Flixotide Diskus 500 mikrogram/dosis inhalationspulver

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Aktiv bestanddel:
FLUTICASONPROPIONAT
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
R03BA05
INN (International Name):
fluticasone propionate
Dosering:
500 mikrogram/dosis
Lægemiddelform:
inhalationspulver
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
30475
Autorisation dato:
1999-02-09

Læs hele dokumentet

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Flixotide

Diskus.

3. Sådan skal du bruge Flixotide

Diskus.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Flixotide Diskus indeholder binyrebarkhormon, som

hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene. Luf

ten kan så lettere passere, og det bliver nemmere at

trække vejret. Symptomerne på astma, f.eks. hoste og

åndenød, aftager eller forsvinder.

Du kan bruge Flixotide Diskus til forebyggelse af

astma.

Når du har astma, er det vigtigt, at du tager din medi

cin hver dag. Du skal tage Flixotide Diskus morgen og

aften – også når du ikke har symptomer.

Flixotide Diskus kan anvendes af voksne og børn fra 4

år og opefter.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Flixotide

Diskus

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Flixotide

Diskus

– hvis du er allergisk over for fluticasonpropionat

eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6 (herunder lactose, som indehol-

der små mængder mælkeprotein).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger

Flixotide Diskus

hvis du har eller har haft tuberkulose

hvis du har sukkersyge (Flixotide

Diskus

kan for-

høje dit blodsukker)

hvis dit barn får Flixotide

Diskus

i længere tid,

skal barnets højde måles jævnligt

hvis du tager Flixotide

Diskus

i mere end 5 år.

Du bør tale med lægen om kontrol af dine

knogler med en scanning.

Du skal gå jævnligt til lægen, således at du får

Flixotide

Diskus

i den dosis, der passer til svær-

hedsgraden af din astma.

Flixotide

Diskus

kan nedsætte din egen hor-

monproduktion, især hvis der bruges højere

doser over længerevarende perioder. Her kan

det være nødvendigt at lægen giver dig ekstra

medicin med binyrebarkhormoner ved ekstrem

stresstilstand, efter alvorlige skader eller før en

operation.

Du skal helst ikke have anfald eller vågne om

natten på grund af din astma. Tal med lægen,

hvis du bruger mere anfaldsmedicin end du

plejer. Du bør kun ændre eller stoppe behand-

lingen efter aftale med lægen.

Det kan være en god idé at have et advar-

selskort på dig, hvis du for nylig er skiftet fra

behandling med tabletter med binyrebarkhor-

mon til Flixotide

Diskus

, eller hvis du er i gang

med at skifte, da du i visse tilfælde kan have

behov for yderligere behandling udover Flixo-

tide

Diskus

. Tal med lægen.

Hvis du skifter fra behandling med tabletter

med binyrebarkhormon til Flixotide

Diskus

, kan

du opleve, at du får allergier, som tidligere

blev holdt nede af behandlingen med tablet-

ter. Tal med lægen, hvis du oplever dette.

Hvis du oplever en kortvarig forværring af dit

åndedrætsbesvær (bronkospasme), umiddel-

bart efter du har taget Flixotide

Diskus

, skal du

hurtigst muligt inhalere et lægemiddel med

hurtig virkning, hvis du har et sådant til rådig-

hed. Du må ikke benytte din Flixotide

Diskus

igen. Kontakt lægen.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn

eller andre synsforstyrrelser, som kan være

forårsaget af grå stær eller grøn stær.

Brug af andre lægemidler sammen med

behandlet for eventuel svamp i munden hur-

tigt og samtidig med, at du bruger Flixotide

Diskus

. Tal med lægen.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 10 personer):

hæshed

blå mærker.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud 100 personer):

udslæt

sløret syn.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op

til 1 ud af 1.000 personer):

svampeinfektion i spiserøret.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme

hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. suk-

kersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk,

nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og

i nakken (Cushings sygdom). Kontakt lægen

øget risiko for knoglebrud ved langvarig

brug pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til

en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis

du får pludselige smerter i ryggen

grå stær (uklart syn). Kontakt lægen

nedsat vækst hos børn og unge

hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt

blodsukker (blodglukose)

uro

søvnforstyrrelser og ændret adfærd, herun-

der hyperaktivitet og irritabilitet (især hos

børn).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

næseblod.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med

din læge, apotekspersonalet eller sygeplejer-

sken. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen

via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over

30 °C.

Skal opbevares i den lukkede foliepose indtil

den tages i brug.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato,

der står på pakningen. Hvis pakningen er mær-

ket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bort-

skaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må

du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilet-

tet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Flixotide

Diskus indeholder:

Aktivt stof: Fluticasonpropionat

Øvrigt indholdsstof: Lactosemonohydrat (indehol-

der mælkeproteiner.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hver dosis er afdelt og består af et hvidligt pulver

til inhalation.

Pakningsstørrelser

Flixotide

Diskus

inhalationspulver findes som folie-

blisterbånd i Diskus med:

100 mikrogram/dosis: 60 doser.

250 mikrogram/dosis: 60 doser.

500 mikrogram/dosis: 60 doser.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødven-

digvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Tlf.: +45 6395 2700

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hos-

tivice, CZ

I Danmark markedsføres Flixotide

Diskus

også

som Flixotide

For yderligere oplysninger om denne medicin og

ved reklamationer kan du henvende dig til Ori-

farm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2020.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Flixotide

®

Diskus

®

inhalationspulver

100, 250 og 500 mikrogram/dosis

fluticasonpropionat

1000095215-002-03

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette

lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Flixotide Diskus

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet,

hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har

brugt andre lægemidler eller planlægger at

bruge andre lægemidler.

Kontakt lægen, hvis du er i behandling med

følgende lægemidler:

visse lægemidler mod hiv (f.eks. ritonavir)

eller produkter, der indeholder cobicistat,

som kan øge virkningen af fluticasonpropi-

onat. Din læge kan vælge at følge dig tæt,

hvis du tager disse lægemidler

visse lægemidler mod svamp (f.eks. ketoco-

nazol eller itraconazol)

visse antibiotika (f.eks. erythromycin)

binyrebarkhormoner som tabletter (f.eks.

prednison).

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at

ændre dosis.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotek-

spersonalet til råds, før du bruger Flixotide

Diskus.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun bruge Flixotide

Diskus efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun bruge Flixotide Dis-

kus efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Flixotide Diskus påvirker ikke arbejdssikkerhe-

den eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Flixotide Diskus indeholder lactose, hvor

advarsel er påkrævet

Kontakt lægen, før du tager dette lægemid-

del, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter.

3. Sådan skal du bruge Flixotide

Diskus

Brug altid Flixotide

Diskus

nøjagtigt efter

lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller apoteksperso-

nalet.

Voksne og børn fra 16 år:

Den sædvanlige dosis er 100-1.000 mikrogram

2 gange daglig.

Børn over 4 år:

Den sædvanlige dosis er 50-200 mikrogram 2

gange daglig.

Børn under 4 år:

Børn under 4 år må kun få Flixotide

Diskus

efter lægens anvisning.

For at få den bedste virkning, bør du bruge

Flixotide

Diskus

hver dag – morgen og aften –

også i de perioder, hvor du ikke har symptomer.

Virkningen indtræder efter 4-7 dage, men hvis

du ikke allerede er i behandling med binyrebark-

hormoner som inhalation, kan der være virkning

allerede efter et døgn.

Hvis du oplever, at behandlingen med Flixotide

Diskus

ikke virker som den plejer, eller hvis du har

brug for flere inhalationer end du plejer, skal du

kontakte lægen.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i

samråd med lægen.

Brugervejledning

Få lægen, sygeplejersken eller apotekspersona-

let til at vise dig, hvordan du skal bruge Diskus.

De bør jævnligt tjekke, at du bruger den kor-

rekt. Hvis du ikke bruger Diskus rigtigt, eller

ikke følger lægens anvisning, kan det måske

betyde, at den ikke hjælper, som den skal.

Diskus indeholder et folieblisterbånd med Flix-

otide

Diskus

inhalationspulver.

Diskus er med dosistæller, der viser, hvor

mange doser, der er tilbage. Den tæller ned

til 0. Når der er 5 doser tilbage, bliver tallene

røde for at advare dig om, at der kun er nogle

få doser tilbage. Når tælleren viser 0, er Diskus

tom.

Sådan bruger du Diskus

Når du skubber fingergrebet på din Diskus til

side, åbnes et lille hul i mundstykket, en blister

åbnes, og pulver frigøres til inhalation. Når du

lukker Diskus, bevæger fingergrebet sig auto-

matisk tilbage til dets oprindelige position, og

gør dermed en dosis klar, til næste gang du skal

bruge Diskus. Den ydre beholder beskytter din

Diskus, når du ikke bruger den.

1. Sådan åbner du Diskus

Hold Diskus med den ene hånd og sæt tommel-

fingeren på fingergrebet. Skub fingergrebet væk

fra dig selv og helt i bund – til det siger klik. Så er

mundstykket åbnet.

2. Sådan gør du en dosis klar

Hold Diskus med mundstykket ind imod dig. Du

kan holde den i enten højre eller venstre hånd.

Skub dosisknappen væk fra dig selv, og helt i

bund – til det siger klik.

Nu er der frigjort en dosis i mundstykket. Hver

gang dosisknappen trykkes i bund, bliver der

åbnet en blister, og der frigøres pulver til inhala-

tion. Dette vises på dosistælleren. Dosisknappen

må kun trykkes ned, når du skal have en dosis.

Den åbner blistrene, og lægemidlet kan gå tabt.

3. Sådan anvender du Diskus

Du skal læse denne vejledning grundigt inden du

begynder at inhalere en dosis.

Hold Diskus væk fra munden og pust helt ud.

Pust ikke ind i Diskus.

Sæt mundstykket til læberne. Sug ind så roligt

og dybt som muligt gennem munden og Diskus -

ikke gennem næsen.

Tag Diskus væk fra munden.

Hold vejret i ca. 10 sekunder eller så længe som

du kan, uden at det bliver ubehageligt.

Pust langsomt ud.

Det er muligt at du ikke kan smage eller føle

pulveret på din tunge, selvom du har anvendt din

Diskus korrekt.

4. Sådan lukker du Diskus

For at lukke Diskus skal du skubbe fingergrebet

tilbage mod dig selv, så langt som muligt – indtil

det siger klik. Dosisknappen går automatisk til-

bage til startpositionen. Diskus er nu klar til at du

kan bruge den igen.

5. Skyl altid munden efter brug

Skyl munden med vand og spyt ud for at mod-

virke svamp og hæshed.

Gentag punkt 1-4, hvis lægen har ordineret mere

end 1 dosis.

HUSK:

– hold Diskus tør

– hold Diskus lukket, når du ikke bruger den

– pust aldrig ind i Diskus

– skub kun dosisknappen til siden, når du er

klar til at tage en dosis

– tag ikke flere doser end det der står på eti-

ketten fra apoteket, eller som du har aftalt

med lægen. Opbevar Diskus utilgængeligt

for børn.

Rengøring af Diskus

Tør mundstykket af med en tør serviet.

Hvis du har brugt for meget Flixotide

Diskus

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget mere af Flixotide Diskus, end der

står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Det er vigtigt, at du tager den dosis der står

på etiketten fra apoteket eller som aftalt med

lægen. Du må ikke øge eller nedsætte din

dosis uden at have aftalt det med lægen.

Hvis du har glemt at bruge Flixotide

Dis-

kus

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstat-

ning for den glemte dosis. Fortsæt blot med

den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Flixotide

Diskus

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre læge-

midler give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme

hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer),

pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion).

Ring 112

udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse

af ansigt, læber og tunge, kan det være livs-

farligt. Ring 112

vejrtrækningsbesvær eller astmalignende

anfald. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112

hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og

regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn

stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan fore-

komme hos flere end 1 ud af 10 personer):

svamp i mund og svælg (skyl munden eller

børst tænder lige efter at du har taget læge-

midlet for at undgå dette). Du kan blive

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information