Flumazenil "Hameln" 0,1 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-08-2020

Aktiv bestanddel:
FLUMAZENIL
Tilgængelig fra:
hameln pharma gmbh
ATC-kode:
V03AB25
INN (International Name):
flumazenil
Dosering:
0,1 mg/ml
Lægemiddelform:
injektionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
38081
Autorisation dato:
2005-11-29

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Flumazenil hameln 0,1 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

flumazenil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

- - Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

-

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De får Flumazenil

3. Sådan gives Flumazenil

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Flumazenil er en antidot (et modvirkende stof) til fuld eller delvis ophævelse af den centrale

sedative virkning af benzodiazepiner (specifik gruppe med sedative, søvnfremkaldende,

muskelafspændende og angstdæmpende egenskaber).

Flumazenil kan derfor anvendes af en narkoselæge til at vække Dem efter bestemte

diagnostiske test, eller hvis De har været i intensivbehandling under sedative betingelser.

Flumazenil kan også anvendes til diagnose og behandling af forgiftninger eller ved en

overdosering af benzodiazepiner.

Flumazenil kan også anvendes hos børn (over 1 år) til at vække dem efter sedation med

benzodiazepiner.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE FÅR FLUMAZENIL

De vil få Flumazenil af en læge med speciel træning under strengt opsyn.

De må IKKE få Flumazenil

hvis De er allergisk over for Flumazenil eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Flumazenil (angivet I punkt 6).

hvis De tager benzodiazepiner til behandling af en livstruende situation som f.eks.

kontrol af hjernetrykket (forhøjet intrakranialt tryk) eller et alvorligt epileptisk anfald

(status epilepsi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Inden De får Flumazenil, skal De fortælle lægen:

hvis De har epilepsi og har taget benzodiazepiner over en længere periode. Flumazenil

kan forårsage anfald.

hvis De har nedsat leverfunktion.

hvis De har eller tidligere har haft alvorligt kranietraume. Flumazenil kan øge trykket i

Deres hjerne.

hvis De har været urolig inden en operation, har haft panikanfald eller været urolig over

længere tid. Flumazenil kan i givet fald forårsage nye anfald.

hvis De har fået langvarig behandling eller behandling med høje doser af

benzodiazepiner. En hurtig injektion af Flumazenil med en dosis højere end 1 mg kan

give abstinenssymptomer.

hvis De er afhængig af alkohol eller sovemidler, er der en større risiko for

benzodiazepintolerans og afhængighed, og derfor en øget risiko for

abstinenssymptomer. Deres narkoselæge bør tilpasse Deres dosis meget nøje.

Pas også på følgende:

Flumazenil ophæver kun virkningen af benzodiazepiner.

Der kan ikke forventes en virkning hvis en nedsat bevidsthed skyldes andre midler.

Selvom benzodiazepin gives for at reversere døsighed, kan De føle Dem døsig igen op

til 24 timer efter indgivelse af Flumazenil. Det er fordi den sedative effekt af

benzodiazepiner varer længere end den anti-sedative effekt af Flumazenil. Det er

derfor nødvendigt at De bliver overvåget, hvis muligt på en intensivafdeling, indtil alle

mulige virkninger af benzodiazepin er forsvundet.

I specielle tilfælde, hvis operationen er meget invasiv og giver mange smerter, kan

narkoselægen holde Dem sovende.

Flumazenil anbefales ikke til at behandle benzodiazepinafhængighed eller symptomer

derpå.

Hvis De får Flumazenil ved afslutningen af en operation for at vække Dem, må det først

gives efter at virkningen af de muskelafspændende midler er aftaget.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Børn

Hos børn, som tidligere er blevet sederet med midazolam: Disse børn skal nøje overvåges

på intensivafdelingen i mindst 2 timer efter indgivelse af Flumazenil, da gentagen sedering

eller respirationsvanskeligheder kan forekomme. I tilfælde af sedation med andre

benzodiazepiner, skal overvågningen tilpasses den forventede varighed.

Børn må kun få Flumazenil efter tilsigtet sedering. Der er utilstrækkelige data for andre

indikationer. Det samme gælder børn under 1 år.

Brug af andre lægemidler sammen med Flumazenil hameln

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager andre lægemidler, for nylig

har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept. Disse oplysninger skal bruges, så narkoselægen nøje

kan justere Deres dosis.

Det er særligt vigtigt, at De fortæller lægen eller sygeplejersken, hvis De tager følgende

lægemidler:

zopiclon og triazolopyridazin (mod søvnløshed)

benzodiazepiner (f.eks. diazepam, midazolam)

tricykliske eller tetracykliske midler mod depressioner, som f.eks. amitriptylin,

nortriptylin, clomipramin, mirtazapin, mianserin og imipramin.

Ved brug af Flumazenil skal det i tilfælde af en utilsigtet overdosis tages i betragtning, at de

toksiske effekter af andre psykofarmaka (særligt tricykliske antidepressiva såsom

imipramine) der tages samtidig, kan øges, når virkningen af benzodiazepin aftager.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De får dette

lægemiddel.

Risikoen for ufødte fostre hos mennesker er ikke blevet etableret, så det anbefales ikke at

anvende Flumazenil under graviditet, medmindre fordelen for patienten tydeligvis opvejer

risiciene for det ufødte barn, såsom i livstruende situationer eller andre nødsituationer.

Det vides ikke om Flumazenil udskilles i brystmælken. Det er derfor bedst ikke at amme 24

timer efter administrationen af Flumazenil.

Trafik og arbejdssikkerhed

Virkningen af Flumazenil er kortere end virkningen af benzodiazepiner. Derfor er det muligt

at De falder i søvn igen. De må ikke føre køretøjer eller betjene værktøj eller maskiner 24

timer efter administrationen af Flumazenil.

Flumazenil hameln inholder natrium

Flumazenil indeholder 3,7 mg natrium (hoved komponent af madlavnings-/bordsal) per ml.

Hvert 5 ml ampul indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium, dvs. den er i det

væsentlige natrium-fri.

Hvert 10 ml ampul indeholder 37 mg natrium. Dette svarer til 2% af den anbefalede

maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

3. SÅDAN FÅR DE FLUMAZENIL

Flumazenil administreres i en vene (intravenøst) såvel fortyndet som ufortyndet.

Flumazenil indgives intravenøst af en narkoselæge eller en læge med erfaring i anæstesi.

Lægen fastlægger den nødvendige dosis. Dette afhænger af Deres alder, vægt, lever- og

nyrefunktion, og hvad De får medicinen for. Flumazenil kan anvendes sammen med andre

midler som bruges til at ophæve en ubevidsthed.

Voksne:

Dosen afhænger af situationen, men som regel indgives en startdosis på 0,2 mg intravenøst

over 15 sekunder. Hvis det nødvendige bevidsthedsniveau ikke er opnået inden for 60

sekunder, kan der indgives yderligere en dosis på 0,1 mg, og dette gentages efter 60

sekunder indtil et tilfredsstillende bevidsthedsniveau opnås. Den maksimale dosis som kan

indgives, er 1,0 mg i anæstesien og 2 milligram på intensivafdelingen.

Behandlingen afbrydes hver 6. time for at overvåge hvorvidt gensedering forekommer.

Børn over 1 år:

Som regel indgives en startdosis på 0,01 milligram per kilogram kropsvægt (op til 0,2 mg)

intravenøst over 15 sekunder. Hvis det ønskede bevidsthedsniveau ikke opnås efter 45

sekunder, kan der yderligere injiceres 0,01 mg per kilogram kropsvægt (op til 0,2 mg). Dette

kan gentages med intervaller på 60 sekunder op til højst 4 gange og en maksimal samlet

dosis på 0,05 milligram per kilogram kropsvægt, eller 1 mg, afhængig af hvilken der er den

laveste.

Der foreligger ikke tilstrækkelige data for brug af Flumazenil til børn under 1 år.

Lægen vil beslutte om det er nødvendigt at give Flumazenil til Deres barn på denne alder.

Ældre:

Ældre patienter er generelt mere følsomme over for virkningen af Flumazenil, og de bør

derfor behandles med større forsigtighed.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hvis De har nedsat leverfunktion, vil lægen muligvis give Dem en lavere dosis.

Hvis De har brugt for meget Flumazenil

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af Flumazenil hameln,

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem

utilpas).

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis en bivirkning bliver alvorlig, eller hvis De oplever

en bivirkning som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Fortæl det straks til lægen eller sygeplejersken hvis De oplever noget af det følgende.

Flumazenil

forårsage

allergiske

reaktioner.

Symptomer

allergiske

reaktioner

inkluderer hævelse i ansigt, læber, hals eller tunge, udslæt og vejrtrækningsbesvær.

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

kvalme

Almindelige bivirkninger (kan forekomme op til 1 ud af 10 patienter):

-

allergiske reaktioner

svær følelsesmæssig labilitet

problemer med at falde i søvn eller blive ved med at sove (søvnløshed)

døsighed (somnolens)

svimmelhed

hovedpine

ufrivillig rysten eller sitren (tremor)

mundtørhed

hyperventilering

taleforstyrrelser

hudfornemmelser (f.eks. kold, varm, snurrende og prikkende fornemmelse) uden

stimulering (paræstesier)

dobbeltsyn

skelen (strabismus)

forhøjet tåreflod

hudrødme

lavt blodtryk når man rejser sig op fra liggende stilling

forbigående forhøjet blodtryk

opkastning

hikke

sveden

smerter på injektionsstedet

Almindelige bivirkninger efter hurtig injektion (behandling ikke nødvendig):

-

angst

-

uro

-

hjertebanken

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

angst

kramper

unormal hørelse

hurtigt eller langsomt hjerteslag

forhastet hjerteslag (ekstrasystole)

vejrtrækningsbesvær

hoste

stoppet næse

brystsmerter

skælven

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

alvorlige allergiske reaktioner

Hvis De er blevet behandlet med høje doser benzodiazepiner eller er blevet behandlet i

lang tid, kan Flumazenil fremkalde abstinenssymptomer. Symptomerne inkluderer

spænding, agitation, angst, stærk følelsesmæssig labilitet, forvirring, hallucinationer,

svimmelhed, sveden, hurtig puls, tremor og kramper, panikanfald, unormal gråd, agitation og

aggressiv adfærd.

Yderligere bivirkninger hos børn.

Generelt er bivirkningerne de samme hos børn som hos voksne. Unormal gråd, nervøsitet og

aggressive reaktioner er blevet rapporteret, når Flumazenil anvendes til ophævelse af

bevidsthedssedering.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, apotekspersonalet eller

sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Må ikke nedfryses. Opbevar

ampullerne i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Efter åbningen skal opløsningen straks anvendes.

Eventuel ubrugt opløsning fra åbne ampuller skal kasseres.

Lægemidlet bør ikke anvendes hvis opløsningen ikke er klar og farveløs.

Brug ikke Flumazenil efter den udløbsdato, der står på æsken efter “Exp.”

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til

miljøet må De ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller i skraldespanden.

Holdbarhed efter fortynding:

Den kemiske og fysiske stabilitet af fortyndingerne under brug er blevet påvist i et

døgn ved 25

C. Fra et mikrobiologisk standpunkt bør fortyndingerne anvendes med

det samme. Hvis de ikke anvendes med det samme, er opbevaringstiderne og -

forholdene under brug brugerens ansvar og skal normalt ikke være mere end et døgn

ved temperaturer mellem 2° og 8 °C, medmindre fortynding blev fortaget under

validerede og kontrollerede aseptiske forhold.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Flumazenil indeholder:

Aktivt stof: Flumazenil

1 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning indeholder 0,1 mg Flumazenil.

1 ampul med 5 ml opløsning indeholder 0,5 mg Flumazenil.

1 ampul med 10 ml opløsning indeholder 1,0 mg Flumazenil.

Øvrige indholdsstoffer: dinatriumedetat, iseddikesyre, natriumklorid,

natriumhydroxid og vand til injektion.

Udseende og pakningsstørrelser

Flumazenil er en klar og farveløs opløsning i glasampuller.

Æsker med 5 eller 10 ampuller med 5 ml.

Æsker med 5 eller 10 ampuller med 10 ml.

Der er muligt at ikke alle pakningsstørrelser markedsføres.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

hameln pharma gmbh

Inselstraße 1

31787 Hameln

Tyskland

Fremstiller

Siegfried Hameln GmbH

Langes Feld 13

31789 Hameln

Tyskland

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

38081

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark:

Flumazenil hameln

Tyskland:

Flumazenil-hameln 0,1 mg/ml Injektions-/Infusionslösung

Finland:

Flumazenil hameln 0,1 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos

Italien:

Flumazenil hameln 0,1 mg/ml soluzione iniettabile o per infusion

Holland

Flumazenil hameln 0,1 mg/ml, oplossing voor injectie / infusie

Norge:

Flumazenil hameln 0,1 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Sverige:

Flumazenil hameln

Storbritannien:

Flumazenil 100 micrograms/ml solution for injection/infusion

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til sundhedspersonale:

FORBEREDELSE GUIDE TIL:

Flumazenil hameln 0,1 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Der henvises til produktresuméet for fuld ordinering og andre oplysninger.

1.

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler undtagen de natriumchlorid

9 mg/ml (0,9 %) opløsning, glukose 50 mg/ml (5 %) opløsning eller natriumchlorid 4,5 mg/ml

(0.45 %) opløsning + glukose 25 mg/ml (2,5 %) opløsning (10, 20, 50 ml Flumazenil hameln

0,1 mg/ml i 500 ml opløsning). Kompatibilitet mellem flumazenil og andre opløsninger til

injektion er ikke påvist.

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet under brug i 24 timer ved 25 °C.

Ud fra en mikrobiologisk synsvinkel bør produktet anvendes umiddelbart. Er dette ikke

tilfældet ligger ansvaret for opbevaringstid og -betingelser inden anvendelsen hos brugeren

og bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2 til 8 °C, med mindre fortyndingen er foretaget

under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

2.

Dosering og indgivelsesmåde

Dette lægemiddel er kun beregnet til engangsbrug og eventuelle ubrugte opløsninger bør

kasseres.

Hvis flumazenil skal anvendes i infusioner, skal det først fortyndes.

Dosering

Voksne

Anæstesi

Anbefalet startdosis er 0,2 mg indgivet intravenøst over 15 sekunder. Hvis det ønskede

bevidsthedsniveau ikke er opnået inden for 60 sekunder, kan der injiceres en yderligere

dosis på 0,1 mg og dette gentages med intervaller på 60 sekunder, op til en maksimal dosis

på 1,0 mg. Den sædvanlige dosis er på mellem 0,3 og 0,6 mg, men denne dosis kan afvige

afhængig af patientens karakteristiske egenskaber og den anvendte benzodiazepin.

Intensivbehandling

Anbefalet startdosis er 0,3 mg indgivet intravenøst. Hvis det ønskede bevidsthedsniveau ikke

er opnået inden for 60 sekunder, kan der injiceres en yderligere dosis på 0,1 mg og dette

gentages med intervaller på 60 sekunder op til en maksimal dosis på 2 mg eller ind til

patienten vågner.

Hvis døsighed forekommer igen, kan en anden bolusinjektion af flumazenil indgives. En

intravenøs infusion på 0,1 – 0,4 mg/time være nødvendig.

Dosis

infusionshastighed

bør

tilpasses

individuelt

opnå

ønskede

bevidsthedsniveau.

Hvis der ikke opnås en betydelig bedring i bevidsthedsniveau eller lungefunktion efter

gentagne doser af flumazenil, bør der antages en non-benzodiazepin ætiologi.

Infusionen bør afbrydes hver 6. time for at bekræfte om en gensedering optræder.

For at undgå abstinenssymptomer hos patienter, der på intensivafdelinger, i en længere

periode har været behandlet med høje doser af benzodiazepiner, bør flumazenil doserne

titreres individuelt og indgives langsomt Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende

brugen.

Specielle populationer

Ældre

På grund af manglende data om anvendelsen af flumazenil til ældre patienter, skal der

bemærkes at denne gruppe generelt er mere følsom over for virkningen af lægemidler og

derfor bør behandles med større forsigtighed.

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion

Da flumazenil hovedsagligt omsættes i leveren, anbefales forsigtig titrering af dosen hos

patienter med nedsat leverfunktion. Der kræves ikke tilpasning af dosis til patienter med

nedsat nyrefunktion.

Pædiatrisk population

Børn over 1 år

Til ophævelse af sedation med benzodiazepiner hos børn, der er > 1 år, er den anbefalede

begyndelsesdosis 0,01 mg/kg (op til 0,2 mg) indgivet intravenøst over 15 sekunder. Hvis det

ønskede bevidsthedsniveau ikke er opnået efter en venteperiode på 45 sekunder kan en

yderligere injektion på 0,01 mg indgives (op til 0,2 mg), og gentages i intervaller på 60

sekunder om nødvendigt (maksimalt 4 gange) op til en maksimal samlet dosis på 0,05 mg/kg

eller 1 mg, hvilken en der er lavest. Doseringen skal individualiseres baseret på patientens

respons. Ingen data er tilgængelige om sikkerhed og virkning ved gentagen indgivelse af

flumazenil til børn til gensedering.

Børn under 1 år

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om anvendelse af flumazenil til børn yngre end 1 år.

Flumazenil bør derfor kun indgives til børn yngre end 1 år, hvis de mulige fordele for

patienten opvejer eventuelle risici.

Administration

Flumazenil bør indgives intravenøst af en narkoselæge eller en læge med erfaring i

anesthesiology.en erfaren læge.

Flumazenil kan administreres som infusion (for instruktioner om fortynding af lægemidlet før

administration, se pkt. 1).

Flumazenil kan anvendes samtidig med andre genoplivningsforanstaltninger.

17. august 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Flumazenil ”Hameln”, injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

22940

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Flumazenil ”Hameln”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder 0,1 mg flumazenil.

1 ampul med 5 ml indeholder 0,5 mg flumazenil.

1 ampul med 10 ml indeholder 1,0 mg flumazenil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Dette lægemiddel indeholder ca. 3,7 mg natrium pr. ml flumazenil injektionsvæske (se pkt.

4.4)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Klar farveløs væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Flumazenil er indiceret til hel eller delvis ophævelse af de centrale sedative virkninger af

benzodiazepiner. Det kan derfor anvendes under anæstesi og i intensivbehandling i

følgende situationer:

I anæstesi:

Ophævelse af hypnosedative virkninger i generel anæstesi fremkaldt og/eller

opretholdt med benzodiazepiner hos indlagte patienter.

dk_hum_38081_spc.doc

Side 1 af 11

Ophævelse af sedering med benzodiazepiner ved kortvarige diagnostiske- og

terapeutiske procedurer hos ambulante og indlagte patienter.

Til ophævelse af sedation med benzodiazepiner hos børn > 1 år.

I intensivbehandling:

Til specifik ophævelse af centrale virkninger af benzodiazepiner til at genoprette

spontan respiration.

Til diagnostik og behandling af forgiftninger eller overdoseringer, der udelukkende

eller hovedsageligt skyldes benzodiazepiner (se pkt. 4.4).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne:

Anæstesi

Anbefalet startdosis er 0,2 mg indgivet intravenøst over 15 sekunder. Hvis det ønskede

bevidsthedsniveau ikke er opnået inden for 60 sekunder, kan der injiceres en yderligere

dosis på 0,1 mg og dette gentages med intervaller på 60 sekunder, op til en maksimal dosis

på 1,0 mg. Den sædvanlige dosis er på mellem 0,3 og 0,6 mg, men denne dosis kan afvige

afhængig af patientens karakteristiske egenskaber og den anvendte benzodiazepin.

Intensivbehandling:

Anbefalet startdosis er 0,3 mg indgivet intravenøst. Hvis det ønskede bevidsthedsniveau

ikke er opnået inden for 60 sekunder, kan der injiceres en yderligere dosis på 0,1 mg og

dette gentages med intervaller på 60 sekunder op til en maksimal dosis på 2 mg eller ind til

patienten vågner.

Hvis døsighed forekommer igen, kan en anden bolusinjektion af flumazenil indgives. En

intravenøs infusion på 0,1 – 0,4 mg/time være nødvendig.

Dosis og infusionshastighed bør tilpasses individuelt for at opnå det ønskede

bevidsthedsniveau.

Hvis der ikke opnås en betydelig bedring i bevidsthedsniveau eller lungefunktion efter

gentagne doser af flumazenil, bør der antages en non-benzodiazepin ætiologi.

Infusionen bør afbrydes hver 6. time for at bekræfte om en gensedering optræder.

For at undgå abstinenssymptomer hos patienter, der på intensivafdelinger, i en længere

periode har været behandlet med høje doser af benzodiazepiner, bør flumazenil doserne

titreres individuelt og indgives langsomt (se pkt. 4.4) Særlige advarsler og

forsigtighedsregler vedrørende brugen.

Specielle populationer

Ældre:

På grund af manglende data om anvendelsen af flumazenil til ældre patienter, skal der

bemærkes at denne gruppe generelt er mere følsom over for virkningen af lægemidler og

derfor bør behandles med større forsigtighed.

dk_hum_38081_spc.doc

Side 2 af 11

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion.

Da flumazenil hovedsagligt omsættes i leveren, anbefales forsigtig titrering af dosen hos

patienter med nedsat leverfunktion. Der kræves ikke tilpasning af dosis til patienter med

nedsat nyrefunktion.

Pædiatrisk population

Børn over 1 år

Til ophævelse af sedation med benzodiazepiner hos børn, der er

>

1 år, er den anbefalede

begyndelsesdosis 0,01 mg/kg (op til 0,2 mg) indgivet intravenøst over 15 sekunder. Hvis

det ønskede bevidsthedsniveau ikke er opnået efter en venteperiode på 45 sekunder kan en

yderligere injektion på 0,01 mg indgives (op til 0,2 mg), og gentages i intervaller på 60

sekunder om nødvendigt (maksimalt 4 gange) op til en maksimal samlet dosis på 0,05 mg/

kg eller 1 mg, hvilken en der er lavest. Doseringen skal individualiseres baseret på

patientens respons. Ingen data er tilgængelige om sikkerhed og virkning ved gentagen

indgivelse af flumazenil til børn til gensedering.

Børn under 1 år:

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om anvendelse af flumazenil til børn yngre end 1 år.

Flumazenil bør derfor kun indgives til børn yngre end 1 år, hvis de mulige fordele for

patienten opvejer eventuelle risici.

Administration

Flumazenil bør indgives intravenøst af en narkoselæge eller en læge med erfaring i

anesthesiology.

Flumazenil kan administreres som infusion (for instruktioner om fortynding af lægemidlet

før administration, se pkt. 6.6).

Flumazenil kan anvendes samtidig med andre genoplivningsforanstaltninger.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for flumazenil eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Patienter der får benzodiazepiner til behandling af en potentiel livstruende tilstand

(f.eks. behandling af intrakranialt tryk eller status epilepticus).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Anvendelse til børn til andre indikationer end ophævelse af bevidsthedssedation anbefales

ikke, da der ikke foreligger kontrollerede studier. Indtil der foreligger tilstrækkelige data,

må flumazenil kun indgives til børn under et år, hvis risiciene for patienten (særligt i

tilfælde af en utilsigtet overdosis) er blevet afvejet mod fordelene ved behandling.

Udskillelse kan være forsinket hos patienter med nedsat leverfunktion.

Patienten bør monitoreres i en passende periode baseret på dosen og varigheden af

effekten af den anvendte benzodiazepin (ECG, puls, oximetri, patientens vågenhed

og andre vitale funktioner som hjertefrekvens, respirationshastighed og blodtryk).

Den antagonistiske effekt af flumazenil er specifik for benzodiazepiner; en effekt

forventes derfor ikke, hvis den ”manglende opvågning” skyldes andre stoffer.

dk_hum_38081_spc.doc

Side 3 af 11

Når det anvendes i anæstesien ved operationens afslutning, må flumazenil ikke

indgives før virkningerne af perifere muskelrelakserende midler er ophørt.

Da flumazenil normalt har en kortere virkning end benzodiazepiner og gensedation

er mulig skal patienten fortsat overvåges, helst på intensivafsnit, indtil virkningen af

flumazenil må antages at være ophørt.

Hos højrisiko patienter, skal fordelene ved benzodiazepin-fremkaldt sedering afvejes

imod risiciene ved hurtig opvågnen. Hos patienter (f.eks. med hjerte problemer) kan

et vist sederingsniveau foretrækkes frem for en vågen tilstand.

Hurtig injektion af flumazenil bør undgås hos patienter med højdosis eller langvarig

eksponering for benzodiazepiner, som afbrydes på ethvert tidspunkt i ugerne før

indgivelse af fluazenil. Hurtig injektion af doser svarende til eller højere end 1 mg

har ført til abstinenssymptomer, herunder palpitationer, agitation, angst,

følelsesmæssig labilitet, såvel som mild forvirring og sanseforstyrrelser.

Hos patienter der lider af angst før operation eller der har en historie med kronisk

eller periodisk angst, skal doseringen af flumazenil nøje tilpasses.

Efter en større operation skal postoperative smerter tages i betragtning, og det kan

være en fordel at holde patienten let sederet.

Hos patienter, der er blevet behandlet med høje doser af benzodiazepiner over lang

tid, skal fordelene ved at anvende flumazenil afvejes imod risikoen for

abstinenssymptomer. Hvis abstinenssymptomer til trods for en omhyggelig dosering

forekommer, bør lave individuelle titrerede doser benzodiazepin (diazepam eller

midazolam) gives ved langsom intravenøs injektion.

På grund af risikoen for gensedation og respirationsdepression bør børn, der tidligere

er sederet med midazolam observeres i mindst 2 timer efter indgivelse af flumazenil.

I tilfælde af andre beroligende benzodiazepiner skal observeringstiden tilpasses i

henhold til de pågældende benzoediazepiners virkningsvarighed.

Anvendelsen af antagonisten anbefales ikke til patienter med epilepsi, der er

langtidsbehandlet med benzodiazepiner. Selv om flumazenil har nogle indbyggede

antiepileptiske virkninger, kan den hurtigt modvirkende effekt forårsage kramper hos

patienter med epilepsi.

Hos patienter med svær hjerneskade (og/eller ustabil intrakranialt tryk) der får

flumazenil - som modvirkning af benzodiazepiner - kan der udvikles et forøget

intrakranialt tryk.

Der skal udvises særlig forsigtighed ved brug af flumazenil i tilfælde af overdosering

med en blanding af stoffer. Særligt i forbindelse med en forgiftning med

benzodiazepiner og cykliske antidepressiva, forstærkes visse forgiftningsvirkninger,

såsom kramper og hjertearytmier, som er forårsaget af disse antidepressiva, men som

forekommer mindre let ved samtidig indgivelse med benzodiazepiner, ved indgivelse

af flumazenil.

Patienter, der har modtaget flumazenil til at ophæve virkningen af benzodiazepin,

skal overvåges for gensedation, respirationsdepression eller andre resterende

virkninger af benzodiazepin i en passende periode baseret på dosen og varigheden af

virkningen af den anvendte benzodiazepin. Da patienter med en underliggende

tilstand af nedsat leverfunktion kan opleve forsinkede virkninger, som beskrevet

ovenfor, kan det være nødvendigt med en længere observationsperiode

Flumazenil anbefales ikke til behandling af benzodiazepin-afhængighed eller til

behandling af langvarige benzodiazepin-abstinenssymptomer.

Panikanfald er blevet rapporteret efter brug af flumazenil til patienter med en

paniksygdom i anamnesen.

dk_hum_38081_spc.doc

Side 4 af 11

På grund af en stigende hyppighed af benzodiazepin-tolerans og afhængighed hos

patienter med alkoholisme og anden stofafhængighed, bør flumazenil kun anvendes

med forsigtighed til denne gruppe.

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder ca. 3,7 mg natrium pr. ml flumazenil injektionsvæske,

opløsning.

Hvert 5 ml ampul indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium, dvs. den er i det

væsentlige natrium-fri.

Hvert 10 ml ampul indeholder 37 mg natrium, svarende til 2% af den WHO

anbefalede maximale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Flumazenil ophæver den centrale virkning af benzodiazepiner gennem en kompetitiv

interaktion på receptorniveau. Virkningerne af ikke-benzodiazepin agonister, der fungerer

via benzodiazepin-receptorer, som f.eks. zopiclon, triazolopyridiazin antagoniseres også af

flumazenil. Flumazenil blokerer dog ikke virkningen af lægemidler, der ikke virker via

denne vej. Interaktion med andre midler, der virker beroligende på centralnervesystemet,

er ikke observeret. Særlig forsigtighed påkræves, når flumazenil anvendes i tilfælde af

utilsigtede overdoseringer, da forgiftningsvirkningen af andre psykotropiske lægemidler

(især tricykliske antidepressiva), der er indtaget samtidig, kan forøges i sammenhæng med

virkningen af benzodiazepin.

Der er ikke observeret ændring i flumazenils farmakokinetik i kombination med

benzodiazepinerne midazolam, flunitrazepam og lormatazepam. Flumazenil påvirker ikke

farmakokinetikken af disse benzodiazepiner.

Der er ingen farmakokinetisk interaktion mellem ethanol og flumazenil.

4.6

Graviditet og amning

Der er ingen kontraindikation for anvendelse af flumazenil i nødsituationer under

graviditet og amning.

Graviditet

Flumazenil bør kun anvendes under graviditet, hvis fordelene for moderen opvejer de

potentielle risici for fosteret.

Amning

Det vides ikke om flumazenil udskilles i brystmælken. Derfor bør amningen afbrydes i 24

timer, når flumazenil anvendes i amningsperioden.

Fertilitet

Selv om dyreforsøg ikke har vist tegn på embryotoxicitet eller teratogenicitet, er de mulige

risicifaktorer grundet anvendelsen af flumazenil under graviditeten ikke afklaret (se pkt.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ingen mærkning.

Patienter, der har modtaget flumazenil til at ophæve virkningen af benzodiazepin-sedation,

bør advares mod at køre bil, betjene maskiner eller deltage i andre aktiviteter, der kræver

dk_hum_38081_spc.doc

Side 5 af 11

en fysisk eller mental anstrengelse i mindst 24 timer, da virkningen af benzodiazepinerne

kan vende tilbage.

4.8

Bivirkninger

Enhver bivirkning forbundet med flumazenil forsvinder som regel hurtigt uden behov for

særlig behandling.

Hyppighedskategorier defineres i henhold til følgende konvention:

Meget almindelig: ≥1/10

Almindelig:

≥1/100 til <1/10

Ikke almindelig:

≥1/1.000 til <1/100

Sjælden:

≥1/10. 000 til <1/1.000

Meget sjælden:

<1/10. 000

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Nedenstående bivirkninger er blevet rapporteret.

Immunsystemet

Almindelig:

Allergiske reaktioner

Sjælden:

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (herunder anafylaksi)

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

Angst*, følelsesmæssig labilitet, søvnløshed, sovetrang

Ikke almindelig:

Frygt

Ikke kendt: Abstinenssymptomer, (f.eks. agitation, angst, følelsesmæssig labilitet, forvirring,

sanseforstyrrelser, tachykardi, svimmelhed, sveden) efter hurtig injektion af doser på 1 mg

eller mere hos patienter med højdosis og/eller langvarig eksponering over for

benzodiazepiner, som afbrydes på ethvert tidspunkt i ugerne før indgivelse af flumazenil (se

pkt. 4.4); panikanfald (hos patienter med paniksygdom i anamnesen); unormal gråd, agitation,

aggressive reaktioner (generelt er bivirkningsprofilen den samme hos børn og voksne.

Unormal gråd, ophidselse og aggressive reaktioner er rapporteret, når flumazenil anvendes til

genopvågning ved bevidsthedssedation).

Nervesystemet

Almindelig:

Svimmelhed, hovedpine, agitation*, tremor, mundtørhed, hyperventilering,

taleforstyrrelser, paræstesier

Ikke almindelig:

Kramper (hos patienter med epilepsi eller svært nedsat leverfunktion,

hovedsagligt efter langvarig behandling med benzodiazepiner eller misbrug

af flere lægemidler, se pkt. 4.4).

Øjne

Almindelig:

Diplopi (dobbeltsyn), strabisme (skelen), forhøjet tåreflod

Øre og labyrint

Ikke almindelig:

Unormal hørelse

dk_hum_38081_spc.doc

Side 6 af 11

Hjerte

Almindelig:

Palpitationer*

Ikke almindelig:

Tachykardi eller bradykardi, ekstrasystole

Vaskulært

Almindelig:

Rødmen, hypotension, ortostatisk hypotension, kortvarig stigning i

blodtrykket (ved opvågning).

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig:

Dyspnø, hoste, stoppet næse, brystsmerter

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig:

Kvalme (under anæstesi),

Almindelig:

Opkastning ((under anæstesi), hikke

Hud og subkutane væv

Almindelig:

Sveden

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig:

Smerter på indstikstedet

Ikke almindelig:

Skælven

Sjælden:

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (herunder anafylaksi)

*: efter hurtig injektion, krævede almindeligvis ikke behandling

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

I tilfælde af overdosering med forskellige stoffer, særligt med cykliske antidepressiva, kan

visse forgiftningsvirkninger (såsom kramper og hjertedysrytmier) forekomme ved

ophævelse af virkningen af benzodiazepin med flumazenil.

Der er meget begrænset erfaring med akut overdosering med flumazenil hos mennesker.

Der er ingen specifik antidot i tilfælde af overdosering med flumazenil. Behandling vil

generelt bestå af almene støtteforanstaltninger, herunder overvågning af vitale tegn og

observation af patientens kliniske status.

Selv ved en dosis på 100 mg indgivet intravenøst, er der ikke iagttaget symptomer på

overdoseringer, der kan tilskrives flumazenil.

dk_hum_38081_spc.doc

Side 7 af 11

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk gruppe: Alle andre terapeutiske produkter. Antidoter

ATC-kode: V03A B25

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Flumazenil, der er et imidazobenzodiazepin, er en benzodiazepin antagonist, der ved

kompetitiv interaktion blokerer virkningerne af stoffer, som virker via benzodiazepin-

receptoren. Der har været rapporteret om neutralisering af paradoksale reaktioner af

benzopdiazepiner.

Ifølge dyreforsøg blokeres virkningen af stoffer, der ikke virker via benzodiazepin-

receptoren (som barbiturater, GABA mimetika og adenosin receptor antagonister) ikke af

flumazenil. Non-benzodiazepin agonister, som cyclopyrroloner (zopiclon) og

triazolopyridaziner, blokeres af flumazenil. Den hypnosedative virkning af

benzodiazepiner blokeres hurtigt (inden for 1- 2 minutter) efter intravenøs indgift.

Afhængig af forskellen i eliminationstiden imellem agonist og antagonist, kan virkningen

vende tilbage efter flere timer. Flumazenil har muligvis en let agonistisk,

krampedæmpende virkning. Hos dyr fremkaldte flumazenil abstinenser, herunder kramper,

efter langvarig behandling.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling:

Flumazenil er en svag lipofil base. Flumazenil er ca. 50 % bundet til plasmaproteiner,

hvoraf to tredjedele er bundet til albumin. Flumazenil fordeles i omfattende grad i

ekstravaskulære kompartments. Under fordelingsfasen aftager flumazenils

plasmakoncentrationer med en halveringstid på 4-15 minutter. Fordelingsvolumen under

steady state (Vss) er 0,9 – 1,1 l/kg.

Biotransformation:

Flumazenil udskilles hovedsageligt igennem leveren. Carboxylsyrens metabolit er den

vigtigste metabolit i plasma (i fri form) og i urinen (i fri og konjugeret form).

I farmakologiske test har denne metabolit vist sig at være inaktiv både som benzodiazepin

agonist eller antagonist.

Elimination:

Næsten ingen uomdannet flumazenil udskilles i urinen, hvilket tyder på en fuldstændig

metabolisk nedbrydning af det aktive stof i kroppen. Radioaktivt mærket produkt udskilles

fuldstændigt i løbet af 72 timer hvor 90 til 95 % af radioaktiviteten forekommer i urinen og

5 til 10 % i fæces. Eliminationen er hurtig, hvilket fremgår af den korte halveringstid på 40

til 80 minutter. Flumazenils samlede plasma-clearance er 0,8 - 1,0 l/time/kg og kan næsten

udelukkende tilskrives lever-metabolismen.

Flumazenils farmakokinetik er proportional med doseringen inden for det terapeutiske

dosisområde og op til 100 mg.

dk_hum_38081_spc.doc

Side 8 af 11

Indtagelsen af mad under intravenøs infusion af flumazenil resulterer i en 50 % øget

clearance, sandsynligvis på grund af en postprandial stigning i leverperfusionen.

Farmakokinetik hos særlige patientgrupper:

Ældre:

Flumazenils farmakokinetik hos ældre mennesker er ikke forskellig fra den hos yngre

mennesker.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter med en moderat til alvorlig nedsat leverfunktion er halveringstiden af

flumazenil øget (forøgelse på 70-210 %) og den totale clearance er lavere (mellem 57 og

74 %) sammenlignet med normale raske frivillige personer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Flumazenils farmakokinetik hos patienter med nedsat nyrefunktion eller patienter i dialyse,

er ikke forskellige fra den hos normale raske frivillige.

Pædiatrisk population

Hos børn over 1 år er halveringstiden for udskillelse kortere og variabiliteten større end hos

voksne, cirka 40 min. med et værdiområde på 20 til 75 min. Clearance og

fordelingsvolumen efter kg kropsvægt er den samme som hos voksne personer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Hos rotter medførte indgivelsen af flumazenil før og efter fødsel både ændringer i adfærd

og en stigning af benzodiazepin receptortætheden i hippocampus hos rotteafkommet.

Effekten af disse undersøgelser betragtes ikke som relevant, hvis produktet anvendes

kortvarigt og ifølge anvisningerne.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Dinatriumedetat

Iseddikesyre

Natriumchlorid

Natriumhydroxid til pH-justering

Vand til injektioner

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler undtagen de nævnte i pkt. 6.6

Instruktioner vedrørende anvendelse og håndtering.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Holdbarhed efter første åbning

Lægemidlet bør anvendes umiddelbart efter første åbning.

Holdbarhed efter fortynding

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet under brug i 24 timer ved 25 °C.

dk_hum_38081_spc.doc

Side 9 af 11

Ud fra en mikrobiologisk synsvinkel bør produktet anvendes umiddelbart. Er dette ikke

tilfældet ligger ansvaret for opbevaringstid og -betingelser inden anvendelsen hos brugeren

og bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2 til 8 °C, med mindre fortyndingen er foretaget

under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25° C. Må ikke nedfryses.

Opbevar ampullerne i yderpakningen for at beskytte dem mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Kartonæsker med 5 eller 10 ampuller (glas type I) indeholdende 5 ml injektionsvæske.

Kartonæsker med 5 eller 10 ampuller (glas type I) indeholdende 10 ml injektionsvæske.

Ikke alle pakningsstørrelser behøver at være markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Dette lægemiddel er kun beregnet til engangsbrug og eventuelle ubrugte opløsninger bør

kasseres.

Der skal foretages visuel kontrol af lægemidlet før brug, og det må kun anvendes hvis

væsken er klar og praktisk talt fri for partikler.

Hvis flumazenil skal anvendes i infusioner, skal det først fortyndes. Flumazenil bør kun

fortyndes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) opløsning, glukose 50 mg/ml (5 %)

opløsning eller natriumchlorid 4,5 mg/ml (0.45 %) opløsning + glukose 25 mg/ml (2,5 %)

opløsning (10, 20, 50 ml Flumazenil Hameln 0,1 mg/ml i 500 ml opløsning).

Kompatibilitet mellem flumazenil og andre opløsninger til injektion er ikke påvist.

Intravenøse injektionsvæsker bør kasseres efter 24 timer.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

hameln pharma gmbh

Inselstraße 1

D-31787 Hameln

Tyskland

Repræsentant

hameln nordic ApS

Naverland 22

2600 Glostrup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

38081

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

29. november 2005

dk_hum_38081_spc.doc

Side 10 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information