Increlex

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
Mecasermin
Tilgængelig fra:
Ipsen Pharma
ATC-kode:
H01AC03
INN (International Name):
mecasermin
Terapeutisk gruppe:
Pituitary and hypothalamic hormones and analogues
Terapeutisk område:
Laron Syndrome
Terapeutiske indikationer:
For the long-term treatment of growth failure in children and adolescents with severe primary insulin-like-growth-factor-1 deficiency (primary IGFD). Severe primary IGFD is defined by:height standard deviation score ≤ -3. 0 and;basal insulin-like growth factor-1 (IGF-1) levels below the 2. 5th percentile for age and gender and;growth hormone (GH) sufficiency;exclusion of secondary forms of IGF-1 deficiency, such as malnutrition, hypothyroidism, or chronic treatment with pharmacologic doses of anti-inflammatory steroids. Severe primary IGFD includes patients with mutations in the GH receptor (GHR), post-GHR signalling pathway, and IGF-1 gene defects; they are not GH deficient, and therefore, they cannot be expected to respond adequately to exogenous GH treatment. It is recommended to confirm the diagnosis by conducting an IGF-1 generation test.
Produkt oversigt:
Revision: 21
Autorisation status:
Authorised
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000704
Autorisation dato:
2007-08-02
EMEA kode:
EMEA/H/C/000704

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

BILAG I

PRODUKTRESUME

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

INCRELEX 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder 10 mg mecasermin*.

1 hætteglas på 4 ml indeholder 40 mg mecasermin*.

*Mecasermin er en rekombinant, DNA-afledt, human, insulinlignende vækstfaktor-1(IGF-1),

fremstillet i

Escherichia coli

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

1 ml indeholder 9 mg benzylalkohol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning (injektion).

Vandig, klar og farveløs væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Til langvarig behandling af vækstmangel hos børn og unge fra 2 til 18 år med bekræftet svær primær

insulinlignende vækstfaktor 1-mangel (primær IGFD).

Svær primær IGFD defineres ved:

højde standardafvigelse score

–3,0 og

basale IGF-1-niveauer under 2,5 percentilen for alder og køn og

væksthormon (GH)-sufficiens

Eksklusion af sekundære former for IGF-1-mangel, såsom fejlernæring, hypopituitarisme,

hypotyroidisme, eller kronisk behandling med farmakologiske doser af antiinflammatoriske

steroider.

Svær primær IGFD omfatter patienter med mutationer i GH-receptoren (GHR), post-GHR signalsti og

IGF-1-gendefekter; disse er ikke GH-insufficiente og kan derfor ikke forventes at reagere

tilstrækkeligt på eksogen GH-behandling. I nogle tilfælde, når det skønnes nødvendigt, kan lægen

beslutte at bekræfte diagnosen ved at udføre en IGF-I-generationstest.

4.2

Dosering og administration

Behandling med mecasermin skal styres af læger med erfaring i diagnosticering og behandling af

patienter med vækstforstyrrelser.

Dosering

Doseringen skal bestemmes individuelt for hver enkelt patient. Den anbefalede startdosis af

mecasermin er 0,04 mg pr. kg legemsvægt to gange daglig ved subkutan injektion. Hvis der ikke

forekommer signifikante bivirkninger i mindst en uge, kan dosis øges i trin på 0,04 mg/kg op til den

maksimale dosis på 0,12 mg/kg to gange daglig. Doser på mere end 0,12 mg/kg to gange daglig bør

ikke overskrides, da dette kan øge risikoen for neoplasi (se pkt. 4.3, 4.4 og 4.8).

Hvis den anbefalede dosis ikke tolereres af patienten, kan behandling med en lavere dosis overvejes.

Væksthastigheder bør danne grundlag for evaluering af behandlingssucces. Den laveste dosis, der blev

associeret med væsentlig individuel vækstforøgelse, var 0,04 mg/kg to gange daglig (BID).

Pædiatrisk population

Mecasermins sikkerhed og virkning hos børn under 2 år er ikke klarlagt (se punkt 5.1). Der foreligger

ingen data.

Dette lægemiddel frarådes derfor til børn under 2 år.

Særlige populationer

Nedsat leverfunktion

Der er begrænsede data vedrørende farmakokinetikken for mecasermin hos børn med nedsat

leverfunktion i denne specifikke population af patienter med svær primær IGFD. Det anbefales, at

dosis tilpasses individuelt for hver patient som beskrevet under dosering.

Nedsat nyrefunktion

Der er begrænsede data vedrørende farmakokinetikken for mecasermin hos børn med nedsat

nyrefunktion i denne specifikke population af patienter med svær primær IGFD. Det anbefales, at

dosis tilpasses individuelt for hver patient som beskrevet under dosering

Administration

INCRELEX skal indgives ved subkutan injektion umiddelbart inden eller efter et måltid eller

mellemmåltid. Hvis der trods passende fødeindtag opstår hypoglykæmi ved de anbefalede doseringer,

skal dosis reduceres. Hvis patienten af en eller anden årsag ikke kan spise, bør dette lægemiddel ikke

indgives. Mecasermin-dosis må aldrig øges for at erstatte en eller flere glemte doser.

Der skal skiftes injektionssted ved hver injektion.

INCRELEX bør ikke indgives intravenøst.

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af lægemidlet.

Opløsningen skal være klar umiddelbart efter at den tages ud af køleskabet. Opløsningen må ikke

injiceres, hvis den er uklar eller indeholder partikler.

INCRELEX skal indgives med sterile engangssprøjter og injektionskanyler. Sprøjterne skal have et

tilstrækkeligt lille volumen så den ordinerede dosis kan trækkes op af hætteglasset med rimelig

nøjagtighed.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

INCRELEX er kontraindiceret hos børn og unge med aktiv eller formodet neoplasi eller en tilstand

eller anamnese, der øger risikoen for benign eller malign neoplasi.

Behandlingen skal seponeres, hvis der opstår tegn på neoplasi.

Da INCRELEX indeholder benzylalkohol, må det ikke gives til præmature spædbørn eller nyfødte.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Benigne og maligne neoplasmer

Der er en øget risiko for benign eller malign neoplasi hos børn og unge behandlet med INCRELEX, da

IGF-1 spiller en rolle i initieringen og progressionen af benigne og maligne tumorer.

Efter markedsføring er der rapporteret om både benigne og maligne neoplasmer hos børn og unge, der

har modtaget behandling med INCRELEX. Disse tilfælde repræsenterede en række forskellige

maligniteter og inkluderede sjældne maligne lidelser, der normalt ikke ses hos børn (se pkt. 4.8). Den

øgede risiko for neoplasi kan være højere hos patienter, der får INCRELEX til ikke-godkendt brug

eller i højere doser end anbefalet. Aktuel viden om IGF-1-biologi antyder, at IGF-1 spiller en rolle i

maligne lidelser i alle organer og væv. Læger bør derfor være opmærksomme på symptomer på

potentiel malignitet.

Hvis der udvikles benign eller malign neoplasi, skal INCRELEX-behandlingen seponeres permanent,

og der iværksættes passende ekspertmedicinsk behandling.

Mecasermin er ikke en erstatning for GH-behandling.

Mecasermin må ikke anvendes til vækststimulering hos patienter med lukkede epifyser.

Mecasermin skal indgives umiddelbart inden eller efter et måltid eller mellemmåltid, da midlet kan

have insulinlignende hypoglykæmiske effekter. Især skal man være opmærksom på små børn, børn

med tidligere tilfælde af hypoglykæmi og børn med uregelmæssig fødeindtag. Patienter skal undgå

høj-risiko-aktiviteter i 2-3 timer efter doseringen, især i begyndelsen af mecasermin-behandlingen,

indtil en veltolereret INCRELEX dosis er fastlagt. Hvis en person med svær hypoglykæmi er

bevidstløs eller på anden måde er ude af stand til at indtage føden normalt, kan en injektion af

glukagon være påkrævet. Personer med en anamnese for svær hypoglykæmi bør have glukagon inden

for rækkevidde. Ved den første ordination skal lægen oplyse patienten om tegn, symptomer og

behandling af hypoglykæmi, herunder injektion af glukagon.

Insulindoser og/eller andre doser af hypoglykæmiske lægemidler skal muligvis reduceres hos

diabetikere, der får dette lægemiddel.

Det anbefales, at alle patienter får taget et ekkokardiogram inden behandlingen med mecasermin

påbegyndes. Patienter, der afbryder behandlingen, bør også få taget et ekkokardiogram. Patienter med

et abnormt ekkokardiogram eller kardiovaskulære symptomer bør følges regelmæssigt med optagelse

af ekkokardiogram.

Hypertrofi i lymfevæv (f.eks. tonsiller) forbundet med komplikationer, såsom snorken, søvnapnø og

kronisk mellemøreeffusion, er rapporteret ved anvendelse af dette lægemiddel. Patienter skal

undersøges med regelmæssige mellemrum og ved forekomst af kliniske symptomer for at udelukke

sådanne potentielle komplikationer eller for at iværksætte en passende behandling.

Der er rapporter om intrakraniel hypertension (IH) med papilødem, synsforstyrrelser, hovedpine,

kvalme og/eller opkastning hos patienter i behandling med mecasermin, ligesom det også er

rapporteret ved terapeutisk GH-indgivelse. IH-associerede tegn og symptomer forsvandt efter

seponering af dosis. Fundoskopi anbefales ved behandlingsstart, med regelmæssige mellemrum i løbet

af behandlingen med mecasermin og ved forekomst af kliniske symptomer.

Forskudt caput femoralis epifyser (med risiko for at medføre avaskulær nekrose) og udvikling af

skoliose kan forekomme hos patienter i hurtig vækst. Disse tilstande og andre symptomer og tegn, som

generelt er forbundet med GH-behandling, skal monitoreres under behandling med mecasermin.

Enhver patient, der begynder at halte eller klager over smerter i hofte eller knæ, skal evalueres.

Efter markedsføring er der rapporteret tilfælde af hypersensitivitet, urticaria, pruritus og erytem hos

patienter behandlet med INCRELEX. Der er observeret systemiske reaktioner og/eller lokale

reaktioner ved injektionstedet. Et lille antal tilfælde, der indikerede anafylaksi og krævede

hospitalsindlæggelse, er rapporteret. Forældre og patienter skal informeres om, at sådanne reaktioner

kan forekomme, og at behandlingen skal afbrydes og lægen straks kontaktes, hvis en systemisk

allergisk reaktion forekommer.

Behandlingen skal tages op til ny overvejelse, hvis patienten ikke har reageret på behandlingen efter et

år.

Personer, som får allergiske reaktioner over for injiceret IGF-1, som har uventede høje blodværdier af

IGF-1 efter injektion, eller som ikke udviser et respons i vækst, uden nogen identificeret årsag, kan

have et antistofrespons på injiceret IGF-1. Dette kan skyldes produktion af anti-IGF-1 IgE'er,

henholdsvis bindende antistoffer eller neutraliserende antistoffer. I sådanne tilfælde skal test for

antistof overvejes.

Hjælpestoffer

INCRELEX indeholder 9 mg/ml benzylalkohol som konserveringsmiddel.

Benzylalkohol kan medføre toksiske reaktioner og anafylaktoide reaktioner hos spædbørn og børn

under 3 år.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, dvs. det er i det

væsentlige ”natriumfrit”.

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Insulindoser og/eller doser af andre hypoglykæmiske lægemidler skal muligvis reduceres (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception til mænd og kvinder

Det anbefales, at der foreligger en negativ graviditetstest for alle kvinder i den fertile alder forud for

behandling med mecasermin. Det anbefales også at alle kvinder i den fertile alder bruger passende

prævention under behandlingen.

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af mecasermin til gravide kvinder.

Data fra dyrestudier er utilstrækkelige hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle

risiko for mennesker er ukendt.

Dette lægemiddel bør ikke anvendes under graviditet, med mindre det er klart nødvendigt.

Amning

Amning anbefales ikke ved indtagelse af INCRELEX, da data for udskillelse af mecasermin i human

mælk er utilstrækkelige.

Fertilitet

Mecasermin er blevet testet i et teratologistudie med rotter uden påvirkning af fosteret ved doser op til

16 mg/kg (20 gange den maksimalt anbefalede humane dosis [MRHD] baseret på legemsoverfladen)

og i et teratologistudie med kaniner uden påvirkning af fosteret ved doser på 0,5 mg/kg (2 gange

MRHD baseret på legemsoverfladen). Mecasermin har ingen virkning på fetiliteten hos rotter ved brug

af intravenøse doser på 0,25, 1 og 4 mg/dag (op til 4 gange den kliniske eksponering med MRHD

baseret på AUC).

Virkningen af mecasermin på det ufødte barn er ikke blevet undersøgt. Derfor er der ikke tilstrækkelig

medicinsk information til at afgøre om der er signifikant risiko for et foster. Der er ikke gennemført

studier med mecasermin hos ammende mødre. INCRELEX bør ikke gives til gravide eller ammende

kvinder. En negativ graviditetstest og passende prævention er påkrævet hos alle præ-menopausale

kvinder, som får INCRELEX.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

I tilfælde af hypoglykæmi kan INCRELEX i væsentlig grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner. Hypoglykæmi er en meget almindelig bivirkning.

4.8

Bivirkninger

Resume af sikkerhedsprofilen

Data vedrørende bivirkninger blev taget fra kliniske forsøg med i alt 413 patienter med svær primær

IGFD. Data blev også indsamlet efter markedsføringen.

De oftest rapporterede bivirkninger i de kliniske forsøg var hovedpine (44 %), hypoglykæmi (28 %),

opkastning (26 %), hypertrofi på injektionsstedet (17 %) og otitis media (17 %).

Intrakraniel hypertension/forhøjet intrakranielt tryk forekom hos 4 (0,96 %) af patienterne i de kliniske

forsøg og forekom hos behandlingsnaive forsøgspersoner på 7-9 år.

I kliniske forsøg med andre indikationer, der inkluderede ca. 300 patienter, blev der rapporteret lokal

og/eller systemisk hypersensivitet hos 8% af patienterne. Ved brug efter markedsføringen var der også

tilfælde af systemisk hypersensitivitet, hvoraf nogle tilfælde tydede på anafylaksi. Der var også

tilfælde af lokale allergiske reaktioner efter markedsføringen.

Nogle patienter kan udvikle antistoffer over for mecasermin. Der blev ikke observeret væksthæmning

som følge af antistofudvikling.

Bivirkninger i tabelform

Tabel 1 indeholder meget almindelige (≥ 1/10), almindelige (≥ 1/100 til < 1/10) og ikke almindelige

(≥ 1/1.000 til < 1/100) bivirkninger, som er forekommet i kliniske forsøg. Bivirkningerne præsenteres

efter frekvens med angivelse af de alvorligste bivirkninger først indenfor hver frekvensgruppe. Der er

blevet identificeret andre bivirkninger under brug af INCRELEX efter markedsføringen. Da disse

reaktioner er rapporteret af frivillige fra en befolkningsgruppe af ukendt størrelse er det umuligt med

sikkerhed at estimere reaktionernes hyppighed (ikke kendt).

Tabel 1: Bivirkninger

Systemorganklasse

Bivirkninger i de kliniske

forsøg

Bivirkninger rapporteret

efter markedsføringen

Blod og lymfesystem

Almindelig: Thymushypertrofi

Immunsystemet

Ikke kendt: Systemisk

hypersensitivitet (anafylaksi,

generaliseret urticaria,

angioødem, dyspnø), lokale

allergiske reaktioner ved

injektionsstedet (pruritus,

urticaria)

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig:

Hypoglykæmi

Almindelig: Hypoglykæmiske

kramper, hyperglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig: Depression,

nervøsitet

Nervesystemet

Meget almindelig: Hovedpine

Almindelig: Kramper,

svimmelhed, tremor

Ikke almindelig: Benign

intrakraniel hypertension

Øjne

Almindelig: Papilødem

Øre og labyrint

Meget almindelig: Otitis media

Almindelig: Hypakusi,

øresmerter, væske i mellemøret

Hjerte

Almindelig: Hjertemislyd,

takykardi

Ikke almindelig: Kardiomegali,

ventrikulær hypertrofi,

mitralklapinsufficiens,

trikuspidalklapinsufficiens

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig: Søvnapnø-

syndrom, adenoid hypertrofi,

tonsillær hypertrofi, snorken

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig: Opkastning,

øvre abdominale smerter

Almindelig: Abdominalsmerter

Hud og subkutane væv

Almindelig: Hypertrofi i huden,

unormal hårtekstur

Ikke kendt: Alopeci

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget almindelig: Artralgi,

ekstremitetssmerter

Almindelig: Skoliose, myalgi

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer (inkl.

cyster og polypper)

Almindelig: Melanocytisk

naevus

Ikke kendt: Benigne og maligne

neoplasmer

Det reproduktive system og

mammae

Almindelig: Gynækomasti

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig: Hypertrofi

ved injektionsstedet, blå mærker

ved injektionsstedet

Almindelig: Smerter på

injektionsstedet, reaktioner på

injektionsstedet,

hæmatom på injektionsstedet,

erytem på injektionsstedet,

induration på injektionsstedet,

blødning på injektionsstedet,

irritation på injektionsstedet

Ikke almindelig: Udslæt på

injektionsstedet, hævelse på

injektionsstedet, lipohypertrofi

Ikke kendt: Lokale allergiske

reaktioner på injektionsstedet

(pruritus, urticaria)

Undersøgelser

Ikke almindelig: Vægtøgning

Kirurgiske og medicinske

procedurer

Almindelig: Indlæggelse af

dræn i øret

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Neoplasmer

Efter markedsføring er der rapporteret om benigne og maligne neoplasmer hos børn og unge, der har

modtaget behandling med INCRELEX. Disse tilfælde repræsenterede en række forskellige

maligniteter og inkluderede sjældne maligne lidelser, der normalt ikke ses hos børn (se pkt. 4.4 og

4.3).

Systemisk/lokal hypersensitivitet

Klinisk forsøg

I kliniske forsøg med andre indikationer (i alt ca. 300 patienter) rapporterede 8% af patienterne en

lokal og/eller systemisk hypensensivitets reaktion. Alle tilfælde var milde eller moderate i

sværhedsgrad og ingen var alvorlige

Post-marketing rapporter

Systemisk hypersensitivitet omfatter symptomer så som anafylaksi, generaliseret urticaria, angioødem

og dyspnø. Symptomerne i de tilfælde, som tydede på anfylaksi inkluderede udslæt, angioødem og

dyspnø. Nogle patienter krævede hospitalsindlæggelse. Ved re-administration, opstod symptomerne

ikke igen hos alle patienter. Der var også tilfælde af lokale allergiske reaktioner på injektionsstedet.

Disse var typisk pruritus og urticaria.

Hypoglykæmi

Af de 115 patienter (28 %), som havde en eller flere episoder med hypoglykæmi, oplevede 6 patienter

hypoglykæmiske krampeanfald ved en eller flere lejligheder. Generelt blev symptomatisk

hypoglykæmi undgået, hvis patienten indtog et måltid eller et mellemmåltid enten umiddelbart inden

eller efter indgivelse af INCRELEX.

Hypertrofi på injektionsstedet

Denne reaktion forekom hos 71 patienter (17 %) fra de kliniske forsøg og var oftest forbundet med

mangel på korrekt rotation af injektionssted. Tilstanden forsvandt, når injektionerne blev spredt ud.

Tonsillær hypertrofi

Dette blev registreret hos 38 patienter (9 %), især i de første 1 til 2 år af behandlingen, med en mindre

tonsillær vækst i de efterfølgende år.

Snorken

Dette startede generelt i det første år af behandlingen og blev rapporteret hos 30 patienter (7 %).

Intrakraniel hypertension/forhøjet intrakranielt tryk

Dette forekom hos 4 patienter (0,96 %). Hos to patienter blev INCRELEX seponeret og ikke

genstartet, hos to patienter forekom tilstanden ikke igen efter genstart af INCRELEX ved nedsat dosis.

Alle 4 patienter kom sig uden sequelae.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

En akut overdosering kan føre til hypoglykæmi. Behandlingen af en akut overdosering af mecasermin

skal rettes mod afhjælpning af hypoglykæmiske effekter. Oral glukose eller føde skal indtages. Hvis

overdoseringen medfører bevidstløshed, kan det være nødvendigt at indgive intravenøs glukose eller

parenteral glukagon for at modvirke de hypoglykæmiske effekter.

Overdosering over længere tid kan medføre tegn og symptomer på akromegali eller gigantisme.

Overdosering kan føre til suprafysiologiske IGF-1-niveauer og kan øge risikoen for benigne og

maligne neoplasmer.

I tilfælde af akut eller kronisk overdosering skal INCRELEX straks seponeres. Hvis INCRELEX

startes igen, må dosis ikke overstige den anbefalede daglige dosering (se pkt. 4.2).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Hypofyse- og hypothalamushormoner og analoger, somatropin og

somatropinagonister, ATC-kode: H01AC03.

Mecasermin er en human, insulinlignende vækstfaktor-1 (rhIGF-1), fremstillet ved hjælp af

rekombinant DNA-teknologi. IGF-1 består af 70 aminosyrer i en enkelt kæde med tre intramolekylære

disulfid-broer og en molekylvægt på 7649 dalton. Aminosyresekvensen i produktet er identisk med

endogen human IGF-1. rhIGF-1-proteinet er syntetiseret i bakterier (

E. coli

), som er modificeret ved at

tilføje genet for human IGF-1.

Virkningsmekanisme

Insulinlignende vækstfaktor-1 (IGF-1) er den primære hormonelle mediator for højdevækst. Under

normale omstændigheder bindes væksthormonet (GH) til dets receptor i leveren og andre væv og

stimulerer syntese/sekretion af IGF-1. I målvæv aktiveres type 1 IGF-1-receptoren, som er homolog til

insulinreceptoren, af IGF-1. Dette fører til intracellulær signalering, som stimulerer flere forskellige

processer og fører til højdevækst. De metaboliske virkninger af IGF-1 er delvist rettet mod stimulering

af optagelsen af glukose, fedtsyrer og aminosyrer, således at metabolismen understøtter vævsvæksten.

Farmakodynamisk virkning

Følgende virkninger er påvist for endogen, human IGF-1:

Vævsvækst

Knoglevæksten opnås ved epifyseskiverne ved enderne af en knogle i vækst. Vækst og metabolisme i

epifyseskivernes celler stimuleres direkte af GH og IGF-1.

Organvækst: behandling af IGF-1-insufficiente rotter med rhIGF-1 medfører hel krops- og

organvækst.

Cellevækst: IGF-1-receptorer findes på de fleste celle- og vævstyper. IGF-1 har mitogen aktivitet, som

fører til et øget antal celler i kroppen.

Kulhydratstofskifte

IGF-1 undertrykker glukoseproduktion i leveren, stimulerer perifer glukoseudnyttelse og kan reducere

blodglukose og medføre hypoglykæmi.

IGF-1 har en hæmmende effekt på insulinsekretionen.

Knogle-/mineralstofskifte

Cirkulerende IGF-1 spiller en vigtig rolle i dannelse og opretholdelse af knoglemasse. IGF-1 øger

knogledensiteten.

Klinisk virkning og sikkerhed

Der har været gennemført fem kliniske studier (4 åbne og 1 dobbeltblind, placebokontrolleret

undersøgelse) med INCRELEX. Subkutane doser af mecasermin, generelt varierende fra 60 til

g/kg indgivet to gange daglig, blev indgivet til 92 pædiatriske patienter med svær primær IGFD.

Patienterne blev rekrutteret til studierne ud fra en meget lille højde, langsom vækst, lave IGF-1-

serumkoncentrationer og normal GH-sekretion. 83 ud af 92 patienter var INCRELEX-naive ved

baseline

, og 81 gennemførte mindst et års behandling med INCRELEX.

Baseline

-karakteristika for de

81 patienter, der blev evalueret i de primære og sekundære effektanalyser fra de kombinerede studier,

var (middel ± SD): kronologisk alder (år): 6,8

3,8; aldersinterval (år): 1,7 til 17,5; højde (cm): 84,1

15,8; højde standardafvigelse score (SDS): -6,9

1,8; væksthastighed (cm/år): 2,6

1,7;

væksthastighed-SDS: -3,4

1,6; IGF-1 (ng/ml): 24,5

27,9; IGF-1 SDS: -4,2

2,0; og knoglealder

(år): 3,8

2,8. Ud af disse havde 72 (89 %) Larons syndrom-lignende fænotype; 7 (9 %) havde GH-

gentab, 1 (1 %) havde neutraliserende antistoffer over for GH, og 1(1 %) havde isoleret genetisk

GH-mangel. 46 (57 %) af patienterne var af hankøn; 66 (81 %) var kaukasiske. 74 (91 %) af

patienterne var præpubertale ved

baseline

De årlige resultater for væksthastighed, væksthastighed-SDS og højde-SDS indtil år 8 er vist i tabel 2.

Der var væksthastighedsdata fra før behandlingen til rådighed for 75 patienter. Væksthastigheden for

et givent år blev sammenlignet med væksthastigheden for de samme patienter, som afsluttede

behandlingen det pågældende år, ved hjælp af parvise t-tests. Væksthastigheden for år 2 og op til år 8

forblev statistisk større end

baseline

. For de 21 behandlingsnaive patienter med næsten voksenhøjde

var middelforskellen (± SD) mellem observeret højdeforøgelse

versus

den, der forventes i henhold til

Larons syndrom, ca. 13 cm (± 8 cm) efter gennemsnitligt 11 års behandling.

Tabel 2: Årlige højderesultater efter antal år i behandling med INCRELEX

Pre-Tx

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

Væksthastighed

(cm/år)

Middel (SD)

2,6 (1,7)

(2,3)

(1,7)

(1,8)

(1,5)

(1,5)

(1,4)

(1,5)

(1,5)

Middel (SD) for

ændring fra pre-Tx

+5,4

(2,6)

+3,2

(2,6)

+2,8

(2,4)

+2,5

(2,5)

+2,1

(2,1)

+1,9

(2,1)

+1,4

(2,2)

+1,3

(2,8)

P-værdi for ændring

fra pre-Tx [1]

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001

0,0001

0,0042

0,0486

Væksthastighed SDS

Middel (SD)

-3,4 (1,6)

(2,8)

-0,0

(1,7)

-0,1

(1,9)

-0,2

(1,9)

-0,3

(1,7)

-0,2

(1,6)

-0,5

(1,7)

-0,2

(1,6)

Middel (SD) for

ændring fra pre-Tx

+5,2

(2,9)

+3,4

(2,4)

+3,3

(2,3)

+3,2

(2,1)

+3,2

(2,1)

+3,3

(2,0)

+3,0

(2,1)

+3,3

(2,7)

P-værdi for ændring

fra pre-Tx [1]

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 <0,0001 0,0001

0,0003

Højde SDS

Middel (SD)

-6,9 (1,8)

-6,1

(1,8)

-5,6

(1,7)

-5,3

(1,7)

-5,1

(1,7)

-5,0

(1,7)

-4,9

(1,6)

-4,9

(1,7)

-5,1

(1,7)

Middel (SD) for

ændring fra pre-Tx

+0,8

(0,6)

+1,2

(0,9)

+1,4

(1,1)

+1,6

(1,2)

+1,7

(1,3)

+1,8

(1,1)

+1,7

(1,0)

+1,7

(1,0)

P-værdi for ændring

fra pre-Tx [1]

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 <0,0001

Pre-Tx = Før behandling; SD = Standardafvigelse; SDS = Standardafvigelse Score

[1] P-værdier for sammenligning kontra pre-Tx-værdier blev beregnet ved hjælp af parvise t-tests.

For patienter med tilgængelig knoglealder i mindst 6 år efter iværksættelse af behandling var

middeløgningen i knoglealder sammenlignelig med middeløgningen i kronologisk alder. For disse

patienter så der ikke ud til at være noget klinisk signifikant fremrykning i knoglealder i forhold til

kronologisk alder.

Effekten er dosisafhængig. En dosis på 120 μg/kg subkutant (s.c.) to gange daglig (BID) var forbundet

med det største vækstrespons.

Blandt alle patienter, der blev inkluderet til sikkerhedsvurdering (n=92), rapporterede 83 % af

patienterne mindst en bivirkning i løbet af studierne. Der var ingen dødsfald under studierne. Ingen

forsøgspersoner udgik af studierne på grund af bivirkninger.

Hypoglykæmi var den hyppigst rapporterede bivirkning, og det er nødvendigt at være opmærksom på

måltider i forhold til dosering.

Dette lægemiddel er godkendt under “særlige vilkår”.

Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for lægemidlet, fordi det

anvendes til en sjælden sygdom.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og

produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Den absolutte subkutane biotilgængelighed af mecasermin hos patienter med svær primær IGFD er

ikke blevet fastlagt. Biotilgængeligheden af mecasermin efter subkutan indgivelse til raske personer er

rapporteret til ca. 100 %.

Fordeling

IGF-1 bindes i blod til seks IGF-bindende proteiner (IGFBP’er) med ~80 % bundet som et kompleks

med IGFBP-3 og en syrelabil underenhed. IGFBP-3 reduceres hos patienter med svær primær IGFD,

hvilket resulterer i en øget IGF-1-clearance hos disse personer i forhold til raske personer. Det samlede

IGF-1-fordelingssvolumen (middel ± SD) efter subkutan indgivelse af INCRELEX hos 12 patienter

med svær primær IGFD anslås til at være 0,257 (± 0,073) l/kg ved en mecasermindosis på

0,045 mg/kg, og det anslås, at denne værdi øges i takt med, at mecasermin-dosis øges. Der er

begrænsede oplysninger til rådighed om koncentrationen af ubundet IGF-1 efter indgivelse af

INCRELEX.

Biotransformation

Det er påvist, at både lever og nyrer metaboliserer IGF-1.

Elimination

Den gennemsnitlige terminale halveringstid (t

) af total IGF-1 efter en enkelt subkutan indgivelse af

0,12 mg/kg hos tre pædiatriske patienter med svær primær IGFD anslås til at være 5,8 timer.

Clearance af total IGF-1 er omvendt proportional med serum IGFBP-3-niveauer, og total systemisk

IGF-1-clearance (CL/F) anslås til at være 0,04 l/t/kg ved 3

mg/l IGFBP-3 hos 12 patienter.

Særlige populationer

Ældre

De farmakokinetiske egenskaber ved INCRELEX er ikke undersøgt hos patienter over 65 år.

Børn

De farmakokinetiske egenskaber ved INCRELEX er ikke undersøgt hos patienter under 12 år.

Køn

De farmakokinetiske egenskaber ved INCRELEX viste ingen tydelig forskel mellem han- og hunkøn

hos unge med primær IGFD og raske voksne.

Race

Ingen tilgængelige oplysninger.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke gennemført studier af børn med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Der er ikke gennemført studier med henblik på at fastslå effekt af nedsat leverfunktion på de

farmakokinetiske egenskaber ved mecasermin.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser eller genotoksicitet.

Følgende bivirkninger er set i dyrestudier efter eksponering ved plasmakoncentrationer, der svarer til

humane terapeutiske doser. Disse bivirkninger er ikke observeret i kliniske studier, men er formentligt

klinisk relevante:

Toksicitet i forbindelse med reproduktion

Reproduktionstoksicitet er undersøgt hos rotter og kaniner efter intravenøs men ikke efter subkutan

anvendelse (den normale kliniske indgivelsesvej). Disse studier indikerer ikke nogen direkte eller

indirekte skadelige virkninger med hensyn til fertilitet og graviditet, men på grund af den anderledes

indgivelsesvej er relevansen af disse resultater uklar. Placental overførsel af mecasermin er ikke

undersøgt.

Karcinogent potentiale

Mecasermin blev indgivet subkutant til Sprague Dawley-rotter ved doser på 0, 0,25, 1, 4 og

10 mg/kg/dag i op til 2 år. En øget forekomst af adrenal medullær hyperplasi og pheochromocytom

blev observeret hos hanrotter ved doser på 1 mg/kg/dag og derover (

1 gange den kliniske

eksponering med den maksimale anbefalede humane dosis [MRHD], baseret på AUC) og hunrotter

ved alle dosisniveauer (

0,3 gange den kliniske eksponering med MRHD baseret på AUC).

En øget forekomst af keratoacanthom i huden blev observeret hos hanrotter ved doser på 4 og

10 mg/kg/dag (

4 gange eksponeringen med MRHD, baseret på AUC). En øget forekomst af

mælkekirtelkarcinom hos både han- og hunrotter blev observeret hos dyr, der blev behandlet med

10 mg/kg/dag (7 gange eksponeringen med MRHD, baseret på AUC). En større dødelighed sekundært

til IGF-1-induceret hypoglykæmi blev observeret i karcinogenicitetsstudierne.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzylalkohol

Natriumchlorid

Polysorbat 20

Koncentreret eddikesyre

Natriumacetat

Vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter åbning

Den kemiske og fysiske holdbarhed under brug er påvist for 30 dage ved 2

C til 8

Fra et mikrobiologisk synspunkt kan lægemidlet opbevares i maks. 30 dage ved 2

C til 8

C efter

åbning.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2

C - 8°C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter anbrud af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

5 ml hætteglas (type I glas) lukket med en prop (bromobutyl/isoprenpolymer) og en forsegling (lakeret

plast).

Hvert hætteglas indeholder 4 ml injektionsvæske.

1 hætteglas pr. pakke.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

INCRELEX leveres som en opløsning til flergangsbrug.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningsliner.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/07/402/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 3. august 2007

Dato for seneste fornyelse: 3. august 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om INCRELEX findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu

.

BILAG II

A.

FREMSTILLER AF DET BIOLOGISK AKTIVE STOF OG

FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER

VEDRØRENDE UDLEVERING OG ANVENDELSE

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED

HENSYN TIL SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF

LÆGEMIDLET

E.

SÆRLIG FORPLIGTELSE TIL AT AFSLUTTE

FORANSTALTNINGER EFTER UDSTEDELSE AF

MARKEDSFØRINGSTILLADELSE TIL LÆGEMIDLER

GODKENDT UNDER SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER

A.

FREMSTILLER AF DET BIOLOGISK AKTIVE STOF OG FREMSTILLER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren af det biologisk aktive stof

Lonza AG

Lonzastrasse

CH-3930 Visp

Schweiz

Navn og adresse på den fremstiller, der er ansvarlig for batchfrigivelse

Beaufour Ipsen Industrie

Rue d'Ethe Virton

28100 Dreux

Frankrig

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG

ANVENDELSE

Lægemidlet må kun udleveres efter ordination på en recept udstedt af en begrænset lægegruppe (se

bilag I: Produktresumé, pkt. 4.2).

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger (PSUR’er)

Kravene for fremsendelse af PSUR'er for dette lægemiddel fremgår af listen over EU-referencedatoer

(EURD list), som fastsat i artikel 107c, stk. 7, i direktiv 2001/83/EF, og alle efterfølgende opdateringer

offentliggjort på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL SIKKER OG

EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Risikostyringsplan (RMP)

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal udføre de påkrævede aktiviteter og foranstaltninger

vedrørende lægemiddelovervågning, som er beskrevet i den godkendte RMP, der fremgår af modul

1.8.2 i markedsføringstilladelsen, og enhver efterfølgende godkendt opdatering af RMP.

En opdateret RMP skal fremsendes:

på anmodning fra Det Europæiske Lægemiddelagentur

når risikostyringssystemet ændres, særlig som følge af, at der er modtaget nye oplysninger, der

kan medføre en væsentlig ændring i risk/benefit-forholdet, eller som følge af, at en vigtig

milepæl (lægemiddelovervågning eller risikominimering) er nået.

Hvis tidsfristen for en PSUR og for opdatering af en RMP er sammenfaldende, kan de fremsendes

samtidig.

Yderligere risikominimeringsforanstaltninger

Ved markedsføring skal MAH sørge for, at alle læger, der forventes at ordinere INCRELEX, får

udleveret en “informationspakke til læger”, som indeholder følgende:

Produktinformation

Lægeinformation om INCRELEX (informationskort, doseringsvejledning og en

dosisberegner)

Informationspakke til patienter

Lægeinformationen om INCRELEX skal indeholde følgende nøgleelementer:

Dokumentation om diagnose af alvorlig primær IGF-1-mangel.

Forældrene skal oplyses om tegn, symptomer og behandling af hypoglykæmi, herunder

injektion af glukagon.

Rådgivning til forældre om fordelen ved INCRELEX

versus

den øgede risiko for benign og

malign neoplasi.

INCRELEX er kontraindiceret i tilfælde af

aktiv eller formodet neoplasi eller en tilstand eller

anamnese, der øger risikoen for benign eller malign neoplasi

, og behandling skal seponeres

permanent, hvis der udvikles tegn på neoplasi.

Dokumentation af vurdering af patientens anamnese og risikofaktorer for malignitet for at

sikre, at kontraindikationerne er udelukket.

Information til forældre om, at de skal overvåge for udvikling af enhver ny vækst eller tegn og

symptomer, der potentielt er relateret til benign eller malign neoplasi og straks rapportere til

den relevante læge i tilfælde af mistanke herom.

At forhindre overdosering ved at følge doseringen nøje og håndtere eventuelle bivirkninger

ved overdosering ved seponering af behandlingen eller ved dosisreduktion.

Patienterne skal have undersøgt, ører næse og hals undersøgt med regelmæssige mellemrum

og ved forekomst af kliniske symptomer for at udelukke sådanne potentielle komplikationer

eller for at iværksætte en passende behandling.

Der skal udføres en rutinemæssig fundoskopi inden behandlingsstart og med regelmæssige

mellemrum under behandlingen eller ved forekomst af kliniske symptomer.

Forskudt caput femoralis epifyser og udvikling af skoliose kan forekomme hos patienter, som

oplever hurtig vækst. Disse tilstande skal monitoreres under behandling med INCRELEX.

Forældre og patienter skal informeres om, at systemiske allergiske reaktioner kan forekomme,

og at behandlingen skal afbrydes og lægen straks kontaktes, hvis dette forekommer.

Information om immunogenicitetsprøvetagning.

Patientinformationen om INCRELEX skal indeholde følgende information:

INCRELEX skal indgives umiddelbart inden eller efter et måltid eller mellemmåltid, da

midlet har insulinlignende hypoglykæmiske effekter.

Tegn og symptomer på hypoglykæmi. Vejledning i behandling af hypoglykæmi. Forældre og

plejepersonale skal altid sikre, at barnet har en sukkerkilde til rådighed. Vejledning i

indgivelse af glukagon, hvis der skulle opstå alvorlig hypoglykæmi.

INCRELEX må ikke indgives, hvis patienten af en eller anden årsag ikke er i stand til at spise.

INCRELEX-dosis må aldrig fordobles for at erstatte en eller flere glemte doser.

Patienten skal undgå høj-risiko-aktiviteter (såsom voldsom fysisk aktivitet) i 2-3 timer efter

doseringen, indtil en veltolereret dosis af INCRELEX er fastlagt. Dette gælder især i

begyndelsen af INCRELEX-behandlingen.

Patienterne eller forældrene skal straks rapportere til den relevante læge, så snart der er

mistanke om, at patienten udvikler benign eller malign neoplasi.

Vejledning i at skifte og rotere injektionssted for hver injektion for at undgå udvikling af

lipohypertrofi.

Vejledning i at rapportere en begyndende eller en forværret snorken, efter behandlingsstart

med INCRELEX. Begyndende eller forværret snorken kan indikere en øget vækst af

mandlerne og/eller adenoidt væv

Rapportering af alvorlig hovedpine, sløret syn og dermed forbundet kvalme og opkastning til

lægen.

Rapportering af halthed eller smerter i hofte eller knæ til lægen, så dette kan evalueres.

Derudover vil der være en doseringsvejledning og en dosisberegner, som læger og patienter kan anvende

til oplysninger om den individuelle dosisstigning for at minimere risikoen for fejlmedicinering og

hypoglykæmi.

E.

SÆRLIG FORPLIGTELSE TIL AT AFSLUTTE FORANSTALTNINGER

EFTER UDSTEDELSEN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE TIL

LÆGEMIDLER GODKENDT UNDER SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER

Dette er en godkendelse under særlige omstændigheder, og i henhold til artikel 14, stk. 8, i forordning

(EF) nr. 726/2004 skal indehaveren af markedsføringstilladelsen inden for den fastsatte tidsramme

gennemføre følgende foranstaltninger:

Beskrivelse

Tidsfrist

Gennemførelse af en længerevarende sikkerhedsundersøgelse, hvor behandling

mecasermin

iværksættes

tidlige

barndom

fortsættes

voksenalderen, så man kan undersøge:

Toksicitet på langt sigt hos patienter, der ændrer sig udviklingsmæssigt

Eventuel forekomst af maligniteter samt andre risici

De foreløbige rapporter skal indsendes hvert 2. år, indtil den sidste patient har

været fulgt i 5 år.

Sidste rapport i

2023

BILAG III

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

A. ETIKETTERING

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

INCRELEX 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning

mecasermin

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml indeholder 10 mg mecasermin

Hvert hætteglas indeholder 40 mg mecasermin

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: benzylalkohol, natriumchlorid, polysorbat 20, eddikesyre, natriumacetat og vand til

injektionsvæsker.

Se indlægssedlen for yderligere information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning.

Et hætteglas med 4 ml til flergangsbrug.

40 mg/4 ml

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Til subkutant brug.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

EXP:

Skal anvendes senest 30 dage efter åbning.

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrig

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/07/402/001

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

LOT:

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

INCRELEX

17.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

INCRELEX 10 mg/ml injektion

mecasermin

s.c.

2.

ADMINISTRATIONSMETODE

3.

UDLØBSDATO

EXP:

4.

BATCHNUMMER

LOT:

5.

INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

40 mg/4 ml

6.

ANDET

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

INCRELEX 10 mg/ml injektionsvæske

Mecasermin

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret INCRELEX til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage INCRELEX

3. Sådan skal du tage INCRELEX

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

INCRELEX er en væske, der indeholder mecasermin, som er en menneskeskabt

insulinlignende vækstfaktor-1 (IGF-1), som ligner den IGF-1, som din krop selv danner.

Det anvendes til at behandle børn og unge mellem 2 og 18 år, som er meget lave af vækst i

forhold til deres alder, fordi deres krop ikke danner tilstrækkeligt IGF-1. Denne tilstand

kaldes primær IGF-1-mangel.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage INCRELEX

Brug ikke INCRELEX

Hvis du i øjeblikket har en tumor eller vækst, uanset om det er kræft eller ikke er kræft

hvis du tidligere har haft kræft

hvis du har en tilstand, der kan øge risikoen for kræft

Hvis du er allergisk over for mecasermin eller et af de øvrige indholdsstoffer i INCRELEX

(angivet i punkt 6).

Til præmature spædbørn eller nyfødte, da det indeholder benzylalkohol.

Advarsler og forsigtighedsregler

Der er en øget risiko for tumorer og vækster (både kræft og ikke-kræft) hos børn og unge behandlet

med INCRELEX. Hvis der opstår ny vækst, hudlæsion eller andre uventede symptomer under eller

efter behandlingen, skal du straks tage til lægen, da mecasermin kan spille en rolle i udviklingen af

kræft.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager INCRELEX

Hvis du har en krum rygsøjle (skoliose). Udviklingen af sygdommen skoliose skal

overvåges.

Hvis du begynder at halte eller får ondt i dine hofter eller knæ.

Hvis du har forstørrede mandler (hypertrophia tonsillarum). De skal undersøges med

regelmæssige mellemrum.

Hvis du har symptomer på forøget tryk i hjernen (intrakranial hypertension), såsom

synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og/eller opkastninger. Kontakt lægen.

Hvis du får en lokal reaktion på injektionsstedet eller en allergisk reaktion, der breder sig til

hele kroppen med INCRELEX. Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis du får et lokalt

udslæt. Søg straks lægehjælp, hvis du får en allergisk reaktion, der involverer hele kroppen

(nældefeber, problemer med at trække vejret, besvimelse eller kollaps og en generel følelse

af utilpashed).

Hvis du er færdigudvokset (knoglevækstskiverne er lukkede). I dette tilfælde kan

INCRELEX ikke hjælpe dig med at vokse og det bør derfor ikke bruges.

Børn under 2 år

Anvendelsen af dette lægemiddel er ikke blevet undersøgt hos børn under 2 år, og INCRELEX bør

derfor ikke anvendes til denne patientgruppe.

Brug af anden medicin sammen med INCRELEX

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du skal især fortælle det til lægen, hvis du tager insulin eller andre former for medicin mod diabetes.

Det kan være nødvendigt at justere dosis af denne type medicin.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Det anbefales, at der foreligger en negativ graviditetstest for alle kvinder i den fødedygtige alder forud

for behandling med mercasermin. Det anbefales også, at alle kvinder i den fødedygtige alder bruger

passende prævention under behandlingen.

Behandling med mercasermin skal afbrydes i tilfælde af graviditet.

Mercasermin må ikke gives til en ammende moder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mecasermin kan forårsage for lavt blodsukker (en meget almindelig bivirkning, se punkt 4), som kan

påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner fordi din evne til at koncentrere dig og

reagere kan være nedsat.

Du skal undgå at deltage i aktiviteter med høj risiko (som f.eks. bilkørsel etc.) i 2-3 timer efter

injektionen. Dette gælder især i begyndelsen af INCRELEX-behandlingen og indtil der er fastlagt en

INCRELEX-dosis, hvor der ikke forekommer bivirkninger, som gør disse aktiviteter risikable.

INCRELEX indeholder benzylalkohol og natrium

INCRELEX indeholder benzylalkohol, som konserveringsmiddel, hvilket kan medføre forgiftning og

allergiske reaktioner hos spædbørn og børn under 3 år.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, dvs. det er i det

væsentlige ”natriumfrit”.

3.

Sådan skal du tage INCRELEX

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er 0,04 til 0,12 mg/kg legemsvægt to gange daglig. Se ‘Brugsanvisning’ sidst i

indlægssedlen.

Indsprøjt INCRELEX lige under din hud umiddelbart inden eller efter et måltid eller mellemmåltid, da

det kan have insulinlignende hypoglykæmiske virkninger og derfor kan sænke sukkerniveauet i blodet

(se hypoglykæmi i afsnit 4). Du må ikke injicere din dosis INCRELEX hvis du af en eller anden årsag

ikke kan spise. Du må ikke tage en dobbeltdosis næste gang som erstatning for den glemte dosis. Den

næste dosis skal tages som sædvanligt med et måltid eller mellemmåltid.

Indsprøjt INCRELEX lige under huden på din overarm, lår, maveområde (bugen) eller balle. Indsprøjt

aldrig direkte i en blodåre eller en muskel. Skift indgivelsessted for hver indsprøjtning.

Brug kun INCRELEX, der er klar og farveløs.

Behandling med mecasermin er en længerevarende behandling. Spørg lægen, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.

Hvis du har taget for meget INCRELEX

Mecasermin kan, ligesom insulin, sænke sukkerniveauet i blodet (se hypoglykæmi i afsnit 4).

Kontakt straks lægen, hvis du har indsprøjtet mere INCRELEX end anbefalet.

En akut overdosering kan medføre lavt blodsukker (hypoglykæmi).

Behandlingen af en akut overdosering af mecasermin skal fokusere på at afhjælpe lavt blodsukker

(hypoglykæmi). Du/dit barn bør indtage væske eller føde, der indeholder sukker. Hvis du/dit barn ikke

er ved bevidsthed eller ikke er vågen nok til at kunne drikke sukkerholdig væske, kan det være

nødvendigt at indsprøjte glukagon i musklen for at afhjælpe det lave blodsukker. Lægen eller

sygeplejersken vil vise dig, hvordan du skal indsprøjte glukagon.

Længerevarende overdoseringer kan medføre forstørrelse af visse kropsdele (f.eks. hænder, fødder,

dele af ansigtet) eller voldsom vækst af hele kroppen. Hvis du har mistanke om længerevarende

overdosering, skal du straks kontakte lægen.

Hvis du har glemt at tage INCRELEX

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du glemmer en dosis skal den næste dosis ikke laves større for at kompensere. Den næste dosis

skal tages som sædvanligt med et måltid eller mellemmåltid.

Hvis du holder op med at tage INCRELEX

Afbrydelse eller for tidligt ophør med behandlingen med mercasermin kan påvirke

vækstbehandlingens udfald. Tal med lægen, inden du holder op med behandlingen.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De hyppigst forekommende bivirkninger ved mercasermin er: Lavt blodsukker (hypoglykæmi),

opkastning, reaktioner ved injektionsstedet, hovedpine og mellemørebetændelse. Der har også været

tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner med INCRELEX. Hvis du oplever noget af dette, skal du

følge vejledningen for hver hændelse i afsnittene herunder.

Ikke kendt hyppighed (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data)

Kræft- og ikke-kræft tumorer

Der er rapporteret om en stigning i både kræft- og ikke-kræft-tumorer hos patienter behandlet med

INCRELEX. Risikoen for sådanne tumorer kan være højere, hvis INCRELEX anvendes til en anden

tilstand end det, der er anført i afsnit 1 eller anvendes i en højere dosis end anbefalet i afsnit 3.

Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi)

Der har været rapporteret tilfælde af alment udslæt, besvær med at trække vejret, svimmelhed, hævelse

i ansigt og/eller svælg efter brug af mercasermin. Du skal øjeblikkeligt stoppe med at tage INCRELEX

og straks søge læge, hvis du får en alvorlig allergisk reaktion.

Der har også været tilfælde af lokale allergiske reaktioner ved injektionsstedet (kløe og udslæt).

Hårtab (alopeci)

Hårtab er også rapporteret efter brug af mecasermin.

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Lavt blodsukker (hypoglykæmi)

Mercasermin kan sænke blodsukkeret. Følgende er tegn på lavt blodsukker: svimmelhed, træthed,

rastløshed, sult, irritabilitet, manglende koncentrationsevne, sveden, kvalme og hurtig eller

uregelmæssig hjerterytme.

Meget lavt blodsukker kan medføre bevidstløshed, kramper/anfald eller død. Du skal straks søge læge

og stoppe med at tage INCRELEX, hvis du får kramper/anfald eller bliver bevidstløs.

Hvis du tager INCRELEX, skal du undgå at deltage i høj-risiko-aktiviteter (såsom voldsom fysisk

aktivitet) 2-3 timer efter en INCRELEX-indsprøjtning. Det gælder især i starten af behandlingen med

INCRELEX.

Inden du begynder behandlingen med INCRELEX, vil lægen eller sygeplejersken forklare dig,

hvordan du skal behandle lavt blodsukker. Du skal altid have en sukkerkilde, såsom appelsinjuice,

glukosegel, slik eller mælk, på dig, hvis der skulle opstå symptomer på lavt blodsukker. Ved alvorlige

tilfælde af lavt blodsukker, hvor du ikke reagerer og ikke kan drikke sukkerholdig væske, skal du give

en indsprøjtning med glukagon. Lægen eller sygeplejersken vil vise dig, hvordan du skal give

indsprøjtningen. Glukagon hæver blodsukkeret, når det indsprøjtes. Det er vigtigt, at du får en

velafbalanceret kost med protein og fedt, herunder kød og ost, udover sukkerholdig mad.

Forstørrelse af vævet (hypertrofi) og blå mærker ved injektionsstedet

Dette kan undgås ved at ændre injektionssted ved hver indsprøjtning (rotation af injektionssted).

Fordøjelsessystemet

Opkastning og smerter i den øvre del af maven er opstået under behandling med mercasermin.

Infektioner

Mellemørebetændelse er observeret hos børn i behandling med mercasermin.

Musker og knogler

Smerter i led og lemmer er opstået under behandling med mercasermin.

Nervesystemet

Hovedpine er forekommet under behandling med mercasermin.

Almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter)

Kramper

Der har været tilfælde af krampeanfald under behandling med mercasermin.

Svimmelhed og rysten er også rapporteret under behandling med mercasermin.

Uregelmæssigheder i hjertet

Der er rapporteret en hurtig hjerterytme (puls) og unormale hjertelyde under behandling med

mercasermin.

For højt blodsukker (hyperglykæmi)

Der har også været tilfælde af for højt blodsukker under behandling med mercasermin.

Forstørrede mandler/polypper

Mercasermin kan forstørre dine mandler/polypper. Tegn på forstørrede mandler/polypper kan være

snorken, besvær med at trække vejret eller synke, søvnapnø (en tilstand, hvor du kortvarigt holder op

med at trække vejret, mens du sover), væske i mellemøret og mellemørebetændelse. Søvnapnø kan

medføre, at du bliver meget søvnig i løbet af dagen. Tal med lægen, hvis disse symptomer generer dig.

Lægen skal undersøge dine mandler/polypper med regelmæssige mellemrum.

Forstørret thymus (brissel)

Der er rapporteret om forstørret thymus (et specialiseret organ i immunsystemet) ved behandling med

mercasermin.

Papilødem

Lægen eller en optiker kan observere en hævelse bagerst i øjet (på grund af forhøjet tryk i hjernen)

under behandling med mercasermin.

Høretab

Høretab, øresmerter og væske i mellemøret er observeret under behandling med mercasermin. Fortæl

det til lægen, hvis du får problemer med hørelsen.

Forværret rygskævhed (skoliose) (på grund af hurtig vækst)

Hvis du har en skæv ryg, skal det kontrolleres jævnligt, om din rygsøjle bliver mere krum. Smerter i

muskler er også blevet set ved behandling med mercasermin.

Forplantningssystemet

Der er blevet observeret forstørrelse af brysterne under behandling med mercasermin.

Fordøjelsessystemet

Der er forekommet mavesmerter under behandling med mercasermin.

Ændringer i hud og hår

Fortykkelse af huden, modermærker og abnorm hårtekstur er blevet set ved behandling med

mercasermin.

Reaktioner ved injektionsstedet

Der er rapporteret reaktioner såsom smerter, irritation, blødning, blå mærker, rødme og hårde områder

under behandling med INCRELEX. Reaktioner ved injektionsstedet kan undgås ved at ændre

injektionssted ved hver indsprøjtning (rotation af injektionssted).

Ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter)

Forhøjet tryk i hjernen (intrakranial hypertension)

INCRELEX kan nogle gange medføre et midlertidigt forhøjet tryk i hjernen. Symptomerne på forhøjet

tryk i hjernen kan omfatte synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og/eller opkastning. Tal straks med

lægen, hvis du får nogen af disse symptomer. Lægen kan kontrollere, om der er et forhøjet tryk i

hjernen. Hvis dette er tilfældet, kan lægen eventuelt beslutte midlertidigt at nedsætte dosis eller

afbryde behandlingen med mecasermin. Behandlingen med mecasermin kan startes igen, når

bivirkningen er overstået.

Afvigelser i hjertefunktionen

Hos visse patienter, der blev behandlet med mecasermin, viste en ultralydsundersøgelse af hjertet

(ekkokardiogram) en forstørrelse af hjertemusklen og afvigelser i hjerteklappernes funktion. Din læge

kan foretage et ekkokardiogram inden, under og efter behandling med mecasermin.

Reaktioner ved injektionsstedet

Der har været tilfælde af reaktioner såsom udslæt, hævelse og fedtholdige buler ved behandling med

INCRELEX. Reaktioner ved injektionsstedet kan undgås ved at skifte injektionssted ved hver

indsprøjtning (rotation af injektionssted).

Vægtøgning

Der er observeret vægtøgning under behandling med mercasermin.

Andre ikke almindelige bivirkninger under behandling med mercasermin omfatter depression og

nervøsitet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten efter Exp. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2

C - 8°C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Hætteglasset kan opbevares i maks. 30 dage ved 2 °C – 8 °C, når det er åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

INCRELEX indeholder

Aktivt stof: mecasermin. En ml indeholder 10 mg mecasermin. Et hætteglas indeholder

40 mg mecasermin.

Øvrige indholdsstoffer: Benzylalkohol, natriumchlorid, polysorbat 20, koncentreret

eddikesyre, natriumacetat og vand til injektionsvæsker (se punkt 2 ”INCRELEX indeholder

benzylalkohol og natrium”).

Udseende og pakningsstørrelser

INCRELEX er en klar og farveløs injektionsvæske, leveret i et hætteglas, der er lukket med en prop og

forseglet. Hætteglasset indeholder 4 ml opløsning.

Pakningsstørrelse på 1 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrig

Fremstiller:

Beaufour Ipsen Industrie

Rue d'Ethe Virton

28100 Dreux

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien,

Luxembourg/Luxemburg

Ipsen NV

Guldensporenpark 87

B-9820 Merelbeke

België /Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 9 243 96 00

Italia

Ipsen SpA

Via del Bosco Rinnovato n. 6

Milanofiori Nord Palazzo U7

20090 Assago (Mi)

Tel: + 39 - 02 - 39 22 41

România, България

Ipsen Pharma

Str. Grigore Alexandrescu nr. 59, clădirea HQ

Sector 1, 010623, Bucureşti,

România

Tel Тел.: + 40 (021) 231 27 20

Latvija

Ipsen Pharma pārstāvniecība Latvijā

Kalnciema iela 33-5

Rīga LV 1046

Tel: +371 67622233

Česká Republika

Ipsen Pharma, s.r.o.

Olbrachtova 2006/9

140 00 Praha 4

Tel: + 420 242 481 821

Lietuva, Hrvatska

Ipsen Pharma Lietuvos filialas

9-ojo Forto 47

LT-48100 Kaunas

Tel. + 370 37 337854

Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige,

Ísland

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Kista Science Tower

Färögatan 33

SE - 164 51 Kista

Sverige/Ruotsi/Svíþjóð

Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

Magyarország

Ipsen Pharma SAS Magyarországi

Kereskedelmi Képviselet

Árbóc utca 6.

H-1133 Budapest

Tel: +36 1 555 5930

Deutschland, Österreich

Ipsen Pharma GmbH

Einsteinstrasse 174

D-81677 München

Tel.: +49 89 262043289

Nederland

Ipsen Farmaceutica B.V.

Taurusavenue 33 B

NL-2132 LS Hoofddorp

Tel: + 31 23 55 41 600

Eesti

Centralpharma Communications OÜ

Selise 26-11, 13522, Tallinn

Tel: +372 6015540

Polska

Ipsen Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II

PL-00-867 Warszawa

Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00

Ελλάδα, Κύπρος, Malta

Ipsen Μονοπρόσωπη EΠΕ

Αγ. Δημητρίου 63

Άλιμος

GR-17456 Αθήνα

Ελλάδα

Τηλ: + 30 - 210 - 984 3324

Portugal

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A.

Alameda Fernão Lopes, n

16A – 1ºB

P-1495 - 190 Algés

Tel: + 351 - 21 - 412 3550

España

Ipsen Pharma S.A.

Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43

08908 L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Tel: + 34 - 936 - 858 100

Slovenija

Pharmaswiss d.o.o

Dolenjska cesta 242c

SI-1000 Ljubljana

Tel: + 386 1 236 47 00

France

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél: + 33 - 1 - 58 33 50 00

United Kingdom

Ipsen Ltd.

190 Bath Road

Slough, Berkshire

SL1 3XE

Tel: + 44 - (0)1753 - 62 77 00

Ireland

Ipsen Pharmaceuticals Ltd.

Blanchardstown Industrial Park

Blanchardstown

IRL-Dublin 15

Tel: + 353 - 1 – 809 8200

Slovenská republika

Liek s.r.o.

Hviezdoslavova 19

SK-90301 Senec

Tel: + 421 245 646 322

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Dette lægemiddel er godkendt under “særlige vilkår”.

Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for lægemidlet, fordi det

anvendes til en sjælden sygdom. Det Europæiske Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye

oplysninger om lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om INCRELEX på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRUGSANVISNING

INCRELEX skal indgives ved brug af sterile engangssprøjter og injektionskanyler, som kan fås af din

læge, farmaceut eller sygeplejerske. Sprøjterne skal have et tilstrækkeligt lille volumen til, at den

ordinerede dosis kan trækkes op af hætteglasset med rimelig nøjagtighed.

Klargøring af dosis

Vask hænderne, inden du gør INCRELEX klar til din indsprøjtning.

Brug en ny engangskanyle og en engangssprøjte, hver gang du giver en dosis. Sprøjten og

kanylen må kun bruges én gang. Kassér dem på korrekt vis i en beholder til skarpe genstande

(f.eks. en beholder til miljøfarligt affald), en beholder af hård plast (f.eks. en flaske, hvor der har

været rengøringsmiddel i) eller en metalbeholder (f.eks. en tom kaffedåse). Del

aldrig

kanyler

og sprøjter med andre.

Kontrollér, om væsken er klar og farveløs. Den må ikke bruges efter udløbsdatoen (som står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned), eller hvis den er

uklar, eller du kan se små korn i den. Hvis et hætteglas har været frosset, skal det kasseres.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Hvis du tager hul på et nyt hætteglas skal du fjerne beskyttelseshætten. Tag ikke gummiproppen

Tør gummiproppen på hætteglasset af med en spritserviet for at forhindre, at glasset forurenes

med bakterier, som kan stamme fra flere kanyleindføringer (se figur 1).

Figur 1: Tør toppen

af med alkohol

Inden du stikker kanylen i hætteglasset, skal du trække stemplet tilbage for at trække den

mængde luft ind i sprøjten, som svarer til den ordinerede dosis. Stik kanylen igennem

hætteglassets gummitop, og skub stemplet ind for at sprøjte luft i hætteglasset (se figur 2).

Lad sprøjten sidde i hætteglasset, og vend bunden i vejret på dem begge. Hold godt fast i

sprøjten og hætteglasset (se figur 3).

Figur 2: Sprøjt

luft i hætteglasset

Figur 3: Gør klar til

at trække væske op

Sørg for, at kanylespidsen er nede i væsken (se figur 4). Træk stemplet tilbage, og træk den

korrekte dosis op i sprøjten (se figur 5).

Inden du trækker kanylen ud af hætteglasset, skal du kontrollere, om der er luftbobler i sprøjten.

Hvis der er bobler i sprøjten, skal du holde hætteglasset og sprøjten med nålen helt lodret og

banke let på siden af sprøjten, indtil boblerne flyder op til overfladen. Skub boblerne ud med

stemplet, og træk væske tilbage, indtil du har den korrekte dosis (se figur 6).

Figur 4: Kanylespidsen

i væsken

Figur 5: Træk den

korrekte dosis op

Figur 6: Fjern luftbobler

og fyld sprøjten op igen

Træk kanylen ud af hætteglasset og sæt beskyttelseshætten på igen. Kanylen

må ikke røre ved noget. Du er nu klar til at indsprøjte (se figur 7).

Indsprøjtning af dosis:

Indsprøjt INCRELEX som anvist af lægen.

Du må ikke give indsprøjtningen, hvis du ikke kan spise umiddelbart inden eller efter indsprøjtningen.

Bestem, hvor du vil indsprøjte – overarm, lår, baller eller bugen (se nedenfor). Du skal skifte

indgivelsessted, hver gang du indsprøjter (rotér indgivelsesstedet).

Brug alkohol eller sæbe og vand til at rense huden, der hvor du vil sprøjte dig selv.

Indgivelsesstedet skal være tørt, før du indsprøjter.

Figur 7: Klar til

indsprøjtning

Overam

Lår

Baller

Bugen

Knib huden let sammen. Indfør kanylen, som lægen har vist dig. Slip huden (se figur A).

Skub forsigtigt sprøjtestemplet helt ind, og sørg for, at du har indsprøjtet al væsken. Træk

kanylen lige ud, og tryk forsigtigt et par sekunder på det sted, hvor du sprøjtede dig selv, med

gaze eller en tot vat.

Du må ikke gnide på stedet

(se figur B).

Følg din læges anvisninger for bortskaffelse af kanyle og sprøjte. Sæt ikke hætten tilbage på

sprøjten. Brugte kanyler og sprøjter skal anbringes i en beholder til skarpe genstande (f.eks. en

beholder til miljøfarligt affald), en beholder af hård plast (f.eks. en flaske, hvor der har været

rengøringsmiddel i) eller en metalbeholder (f.eks. en tom kaffedåse). Disse beholdere skal

lukkes og kasseres på korrekt vis, som lægen har vist dig.

Figur A: Knib huden let sammen,

og indsprøjt ifølge vejledningen

Figur B: Tryk med gaze

eller vat (må ikke gnides)

BILAG I

PRODUKTRESUME

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

INCRELEX 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder 10 mg mecasermin*.

1 hætteglas på 4 ml indeholder 40 mg mecasermin*.

*Mecasermin er en rekombinant, DNA-afledt, human, insulinlignende vækstfaktor-1(IGF-1),

fremstillet i

Escherichia coli

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

1 ml indeholder 9 mg benzylalkohol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning (injektion).

Vandig, klar og farveløs væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Til langvarig behandling af vækstmangel hos børn og unge fra 2 til 18 år med bekræftet svær primær

insulinlignende vækstfaktor 1-mangel (primær IGFD).

Svær primær IGFD defineres ved:

højde standardafvigelse score

–3,0 og

basale IGF-1-niveauer under 2,5 percentilen for alder og køn og

væksthormon (GH)-sufficiens

Eksklusion af sekundære former for IGF-1-mangel, såsom fejlernæring, hypopituitarisme,

hypotyroidisme, eller kronisk behandling med farmakologiske doser af antiinflammatoriske

steroider.

Svær primær IGFD omfatter patienter med mutationer i GH-receptoren (GHR), post-GHR signalsti og

IGF-1-gendefekter; disse er ikke GH-insufficiente og kan derfor ikke forventes at reagere

tilstrækkeligt på eksogen GH-behandling. I nogle tilfælde, når det skønnes nødvendigt, kan lægen

beslutte at bekræfte diagnosen ved at udføre en IGF-I-generationstest.

4.2

Dosering og administration

Behandling med mecasermin skal styres af læger med erfaring i diagnosticering og behandling af

patienter med vækstforstyrrelser.

Dosering

Doseringen skal bestemmes individuelt for hver enkelt patient. Den anbefalede startdosis af

mecasermin er 0,04 mg pr. kg legemsvægt to gange daglig ved subkutan injektion. Hvis der ikke

forekommer signifikante bivirkninger i mindst en uge, kan dosis øges i trin på 0,04 mg/kg op til den

maksimale dosis på 0,12 mg/kg to gange daglig. Doser på mere end 0,12 mg/kg to gange daglig bør

ikke overskrides, da dette kan øge risikoen for neoplasi (se pkt. 4.3, 4.4 og 4.8).

Hvis den anbefalede dosis ikke tolereres af patienten, kan behandling med en lavere dosis overvejes.

Væksthastigheder bør danne grundlag for evaluering af behandlingssucces. Den laveste dosis, der blev

associeret med væsentlig individuel vækstforøgelse, var 0,04 mg/kg to gange daglig (BID).

Pædiatrisk population

Mecasermins sikkerhed og virkning hos børn under 2 år er ikke klarlagt (se punkt 5.1). Der foreligger

ingen data.

Dette lægemiddel frarådes derfor til børn under 2 år.

Særlige populationer

Nedsat leverfunktion

Der er begrænsede data vedrørende farmakokinetikken for mecasermin hos børn med nedsat

leverfunktion i denne specifikke population af patienter med svær primær IGFD. Det anbefales, at

dosis tilpasses individuelt for hver patient som beskrevet under dosering.

Nedsat nyrefunktion

Der er begrænsede data vedrørende farmakokinetikken for mecasermin hos børn med nedsat

nyrefunktion i denne specifikke population af patienter med svær primær IGFD. Det anbefales, at

dosis tilpasses individuelt for hver patient som beskrevet under dosering

Administration

INCRELEX skal indgives ved subkutan injektion umiddelbart inden eller efter et måltid eller

mellemmåltid. Hvis der trods passende fødeindtag opstår hypoglykæmi ved de anbefalede doseringer,

skal dosis reduceres. Hvis patienten af en eller anden årsag ikke kan spise, bør dette lægemiddel ikke

indgives. Mecasermin-dosis må aldrig øges for at erstatte en eller flere glemte doser.

Der skal skiftes injektionssted ved hver injektion.

INCRELEX bør ikke indgives intravenøst.

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af lægemidlet.

Opløsningen skal være klar umiddelbart efter at den tages ud af køleskabet. Opløsningen må ikke

injiceres, hvis den er uklar eller indeholder partikler.

INCRELEX skal indgives med sterile engangssprøjter og injektionskanyler. Sprøjterne skal have et

tilstrækkeligt lille volumen så den ordinerede dosis kan trækkes op af hætteglasset med rimelig

nøjagtighed.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

INCRELEX er kontraindiceret hos børn og unge med aktiv eller formodet neoplasi eller en tilstand

eller anamnese, der øger risikoen for benign eller malign neoplasi.

Behandlingen skal seponeres, hvis der opstår tegn på neoplasi.

Da INCRELEX indeholder benzylalkohol, må det ikke gives til præmature spædbørn eller nyfødte.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Benigne og maligne neoplasmer

Der er en øget risiko for benign eller malign neoplasi hos børn og unge behandlet med INCRELEX, da

IGF-1 spiller en rolle i initieringen og progressionen af benigne og maligne tumorer.

Efter markedsføring er der rapporteret om både benigne og maligne neoplasmer hos børn og unge, der

har modtaget behandling med INCRELEX. Disse tilfælde repræsenterede en række forskellige

maligniteter og inkluderede sjældne maligne lidelser, der normalt ikke ses hos børn (se pkt. 4.8). Den

øgede risiko for neoplasi kan være højere hos patienter, der får INCRELEX til ikke-godkendt brug

eller i højere doser end anbefalet. Aktuel viden om IGF-1-biologi antyder, at IGF-1 spiller en rolle i

maligne lidelser i alle organer og væv. Læger bør derfor være opmærksomme på symptomer på

potentiel malignitet.

Hvis der udvikles benign eller malign neoplasi, skal INCRELEX-behandlingen seponeres permanent,

og der iværksættes passende ekspertmedicinsk behandling.

Mecasermin er ikke en erstatning for GH-behandling.

Mecasermin må ikke anvendes til vækststimulering hos patienter med lukkede epifyser.

Mecasermin skal indgives umiddelbart inden eller efter et måltid eller mellemmåltid, da midlet kan

have insulinlignende hypoglykæmiske effekter. Især skal man være opmærksom på små børn, børn

med tidligere tilfælde af hypoglykæmi og børn med uregelmæssig fødeindtag. Patienter skal undgå

høj-risiko-aktiviteter i 2-3 timer efter doseringen, især i begyndelsen af mecasermin-behandlingen,

indtil en veltolereret INCRELEX dosis er fastlagt. Hvis en person med svær hypoglykæmi er

bevidstløs eller på anden måde er ude af stand til at indtage føden normalt, kan en injektion af

glukagon være påkrævet. Personer med en anamnese for svær hypoglykæmi bør have glukagon inden

for rækkevidde. Ved den første ordination skal lægen oplyse patienten om tegn, symptomer og

behandling af hypoglykæmi, herunder injektion af glukagon.

Insulindoser og/eller andre doser af hypoglykæmiske lægemidler skal muligvis reduceres hos

diabetikere, der får dette lægemiddel.

Det anbefales, at alle patienter får taget et ekkokardiogram inden behandlingen med mecasermin

påbegyndes. Patienter, der afbryder behandlingen, bør også få taget et ekkokardiogram. Patienter med

et abnormt ekkokardiogram eller kardiovaskulære symptomer bør følges regelmæssigt med optagelse

af ekkokardiogram.

Hypertrofi i lymfevæv (f.eks. tonsiller) forbundet med komplikationer, såsom snorken, søvnapnø og

kronisk mellemøreeffusion, er rapporteret ved anvendelse af dette lægemiddel. Patienter skal

undersøges med regelmæssige mellemrum og ved forekomst af kliniske symptomer for at udelukke

sådanne potentielle komplikationer eller for at iværksætte en passende behandling.

Der er rapporter om intrakraniel hypertension (IH) med papilødem, synsforstyrrelser, hovedpine,

kvalme og/eller opkastning hos patienter i behandling med mecasermin, ligesom det også er

rapporteret ved terapeutisk GH-indgivelse. IH-associerede tegn og symptomer forsvandt efter

seponering af dosis. Fundoskopi anbefales ved behandlingsstart, med regelmæssige mellemrum i løbet

af behandlingen med mecasermin og ved forekomst af kliniske symptomer.

Forskudt caput femoralis epifyser (med risiko for at medføre avaskulær nekrose) og udvikling af

skoliose kan forekomme hos patienter i hurtig vækst. Disse tilstande og andre symptomer og tegn, som

generelt er forbundet med GH-behandling, skal monitoreres under behandling med mecasermin.

Enhver patient, der begynder at halte eller klager over smerter i hofte eller knæ, skal evalueres.

Efter markedsføring er der rapporteret tilfælde af hypersensitivitet, urticaria, pruritus og erytem hos

patienter behandlet med INCRELEX. Der er observeret systemiske reaktioner og/eller lokale

reaktioner ved injektionstedet. Et lille antal tilfælde, der indikerede anafylaksi og krævede

hospitalsindlæggelse, er rapporteret. Forældre og patienter skal informeres om, at sådanne reaktioner

kan forekomme, og at behandlingen skal afbrydes og lægen straks kontaktes, hvis en systemisk

allergisk reaktion forekommer.

Behandlingen skal tages op til ny overvejelse, hvis patienten ikke har reageret på behandlingen efter et

år.

Personer, som får allergiske reaktioner over for injiceret IGF-1, som har uventede høje blodværdier af

IGF-1 efter injektion, eller som ikke udviser et respons i vækst, uden nogen identificeret årsag, kan

have et antistofrespons på injiceret IGF-1. Dette kan skyldes produktion af anti-IGF-1 IgE'er,

henholdsvis bindende antistoffer eller neutraliserende antistoffer. I sådanne tilfælde skal test for

antistof overvejes.

Hjælpestoffer

INCRELEX indeholder 9 mg/ml benzylalkohol som konserveringsmiddel.

Benzylalkohol kan medføre toksiske reaktioner og anafylaktoide reaktioner hos spædbørn og børn

under 3 år.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, dvs. det er i det

væsentlige ”natriumfrit”.

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Insulindoser og/eller doser af andre hypoglykæmiske lægemidler skal muligvis reduceres (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception til mænd og kvinder

Det anbefales, at der foreligger en negativ graviditetstest for alle kvinder i den fertile alder forud for

behandling med mecasermin. Det anbefales også at alle kvinder i den fertile alder bruger passende

prævention under behandlingen.

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af mecasermin til gravide kvinder.

Data fra dyrestudier er utilstrækkelige hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle

risiko for mennesker er ukendt.

Dette lægemiddel bør ikke anvendes under graviditet, med mindre det er klart nødvendigt.

Amning

Amning anbefales ikke ved indtagelse af INCRELEX, da data for udskillelse af mecasermin i human

mælk er utilstrækkelige.

Fertilitet

Mecasermin er blevet testet i et teratologistudie med rotter uden påvirkning af fosteret ved doser op til

16 mg/kg (20 gange den maksimalt anbefalede humane dosis [MRHD] baseret på legemsoverfladen)

og i et teratologistudie med kaniner uden påvirkning af fosteret ved doser på 0,5 mg/kg (2 gange

MRHD baseret på legemsoverfladen). Mecasermin har ingen virkning på fetiliteten hos rotter ved brug

af intravenøse doser på 0,25, 1 og 4 mg/dag (op til 4 gange den kliniske eksponering med MRHD

baseret på AUC).

Virkningen af mecasermin på det ufødte barn er ikke blevet undersøgt. Derfor er der ikke tilstrækkelig

medicinsk information til at afgøre om der er signifikant risiko for et foster. Der er ikke gennemført

studier med mecasermin hos ammende mødre. INCRELEX bør ikke gives til gravide eller ammende

kvinder. En negativ graviditetstest og passende prævention er påkrævet hos alle præ-menopausale

kvinder, som får INCRELEX.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

I tilfælde af hypoglykæmi kan INCRELEX i væsentlig grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner. Hypoglykæmi er en meget almindelig bivirkning.

4.8

Bivirkninger

Resume af sikkerhedsprofilen

Data vedrørende bivirkninger blev taget fra kliniske forsøg med i alt 413 patienter med svær primær

IGFD. Data blev også indsamlet efter markedsføringen.

De oftest rapporterede bivirkninger i de kliniske forsøg var hovedpine (44 %), hypoglykæmi (28 %),

opkastning (26 %), hypertrofi på injektionsstedet (17 %) og otitis media (17 %).

Intrakraniel hypertension/forhøjet intrakranielt tryk forekom hos 4 (0,96 %) af patienterne i de kliniske

forsøg og forekom hos behandlingsnaive forsøgspersoner på 7-9 år.

I kliniske forsøg med andre indikationer, der inkluderede ca. 300 patienter, blev der rapporteret lokal

og/eller systemisk hypersensivitet hos 8% af patienterne. Ved brug efter markedsføringen var der også

tilfælde af systemisk hypersensitivitet, hvoraf nogle tilfælde tydede på anafylaksi. Der var også

tilfælde af lokale allergiske reaktioner efter markedsføringen.

Nogle patienter kan udvikle antistoffer over for mecasermin. Der blev ikke observeret væksthæmning

som følge af antistofudvikling.

Bivirkninger i tabelform

Tabel 1 indeholder meget almindelige (≥ 1/10), almindelige (≥ 1/100 til < 1/10) og ikke almindelige

(≥ 1/1.000 til < 1/100) bivirkninger, som er forekommet i kliniske forsøg. Bivirkningerne præsenteres

efter frekvens med angivelse af de alvorligste bivirkninger først indenfor hver frekvensgruppe. Der er

blevet identificeret andre bivirkninger under brug af INCRELEX efter markedsføringen. Da disse

reaktioner er rapporteret af frivillige fra en befolkningsgruppe af ukendt størrelse er det umuligt med

sikkerhed at estimere reaktionernes hyppighed (ikke kendt).

Tabel 1: Bivirkninger

Systemorganklasse

Bivirkninger i de kliniske

forsøg

Bivirkninger rapporteret

efter markedsføringen

Blod og lymfesystem

Almindelig: Thymushypertrofi

Immunsystemet

Ikke kendt: Systemisk

hypersensitivitet (anafylaksi,

generaliseret urticaria,

angioødem, dyspnø), lokale

allergiske reaktioner ved

injektionsstedet (pruritus,

urticaria)

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig:

Hypoglykæmi

Almindelig: Hypoglykæmiske

kramper, hyperglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig: Depression,

nervøsitet

Nervesystemet

Meget almindelig: Hovedpine

Almindelig: Kramper,

svimmelhed, tremor

Ikke almindelig: Benign

intrakraniel hypertension

Øjne

Almindelig: Papilødem

Øre og labyrint

Meget almindelig: Otitis media

Almindelig: Hypakusi,

øresmerter, væske i mellemøret

Hjerte

Almindelig: Hjertemislyd,

takykardi

Ikke almindelig: Kardiomegali,

ventrikulær hypertrofi,

mitralklapinsufficiens,

trikuspidalklapinsufficiens

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig: Søvnapnø-

syndrom, adenoid hypertrofi,

tonsillær hypertrofi, snorken

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig: Opkastning,

øvre abdominale smerter

Almindelig: Abdominalsmerter

Hud og subkutane væv

Almindelig: Hypertrofi i huden,

unormal hårtekstur

Ikke kendt: Alopeci

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget almindelig: Artralgi,

ekstremitetssmerter

Almindelig: Skoliose, myalgi

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer (inkl.

cyster og polypper)

Almindelig: Melanocytisk

naevus

Ikke kendt: Benigne og maligne

neoplasmer

Det reproduktive system og

mammae

Almindelig: Gynækomasti

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig: Hypertrofi

ved injektionsstedet, blå mærker

ved injektionsstedet

Almindelig: Smerter på

injektionsstedet, reaktioner på

injektionsstedet,

hæmatom på injektionsstedet,

erytem på injektionsstedet,

induration på injektionsstedet,

blødning på injektionsstedet,

irritation på injektionsstedet

Ikke almindelig: Udslæt på

injektionsstedet, hævelse på

injektionsstedet, lipohypertrofi

Ikke kendt: Lokale allergiske

reaktioner på injektionsstedet

(pruritus, urticaria)

Undersøgelser

Ikke almindelig: Vægtøgning

Kirurgiske og medicinske

procedurer

Almindelig: Indlæggelse af

dræn i øret

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Neoplasmer

Efter markedsføring er der rapporteret om benigne og maligne neoplasmer hos børn og unge, der har

modtaget behandling med INCRELEX. Disse tilfælde repræsenterede en række forskellige

maligniteter og inkluderede sjældne maligne lidelser, der normalt ikke ses hos børn (se pkt. 4.4 og

4.3).

Systemisk/lokal hypersensitivitet

Klinisk forsøg

I kliniske forsøg med andre indikationer (i alt ca. 300 patienter) rapporterede 8% af patienterne en

lokal og/eller systemisk hypensensivitets reaktion. Alle tilfælde var milde eller moderate i

sværhedsgrad og ingen var alvorlige

Post-marketing rapporter

Systemisk hypersensitivitet omfatter symptomer så som anafylaksi, generaliseret urticaria, angioødem

og dyspnø. Symptomerne i de tilfælde, som tydede på anfylaksi inkluderede udslæt, angioødem og

dyspnø. Nogle patienter krævede hospitalsindlæggelse. Ved re-administration, opstod symptomerne

ikke igen hos alle patienter. Der var også tilfælde af lokale allergiske reaktioner på injektionsstedet.

Disse var typisk pruritus og urticaria.

Hypoglykæmi

Af de 115 patienter (28 %), som havde en eller flere episoder med hypoglykæmi, oplevede 6 patienter

hypoglykæmiske krampeanfald ved en eller flere lejligheder. Generelt blev symptomatisk

hypoglykæmi undgået, hvis patienten indtog et måltid eller et mellemmåltid enten umiddelbart inden

eller efter indgivelse af INCRELEX.

Hypertrofi på injektionsstedet

Denne reaktion forekom hos 71 patienter (17 %) fra de kliniske forsøg og var oftest forbundet med

mangel på korrekt rotation af injektionssted. Tilstanden forsvandt, når injektionerne blev spredt ud.

Tonsillær hypertrofi

Dette blev registreret hos 38 patienter (9 %), især i de første 1 til 2 år af behandlingen, med en mindre

tonsillær vækst i de efterfølgende år.

Snorken

Dette startede generelt i det første år af behandlingen og blev rapporteret hos 30 patienter (7 %).

Intrakraniel hypertension/forhøjet intrakranielt tryk

Dette forekom hos 4 patienter (0,96 %). Hos to patienter blev INCRELEX seponeret og ikke

genstartet, hos to patienter forekom tilstanden ikke igen efter genstart af INCRELEX ved nedsat dosis.

Alle 4 patienter kom sig uden sequelae.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

En akut overdosering kan føre til hypoglykæmi. Behandlingen af en akut overdosering af mecasermin

skal rettes mod afhjælpning af hypoglykæmiske effekter. Oral glukose eller føde skal indtages. Hvis

overdoseringen medfører bevidstløshed, kan det være nødvendigt at indgive intravenøs glukose eller

parenteral glukagon for at modvirke de hypoglykæmiske effekter.

Overdosering over længere tid kan medføre tegn og symptomer på akromegali eller gigantisme.

Overdosering kan føre til suprafysiologiske IGF-1-niveauer og kan øge risikoen for benigne og

maligne neoplasmer.

I tilfælde af akut eller kronisk overdosering skal INCRELEX straks seponeres. Hvis INCRELEX

startes igen, må dosis ikke overstige den anbefalede daglige dosering (se pkt. 4.2).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Hypofyse- og hypothalamushormoner og analoger, somatropin og

somatropinagonister, ATC-kode: H01AC03.

Mecasermin er en human, insulinlignende vækstfaktor-1 (rhIGF-1), fremstillet ved hjælp af

rekombinant DNA-teknologi. IGF-1 består af 70 aminosyrer i en enkelt kæde med tre intramolekylære

disulfid-broer og en molekylvægt på 7649 dalton. Aminosyresekvensen i produktet er identisk med

endogen human IGF-1. rhIGF-1-proteinet er syntetiseret i bakterier (

E. coli

), som er modificeret ved at

tilføje genet for human IGF-1.

Virkningsmekanisme

Insulinlignende vækstfaktor-1 (IGF-1) er den primære hormonelle mediator for højdevækst. Under

normale omstændigheder bindes væksthormonet (GH) til dets receptor i leveren og andre væv og

stimulerer syntese/sekretion af IGF-1. I målvæv aktiveres type 1 IGF-1-receptoren, som er homolog til

insulinreceptoren, af IGF-1. Dette fører til intracellulær signalering, som stimulerer flere forskellige

processer og fører til højdevækst. De metaboliske virkninger af IGF-1 er delvist rettet mod stimulering

af optagelsen af glukose, fedtsyrer og aminosyrer, således at metabolismen understøtter vævsvæksten.

Farmakodynamisk virkning

Følgende virkninger er påvist for endogen, human IGF-1:

Vævsvækst

Knoglevæksten opnås ved epifyseskiverne ved enderne af en knogle i vækst. Vækst og metabolisme i

epifyseskivernes celler stimuleres direkte af GH og IGF-1.

Organvækst: behandling af IGF-1-insufficiente rotter med rhIGF-1 medfører hel krops- og

organvækst.

Cellevækst: IGF-1-receptorer findes på de fleste celle- og vævstyper. IGF-1 har mitogen aktivitet, som

fører til et øget antal celler i kroppen.

Kulhydratstofskifte

IGF-1 undertrykker glukoseproduktion i leveren, stimulerer perifer glukoseudnyttelse og kan reducere

blodglukose og medføre hypoglykæmi.

IGF-1 har en hæmmende effekt på insulinsekretionen.

Knogle-/mineralstofskifte

Cirkulerende IGF-1 spiller en vigtig rolle i dannelse og opretholdelse af knoglemasse. IGF-1 øger

knogledensiteten.

Klinisk virkning og sikkerhed

Der har været gennemført fem kliniske studier (4 åbne og 1 dobbeltblind, placebokontrolleret

undersøgelse) med INCRELEX. Subkutane doser af mecasermin, generelt varierende fra 60 til

g/kg indgivet to gange daglig, blev indgivet til 92 pædiatriske patienter med svær primær IGFD.

Patienterne blev rekrutteret til studierne ud fra en meget lille højde, langsom vækst, lave IGF-1-

serumkoncentrationer og normal GH-sekretion. 83 ud af 92 patienter var INCRELEX-naive ved

baseline

, og 81 gennemførte mindst et års behandling med INCRELEX.

Baseline

-karakteristika for de

81 patienter, der blev evalueret i de primære og sekundære effektanalyser fra de kombinerede studier,

var (middel ± SD): kronologisk alder (år): 6,8

3,8; aldersinterval (år): 1,7 til 17,5; højde (cm): 84,1

15,8; højde standardafvigelse score (SDS): -6,9

1,8; væksthastighed (cm/år): 2,6

1,7;

væksthastighed-SDS: -3,4

1,6; IGF-1 (ng/ml): 24,5

27,9; IGF-1 SDS: -4,2

2,0; og knoglealder

(år): 3,8

2,8. Ud af disse havde 72 (89 %) Larons syndrom-lignende fænotype; 7 (9 %) havde GH-

gentab, 1 (1 %) havde neutraliserende antistoffer over for GH, og 1(1 %) havde isoleret genetisk

GH-mangel. 46 (57 %) af patienterne var af hankøn; 66 (81 %) var kaukasiske. 74 (91 %) af

patienterne var præpubertale ved

baseline

De årlige resultater for væksthastighed, væksthastighed-SDS og højde-SDS indtil år 8 er vist i tabel 2.

Der var væksthastighedsdata fra før behandlingen til rådighed for 75 patienter. Væksthastigheden for

et givent år blev sammenlignet med væksthastigheden for de samme patienter, som afsluttede

behandlingen det pågældende år, ved hjælp af parvise t-tests. Væksthastigheden for år 2 og op til år 8

forblev statistisk større end

baseline

. For de 21 behandlingsnaive patienter med næsten voksenhøjde

var middelforskellen (± SD) mellem observeret højdeforøgelse

versus

den, der forventes i henhold til

Larons syndrom, ca. 13 cm (± 8 cm) efter gennemsnitligt 11 års behandling.

Tabel 2: Årlige højderesultater efter antal år i behandling med INCRELEX

Pre-Tx

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

Væksthastighed

(cm/år)

Middel (SD)

2,6 (1,7)

(2,3)

(1,7)

(1,8)

(1,5)

(1,5)

(1,4)

(1,5)

(1,5)

Middel (SD) for

ændring fra pre-Tx

+5,4

(2,6)

+3,2

(2,6)

+2,8

(2,4)

+2,5

(2,5)

+2,1

(2,1)

+1,9

(2,1)

+1,4

(2,2)

+1,3

(2,8)

P-værdi for ændring

fra pre-Tx [1]

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001

0,0001

0,0042

0,0486

Væksthastighed SDS

Middel (SD)

-3,4 (1,6)

(2,8)

-0,0

(1,7)

-0,1

(1,9)

-0,2

(1,9)

-0,3

(1,7)

-0,2

(1,6)

-0,5

(1,7)

-0,2

(1,6)

Middel (SD) for

ændring fra pre-Tx

+5,2

(2,9)

+3,4

(2,4)

+3,3

(2,3)

+3,2

(2,1)

+3,2

(2,1)

+3,3

(2,0)

+3,0

(2,1)

+3,3

(2,7)

P-værdi for ændring

fra pre-Tx [1]

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 <0,0001 0,0001

0,0003

Højde SDS

Middel (SD)

-6,9 (1,8)

-6,1

(1,8)

-5,6

(1,7)

-5,3

(1,7)

-5,1

(1,7)

-5,0

(1,7)

-4,9

(1,6)

-4,9

(1,7)

-5,1

(1,7)

Middel (SD) for

ændring fra pre-Tx

+0,8

(0,6)

+1,2

(0,9)

+1,4

(1,1)

+1,6

(1,2)

+1,7

(1,3)

+1,8

(1,1)

+1,7

(1,0)

+1,7

(1,0)

P-værdi for ændring

fra pre-Tx [1]

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 <0,0001

Pre-Tx = Før behandling; SD = Standardafvigelse; SDS = Standardafvigelse Score

[1] P-værdier for sammenligning kontra pre-Tx-værdier blev beregnet ved hjælp af parvise t-tests.

For patienter med tilgængelig knoglealder i mindst 6 år efter iværksættelse af behandling var

middeløgningen i knoglealder sammenlignelig med middeløgningen i kronologisk alder. For disse

patienter så der ikke ud til at være noget klinisk signifikant fremrykning i knoglealder i forhold til

kronologisk alder.

Effekten er dosisafhængig. En dosis på 120 μg/kg subkutant (s.c.) to gange daglig (BID) var forbundet

med det største vækstrespons.

Blandt alle patienter, der blev inkluderet til sikkerhedsvurdering (n=92), rapporterede 83 % af

patienterne mindst en bivirkning i løbet af studierne. Der var ingen dødsfald under studierne. Ingen

forsøgspersoner udgik af studierne på grund af bivirkninger.

Hypoglykæmi var den hyppigst rapporterede bivirkning, og det er nødvendigt at være opmærksom på

måltider i forhold til dosering.

Dette lægemiddel er godkendt under “særlige vilkår”.

Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for lægemidlet, fordi det

anvendes til en sjælden sygdom.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og

produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Den absolutte subkutane biotilgængelighed af mecasermin hos patienter med svær primær IGFD er

ikke blevet fastlagt. Biotilgængeligheden af mecasermin efter subkutan indgivelse til raske personer er

rapporteret til ca. 100 %.

Fordeling

IGF-1 bindes i blod til seks IGF-bindende proteiner (IGFBP’er) med ~80 % bundet som et kompleks

med IGFBP-3 og en syrelabil underenhed. IGFBP-3 reduceres hos patienter med svær primær IGFD,

hvilket resulterer i en øget IGF-1-clearance hos disse personer i forhold til raske personer. Det samlede

IGF-1-fordelingssvolumen (middel ± SD) efter subkutan indgivelse af INCRELEX hos 12 patienter

med svær primær IGFD anslås til at være 0,257 (± 0,073) l/kg ved en mecasermindosis på

0,045 mg/kg, og det anslås, at denne værdi øges i takt med, at mecasermin-dosis øges. Der er

begrænsede oplysninger til rådighed om koncentrationen af ubundet IGF-1 efter indgivelse af

INCRELEX.

Biotransformation

Det er påvist, at både lever og nyrer metaboliserer IGF-1.

Elimination

Den gennemsnitlige terminale halveringstid (t

) af total IGF-1 efter en enkelt subkutan indgivelse af

0,12 mg/kg hos tre pædiatriske patienter med svær primær IGFD anslås til at være 5,8 timer.

Clearance af total IGF-1 er omvendt proportional med serum IGFBP-3-niveauer, og total systemisk

IGF-1-clearance (CL/F) anslås til at være 0,04 l/t/kg ved 3

mg/l IGFBP-3 hos 12 patienter.

Særlige populationer

Ældre

De farmakokinetiske egenskaber ved INCRELEX er ikke undersøgt hos patienter over 65 år.

Børn

De farmakokinetiske egenskaber ved INCRELEX er ikke undersøgt hos patienter under 12 år.

Køn

De farmakokinetiske egenskaber ved INCRELEX viste ingen tydelig forskel mellem han- og hunkøn

hos unge med primær IGFD og raske voksne.

Race

Ingen tilgængelige oplysninger.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke gennemført studier af børn med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Der er ikke gennemført studier med henblik på at fastslå effekt af nedsat leverfunktion på de

farmakokinetiske egenskaber ved mecasermin.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser eller genotoksicitet.

Følgende bivirkninger er set i dyrestudier efter eksponering ved plasmakoncentrationer, der svarer til

humane terapeutiske doser. Disse bivirkninger er ikke observeret i kliniske studier, men er formentligt

klinisk relevante:

Toksicitet i forbindelse med reproduktion

Reproduktionstoksicitet er undersøgt hos rotter og kaniner efter intravenøs men ikke efter subkutan

anvendelse (den normale kliniske indgivelsesvej). Disse studier indikerer ikke nogen direkte eller

indirekte skadelige virkninger med hensyn til fertilitet og graviditet, men på grund af den anderledes

indgivelsesvej er relevansen af disse resultater uklar. Placental overførsel af mecasermin er ikke

undersøgt.

Karcinogent potentiale

Mecasermin blev indgivet subkutant til Sprague Dawley-rotter ved doser på 0, 0,25, 1, 4 og

10 mg/kg/dag i op til 2 år. En øget forekomst af adrenal medullær hyperplasi og pheochromocytom

blev observeret hos hanrotter ved doser på 1 mg/kg/dag og derover (

1 gange den kliniske

eksponering med den maksimale anbefalede humane dosis [MRHD], baseret på AUC) og hunrotter

ved alle dosisniveauer (

0,3 gange den kliniske eksponering med MRHD baseret på AUC).

En øget forekomst af keratoacanthom i huden blev observeret hos hanrotter ved doser på 4 og

10 mg/kg/dag (

4 gange eksponeringen med MRHD, baseret på AUC). En øget forekomst af

mælkekirtelkarcinom hos både han- og hunrotter blev observeret hos dyr, der blev behandlet med

10 mg/kg/dag (7 gange eksponeringen med MRHD, baseret på AUC). En større dødelighed sekundært

til IGF-1-induceret hypoglykæmi blev observeret i karcinogenicitetsstudierne.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzylalkohol

Natriumchlorid

Polysorbat 20

Koncentreret eddikesyre

Natriumacetat

Vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter åbning

Den kemiske og fysiske holdbarhed under brug er påvist for 30 dage ved 2

C til 8

Fra et mikrobiologisk synspunkt kan lægemidlet opbevares i maks. 30 dage ved 2

C til 8

C efter

åbning.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2

C - 8°C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter anbrud af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

5 ml hætteglas (type I glas) lukket med en prop (bromobutyl/isoprenpolymer) og en forsegling (lakeret

plast).

Hvert hætteglas indeholder 4 ml injektionsvæske.

1 hætteglas pr. pakke.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

INCRELEX leveres som en opløsning til flergangsbrug.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningsliner.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/07/402/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 3. august 2007

Dato for seneste fornyelse: 3. august 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om INCRELEX findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu

.

BILAG II

A.

FREMSTILLER AF DET BIOLOGISK AKTIVE STOF OG

FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER

VEDRØRENDE UDLEVERING OG ANVENDELSE

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED

HENSYN TIL SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF

LÆGEMIDLET

E.

SÆRLIG FORPLIGTELSE TIL AT AFSLUTTE

FORANSTALTNINGER EFTER UDSTEDELSE AF

MARKEDSFØRINGSTILLADELSE TIL LÆGEMIDLER

GODKENDT UNDER SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER

A.

FREMSTILLER AF DET BIOLOGISK AKTIVE STOF OG FREMSTILLER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren af det biologisk aktive stof

Lonza AG

Lonzastrasse

CH-3930 Visp

Schweiz

Navn og adresse på den fremstiller, der er ansvarlig for batchfrigivelse

Beaufour Ipsen Industrie

Rue d'Ethe Virton

28100 Dreux

Frankrig

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG

ANVENDELSE

Lægemidlet må kun udleveres efter ordination på en recept udstedt af en begrænset lægegruppe (se

bilag I: Produktresumé, pkt. 4.2).

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger (PSUR’er)

Kravene for fremsendelse af PSUR'er for dette lægemiddel fremgår af listen over EU-referencedatoer

(EURD list), som fastsat i artikel 107c, stk. 7, i direktiv 2001/83/EF, og alle efterfølgende opdateringer

offentliggjort på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL SIKKER OG

EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Risikostyringsplan (RMP)

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal udføre de påkrævede aktiviteter og foranstaltninger

vedrørende lægemiddelovervågning, som er beskrevet i den godkendte RMP, der fremgår af modul

1.8.2 i markedsføringstilladelsen, og enhver efterfølgende godkendt opdatering af RMP.

En opdateret RMP skal fremsendes:

på anmodning fra Det Europæiske Lægemiddelagentur

når risikostyringssystemet ændres, særlig som følge af, at der er modtaget nye oplysninger, der

kan medføre en væsentlig ændring i risk/benefit-forholdet, eller som følge af, at en vigtig

milepæl (lægemiddelovervågning eller risikominimering) er nået.

Hvis tidsfristen for en PSUR og for opdatering af en RMP er sammenfaldende, kan de fremsendes

samtidig.

Yderligere risikominimeringsforanstaltninger

Ved markedsføring skal MAH sørge for, at alle læger, der forventes at ordinere INCRELEX, får

udleveret en “informationspakke til læger”, som indeholder følgende:

Produktinformation

Lægeinformation om INCRELEX (informationskort, doseringsvejledning og en

dosisberegner)

Informationspakke til patienter

Lægeinformationen om INCRELEX skal indeholde følgende nøgleelementer:

Dokumentation om diagnose af alvorlig primær IGF-1-mangel.

Forældrene skal oplyses om tegn, symptomer og behandling af hypoglykæmi, herunder

injektion af glukagon.

Rådgivning til forældre om fordelen ved INCRELEX

versus

den øgede risiko for benign og

malign neoplasi.

INCRELEX er kontraindiceret i tilfælde af

aktiv eller formodet neoplasi eller en tilstand eller

anamnese, der øger risikoen for benign eller malign neoplasi

, og behandling skal seponeres

permanent, hvis der udvikles tegn på neoplasi.

Dokumentation af vurdering af patientens anamnese og risikofaktorer for malignitet for at

sikre, at kontraindikationerne er udelukket.

Information til forældre om, at de skal overvåge for udvikling af enhver ny vækst eller tegn og

symptomer, der potentielt er relateret til benign eller malign neoplasi og straks rapportere til

den relevante læge i tilfælde af mistanke herom.

At forhindre overdosering ved at følge doseringen nøje og håndtere eventuelle bivirkninger

ved overdosering ved seponering af behandlingen eller ved dosisreduktion.

Patienterne skal have undersøgt, ører næse og hals undersøgt med regelmæssige mellemrum

og ved forekomst af kliniske symptomer for at udelukke sådanne potentielle komplikationer

eller for at iværksætte en passende behandling.

Der skal udføres en rutinemæssig fundoskopi inden behandlingsstart og med regelmæssige

mellemrum under behandlingen eller ved forekomst af kliniske symptomer.

Forskudt caput femoralis epifyser og udvikling af skoliose kan forekomme hos patienter, som

oplever hurtig vækst. Disse tilstande skal monitoreres under behandling med INCRELEX.

Forældre og patienter skal informeres om, at systemiske allergiske reaktioner kan forekomme,

og at behandlingen skal afbrydes og lægen straks kontaktes, hvis dette forekommer.

Information om immunogenicitetsprøvetagning.

Patientinformationen om INCRELEX skal indeholde følgende information:

INCRELEX skal indgives umiddelbart inden eller efter et måltid eller mellemmåltid, da

midlet har insulinlignende hypoglykæmiske effekter.

Tegn og symptomer på hypoglykæmi. Vejledning i behandling af hypoglykæmi. Forældre og

plejepersonale skal altid sikre, at barnet har en sukkerkilde til rådighed. Vejledning i

indgivelse af glukagon, hvis der skulle opstå alvorlig hypoglykæmi.

INCRELEX må ikke indgives, hvis patienten af en eller anden årsag ikke er i stand til at spise.

INCRELEX-dosis må aldrig fordobles for at erstatte en eller flere glemte doser.

Patienten skal undgå høj-risiko-aktiviteter (såsom voldsom fysisk aktivitet) i 2-3 timer efter

doseringen, indtil en veltolereret dosis af INCRELEX er fastlagt. Dette gælder især i

begyndelsen af INCRELEX-behandlingen.

Patienterne eller forældrene skal straks rapportere til den relevante læge, så snart der er

mistanke om, at patienten udvikler benign eller malign neoplasi.

Vejledning i at skifte og rotere injektionssted for hver injektion for at undgå udvikling af

lipohypertrofi.

Vejledning i at rapportere en begyndende eller en forværret snorken, efter behandlingsstart

med INCRELEX. Begyndende eller forværret snorken kan indikere en øget vækst af

mandlerne og/eller adenoidt væv

Rapportering af alvorlig hovedpine, sløret syn og dermed forbundet kvalme og opkastning til

lægen.

Rapportering af halthed eller smerter i hofte eller knæ til lægen, så dette kan evalueres.

Derudover vil der være en doseringsvejledning og en dosisberegner, som læger og patienter kan anvende

til oplysninger om den individuelle dosisstigning for at minimere risikoen for fejlmedicinering og

hypoglykæmi.

E.

SÆRLIG FORPLIGTELSE TIL AT AFSLUTTE FORANSTALTNINGER

EFTER UDSTEDELSEN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE TIL

LÆGEMIDLER GODKENDT UNDER SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER

Dette er en godkendelse under særlige omstændigheder, og i henhold til artikel 14, stk. 8, i forordning

(EF) nr. 726/2004 skal indehaveren af markedsføringstilladelsen inden for den fastsatte tidsramme

gennemføre følgende foranstaltninger:

Beskrivelse

Tidsfrist

Gennemførelse af en længerevarende sikkerhedsundersøgelse, hvor behandling

mecasermin

iværksættes

tidlige

barndom

fortsættes

voksenalderen, så man kan undersøge:

Toksicitet på langt sigt hos patienter, der ændrer sig udviklingsmæssigt

Eventuel forekomst af maligniteter samt andre risici

De foreløbige rapporter skal indsendes hvert 2. år, indtil den sidste patient har

været fulgt i 5 år.

Sidste rapport i

2023

BILAG III

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

A. ETIKETTERING

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

INCRELEX 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning

mecasermin

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml indeholder 10 mg mecasermin

Hvert hætteglas indeholder 40 mg mecasermin

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: benzylalkohol, natriumchlorid, polysorbat 20, eddikesyre, natriumacetat og vand til

injektionsvæsker.

Se indlægssedlen for yderligere information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning.

Et hætteglas med 4 ml til flergangsbrug.

40 mg/4 ml

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Til subkutant brug.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

EXP:

Skal anvendes senest 30 dage efter åbning.

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrig

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/07/402/001

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

LOT:

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

INCRELEX

17.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

INCRELEX 10 mg/ml injektion

mecasermin

s.c.

2.

ADMINISTRATIONSMETODE

3.

UDLØBSDATO

EXP:

4.

BATCHNUMMER

LOT:

5.

INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

40 mg/4 ml

6.

ANDET

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

INCRELEX 10 mg/ml injektionsvæske

Mecasermin

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret INCRELEX til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage INCRELEX

3. Sådan skal du tage INCRELEX

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

INCRELEX er en væske, der indeholder mecasermin, som er en menneskeskabt

insulinlignende vækstfaktor-1 (IGF-1), som ligner den IGF-1, som din krop selv danner.

Det anvendes til at behandle børn og unge mellem 2 og 18 år, som er meget lave af vækst i

forhold til deres alder, fordi deres krop ikke danner tilstrækkeligt IGF-1. Denne tilstand

kaldes primær IGF-1-mangel.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage INCRELEX

Brug ikke INCRELEX

Hvis du i øjeblikket har en tumor eller vækst, uanset om det er kræft eller ikke er kræft

hvis du tidligere har haft kræft

hvis du har en tilstand, der kan øge risikoen for kræft

Hvis du er allergisk over for mecasermin eller et af de øvrige indholdsstoffer i INCRELEX

(angivet i punkt 6).

Til præmature spædbørn eller nyfødte, da det indeholder benzylalkohol.

Advarsler og forsigtighedsregler

Der er en øget risiko for tumorer og vækster (både kræft og ikke-kræft) hos børn og unge behandlet

med INCRELEX. Hvis der opstår ny vækst, hudlæsion eller andre uventede symptomer under eller

efter behandlingen, skal du straks tage til lægen, da mecasermin kan spille en rolle i udviklingen af

kræft.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager INCRELEX

Hvis du har en krum rygsøjle (skoliose). Udviklingen af sygdommen skoliose skal

overvåges.

Hvis du begynder at halte eller får ondt i dine hofter eller knæ.

Hvis du har forstørrede mandler (hypertrophia tonsillarum). De skal undersøges med

regelmæssige mellemrum.

Hvis du har symptomer på forøget tryk i hjernen (intrakranial hypertension), såsom

synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og/eller opkastninger. Kontakt lægen.

Hvis du får en lokal reaktion på injektionsstedet eller en allergisk reaktion, der breder sig til

hele kroppen med INCRELEX. Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis du får et lokalt

udslæt. Søg straks lægehjælp, hvis du får en allergisk reaktion, der involverer hele kroppen

(nældefeber, problemer med at trække vejret, besvimelse eller kollaps og en generel følelse

af utilpashed).

Hvis du er færdigudvokset (knoglevækstskiverne er lukkede). I dette tilfælde kan

INCRELEX ikke hjælpe dig med at vokse og det bør derfor ikke bruges.

Børn under 2 år

Anvendelsen af dette lægemiddel er ikke blevet undersøgt hos børn under 2 år, og INCRELEX bør

derfor ikke anvendes til denne patientgruppe.

Brug af anden medicin sammen med INCRELEX

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du skal især fortælle det til lægen, hvis du tager insulin eller andre former for medicin mod diabetes.

Det kan være nødvendigt at justere dosis af denne type medicin.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Det anbefales, at der foreligger en negativ graviditetstest for alle kvinder i den fødedygtige alder forud

for behandling med mercasermin. Det anbefales også, at alle kvinder i den fødedygtige alder bruger

passende prævention under behandlingen.

Behandling med mercasermin skal afbrydes i tilfælde af graviditet.

Mercasermin må ikke gives til en ammende moder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mecasermin kan forårsage for lavt blodsukker (en meget almindelig bivirkning, se punkt 4), som kan

påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner fordi din evne til at koncentrere dig og

reagere kan være nedsat.

Du skal undgå at deltage i aktiviteter med høj risiko (som f.eks. bilkørsel etc.) i 2-3 timer efter

injektionen. Dette gælder især i begyndelsen af INCRELEX-behandlingen og indtil der er fastlagt en

INCRELEX-dosis, hvor der ikke forekommer bivirkninger, som gør disse aktiviteter risikable.

INCRELEX indeholder benzylalkohol og natrium

INCRELEX indeholder benzylalkohol, som konserveringsmiddel, hvilket kan medføre forgiftning og

allergiske reaktioner hos spædbørn og børn under 3 år.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, dvs. det er i det

væsentlige ”natriumfrit”.

3.

Sådan skal du tage INCRELEX

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er 0,04 til 0,12 mg/kg legemsvægt to gange daglig. Se ‘Brugsanvisning’ sidst i

indlægssedlen.

Indsprøjt INCRELEX lige under din hud umiddelbart inden eller efter et måltid eller mellemmåltid, da

det kan have insulinlignende hypoglykæmiske virkninger og derfor kan sænke sukkerniveauet i blodet

(se hypoglykæmi i afsnit 4). Du må ikke injicere din dosis INCRELEX hvis du af en eller anden årsag

ikke kan spise. Du må ikke tage en dobbeltdosis næste gang som erstatning for den glemte dosis. Den

næste dosis skal tages som sædvanligt med et måltid eller mellemmåltid.

Indsprøjt INCRELEX lige under huden på din overarm, lår, maveområde (bugen) eller balle. Indsprøjt

aldrig direkte i en blodåre eller en muskel. Skift indgivelsessted for hver indsprøjtning.

Brug kun INCRELEX, der er klar og farveløs.

Behandling med mecasermin er en længerevarende behandling. Spørg lægen, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.

Hvis du har taget for meget INCRELEX

Mecasermin kan, ligesom insulin, sænke sukkerniveauet i blodet (se hypoglykæmi i afsnit 4).

Kontakt straks lægen, hvis du har indsprøjtet mere INCRELEX end anbefalet.

En akut overdosering kan medføre lavt blodsukker (hypoglykæmi).

Behandlingen af en akut overdosering af mecasermin skal fokusere på at afhjælpe lavt blodsukker

(hypoglykæmi). Du/dit barn bør indtage væske eller føde, der indeholder sukker. Hvis du/dit barn ikke

er ved bevidsthed eller ikke er vågen nok til at kunne drikke sukkerholdig væske, kan det være

nødvendigt at indsprøjte glukagon i musklen for at afhjælpe det lave blodsukker. Lægen eller

sygeplejersken vil vise dig, hvordan du skal indsprøjte glukagon.

Længerevarende overdoseringer kan medføre forstørrelse af visse kropsdele (f.eks. hænder, fødder,

dele af ansigtet) eller voldsom vækst af hele kroppen. Hvis du har mistanke om længerevarende

overdosering, skal du straks kontakte lægen.

Hvis du har glemt at tage INCRELEX

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du glemmer en dosis skal den næste dosis ikke laves større for at kompensere. Den næste dosis

skal tages som sædvanligt med et måltid eller mellemmåltid.

Hvis du holder op med at tage INCRELEX

Afbrydelse eller for tidligt ophør med behandlingen med mercasermin kan påvirke

vækstbehandlingens udfald. Tal med lægen, inden du holder op med behandlingen.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De hyppigst forekommende bivirkninger ved mercasermin er: Lavt blodsukker (hypoglykæmi),

opkastning, reaktioner ved injektionsstedet, hovedpine og mellemørebetændelse. Der har også været

tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner med INCRELEX. Hvis du oplever noget af dette, skal du

følge vejledningen for hver hændelse i afsnittene herunder.

Ikke kendt hyppighed (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data)

Kræft- og ikke-kræft tumorer

Der er rapporteret om en stigning i både kræft- og ikke-kræft-tumorer hos patienter behandlet med

INCRELEX. Risikoen for sådanne tumorer kan være højere, hvis INCRELEX anvendes til en anden

tilstand end det, der er anført i afsnit 1 eller anvendes i en højere dosis end anbefalet i afsnit 3.

Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi)

Der har været rapporteret tilfælde af alment udslæt, besvær med at trække vejret, svimmelhed, hævelse

i ansigt og/eller svælg efter brug af mercasermin. Du skal øjeblikkeligt stoppe med at tage INCRELEX

og straks søge læge, hvis du får en alvorlig allergisk reaktion.

Der har også været tilfælde af lokale allergiske reaktioner ved injektionsstedet (kløe og udslæt).

Hårtab (alopeci)

Hårtab er også rapporteret efter brug af mecasermin.

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Lavt blodsukker (hypoglykæmi)

Mercasermin kan sænke blodsukkeret. Følgende er tegn på lavt blodsukker: svimmelhed, træthed,

rastløshed, sult, irritabilitet, manglende koncentrationsevne, sveden, kvalme og hurtig eller

uregelmæssig hjerterytme.

Meget lavt blodsukker kan medføre bevidstløshed, kramper/anfald eller død. Du skal straks søge læge

og stoppe med at tage INCRELEX, hvis du får kramper/anfald eller bliver bevidstløs.

Hvis du tager INCRELEX, skal du undgå at deltage i høj-risiko-aktiviteter (såsom voldsom fysisk

aktivitet) 2-3 timer efter en INCRELEX-indsprøjtning. Det gælder især i starten af behandlingen med

INCRELEX.

Inden du begynder behandlingen med INCRELEX, vil lægen eller sygeplejersken forklare dig,

hvordan du skal behandle lavt blodsukker. Du skal altid have en sukkerkilde, såsom appelsinjuice,

glukosegel, slik eller mælk, på dig, hvis der skulle opstå symptomer på lavt blodsukker. Ved alvorlige

tilfælde af lavt blodsukker, hvor du ikke reagerer og ikke kan drikke sukkerholdig væske, skal du give

en indsprøjtning med glukagon. Lægen eller sygeplejersken vil vise dig, hvordan du skal give

indsprøjtningen. Glukagon hæver blodsukkeret, når det indsprøjtes. Det er vigtigt, at du får en

velafbalanceret kost med protein og fedt, herunder kød og ost, udover sukkerholdig mad.

Forstørrelse af vævet (hypertrofi) og blå mærker ved injektionsstedet

Dette kan undgås ved at ændre injektionssted ved hver indsprøjtning (rotation af injektionssted).

Fordøjelsessystemet

Opkastning og smerter i den øvre del af maven er opstået under behandling med mercasermin.

Infektioner

Mellemørebetændelse er observeret hos børn i behandling med mercasermin.

Musker og knogler

Smerter i led og lemmer er opstået under behandling med mercasermin.

Nervesystemet

Hovedpine er forekommet under behandling med mercasermin.

Almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter)

Kramper

Der har været tilfælde af krampeanfald under behandling med mercasermin.

Svimmelhed og rysten er også rapporteret under behandling med mercasermin.

Uregelmæssigheder i hjertet

Der er rapporteret en hurtig hjerterytme (puls) og unormale hjertelyde under behandling med

mercasermin.

For højt blodsukker (hyperglykæmi)

Der har også været tilfælde af for højt blodsukker under behandling med mercasermin.

Forstørrede mandler/polypper

Mercasermin kan forstørre dine mandler/polypper. Tegn på forstørrede mandler/polypper kan være

snorken, besvær med at trække vejret eller synke, søvnapnø (en tilstand, hvor du kortvarigt holder op

med at trække vejret, mens du sover), væske i mellemøret og mellemørebetændelse. Søvnapnø kan

medføre, at du bliver meget søvnig i løbet af dagen. Tal med lægen, hvis disse symptomer generer dig.

Lægen skal undersøge dine mandler/polypper med regelmæssige mellemrum.

Forstørret thymus (brissel)

Der er rapporteret om forstørret thymus (et specialiseret organ i immunsystemet) ved behandling med

mercasermin.

Papilødem

Lægen eller en optiker kan observere en hævelse bagerst i øjet (på grund af forhøjet tryk i hjernen)

under behandling med mercasermin.

Høretab

Høretab, øresmerter og væske i mellemøret er observeret under behandling med mercasermin. Fortæl

det til lægen, hvis du får problemer med hørelsen.

Forværret rygskævhed (skoliose) (på grund af hurtig vækst)

Hvis du har en skæv ryg, skal det kontrolleres jævnligt, om din rygsøjle bliver mere krum. Smerter i

muskler er også blevet set ved behandling med mercasermin.

Forplantningssystemet

Der er blevet observeret forstørrelse af brysterne under behandling med mercasermin.

Fordøjelsessystemet

Der er forekommet mavesmerter under behandling med mercasermin.

Ændringer i hud og hår

Fortykkelse af huden, modermærker og abnorm hårtekstur er blevet set ved behandling med

mercasermin.

Reaktioner ved injektionsstedet

Der er rapporteret reaktioner såsom smerter, irritation, blødning, blå mærker, rødme og hårde områder

under behandling med INCRELEX. Reaktioner ved injektionsstedet kan undgås ved at ændre

injektionssted ved hver indsprøjtning (rotation af injektionssted).

Ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter)

Forhøjet tryk i hjernen (intrakranial hypertension)

INCRELEX kan nogle gange medføre et midlertidigt forhøjet tryk i hjernen. Symptomerne på forhøjet

tryk i hjernen kan omfatte synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og/eller opkastning. Tal straks med

lægen, hvis du får nogen af disse symptomer. Lægen kan kontrollere, om der er et forhøjet tryk i

hjernen. Hvis dette er tilfældet, kan lægen eventuelt beslutte midlertidigt at nedsætte dosis eller

afbryde behandlingen med mecasermin. Behandlingen med mecasermin kan startes igen, når

bivirkningen er overstået.

Afvigelser i hjertefunktionen

Hos visse patienter, der blev behandlet med mecasermin, viste en ultralydsundersøgelse af hjertet

(ekkokardiogram) en forstørrelse af hjertemusklen og afvigelser i hjerteklappernes funktion. Din læge

kan foretage et ekkokardiogram inden, under og efter behandling med mecasermin.

Reaktioner ved injektionsstedet

Der har været tilfælde af reaktioner såsom udslæt, hævelse og fedtholdige buler ved behandling med

INCRELEX. Reaktioner ved injektionsstedet kan undgås ved at skifte injektionssted ved hver

indsprøjtning (rotation af injektionssted).

Vægtøgning

Der er observeret vægtøgning under behandling med mercasermin.

Andre ikke almindelige bivirkninger under behandling med mercasermin omfatter depression og

nervøsitet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten efter Exp. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2

C - 8°C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Hætteglasset kan opbevares i maks. 30 dage ved 2 °C – 8 °C, når det er åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

INCRELEX indeholder

Aktivt stof: mecasermin. En ml indeholder 10 mg mecasermin. Et hætteglas indeholder

40 mg mecasermin.

Øvrige indholdsstoffer: Benzylalkohol, natriumchlorid, polysorbat 20, koncentreret

eddikesyre, natriumacetat og vand til injektionsvæsker (se punkt 2 ”INCRELEX indeholder

benzylalkohol og natrium”).

Udseende og pakningsstørrelser

INCRELEX er en klar og farveløs injektionsvæske, leveret i et hætteglas, der er lukket med en prop og

forseglet. Hætteglasset indeholder 4 ml opløsning.

Pakningsstørrelse på 1 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrig

Fremstiller:

Beaufour Ipsen Industrie

Rue d'Ethe Virton

28100 Dreux

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien,

Luxembourg/Luxemburg

Ipsen NV

Guldensporenpark 87

B-9820 Merelbeke

België /Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 9 243 96 00

Italia

Ipsen SpA

Via del Bosco Rinnovato n. 6

Milanofiori Nord Palazzo U7

20090 Assago (Mi)

Tel: + 39 - 02 - 39 22 41

România, България

Ipsen Pharma

Str. Grigore Alexandrescu nr. 59, clădirea HQ

Sector 1, 010623, Bucureşti,

România

Tel Тел.: + 40 (021) 231 27 20

Latvija

Ipsen Pharma pārstāvniecība Latvijā

Kalnciema iela 33-5

Rīga LV 1046

Tel: +371 67622233

Česká Republika

Ipsen Pharma, s.r.o.

Olbrachtova 2006/9

140 00 Praha 4

Tel: + 420 242 481 821

Lietuva, Hrvatska

Ipsen Pharma Lietuvos filialas

9-ojo Forto 47

LT-48100 Kaunas

Tel. + 370 37 337854

Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige,

Ísland

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Kista Science Tower

Färögatan 33

SE - 164 51 Kista

Sverige/Ruotsi/Svíþjóð

Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

Magyarország

Ipsen Pharma SAS Magyarországi

Kereskedelmi Képviselet

Árbóc utca 6.

H-1133 Budapest

Tel: +36 1 555 5930

Deutschland, Österreich

Ipsen Pharma GmbH

Einsteinstrasse 174

D-81677 München

Tel.: +49 89 262043289

Nederland

Ipsen Farmaceutica B.V.

Taurusavenue 33 B

NL-2132 LS Hoofddorp

Tel: + 31 23 55 41 600

Eesti

Centralpharma Communications OÜ

Selise 26-11, 13522, Tallinn

Tel: +372 6015540

Polska

Ipsen Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II

PL-00-867 Warszawa

Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00

Ελλάδα, Κύπρος, Malta

Ipsen Μονοπρόσωπη EΠΕ

Αγ. Δημητρίου 63

Άλιμος

GR-17456 Αθήνα

Ελλάδα

Τηλ: + 30 - 210 - 984 3324

Portugal

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A.

Alameda Fernão Lopes, n

16A – 1ºB

P-1495 - 190 Algés

Tel: + 351 - 21 - 412 3550

España

Ipsen Pharma S.A.

Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43

08908 L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Tel: + 34 - 936 - 858 100

Slovenija

Pharmaswiss d.o.o

Dolenjska cesta 242c

SI-1000 Ljubljana

Tel: + 386 1 236 47 00

France

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél: + 33 - 1 - 58 33 50 00

United Kingdom

Ipsen Ltd.

190 Bath Road

Slough, Berkshire

SL1 3XE

Tel: + 44 - (0)1753 - 62 77 00

Ireland

Ipsen Pharmaceuticals Ltd.

Blanchardstown Industrial Park

Blanchardstown

IRL-Dublin 15

Tel: + 353 - 1 – 809 8200

Slovenská republika

Liek s.r.o.

Hviezdoslavova 19

SK-90301 Senec

Tel: + 421 245 646 322

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Dette lægemiddel er godkendt under “særlige vilkår”.

Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for lægemidlet, fordi det

anvendes til en sjælden sygdom. Det Europæiske Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye

oplysninger om lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om INCRELEX på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRUGSANVISNING

INCRELEX skal indgives ved brug af sterile engangssprøjter og injektionskanyler, som kan fås af din

læge, farmaceut eller sygeplejerske. Sprøjterne skal have et tilstrækkeligt lille volumen til, at den

ordinerede dosis kan trækkes op af hætteglasset med rimelig nøjagtighed.

Klargøring af dosis

Vask hænderne, inden du gør INCRELEX klar til din indsprøjtning.

Brug en ny engangskanyle og en engangssprøjte, hver gang du giver en dosis. Sprøjten og

kanylen må kun bruges én gang. Kassér dem på korrekt vis i en beholder til skarpe genstande

(f.eks. en beholder til miljøfarligt affald), en beholder af hård plast (f.eks. en flaske, hvor der har

været rengøringsmiddel i) eller en metalbeholder (f.eks. en tom kaffedåse). Del

aldrig

kanyler

og sprøjter med andre.

Kontrollér, om væsken er klar og farveløs. Den må ikke bruges efter udløbsdatoen (som står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned), eller hvis den er

uklar, eller du kan se små korn i den. Hvis et hætteglas har været frosset, skal det kasseres.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Hvis du tager hul på et nyt hætteglas skal du fjerne beskyttelseshætten. Tag ikke gummiproppen

Tør gummiproppen på hætteglasset af med en spritserviet for at forhindre, at glasset forurenes

med bakterier, som kan stamme fra flere kanyleindføringer (se figur 1).

Figur 1: Tør toppen

af med alkohol

Inden du stikker kanylen i hætteglasset, skal du trække stemplet tilbage for at trække den

mængde luft ind i sprøjten, som svarer til den ordinerede dosis. Stik kanylen igennem

hætteglassets gummitop, og skub stemplet ind for at sprøjte luft i hætteglasset (se figur 2).

Lad sprøjten sidde i hætteglasset, og vend bunden i vejret på dem begge. Hold godt fast i

sprøjten og hætteglasset (se figur 3).

Figur 2: Sprøjt

luft i hætteglasset

Figur 3: Gør klar til

at trække væske op

Sørg for, at kanylespidsen er nede i væsken (se figur 4). Træk stemplet tilbage, og træk den

korrekte dosis op i sprøjten (se figur 5).

Inden du trækker kanylen ud af hætteglasset, skal du kontrollere, om der er luftbobler i sprøjten.

Hvis der er bobler i sprøjten, skal du holde hætteglasset og sprøjten med nålen helt lodret og

banke let på siden af sprøjten, indtil boblerne flyder op til overfladen. Skub boblerne ud med

stemplet, og træk væske tilbage, indtil du har den korrekte dosis (se figur 6).

Figur 4: Kanylespidsen

i væsken

Figur 5: Træk den

korrekte dosis op

Figur 6: Fjern luftbobler

og fyld sprøjten op igen

Træk kanylen ud af hætteglasset og sæt beskyttelseshætten på igen. Kanylen

må ikke røre ved noget. Du er nu klar til at indsprøjte (se figur 7).

Indsprøjtning af dosis:

Indsprøjt INCRELEX som anvist af lægen.

Du må ikke give indsprøjtningen, hvis du ikke kan spise umiddelbart inden eller efter indsprøjtningen.

Bestem, hvor du vil indsprøjte – overarm, lår, baller eller bugen (se nedenfor). Du skal skifte

indgivelsessted, hver gang du indsprøjter (rotér indgivelsesstedet).

Brug alkohol eller sæbe og vand til at rense huden, der hvor du vil sprøjte dig selv.

Indgivelsesstedet skal være tørt, før du indsprøjter.

Figur 7: Klar til

indsprøjtning

Overam

Lår

Baller

Bugen

Knib huden let sammen. Indfør kanylen, som lægen har vist dig. Slip huden (se figur A).

Skub forsigtigt sprøjtestemplet helt ind, og sørg for, at du har indsprøjtet al væsken. Træk

kanylen lige ud, og tryk forsigtigt et par sekunder på det sted, hvor du sprøjtede dig selv, med

gaze eller en tot vat.

Du må ikke gnide på stedet

(se figur B).

Følg din læges anvisninger for bortskaffelse af kanyle og sprøjte. Sæt ikke hætten tilbage på

sprøjten. Brugte kanyler og sprøjter skal anbringes i en beholder til skarpe genstande (f.eks. en

beholder til miljøfarligt affald), en beholder af hård plast (f.eks. en flaske, hvor der har været

rengøringsmiddel i) eller en metalbeholder (f.eks. en tom kaffedåse). Disse beholdere skal

lukkes og kasseres på korrekt vis, som lægen har vist dig.

Figur A: Knib huden let sammen,

og indsprøjt ifølge vejledningen

Figur B: Tryk med gaze

eller vat (må ikke gnides)

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/465284/2015

EMEA/H/C/000704

EPAR - sammendrag for offentligheden

Increlex

mecasermin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Increlex. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om, hvordan Increlex skal anvendes.

Hvad er Increlex?

Increlex er en injektionsvæske, opløsning, der indeholder det aktive stof mecasermin.

Hvad anvendes Increlex til?

Increlex anvendes til langtidsbehandling af patienter i alderen 2 til 18 år, som er lave i forhold til deres

alder på grund af en tilstand kaldet "svær primær insulinlignende vækstfaktor-1 mangel". Patienter

med denne tilstand har lavt niveau af hormonet insulinlignende vækstfaktor-1 eller IGF-1, der er

nødvendigt for normal vækst.

Da antallet af patienter med primær IGF-1-mangel er lavt, anses sygdommen for at være "sjælden",

og Increlex blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 22. maj 2006.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Increlex?

Behandlingen med Increlex bør overvåges af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling af

patienter med vækstforstyrrelser.

Den anbefalede startdosis er 0,04 mg pr. kilogram legemsvægt to gange dagligt. Dosis bør tilpasses

den enkelte patient afhængigt af væksthastighed og bivirkninger. Den maksimale dosis er 0,12 mg pr.

kilogram to gange dagligt. Increlex gives ved injektion under huden, og der bør vælges et nyt sted til

hver injektion. Det bør aldrig gives i en vene. Injektionen bør finde sted kort før eller efter et måltid

Increlex

EMA/465284/2015

Side 2/3

eller mellemmåltid. Behandlingen bør afbrydes, hvis patienten ikke kan spise, uanset årsagen.

Yderligere oplysninger fremgår af produktresuméet.

Hvordan virker Increlex?

Det aktive stof i Increlex, mecasermin, er en kopi af hormonet IGF-1. IGF-1 har meget stor betydning

for, hvor stort barnet bliver af vækst. Denne virkning skyldes, at hormonet får cellerne til at dele sig

og vokse og optage næringsstoffer, så væksten af kroppens væv fremmes. Increlex virker på samme

måde som naturligt IGF-1, idet det erstatter det manglende hormon og fremmer barnets vækst.

Hvordan blev Increlex undersøgt?

Increlex blev undersøgt i fem undersøgelser, som omfattede i alt 76 børn i alderen 1 til 15 år med

svær primær IGF-1-mangel, hvoraf ni havde fået en anden type rekombinant IGF-1, inden de deltog i

disse undersøgelser. Da sygdommen er sjælden, deltog mange af børnene i flere end én af

undersøgelserne. I den ene undersøgelse blev Increlex sammenlignet med placebo (en virkningsløs

behandling) hos otte patienter, men i de øvrige blev Increlex ikke sammenlignet med nogen anden

behandling. Undersøgelserne varede mellem 15 måneder og otte år, og det primære effektmål var

væksthastigheden.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Increlex?

Increlex fik væksthastigheden til at stige. Når resultaterne af alle undersøgelserne lægges sammen,

var den gennemsnitlige væksthastighed 2,8 cm om året inden behandlingen. I det første behandlingsår

var væksthastigheden 8,0 cm, i det andet 5,8 cm. Fra og med det fjerde behandlingsår stabiliserede

væksthastigheden sig på ca. 4,7 cm om året.

Nogle af undersøgelserne omfattede også børn, der havde fejl i væksthormongenet (GH), og som

havde udviklet antistoffer mod GH. Virksomheden ansøgte om godkendelse af Increlex til behandling af

sådanne børn, men trak efter vurderingen af lægemidlet ansøgningen tilbage, da denne sygdom ikke

er opført i fortegnelsen over lægemidler udpeget til sjældne sygdomme.

Hvilken risiko er der forbundet med Increlex?

De hyppigste bivirkninger ved Increlex (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

hovedpine, hypoglycæmi (lavt blodsukkerindhold), opkastninger, hævelse på injektionsstedet og otitis

media (akut mellemørebetændelse).

Increlex må desuden ikke anvendes hos patienter, der har eller menes at have aktiv neoplasi (abnorm

cellevækst). Hvis en patient får neoplasi, bør behandlingen med Increlex standses. Increlex må ikke

anvendes til for tidligt fødte spædbørn eller nyfødte. Den fuldstændige liste over bivirkninger og

begrænsninger ved Increlex fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Increlex godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Increlex opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse.

Increlex er blevet godkendt under "særlige omstændigheder". Det betyder, at sygdommen er så

sjælden, at det ikke har været muligt af indhente fyldestgørende oplysninger om Increlex. Hvert år

gennemgår Det Europæiske Lægemiddelagentur alle nye oplysninger, der bliver tilgængelige, og

ajourfører om nødvendigt dette sammendrag.

Increlex

EMA/465284/2015

Side 3/3

Hvilke oplysninger afventes der stadig for Increlex?

Virksomheden, der fremstiller Increlex, skal udføre en langtidsundersøgelse af lægemidlets sikkerhed,

når behandlingen indledes hos små børn og fortsætter ind i voksenalderen.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Increlex?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Increlex anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Increlex, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Ydermere skal virksomheden, der fremstiller Increlex, udlevere informationspakker til læger og

patienter, hvori det forklares, hvordan lægemidlet anvendes, og hvilke bivirkninger det har.

Virksomheden udleverer desuden dosiskalkulatorer for at gøre det lettere for læger og patienter (eller

deres omsorgsgivere) at beregne den korrekte dosis.

Andre oplysninger om Increlex:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Increlex den 3. august 2007.

Den fuldstændige EPAR for Increlex findes på agenturets websted:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Increlex, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Increlex findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2015.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information