Formotifi 12 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-03-2020

Aktiv bestanddel:
FORMOTEROLFUMARAT DIHYDRAT
Tilgængelig fra:
Laboratorios Liconsa, S.A.
ATC-kode:
R03AC13
INN (International Name):
FORMOTEROLFUMARATE DIHYDRATE
Dosering:
12 mikrogram
Lægemiddelform:
inhalationspulver, hård kapsel
Autorisationsnummer:
33756
Autorisation dato:
2004-02-16

Læs hele dokumentet

4. marts 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Formotifi, inhalationspulver, hård kapsel

0.

D.SP.NR.

21436

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Formotifi

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 kapsel indeholder 12,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat svarende til 12 mikrogram

formoterolfumarat.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Laktosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver, hård kapsel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse og behandling af bronkospasme hos patienter med obstruktive

bronkopneumopatier såsom astma bronchiale og kronisk bronkitis med eller uden emfysem,

såvel som af bronkospasme induceret af allergener, belastning eller kulde.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Kapslerne er kun beregnet til inhalation

Formoterol bronkodilaterende virkning er fortsat signifikant 12 timer efter inhalation.

Administration 2 gange daglig vil derfor i de fleste tilfælde være tilstrækkelig til at kontrollere

bronkokonstriktion associeret med kroniske tilstande både i løbet af dagen og om natten.

dk_hum_33756_spc.doc

Side 1 af 10

Voksne

Symptomatisk behandling af bronkial astma og andre kronisk obstruktive lungelidelser med en

reversibel komponent:

Hvis det er nødvendigt at lindre evt. symptomer, kan der anvendes yderligere 1-2 kapsler per

dag. Patienten bør orienteres om, at hvis den ekstra dosering er nødvendig mere end 2 gange

om ugen, bør lægen konsulteres og behandlingen revurderes, da der kan være tale om en

forværring af tilstanden.

Profylakse ved anstrengelsesudløst bronkospasme eller før en uundgåelig eksponering for et

kendt allergen:

Indholdet af 1 inhalationskapsel inhaleres 15 minutter før forventet aktivitet eller eksponering

for allergenet. Hos voksne patienter med alvorlig astma kan 2 kapsler være nødvendigt.

Børn fra 6 år

Symptomatisk behandling af bronkial astma og andre kronisk obstruktive lungelidelser med en

reversibel komponent:

Normal vedligeholdelsesdosis er 1 inhalationskapsel 2 gange daglig.

Profylakse ved anstrengelsesudløst bronkospasme eller før en uundgåelig eksponering for et

kendt allergen:

Indholdet af 1 inhalationskapsel inhaleres 15 minutter før forventet aktivitet eller eksponering

for allergenet.

Formotifi bør ikke anvendes til børn under 6 år.

Det bør sikres, at patienten instrueres i brugen af inhalatoren af læge eller apotek.

Det er vigtigt, at patienten ved, at gelatinekapslen kan fragmentere, og at små stykker gelatine

kan komme ind i munden eller halsen ved inhalation. Tendensen minimeres ved ikke at

perforere kapslen mere end en gang.

Kapslerne skal forblive i blisterpakningen indtil anvendelsen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, beta-2 agonister generelt, lactose (som indeholder

små mængder mælkeproteiner) eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

Hjertearytmier (specielt tredjegrads atrioventrikulært blok)

Idiopatisk subvalvulær aortastenose

Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati

Tyreotoksikose

Hypokaliæmi

Fastslået eller formodet forlængelse af QT interval. Formotifi bør ikke anvendes af

patienter med QTc > 0,44 sek. (se pkt. 4.5).

dk_hum_33756_spc.doc

Side 2 af 10

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Formoterol bør ikke bruges (og er ikke tilstrækkeligt) som den første behandling af astma.

Astmapatienter, der har behov for behandling med langtidsvirkende β

-agonister, bør også

modtage optimal anti-inflammatorisk vedligeholdelsesbehandling med kortikosteroider.

Patienterne skal rådes til at fortsætte med at indtage deres anti-inflammatoriske behandling

uændret efter påbegyndelse af formoterol, selv når symptomerne aftager. Varer

symptomerne ved, eller hvis der er behov for, at behandlingen med β

-agonister øges,

indikerer dette en forværring af den underliggende tilstand, og der skal foretages en

revurdering af vedligeholdelsesbehandlingen.

Selv om formoterol kan introduceres som tillægsbehandling, når inhalation af

kortikosteroider ikke giver tilstrækkelig kontrol af astmasymptomer, bør patienter ikke

initieres på formoterol under en akut alvorlig forværring af astmaen, eller hvis de har

astma, der er ved at forværres signifikant eller akut. Der kan forekomme svære

astmarelaterede bivirkninger og forværringer under behandling med formoterol. Patienter

bør anmodes om at fortsætte behandlingen, men kontakte lægen, hvis astmasymptomerne

forbliver ukontrollerede eller forværres efter initiering med formoterol. Når astma-

symptomerne er under kontrol, bør man overveje gradvist at reducere formoteroldosen.

Regelmæssig kontrol af patienten er vigtig, når behandlingen nedtrappes. Den lavest

effektive dosis af formoterol bør anvendes.

Den maksimale daglige dosis bør ikke overskrides. Langtidssikkerheden af regelmæssig

behandling ved doser på mere end 36 mikrogram pr. dag til voksne med astma, 18 mikrogram

pr. dag til børn med astma, og 18 mikrogram pr. dag til patienter med KOL er ikke blevet

etableret.

Regelmæssig behov for lægemidler (dvs. profylaktisk behandling med f.eks.

kortikosteroider og langtidsvirkende β2-agonister) til forebyggelse af anstrengelses-

induceret bronkokonstriktion flere gange om ugen, trods en tilstrækkelig vedlige-

holdelsesbehandling, kan være et tegn på suboptimal astmakontrol og berettiger en

revurdering af astmabehandlingen og en evaluering af patientens overholdelse af

behandlingen.

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med fæokromocytom, svær

hypertension, aneurismer eller andre alvorlige hjertekarsygdomme, såsom iskæmisk

hjertesygdom eller svær hjerteinsufficiens.

Formoterol kan inducere en forlængelse af QTc-intervallet. Der bør udvises forsigtighed

hos patienter, der behandles med lægemidler, der påvirker QT

-intervallet (se pkt. 4.5).

I starten af behandlingen bør blodglucose kontrolleres hyppigere hos diabetespatienter på

grund af beta-2-agonisters hyperglykæmiske virkning.

Behandling med beta-2-agonister kan føre til potentielt alvorlig hypokaliæmi. Der bør

udvises særlig forsigtighed ved akut alvorlig astma, da den forbundne risiko kan forøges

ved hypoksi. Den hypokaliæmiske virkning kan forstærkes ved samtidig behandling med

xanthin-derivater, steroider og diuretika. Serum-kalium niveauerne bør derfor kontrolleres.

Som med al anden inhalationsterapi er der en risiko for paradoks bronkospasme. Hvis dette

opstår, skal behandlingen afbrydes omgående og erstattes med en alternativ behandling (se

pkt. 4.8).

dk_hum_33756_spc.doc

Side 3 af 10

Formoterol indeholder lactosemonohydrat (mindre end 500 mikrogram pr. afgivne dosis).

Denne mængde forårsager normalt ikke problemer hos personer med lactoseintolerans.

Patienter med sjældne arvelige problemer med galactoseintolerans, Lapp lactasemangel

eller glucose-galactose malabsorption bør ikke tage denne medicin.

Pædiatrisk population

Børn op til 6 år bør ikke behandles med formoterol, da der er begrænsede erfaringer med

brugen til denne gruppe.

Formoterol inhalationspulver bør ikke bruges terapeutisk i tilfælde af for tidlig fødsel eller

truende abort.

Ligesom andre beta-2 agonister kan formoterol hæmme veer på grund af relaksation af den

glatte muskulatur i uterus.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke blevet udført specifikke interaktionsstudier med formoterol.

Samtidig behandling med andre sympatomimetika, såsom andre β2-agonister eller efedrin,

kan forstærke formoterols bivirkninger og kan kræve titrering af dosis.

Samtidig behandling med xanthin-derivater, steroider eller diuretika, såsom thiazider og

loop-diuretika kan forstærke en sjælden hypokaliæmisk skadelig effekt af β2-agonister.

Hypokaliæmi kan øge tilbøjeligheden til arytmier hos patienter, der behandles med

digitalisglykosider.

Der er en teoretisk risiko for, at samtidig behandling med andre lægemidler, der er kendt for at

øge QTc-intervallet, kan give anledning til en farmakodynamisk interaktion med formoterol og

øge den mulige risiko for ventrikulære arytmier. Eksempler på sådanne lægemidler omfatter

visse antihistaminer (f.eks. terfenadin, astemizol, mizolastin), visse antiarytmika (f.eks.

quinidin, disopyramid, procainamid), erythromycin, phenothiaziner og tricykliske

antidepressiva.

Kombinationen af kortikosteroider og formoterol kan have en hyperglykæmisk virkning.

Der er en øget risiko for arytmier hos patienter, der samtidig modtager anæstesi med

halogenerede hydrocarboner.

Formoterols bronkodilaterende virkning kan forstærkes af antikolinergika, kortikosteroider og

xanthin-derivater.

Beta-adrenerge blokkere kan mindske eller modvirke virkningen af formoterol. Formoterol bør

derfor ikke gives sammen med beta-adrenerge blokkere (herunder øjendråber), med mindre der

er tvingende årsager.

Monoamineoxidasehæmmere

Formoterol kan interagere med monoamineoxidasehæmmere og bør ikke gives til patienter, der

modtager behandling med disse eller op til 14 dage efter seponering.

dk_hum_33756_spc.doc

Side 4 af 10

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen adækvate data fra anvendelse af formoterol til gravide kvinder. I dyrestudier

medførte formoterol implantationstab, så vel som reduceret tidlig postnatal overlevelse og

fødselsvægt. Disse virkninger sås ved betydeligt større systemisk eksponering end dem, der

nås ved klinisk anvendelse af formoterol. Behandling med formoterol kan overvejes i alle

graviditetens stadier, hvis det er påkrævet for at opnå astmakontrol, og hvis de forventede

fordele for moderen er større end enhver mulig risiko for fostret. Den potentielle risiko for

mennesker er ikke kendt.

Amning

Det vides ikke, om formoterol udskilles i modermælk. Hos rotter er der påvist små mængder af

formoterol i modermælk. Administration af formoterol til ammende kvinder bør kun overvejes,

hvis de forventede fordele for moderen er større end enhver mulig risiko for barnet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Formotifi har ingen indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

I tilfælde af bivirkninger såsom tremor og nervøsitet kan evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner være nedsat.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst rapporterede bivirkninger ved behandling med β

-agonister, såsom tremor og

palpitationer, er tilbøjelige til at være milde og forsvinder efter få dages behandling.

Bivirkninger, som er blevet associeret med formoterol, er anført nedenfor og opført efter

systemorganklasse og hyppighed. Hyppigheden er defineret som: Meget almindelig (≥1/10),

almindelig (≥1/100 og <1/10), ikke almindelig (≥1/1000 og <1/100), sjælden (≥1/10.000 og

<1/1000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data).

Hjerte

Almindelige

Palpitationer

Ikke almindelige

Takykardi

Sjældne

Hjertearytmier f.eks. atrieflimren,

supraventrikulær takykardi,

ekstrasystoli

Meget sjældne

Angina pectoris, forlængelse af QTc-

intervallet

Mave-tarmkanalen

Sjældne

Kvalme. Orofaryngeal irritation

Immunsystemet

Sjældne

Overfølsomhedsreaktioner f.eks.

bronkospasme, eksantem, urticaria,

pruritus, svær hypotension, angioødem

Meget sjældne

Perifert ødem

Metabolisme og ernæring

Sjældne

Hypokaliæmi

Meget sjældne

Hyperglykæmi, hyperkaliæmi

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelige

Muskelkramper, myalgi

Nervesystemet

Almindelige

Hovedpine, tremor

Ikke almindelige

Angst, nervøsitet, søvnløshed,

svimmelhed

Sjældne

Smagsforstyrrelser

dk_hum_33756_spc.doc

Side 5 af 10

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelige

Agitation, rastløshed, søvnforstyrrelser

Vaskulære sygdomme

Meget sjældne

Svingende blodtryk

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelige

Forværret bronkospasme

Som for al anden inhalationsbehandling kan der i meget sjældne tilfælde forekomme paradokse

bronkospasmer (se pkt. 4.4).

Behandling med beta-2-agonister kan resultere i forhøjet blodkoncentration af insulin, frie

fedtsyrer, glycerol og ketonestoffer.

Hjælpestoffet lactose indeholder små mængder mælkeprotein. Dette kan forårsage allergiske

reaktioner.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der er begrænset klinisk erfaring med hensyn til behandling af overdosis. En overdosering vil

sandsynligvis medføre symptomer, der er typiske for beta-2-agonister: tremor, hovedpine,

palpitationer, takykardi, hyperglykæmi, hypokaliæmi, forlænget QTc-interval, ventrikulære

arytmier, søvnighed, metabolisk acidose, hypotension, kvalme og opkastning. Beta-2-

agonister kan fremkalde iskæmisk hjertesygdom ved akut reduktion af det diastoliske blodtryk

eller udløsning af hjertearytmier.

Behandling

Understøttende og symptomatisk.

I alvorlige tilfælde bør patienten indlægges på et hospital.

Brug af kardioselektive betablokkere skal ske med den yderste forsigtighed, da brugen af beta-

adrenerge blokkere kan fremprovokere bronkospasme. Serum-kalium skal monitoreres.

4.10

Udlevering

dk_hum_33756_spc.doc

Side 6 af 10

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: R 03 AC 13. Midler mod obstruktiv lungesygdom, adrenergica til inhalation,

selektive Beta-2-adrenoceptor agonister.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Formoterol er en potent selektiv beta-2-adrenerg receptor agonist. Formoterol udviser en

bronkodilaterende effekt hos patienter med reversibel luftvejsobstruktion. Virkningen

indtræder hurtigt (indenfor 1-3 minutter) og er stadig signifikant 12 timer efter inhalation. Ved

terapeutiske doser er de kardiovaskulære påvirkninger små og optræder kun lejlighedsvis.

Formoterol hæmmer frigørelsen af histamin og leukotriener fra passivt sensibiliseret human

lunge. Visse anti-inflammatoriske egenskaber, så som inhibering af ødem og inflammatorisk

celle akkumulation, er observeret i forsøg med dyr.

Hos mennesker, har formoterol vist sig effektiv i forebyggelsen af bronkospasme induceret af

inhalerede allergener, fysisk aktivitet, kold luft, histamin og metakolin.

Hos patienter med stabil KOL med reversibel komponent, har formoterol inhaleret via

Aerolizer i doser på 12 og 24 mikrogram 2 gange daglig, vist sig at have en hurtigt indsættende

bronkodilaterende effekt som varer i mindst 12 timer. Desuden gav behandlingen anledning til

en subjektiv forbedring af livskvaliteten vurderet ved anvendelse af Saint George’s Respiratory

Questionaire.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Det er sandsynligt, at op til 90 % af den administrerede mængde formoterol synkes og

absorberes fra mavetarmkanalen. Dette betyder, at de farmakokinetiske karakteristika for en

oral formulering i store træk er gældende for inhalationspulver.

Orale doser på op til 300 mikrogram formoterolfumarat absorberes hurtigt fra

mavetarmkanalen. Peak plasma koncentrationer af uomdannet stof opnås 0,5-1 time efter

indtagelse. Af en oral dosis på 80 mikrogram absorberes 65 % eller mere.

Formoterols farmakokinetik er lineær i det undersøgte dosis-interval (20-300 mikrogram).

Gentaget oral administration af 40-160 mikrogram/dag medfører ingen signifikant

akkumulation af stoffet.

Efter inhalation af terapeutiske doser, kunne formoterol ikke detekteres i plasma ved brug af

tidligere gængse analytiske metoder. Analyser af urin-udskillelseshastigheder antyder, at

inhaleret formoterol absorberes hurtigt. Den maksimale udskillelseshastighed efter

administration af 12- 96 mikrogram opnås 1-2 timer efter inhalation. Ved en højere dosis end

den terapeutiske (120 mikrogram enkelt dosis), blev peak plasma koncentrationen (266

picomol/liter) observeret 5 minutter efter inhalation. Hos patienter med KOL med reversibel

komponent, der blev behandlet i 12 uger med formoterolfumarat 12 eller 24 mikrogram 2

gange daglig, varierede formoterol koncentrationerne mellem henholdsvis 11,5 og 25,7

picomol/liter og 23,3 og 50,3 picomol/liter 10 minutter, 2 timer og 6 timer efter inhalation.

dk_hum_33756_spc.doc

Side 7 af 10

Kumulativ urinudskillelse af formoterol, efter administration af inhalationspulver (12-24

mikrogram), samt to forskellige aerosol formuleringer (12-96 mikrogram), viser en dosis-

proportional stigning af den i cirkulationen tilgængelige mængde formoterol.

Fordeling

61-64% af formoterol er bundet til plasma proteiner (34% primært til albumin).

Der forekommer ingen mætning af “binding sites” i koncentrationsområdet for terapeutiske

doser.

Biotransformation

Formoterol elimineres primært ved glukoronidering. En del metaboliseres ved O-demetylering

efterfulgt af glukoronidering.

Elimination

Eliminationen af formoterol lader til at være flerfaset; den tilsyneladende halveringstid

afhænger af det betragtede tidsinterval. Baseret på plasma eller blod koncentrationer op til 6, 8

eller 12 timer efter oral administration, er eliminations-halveringstiden 2-3 timer. Udfra

urinudskillelseshastigheder mellem 3 og 16 timer efter inhalation, er halveringstiden bestemt

til 5 timer.

Formoterol og metabolitter elimineres fuldstændigt af kroppen, 2/3 (af oral dosis) via urinen og

1/3 via fæces. Efter inhalation udskilles 6-9% af dosis uomdannet i urinen. Den renale

clearance af formoterol fra blod er 150 ml/min.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Mutagenicitet

Der er blevet udført mutagenicitetsforsøg med et bredt udvalg af eksperimentelle endpoints.

Der blev ikke fundet nogen genotoksisk effekt i nogen af de udførte in vitro eller in vivo

forsøg.

Karcinogenicitet

2-års studier med rotter og mus viser intet karcinogent potentiale.

Hanmus der behandles med meget høje doser formoterol, har en lidt større sandsynlighed for

udvikling af godartet adrenal subkapsulær celle-tumor. Dette skyldes formentlig forandringer i

den fysiologiske aldringsproces.

To studier med rotter, dækkende 2 forskellige dosisområder, viste en stigning i antallet af

tilfælde af mesovarial leiomyom. Disse godartede neoplasmer var typisk associeret med

langtidsbehandling af rotter, med høje koncentrationer af beta-2-adrenerge medikamenter. Et

større antal tilfælde af ovariecyster og godartede granulosa/teka celle-tumorer blev ligeledes

observeret; beta-agonister er kendt for at påvirke rottens ovarier og dette er sandsynligvis

specifikt for gnavere. Få andre tumor-typer blev observeret ved højere doser, men de optræder

inden for hyppigheden i den historiske kontrol-population og ses ikke ved forsøgene med lav

dosis.

Ingen af tumor tilfældene forøges i statistisk signifikant omfang ved laveste dosis; en dosis der

giver en 10 gange større systemisk påvirkning end den forventet fra den maksimalt anbefalede

formoterol dosis.

dk_hum_33756_spc.doc

Side 8 af 10

På baggrund af disse fund, samt det manglende mutagene potentiale konkluderes det, at

formoterol ikke udviser nogen karcinogen risiko ved terapeutiske doser.

Reproduktionstoksicitet

Forsøg med dyr har ikke vist nogen teratogen virkning. Efter oral administration, udskilles

formoterol i mælken på diegivende rotter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Kapslen indeholder gelatine

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25°C. Opbevares i original emballage.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PVCD blister.

Pakningsstørrelser

1 inhaler + 10, 20, 30, 50, 56, 60, 100, 120, 180 eller 200 kapsler.

2 inhalere + 100 kapsler.

4 inhalere + 200 kapsler.

50 inhalere + 500 kapsler.

50 eller 60 kapsler uden inhaler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Det bør sikres, at patienten har modtaget vejledning i brugen af inhalatoren af lægen eller

apotekspersonalet.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

dk_hum_33756_spc.doc

Side 9 af 10

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Dulcinea s/n, Alcalá de Henares

28805 Madrid

Spanien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

33756

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. februar 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

4. marts 2020

dk_hum_33756_spc.doc

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information