Flixotide Diskus 500 mikrogram/dosis inhalationspulver

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Aktiv bestanddel:
FLUTICASONPROPIONAT
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
R03BA05
INN (International Name):
fluticasone propionate
Dosering:
500 mikrogram/dosis
Lægemiddelform:
inhalationspulver
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
30475
Autorisation dato:
1999-02-09

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Flixotide

Diskus.

3. Sådan skal du bruge Flixotide

Diskus.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Flixotide

Diskus indeholder Fluticasonpropionat, som

er et binyrebarkhormon.

Flixotide Diskus virker ved at hæmme slimdannelse

og hævelse i luftvejene. På den måde kan luften let

tere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.

Symptomerne på astma, f.eks. hoste og åndenød, vil

aftage eller forsvinde.

Du kan bruge Flixotide

Diskus til forebyggelse af

astma. Flixotide Diskus kan bruges til voksne og børn

fra 4 år og opefter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiket

ten.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Flixotide

Diskus

Brug ikke Flixotide

Diskus

hvis du er allergisk over for fluticasonpropionat eller et

af de øvrige indholdsstoffer i Flixotide Diskus (angivet

i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger

Flixotide Diskus

hvis du har eller har haft tuberkulose.

hvis du har sukkersyge (Flixotide Diskus kan forhøje

dit blodsukker).

Hvis du oplever en kortvarig forværring af dit ånde

drætsbesvær (bronkospasme), umiddelbart efter du

har taget Flixotide Diskus, skal du hurtigst muligt

bruge din hurtig- og korttidsvirkende inhalator,

hvis du har et sådant til rådighed. Du må ikke

benytte din Flixotide Diskus igen. Kontakt lægen.

Hvis du skal afbryde behandlingen, skal du ned

trappe dosis gradvist. Tal med lægen. Du må ikke

brat afbryde behandlingen.

Hvis du eller dit barn får Flixotide

Diskus gennem

længere tid, især ved høje doser, er der risiko for

at det kan give bivirkninger i hele kroppen. Vær

opmærksom på væksthæmning hos børn og unge,

nedsat knogletæthed, rødt rundt "måneansigt",

tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga for højt

blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven

og i nakken, træthed, svækket modstandskraft

pga. nedsat funktion af binyrebarken, påvirkning

af psyken herunder hyperaktivitet, søvnforstyr

relser, angst, depression eller aggressivitet (især

hos børn).

Hvis du eller dit barn får uklart syn (grå stær),

forhøjet tryk i øjet (glaukom) og/eller nethindeløs

ning som følge af en væskeansamling (stressøje)

bør du tage kontakt til lægen

Hvis du overføres fra en behandling med binyre

barkhormoner i tabletter til binyrebarkhormoner

i inhalationspulver som Flixotide Diskus, bør du

have et advarselskort, som viser, at du i perioder

med stress har brug for ekstra binyrebarkhormon.

Flixotide Diskus kan nedsætte din egen binyrebark

hormonproduktion, især hvis der bruges højere

doser over længerevarende perioder. Her kan det

være nødvendigt at lægen giver dig ekstra medi

cin med binyrebarkhormoner ved ekstrem stresstil-

stand, efter alvorlige skader eller før en operation.

Hvis du skifter fra behandling med tabletter med

binyrebarkhormoner til Flixotide Diskus, kan du

opleve, at du får allergier, som tidligere blev holdt

nede af behandlingen med tabletter. Tal med

lægen, hvis du oplever dette.

Hvis dit barn får Flixotide

Diskus inhalationspulver i

længere tid, skal barnets højde måles jævnligt.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekon

trol, at du er i behandling med Flixotide Diskus.

Det kan påvirke prøveresultaterne.

Teknisk brugervejledning til patienten

Få lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet

til at vise dig, hvordan du skal bruge din Diskos. De

bør jævnligt tjekke, at du bruger den korrekt. Hvis

du ikke bruger din Diskos rigtigt, eller ikke følger

lægens anvisning, kan det måske betyde, at den

ikke hjælper mod din astma, som den skal.

Diskos indeholder et folieblisterbånd med inhala

tionspulver.

Diskos er med en dosistæller, der viser, hvor mange

doser, der er tilbage. Den tæller ned til 0. Når der

er 5 doser tilbage, bliver tallene røde for at advare

dig om, at der kun er nogle få doser tilbage. Når

tælleren viser 0, er din Diskos tom, og du skal

smide den tomme Diskos ud.

Når du skubber fingergrebet på din Diskos til side,

åbnes et lille hul i mundstykket, en blister åbnes,

og pulver frigøres til inhalation. Når du lukker din

Diskos, bevæger fingergrebet sig automatisk til

bage til dets oprindelige position, og gør dermed

en dosis klar, til næste gang du skal bruge din

Diskos. Den ydre beholder beskytter din Diskos,

når du ikke bruger den.

Billedet viser Diskos i åben position.

Sådan bruger du din Diskos

Klargør doserne umiddelbart før brug.

2. Sådan åbner du din Diskos: Hold din Diskos med

den ene hånd og sæt tommelfingeren på finger

grebet. Skub fingergrebet helt i bund – til det

siger klik. Så er mundstykket åbnet.

3. Hold din Diskos med mundstykket ind imod dig. Du

kan holde den i enten højre- eller venstre hånd. Skub

dosisknappen helt i bund – til det siger klik. Nu er der

frigjort en dosis i mundstykket. Hver gang dosisknap

pen trykkes i bund, bliver der åbnet en blister, og der

frigøres pulver til inhalation. Dette vises på dosistæl

leren. Dosisknappen må kun trykkes ned, når du skal

have en dosis. Den åbner blistrene, og medicinen kan

gå tabt.

4. Sådan anvender du din Diskos: Hold Diskos væk fra

munden og pust helt ud. Pust ikke ind i din Diskos.

Sæt mundstykket til læberne. Sug ind så roligt og

dybt som muligt gennem munden - ikke gennem

næsen. Tag din Diskos væk fra munden. Hold vejret i

ca. 10 sekunder. Pust langsomt ud.

Gentag punkt 1-4, hvis lægen har ordineret mere end

1 dosis.

5. Skyl altid munden efter brug: Skyl munden med vand

og spyt ud for at modvirke svamp/svampeinfektion,

hæshed og svælgirritation.

6. Sådan lukker du din Diskos: Skub fingergrebet til

bage mod dig selv, så langt som muligt – indtil det

siger klik. Dosisknappen går automatisk tilbage til

startpositionen.

Rengøring af din Diskos

Tør mundstykket af med en tør klud.

Børn kan have brug for hjælp fra en voksen.

Indlægsseddel: Information til brugeren

FLIXOTIDE

®

DISKUS

®

100, 250 og 500 mikrogram/dosis inhalationspulver

Fluticasonpropionat

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

1000095215-002-02

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Flixotide Diskus

til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet,

hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste

indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Brug af anden medicin sammen med Flix-otide

Diskus

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

svamp (ketoconazol).

HIV (ritonavir, cobicistat).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun bruge Flixotide

Diskus

efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun bruge Flixotide

Diskus

efter aftale med lægen.

Frugtbarhed:

Der forelægger ingen undersøgelser der påviser

virkningen på kvinder/mænds fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Flixotide

Diskus påvirker ikke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Flixotide

Diskus indeholder hjælpestoffer, hvor

advarsel er påkrævet

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har

fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kon

takt lægen inden du tager Flixotide

Diskus.

3. Sådan skal du bruge Flixotide

Diskus

Brug altid Flixotide

Diskus nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteks

personalet.

Flixotide

Diskus er kun til inhalation. Du skal bruge

Flixotide

Diskus hver dag – også i perioder uden

symptomer, for at få den bedste virkning.

Virkningen indtræder efter 4-7 dages behandling,

men hvis du ikke allerede er i behandling med

binyrebarkhormon til inhalation, kan der være

virkning allerede efter et døgn.

Hvis behandlingen med Flixotide Diskus ikke læn

gere virker, eller hvis dit forbrug stiger, skal du

kontakte din læge.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 16 år:

Doseringen er individuel. Sædvanligvis 100-1000

mikrogram to gange dagligt.

Mild astma: 100-250 mikrogram to gange dagligt.

Moderat astma: 250-500 mikrogram to gange

dagligt.

Svær astma: 500-1000 mikrogram to gange dagligt.

Den maksimale dosis til voksne og børn fra 16 år er

1000 mikrogram to gange dagligt.

Brug til børn over 4 år:

50-200 mikrogram to gange dagligt.

Den maksimale dosis til børn over 4 år er 200 mikro

gram to gange dagligt.

Brug til børn under 4 år

Børn under 4 år må kun få Flixotide

Diskus efter aftale

med lægen.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Flixotide Diskus, inhalationspulver fås i flere styrker.

Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis

kan bruge din inhalator til alle de anførte doseringer.

Hvis du har brugt for meget Flixotide

Diskus

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

brugt mere Flixotide

Diskus, end der står i denne infor-

mation, eller mere end lægen har foreskrevet, og du

føler dig utilpas.

Symptomer:

Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funk

tion af binyrebarken. Mathed, koldsved, sult, forvir-

ring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsuk-

ker (blodglukose). Perioder med opmærksomheds-

problemer og/eller kramper hos børn, der har fået

Flixotide Diskus i højere doser end det anbefalede.

Hvis du har glemt at bruge Flixotide

Diskus

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en

dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Flixotide

Diskus

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget,

du er i tvivl om.

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen

efter aftale med lægen. Kontakt straks lægen, hvis du

igen føler dig syg, efter behandlingen med Flixotide

Diskus er stoppet.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvi

melse (inden for minutter til timer), pga. overfølsom-

hed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring

112.

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn

pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks

læge eller skadestue.

Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende

anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skade

stue. Ring evt. 112.

Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud

pga. knogleskørhed. Kontakt lægen.

Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge,

hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskel

masse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt

lægen.

Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funk

tion af binyrebarken. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af

10 patienter):

Svamp i mund og svælg (skyl munden eller børst tæn

der lige efter, du har taget medicinen, for at undgå

det). Du kan blive behandlet for eventuel svamp i

munden hurtigt og samtidig med at du bruger Flixo

tide

Diskus. Tal med din læge.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 100 patienter):

Hæshed. Det kan hjælpe at rense munden med vand

umiddelbart efter inhalationen.

Blå mærker.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Udslæt.

Sløret syn

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 patienter):

Svampeinfektion i spiserøret.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt.

Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber

og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsuk

ker (blodglukose).

Uro, søvnforstyrrelser og ændret adfærd, herunder

hyperaktivitet og irritabilitet (især hos børn).

Nedsat vækst hos børn og unge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirknin

ger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Flixotide

Diskus utilgængeligt for børn.

Brug ikke Flixotide

Diskus efter den udløbsdato,

der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket

med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sid

ste dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Flixotide

Diskus ved temperaturer

over 30 °C. Skal opbevares i den lukkede foliepose

indtil den tages i brug.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespan

den.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplys-

ninger

Flixotide

Diskus indeholder:

Aktivt stof:

Fluticasonpropionat 100 mikrogram/dosis, 250

mikrogram/dosis eller 500 mikrogram/dosis.

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Hver dosis er afdelt i Diskos og består af et hvidligt

pulver til inhalation, som findes i folieblisterbånd.

Flixotide Diskus fås i:

Flixotide Diskus 100 mikrogram/dosis, 250 mikro

gram/dosis og 500 mikrogram/dosis i pakninger med

60 doser.

Alle styrker er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice,

I Danmark markedsføres Flixotide

Diskus

også som

Flixotide

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved

reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2017.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information