Ivemend

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
fosaprepitant
Tilgængelig fra:
Merck Sharp & Dohme B.V.
ATC-kode:
A04AD12
INN (International Name):
fosaprepitant
Terapeutisk gruppe:
Antiemetika og antinauseants,
Terapeutisk område:
Opkastning, Kræft
Terapeutiske indikationer:
Forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med meget og moderat emetogenic kemoterapi mod kræft hos voksne og pædiatriske patienter i alderen fra 6 måneder og ældre. Ivemend 150 mg, der gives som en del af en kombinationsbehandling.
Produkt oversigt:
Revision: 21
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000743
Autorisation dato:
2008-01-11
EMEA kode:
EMEA/H/C/000743

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

IVEMEND 150 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

fosaprepitant

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge IVEMEND

Sådan skal du bruge IVEMEND

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

IVEMEND indeholder det aktive stof fosaprepitant, der omdannes til aprepitant i kroppen. Det

tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes "neurokinin 1 (NK

) receptorantagonister". I hjernen er

der et særligt område, som kontrollerer kvalme og opkastning. IVEMEND virker ved at blokere

signalerne til dette område, hvorved kvalme og opkastning mindskes. IVEMEND anvendes hos

voksne, unge og børn i alderen 6 måneder eller derover i kombination med anden medicin til at

forebygge kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi (behandling af cancer), som er en

kraftig eller moderat udløser af kvalme og opkastning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge IVEMEND

Brug ikke IVEMEND:

hvis du er allergisk over for fosaprepitant, aprepitant, eller over for polysorbat-80 eller et eller

flere af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

sammen med medicin, som indeholder pimozid (til behandling af psykiske lidelser), terfenadin

og astemizol (til behandling af høfeber og andre allergitilstande), cisaprid (til behandling af

problemer med fordøjelsen). Fortæl det til din læge, hvis du anvender disse lægemidler, da

behandlingen i så fald skal justeres, før du begynder behandling med IVEMEND.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger IVEMEND.

Før behandling med dette lægemiddel skal du fortælle lægen, hvis du har en leversygdom, da leveren

er vigtig ved nedbrydning af medicinen i kroppen. Det kan derfor være nødvendigt for lægen at

kontrollere din leverfunktion.

Børn og unge

Giv ikke IVEMEND til børn under 6 måneder eller som vejer under 6 kg, da det ikke er undersøgt i

denne population.

Brug af anden medicin sammen med IVEMEND

IVEMEND kan påvirke virkningen af andre lægemidler både under og efter behandling med

IVEMEND. Nogle lægemidler må ikke tages sammen med IVEMEND (såsom pimozid, terfenadin,

astemizol og cisaprid). Det kan være nødvendigt at justere dosis (se også Brug ikke IVEMEND).

Virkningen af IVEMEND eller anden medicin kan påvirkes, hvis du tager IVEMEND sammen med

anden medicin, herunder de lægemidler, der er nævnt nedenfor. Fortæl altid lægen eller på apoteket,

hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:

Prævention, som kan omfatte p-piller, præventions-plastre, implantater og visse

præventionsmidler, som placeres i livmoderen, og som frigør hormoner, vil måske ikke være

effektiv, når den bruges sammen med IVEMEND. Andre eller supplerende ikke-hormonelle

former for prævention skal anvendes under behandling med IVEMEND og i op til 2 måneder

efter brug af IVEMEND.

Ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus (medicin der hæmmer dannelsen af antistoffer)

Alfentanil, fentanyl (til behandling af smerter)

Quinidin (til behandling af uregelmæssig hjerterytme)

Irinotecan, etoposid, vinorelbin, ifosfamid (medicin til behandling af cancer)

Lægemidler der indeholder sekalealkaloidderivater såsom ergotamin og diergotamin (til

behandling af migræne)

Warfarin, acenocoumarol (midler til blodfortynding; det kan måske være nødvendigt at tage

blodprøver)

Rifampicin, clarithromycin, telithromycin (antibiotika til behandling af infektioner)

Phenytoin (til behandling af krampeanfald)

Carbamazepin (til behandling af depression eller epilepsi)

Midazolam, triazolam, phenobarbital (beroligende midler eller sovemidler)

Perikon (et naturlægemiddel til behandling af depression)

Proteasehæmmere (til behandling hiv-infektioner)

Ketoconazol undtagen shampoo (til behandling af Cushings syndrom – når kroppen producerer

for meget kortisol)

Itraconazol, voriconazol, posaconazol (svampemidler)

Nefazodon (til behandling af depression)

Diltiazem (til behandling af forhøjet blodtryk)

Kortikosteroider (såsom dexamethason)

Angstdæmpende midler (såsom alprazolam)

Tolbutamid (medicin til behandling af diabetes (sukkersyge)).

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Dette lægemiddel må ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. Hvis du er

gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge til råds, før du får dette lægemiddel.

For information angående prævention, se "Brug af anden medicin sammen med IVEMEND".

Det er ukendt, om IVEMEND udskilles i mælken hos mennesker. Derfor må du ikke amme under

behandling med dette lægemiddel. Før du får lægemidlet, er det vigtigt, at fortælle lægen, om du

ammer eller planlægger at amme.

Trafik og arbejdssikkerhed

Bemærk, at nogle mennesker bliver svimle eller søvnige efter at have fået IVEMEND. Hvis du bliver

svimmel eller søvnig, skal du undgå at køre bil eller betjene maskiner, efter du har fået dette

lægemiddel (se punkt 4 Bivirkninger).

IVEMEND indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

"natriumfri".

3.

Sådan skal du bruge IVEMEND

Hos voksne (i alderen 18 år og derover) er den anbefalede dosis af IVEMEND 150 mg fosaprepitant

på dag 1 (dagen for kemoterapi).

Hos børn og unge (i alderen 6 måneder til 17 år) er den anbefalede dosis af IVEMEND baseret på

patientens alder og vægt. Afhængigt af typen af kemoterapibehandling er der to måder, hvorpå

IVEMEND kan gives:

IVEMEND gives kun på dag 1 (på en enkelt dag med kemoterapi)

IVEMEND gives på dag 1, 2 og 3 (på en enkelt dag eller over flere dage med kemoterapi)

Orale formuleringer af aprepitant kan ordineres på dag 2 og 3 i stedet for IVEMEND.

Pulveret opløses og fortyndes før brug. Opløsningen gives som drop (intravenøs infusion) af en læge

eller sygeplejerske ca. 30 minutter før du begynder på kemoterapibehandling hos voksne, eller 60 –

90 minutter før du begynder på kemoterapi hos børn og unge. Lægen kan bede dig om at tage anden

medicin, herunder et kortikosteroid (fx dexamethason) og en "5HT

-antagonist" (fx ondansetron) til at

forebygge kvalme og opkastning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage IVEMEND og kontakt straks lægen, hvis De bemærker en eller flere af

følgende bivirkninger, som kan være alvorlige, og for hvilke akut lægebehandling kan være

nødvendig:

Nældefeber, udslæt, kløe, vejrtræknings- eller synkebesvær eller et alvorligt blodtryksfald

(hyppigheden er ikke kendt, kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data); disse

symptomer er tegn på alvorlig allergisk reaktion

Reaktioner på infusionsstedet ved eller nær ved infusionsstedet. De fleste alvorlige reaktioner

på infusionsstedet er forekommet med en vis type kemoterapibehandling, som kan brænde din

hud eller danne blærer på huden (vesicant) med bivirkninger, inklusive smerter, hævelser og

rødme. Vævsdød (nekrose) er forekommet hos nogle personer, der får denne type

kemoterapibehandling.

Andre bivirkninger, som er rapporteret, er anført nedenfor.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

Forstoppelse, fordøjelsesbesvær

Hovedpine

Træthed

Appetitløshed

Hikke

Forhøjet indhold af leverenzymer i blodet.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

Svimmelhed, søvnighed

Akne, udslæt

Angst

Opstød, kvalme, opkastning, halsbrand, mavesmerter, mundtørhed, luftafgang fra tarmen, sår i

munden

Øget smertefuld og sviende fornemmelse ved vandladning

Svækkelse, generel følelse af utilpashed

Rødmen i ansigtet, hudrødme, hedeture

Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (puls), forhøjet blodtryk

Feber med øget risiko for infektion, fald i antal røde blodlegemer

Smerte, rødme og/eller kløe på infusionsstedet, irritation i åren, hvor infusionen bliver givet.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 ud af 1.000 personer):

Koncentrationsbesvær, manglende energi, smagsforstyrrelser

Hudfølsomhed over for solen, øget svedtendens, fedtet hud, sår på huden, kløende udslæt,

Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse (sjælden, alvorlig hudreaktion)

Eufori (ekstrem lykkefølelse), desorientering

Bakterieinfektion, svampeinfektion

Svær forstoppelse, mavesår, betændelse i tyndtarm og tyktarm, sår i munden, oppustethed

Hyppig vandladning, større urinmængde end normalt, sukker i urinen

Gener i brystet, hævelser, ændringer i måden at gå på

Hoste, slim bagest i svælget, irritation i svælget, nysen, ondt i halsen

Tåreflåd, øjenkløe

Ringen for ørerne (tinnitus)

Muskelkramper, muskelsvækkelse

Udtalt tørst

Langsom hjerterytme (puls), sygdom i hjerte- eller blodkar

Fald i antal hvide blodlegemer, lavt indhold af natrium i blodet, vægttab

Hård infiltration på infusionsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke IVEMEND efter den udløbsdato, der står på pakningen og hætteglasset efter EXP. De

første 2 tal angiver måneden; de næste 4 tal angiver årstallet.

Opbevares i køleskab (2-8 °C).

Den endelige, blandede og fortyndede opløsning er stabil i 24 timer ved højst 25 °C.

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

IVEMEND indeholder:

Aktivt stof: Fosaprepitant. Hvert hætteglas indeholder fosaprepitant dimeglumin svarende til

150 mg fosaprepitant. Efter rekonstitution og fortynding indeholder 1 ml opløsning 1 mg

fosaprepitant (1 mg/ml).

Øvrige indholdsstoffer: Dinatriumedetat (E386); polysorbat 80 (E433); lactose, vandfri;

natriumhydroxid (E524) (til justering af pH) og/eller saltsyre, fortyndet (E507) (til justering af

pH).

Udseende og pakningsstørrelser

IVEMEND er et hvidt til off-white pulver til infusionsvæske.

Pulveret er i et hætteglas af klart glas med gummiprop og aluminiumsforsegling med gråt plastik flip-

off låg.

Et hætteglas indeholder 150 mg fosaprepitant. Pakningsstørrelser: 1 eller 10 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. +370 5278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +361 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Ċipru

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Eλλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: + 386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

(EMAs) hjemmeside http://www.ema.europa.eu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedentående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Instruktion i at blande og fortynde IVEMEND 150 mg:

Sprøjt 5 ml natriumchloridopløsning 9 mg/ml (0,9%) ind i hætteglasset. Vær sikker på at

natriumchloridopløsningen 9 mg/ml (0,9%) tilsættes langs hætteglassets væg for at undgå, at

det skummer. Vend hætteglasset forsigtigt rundt. Undgå at ryste hætteglasset og at sprøjte

natriumchloridopløsningen 9 mg/ml (0,9%) ind i en hård stråle.

Tilbered en infusionspose med 145 ml natriumchloridopløsning 9 mg/ml (0,9%) til injektion

(fx ved at fjerne 105 ml natriumchloridopløsning 9 mg/ml (0,9%) til injektion fra en 250 ml

infusionspose med natriumchloridopløsning 9 mg/ml (0,9%) til injektion).

Træk hele indholdet op af hætteglasset og overfør det til infusionsposen med de 145 ml

natriumchloridopløsning 9 mg/ml (0,9%), så det i alt giver 150 ml og en endelig

koncentration på 1 mg/ml. Vend forsigtigt posen op og ned 2-3 gange (se Sådan skal De

bruge IVEMEND).

Bestem det volumen, der skal administreres fra den tilberedte infusionspose på basis af den

anbefalede dosis (se pkt. 4.2 i produktresuméet).

Voksne

Hele indholdet af den tilberedte infusionspose (150 ml) skal administreres.

Pædiatriske patienter

Hos patienter i alderen 12 år og derover beregnes det volumen, der skal administreres, på

følgende måde:

Volumen, der skal administreres (ml) er lig med den anbefalede dosis (mg)

Hos patienter i alderen 6 måneder til under 12 år beregnes det volumen, der skal administreres,

på følgende måde:

Volumen, der skal administreres (ml) = anbefalet dosis (mg/kg) x vægt (kg)

Bemærk: Må ikke overskride de maksimale doser (se pkt. 4.2 i

produktresuméet).

Om nødvendigt ved et volumen på under 150 ml kan det beregnede volumen overføres til en

pose eller sprøjte af en passende størrelse før administration via infusion.

Den endelige rekonstituerede og fortyndede opløsning er stabil i 24 timer ved 25 ºC.

Parenterale lægemidler skal undersøges visuelt for partikler og misfarvning før administration, hvis

det er muligt.

Den rekonstituerede opløsning og fortyndingsvæsken har samme udseende.

Bortskaf eventuel resterende rekonstitueret og fortyndet opløsning samt affald. Ikke anvendt

lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Lægemidlet må ikke rekonstitueres eller blandes med opløsninger, for hvilke der ikke er fastslået

fysisk og kemisk kompatibilitet (se pkt. 6.2 i produktresuméet).

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

IVEMEND 150 mg pulver til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder fosaprepitant dimeglumin svarende til 150 mg fosaprepitant, som svarer til

130,5 mg aprepitant. Efter rekonstitution og fortynding indeholder 1 ml opløsning 1 mg fosaprepitant

(1 mg/ml) (se pkt. 6.6).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til infusionsvæske, opløsning.

Hvidt til off-white pulver i amorf form.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med højemetogen og moderat emetogen

cancerkemoterapi hos voksne og pædiatriske patienter i alderen 6 måneder og derover.

IVEMEND 150 mg gives som en del af en kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne

Den anbefalede dosis er 150 mg indgivet som infusion over 20-30 minutter på dag 1 og initieres ca.

30 minutter før kemoterapi (se pkt. 6.6). IVEMEND bør gives sammen med et kortikosteroid og en 5-

-antagonist som specificeret i tabellerne nedenfor.

Følgende regimer anbefales til forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med emetogen

cancerkemoterapi.

Tabel 1: Anbefalet dosering til forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med

højemetogen kemoterapiregime hos voksne

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

IVEMEND

150 mg intravenøst

ingen

ingen

ingen

Dexamethason

12 mg oralt

8 mg oralt

8 mg oralt to

gange dagligt

8 mg oralt

to gange

dagligt

5-HT

-antagonister

Standarddosering af 5-HT

antagonister. Se

produktinformationen for de

valgte 5-HT

-antagonister for

information om

hensigtsmæssig dosering

ingen

ingen

ingen

Dexamethason bør gives 30 minutter før kemoterapibehandling på dag 1 og om morgenen på dag 2-4.

Dexamethason bør også gives om aftenen på dag 3 og 4. Dexamethasondosis blev valgt for at tage

højde for interaktioner med den aktive substans.

Tabel 2: Anbefalet dosering til forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med moderat

emetogen kemoterapiregime hos voksne

Dag 1

IVEMEND

150 mg

intravenøst

Dexamethason

12 mg oralt

5-HT

-antagonister

Standarddosering af 5-

-antagonister. Se

produktinformationen

for de valgte 5-HT

antagonister for

information om

hensigtsmæssig

dosering

Dexamethason bør gives 30 minutter før kemoterapibehandling på dag 1. Dexamethasondosis blev

valgt for at tage højde for interaktioner med den aktive substans.

Pædiatrisk population

Pædiatriske patienter i alderen 6 måneder og derover, som vejer mindst 6 kg

Det anbefalede dosisregime for IVEMEND, som skal administreres sammen med en 5-HT

antagonist, med eller uden et kortikosteroid, til forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse

med administration af 1-dages eller flere dages behandling med kemoterapiregimer af højemetogen

kemoterapi (HEC) eller moderat emetogen kemoterapi (MEC), er vist i tabel 3. 1-dages behandling

med kemoterapiregimer inkluderer regimer, hvor HEC eller MEC kun administreres på en enkelt dag.

Flere dages behandling med kemoterapiregimer inkluderer kemoterapiregimer, hvor HEC eller MEC

administreres over 2 eller flere dage.

Et alternativt dosisregime, som kan anvendes med et 1-dages kemoterapiregime, er vist i tabel 4.

Dosering for 1-dages eller flere dages behandling med kemoterapiregimer

Til pædiatriske patienter, der får 1-dages eller flere dages behandling med kemoterapiregimer af HEC

eller MEC, administreres IVEMEND som en intravenøs infusion via et centralt venekateter på dag 1,

2 og 3. EMEND kapsler eller EMEND pulver til oral suspension kan anvendes på dag 2 og 3 i stedet

for IVEMEND, som vist i tabel 3. Se produktresuméet for EMEND kapsler eller EMEND pulver til

oral suspension for hensigtsmæssige doseringsanvisninger.

Tabel 3: Anbefalet dosering til forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med

1-dages eller flere dages regimer med HEC eller MEC hos pædiatriske patienter

Population

Dag 1

Dag 2

Dag 3

IVEMEND*

Pædiatriske

patienter i

alderen 12 år og

derover

115 mg

intravenøst

80 mg

intravenøst

ELLER

80 mg oralt

(EMEND

kapsler)

80 mg

intravenøst

ELLER

80 mg oralt

(EMEND

kapsler)

Pædiatriske

patienter i

alderen

6 måneder til

under 12 år og

som vejer mindst

6 kg

3 mg/kg

intravenøst

Maksimal dosis

115 mg

2 mg/kg

intravenøst

ELLER

2 mg/kg oralt

(EMEND oral

suspension)

Maksimal

dosis 80 mg

2 mg/kg

intravenøst

ELLER

2 mg/kg oralt

(EMEND oral

suspension)

Maksimal dosis

80 mg

Dexamethason

Alle pædiatriske

patienter

Hvis et kortikosteroid, såsom dexamethason,

administreres samtidigt, administreres 50% af den

anbefalede kortikosteroiddosis på dag 1 til og med

dag 4

5-HT

-antagonist

Alle pædiatriske

patienter

Se produktinformationen for den valgte 5-HT

antagonist for oplysninger om den anbefalede

dosering

* Hos pædiatriske patienter i alderen 12 år og derover administreres IVEMEND intravenøst over

30 minutter, og infusionen skal være afsluttet cirka 30 minutter før kemoterapi. Hos pædiatriske

patienter under 12 år administreres IVEMEND intravenøst over 60 minutter, og infusionen skal

være afsluttet cirka 30 minutter før kemoterapi.

** Dexamethason skal administreres 30 minutter før kemoterapibehandling på dag 1.

Alternativ dosering for 1-dages kemoterapiregimer

Hos pædiatriske patienter, der får 1-dages behandling med HEC eller MEC, kan IVEMEND

administreres som en intravenøs infusion via et centralt venekateter på dag 1.

Tabel 4: Alternativ dosering til forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med 1-

dages regimer med HEC eller MEC hos pædiatriske patienter

Population

Dag 1

IVEMEND*

Pædiatriske patienter i alderen

12 år og derover

150 mg

intravenøst

Pædiatriske patienter i alderen

2 år til under 12 år

4 mg/kg

intravenøst

Maksimal dosis 150 mg

Pædiatriske patienter i alderen

6 måneder til under 2 år og som

vejer mindst 6 kg

5 mg/kg

intravenøst

Maksimal dosis 150 mg

Dexamethason

Alle pædiatriske patienter

Hvis et kortikosteroid, såsom

dexamethason, administreres

samtidigt, administreres 50% af

den anbefalede kortikosteroiddosis

på dag 1 og dag 2.

5-HT

-antagonist

Alle pædiatriske patienter

Se produktinformationen for den

valgte 5-HT

-antagonist for

oplysninger om den anbefalede

dosering

* Hos pædiatriske patienter i alderen 12 år og derover administreres IVEMEND intravenøst over

30 minutter, og infusionen skal være afsluttet cirka 30 minutter før kemoterapi. Hos pædiatriske

patienter under 12 år administreres IVEMEND intravenøst over 60 minutter, og infusionen skal

være afsluttet cirka 30 minutter før kemoterapi.

** Dexamethason skal administreres 30 minutter før kemoterapibehandling på dag 1.

IVEMENDs sikkerhed og virkning hos spædbørn under 6 måneder er ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

Generelt

Data vedrørende effekten af kombination med andre kortikosteroider og 5-HT

-antagonister er

begrænsede. Yderligere oplysninger om administration sammen med kortikosteroider fremgår af pkt.

4.5.

Der henvises til produktresuméet for samtidigt administrerede 5-HT

-antagonister.

Særlige populationer

Ældre (≥65 år)

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Køn

Dosisjustering er ikke nødvendig på basis af køn (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion eller hos patienter med

nyresygdom i slutstadiet, der undergår hæmodialyse (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion. Der foreligger

begrænsede data for patienter med moderat nedsat leverfunktion og ingen data for patienter med svært

nedsat lever funktion. IVEMEND bør anvendes med forsigtighed hos disse patienter (se pkt. 4.4 og

5.2).

Administration

IVEMEND 150 mg bør indgives intravenøst og bør ikke gives intramuskulært eller subkutant.

Intravenøs administration hos voksne skal helst foregå ved løbende intravenøs infusion over 20-

30 minutter. Intravenøs administration via et centralt venekateter anbefales hos pædiatriske patienter i

alderen 6 måneder og derover, og infusionen skal administreres over 30 minutter hos patienter i

alderen 12 år og derover eller over 60 minutter hos patienter under 12 år (se pkt.

6.6). Giv ikke

IVEMEND som bolusinjektion eller som ufortyndet opløsning.

For instruktioner om rekonstitution og fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for polysorbat 80 eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig administration af pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion

Der foreligger begrænsede data for patienter med moderat nedsat leverfunktion og ingen data for

patienter med svært nedsat leverfunktion. IVEMEND bør anvendes med forsigtighed hos disse

patienter (se pkt. 5.2).

CYP3A4-interaktioner

IVEMEND bør anvendes med forsigtighed hos patienter, som er i samtidig behandling med aktive

substanser, der primært metaboliseres gennem CYP3A4, og som har et smalt terapeutisk

virkningsområde så som ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil,

sekalealkaloidderivater, fentanyl og quinidin (se pkt. 4.5). Endvidere bør der udvises særlig

forsigtighed ved samtidig behandling med irinotecan, idet denne kombination kan medføre øget

toksicitet.

Samtidig administration af warfarin (et CYP2C9-substrat)

Hos patienter i kronisk behandling med warfarin bør International Normaliseret Ratio (INR)

monitoreres hyppigt i 14 dage efter anvendelse af fosaprepitant (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af hormonel kontraception

Effekten af hormonel kontraception kan være nedsat under og i 28 dage efter behandling med

fosaprepitant. Alternativ supplerende ikke-hormonel præventionsmetode bør anvendes under

behandling med fosaprepitant og i 2 måneder efter sidste fosaprepitantdosis (se pkt. 4.5).

Overfølsomhedsreaktioner

Under eller lige efter infusion af fosaprepitant har der været umiddelbare overfølsomhedsreaktioner

inklusive flushing, erytem, dyspnø og anafylaksi/anafylaktisk shock. Disse overfølsomhedsreaktioner

har generelt reageret på afbrydelse af infusionen og administration af hensigtsmæssig behandling.

Infusion bør ikke reinitieres hos patienter, som får overfølsomhedsreaktioner.

Reaktioner på administrations- og infusionsstedet

Der er rapporteret reaktioner på infusionsstedet ved brug af IVEMEND (se pkt. 4.8). De fleste

alvorlige reaktioner på infusionsstedet, inklusive tromboflebit og vaskulit, blev rapporteret ved

samtidig administration af vesicant (f.eks. antracyklin-baseret) kemoterapi, navnlig i forbindelse med

ekstravasation. Nekrose blev også rapporteret hos nogle patienter ved samtidig administration af

vesicant kemoterapi. Let trombose på injektionsstedet er set ved højere doser uden samtidig

administration af vesicant kemoterapi.

IVEMEND må ikke gives som bolusinjektion, men skal altid fortyndes og gives som langsom

intravenøs infusion (se pkt. 4.2). IVEMEND bør ikke gives intramuskulært eller subkutant (se pkt.

5.3). Udvikles tegn eller symptomer på lokal irritation, skal injektionen eller infusionen afbrydes og

startes på ny i en anden vene.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Efter intravenøs administration omdannes fosaprepitant hurtigt til aprepitant.

Fosaprepitant 150 mg, givet som enkeltdosis, er en svag hæmmer af CYP3A4. Fosaprepitant ser ikke

ud til at interagere med transportstoffet P-glykoprotein, som den udeblevne interaktion mellem oral

aprepitant og digoxin viser. Det forventes, at fosaprepitant vil forårsage mindre eller ingen større

induktion af CYP2C9, CYP3A4 og glukuronidering, end administration af oral aprepitant medfører.

Der mangler data vedrørende effekten på CYP2C8 og CYP2C19.

Der må forventes de samme interaktioner med andre lægemidler efter administration af intravenøs

fosaprepitant som ved oral aprepitant. Potentialet for interaktioner ved flere dages behandling med

fosaprepitantregimer forventes ikke at være større end interaktionerne for orale aprepitantregimer.

Derfor er anbefalingerne for brug af IVEMEND sammen med andre lægemidler hos pædiatriske

patienter baseret på data fra voksne i studier med fosaprepitant og aprepitant. Se pkt. 4.5 i

produktresuméerne for EMEND kapsler eller EMEND pulver til oral suspension ved

kombinationsbehandling med IVEMEND- og EMEND-regimer.

Følgende information stammer fra studier udført med oral aprepitant samt studier, der er udført med

intravenøs fosaprepitant som enkeltdosis ved samtidig administration af dexamethason, midazolam

eller diltiazem.

Fosaprepitants effekt på andre aktive substansers farmakokinetik

CYP3A4-hæmning

Som en svag hæmmer af CYP3A4 kan fosaprepitant 150 mg enkeltdosis medføre en forbigående

stigning i plasmakoncentrationen af samtidigt administrerede aktive substanser, som metaboliseres

gennem CYP3A4. Den totale eksponering af CYP3A4-substrater kan stige op til 2 gange på dag 1 og

2 efter administration sammen med en enkelt dosis 150 mg fosaprepitant. Fosaprepitant må ikke

anvendes samtidigt med pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid. Fosaprepitants hæmning af

CYP3A4 kan medføre forhøjet plasmakoncentration af disse aktive substanser, hvilket kan medføre

potentielt alvorlige eller livstruende reaktioner (se pkt. 4.3). Forsigtighed tilrådes ved samtidig

administration af fosaprepitant og aktive substanser, der primært metaboliseres gennem CYP3A4, og

som har et smalt terapeutisk virkningsområde såsom ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus,

alfentanil, diergotamin, ergotamin, fentanyl og quinidin (se pkt. 4.4).

Kortikosteroider

Dexamethason: Den orale dexamethasondosis bør reduceres med ca. 50%, når det administreres

samtidigt med fosaprepitant (se pkt. 4.2). Fosaprepitant 150 mg givet som en enkelt intravenøs dosis

på dag 1 øgede AUC

0-24t

for dexamethason, der er et CYP3A4-substrat, med 100% på dag 1, 86% på

dag 2 og 18% på dag 3, når dexamethason blev givet samtidigt som en enkelt 8 mg oral dosis på dag

1, 2 og 3.

Kemoterapeutika

Der er ikke udført interaktionsstudier med fosaprepitant 150 mg og kemoterapeutika; på baggrund af

studier med oral aprepitant og docetaxel og vinorelbin forventes IVEMEND 150 mg dog ikke at have

klinisk relevant interaktion med intravenøst administreret docetaxel og vinorelbin. Interaktion med

oralt administrerede kemoterapeutika, som primært eller delvist metaboliseres ved hjælp af CYP3A4

(fx etoposid, vinorelbin), kan ikke udelukkes. Forsigtighed tilrådes, og yderligere monitorering kan

være hensigtsmæssig hos patienter, som får lægemidler, der primært eller delvist metaboliseres af

CYP3A4 (se pkt. 4.4). Efter markedsføring er der rapporteret om neurotoksicitet, der er en potentiel

bivirkning af ifosfamid, efter samtidig administration af aprepitant og ifosfamid.

Immunsuppressiva

Efter en enkelt 150 mg fosaprepitant-dosis forventes en forbigående moderat stigning efterfulgt af et

let fald i eksponeringen af immunsuppressiva, der metaboliseres af CYP3A4 (fx ciclosporin,

tacrolimus, everolimus og sirolimus). På grund af den korte varighed af den øgede eksponering

frarådes dosisreduktion af immunsuppressiva på basis af terapeutisk dosismonitorering på den dag,

hvor IVEMEND administreres samt dagen efter.

Midazolam

Fosaprepitant 150 mg givet som en enkelt intravenøs dosis på dag 1 øgede AUC

0-∞

for midazolam

med 77% på dag 1 og havde ingen indvirkning på dag 4, når midazolam blev givet samtidigt som en

enkelt oral dosis på 2 mg på dag 1 og 4. Som enkelt dosis på dag 1 er fosaprepitant 150 mg en svag

CYP3A4-hæmmer, og der blev ikke observeret tegn på hæmning eller induktion af CYP3A4 på dag 4.

Der bør tages hensyn til den potentielle effekt af midazolams eller andre benzodiazepiners øgede

plasmakoncentration, der metaboliseres via CYP3A4 (alprazolam, triazolam), når disse gives

samtidigt med IVEMEND.

Diltiazem

Der er ikke udført interaktionsstudier med fosaprepitant 150 mg og diltiazem; følgende studie med

100 mg fosaprepitant bør dog tages i betragtning ved anvendelse af IVEMEND 150 mg sammen med

diltiazem. Hos patienter med let til moderat hypertension medførte infusion af 100 mg fosaprepitant

over 15 minutter sammen med diltiazem 120 mg 3 gange dagligt en øgning af diltiazems AUC på 1,4

gange. Der påvistes et lille klinisk relevant fald i blodtrykket, men ingen klinisk betydningsfuld

ændring i hjertefrekvens eller PR-interval.

Induktion

Fosaprepitant 150 mg som enkeltdosis inducerede ikke CYP3A4 på dag 1 og 4 i interaktionsstudiet

med midazolam. Det er forventeligt, at IVEMEND vil medføre mindre eller ingen større induktion af

CYP2C9, CYP3A4 og glukuronidering end administration af det 3-dages behandlingsregime med

aprepitant medfører, idet der for dette er set en forbigående induktion med maksimal effekt 6-8 dage

efter første aprepitantdosis. Det 3-dages orale behandlingsregime med aprepitant medførte en

reduktion på ca. 30-35% i AUC for CYP2C9-substraterne og et fald på op til 64% i

dalkoncentrationer for ethinylestradiol. Der mangler data vedrørende effekt på CYP2C8 og

CYP2C19. Der bør udvises forsigtighed når warfarin, acenocoumarol, tolbutamid, phenytoin eller

andre aktive substanser, der vides at blive metaboliseret af CYP2C9, administreres sammen med

IVEMEND.

Warfarin

Hos patienter i kronisk warfarinbehandling bør protrombintiden (INR) monitoreres tæt under

behandling med IVEMEND og i 14 dage efter for at undgå kvalme og opkastning forårsaget af

kemoterapi (se pkt. 4.4).

Hormonelle kontraceptiva

Virkningen af hormonel kontraception kan være nedsat under behandling med fosaprepitant og i 28

dage efter behandlingen. Der bør anvendes alternative supplerende ikke-hormonelle

præventionsmetoder under behandling med fosaprepitant og i 2 måneder efter sidste

fosaprepitantdosis.

5-HT

3

-antagonister

Der er ikke udført interaktionsstudier med fosaprepitant 150 mg og 5-HT

-antagonister;

i kliniske interaktionsstudier havde oral aprepitant dog ingen betydende klinisk indvirkning på

farmakokinetikken for ondansetron, granisetron eller hydrodolasetron (dolasetrons aktive metabolit).

Derfor er der ikke tegn på interaktion ved anvendelse af IVEMEND 150 mg sammen med 5-HT

antagonister.

Andre lægemidlers indvirkning på aprepitants farmakokinetik som følge af administration af

fosaprepitant 150 mg

Samtidig administration af fosaprepitant og aktive substanser, som hæmmer CYP3A4-aktivitet (fx

ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, clarithromycin, telithromycin, nefazodon og

proteasehæmmere) bør kun ske med forsigtighed, da kombinationen forventes at medføre mange

gange forhøjede plasmakoncentrationer af aprepitant (se pkt. 4.4). Ketoconazol øgede oral aprepitants

terminale halveringstid ca. 3 gange.

Samtidig administration af fosaprepitant og aktive substanser, som er stærke induktorer af CYP3A4-

aktivitet (fx rifampicin, phenytoin, carbamazepin, phenobarbital) bør undgås, da kombinationen

medfører reducerede plasmakoncentrationer af aprepitant, hvilket kan resultere i nedsat virkning.

Samtidig administration af fosaprepitant og urtemedicin, der indeholder perikon (Hypericum

perforatum), frarådes. Rifampicin nedsatte oral aprepitants gennemsnitlige terminale halveringstid

med 68%.

Diltiazem

Der er ikke udført interaktionsstudier med fosaprepitant 150 mg og diltiazem; der bør dog tages

hensyn til følgende studie med 100 mg fosaprepitant ved anvendelse af IVEMEND 150 mg sammen

med diltiazem. Infusion af 100 mg fosaprepitant over 15 minutter sammen med 120 mg diltiazem 3

gange dagligt medførte en stigning af aprepitants AUC på 1,5 gange. Denne virkning ansås ikke for at

være klinisk betydningsfuld.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kontraception hos mænd og kvinder

Virkningen af hormonelle kontraceptiva kan være nedsat under behandling og i 28 dage efter

administration af fosaprepitant eller oral aprepitant. Alternative supplerende ikke-hormonelle

kontraceptionsmetoder bør anvendes under behandling med fosaprepitant eller oral aprepitant og i 2

måneder efter sidste aprepitant-dosis (se pkt. 4.4 og 4.5).

Graviditet

Der findes ingen kliniske data for gravide kvinder eksponeret for fosaprepitant og aprepitant.

Fosaprepitants og aprepitants mulige reproduktionstoksicitet er ikke tilstrækkeligt belyst, idet der i

dyreforsøg ikke kunne opnås eksponeringsniveauer, der lå over den terapeutiske eksponering hos

mennesker. Disse studier viste hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til

graviditet, embryonal-/føtaludvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3). De mulige

indvirkninger af forandringer i neurokininregulering på reproduktion er ikke kendt. IVEMEND bør

ikke anvendes under graviditet, med mindre det er absolut nødvendigt.

Amning

Aprepitant udskilles i mælken hos diegivende rotter både efter intravenøs administration af

fosaprepitant og efter oral administration af aprepitant. Det vides ikke, om aprepitant udskilles i

human modermælk. Derfor frarådes amning under behandling med IVEMEND.

Fertilitet

Muligheden for fosaprepitants og aprepitants indvirkning på fertiliteten er ikke tilstrækkeligt belyst,

idet der i dyreforsøg ikke kunne opnås eksponeringsniveauer, der lå over den terapeutiske eksponering

hos mennesker. Disse fertilitetsstudier viste hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger med

hensyn til parring, fertilitet, embryonal-/føtaludvikling, eller sædkvalitet og –motilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

IVEMEND kan have en mindre indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Svimmelhed og træthed kan forekomme efter administration af IVEMEND (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

I kliniske studier er forskellige formuleringer af fosaprepitant blevet administreret til i alt

2.687 voksne herunder 371 raske forsøgspersoner og 2.084 patienter samt 199 børn og unge med

kemoterapiinduceret kvalme og opkastning (CINV). Da fosaprepitant omdannes til aprepitant,

forventes de bivirkninger, der er forbundet med aprepitant, også at forekomme med fosaprepitant.

Aprepitants sikkerhedsprofil er vurderet hos ca. 6.500 voksne og 184 børn og unge.

Oral aprepitant

De hyppigste bivirkninger, der blev rapporteret med en højere frekvens hos voksne i

aprepitantbehandling end hos patienter i standardbehandling med HEC, var: hikke (4,6% versus

2,9%), øget ALAT (2,8% versus 1,1%), dyspepsi (2,6% versus 2,0%), obstipation (2,4% versus

2,0%), hovedpine (2,0% versus 1,8%) og nedsat appetit (2,0% versus 0,5%). Den hyppigste

bivirkning, der blev rapporteret med en højere frekvens hos patienter i aprepitantbehandling end hos

patienter i standardbehandling med MEC, var træthed (1,4% versus 0,9%).

De hyppigste bivirkninger, der blev rapporteret med en højere frekvens hos pædiatriske patienter i

aprepitantbehandling end hos kontrolregimet, mens de fik emetogen cancerkemoterapi, var: hikke

(3,3% versus 0,0%) og rødme (1,1% versus 0,0%).

Bivirkningstabel - aprepitant

Følgende bivirkninger blev observeret med højere frekvens med oral aprepitant end med

standardbehandling i en poolet analyse af HEC- og MEC-studier hos voksne eller pædiatriske

patienter eller ved anvendelse efter markedsføring.

Frekvenskategorierne i tabellen er baseret på studier med voksne. Frekvenserne, som blev observeret i

de pædiatriske studier, var sammenlignelige eller lavere, medmindre andet er angivet i tabellen. Nogle

mindre almindelige bivirkninger i den voksne population blev ikke observeret i de pædiatriske studier.

Frekvenserne defineres som: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 5: Bivirkningstabel – aprepitant

Systemorganklasse

Bivirkning

Frekvens

Infektioner og parasitære

sygdomme

Candidiasis, stafylokokinfektion

Sjælden

Blod og lymfesystem

Febril neutropeni, anæmi

Ikke almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner inklusive

anafylaktiske reaktioner

Ikke kendt

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit

Almindelig

Polydipsi

Sjælden

Psykiske forstyrrelser

Angst

Ikke almindelig

Desorientering, eufori

Sjælden

Systemorganklasse

Bivirkning

Frekvens

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

Svimmelhed, døsighed

Ikke almindelig

Kognitiv forstyrrelse, letargi, dysgeusi

Sjælden

Øjne

Conjunctivitis

Sjælden

Øre og labyrint

Tinnitus

Sjælden

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

Bradykardi, kardiovaskulær sygdom

Sjælden

Vaskulære sygdomme

Hedeture/rødme

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hikke

Almindelig

Orofaryngeal smerte, nysen, hoste, næseflåd,

irritation i svælget

Sjælden

Mave-tarm-kanalen

Obstipation, dyspepsi

Almindelig

Opstød, kvalme*, opkastning*, gastroøsofageal

refluks, abdominalsmerter, mundtørhed,

flatulens

Ikke almindelig

Perforeret duodenalulcus, stomatit,

oppustethed, hård afføring, neutropen kolit

Sjælden

Hud og subkutane væv

Udslæt, acne

Ikke almindelig

Fotosensibilitet, hyperhidrose, seborré,

hudlæsioner, kløende udslæt, Stevens-

Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse

Sjælden

Pruritus, urticaria

Ikke kendt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Muskelsvaghed, muskelkramper

Sjælden

Nyrer og urinveje

Dysuri

Ikke almindelig

Pollakisuri

Sjælden

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Almindelig

Asteni, utilpashed

Ikke almindelig

Ødemer, brystgener, gangforstyrrelser

Sjælden

Undersøgelser

Øget ALAT

Almindelig

Øget ASAT, forhøjet basisk fosfatase i blodet

Ikke almindelig

Systemorganklasse

Bivirkning

Frekvens

Positiv test for røde blodceller i urinen,

hyponatriæmi, vægttab, fald i neutrofiltal,

glukosuri, øget urinudskillelse

Sjælden

*Kvalme og opkastning var effektparametre i de første 5 dage efter kemoterapibehandling og blev først derefter

betragtet som bivirkninger.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Bivirkningsprofilen i gentagne kemoterapibehandlinger (multi-cyklus) i HEC- og MEC-studierne med

voksne i op til 6 efterfølgende kemoterapicykler var generelt de samme, som sås i første cyklus.

I et supplerende aktivt kontrolleret klinisk studie med 1.169 voksne, der fik aprepitant og højemetogen

kemoterapi, var bivirkningsprofilen generelt den samme som i de øvrige HEC-studier med aprepitant.

Der blev observeret yderligere bivirkninger hos voksne, som blev behandlet med aprepitant mod

postoperativ kvalme og opkastning (PONV) og med højere frekvens end for ondansetron: Øvre

abdominalsmerter, abnorme tarmlyde, obstipation*, dysartri, dyspnø, hypæstesi, søvnløshed, myosis,

kvalme, sensorisk forstyrrelse, mavegener, subileus*, nedsat synsskarphed, hvæsende vejrtrækning.

*Rapporteret hos patienter, der har fået højere aprepitantdosis.

Fosaprepitant

I et aktivt kontrolleret studie med voksne, der fik højemetogen kemoterapi, blev sikkerheden vurderet

hos 1.143 patienter, der fik et 1-dages behandlingsregime med fosaprepitant 150 mg, og sammenlignet

med 1.169 patienter, der fik et 3-dages behandlingsregime med aprepitant. Yderligere, i et

placebokontrolleret klinisk studie med voksne, der fik MEC, var sikkerheden desuden blevet vurderet

hos 504 patienter, der fik en enkeltdosis IVEMEND 150 mg sammenlignet med 497 patienter, der fik

kontrolregimet.

I en poolet analyse af 3 aktivt kontrollerede kliniske studier hos pædiatriske patienter (i alderen

6 måneder til 17 år), der fik enten HEC eller MEC og en enkeltdosis IVEMEND ved eller over den

anbefalede dosis for 1-dages regimet, blev sikkerheden vurderet for 139 patienter, der fik 1-dages

regimet med IVEMEND. I den samme analyse blev sikkerheden vurderet for 199 patienter, der fik

enten HEC eller MEC og en enkeltdosis IVEMEND ved eller over den anbefalede dosis for 3-dages

regimet med IVEMEND. Sikkerhedsdata efter administrationen af det 3-dages intravenøse/orale/orale

regime blev også inkluderet.

Der foreligger ingen data efter administrationen af et 3-dages intravenøst fosaprepitantregime hos

pædiatriske patienter. Sikkerhedsprofilen for det 3-dages intravenøse fosaprepitantregime hos

pædiatriske patienter forventes at være sammenlignelig med sikkerhedsprofilen for det 1-dages

fosaprepitantregime, da de lave daglige dalværdier ikke øger eksponeringen på de efterfølgende dage

betydningsfuldt.

Sikkerhedsprofilen for fosaprepitant hos voksne og pædiatriske patienter var generelt sammenlignelig

med sikkerhedsprofilen, der blev observeret med aprepitant.

Bivirkningstabel - fosaprepitant

Følgende er bivirkninger, som er rapporteret hos voksne patienter, der fik fosaprepitant i kliniske

studier eller efter markedsføring, og som ikke er rapporteret for aprepitant som beskrevet ovenfor.

Frekvenskategorierne i tabellen er baseret på studier med voksne. Frekvenserne, som blev observeret i

de pædiatriske studier, var sammenlignelige eller lavere. Nogle bivirkninger, der blev observeret

hyppigt i den voksne population, blev ikke observeret i de pædiatriske studier. Der er rapporteret

reaktioner på infusionsstedet ved brug af IVEMEND (se pkt. 4.4).

Frekvensen er defineret således: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) og meget sjælden (<1/10.000); ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 6: Bivirkningstabel – fosaprepitant

Systemorganklasse

Bivirkning

Frekvens

Vaskulære sygdomme

Flushing, tromboflebit (overvejende

tromboflebit på infusionsstedet)

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Erytem

Ikke almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Erytem på infusionsstedet, smerte på

infusionsstedet, kløe på infusionsstedet

Ikke almindelig

Induration på infusionsstedet

Sjælden

Øjeblikkelige overfølsomhedsreaktioner

inklusive flushing, erytem, dyspnø,

anafylaksi/anafylaktisk shock

Ikke kendt

Undersøgelser

Forhøjet blodtryk

Ikke almindelig

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I tilfælde af overdosering bør fosaprepitant seponeres og generel understøttende behandling og

monitorering iværksættes. På grund af aprepitants antiemetiske virkning vil emesis induceret af et

lægemiddel sandsynligvis ikke være effektiv.

Aprepitant kan ikke fjernes ved hæmodialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiemetika og kvalmestillende lægemidler.

ATC kode: A04A D12.

Fosaprepitant er et aprepitant-prodrug, og omdannes hurtigt efter intravenøs indgift til aprepitant (se

pkt. 5.2). Fosaprepitants bidrag til den overordnede antiemetiske effekt er ikke tilstrækkeligt belyst,

men et forbigående bidrag i den initiale fase kan ikke udelukkes. Aprepitant er en selektiv

højaffinitets-antagonist på humane substans-P neurokinin-1 (NK

)-receptorer. Fosaprepitants

farmakologiske effekt tilskrives aprepitant.

1-dages regime med fosaprepitant hos voksne

Højemetogen kemoterapi (HEC)

I et randomiseret, parallelt, dobbeltblindet, aktivt kontrolleret studie blev IVEMEND 150 mg

(N=1.147) sammenlignet med et 3-dages behandlingsregime med aprepitant (N=1.175) hos voksne

patienter, der fik et HEC-behandlingsregime, som inkluderede cisplatin (≥70 mg/m

Behandlingsregimet med fosaprepitant bestod af fosaprepitant 150 mg på dag 1 i kombination med

ondansetron 32 mg IV på dag 1 og dexamethason 12 mg på dag 1, 8 mg på dag 2 og 8 mg to gange

dagligt på dag 3 og 4. Behandlingsregimet med aprepitant bestod af aprepitant 125 mg på dag 1 og

80 mg/dag på dag 2 og 3 i kombination med ondansetron 32 mg IV på dag 1 og dexamethason 12 mg

på dag 1 og 8 mg dagligt på dag 2-4. Fosaprepitant placebo, aprepitant placebo og dexamethason

placebo (om aftenen på dag 3 og 4) blev anvendt til blindingen (se pkt. 4.2). Selvom en intravenøs

ondansetrondosis på 32 mg blev anvendt i kliniske studier, er dette ikke længere den anbefalede dosis.

Se produktinformationen for den valgte 5-HT

-antagonist for information om hensigtsmæssig

dosering.

Effekten var baseret på vurdering af følgende sammensatte målinger: Komplet respons både totalt og i

de forsinkede faser og ingen opkastning i hele perioden. IVEMEND 150 mg viste sig at være non-

inferiør i forhold til 3-dages behandlingsregimet med aprepitant. En opsummering af de primære og

sekundære endepunkter fremgår af Tabel 7.

Tabel 7: Procent voksne patienter, der fik højemetogen kemoterapi, og responderede pr.

behandlingsgruppe og -fase – cyklus 1

ENDEPUNKTER*

Fosaprepitant

behandlingsregim

(N= 1.106) **

Aprepitant

behandlingsregim

(N= 1.134)**

Forskelle

% (95 % CI)

Komplet respons

Totalt

71,9

72,3

-0,4 (-4,1; 3,3)

Forsinket fase

§§

74,3

74,2

0,1 (-3,5; 3,7)

Ingen emesis

Totalt

72,9

74,6

-1,7 (-5,3; 2,0)

*Primært endepunkt står med fed.

**N: Antal voksne patienter inkluderet i den primære analyse af det totale respons.

Forskel og konfidensinterval (CI) blev beregnet ved anvendelse af metoden fremsat af Miettinen og Nurminen

og korrigeret for køn.

Komplet respons = ingen opkastning og ingen anvendelse af erstatningsbehandling.

Totalt = 0-120 timer efter initiering af kemoterapi med cisplatin.

§§

Forsinket fase = 25-120 timer efter initiering af kemoterapi med cisplatin.

Moderat emetogen kemoterapi (MEC)

I et randomiseret, parallelt, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie blev IVEMEND 150 mg

(N=502) i kombination med ondansetron og dexamethason sammenlignet med ondansetron og

dexamethason alene (kontrolregime) (N=498) hos voksne patienter, der fik moderat emetogen

kemoterapi. Fosaprepitantregimet bestod af fosaprepitant 150 mg på dag 1 i kombination med oral

ondansetron 8 mg i 2 doser og oral dexamethason 12 mg. På dag 2 og 3 fik patienterne i

fosaprepitantgruppen placebo for ondansetron hver 12. time. Kontrolregimet bestod af placebo for

fosaprepitant 150 mg i.v. på dag 1 i kombination med oral ondansetron 8 mg i 2 doser og oral

dexamethason 20 mg. På dag 2 og 3 fik patienterne i kontrolgruppen 8 mg oral ondansetron hver 12.

time. Placebo for fosaprepitant og dexamethason (på dag 1) blev anvendt for at opretholde blinding.

Fosaprepitants virkning blev vurderet på baggrund af de primære og sekundære endepunkter anført i

tabel 8 og viste sig at være bedre (superior) i forhold til kontrolregimet med hensyn til komplet

respons i de forsinkede og totale faser.

Tabel 8: Procent voksne patienter, der fik moderat emetogen kemoterapi, og responderede pr.

behandlingsgruppe og -fase

ENDEPUNKTER*

Fosaprepitant

regime

(N =502) **

Kontrol-

regime

(N =498) **

P-værdi

Komplet respons

Forsinket fase

78,9

68,5

<0,001

Komplet respons

Totalt

77,1

66,9

<0,001

Akut fase

§§

93,2

0,184

*Primært endepunkt står med fed.

**N: Antal voksne patienter inkluderet i intention to treat-populationen.

† Komplet respons = ingen opkastning og ingen brug af erstatningsbehandling.

‡ Forsinket fase = 25 til 120 timer efter initiering af kemoterapi.

§ Totalt = 0 til 120 timer efter initiering af kemoterapi.

§§ Akut= 0 til 24 timer efter initiering af kemoterapi.

Den anslåede tid indtil første episode med emesis fremgår af Kaplan-Meier plottet i figur 1.

Figur 1:

Procent voksne patienter, der fik moderat emetogen kemoterapi,

og som forbliver emesis-frie over tid

Percent of Patients

Time(hours) Since the First MEC Administration

Fosaprepitant Regimen(N=502)

Control Regimen(N=498)

Pædiatrisk population

I 3 aktivt kontrollerede, åbne kliniske studier fik pædiatriske patienter i alderen 6 måneder til 17 år

enten højemetogen eller moderat emetogen kemoterapi og en enkeltdosis fosaprepitant ved eller over

Tid (timer) efter første administration af MEC

Fosaprepitant regime (N=502)

Kontrolregime (N=498)

Procent patienter

den anbefalede dosis for 1-dages regimet (139 patienter) eller 3-dages regimet (199 patienter) i

kombination med ondansetron med eller uden dexamethason.

Pædiatriske patienter, der fik 1-dages fosaprepitantregime

Virkningen af det 1-dages fosaprepitantregime hos pædiatriske patienter blev ekstrapoleret fra den

virkning, som blev påvist hos voksne, der fik det 1-dages fosaprepitantregime som beskrevet i

underafsnittet 1-dages regimet med fosaprepitant hos voksne.

Virkningen af et 1-dages fosaprepitantregime hos pædiatriske patienter forventes at være

sammenlignelig med virkningen af det 1-dages fosaprepitantregime hos voksne.

Pædiatriske patienter, der fik 3-dages fosaprepitantregime

Virkningen af det 3-dages fosaprepitantregime hos pædiatriske patienter blev baseret på den virkning,

som blev påvist hos pædiatriske patienter, der fik det 3-dages orale aprepitantregime.

Virkningen af et 3-dages fosaprepitantregime hos pædiatriske patienter forventes at være

sammenlignelig med virkningen af det 3-dages orale aprepitantregime. Se produktresuméerne for

EMEND kapsler og EMEND pulver til oral suspension for fuldstændige kliniske oplysninger

vedrørende de studier, der er udført med oral aprepitant.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fosaprepitant, et aprepitant-prodrug, omdannes hurtigt til aprepitant, når det administreres

intravenøst. Fosaprepitants plasmakoncentrationer kan ikke påvises 30 minutter efter afslutning af

infusion.

Aprepitant efter administration af fosaprepitant

Efter en enkelt intravenøs dosis på 150 mg fosaprepitant indgivet som en 20-minutters infusion til

raske voksne frivillige var aprepitants gennemsnitlige AUC

0-∞

35,0 µgt/ml, og aprepitants

gennemsnitlige maksimumkoncentration var 4,01 µg/ml.

Fordeling

Aprepitant er stærkt proteinbundet, i gennemsnit 97%. Den geometriske gennemsnitsværdi af

distributionsvolumen ved steady state (Vd

) for aprepitant, vurderet ud fra en enkelt intravenøs dosis

på 150 mg fosaprepitant, er ca. 82 liter hos mennesker.

Biotransformation

Fosaprepitant blev hurtigt omdannet til aprepitant i in vitro-inkubationer med leverpræparater fra

mennesker. Desuden undergik fosaprepitant en hurtig og næsten komplet omdannelse til aprepitant i

S9-præparater fra andet humant væv inklusive nyre, lunge og ileum. Det ser således ud til, at

omdannelsen af fosaprepitant til aprepitant kan foregå i flere væv. I mennesker omdannedes

fosaprepitant, administreret intravenøst, hurtigt til aprepitant inden for 30 minutter efter endt infusion.

Aprepitant metaboliseres ekstensivt. Hos raske, unge voksne tegner aprepitant sig for ca. 19% af

radioaktiviteten i plasma over 72 timer efter en enkelt intravenøst administreret 100 mg dosis af [

fosaprepitant, et prodrug til aprepitant, hvilket indikerer en betydende tilstedeværelse af metabolitter.

Der er identificeret tolv aprepitantmetabolitter i human plasma. Aprepitants metabolisme sker

hovedsageligt ved oxidation i morfolinringen og i sidekæderne, og de resulterende metabolitter var

kun svagt aktive. In vitro-studier med humane levermikrosomer indikerer, at aprepitant primært

metaboliseres af CYP3A4, muligvis med mindre deltagelse af CYP1A2 og CYP2C19.

Alle metabolitter, der blev påvist i urin, fæces og plasma efter intravenøs dosering af 100 mg [

fosaprepitant, blev også påvist efter oral dosering af [

C]-aprepitant. Ved omdannelsen af 245,3 mg

fosaprepitant dimeglumin (svarende til 150 mg fosaprepitant fri syre) til aprepitant frigøres blev 23,9

mg phosphorsyre og 95,3 mg meglumin.

Alle metabolitter, der er set i urin, fæces og plasma efter en intravenøs 100 mg dosis af [

fosaprepitant, sås også efter en oral dosis af [

C] aprepitant. Efter omdannelse af 245,3 mg

fosaprepitant dimeglumin (svarende til 150 mg fosaprepitant) til aprepitant, blev 23,9 mg

phosphorsyre og 95,3 mg meglumin frigjort.

Elimination

Aprepitant udskilles omdannet i urinen. Metabolitterne udskilles i urinen og via galden i fæces. Efter

en enkelt intravenøst administreret 100 mg dosis af [

C]-fosaprepitant til raske forsøgspersoner blev

57% af radioaktiviteten genfundet i urinen og 45% i fæces.

Aprepitants farmakokinetik er non-lineær i det kliniske doseringsområde. Aprepitants terminale

halveringstid efter en intravenøs dosis på 150 mg fosaprepitant var ca. 11 timer. Aprepitants

gennemsnitlige geometriske plasmaclearance efter en intravenøs dosis på 150 mg fosaprepitant var ca.

73 ml/min.

Farmakokinetik hos særlige populationer

Nedsat leverfunktion: Fosaprepitant metaboliseres i forskellige ekstrahepatiske væv; nedsat

leverfunktion forventes derfor ikke at ændre omdannelsen af fosaprepitant til aprepitant. Let nedsat

leverfunktion (Child-Pugh klasse A) har ingen klinisk relevant indflydelse på aprepitants

farmakokinetik, og dosisjustering er derfor ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion.

Der kan ikke drages konklusioner ud fra tilgængelige data vedrørende indvirkning af moderat nedsat

leverfunktion (Child-Pugh klasse B) på aprepitants farmakokinetik. Der er ingen kliniske eller

farmakokinetiske data for patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C).

Nedsat nyrefunktion: En enkelt dosis à 240 mg oral aprepitant blev administreret til patienter med

svært nedsat nyrefunktion (CrCl<30 ml/min) og til hæmodialysepatienter i det sene stadie (end stage)

af nyresygdom (ESRD).

Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion faldt AUC

for total-aprepitant (ubundet og

proteinbundet) med 21% og C

faldt med 32% set i forhold til raske forsøgspersoner. For

hæmodialysepatienter med nyresygdom i det sene stadie faldt AUC

for total-aprepitant med 42% og

faldt med 32%. På grund af beskedne fald i proteinbindingen for aprepitant hos patienter med

nyresygdom blev AUC for det farmakologisk aktive, ubundne aprepitant ikke signifikant påvirket hos

patienter med nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske forsøgspersoner. Hæmodialyse udført 4

eller 48 timer efter dosering havde ingen signifikant virkning på farmakokinetikken for aprepitant;

mindre end 0,2% af dosis blev genfundet i dialysatet.

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med nedsat nyrefunktion eller til hæmodialysepatienter

med ESRD.

Pædiatrisk population: Som en del af et 3-dages i.v./i.v./i.v. regime er simuleret median AUC

0-24t

aprepitant med median peak-plasmakoncentration (C

) på dag 1 og de mediane koncentrationer i

slutningen af dag 1, dag 2 og dag 3 hos pædiatriske patienter (i alderen 6 måneder til 17 år) vist i

tabel 9.

Tabel 9: Aprepitants farmakokinetiske parametre for 3-dages intravenøst fosaprepitantregime

hos pædiatriske patienter

Population

3-dages

i.v./i.v./i.v. dosis

0-24 t.

(ng*t/ml)

(ng/ml)

(ng/ml)

(ng/ml)

(ng/ml)

12 - 17 år

115 mg, 80 mg,

80 mg

21.172

2.475

6 - < 12 år

3 mg/kg, 2 mg/kg,

2 mg/kg

25.901

2.719

2 - < 6 år

20.568

2.335

6 måneder –

< 2 år

16.979

1.916

I forbindelse med 1-dages behandling med intravenøs fosaprepitant er simuleret median AUC

0-24t

aprepitant med median peak-plasmakoncentration (C

) på dag 1 og mediane koncentrationer i

slutningen af dag 1, dag 2 og dag 3 hos pædiatriske patienter (i alderen 6 måneder til < 12 år) og

observeret gennemsnitlig AUC

0-24t

med median peak-plasmakoncentration (C

) på dag 1 og

gennemsnitlige koncentrationer i slutningen af dag 1, dag 2 og dag 3 hos pædiatriske patienter (i

alderen 12 til 17 år) vist i tabel 10.

Tabel 10: Aprepitants farmakokinetiske parametre for 1-dages intravenøst fosaprepitant-

regime hos pædiatriske patienter

Population

1-dages

i.v. dosis

0-24t.

(ng*t/ml)

(ng/ml)

(ng/ml)

(ng/ml)

(ng/ml)

12 - 17 år

150 mg

30.400

3.500

6 - < 12 år

4 mg/kg

35.766

3.637

69,2

2 - < 6 år

28.655

3.150

23,5

6 måneder –

<2 år

5 mg/kg

30.484

3.191

24,4

NR = Ikke indberettet

En farmakokinetisk populationsanalyse af aprepitant hos pædiatriske patienter (i alderen 6 måneder til

og med 17 år) tyder på, at køn og race ingen klinisk betydningsfuld indvirkning har på aprepitants

farmakokinetik.

Forholdet mellem koncentration og effekt

Ved brug af en meget specifik NK

-receptortracer har positron emissionstomografi (PET)-studier af

raske unge mænd, der fik en enkelt intravenøs dosis på 150 mg fosaprepitant (N=8) vist, at ≥ 100 % af

hjernens NK

-receptorer ved T

er okkuperet i 24 timer, ≥ 97 % i 48 timer og mellem 41 % og 75 %

i 120 timer efter dosering. Okkuperingen af hjernens NK

-receptorer i dette studie korrelerer med

aprepitants plasmakoncentration.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data, der er opnået med intravenøs administration af fosaprepitant og oral administration

af aprepitant, viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

toksicitet efter enkelt dosis og gentagne doser, genotoksicitet (herunder in vitro tests) og

reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Karcinogenicitet hos gnavere blev kun undersøgt med oralt administreret aprepitant. Det skal

imidlertid anføres, at værdien af de toksicitetsstudier, der blev udført med gnavere, kaniner og aber,

inklusive reproduktions-toksicitetsstudierne, er begrænset, da systemisk eksponering for fosaprepitant

og aprepitant kun var den samme eller lavere end eksponering hos voksne mennesker efter

terapeutiske doser. I de udførte studier vedrørende sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter gentagne

doser hos hunde var fosaprepitants C

og aprepitants AUC henholdsvis 3 gange og 40 gange højere

end de kliniske værdier.

I et toksicitetsstudie med unge hunde, som blev behandlet med fosaprepitant fra dag 14 til dag 42

postnatalt, blev der set reduceret testikelvægt og størrelse af Leydig-celler hos hanner ved

6 mg/kg/dag, og øget uterusvægt, hypertrofi af livmoderen og livmoderhalsen og ødemer i det

vaginale væv blev set hos hunner fra 4 mg/kg/dag. I et toksicitetsstudie med unge rotter, som blev

behandlet med aprepitant fra dag 10 til dag 63 postnatalt, førte aprepitant til en tidligere

vaginalåbning hos hunner fra 250 mg/kg to gange dagligt og til en forsinket præputial separation hos

hanner fra 10 mg/kg to gange dagligt. Der var ingen behandlingsrelateret indvirkning på parring,

fertilitet eller embryonal- og fosteroverlevelse og ingen patologiske ændringer i de reproduktive

organer. Der var ingen margin for klinisk relevant eksponering for aprepitant. Disse fund anses

sandsynligvis ikke for at være kliniske relevante ved kortidsbehandling.

Hos forsøgsdyr har ikke-kommercielle formuleringer af fosaprepitant forårsaget vaskulær toksicitet og

hæmolyse ved koncentrationer under 1 mg/ml og højere, afhængigt af formuleringen. I humane

vaskede blodlegemer forekom hæmolyse også med ikke-kommercielle formuleringer af fosaprepitant

ved koncentrationer på 2,3 mg/ml og højere, selvom test i humant fuldblod var negative. Hæmolyse

blev ikke fundet med de kommercielle formuleringer af fosaprepitant ved koncentrationer op til

1 mg/ml i humant fuldblod og humane vaskede erytrocytter.

Hos kaniner forårsagede fosaprepitant initial forbigående lokal akut inflammation efter paravenøs,

subkutan og intramuskulær administration. Ved slutningen af follow-up-perioden (efter dosering på

dag 8) sås indtil let lokal subakut inflammation efter paravenøs og intramuskulær administration, og

desuden sås indtil moderat fokal muskeldegeneration/nekrose med muskelregeneration efter

intramuskulær administration.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Dinatriumedetat (E386)

Polysorbat 80 (E433)

Lactose, vandfrit

Natriumhydroxid (E524) (til justering af pH) og/eller

Saltsyre, fortyndet (E507) (til justering af pH)

6.2

Uforligeligheder

IVEMEND er uforligelig med opløsninger, der indeholder divalente kationer (fx Ca

, Mg

inklusive Hartmans opløsning og Ringers væske indeholdende lactat. Dette lægemiddel må ikke

blandes med andre lægemidler end de i pkt. 6.6 nævnte.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter rekonstitution og fortynding har den kemiske og fysiske stabilitet ved anvendelse vist sig at være

24 timer ved 25 °C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstid og -forhold før anvendelse, brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end 24

timer ved 2-8 °C.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2-8 °C).

Opbevaringsforhold for lægemidlet efter rekonstitution og fortynding, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Et 10 ml type I hætteglas af klart glas med gummiprop af chlorobutyl eller bromobutyl og

aluminiumsforsegling med gråt plastik flip-off låg.

Pakningsstørrelser: 1 eller 10 hætteglas.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

IVEMEND skal rekonstitueres og fortyndes før administration.

Tilberedning af IVEMEND 150 mg til intravenøs administration:

Sprøjt 5 ml natriumchloridopløsning 9 mg/ml (0,9%) ind i hætteglasset. Vær sikker på at

natriumchloridopløsningen 9 mg/ml (0,9%) tilsættes langs hætteglassets væg for at undgå, at

det skummer. Vend hætteglasset forsigtigt rundt. Undgå at ryste hætteglasset og at sprøjte

natriumchloridopløsningen 9 mg/ml (0,9%) ind i en hård stråle.

Tilbered en infusionspose med 145 ml natriumchloridopløsning 9 mg/ml (0,9%) til injektion

(fx ved at fjerne 105 ml natriumchloridopløsning 9 mg/ml (0,9%) til injektion fra en 250 ml

infusionspose med natriumchloridopløsning 9 mg/ml (0,9%) til injektion).

Træk hele indholdet op af hætteglasset og overfør det til infusionsposen med de 145 ml

natriumchloridopløsning 9 mg/ml (0,9%) til injektion, så det i alt giver 150 ml og en endelig

koncentration på 1 mg/ml. Vend forsigtigt posen op og ned 2-3 gange.

Bestem det volumen, der skal administreres fra den tilberedte infusionspose på basis af den

anbefalede dosis (se pkt. 4.2).

Voksne

Hele indholdet af den tilberedte infusionspose (150 ml) skal administreres.

Pædiatriske patienter

Hos patienter i alderen 12 år og derover beregnes det volumen, der skal administreres, på

følgende måde:

Volumen, der skal administreres (ml) er lig med den anbefalede dosis (mg)

Hos patienter i alderen 6 måneder til under 12 år beregnes det volumen, der skal administreres,

på følgende måde:

Volumen, der skal administreres (ml) = anbefalet dosis (mg/kg) x vægt (kg)

Bemærk: Må ikke overskride de maksimale doser (se pkt. 4.2).

Om nødvendigt ved et volumen på under 150 ml kan det beregnede volumen overføres til en

pose eller sprøjte af en passende størrelse før administration via infusion.

Den rekonstituerede opløsning har samme udseende som diluenten.

Det rekonstituerede og fortyndede lægemiddel skal undersøges visuelt for partikler og misfarvning før

administration.

Bortskaf eventuel resterende rekonstitueret og fortyndet opløsning samt affald. Ikke anvendt

lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Lægemidlet må ikke rekonstitueres eller blandes med opløsninger, for hvilke der ikke er fastslået

fysisk og kemisk kompatibilitet (se pkt. 6.2).

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/07/437/003

EU/1/07/437/004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 11. januar 2008

Dato for seneste fornyelse: 11. januar 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/287844/2018

EMEA/H/C/000743

Ivemend (fosaprepitant)

En oversigt over Ivemend, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Ivemend, og hvad anvendes det til?

Ivemend er et lægemiddel til forebyggelse af kvalme og opkastning, der skyldes kræftmedicin

(kemoterapi).

Det anvendes hos voksne og børn i alderen 6 måneder og derover, som får kemoterapi, der giver

moderat til svær kvalme og opkastning.

Det indeholder det aktive stof fosaprepitant.

Hvordan anvendes Ivemend?

Hos voksne gives Ivemend som en langsom infusion (drop) i en blodåre på den første behandlingsdag

med kemoterapi. Hos børn kan det gives på den første behandlingsdag eller over flere dage gennem et

kateter, der anlægges i en stor vene (blodåre) tæt på hjertet.

Ivemend skal altid gives sammen med andre lægemidler, som forebygger kvalme og opkastning, bl.a.

et kortikosteroid (f.eks. dexamethason) og en såkaldt 5-HT

-antagonist (f.eks. ondansetron). For

mere information om brug af Ivemend, se indlægssedlen eller kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Ivemend?

Det aktive stof i Ivemend, fosaprepitant, er et såkaldt prodrug for aprepitant. Det betyder, at det

omdannes til aprepitant i kroppen. Aprepitant er en neurokinin 1 (NK1)-receptorantagonist. Den

forhindrer et kemisk stof i kroppen (substans P) i at binde til NK1-receptorerne. Når substans P binder

til disse receptorer, udløser det kvalme og opkastning. Ved at blokere for disse receptorer kan

Ivemend forebygge den kvalme og opkastning, der ofte opstår under og efter kemoterapi. Aprepitant

har været godkendt i EU under navnet Emend siden 2003.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Ivemend?

Et hovedstudie hos 2.000 kræftpatienter viste, at Ivemend var lige så effektivt som lægemidlet Emend

til forebyggelse af kvalme og opkastning. Ca. 72 % af de patienter, der havde fået et af disse

Ivemend (fosaprepitant)

EMA/287844/2018

Side 2/2

lægemidler, oplevede ingen kvalme eller opkastning i en periode på fem dage efter indgivelse af

kemoterapi.

Hvilke risici er der forbundet med Ivemend?

De hyppigste bivirkninger ved Ivemend (der kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

er forhøjede leverenzymer, hovedpine, hikke, forstoppelse, fordøjelsesbesvær (halsbrand),

appetitløshed og træthed eller mathed. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved

Ivemend fremgår af indlægssedlen.

Ivemend må ikke anvendes samtidig med pimozid (til behandling af psykiske lidelser), terfenadin og

astemizol (til behandling af allergisymptomer) og cisaprid (til lindring af visse maveproblemer). Den

fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Ivemend godkendt i EU?

En hovedundersøgelse viste, at Ivemend var lige så effektivt som Emend til forebyggelse af kvalme og

opkastning hos patienter i behandling med kemoterapi, og bivirkningerne vurderes at være

håndterbare. Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede derfor, at fordelene ved Ivemend

opvejer risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ivemend?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Ivemend.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Ivemend løbende overvåget. Indberettede

bivirkninger ved Ivemend vurderes omhyggeligt, og der tages de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Ivemend

Ivemend fik markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 11. januar 2008.

Yderligere information om Ivemend findes på agenturets websted under:: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 05-2018.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information