Flunixin Vet. 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-01-2015

Aktiv bestanddel:
Flunixinmeglumin
Tilgængelig fra:
ScanVet Animal Health A/S
ATC-kode:
QM01AG90
INN (International Name):
Flunixinmeglumin
Dosering:
50 mg/ml
Lægemiddelform:
injektionsvæske, opløsning
Terapeutisk gruppe:
Hest, Kvæg, Svin
Autorisationsnummer:
18719
Autorisation dato:
1997-12-12

Læs hele dokumentet

7. november 2007

PRODUKTRESUMÉ

for

Flunixin Vet., injektionsvæske til hest

0.

D.SP.NR.

9690

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Flunixin Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml. indeholder:

Flunixin som flunixinmeglumin 50 mg

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hest.

4.2

Terapeutiske indikationer

Aseptiske inflammationer i bevægelsesapparatet og kolik hos hest.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes ved hjerte-, nyre-, lever- og mave-tarmlidelser eller hvor der er tegn på

bloddyskrasi eller overfølsomhed overfor produkter.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Bør ikke gives til væddeløbsheste indenfor 8 dage før et løb.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Den anbefalede dosis bør ikke overskrides.

Dyrene bør ikke behandles i mere end fem dage.

18719_spc.doc

Side 1 af 3

Undgå intra-arteriel injektion.

Undgå at bruge præparatet til dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, da der kan

være risiko for øget nyretoksisitet.

Brug til dyr under 6 uger gamle og til gamle dyr kan indebære yderligere risiko for bivirkninger:

Hvis brug til disse aldersgrupper ikke kan undgås, kan det være nødvendigt at reducere dosis og

observere dyrene nøje klinisk.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Gastrointestinale reaktioner kan forekomme.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Bør ikke gives til drægtige hopper.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Kompatibiliteten bør overvåges nøje, når yderligere samtidig behandling er nødvendig.

Andre NSAIDs bør ikke administreres samtidig eller indenfor 24 timer.

Bør ikke gives sammen med andre stærkt protein bundne præparater, da dette kan resultere i for

høje plasmakoncentrationer af frit flunixin og dermed fare for toksiske reaktioner.

Bør ikke gives samtidig med potensielt nefrotoksiske lægemidler.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Kolik:

Anbefalet dosis er 1,1 mg/kg kropsvægt, svarende til 1 ml/45 kg. Behandlingen kan gentages én

eller to gange om nødvendigt.

Aseptiske inflammationer i bevægelsesapparatet:

1,1 mg/kg, svarende til 1 ml/45 kg, én gang dagligt i op til fem dage efter behov.

4.10 Overdosering

Ved symptomer på overdosering bør lægemidlet seponeres øjeblikkelig.

Symptomatisk behandling.

4.11 Tilbageholdelsestid

Slagtning:

Hest

3 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe:

ATCvet-kode: QM 01 AG 90

5.1

Farmakologiske egenskaber

Potent ikke-narkotisk, ikke-steroid anti-inflammatorisk præparat (NSAID) med

antiinflammatoriske, analgetiske, antipyretiske og anti-endotoxiske egenskaber. Effekten udøves

via en reversibel hæmning af cyclo-oxygenasen, der medvirker ved dannelse af prostaglandiner.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

18719_spc.doc

Side 2 af 3

-

5.3

Miljømæssige forhold

-

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Propylenglycol, phenol, diethanolamin, natriumformaldehydsulfoxylat, dinatriumedetat, vand til

injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Produktet anvendes indenfor 28 dage efter anbrud.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

50 og 100 ml hætteglas af klart type I glas lukket med bromobutyl gummilukkere og forseglet

med aluminiumshætter.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ubrugt produkt skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

3480 Fredensborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

18719

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

12. december 1997

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

18719_spc.doc

Side 3 af 3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information