Formochem 12 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-12-2020

Aktiv bestanddel:
FORMOTEROLFUMARAT DIHYDRAT
Tilgængelig fra:
Laboratorios Liconsa, S.A.
ATC-kode:
R03AC13
INN (International Name):
FORMOTEROLFUMARATE DIHYDRATE
Dosering:
12 mikrogram
Lægemiddelform:
inhalationspulver, hård kapsel
Autorisationsnummer:
33758
Autorisation dato:
2004-02-16

Læs hele dokumentet

7. december 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Formochem, inhalationspulver, hård kapsel

0.

D.SP.NR.

21438

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Formochem

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hård kapsel indeholder 12 mikrogram formoterolfumarat svarende til 12,5 mikrogram

formoterolfumeratdihydrat.

Dette svarer til en leveret dosis på 10,3 mikrogram formoterolfumarat.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver hård kapsel indeholder 23,99 mg laktosemonohydrat

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver, hård kapsel

Gennemsigtige gelatinekapsler, som indeholder hvidt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Symptomatisk langtidsbehandling af vedvarende moderat og svær asthma bronchiale i

kombination med en langtids anti-inflammatorisk behandling (f.eks. kortikosteroider),

behandling af reversible obstruktive symptomer ved andre luftvejslidelser såsom kronisk

bronkitis med eller uden emfysem, forebyggelse af bronkospasme som følge af

anstrengelse eller allergeneksponering.

Formochem er indikeret for voksne og børn på 6 år og derover.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Kapslerne er kun beregnet til inhalation.

dk_hum_33758_spc.doc

Side 1 af 13

Formoterols bronkodilaterende virkning er stadig signifikant 12 timer efter inhalation.

Administration 2 gange daglig vil derfor i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt til at

kontrollere bronkokonstriktion associeret med kroniske tilstande både om dagen og om

natten.

Dosering

Voksne

Asthma bronchiale og behandling af reversible obstruktive symptomer ved andre

luftvejslidelser såsom kronisk bronkitis med eller uden emfysem:

Normal vedligeholdelsesdosis er 1 kapsel med inhalationspulver (12 mikrogram) to gange

om dagen.

Hvis det er nødvendigt at lindre eventuelle symptomer, kan der bruges yderligere 1-2

kapsler pr. dag. Patienten skal informeres om, at han/hun skal konsultere lægen, hvis den

ekstra dosis er nødvendig mere end to gange om ugen, da det er muligt, at tilstanden er

forværret.

Profylakse ved anstrengelsesudløst bronkospasme eller før en uundgåelig eksponering for

et kendt allergen:

Indholdet af 1 kapsel med inhalationspulver (12 mikrogram) inhaleres 15 minutter før

forventet aktivitet eller eksponering for allergenet. For voksne patienter med alvorlig astma

kan 2 kapsler (24 mikrogram) være nødvendigt.

Pædiatrisk population

Børn fra 6

år og unge (<18 år)

Asthma bronchiale og behandling af reversible obstruktive symptomer ved andre

luftvejslidelser såsom kronisk bronkitis med eller uden emfysem:

Normal vedligeholdelsesdosis er 1 kapsel med inhalationspulver (12 mikrogram) to gange

om dagen.

Profylakse ved anstrengelsesudløst bronkospasme eller før en uundgåelig eksponering for

et kendt allergen:

Indholdet af 1 kapsel med inhalationspulver (12 mikrogram) inhaleres 15 minutter før

forventet aktivitet eller eksponering for allergenet.

Bør ikke anvendes til børn under 6 år.

Det skal sikres, at patienten instrueres af en læge eller apotek i brugen af inhaleren.

Administration

Administration og brugsanvisning

Kapslerne er kun beregnet til inhalation.

Træk hætten af.

dk_hum_33758_spc.doc

Side 2 af 13

Hold godt fast i inhalerens bund og drej mundstykket i pilens retning for at åbne den.

Anbring med tørre hænder én kapsel i det kapselformede rum i inhalerens bund.

Vrid mundstykket til den lukkede position.

Idet inhaleren holdes lodret (mundstykket øverst), presses der fast på de to knapper

samtidig og kun en enkelt gang. Dette vil gennembore kapslen. Slip knapperne.

Bemærk:

Det kan ske, at gelatinekapselfragmenter og små stykker af gelatinekapslen kommer ind i

munden og halsen under inhalationen. Gelatinestykker er uskadelige og bliver fordøjet

efter synkning. Risikoen for, at gelatinekapslen fragmenteres, minimeres, hvis du fjerner

kapslen fra blisterpakningen lige umiddelbart før brugen og kun presser på de to knapper

en enkelt gang.

Ånd helt ud.

dk_hum_33758_spc.doc

Side 3 af 13

Anbring mundstykket i munden og læg hovedet en smule bagover. Luk læberne

sammen omkring mundstykket og ånd ind så hurtigt og så dybt, som du kan.

Hold vejret så længe, som du kan uden ubehag, imens du tager inhaleren ud af

munden. Træk derefter vejret almindeligt. Åbn inhaleren for at se, om der stadig er

noget pulver i kapslen. Hvis der stadig er pulver i kapslen, gentages trin 6 til 8.

Vip den tomme kapsel ud efter brug og luk mundstykket.

Rengøring af inhaler:

For at fjerne restpulver renses mundstykket og kapslen med en tør klud. En ren, blød børste

kan også bruges.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Takyarytmier og tredjegrads atrioventrikulært blok

Idiopatisk subvalvulær aortastenose

Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati

Tyreotoksikose

Forlængelse af QT-interval

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Formoterol bør ikke bruges (og er ikke tilstrækkeligt) som den første behandling af astma.

Astmapatienter, der har behov for behandling med langtidsvirkende β

-agonister, bør også

modtage optimal anti-inflammatorisk vedligeholdelsesbehandling med kortikosteroider.

Patienterne skal rådes til at fortsætte med at indtage deres anti-inflammatoriske behandling

uændret efter påbegyndelse af formoterol, selv når symptomerne aftager. Varer

symptomerne ved, eller hvis der er behov for, at behandlingen med β

-agonister øges,

indikerer dette en forværring af den underliggende tilstand, og der skal foretages en

revurdering af vedligeholdelsesbehandlingen.

Selv om formoterol kan introduceres som tillægsbehandling, når inhalation af

kortikosteroider ikke giver tilstrækkelig kontrol af astmasymptomer, bør patienter ikke

initieres på formoterol under en akut alvorlig forværring af astmaen, eller hvis de har

astma, der er ved at forværres signifikant eller akut. Der kan forekomme svære

astmarelaterede bivirkninger og forværringer under behandling med formoterol. Patienter

dk_hum_33758_spc.doc

Side 4 af 13

bør anmodes om at fortsætte behandlingen, men kontakte lægen, hvis astmasymptomerne

forbliver ukontrollerede eller forværres efter initiering med formoterol (se pkt. 4.2).

Når astmasymptomerne er under kontrol, bør man overveje gradvist at reducere

formoteroldosen. Regelmæssig kontrol af patienten er vigtig, når behandlingen nedtrappes.

Den lavest effektive dosis af formoterol bør anvendes.

Den maksimale daglige dosis bør ikke overskrides. Langtidssikkerheden af regelmæssig

behandling ved doser på mere end 36 mikrogram pr. dag til voksne med astma, 18

mikrogram pr. dag til børn med astma, og 18 mikrogram pr. dag til patienter med KOL er

ikke blevet etableret.

Regelmæssigt behov for lægemidler (dvs. profylaktisk behandling med f.eks.

kortikosteroider og langtidsvirkende β2-agonister) til forebyggelse af

anstrengelsesinduceret bronkokonstriktion flere gange om ugen, trods en tilstrækkelig

vedligeholdelsesbehandling, kan være et tegn på suboptimal astmakontrol og berettiger en

revurdering af astmabehandlingen og en evaluering af patientens overholdelse af

behandlingen.

Pludselig og progredierende forværring af astmasymptomer kan være livsfarligt og kræver

omgående lægebehandling. Et signifikant overskud af den ordinerede enkeltdosering samt

af den daglige dosering kan være farligt pga. virkningerne på hjertet (hjertearytmi, stigning

af blodtrykket) kombineret med forandringer af saltkoncentrationen i kropsvæskerne

(elektrolytforandringer) og skal derfor undgås (se pkt. 4.9).

Formochem bør ikke anvendes sammen med en yderligere langtidsvirkende beta-2-agonist

(LABA).

Formoterol inhalationspulver bør ikke bruges terapeutisk i tilfælde af for tidlig fødsel eller

truende abort.

Ligesom andre beta-2 agonister kan formoterol begrænse veer på grund af relaksation af

den glatte muskulatur i uterus.

Samtidige sygdomme

Der bør udvises forsigtighed, ved behandling af patienter, som har vanskeligt vedat

kontrollere diabetes mellitus, fæokromocytom, svær hypertension, aneurismer eller andre

alvorlige hjertekarsygdomme, såsom iskæmisk hjertesygdom, svær hjerteinsufficiens,

alvorlige hjertefejl eller okklusive karsygdomme, især arteriosklerose.

Formoterol kan inducere en forlængelse af QTc-intervallet. Der bør udvises forsigtighed

ved behandling af patienter med risiko for forlænget QTc-interval, f.eks. ved patienter som

behandles med lægemidler, der påvirker QTc-intervallet (se pkt. 4.5).

I starten af behandlingen bør blodglucose kontrolleres hyppigere hos diabetespatienter på

grund af beta-2-agonisters hyperglykæmiske virkning.

Paradoks bronkospasme

Som med al anden inhalationsterapi er der en risiko for paradoks bronkospasme. Hvis dette

opstår, skal behandlingen afbrydes omgående og erstattes med en alternativ behandling (se

pkt. 4.8).

dk_hum_33758_spc.doc

Side 5 af 13

Astmarelateret død

Formoterol, det aktive stof i Formochem, hører til klassen af LABAs. I en studie med

salmeterol, en anden langtidsvirkende beta-2-agonist, blev der observeret en højere

mortalitetsrate pga. astma hos patienter, som blev behandlet med salmeterol (13/13.176),

end i placebogruppen (3/13.179). Risikoen blev signifikant reduceret ved samtidig

behandling med inhalerede glucocorticoider. Der blev ikke gennemført et tilsvarende

studie for at fastlægge, om raten af astmarelaterede dødstilfælde stiger med Formochem.

dk_hum_33758_spc.doc

Side 6 af 13

Hypokaliæmi

Potentielt alvorlig hypokaliæmi kan opstå som følge af en β2-agonistbehandling. Særlig

forsigtighed anbefales ved akut og alvorlig astma, fordi den tilknyttede risiko kan øges af

hypoxi. Den hypokaliæmiske virkning kan have en potenserende virkning ved samtidig

behandling med xanthin-derivater (f.eks. theophyllin), steroider og diuretika (se pkt. 4.5).

Serum-kaliumniveauer bør derfor overvåges. Især hos patienter med lave udgangs-

kaliumniveauer eller specielle risici med hensyn til en reduktion af kaliumniveauet i blodet

bør dette niveau regelmæssigt kontrolleres, selv hvis der under forudgående behandling

med kortidsvirkende beta-2-agonister ikke blev observeret en reduktion af dette niveau.

Om nødvendigt skal kalium substitueres.

En reduktion af serum-kaliumniveauer resulterer i en øget virkning af lægemidler, der

indeholder (se pkt. 4.5).

Ukorrekt indgivelsesvej

Der har været indberetninger om patienter, som ved en fejltagelse har indtaget formoterol-

kapsler i stedet for at placere kapslerne i inhalatoren. Størstedelen af disse indtagelser var

ikke forbundet med bivirkninger. Lægen bør drøfte den korrekte anvendelse af formoterol

med patienten (se pkt. 4.2). Hvis en patient med ordineret formoterol ikke føler en

forbedring af åndedrættet, bør lægen spørge patienten om, hvordan denne bruger

inhalatoren.

Andre forholdsregler

Formoterol indeholder laktosemonohydrat (mindre end 500 mikrogram per indgivet dosis).

Denne mængde forårsager almindeligvis ingen problemer for personer med

laktoseintolerans. Patienter med sjældne arvelige problemer som galaktoseintolerans,

Lapp-laktase-mangel eller glukose-galaktose-malabsorption bør ikke bruge dette

lægemiddel.

Anvendelsen af Formochem kan føre til positive resultater ved dopingkontrol. Misbrug af

Formochem som dopingstof kan være sundhedsfarligt.

Pædiatrisk population

Børn op til 6 år bør ikke behandles med formoterol, da der er begrænsede erfaringer med

brugen til denne gruppe.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke blevet udført specifikke interaktionsstudier med formoterol.

Der er en teoretisk risiko for, at samtidig behandling med andre lægemidler, der er kendt

for at øge QTc-intervallet, kan give anledning til en farmakodynamisk interaktion med

formoterol og øge den mulige risiko for ventrikulære arytmier. Eksempler på sådanne

lægemidler omfatter visse antihistaminer (f.eks. terfenadin, astemizol, mizolastin), visse

antiarytmika (f.eks. quinidin, disopyramid, procainamid), phenothiaziner, monoamin-

oxidasehæmmere, macrolider (f.eks. erythromycin) og tricykliske antidepressiva.

Da de derved kan øge den mulige virkning af beta 2-agonister som Formochem på

hjertekredsløbsystemet, bør en ledsagende behandling udføres med forsigtighed.

Formoterol kan interagere med monoamineoxidasehæmmere og bør ikke gives til

patienter, der modtager behandling med disse eller op til 14 dage efter seponering.

dk_hum_33758_spc.doc

Side 7 af 13

Samtidig behandling med andre sympatomimetika, såsom andre β2-agonister eller efedrin,

kan forstærke formoterols bivirkninger og kan kræve titrering af dosis.

En samtidig administration af formoterol og theophyllin kan resultere i en gensidig

potensering. Desuden er en øget forekomst af uønskede virkninger som hjertearytmi mere

sandsynligt (se "Hypokaliæmi" i pkt. 4.4). Stoffer som igen øger den sympatomimetiske

virkning, som f.eks. L-Dopa, L-thyroxin, oxytocin eller alkohol, kan påvirke

kredsløbsreguleringen i forbindelse med Formochem.

På grund af en mulig potensering af virkningen af beta-2-sympatomimetiske stoffer bør en

samtidig indtagelse af tricykliske antidepressiva og anvendelse af Formochem

gennemføres med forsigtighed.

Samtidig behandling med xanthin-derivater, steroider eller diuretika såsom thiazider og

loop-diuretika kan forstærke en sjælden hypokaliæmisk skadelig effekt af β2-agonister.

Hypokaliæmi kan øge tilbøjeligheden til arytmier hos patienter, der behandles med

digitalisglykosider (se pkt.

4.4).

Formoterols bronkodilaterende virkning kan forstærkes af antikolinergika, kortikosteroider

og xanthin-derivater.

Kombinationen af kortikosteroider og formoterol kan have en hyperglykæmisk virkning.

Der er en øget risiko for arytmier hos patienter, der samtidig modtager anæstesi med

halogenerede hydrocarboner. Hvis en anæstesi med halogenerede anæstetika er planlagt,

skal der sørges for, at Formochem ikke anvendes inden for mindst 12 timer, før bedøvelsen

induceres.

Beta-adrenerge blokkere kan mindske eller modvirke virkningen af formoterol. Formoterol

bør derfor ikke gives sammen med beta-adrenerge blokkere (herunder øjendråber), med

mindre der er tvingende årsager.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen adækvate data fra anvendelse af formoterol til gravide kvinder. I dyrestudier

medførte formoterol implantationstab, såvel som reduceret tidlig postnatal overlevelse og

fødselsvægt. Disse virkninger sås ved betydeligt større systemisk eksponering end dem,

der nås ved klinisk anvendelse af formoterol. Behandling med formoterol kan overvejes i

alle graviditetens stadier, hvis det er påkrævet for at opnå astmakontrol, og hvis de

forventede fordele for moderen er større end enhver mulig risiko for fostret. Den

potentielle risiko for mennesker er ikke kendt.

Amning

Det vides ikke, om formoterol udskilles i modermælk. Hos rotter er der påvist små

mængder af formoterol i modermælk. Administration af formoterol til ammende kvinder

bør kun overvejes, hvis de forventede fordele for moderen er større end enhver mulig

risiko for barnet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

dk_hum_33758_spc.doc

Side 8 af 13

Formoterol påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst rapporterede bivirkninger ved behandling med β2-agonister, såsom tremor og

palpitationer, er tilbøjelige til at være milde og forsvinder efter få dages behandling.

Bivirkningerne, som er forbundet med formoterol, er angivet nedenfor efter

systemorganklasse og hyppighed. Hyppighederne er defineret som: meget almindelige

(≥1/10), almindelige (≥1/100 til <1/10), ikke almindelige (≥1/1.000 til < 1/100), sjældne

(≥1/10.000 til < 1/1.000) og meget sjældne (<1/10.000).

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Meget sjældne

Trombocytopeni

Immunsystemet

Sjældne

Overfølsomhedsreaktioner f.eks.

bronkospasme, eksantem, urticaria,

pruritus, svær hypotension,

angioødem

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelige

Hypokaliæmi, Hyperglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelige

Agitation, rastløshed, søvn-

forstyrrelser, angst

Meget sjældne

Adfærdsforstyrrelser, hallucinationer

Nervesystemet

Almindelige

Hovedpine, tremor

Ikke almindelige

Nervøsitet, søvnløshed, svimmelhed,

smagsforstyrrelser

Meget sjældne

CNS-stimulation

Hjerte

Almindelige

Palpitationer

Ikke almindelige

Takykardi

Sjældne

Hjertearytmier f.eks. atrieflimren,

supraventrikulær takykardi,

ekstrasystoli, angina pectoris

Meget sjældne

Forlængelse af QTc-intervallet

Vaskulære sygdomme

Sjældne

Svingende blodtryk

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelige

Hoste

Ikke almindelige

Forværret bronkospasme, Irritation i

halsen

Sjældne

Paradoks bronkospasme (se pkt. 4.4)

Meget sjældne

Dyspnø, forværring af astma

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelige

Kvalme, mundtørhed

Hud og subkutane væv

Ikke almindelige

Hyperhidrose

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelige

Muskelkramper, myalgi

Nyrer og urinveje

Sjældne

Nefritis

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget sjældne

Perifert ødem

dk_hum_33758_spc.doc

Side 9 af 13

Behandling med beta -2-agonister kan resultere i forhøjet blodkoncentration af insulin, frie

fedtsyrer, glycerol og ketonestoffer.

Hjælpestoffet lactose indeholder små mængder mælkeprotein. Dette kan forårsage

allergiske reaktioner.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der er begrænset klinisk erfaring med hensyn til behandling af overdosis. En overdosering

vil sandsynligvis medføre symptomer, der er typiske for beta-2-agonister: tremor,

hovedpine, palpitationer, takykardi, hyperglykæmi, hypokaliæmi, forlænget QTc-interval,

ventrikulære arytmier, søvnighed, metabolisk acidose, hypotension, kvalme og opkastning.

Beta-2-agonister kan fremkalde iskæmisk hjertesygdom ved akut reduktion af det

diastoliske blodtryk eller udløsning af hjertearytmier

Behandling

Understøttende og symptomatisk.

I alvorlige tilfælde bør patienten indlægges på et hospital.

Brug af kardioselektive betablokkere skal ske med den yderste forsigtighed, da brugen af

beta-2-adrenerge blokkere kan fremprovokere bronkospasme. Serum-kalium skal

monitoreres.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: R 03 AC 13. Midler mod obstruktiv lungesygdom, adrenergica til inhalation,

selektive beta-2-adrenoceptor agonister.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Formoterol er en potent selektiv beta-2-adrenerg receptoragonist. Formoterol udviser en

bronkodilaterende effekt hos patienter med reversibel luftvejsobstruktion. Virkningen

indtræder hurtigt (inden for 1-3 minutter) og er stadig signifikant 12 timer efter inhalation.

Ved terapeutiske doser er de kardiovaskulære virkninger små og optræder kun

lejlighedsvist.

Formoterol hæmmer frigørelsen af histamin og leukotriener fra passivt sensibiliseret

human lunge. Der er observeret visse anti-inflammatoriske egenskaber, såsom inhibering

af ødem og inflammatorisk celleakkumulation, i forsøg med dyr.

dk_hum_33758_spc.doc

Side 10 af 13

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information