Fluor-18-FDG injektionsvæske

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

31-12-2014

Aktiv bestanddel:
Fludeoxyglucose (18-F)
Tilgængelig fra:
Rigshospitalet, afsnit 3982 PET & Cyklotron-enheden
ATC-kode:
V09IX04
INN (International Name):
Fludeoxyglucose (18-F)
Lægemiddelform:
injektionsvæske
Autorisationsnummer:
02010
Autorisation dato:
1999-05-28

Dokumenter på andre sprog

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

19-06-2021

Læs hele dokumentet

20. april 2010

PRODUKTRESUMÉ

for

Norodyl Vet., tabletter 20 mg og 50 mg

0.

D.sp.nr.

23001

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Norodyl Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof:

1 tablet indeholder enten 20 mg eller 50 mg carprofen.

Hjælpestoffer:

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig list over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Hvide/råhvide runde tabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund

4.2

Terapeutiske indikationer

Antiinflammatorisk og analgetisk behandling af lidelser i muskler, led og skelet og

behandlingen af post operative smerter hos hunde.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til dyr med gastrointestinale lidelser (inklusiv invasiv mave-

tarmoperation), hæmostatiske lidelser, nyrelidelser, moderate/svære lever eller, hjerte- lidelser

eller til dyr, som viser tegn på overfølsomhed over for produktet.

Må ikke anvendes til katte.

4.4

Særlige advarsler

Ingen

dk_hum_02010_spc.doc

Side 1 af 4

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forsigtighed bør udvises ved anvendelse til hvalpe under 6 uger og til meget gamle hunde.

Særlig opmærksomhed bør udvises ved medicinering af dehydrerede, hypovolæmiske dyr og

dyr med hjerte eller, leversygdomme samt ved tilstedeværelse af infektioner.

Se afsnit 4.3

Samtidig medicinering med potente nyretoksiske lægemidler eller andre NSAID-produkter

bør undgås.

Ved langtidsbehandling bør hunden jævnligt kontrolleres af dyrlægen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Bivirkninger ved brug af NSAID-produkter omfatter opkastning, diarre, gastrointestinal

blødning, appetitløshed, letargi samt lever- og nyrelidelser. Disse bivirkninger er sædvanligvis

forbigående, men kan i sjældne tilfælde være alvorlige og i få tilfælde dødelige.

Som ved andre NSAID-produkter, er der risiko for sjældne nyre- eller idiosynkratiske

leverbivirkninger.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Er kontraindiceret til drægtige tæver på grund af manglende specifikke studier.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Carprofen bør ikke administreres samtidigt med eller inden for 24 timer efter administration

af andre NSAID-produkter eller steroider eller sammen med antikoagulanter. Carprofen er i

høj grad proteinbundet og kan derfor konkurrere med andre lægemidler med høj

proteinbinding.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral administration.

Dosis er 4 mg pr. kg legemsvægt pr. dag. Dosen bør opdeles i to lige dele og administreres af

to omgange. Ved behandling i længere tid end 14 dage bør hunden regelmæssigt undersøges

af den behandlende dyrlæge.

For at få forlænget den post operative anti-inflammatoriske og analgetiske virkning, kan

parenteral behandling efterfølges af peroral Norocarp tabletter, i doser på 4 mg per kg per dag,

delt i 2 doser og administrering 2 gange i lige dele, i optil 5 dage.

4.10

Overdosering

Symptomatisk behandling bør initieres.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Farmakoterapeutisk gruppe: Non-steroid/antireumatisk antiinflammatorisk stof (NSAID).

dk_hum_02010_spc.doc

Side 2 af 4

ATCvet-kode: QM 01 AE 91

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Carprofen (CPF), (±)-6-chlor-α-methylcarbazol-2-eddikesyre er et non-steroid

antiinflammatorisk stof (NSAID) med analgetisk og antipyretisk virkning og tilhører gruppen

af propionsyre-derivater. Det er nærmere betegnet et derivat af phenylpropionsyre og tilhører

NSAID-gruppen af arylpropionsyre. Som et medlem af 2-arylpropionsyregruppen indeholder

det et chiral-center i C2 i propion-delen, og findes derfor i to forskellige stereoisomeriske

former –(+)-S- og (-)-R-enantiomerer.

Virkningsmekanismen er ikke fuldstændig klarlagt. Carprofen hæmmer enzymet

cyclooxygenase i prostaglandinsyntesen, men inhiberingen er ringe i forhold til carprofens

antiinflammatoriske og analgetiske virkning. Ved terapeutiske doser til hunde er inhibitionen

af cyclooxygenase (prostaglandin eller tromboxan) og lipoxygenase (leukotrien) ubetydelig

eller ikke eksisterende.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Carprofen absorberes hurtigt og maksimal serumkoncentration (ca. 20-30 mikrogram/ml) nås

inden for 2 timer efter peroral administration af 4 mg/kg legemsvægt. Biotilgængeligheden er

>90% og proteinbindingsgraden er >99%. Halveringstiden er ca. 6 timer (4,1-7,9).

Udskillelsen sker hovedsageligt via galden; 70 % af en intravenøst indgivet dosis udskilles i

metaboliseret form via fæces og 8-15 % via urinen.

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose

Lactosemonohydrat

Croscarmellosenatrium

Povidon, natriumlaurilsulfat

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

Polypropylenbeholder med polyethylenlåg:

20 mg: 100 og 500 tabletter.

50 mg: 100 og 500 tabletter.

Blisterpakning af PVC/aluminium:

20 mg: 10, 20 og 100 tabletter.

dk_hum_02010_spc.doc

Side 3 af 4

50 mg: 10, 20, 100 og 500 tabletter.

Det er ikke alle pakningsstørrelser, som nødvendigvis er markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

NEWRY

Co. Down, BT35 6JP

Nordirland

Repræsentant

ScanVet Animal Health

Kongevejen 66

3480 Fredensborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

20 mg: 38231

50 mg: 38232

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

13. december 2005

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. april 2010

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

B

dk_hum_02010_spc.doc

Side 4 af 4

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information