Imrestor

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-10-2020

Aktiv bestanddel:
Pegbovigrastim
Tilgængelig fra:
Elanco GmbH
ATC-kode:
QL03AA90
INN (International Name):
Pegbovigrastim
Terapeutisk gruppe:
Kvæg (køer og kvier), kvæg
Terapeutisk område:
Koloni-stimulerende faktorer, Immunostimulants, Antineoplastiske midler
Terapeutiske indikationer:
Som en hjælp i et besætningsprogram, for at reducere risikoen for klinisk mastitis i periparturiente malkekøer og kvier i de 30 dage efter kælvning.
Produkt oversigt:
Revision: 3
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/002763
Autorisation dato:
2015-12-09
EMEA kode:
EMEA/V/C/002763

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

01-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

13-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

13-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

01-04-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL:

Imrestor 15 mg injektionsvæske, opløsning til kvæg

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Tyskland

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Elanco UK AH Limited

Elanco Speke Operations

Fleming Road

Liverpool

L24 9LN

Storbritannien

eller

Elanco France S.A.S.

26 Rue de la Chapelle

68330 Huningue

Frankrig

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Imrestor 15 mg injektionsvæske, opløsning til kvæg

pegbovigrastim

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Veterinærlægemidlet er en klar, farveløs til lysegul opløsning til injektion, som indeholder 15 mg

pegbovigrastim (pegyleret bovin granulocyt-kolonistimulerende faktor) i en fyldt sprøjte.

4.

INDIKATIONER

Som en hjælp i et besætningsprogram for kvæghold til at reducere risikoen for klinisk yverbetændelse

hos malkekvæg og kvier i op til 30 dage efter kælvning.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller over for et eller flere af

hjælpestofferne.

6.

BIVIRKNINGER

Ikke-typiske anafylaktoide reaktioner var ikke almindelige i de kliniske feltstudier. Køerne fik hævede

slimhinder (især vulva og øjenlåg), hudreaktioner, øget åndedrætsfrekvens og savlen. Dyret kan

kollapse i sjældne tilfælde. Disse kliniske tegn forekommer typisk mellem 30 minutter og 2 timer efter

den første dosis og forsvinder i løbet af 2 timer. Symptomatisk behandling kan være nødvendig.

Forbigående lokal hævelse på injektionsstedet samt betændelsesreaktioner som forsvinder inden for 14

dage efter behandling kan være fremkaldt af subkutan indgivelse af veterinærlægemidlet.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

– Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

– Almindelige (flere end 1, men færre end 10 ud af 100 behandlede dyr)

– Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 ud af 1.000 behandlede dyr)

– Sjældne (flere end 1, men færre end 10 ud af 10.000 behandlede dyr)

– Meget sjælden (færre end 1 ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke

allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter

anbefalingerne.

7.

DYREARTER

Kvæg (malkekøer og kvier).

8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Subkutan anvendelse.

Behandlingsprogrammet består af to sprøjter. Indholdet af en enkelt fyldt sprøjte skal injiceres

subkutant i en malkeko/kvie 7 dage før den forventede kælvningsdag. Indholdet af den anden fyldte

sprøjte skal injiceres subkutant inden for 24 efter kælvning.

Intervallet mellem de to injektioner skal være mindst 3 dage og højst 17 dage.

En enkelt fyldt sprøjte giver en dosis på 20-40

g/kg pegbovigrastim til de fleste køer afhængigt af

kropsvægt: f.eks. en dosis på 21

g/kg kropsvægt til en ko på 700 kg eller 33

g/kg kropsvægt til en

kvie på 450 kg.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Til subkutan injektion.

Voldsom omrystning af den fyldte sprøjte kan medføre, at pegbovigrastim danner klumper, hvilket

nedsætter dets biologiske aktivitet: Opløsningen skal kontrolleres visuelt inden brug. Kun klare

opløsninger uden partikler må anvendes.

Der foreligger ingen oplysninger med hensyn til en mulig immunreaktion over for

veterinærlægemidlet eller over for det endogene molekyle (bG-CSF) efter gentagen brug af

veterinærlægemidlet hos køer.

I et sikkerhedsstudie hos jerseykøer var sikkerhedsmarginen for dette veterinærlægemiddel 1,5 x den

højeste anbefalede dosis (en overdosis på 60 µg/kg blev administreret ved tre lejligheder). Giv ikke

mere end den angivne dosis.

Sikkerhedsdata viser, at der kan ses en let og forbigående stigning i somatiske celletal hos individuelle

køer, som det kan forventes af det aktive stofs virkningsmekanisme

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

Slagtning: nul dage.

Mælk: nul dage.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2

C – 8

Må ikke nedfryses.

Følsomt overfor lys. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Veterinærlægemidlet kan opbevares ved 25 °C i højst 24 timer.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og den fyldte sprøjte.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Hos dyr, som har en farmaceutisk ændret immunfunktion f.eks. dyr, som for nylig har fået systemisk

indgivet kortikosteroider eller non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler, er veterinærlægemidlet

muligvis ikke effektivt. Samtidig anvendelse af sådanne lægemidler bør undgås.

Veterinærlægemidlet må kun anvendes, hvis fordelene opvejer risikoen. Den ansvarlige dyrlæge skal

vurdere risikoen for hele besætningen.

Data fra lignende aktive stoffer hos mennesker antyder, at utilsigtet indgift hos kvæg af mere end den

anbefalede dosis kan medføre bivirkninger, som er relateret til pegbovigrastims aktivitet. Behandling

bør være symptomatisk. Der findes ingen kendt modgift.

I et sikkerhedsstudie hos jerseykøer ved en overdosis på 60 µg/kg indgivet ved tre lejligheder (1,5 x

den højeste anbefalede dosis) blev der observeret sår i løben.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

I tilfælde af utilsigtet selvinjektion kan der forekommer hovedpine og knogle- og muskelsmerter. Der

kan også være andre følgevirkninger, inklusive kvalme og hududslæt, overfølsomhedsreaktioner

(vejrtrækningsproblemer, hypotension, kløe og angioødem). Søg straks lægehjælp og vis

indlægssedlen til lægen.

Ved kendt overfølsomhed overfor pegbovigrastim bør kontakt med veterinærlægemidlet undgås.

Personligt beskyttelsesudstyr i form af handsker bør anvendes ved håndtering af knuste eller

beskadigede sprøjter. Fjern handskerne og vask hænder og udsat hud efter brug.

Drægtighed og laktation:

Kan anvendes under drægtighed og laktation

Uforligeligheder:

Må ikke blandes med andre lægemidler til dyr.

Samtidig administration af stoffer, som ændrer immunfunktionen (f.eks. kortikosteroider eller non-

steroide anti-inflammatoriske lægemidler) kan nedsætte veterinærlægemidlets virkning. Samtidig

anvendelse af sådanne lægemidler bør undgås.

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved samtidig anvendelse af dette

lægemiddel og vacciner.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Kontakt din dyrlæge eller apotekspersonalet vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere

findes anvendelse for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Der foreligger ingen oplysninger om farmakokinetikken af pegbovigrastim hos kvæg.

Pegbovigrastim er en modificeret form af det naturligt forekommende immunregulerende cytokin,

bovin granulocyt-kolonistimulerende faktor. Bovin granulocyt-kolonistimulerende faktor (bG-CSF) er

et naturligt forekommende protein, som produceres af mononukleare leukocytter, endotheliale celler

og fibroblaster. Kolonistimulerende faktorer regulerer dannelsen af immunceller samt deres

funktionelle aktiviteter. De immunregulerende aktiviteter hos granulocyt-kolonistimulerende faktor

vedrører navnligt celler fra den neutrofile granulocyt cellelinje, som bærer celleoverfladereceptorer til

proteinet. Veterinærlægemidlet øger antallet af cirkulerende neutrofile granulocytter. Det er også

påvist, at det fremmer myeloperoxidases hydrogenperoxid-halid medierede mikrobiocide egenskaber

hos neutrofile granulocytter. bG-CSF udviser yderligere aktiviteter udover dets virkning på neutrofile

granulocytter, og disse aktiviteter kan være en direkte eller indirekte påvirkning af andre

celler/receptorer og cytokin-signalveje.

I et europæisk feltstudie blev forekomsten af klinisk mastitis observeret hos den behandlede gruppe

9,1 % (113/1235) og hos kontrolgrouppen 12,4 % (152/1230), og det viste en relativ reduktion i

forekomsten af mastitis på 26,0 % (p = 0,0094). Effekten blev testet side om side med normal

behandlingspraksis for malkekøer. Under dette EU-studie blev 312 køer behandlet med Imrestor for

hver 10 tilfælde af klinisk mastitis, som blev forebygget i perioden umiddelbart efter kælvning.

Klinisk mastitis undersøges ud fra en forandring i mælkens og yverets udseende.

Baseret på alle feltstudier er proportionen af mastitis forebygget ved behandling af hele besætningen

med Imrestor (ætiologisk fraktion) 0,25 (med

95 % konfidensinterval 0,14-0,35).

Leveres i æsker med 10, 50 eller 100 fyldte sprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Imrestor 15 mg injektionsvæske, opløsning til kvæg

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver fyldt 2,7 ml injektionssprøjte indeholder:

Aktivt stof:

Pegbovigrastim (pegyleret bovin granulocyt-kolonistimulerende faktor [PEG bG-CSF]) 15 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

Klar, farveløs til lysegul opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Kvæg (malkekøer og kvier).

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Som en hjælp i et behandlingsprogram i malkekvægsbesætninger til at reducere risikoen for klinisk

mastitis hos malkekvæg og kvier i perioden omkring og op til 30 dage efter kælvning.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller over for et eller flere af

hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

I et europæisk feltstudie blev forekomsten af klinisk mastitis hos den behandlede gruppe observeret til

9,1 % (113/1235) og i kontrolgruppen 12,4 % (152/1230). Det viste endvidere en relativ reduktion i

forekomsten af mastitis på 26,0 % (p = 0,0094). Effekten blev testet under normale management

forhold.

En forandring i mælkens og mælkekirtlens udseende betragtes som klinisk mastitis.

Baseret på alle feltstudier er andelen af forebygget mastitis, ved behandling af

hele besætningen med

Imrestor, 0,25 (ætiologisk fraktion) (med 95 % konfidensinterval 0,14-0,35)

Veterinærlægemidlet må kun anvendes på basis af en positiv benefit-risk vurdering udført på

besætningsniveau af den ansvarlige dyrlæge.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Kun til subkutan administration.

I et sikkerhedsstudie hos jerseykøer var sikkerhedsmarginen for dette veterinærlægemiddel 1,5 x den

højeste anbefalede dosis (en overdosis på 60 µg/kg blev administreret ved tre lejligheder) (se også pkt.

4.10).

Giv ikke mere end den angivne dosis.

Sikkerhedsdata viser, at der kan ses en let og forbigående stigning i somatiske celletal hos individuelle

køer, som det kan forventes af det aktive stofs virkningsmekanisme.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr.

I tilfælde af utilsigtet selvinjektion kan der forekomme hovedpine og knogle- og muskelsmerter. Der

kan også være andre følgevirkninger, inklusive kvalme og hududslæt, overfølsomhedsreaktioner

(vejrtrækningsproblemer, hypotension, urticaria og angioødem). Der skal omgående søges lægehjælp,

og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Ved kendt overfølsomhed over for pegbovigrastim bør kontakt med veterinærlægemidlet undgås.

Personligt beskyttelsesudstyr i form af handsker bør anvendes ved håndtering af knuste eller

beskadigede sprøjter. Fjern handskerne og vask hænder og eksponeret hud efter brug.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Ikke-typiske anafylaktoide reaktioner var ikke almindelige i de kliniske studier. Køerne fik hævede

slimhinder (især vulva og øjenlåg), hudreaktioner, øget åndedrætsfrekvens og savlen. Dyret kan

kollapse i sjældne tilfælde. Disse kliniske tegn forekommer typisk mellem 30 minutter og 2 timer efter

den første dosis og forsvinder i løbet af 2 timer. Symptomatisk behandling kan være nødvendig.

Forbigående lokal hævelse på injektionsstedet samt inflammatoriske reaktioner, som forsvinder inden

for 14 dage kan fremkaldes ved subkutan administration af veterinærlægemidlet.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

– Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

– Almindelig (flere

end 1, men færre end 10 ud af 100 behandlede dyr)

– Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 ud af 1.000 behandlede dyr)

– Sjælden (flere end 1, men færre end 10 ud af 10.000 behandlede dyr)

– Meget sjælden (færre end 1 ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Kan anvendes under drægtighed og laktation.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig administration af stoffer, som ændrer immunfunktionen (f.eks. kortikosteroider eller non-

steroide anti-inflammatoriske lægemidler) kan reducere veterinærlægemidlets virkning. Samtidig

anvendelse af sådanne lægemidler bør undgås.

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved samtidig anvendelse af dette

veterinærlægemiddel og vacciner.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse.

Behandlingsregimet består af to fyldte sprøjter. Indholdet af en enkelt fyldt sprøjte skal injiceres

subkutant i en malkeko/kvie 7 dage før den forventede kælvningsdag. Indholdet af den anden fyldte

sprøjte skal injiceres subkutant inden for 24 timer efter kælvning. Intervallet mellem de to injektioner

skal være mindst 3 dage og højst 17 dage.

En enkelt fyldt sprøjte giver en dosis på 20-40 µg/kg pegbovigrastim til de fleste køer afhængigt af

kropsvægt: f.eks. en dosis på 21

g/kg kropsvægt til en ko på 700 kg eller 33

g/kg kropsvægt til en

kvie på 450 kg.

Voldsom omrystning af den fyldte sprøjte kan medføre, at pegbovigrastim aggregerer, hvilket

reducerer dets biologiske aktivitet. Opløsningen skal kontrolleres visuelt inden brug. Kun klare

opløsninger uden partikler må anvendes.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Data fra lignende aktive stoffer hos mennesker antyder, at utilsigtet administration af mere end den

anbefalede dosis kan medføre bivirkninger, som er relateret til pegbovigrastims aktivitet.

Behandlingen bør være symptomatisk. Der findes ingen kendt antidot.

I et sikkerhedsstudie hos jerseykøer ved en overdosis på 60 µg/kg administreret ved tre lejligheder

(1,5 x den højeste anbefalede dosis) blev der observeret sår i abomasum.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: nul dage.

Mælk: nul dage.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Kolonistimulerende faktorer.

ATCvet-kode: QL03AA90

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Pegbovigrastim er en modificeret form af det naturligt forekommende immunregulerende cytokin,

bovin granulocyt-kolonistimulerende faktor (bG-CSF). Bovin granulocyt-kolonistimulerende faktor er

et naturligt forekommende protein, som produceres af mononukleare leukocytter, endotheliale celler

og fibroblaster. Kolonistimulerende faktorer regulerer dannelsen af immunceller samt deres

funktionelle aktiviteter. De immunregulerende aktiviteter hos granulocyt-kolonistimulerende faktor

vedrører navnligt celler fra den neutrofile granulocyt cellelinje, som bærer celleoverfladereceptorer til

proteinet. Veterinærlægemidlet øger antallet af cirkulerende neutrofile granulocytter. Det er også

påvist, at det fremmer myeloperoxidases hydrogenperoxid-halid medierede mikrobiocide egenskaber

hos neutrofile granulocytter. bG-CSF udviser yderligere aktiviteter udover dets virkning på neutrofile

granulocytter, og disse aktiviteter kan være direkte eller indirekte påvirkning af andre celler/receptorer

og cytokin-signalveje.

Der foreligger ingen information om en mulig immunreaktion over for produktet eller over for det

endogene molekyle (bG-CSF) efter gentagen brug af produktet hos køer.

5.2

Farmakokinetiske oplysninger

Der foreligger ingen tilgængelige oplysninger om farmakokinetikken af pegbovigrastim hos kvæg.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Citronsyremonohydrat.

Argininhydrochlorid.

Arginin.

Vand til injektionsvæsker.

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Må ikke blandes med andre lægemidler til dyr.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 2 år.

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: anvendes straks.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2

C – 8

Må ikke nedfryses.

Følsomt overfor lys. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Veterinærlægemidlet kan opbevares ved 25 °C i højst 24 timer.

6.5

Den indre emballages art og indhold

2,7 ml opløsning til injektion i en fyldt, farveløs sprøjte af polypropylen med silikoniseret

chlorobutylprop og en kanyle i rustfrit stål med kanylehætte.

De fyldte sprøjter er pakket i papæsker som følger:

10 fyldte sprøjter.

50 fyldte sprøjter.

100 fyldte sprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf, bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/15/193/001-003

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 09/12/2015.

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelse: {DD/MM/ÅÅÅÅ}.

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside (http://www.ema.europa.eu/).

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/665496/2015

EMEA/V/C/002763

EPAR - sammendrag for offentligheden

Imrestor

pegbovigrastim

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Imrestor. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette veterinærlægemiddel for at kunne

anbefale udstedelse af en markedsføringstilladelse i Den Europæiske Union (EU) og fastlægge

anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk vejledning i, hvordan Imrestor bør anvendes.

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Imrestor,

kan du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Hvad er Imrestor, og hvad anvendes det til?

Imrestor er et lægemiddel, der anvendes i kvægbesætninger til at mindske risikoen for klinisk

yverbetændelse (mastitis) hos malkekøer og kvier (køer, der ikke tidligere har kælvet) i 30 dage

efter kælvning. Det indeholder det aktive stof pegbovigrastim.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan anvendes Imrestor?

Lægemidlet udleveres kun mod recept og fås som en injektionsvæske i fyldte sprøjter. Indholdet af

en enkelt fyldt sprøjte indgives til en malkeko/kvie ved indsprøjtning under skindet (subkutant),

fortrinsvis 7 dage før den forventede kælvningsdato. Der gives endnu en indsprøjtning 24 timer

efter kælvning. Mellem de to indsprøjtninger skal der gå mindst 3 dage og højst 17 dage.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Imrestor?

Pegbovigrastim er en modificeret form for det naturlige protein bovint granulocytkolonistimulerende

faktor (bG-CSF), der stimulerer produktionen og aktiviteten af hvide blodlegemer af typen

neutrofile. Neutrofile er en del af kroppens naturlige forsvar (immunsystemet) og er med til at

bekæmpe infektioner. Når der gives Imrestor, stiger antallet af neutrofiler i blodet. Dette nedsætter

Imrestor

EMA/665496/2015

Side 2/3

risikoen for infektioner i yveret, der kan føre til yverbetændelse.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Imrestor?

I en feltundersøgelse med 2 465 køer var forekomsten af klinisk yverbetændelse på dag 3-30 i

mælkeproduktionsperioden 9,1 % (113/1 235) i den gruppe, der blev behandlet med Imrestor,

sammenholdt med 12,4 % (152/1 230) i den gruppe, der fik en virkningsløs indsprøjtning. Den

relative nedsættelse i forekomsten af yverbetændelse var 26 %.

Hvilke risici er der forbundet med Imrestor?

De hyppigste bivirkninger ved Imrestor (som kan optræde hos op til 1 ud af 100 dyr) er en utypisk

overfølsomhedsreaktion (anafylaktoid reaktion), der viser sig som hævelse af slimhinderne

(hovedsagelig omkring kønsdele og øjenlåg), hudreaktioner, hurtigere vejrtrækning og spytflåd.

Disse kliniske tegn optræder typisk mellem 30 minutter og 2 timer efter den første dosis og svinder

inden for 2 timer. Det kan være nødvendigt at behandle symptomerne.

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Imrestor fremgår af indlægssedlen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Personer, som er overfølsomme (allergiske) over for pegbovigrastim bør undgå kontakt med

Imrestor.

Ved utilsigtet selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal

vises til lægen. Der kan forekomme hovedpine og smerter i knogler og muskler. Der kan også være

andre virkninger i form af kvalme, udslæt og andre overfølsomhedsreaktioner (f.eks.

vejrtrækningsbesvær og lavt blodtryk).

Til håndtering af brækkede eller beskadigede sprøjter bør anvendes personlige værnemidler

bestående af handsker. Efter håndtering af produktet skal handskerne aftages, og den udsatte hud

vaskes.

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr?

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan

slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Det er også den tid, der skal gå efter

administration af et lægemiddel, før mælken kan anvendes til menneskeligt konsum.

Tilbageholdelsestiden for kød og mælk fra køer, der behandles med Imrestor, er "nul" dage, hvilket

vil sige, at der ikke er nogen påkrævet ventetid.

Hvorfor er Imrestor blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Imrestor opvejer

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Andre oplysninger om Imrestor

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU for Imrestor

den 09/12/2015.

Imrestor

EMA/665496/2015

Side 3/3

Den fuldstændige EPAR for Imrestor findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer eller ansvarlig

for dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Imrestor, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i oktober 2015.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information