Idelvion

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
albutrepenonacog alfa
Tilgængelig fra:
CSL Behring GmbH
ATC-kode:
B02BD04
INN (International Name):
albutrepenonacog alfa
Terapeutisk gruppe:
Antihemorrhagics,
Terapeutisk område:
Hæmofili B
Terapeutiske indikationer:
Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili B (medfødt faktor IX-mangel).
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003955
Autorisation dato:
2016-05-11
EMEA kode:
EMEA/H/C/003955

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

IDELVION 250 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

IDELVION 500 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

IDELVION 1000 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

IDELVION 2000 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Albutrepenonacog alfa

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge IDELVION

Sådan skal du bruge IDELVION

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er IDELVION?

IDELVION er et lægemiddel mod hæmofili (blødersygdom), der erstatter den naturlige

koagulationsfaktor IX (størkningsfaktor). Det aktive stof i IDELVION er albutrepenonacog alfa

(rekombinant fusionsprotein (rIX-FP), hvor koagulationsfaktor IX er linket til albumin).

Faktor IX medvirker til blodets størkning (koagulation). Patienter med hæmofili B mangler denne

faktor, hvilket betyder, at deres blod ikke koagulerer så hurtigt, som det bør, hvorved tendensen til

blødninger øges. IDELVION virker ved at erstatte faktor IX hos patienter med hæmofili B, så deres

blod kan størkne.

Hvad bruges IDELVION til?

IDELVION bruges til at forebygge eller stoppe blødning som følge af mangel på faktor IX

hos patienter i alle aldersgrupper med hæmofili B (også kaldet medfødt faktor IX-mangel

eller Christmas' sygdom).

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge IDELVION

Brug ikke IDELVION

hvis du er allergisk over for det aktive stof (albutrepenonacog alfa) eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du er allergisk over for hamsterproteiner.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger IDELVION.

Der kan forekomme allergiske reaktioner (overfølsomhed). Præparatet indeholder spor af

hamsterproteiner (se også afsnittet "Brug ikke IDELVION"). Hold straks op med at bruge

lægemidlet, hvis du får symptomer på allergiske reaktioner, og kontakt din læge. Din læge

vil oplyse dig om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner. De omfatter nældefeber,

udslæt over hele kroppen, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, lavt blodtryk

(hypotension) og anafylaksi (en alvorlig allergisk reaktion, der kan give alvorligt

vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed).

På grund af risikoen for allergiske reaktioner med faktor IX vil du få din første dosis af

IDELVION under lægelig observation i omgivelser, hvor der kan gives hensigtsmæssig

behandling af allergiske reaktioner.

Dannelse af inhibitorer (neutraliserende antistoffer) er en kendt komplikation, der er

rapporteret under behandling med IDELVION, og det bevirker, at behandlingen ikke længere

virker. Kontakt straks din læge, hvis din blødning ikke kan kontrolleres med IDELVION. Du vil

blive fulgt tæt for udvikling af inhibitorer.

Hvis du har en lever- eller hjertesygdom, eller hvis du er blevet opereret for nyligt, skal du

fortælle det til lægen, da det indebærer en øget risiko for størkningsproblemer.

Hvis du har brug for et centralt venekateter til injektion af IDELVION, vil lægen tage højde for

risikoen for komplikationer, herunder lokale infektioner, bakterier i blodet (blodforgiftning) og

dannelse af en blodprop i blodkar (trombose) på det sted, hvor kateteret er anlagt.

Registrering af brug

Det må absolut anbefales, at datoen for behandlingen, batchnummeret og den indgivne mængde

registreres i behandlingsdagbogen hver gang, der gives IDELVION.

Brug af anden medicin sammen med IDELVION

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Gravide kvinder og kvinder, der ammer, må kun få IDELVION, hvis det er absolut nødvendigt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

IDELVION påvirker ikke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

IDELVION indeholder natrium

IDELVION indeholder op til 25,8 mg (1,13 mmol) natrium pr. dosis (ved en legemsvægt på 70 kg),

hvis den maksimale dosis (15 ml = 6000 IE) anvendes. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal

du tage hensyn hertil.

3.

Sådan skal du bruge IDELVION

Behandlingen skal startes og overvåges af en læge med erfaring i behandling af blødersygdomme.

Dosis

Din læge vil beregne, hvilken dosis af IDELVION du har brug for. Hvor meget IDELVION, du skal

have, samt behandlingens varighed afhænger af:

hvor alvorlig sygdommen er

hvor og hvor meget du bløder

din almentilstand, og hvordan du reagerer på behandlingen

hvor meget du vejer

Følg de retningslinjer, som du får af din læge.

Hvis du har brugt for meget IDELVION

Kontakt omgående lægen, hvis du har indsprøjtet mere af IDELVION, end lægen har anvist.

Hvis du holder op med at bruge IDELVION

Hold ikke op med at bruge IDELVION uden først at rådføre dig med din læge.

Fremstilling og indgivelse

Generel vejledning

Pulveret skal blandes med opløsningsmidlet (solvensen) og overføres fra hætteglasset under

sterile forhold.

IDELVION må ikke blandes med andre lægemidler eller opløsningsmidler end dem, der er

nævnt i punkt 6.

Injektionsvæsken skal være klar eller med let opalglans, gul til farveløs, dvs. den kan funkle, når

den holdes op i lyset, men må ikke indeholde tydelige partikler. Efter filtrering og fyldning af

sprøjten (se nedenfor) skal injektionsvæskens udseende kontrolleres før brug. Brug ikke

injektionsvæsken, hvis den er grumset eller indeholder fnug eller partikler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer og

efter lægens anvisning

Fremstilling af injektionsvæske

Lad IDELVION pulver og væske opnå stue- eller legemstemperatur uden at åbne hætteglassene. Dette

kan enten gøres ved at lade hætteglassene stå i stuetemperatur i en times tid eller ved at holde dem i

hænderne i nogle få minutter.

Udsæt IKKE hætteglassene for direkte varme. Hætteglassene må ikke opvarmes til over

legemstemperatur (37 ºC).

Fjern forsigtigt beskyttelseshætterne fra hætteglassene og rens de blottede gummipropper med en

spritserviet. Lad hætteglassene tørre, før du åbner Mix2Vial-pakken (der indeholder

overførselssæt med filter). Følg derefter vejledningen nedenfor.

1. Åbn Mix2Vial ved at trække låget af. Fjern

ikke Mix2Vial fra blisterpakningen!

2. Anbring hætteglasset med solvens på en plan

og ren overflade og hold fast i hætteglasset. Tag

blisterpakningen med Mix2Vial og tryk spidsen

på den blå adapterdel lige ned gennem proppen

på hætteglasset med solvens.

3. Fjern forsigtigt blisterpakningen fra Mix2Vial-

sættet ved at tage fat i kanten og trække den

lodret op. Sørg for kun at fjerne emballagen -

ikke selve Mix2Vial-sættet.

4. Stil hætteglasset med pulver på en plan og fast

overflade. Vend hætteglasset med solvens med

Mix2Vial-sættet monteret og tryk spidsen på den

transparente adapterdel lige ned gennem

proppen på hætteglasset med pulver. Solvensen

løber automatisk over i hætteglasset med pulver.

5. Tag med den ene hånd fat i den del af

Mix2Vial-sættet, hvor hætteglasset med pulver er

monteret, og med den anden hånd fat i den del af

Mix2Vial-sættet, hvor hætteglasset med solvens er

monteret. Skru forsigtigt sættet fra hinanden i 2

dele ved at dreje mod uret.

Kassér hætteglasset med solvens med den blå

Mix2Vial-adapterdel monteret.

6. Rotér forsigtigt hætteglasset med pulver med

den transparente adapter fastgjort, indtil pulveret

er helt opløst. Må ikke rystes.

7. Træk luft ind i en tom, steril sprøjte. Fastgør

sprøjten på Mix2Vial-sættets luer lock-tilkobling

ved at dreje med uret, mens hætteglasset med

pulver stadig er stående. Sprøjt luft ind i

hætteglasset med pulver.

Fyldning af sprøjten og indgivelse

8. Hold stemplet i bund og vend op og ned på

systemet. Træk injektionsvæsken ind i sprøjten

ved langsomt at trække stemplet tilbage.

9. Kontroller, at al injektionsvæske er overført til

sprøjten. Tag godt fat i sprøjtecylinderen (hold

sprøjten med stemplet nedad) og fjern den

transparente Mix2Vial-adapter fra sprøjten ved at

dreje mod uret.

Indfør kanylen i en vene ved hjælp af venepunktursættet, der følger med lægemidlet. Lad blod flyde

tilbage til enden af røret. Fastgør sprøjten på den ende af venepunktursættet, som er forsynet med

gevind. Giv den fremstillede injektionsvæske som langsom injektion (i et tempo, der er

behageligt for dig, dog højst 5 ml/min) i en vene. Følg den vejledning, som du har fået af din læge.

Pas på, at der ikke kommer blod i den fyldte sprøjte.

Vær opmærksom på, om der forekommer bivirkninger med det samme. Hvis du får bivirkninger, der

kan skyldes indgivelse af IDELVION, skal du stoppe injektionen (se også afsnit 2 og 4).

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen:

hvis du får symptomer på en allergisk reaktion (se nedenfor)

hvis du opdager, at lægemidlet er holdt op med at virke korrekt

Følgende bivirkninger er set med faktor IX-medicin:

Allergiske overfølsomhedsreaktioner er mulige og kan omfatte følgende symptomer:

nældefeber, hududslæt (nældefeber over hele kroppen), trykken for brystet, pibende

vejrtrækning, lavt blodtryk (hypotension) og anafylaksi (en alvorlig reaktion, der forårsager

alvorlige vejrtrækningsproblemer eller svimmelhed). I sådanne tilfælde skal du straks holde op

med at bruge dette lægemiddel og kontakte din læge.

Neutraliserende antistoffer (inhibitorer): Medicinen holder op med at virke korrekt (blødning

varer ved). Du kan udvikle inhibitorer mod faktor IX, og i så fald holder faktor IX op med at

virke korrekt. I sådanne tilfælde skal du straks holde op med at bruge dette lægemiddel og

kontakte din læge.

Følgende bivirkninger er set med IDELVION med hyppigheden almindelig (kan forekomme hos op

til 1 ud af 10 behandlede):

Hovedpine

Reaktioner på injektionsstedet

Følgende bivirkninger er set med hyppigheden ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100

behandlede):

Svimmelhed

Allergiske reaktioner (overfølsomhed)

Udslæt

Eksem

Følgende bivirkning er rapporteret, men det vides ikke hvor mange personer, der kan blive ramt af

den:

Udvikling af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod IDELVION

Bivirkninger hos børn og unge

Bivirkninger hos børn forventes at være de samme som hos voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængelig for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og kartonen.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Den fremstillede injektionsvæske skal helst anvendes med det samme.

Hvis den fremstillede injektionsvæske ikke anvendes med det samme, er opbevaringstiden efter

anbrud og opbevaringsforholdene før brug brugerens ansvar.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

IDELVION indeholder

Aktivt stof:

250 IE pr. hætteglas; efter rekonstitution med 2,5 ml vand til injektionsvæsker indeholder

injektionsvæsken 100 IE/ml albutrepenonacog alfa.

500 IE pr. hætteglas; efter rekonstitution med 2,5 ml vand til injektionsvæsker indeholder

injektionsvæsken 200 IE/ml albutrepenonacog alfa.

1000 IE pr. hætteglas; efter rekonstitution med 2,5 ml vand til injektionsvæsker indeholder

injektionsvæsken 400 IE/ml albutrepenonacog alfa.

2000 IE pr. hætteglas; efter rekonstitution med 5 ml vand til injektionsvæsker indeholder

injektionsvæsken 400 IE/ml albutrepenonacog alfa.

Øvrige indholdsstoffer:

Trinatriumcitratdihydrat, polysorbat 80, mannitol, saccharose og HCl (til pH-justering)

Se sidste afsnit i punkt 2.

Solvens: Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

IDELVION fremstår som et svagt gult til hvidt pulver og udleveres sammen med vand til

injektionsvæsker som solvens.

Den fremstillede injektionsvæske skal være klar eller med let opalglans, gul til farveløs, dvs. den kan

funkle, når den holdes op i lyset, men må ikke indeholde tydelige partikler.

Udlevering:

En pakning med 250, 500 eller 1000 IE indeholder:

1 hætteglas med pulver

1 hætteglas med 2,5 ml vand til injektionsvæsker

1 filtersystem 20/20 til overførsel af lægemidlet

Indre æske indeholder:

1 engangssprøjte 5 ml

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

En pakning med 2000 IE indeholder:

1 hætteglas med pulver

1 hætteglas med 5 ml vand til injektionsvæsker

1 filtersystem 20/20 til overførsel af lægemidlet

Indre æske indeholder:

1 engangssprøjte 10 ml

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Lietuva

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

България

Ей енд Ди Фарма България ЕАД

Тел: +359 2 810 3949

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Česká republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: + 420 702 137 233

Magyarország

CSL Behring Kft.

Tel.: +36 1 213 4290

Danmark

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70

Malta

AM Mangion Ltd.

Tel: +356 2397 6333

Deutschland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Nederland

CSL Behring BV

Tel: + 31 85 111 96 00

Eesti

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Norge

CSL Behring AB

Tlf: +46 8 544 966 70

Ελλάδα

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Österreich

CSL Behring GmbH

Tel: +43 1 80101 2463

España

CSL Behring S.A.

Tel: +34 933 67 1870

Polska

CSL Behring Sp.z o.o.

Tel: +48 22 213 22 65

France

CSL Behring S.A.

Tél: + 33 –(0)-1 53 58 54 00

Portugal

CSL Behring Lda

Tel: +351 21 782 62 30

Hrvatska

Marti Farm d.o.o.

Tel: +385 1 5588297

România

Prisum International Trading srl

Tel: +40 21 322 0171

Ireland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30517254

Slovenija

MediSanus d.o.o.

Tel: +386 1 25 71 496

Ísland

CSL Behring AB

Sími: +46 8 544 966 70

Slovenská republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: + 421 911 653 862

Italia

CSL Behring S.p.A.

Tel: +39 02 34964 200

Suomi/Finland

CSL Behring AB

Puh/Tel: +46 8 544 966 70

Κύπρος

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Sverige

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70

Latvija

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

United Kingdom

CSL Behring UK Ltd.

Tel: +44 1444 447405

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemidelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Dosering

Dosis og substitutionsbehandlingens varighed afhænger af, hvor alvorlig faktor IX-manglen er, af

blødningsstedet og blødnings-omfanget samt af patientens kliniske tilstand.

Antallet af faktor IX-enheder, som administreres, udtrykkes i internationale enheder (IE), der er

relateret til den aktuelle WHO-standard for faktor IX-præparater. Faktor IX-aktivitet i plasma

udtrykkes enten som en procentdel (i forhold til normalt humant plasma) eller i internationale enheder

(i forhold til en international standard for faktor IX i plasma).

En international enhed (IE) faktor IX-aktivitet er ækvivalent med mængden af faktor IX i én ml

normalt humant

plasma.

Behandling efter behov

Beregning af den nødvendige dosis af faktor IX er baseret på det empiriske fund, at 1 international

enhed (IE) faktor IX pr. kg legemsvægt forventes at øge

niveauet af

cirkulerende faktor IX med

gennemsnitligt 1,3 IE/dl (1,3 % af normalværdien) hos patienter ≥ 12 år og med 1,0 IE/dl (1,0 %

normalværdienen) hos patienter < 12 år. Den nødvendige dosis bestemmes

ved hjælp af

følgende

formel:

Nødvendig dosis (IE) = legemsvægt (kg) x ønsket faktor IX-forøgelse (% af normalværdien eller

IE/dl) x {den reciprokke værdi af observeret genfinding (IE/kg pr. IE/dl)}.

Forventet faktor IX-forøgelse (IE/dl eller % normalværdien) = dosis (IE) x genfinding (IE/dl pr.

IE/kg)/legemsvægt (kg).

Den dosis, der skal administreres, og administrationshyppigheden skal altid indrettes efter den kliniske

effekt i det enkelte tilfælde.

Patienter < 12 år

Ved en inkrementel genfinding på 1 IE/dl pr. 1 IE/kg beregnes dosis på følgende måde:

Dosis (IE) = legemsvægt (kg) x ønsket faktor IX-forøgelse (IE/dl) x 1 dl/kg

Eksempel:

Et maksimalt niveau på 50 % af normalværdien er påkrævet hos en patient på 20 kg med svær

hæmofili B. Den hensigtsmæssige dosis ville være 20 kg x 50 IE/dl x 1 dl/kg = 1.000 IE.

Indgivelse af en dosis på 1.000 IE IDELVION til en patient på 25 kg bør forventes at resultere i

en maksimal forøgelse i faktor IX efter injektionen på 1.000 IE/25 kg x 1,0 (IE/dl pr.

IE/kg) = 40 IE/dl (40 % af normalværdien).

Patienter ≥ 12 år

Ved en inkrementel genfinding på 1,3 IE/dl pr. 1 IE/kg beregnes dosis på følgende måde:

Dosis (IE) = legemsvægt (kg) x ønsket faktor IX-forøgelse (IE/dl) x 0,77 dl/kg

Eksempel:

Et maksimalt niveau på 50 % af normalværdien er påkrævet hos en patient på 80 kg med svær

hæmofili B. Den hensigtsmæssige dosis ville være 80 kg x 50 IE/dl x 0,77 dl/kg = 3.080 IE.

Indgivelse af en dosis på 2.000 IE IDELVION til en patient på 80 kg bør forventes at resultere i

en maksimal forøgelse af faktor IX efter injektionen på 2.000 IE x 1,3 (IE/dl pr.

IE/kg)/80 kg = 32,5 IE/dl (32,5 % af normalværdien).

I tilfælde af nedenstående blødningshændelser må faktor IX-aktiviteten ikke falde under det givne

plasma-aktivitetsniveau (i % af normalværdien eller IE/dl) under episoden. Tabellen kan bruges som

vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Blødningsgrad/

type af kirurgisk procedure

Nødvendigt faktor

IX-niveau (%) (IE/dl)

Doseringsfrekvens

(timer)/behandlingsvarighed

(dage)

Hæmoragi

Mindre eller moderat hæmartrose,

muskelblødning (undtagen

iliopsoas) eller oral blødning

30-60

En enkelt dosis bør være

tilstrækkelig ved de fleste

blødninger.

Vedligeholdelsesdosis efter 24-

72 timer, hvis der er yderligere

tegn på blødning.

Større blødning

Livstruende blødninger, blødning

i dybtliggende muskler, herunder

iliopsoas

60-100

Gentages hver 24.–72.time i den

første uge; herefter

vedligeholdelsesdosis ugentligt,

indtil blødningen stopper, og

heling er opnået.

Mindre kirurgiske indgreb

Inklusive ukompliceret

tandudtrækning

50-80 (startniveau)

En enkelt dosis kan være

tilstrækkelig ved de fleste

mindre kirurgiske indgreb. Om

nødvendigt kan

vedligeholdelsesdosis gives

efter 24-72 timer, indtil

blødningen stopper, og heling er

opnået.

Større kirurgiske indgreb

60-100

(startniveau)

Gentages hver 24.-72. time i den

første uge; herefter

vedligeholdelsesdosis 1-2 gange

om ugen, indtil blødningen

stopper, og heling er opnået.

Profylakse

Den sædvanlige dosis

til langvarig profylakse mod blødning hos patienter med svær hæmofili B er

de sædvanlige doser 35-50 IE/kg én gang om ugen.

Visse patienter, som opnår god kontrol med behandling én gang om ugen, kan behandles med op til

75 IE/kg ved et interval på 10 eller 14 dage.

I visse tilfælde, især hos yngre patienter, kan kortere doseringsinterval eller højere doser være

nødvendigt.

Efter en blødningsepisode under profylakse bør patienterne bibeholde deres profylakseregime så nøje

som muligt. IDELVION bør administreres med mindst 24 timer mellem 2 doser, eller længere, hvis

det vurderes velegnet for patienten.

Pædiatrisk population

Til rutinemæssig profylakse er det anbefalede dosisregime til pædiatriske patienter er 35-50 IE/kg én

gang om ugen.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Inhibitorer

Efter gentagen behandling med humane koagulationsfaktor IX-præparater skal patienterne monitoreres

for udvikling af neutraliserende antistoffer (inhibitorer), der bør kvantificeres i Bethesda-enheder (BE)

under anvendelse af relevante biologiske test.

I litteraturen er der rapporter, som viser en forbindelse mellem forekomst af faktor IX-inhibitor og

allergiske reaktioner. Alle patienter, der oplever allergiske reaktioner, bør derfor undersøges for

tilstedeværelsen af inhibitorer. Det skal bemærkes, at patienter med faktor IX-inhibitorer kan have

øget risiko for anafylaksi ved efterfølgende eksponering for faktor IX.

Monitorering af behandling

Under behandlingsforløbet anbefales relevant bestemmelse af faktor IX-niveauet som vejledning til

bestemmelse af den dosis, der skal administreres, og af doseringshyppigheden ved gentagne

infusioner. Responset på faktor IX kan variere hos den enkelte patient og udvise forskellige

halveringstider og forskellig genfinding. Ved dosering baseret på kropsvægt kan justering være

nødvendig hos under- og overvægtige patienter. Især ved større kirurgiske indgreb er præcis

monitorering af substitutionsbehandlingen ved hjælp af koagulationsanalyse (faktor IX-aktivitet i

plasma) uundværlig.

Ved anvendelse af en in vitro tromboplastintid (aPTT)-baseret 1-trins koagulationsanalyse til

bestemmelse af faktor IX-aktiviteten i patienternes blodprøver kan faktor IX-aktiviteten i plasma blive

signifikant påvirket både af typen af aPTT-reagens og af den referencestandard, der bruges i analysen.

Målinger med 1-trins koagulationsanalyse ved brug af kaolinbaseret aPTT-reagens eller Actin FS

aPTT-reagens vil sandsynligvis resultere i undervurdering af aktivitetsniveauet. Dette er af særlig

vigtighed, når der skiftes laboratorium og/eller ændres på de reagenser, der anvendes i analysen.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

IDELVION 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

IDELVION 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

IDELVION 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

IDELVION 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

IDELVION 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder nominelt 250 IE rekombinant fusionsprotein, hvor koagulationsfaktor IX er

linket til albumin (rIX-FP), (INN=albutrepenonacog alfa). Efter rekonstitution med 2,5 ml vand til

injektionsvæsker indeholder injektionsvæsken 100 IE/ml albutrepenonacog alfa.

IDELVION 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder nominelt 500 IE rekombinant fusionsprotein, hvor koagulationsfaktor IX er

linket til albumin (rIX-FP), (INN=albutrepenonacog alfa). Efter rekonstitution med 2,5 ml vand til

injektionsvæsker indeholder injektionsvæsken 200 IE/ml albutrepenonacog alfa.

IDELVION 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder nominelt 1000 IE rekombinant fusionsprotein, hvor koagulationsfaktor IX er

linket til albumin (rIX-FP), (INN=albutrepenonacog alfa). Efter rekonstitution med 2,5 ml vand til

injektionsvæsker indeholder injektionsvæsken 400 IE/ml albutrepenonacog alfa.

IDELVION 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder nominelt 2000 IE rekombinant fusionsprotein, hvor koagulationsfaktor IX er

linket til albumin (rIX-FP), (INN=albutrepenonacog alfa). Efter rekonstitution med 5 ml vand til

injektionsvæsker indeholder injektionsvæsken 400 IE/ml albutrepenonacog alfa.

Potensen (internationale enheder [IE]) bestemmes ved hjælp af en in vitro 1-trins koagulationsanalyse

baseret på aktiveret partiel tromboplastintid, kalibreret mod Verdenssundhedsorganisationens (WHO)

internationale standard for faktor IX-koncentrat.

Albutrepenonacog alfa er et renset protein, der fremstilles ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi,

frembragt ved genetisk fusion af rekombinant albumin til rekombinant koagulationsfaktor IX. Den

genetiske fusion af cDNA af humant albumin til cDNA af human koagulationsfaktor IX gør det muligt

at fremstille proteinet som et enkelt rekombinant protein og sikrer produkthomogenitet, idet kemisk

konjugering undgås. Portionen med rekombinant faktor IX er identisk med Thr148-allelformen af

plasmaderiveret faktor IX. Den spaltelige linker mellem de rekombinante faktor IX-molekyler og de

rekombinante albuminmolekyler stammer fra det endogene "aktiveringspeptid" i naturlig faktor IX.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Indeholder op til 25,8 mg (1,13 mmol) natrium pr. dosis (ved legemsvægt 70 kg).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Svagt gult til hvidt pulver og klar, farveløs solvens til injektionsvæske, opløsning.

pH: 6,6.-7,2

Osmolalitet:

IDELVION 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

175-215 mOsm/kg.

IDELVION 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

260-300 mOsm/kg.

IDELVION 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

260-300 mOsm/kg.

IDELVION 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

260-300 mOsm/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili B (medfødt mangel på faktor IX).

IDELVION kan bruges til alle aldersgrupper.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal superviseres af en læge med erfaring i behandling af hæmofili B.

Tidligere ubehandlede patienter

IDELVIONs sikkerhed og virkning hos tidligere ubehandlede patienter er endnu ikke klarlagt.

Monitorering af behandling

Under behandlingsforløbet anbefales relevant bestemmelse af faktor IX-niveauet som vejledning til

bestemmelse af den dosis, der skal administreres, og af doseringshyppigheden ved gentagne

infusioner. Responset på faktor IX kan variere hos den enkelte patient og udvise forskellige

halveringstider og forskellig genfinding. Ved dosering baseret på kropsvægt kan justering være

nødvendig hos under- og overvægtige patienter. Især ved større kirurgiske indgreb er præcis

monitorering af substitutionsbehandlingen ved hjælp af koagulationsanalyse (faktor IX-aktivitet i

plasma) uundværlig.

Ved anvendelse af en in vitro tromboplastintid (aPTT)-baseret 1-trins koagulationsanalyse til

bestemmelse af faktor IX-aktiviteten i patienternes blodprøver kan faktor IX-aktiviteten i plasma blive

signifikant påvirket både af typen af aPTT-reagens og af den referencestandard, der bruges i analysen.

Målinger med 1-trins koagulationsanalyse ved brug af kaolinbaseret aPTT-reagens eller Actin FS

aPTT-reagens vil sandsynligvis resultere i undervurdering af aktivitetsniveauet. Dette er af særlig

vigtighed, når der skiftes laboratorium og/eller ændres på de reagenser, der anvendes i analysen.

Dosering

Dosis og substitutionsbehandlingens varighed afhænger af, hvor alvorlig faktor IX-manglen er, af

blødningsstedet og blødningsomfanget samt af patientens kliniske tilstand.

Antallet af faktor IX-enheder, som administreres, udtrykkes i internationale enheder (IE), der er

relateret til den aktuelle WHO-standard for faktor IX-præparater. Faktor IX-aktivitet i plasma

udtrykkes enten som en procentdel (i forhold til normalt humant plasma) eller i internationale enheder

(i forhold til en international standard for faktor IX i plasma).

En international enhed (IE) faktor IX-aktivitet er ækvivalent med mængden af faktor IX i én ml

normalt humant plasma.

Behandling efter behov

Beregning af den nødvendige dosis af faktor IX er baseret på det empiriske fund, at 1 international

enhed (IE) faktor IX pr. kg legemsvægt forventes at øge niveauet af cirkulerende faktor IX med

gennemsnitligt 1,3 IE/dl (1,3 % af normalværdien) hos patienter ≥ 12 år og med 1,0 IE/dl (1,0 % af

normalværdien) hos patienter < 12 år. Den nødvendige dosis bestemmes ved hjælp af følgende formel:

Nødvendig dosis (IE) = legemsvægt (kg) x ønsket faktor IX-forøgelse (% af normalværdien eller

IE/dl) x {den reciprokke værdi af observeret genfinding (IE/kg pr. IE/dl)}.

Forventet faktor IX-forøgelse (IE/dl eller % normalværdien) = dosis (IE) x genfinding (IE/dl pr.

IE/kg)/legemsvægt (kg).

Den dosis, der skal administreres, og administrationshyppigheden skal altid indrettes efter den kliniske

effekt i det enkelte tilfælde.

Patienter < 12 år

Ved en inkrementel genfinding på 1 IE/dl pr. 1 IE/kg beregnes dosis på følgende måde:

Dosis (IE) = legemsvægt (kg) x ønsket faktor IX-forøgelse (IE/dl) x 1 dl/kg

Eksempel:

Et maksimalt niveau på 50 % af normalværdien er påkrævet hos en patient på 20 kg med svær

hæmofili B. Den hensigtsmæssige dosis ville være 20 kg x 50 IE/dl x 1 dl/kg = 1.000 IE.

Indgivelse af en dosis på 1.000 IE IDELVION til en patient på 25 kg bør forventes at resultere i

en maksimal forøgelse i faktor IX efter injektionen på 1.000 IE/25 kg x 1,0 (IE/dl pr.

IE/kg) = 40 IE/dl (40 % af normalværdien).

Patienter ≥ 12 år

Ved en inkrementel genfinding på 1,3 IE/dl pr. 1 IE/kg beregnes dosis på følgende måde:

Dosis (IE) = legemsvægt (kg) x ønsket faktor IX-forøgelse (IE/dl) x 0,77 dl/kg

Eksempel:

Et maksimalt niveau på 50 % af normalværdien er påkrævet hos en patient på 80 kg med svær

hæmofili B. Den hensigtsmæssige dosis ville være 80 kg x 50 IE/dl x 0,77 dl/kg = 3.080 IE.

Indgivelse af en dosis på 2.000 IE IDELVION til en patient på 80 kg bør forventes at resultere i

en maksimal forøgelse af faktor IX efter injektionen på 2.000 IE x 1,3 (IE/dl pr.

IE/kg)/80 kg = 32,5 IE/dl (32,5 % af normalværdien).

I tilfælde af nedenstående blødningshændelser må faktor IX-aktiviteten ikke falde under det givne

plasma-aktivitetsniveau (i % af normalværdien eller IE/dl) under episoden. Tabellen kan bruges som

vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Blødningsgrad/

type af kirurgisk procedure

Nødvendigt faktor IX-

niveau (%) (IE/dl)

Doseringsfrekvens (timer)/

behandlingsvarighed (dage)

Hæmoragi

Mindre eller moderat hæmartrose,

muskelblødning (undtagen

iliopsoas) eller oral blødning

30-60

En enkelt dosis bør være

tilstrækkelig ved de fleste

blødninger.

Vedligeholdelsesdosis efter

24-72 timer, hvis der er

yderligere tegn på blødning.

Større blødning

Livstruende blødninger, blødning i

dybtliggende muskler, herunder

iliopsoas

60-100

Gentages hver 24.-72. time i

den første uge; herefter

vedligeholdelsesdosis

ugentligt, indtil blødningen

stopper, og heling er opnået.

Mindre kirurgiske indgreb

Inklusive ukompliceret

tandudtrækning

50-80 (startniveau)

En enkelt dosis kan være

tilstrækkelig ved de fleste

mindre kirurgiske indgreb.

Om nødvendigt kan

vedligeholdelsesdosis gives

efter 24-72 timer, indtil

blødningen stopper, og heling

er opnået.

Større kirurgiske indgreb

60-100

(startniveau)

Gentages hver 24.-72. time i

den første uge; herefter

vedligeholdelsesdosis 1-2

gange om ugen, indtil

blødningen stopper, og heling

er opnået.

Profylakse

Den sædvanlige dosis til langvarig profylakse mod blødning hos patienter med svær hæmofili B er 35-

50 IE/kg én gang om ugen.

Visse patienter, som opnår god kontrol med behandling én gang om ugen, kan behandles med op til

75 IE/kg ved et interval på 10 eller 14 dage (se pkt. 5.1).

I visse tilfælde, især hos yngre patienter, kan kortere doseringsinterval eller højere doser være

nødvendigt.

Efter en blødningsepisode under profylakse bør patienterne bibeholde deres profylakseregime så nøje

som muligt. IDELVION bør administreres med mindst 24 timer mellem 2 doser eller længere, hvis det

vurderes velegnet for patienten.

Pædiatrisk population

Til rutinemæssig profylakse er det anbefalede dosisregime til pædiatriske patienter 35-50 IE/kg én

gang om ugen (se pkt. 5.1 og 5.2).

Administration

Intravenøs anvendelse.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

Den rekonstituerede injektionsvæske skal injiceres langsomt intravenøst med en hastighed, der er

behagelig for patienten, op til maksimalt 5 ml/min.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof (rekombinant fusionsprotein, hvor koagulationsfaktor IX er

linket til albumin (rIX-FP)) eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Allergisk reaktion over for hamsterprotein.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Der kan forekomme allergiske overfølsomhedsreaktioner med IDELVION. Præparatet indeholder spor

af hamsterproteiner. Patienterne skal informeres om omgående at afbryde behandlingen og kontakte

lægen, hvis overfølsomhedssymptomer skulle forekomme. Patienterne skal informeres om de tidlige

tegn på overfølsomhedsreaktioner såsom urticaria, generaliseret urticaria, trykken for brystet,

hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. Det anbefales, at de første administrationer af

faktor IX ud fra den behandlende læges vurdering foretages under lægeligt opsyn med mulighed for

relevant håndtering af allergiske reaktioner.

I tilfælde af shock skal standardbehandling af shock iværksættes.

Inhibitorer

Der er rapporteret om dannelse af inhibitorer til faktor IX under faktorsubstitutionsbehandling med

IDELVION i behandlingen af hæmofili B. Efter gentagen behandling med humane koagulationsfaktor

IX-præparater skal patienterne monitoreres for udvikling af neutraliserende antistoffer (inhibitorer),

der bør kvantificeres i Bethesda-enheder (BE) under anvendelse af relevante biologiske test.

I litteraturen er der rapporter, som viser en forbindelse mellem forekomst af faktor IX-inhibitor og

allergiske reaktioner. Alle patienter, der oplever allergiske reaktioner, bør derfor undersøges for

tilstedeværelsen af inhibitorer. Det skal bemærkes, at patienter med faktor IX-inhibitorer kan have

øget risiko for anafylaksi ved efterfølgende eksponering for faktor IX.

På grund af risikoen for allergiske reaktioner med faktor IX-koncentrater bør de første

administrationer af faktor IX ud fra den behandlende læges vurdering foretages under lægeligt opsyn

med mulighed for relevant håndtering af allergiske reaktioner.

Tromboemboli

På grund af den potentielle risiko for trombotiske komplikationer skal klinisk overvågning for tidlige

tegn på trombose og konsumptiv koagulopati under anvendelse af relevant biologisk testning initieres,

når dette præparat administreres til patienter med leversygdom, til patienter postoperativt, til nyfødte

og til patienter med risiko for trombotisk fænomen eller dissemineret intravaskulær koagulation (DIC).

I hvert enkelt tilfælde skal fordelen ved behandling med IDELVION vejes op imod risikoen for disse

komplikationer.

Kardiovaskulære hændelser

Hos patienter med kardiovaskulære risikofaktorer kan substitutionsbehandling med faktor IX øge den

kardiovaskulære risiko.

Kateterrelaterede komplikationer

Når det er nødvendigt at anlægge et centralt venekateter (CVK), skal risikoen for CVK-relaterede

komplikationer inklusive lokale infektioner, bakteriæmi og trombose på kateterstedet tages i

betragtning

Pædiatrisk population

De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn.

Ældre

Kliniske studier med IDELVION har ikke inkluderet personer på 65 år og derover. Det vides ikke, om

de reagerer anderledes end yngre personer

Induktion af immuntolerance

IDELVIONs sikkerhed og virkning med hensyn til induktion af immuntolerance er ikke klarlagt.

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder op til 25,8 mg (1,3 mmol) natrium pr. dosis (ved legemsvægt 70 kg),

hvis den maksimale dosis (15 ml = 6000 IE) anvendes. Der skal tages højde for dette hos patienter på

natriumkontrolleret diæt.

Registrering af brug

Det anbefales kraftigt at registrere navn og batchnummer for lægemidlet, hver gang IDELVION

administreres til en patient, så der opretholdes en kobling mellem patient og lægemiddelbatch.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke rapporteret interaktioner mellem humane koagulationsfaktor IX-præparater og andre

lægemidler.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsstudier hos dyr med faktor IX. På grund af den sjældne forekomst af

hæmofili B hos kvinder er der ingen tilgængelige data fra brug af faktor IX under graviditet og

amning.

Faktor IX bør derfor kun anvendes under graviditet og amning, hvis det er klart indiceret.

Der findes ingen data om virkningen af faktor IX på fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

IDELVION påvirker ikke evnen til føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Overfølsomhedsreaktioner eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brænden og svien

på infusionsstedet, kuldegysninger, ansigtsrødme, generaliseret urticaria, hovedpine, urticaria,

hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, konstriktion af thorax, prikkende fornemmelse,

opkastning, hvæsende åndedræt) er observeret i sjældne tilfælde og kan i nogle tilfælde progrediere til

alvorlig anafylaksi (herunder shock). I visse tilfælde har disse reaktioner progredieret til alvorlig

anafylaksi, og de er forekommet i tæt tidsmæssig sammenhæng med udvikling af faktor IX-inhibitorer

(se også pkt. 4.4). Der er rapporteret nefrotisk syndrom efter forsøg på induktion af immuntolerance

hos hæmofili B-patienter med faktor IX-inhibitorer og allergiske reaktioner i anamnesen.

I meget sjældne tilfælde er der observeret udvikling af antistoffer mod hamsterprotein ved brug af

faktor IX-præparater fremstillet i CHO-celler.

Patienter med hæmofili B kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor IX. Hvis

sådanne inhibitorer forekommer, vil tilstanden vise sig ved utilstrækkeligt klinisk respons. I sådanne

tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter. Der blev rapporteret udvikling af

inhibitorer i et igangværende klinisk studie med tidligere ubehandlede patienter. Der er observeret

udvikling af inhibitorer hos tidligere behandlede patienter efter markedsføring af IDELVION.

Der er en potentiel risiko for tromboemboliske hændelser efter administration af faktor IX-præparater.

Risikoen er højst ved præparater med lav renhed. Faktor IX-præparater med lav renhed har været

forbundet med tilfælde af myokardieinfarkt, dissemineret intravaskulær koagulation, venøs trombose

og lungeemboli. Faktor IX med høj renhed er sjældent forbundet med sådanne bivirkninger.

Tabel over bivirkninger

I fire åbne kliniske studier, der omfattede 107 forsøgsdeltagere med mindst en eksponering for

IDELVION, blev der indberettet 13 bivirkninger hos 7 forsøgsdeltagere.

Tabellen nedenfor er opstillet efter MedDRAs klassifikation (systemorganklasse og foretrukken term).

Hyppigheden er vurderet i henhold til følgende konvention: meget almindelig (≥1/10), almindelig

(≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget

sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste

er anført først.

MedDRA-

systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed pr.

patient

Blod og lymfesystem

FIX-hæmning/udvikling

af inhibitorer

Ikke kendt

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Reaktioner på

injektionsstedet

Almindelig

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

Svimmelhed

Ikke almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhed

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Udslæt

Ikke almindelig

Eksem

Ikke almindelig

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Én tidligere ubehandlet patient i det igangværende kliniske forsøg udviklede høj titer inhibitor mod

faktor IX. Der er utilstrækkelige data til at give information om incidensen af inhibitorer hos tidligere

ubehandlede patienter.

Pædiatrisk population

Hyppigheden, typen og sværhedsgraden af bivirkninger hos børn forventes at være det samme som

hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret om symptomer i forbindelse med overdosering af IDELVION.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk gruppe: Hæmostatika: Koagulationsfaktor IX.

ATC-kode B02BD04

Virkningsmekanisme

IDELVION (INN: albutrepenonacog alfa) er en rekombinant koagulationsfaktor IX. IDELVIONs

forlængede halveringstid og øgede systemiske eksponering opnås ved fusion med rekombinant

albumin. Albumin er et naturligt, inert transportprotein i plasma med en halveringstid på cirka

20 dage. Genetisk fusion af rekombinant koagulationsfaktor IX og albumin forlænger halveringstiden

af faktor IX (se pkt. 5.2).

IDELVION forbliver uomdannet i cirkulationen, indtil faktor IX aktiveres, hvorpå albumin spaltes fra,

og aktiveret faktor IX (FIXa) frigives, når der er brug for det i forbindelse med koagulation.

Farmakodynamisk virkning

Hæmofili B er en kønsbundet arvelig blødningsforstyrrelse, som skyldes nedsat niveau af faktor IX.

Den fører til kraftige blødninger i led, muskler og indre organer, enten i form af spontane blødninger

eller som følge af traume på grund af ulykke eller kirurgi. Ved substitutionsterapi øges

plasmakoncentrationen af faktor IX, hvilket muliggør en midlertidig korrektion af faktormanglen og

dermed af blødningstendensen.

Faktor IX aktiveres af faktor VII/vævsfaktorkompleks i den eksterne koagulationskaskade (extrinsic

pathway) og af faktor XIa i den interne kaskade (intrinsic pathway). Aktiveret faktor IX i kombination

med aktiveret faktor VIII aktiverer faktor X. Dette resulterer i sidste instans i omdannelse af

protrombin til trombin. Trombin omdanner derefter fibrinogen til fibrin, og der kan dannes et koagel.

Patienter med hæmofili B har ingen eller meget nedsat faktor IX-aktivitet, og substitutionsterapi kan

være påkrævet.

Klinisk virkning og sikkerhed

Et fase 1/2-studie vurderede rIX-FPs virkning og evne til at forebyggelse blødningsepisoder hos 17

forsøgsdeltager (i alderen 13-46 år). 13 forsøgsdeltagere i armen med profylakse fik ugentlig

profylakse med IDELVION i cirka 11 måneder, og 4 forsøgsdeltagere i armen med behandling efter

behov fik IDELVION ved forekomst af blødning. Alle 85 blødningsepisoder blev behandlet med

succes med 1 eller 2 doser IDELVION.

IDELVIONs virkning blev evalueret i den åbne, ukontrollerede del af et fase 2/3-studie, hvor i alt 63

tidligere behandlede mænd (PTP'er) i alderen 12 og 61 år fik IDELVION, enten som profylakse 1

gang hver 7., 10. og/eller 14. dag og/eller til behandling af blødningsepisoder efter behov. Alle

forsøgsdeltagere havde svær (FIX-niveau < 1 %) eller moderat svær (FIX-niveau ≤ 2 %) hæmofili B.

40 PTP'er fik IDELVION som profylakse.

Forsøgsdeltagere, der fik profylaktisk behandling, startede med 35-50 IE/kg én gang om ugen. En

undergruppe af patienter skiftede til forlængede behandlingsintervaller (hver 10. eller 14. dag) med en

anbefalet dosis på 75 IE/kg og individuelle justeringer. 21 PTP’er fortsatte profylaksen med det

forlængede 14-dages interval i en ekstra behandlingsperiode på 98 til 575 (median 386) dage. Blandt

disse forsøgsdeltagere oplevede 8 (38 %) mindst én blødning under behandlingen med profylakse hver

14. dag, hvorimod de ikke havde nogen blødningshændelser under behandlingen med profylakse én

gang om ugen. Den mediane årsomregnede blødningsrate (ABR) for alle blødninger med IDELVION

var 0,0 (interval 0-6) ved 7-dages profylakse og 1,08 (interval 0-9,1) ved 14-dages profylakse. De

nuværende tilgængelige oplysninger understøtter forlængelse af behandlingsintervallerne for visse

patienter, selvom det potentielt kan være forbundet med en øget risiko for blødning sammenlignet med

behandling én gang om ugen.

Bemærk! ABR er ikke sammenlignelig mellem forskellige faktorkoncentrater og mellem forskellige

kliniske studier.

Profylakse og kontrol af blødning hos PTP'er under 12 år

IDELVIONs virkning er blevet evalueret i et fase 3-studie, hvor i alt 27 tidligere behandlede drenge i

alderen 1 til 10 år (medianalder 6,0 år), hvoraf 12 patienter < 6 år, fik IDELVION til profylakse og

kontrol af blødningsepisoder. Alle 27 forsøgsdeltagere fik ugentlig profylaktisk behandling med

IDELVION i en gennemsnitlig studievarighed på 13,1 måneder (9-18 måneder).

Størstedelen af de 106 blødningsepisoder (94; 88,7 %) blev behandlet med enkelt injektion, 103

(97,2 %) blev behandlet med 1-2 injektioner. Den hæmostatiske virkning til at stoppe blødning blev

vurderet som fremragende eller god ved 96 % af alle behandlede blødningsepisoder.

Der er igangværende kliniske studier til undersøgelse af sikkerheden og virkningen ved

behandlingsintervaller, der er længere end en uge.

Perioperativ behandling

Sikkerheden og virkningen ved perioperativ brug er blevet evalueret i to pivotale fase 3-studier (studie

3001 og 3002) og i det igangværende sikkerhedsrelaterede fase 3-forlængelsesstudie (studie 3003).

Per-protokol-effektanalysen omfattede 15 kirurgiske indgreb udført hos 12 patienter i alderen 8 til 51

år, som fik foretaget større eller mindre kirurgiske indgreb, tandudtrækning eller andre invasive

kirurgiske procedurer. IDELVION blev administreret som bolusinjektion.

Hæmostase blev opretholdt i hele studiets varighed.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med IDELVION hos tidligere ubehandlede patienter ved behandling og profylakse af blødning ved

hæmofili B (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Voksne

Farmakokinetikken af IDELVION blev evalueret efter en intravenøs injektion af en enkelt dosis på 25,

50 og 75 IE/kg. De farmakokinetiske parametre efter en enkelt injektion af 50 IE/kg IDELVION (se

tabellen nedenfor) er baseret på aktiviteten af faktor IX i plasma, målt ved 1-trins koagulationsanalyse.

Den gennemsnitlige faktor IX-aktivitet på dag 7 og dag 14 var hhv. 13,76 % og 6,10 % efter en

enkeltdosis på 50 IE/kg IDELVION. Ved gentagen farmakokinetisk vurdering i op til 30 uger blev der

påvist en stabil farmakokinetisk profil, og den inkrementelle genfinding var konsistent over tid.

Minimalniveau på 5-10 % har været målet i kliniske studier, der vurderede opnåelse af

blødningskontrol på profylakse. Farmakokinetiske simulationer tyder på, at tiden til opnåelse af 5 %

faktor IX-aktivitet i plasma efter en enkelt injektion af 50 IE/kg IDELVION er 12,5 dage for voksne.

Farmakokinetiske parametre for forsøgsdeltagere med svær hæmofili (median (min.; maks.))

efter en enkelt injektion af 50 IE/kg IDELVION

Farmakokinetiske parametre

IDELVION (50 (IE/kg))

(N=22)

(IE/dl)/(IE/kg)

1,18 (0,86; 1,86)

(IE/dl)

62,7 (40,5; 87,0)

0-inf

(t*IE/dl)

6.638 (2.810; 9.921)

Elimination t

95,3 (51,5; 135,7)

(ml/t/kg)

0,875 (0,748; 1,294)

IR = inkrementel genfinding; AUC = arealet under tid-faktor IX-aktivitetskurven; CL = legemsvægtjusteret

clearance; Elimination t

= eliminationshalveringstid

Pædiatrisk population

IDELVIONs farmakokinetiske parametre blev evalueret hos unge (12 til <18 år) og børn (1 til <12 år)

efter intravenøs injektion af en enkelt dosis på 50 IE/kg. De farmakokinetiske parametre (angivet

nedenfor) blev estimeret på grundlag af profilen for faktor IX-aktivitet i plasma over tid, målt ved 1-

trins koagulationsanalysen.

Sammenligning af farmakokinetiske parametre for IDELVION efter alderskategori (median

(min.; maks.)) efter en enkelt injektion af 50 IE/kg IDELVION

Farmakokinetiske

parametre

1 til <6 år

(N=12)

6 til <12 år

(N=15)

12 til <18 år

(N=5)

(IE/dl)/(IE/kg)

0,968 (0,660; 1,280)

1,07 (0,70; 1,47)

1,11 (0,84; 1,61)

(IE/dl)

48,2 (33,0; 64,0)

50,5 (34,9; 73,6)

55,3 (40,5; 80,3)

0-inf

(t*IE/dl)

4.301 (2.900; 8.263)

4.718 (3.212; 7.720)

4.804 (2.810;

9.595)

Elimination t

86,2 (72,6; 105,8)

89,3 (62,1; 123,0)

88,8 (51,5; 130,0)

(ml/t/kg)

1,16 (0,61; 1,72)

1,06 (0,65; 1,56)

1,04 (0,52; 1,67)

IR = inkrementel genfinding; AUC = arealet under tid-faktor IX-aktivitetskurven; CL = legemsvægtjusteret

clearance; Elimination t

= eliminationshalveringstid

Minimalniveau på 5-10 % har været målet i kliniske studier, der undersøgte opnåelse af

blødningskontrol på profylakse. Farmakokinetiske simulationer tyder på, at tiden til opnåelse af 5 %

faktor IX-aktivitet i plasma efter en enkelt injektion af 50 IE/kg IDELVION er 7 dage for alderen 1-<6

år, 9 dage for alderen 6-<12 år og 11 dage for alderen 12-<18 år.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter enkeltdosis og efter gentagne doser, genotoksicitet,

trombogenicitet og lokal tolerabilitet.

Der er ikke udført studier af karcinogenicitet og reproduktionstoksikologi.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver:

Trinatriumcitratdihydrat, polysorbat 80, mannitol, saccharose, HCl (til pH-justering)

Solvens:

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler, fortyndingsmidler eller solvenser end dem, der er anført under pkt. 6.1.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter rekonstitution er der påvist kemisk og fysisk i-brug-stabilitet på 8 timer ved 2-25 °C. Ud fra en

mikrobiologisk betragtning bør lægemidlet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstider og -forhold inden brug brugerens ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

IDELVION 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Pulver (250 IE) i et 6 ml hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et lukke (plast) og en hætte

(aluminium).

2,5 ml solvens i et hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et lukke (plast) og en hætte

(aluminium).

IDELVION 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Pulver (500 IE) i et 6 ml hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et lukke (plast) og en hætte

(aluminium).

2,5 ml solvens i et hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et lukke (plast) og en hætte

(aluminium).

IDELVION 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Pulver (1000 IE) i et 6 ml hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et lukke (plast) og en hætte

(aluminium).

2,5 ml solvens i et hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et lukke (plast) og en hætte

(aluminium).

IDELVION 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Pulver (2000 IE) i et 10 ml hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et lukke (plast) og en hætte

(aluminium).

5 ml solvens i et hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et lukke (plast) og en hætte

(aluminium).

Pakninger

Hver pakning indeholder:

IDELVION 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning:

1 hætteglas med pulver 1 hætteglas med 2,5 ml vand til injektionsvæsker

1 filtersystem 20/20 til overførsel af lægemidlet

Indre æske indeholder:

1 engangssprøjte 5 ml

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

IDELVION 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning:

1 hætteglas med pulver 1 hætteglas med 2,5 ml vand til injektionsvæsker

1 filtersystem 20/20 til overførsel af lægemidlet

Indre æske indeholder:

1 engangssprøjte 5 ml

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

IDELVION 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning:

1 hætteglas med pulver

1 hætteglas med 2,5 ml vand til injektionsvæsker

1 filtersystem 20/20 til overførsel af lægemidlet

Indre æske indeholder:

1 engangssprøjte 5 ml

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

IDELVION 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning:

1 hætteglas med pulver

1 hætteglas med 5 ml vand til injektionsvæsker

1 filtersystem 20/20 til overførsel af lægemidlet

Indre æske indeholder:

1 engangssprøjte 10 ml

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Generelle instruktioner

Den rekonstituerede injektionsvæske skal være klar eller let opaliserende, gul til farveløs. Efter

filtrering/fyldning af sprøjten (se nedenfor) skal det rekonstituerede præparat kontrolleres

visuelt for partikelindhold og misfarvning, før det indgives.

Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er grumset eller indeholder partikler.

Rekonstitution og fyldning af sprøjte skal ske under aseptiske forhold.

Rekonstitution

Lad solvens opnå stuetemperatur (under 25 °C). Fjern flip-off-hætterne fra hætteglassene med pulver

og solvens. Aftør propperne med en antiseptisk opløsning og lad dem tørre, før Mix2Vial-pakken

åbnes.

1. Åbn Mix2Vial ved at trække låget af. Fjern

ikke Mix2Vial fra blisterpakningen!

2. Anbring hætteglasset med solvens på en plan

og ren overflade og hold fast i hætteglasset. Tag

blisterpakningen med Mix2Vial og tryk spidsen

på den blå adapterdel lige ned gennem proppen

på hætteglasset med solvens.

3. Fjern forsigtigt blisterpakningen fra Mix2Vial-

sættet ved at tage fat i kanten og trække den

lodret op. Sørg for kun at fjerne emballagen -

ikke selve Mix2Vial-sættet.

4. Stil hætteglasset med pulver på en plan og fast

overflade. Vend hætteglasset med solvens med

Mix2Vial-sættet monteret og tryk spidsen på den

transparente adapterdel lige ned gennem

proppen på hætteglasset med pulver. Solvensen

løber automatisk over i hætteglasset med pulver.

5. Tag med den ene hånd fat i den del af

Mix2Vial-sættet, hvor hætteglasset med pulver er

monteret, og med den anden hånd fat i den del af

Mix2Vial-sættet, hvor hætteglasset med solvens er

monteret. Skru forsigtigt sættet fra hinanden i 2

dele ved at dreje mod uret.

Kassér hætteglasset med solvens med den blå

Mix2Vial-adapterdel monteret.

6. Rotér forsigtigt hætteglasset med pulver med

den transparente adapter fastgjort, indtil pulveret

er helt opløst. Må ikke rystes.

7. Træk luft ind i en tom, steril sprøjte. Fastgør

sprøjten på Mix2Vial-sættets luer lock-tilkobling

ved at dreje med uret, mens hætteglasset med

pulver stadig er stående. Sprøjt luft ind i

hætteglasset med pulver.

Fyldning af sprøjten og administration

8. Hold stemplet i bund og vend op og ned på

systemet. Træk injektionsvæsken ind i sprøjten

ved langsomt at trække stemplet tilbage.

9. Kontroller, at al injektionsvæsken er overført til

sprøjten. Tag godt fat i sprøjtecylinderen (hold

sprøjten med stemplet nedad) og fjern den

transparente Mix2Vial-adapter fra sprøjten ved at

dreje mod uret.

Kun det medfølgende administrationssæt bør anvendes til injektion af IDELVION, da der kan opstå

behandlingssvigt som følge af adsorption af faktor IX på indersiden af visse typer injektionudstyr.

Sørg omhyggeligt for, at der ikke kommer blod i den fyldte sprøjte, da der er en risiko for, at blodet

kan koagulere i sprøjten, så der administreres fibrinkoagler til patienten.

IDELVION-injektionsvæsken må ikke fortyndes.

Den rekonstituerede injektionsvæske skal administreres som langsom intravenøs injektion.

Administrationshastigheden skal fastsættes til et niveau, der er komfortabelt for patienten, dog højst 5

ml/min.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Str. 76

35041 Marburg

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1095/001

EU/1/16/1095/002

EU/1/16/1095/003

EU/1/16/1095/004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 11 maj 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/196132/2016

EMEA/H/C/003955

EPAR – sammendrag for offentligheden

Idelvion

albutrepenonacog alfa

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Idelvion. Det

forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Idelvion bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Idelvion, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Idelvion, og hvad anvendes det til?

Idelvion er et lægemiddel til forebyggelse og behandling af blødning ved den arvelige

blødningsforstyrrelse hæmofili B, der skyldes mangel på blodstørkningsproteinet faktor IX. Idelvion kan

anvendes til patienter i alle aldre.

Da antallet af patienter med hæmofili er lavt, betragtes sygdommen som "sjælden", og Idelvion blev

udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 4. februar 2010.

Det indeholder det aktive stof albutrepenonacog alfa.

Hvordan anvendes Idelvion?

Idelvion udleveres kun efter recept, og behandlingen bør overvåges af en læge med erfaring i

behandling af hæmofili.

Idelvion leveres som et pulver med opløsningsvæske (solvens), der blandes sammen til en opløsning,

som gives ved injektion i en vene. Dosis og hyppighed af indsprøjtningerne afhænger af patientens

legemsvægt og af, om Idelvion skal anvendes til at behandle eller forebygge blødning, og desuden af,

hvor alvorlig patientens mangel på faktor IX er, blødningens omfang og beliggenhed samt patientens

Idelvion

EMA/196132/2016

Side 2/3

alder og helbred. Yderligere oplysninger om anvendelsen af Idelvion fremgår af produktresuméet (også

en del af denne EPAR).

Hvordan virker Idelvion?

Patienter med hæmofili B mangler faktor IX, der er et protein, som behøves til blodets normale

størkning. Patienterne får derfor tilbøjelighed til blødninger. Det aktive stof i Idelvion,

albutrepenonacog alfa, virker på samme måde i kroppen som kroppens egen faktor IX. Det erstatter

den manglende faktor IX og medvirker derfor til blodets størkning, så der opnås midlertidig kontrol

med blødningen.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Idelvion?

I en undersøgelse med 80 voksne og unge og i en undersøgelse med 27 børn under 12 år var Idelvion

effektivt til forebyggelse af blødning; de fleste af patienterne ikke oplevede nogen blødning, mens de

var i forebyggende behandling. Desuden var Idelvion effektivt til behandling af de blødningsepisoder,

der forekom; ca. 93 % af blødningsepisoderne blev afhjulpet med én injiceret dosis Idelvion.

Hvilke risici er der forbundet med Idelvion?

Der kan i sjældne tilfælde ses allergiske reaktioner ved brug af Idelvion. Disse omfatter: hævelse,

brændende og stikkende fornemmelse på injektionsstedet, kulderystelser, hedeture, kløende udslæt,

hovedpine, nældefeber, lavt blodtryk, sløvhed, kvalme og opkastning, rastløshed, hurtig hjerterytme,

trykken for brystet og hvæsende vejrtrækning. I nogle tilfælde kan disse reaktioner blive alvorlige.

Nogle patienter, der tager faktor IX-medicin, kan danne antistoffer (inhibitorer) mod faktor IX, hvilket

medfører, at lægemidlet ikke længere virker, så kontrollen med blødning svigter. Faktor IX-medicin

kan også medføre problemer på grund af dannelsen af blodpropper i blodårerne. Den fuldstændige liste

over indberettede bivirkninger ved Idelvion fremgår af indlægssedlen.

Idelvion må ikke anvendes hos patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for det aktive stof eller

andre af indholdsstofferne. Det må heller ikke gives til patienter med allergi over for hamsterproteiner.

Hvorfor blev Idelvion godkendt?

Undersøgelser har vist, at Idelvion er effektivt til at forebygge og behandle blødningsepisoder hos

patienter med hæmofili B, og sikkerheden ved lægemidlet er sammenlignelig med sikkerheden ved

andre faktor IX-lægemidler. Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede

derfor, at fordelene ved Idelvion opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Idelvion?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Idelvion anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og på indlægssedlen for

Idelvion, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Andre oplysninger om Idelvion

Den fuldstændige EPAR for Idelvion findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Idelvion, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Idelvion findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information