling

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

product in gebruiksconcentratie

Ogen

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Huid

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Inname

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Inademing

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Chronische blootstelling

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Ervaring met blootstelling van mensen

products, zoals verkocht

Aanraking met de ogen

Roodheid, Pijn, Corrosie, Irritatie

Aanraking met de huid

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Inslikken

Geen gegevens beschikbaar.

Inademing

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

product in gebruiksconcentratie

Aanraking met de ogen

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Aanraking met de huid

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Inslikken

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Inademing

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

products, zoals verkocht

12.1 Ecotoxiciteit

Milieueffecten

Van dit product zijn geen ecotoxicologische effecten bekend.

Product

Toxiciteit voor vissen

: geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren

: geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor algen

: geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen

Toxiciteit voor vissen

: Alkaliën

96 h LC50 Vis : 230 mg/l

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

11 / 15

Bestanddelen

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren

: dinatriumcarbonaat, verbinding met waterstofperoxide (2:3)

48 h EC50 Daphnia: 4.9 mg/l

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

geen gegevens beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie

geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product

Beoordeling

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men

kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT)

of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus

van 0,1% of hoger.

12.6 Andere schadelijke effecten

geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke

afvalstoffen.Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met

de afvalverwerkende autoriteiten.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

products, zoals verkocht

Product

: Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.

Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen

of verbranden. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen

volgens plaatselijke voorschriften. Afval aan een erkend

verwijderingsbedrijf aanbieden.

Verontreinigde verpakking

: Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers moeten

worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale

voor hergebruik of verwijdering. Lege containers niet

hergebruiken.

Europese afvalstoffenlijst

: 200129* - detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

product in gebruiksconcentratie

Product

: Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen

of verbranden. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen

volgens plaatselijke voorschriften. Afval aan een erkend

verwijderingsbedrijf aanbieden.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

12 / 15

Verontreinigde verpakking

: Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers moeten

worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale

voor hergebruik of verwijdering. Lege containers niet

hergebruiken.

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

products, zoals verkocht

de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking,

etikettering en markeing in overeenstemming is met de geselecteerde wijze van transport.

Wegtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 VN-nummer

Niet-gevaarlijke goederen

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Niet-gevaarlijke goederen

14.3

Transportgevarenklasse(n)

Niet-gevaarlijke goederen

14.4 Verpakkingsgroep

Niet-gevaarlijke goederen

14.5 Milieugevaren

Niet-gevaarlijke goederen

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Niet-gevaarlijke goederen

Luchttransport (IATA)

14.1 VN-nummer

Niet-gevaarlijke goederen

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Niet-gevaarlijke goederen

14.3

Transportgevarenklasse(n)

Niet-gevaarlijke goederen

14.4 Verpakkingsgroep

Niet-gevaarlijke goederen

14.5 Milieugevaren

Niet-gevaarlijke goederen

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Niet-gevaarlijke goederen

Zeetransport (IMDG/IMO)

14.1 VN-nummer

Niet-gevaarlijke goederen

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Niet-gevaarlijke goederen

14.3

Transportgevarenklasse(n)

Niet-gevaarlijke goederen

14.4 Verpakkingsgroep

Niet-gevaarlijke goederen

14.5 Milieugevaren

Niet-gevaarlijke goederen

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Niet-gevaarlijke goederen

14.7 Vervoer in bulk

overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-

code

Niet-gevaarlijke goederen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

13 / 15

product in gebruiksconcentratie

niet bedoeld voor transport

RUBRIEK 15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of

het mengsel

overeenkomstig de

detergentiaverordening EC

648/2004

15 % of meer maar minder dan 30 %: Zuurstofbleekmiddelen

Plaatselijke verordening

Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek.

Andere verordeningen

NL: PGS 15 (indien ADR 5.2; PGS 8), Vlaanderen : Vlarem II bis

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist zijn.

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van de R-phrasen

Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

Schadelijk bij opname door de mond.

Irriterend voor de ogen.

Gevaar voor ernstig oogletsel.

Volledige tekst van de H-verklaringen

H272

Kan brand bevorderen; oxiderend.

H302

Schadelijk bij inslikken.

H318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Volledige tekst van andere afkortingen

Gemaakt door

Regulatory Affairs

Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1

duizend. 0.1 = 1 tiende en 0.001 = 1 duizendste.

GECONTROLEERDE INFORMATIE: Belangrijke wijzigingen in de wettelijke of

gezondheidsinformatie voor deze versie zijn aangeduid met een balk in de linkermarge van het

VIB.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven

uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren,

gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd

worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het

hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten

of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

BIJLAGE: BLOOTSTELLINGSCENARIO'S

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

14 / 15

DPD +stoffen

:

the volgende stoffen zijn de belangrijkste stoffen die bijdragen aan het Blootstellingsscenario van

het mengsel in overeenstemming met DPD

Route

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Inslikken

dinatriumcarbonaat, verbinding met

waterstofperoxide (2:3)

15630-89-4

239-707-6

Inademing

Geen uitgangsstoffen

Huid

Geen uitgangsstoffen

Ogen

dinatriumcarbonaat, verbinding met

waterstofperoxide (2:3)

15630-89-4

239-707-6

aquatisch milieu

Geen uitgangsstoffen

Fysische eigenschappen DPD + stoffen

Stof

Dampspanning

Oplosbaarheid in

water

POW

moleculaire massa

dinatriumcarbonaat,

verbinding met

waterstofperoxide (2:3)

< 0.0000001 hPa

120 g/l

Om te berekenen of uw downstream bedrijfsomstandigheden en Risk management metingen

veilig zijn, bereken uw risico factor in onderstaande website

www.ecetoc.org/tra

Verkorte titel van het

blootstellingsscenario

Allesreiniger. Manueel gebruik.

Gebruiksdescriptoren

Hoofdgebruikersgroepen

Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs,

amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

Eindgebruiksectoren

SU22: Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie,

onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

Procescategorieën

PROC10: Met roller of kwast aanbrengen

PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg

laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-

gespecialiseerde voorzieningen

Product categoriën

PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

Milieu-emissiecategorieën

ERC8a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van

verwerkingshulpmiddelen in open systemen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

KAY COMBI-TABS

115417E

15 / 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her