Firmagon

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
degarelix
Tilgængelig fra:
Ferring Pharmaceuticals A/S
ATC-kode:
L02BX02
INN (International Name):
degarelix
Terapeutisk gruppe:
Endokrine terapi
Terapeutisk område:
Prostatiske neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Firmagon er en gonadotropinfrigivende hormon (GnRH) antagonist indikeret til behandling af voksne mandlige patienter med avanceret hormonafhængig prostatacancer.
Produkt oversigt:
Revision: 14
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000986
Autorisation dato:
2009-02-17
EMEA kode:
EMEA/H/C/000986

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

FIRMAGON 80 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Degarelix

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge FIRMAGON

Sådan skal du bruge FIRMAGON

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

FIRMAGON indeholder degarelix.

Degarelix er en syntetisk hormonblokker, der anvendes til behandling af prostatakræft hos voksne mænd.

Degarelix efterligner et naturligt hormon (gonadotropinfrigørende hormon, GnRH) og blokerer direkte for

dets virkninger. Hermed nedsætter degarelix øjeblikkeligt niveauet af det mandlige hormon testosteron,

som stimulerer prostatakræften.

2.

Det skal du vide før du begynder at bruge FIRMAGON

Brug ikke FIRMAGON

hvis du er allergisk over for degarelix eller et af de øvrige indholdsstoffer i FIRMAGON, (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til din læge hvis noget af det følgende gælder for dig:

Du har hjertekarsygdomme eller hjerterytmeproblemer (arytmi) eller bliver behandlet med medicin

mod dette. Risikoen for hjerterytmeproblemer kan øges ved brug af FIRMAGON.

Du har sukkersyge (diabetes mellitus). Forværring eller udløsning af sukkersyge kan forekomme.

Hvis du har sukkersyge, kan det være nødvendigt at måle blodglukose oftere.

Du har en leversygdom. Det kan være nødvendigt at overvåge leverfunktionen.

Du har en nyresygdom. Brug af FIRMAGON er ikke undersøgt hos patienter med alvorlig

nyresygdom.

Du har knogleskørhed eller en tilstand, der påvirker styrken af dine knogler. Reduceret niveau af

testosteron kan medføre en reduktion af calcium i knoglerne (udtynding af knoglerne).

Alvorlig hypersensitivitet. Brug af FIRMAGON er ikke undersøgt hos patienter med alvorlige

hypersensitivitetsreaktioner.

Børn og teenagere

Giv ikke denne medicin til børn eller teenagere

Brug af anden medicin sammen med FIRMAGON

FIRMAGON kan interferere med nogle typer medicin, som anvendes til at behandle hjerterytmeproblemer

(f.eks. quinidin, procainamid, amiodaron og sotalol) eller anden medicin, som kan påvirke hjerterytmen

(f.eks. metadon (bruges til smertelindring og som en del af stofmisbrug afgiftning), moxifloxacin (et

antibiotika), antipsykotika).

Fortæl altid lægen hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin,

som ikke er købt på recept, f.eks naturlægemidler, vitaminer og mineraler.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Træthed og svimmelhed er almindelige bivirkninger, som kan svække din evne til at køre bil eller anvende

maskiner. Disse bivirkninger kan skyldes behandlingen eller opstå på grund af din sygdom.

3.

Sådan skal du bruge FIRMAGON

Denne medicin injiceres normalt af en sygeplejerske eller en læge.

Den anbefalede startdosis er to efterfølgende injektioner på 120 mg. Herefter skal du have en månedlig

injektion på 80 mg. Den indsprøjtede væske danner en gel, hvorfra degarelix frigives over en tidsperiode

på en måned.

FIRMAGON må KUN injiceres under huden (subkutant). FIRMAGON må IKKE gives ind i en blodåre

(intravenøst). Forsigtighedsregler skal tages for at undgå injektion ind i en blodåre ved en fejl.

Injektionsstedet varierer sandsynligvis inden for maveregionen.

Hvis du har glemt at bruge FIRMAGON

Fortæl det til din læge, hvis du tror, at din månedlige dosis af FIRMAGON er blevet glemt.

Spørg lægen, hvis du har yderligere spørgsmål om brug af dette lægemiddel.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

En meget alvorlig allergisk reaktion på denne medicin er sjælden. Søg lægehjælp straks, hvis du udvikler

alvorligt udslæt, kløe eller åndenød eller åndedrætsbesvær. Det kan være symptomer på en alvorlig allergisk

reaktion.

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 brugere)

Hedeture, smerter og rødme ved injektionsstedet. De bivirkninger, der er set ved injektionsstedet

forekommer oftest ved den første dosis og er mindre almindelige ved vedligeholdelsesdosis.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere)

hævelse, knuder og hårdhed på injektionsstedet

kuldegysninger, feber eller influenzalignende sygdom efter injektionen

søvnbesvær, træthed, svimmelhed, hovedpine

vægtøgning, kvalme, diarré, forhøjet niveauer af visse leverenzymer

øget svedtendens (inklusiv natlige svedeture), udslæt

blodmangel

muskuloskeletale smerter og ubehag (smerter og ubehag i muskler og skelet)

reduceret testikelstørrelse, hævede bryster, impotens

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere)

manglende seksuallyst, smerte i testiklerne, bækkensmerte, forstyrrelser i sædafgang, irritation i

kønsdelene, brystsmerter

depression, mental svækkelse

rødme af huden, hårtab, knuder i huden, følelsesløshed

allergiske reaktioner, nældefeber, kløe

nedsat appetit, forstoppelse, opkast, mundtørhed, smerter og ubehag i maven, øget

blodsukker/diabetes mellitus, øget kolesterolniveau, ændringer i blodets indhold af calcium, vægttab

forhøjet blodtryk, ændringer i hjerterytme, ekg-ændringer (QT-forlængelse), følelse af unormale

hjerteslag, stakåndethed, perifere ødemer (væskeophobning, specielt i hænder og fødder)

muskelsvaghed, muskelkramper, hævelser/stivhed i leddene, osteoporose/osteopeni, ledsmerter

hyppig vandladning, vandladningstrang (må skynde sig for at lade vandet), vanskelig eller smertefuld

vandladning, natlig vandladning, nedsat nyrefunktion, inkontinens

sløret syn

ubehag ved injektion, inklusive fald i blodtryk og hjerterytme (vasovagal reaktion)

utilpashed

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere)

febril neutropeni (meget lavt antal af hvide blodlegemer i kombination med feber), hjerteanfald,

hjertesvigt

uforklarlige muskelsmerter eller kramper, ømhed eller svaghed. Muskelproblemerne kan være

alvorlige, inklusiv muskelnedbrydning, hvilket kan resultere i nyreskader.

Meget sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 brugere)

infektion, byld og vævshenfald på injektionsstedet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på hætteglassene, sprøjter og yderpakningen.

Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Efter opløsning:

Dette lægemiddel er stabilt i 2 timer ved 25 ºC.

Dette lægemiddel skal anvendes straks på grund af risikoen for mikrobiologisk kontaminering. Hvis det

ikke anvendes umiddelbart, er brugen af dette lægemiddel på brugerens ansvar.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

FIRMAGON indeholder:

Aktivt stof er degarelix. Hvert hætteglas indeholder 80 mg degarelix (som acetat). Efter opløsning

indeholder 1 ml af den færdigblandede injektionsvæske 20 mg degarelix.

Øvrigt indholdsstof i pulveret er mannitol (E421).

Solvensen er vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

FIRMAGON er et pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Pulveret er hvidt til råhvidt. Solvensen

er en klar, farveløs opløsning.

FIRMAGON findes i 2 pakningsstørrelser.

Pakningsstørrelse med 1 bakke indeholder:

1 hætteglas med pulver indeholdende 80 mg degarelix og 1 fyldt injektionssprøjte med 4,2 ml solvens.

1 stempelstang, 1 hætteglas-adapter og 1 injektionskanyle.

Pakningsstørrelse med 3 bakker indeholder:

3 hætteglas med pulver indeholdende 80 mg degarelix og 3 fyldte injektionssprøjter med 4,2 ml solvens.

3 stempelstænger, 3 hætteglas-adaptere og 3injektionskanyler.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

DK-2300 København S

Danmark

Tlf. +45 8833 8834

Fremstiller

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Ferring N.V.

Tel/Tél: +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be

Lietuva

CentralPharma Communication UAB

Tel: +370 5 243 0444

centralpharma@centralpharma.lt

България

Аквaxим АД

Tел: +359 2 807 5022

aquachim@aquachim.bg

Luxembourg/Luxemburg

Ferring N.V.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be

Česká republika

Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

Tel: +420 234 701 333

cz1-info@ferring.com

Magyarország

Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +36 1 236 3800

ferring@ferring.hu

Danmark

Ferring Lægemidler A/S

Tlf: +45 88 16 88 17

Malta

E.J. Busuttil Ltd.

Tel: +356 21447184

info@ejbusuttil.com

Deutschland

Ferring Arzneimittel GmbH

Tel: +49 431 5852 0

info-service@ferring.de

Nederland

Ferring B.V.

Tel: +31 235680300

infoNL@ferring.com

Eesti

CentralPharma Communication OÜ

Tel: +372 601 5540

centralpharma@centralpharma.ee

Norge

Ferring Legemidler AS

Tlf: +47 22 02 08 80

mail@oslo.ferring.com

Ελλάδα

Ferring Ελλάς MEΠΕ

Τηλ: +30 210 68 43 449

Österreich

Ferring Arzneimittel Ges.m.b.H.

Tel: +43 1 60 8080

office@ferring.at

España

Ferring, S.A.U.

Tel: +34 91 387 70 00

registros@ferring.com

Polska

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 246 06 80

ferring@ferring.pl

France

Ferring S.A.S.

Tél: +33 1 49 08 67 60

information.medicale@ferring.com

Portugal

Ferring Portuguesa – Produtos Farmacêuticos,

Sociedade Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 940 51 90

geral@ferring.com

Hrvatska

Clinres farmacija d.o.o.

Tel: +385 1 2396 900

România

Ferring Pharmaceuticals Romania SRL

Tel: +40356 113 270

Ireland

Ferring Ireland Ltd.

Tel: +353 1 4637355

enquiries.ireland@ferring.com

Slovenija

SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

Tel: +386 1 5899 179

regulatory@salus.si

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 70 00

Slovenská republika

Ferring Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 54 416 010

SK0-Recepcia@ferring.com

Italia

Ferring S.p.A.

Suomi/Finland

Ferring Lääkkeet Oy

Tel: +39 02 640 00 11

Puh/Tel: +358 207 401 440

info@ferring.fi

Κύπρος

A. Potamitis Medicare Ltd

Τηλ: +357 22583333

a.potamitismedicare@cytanet.com.cy

Sverige

Ferring Läkemedel AB

Tel: +46 40 691 69 00

info@ferring.se

Latvija

CentralPharma Communication SIA

Tālr: +371 674 50497

centralpharma@centralpharma.lv

United Kingdom

Ferring Pharmaceuticals Ltd.

Tel: +44 844 931 0050

contact2@ferring.com

Denne indlægsseddel blev senest godkendt {

MM/ÅÅÅÅ

}.

Du kan finde yderligere oplysninger om FIRMAGON på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu/.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Brugsanvisning for korrekt brug:

BEMÆRK:

HÆTTEGLASSENE MÅ IKKE RYSTES

Pakningen indeholder et hætteglas med pulver og en fyldt injektionssprøjte med solvens, som skal

klargøres til subkutan injektion.

1.

Pak hætteglas-adapteren ud. Fastgør adapteren på

hætteglasset med pulver. Adapteren trykkes ned

på hætteglasset, indtil spidsen skubbes igennem

gummiproppen, og adapteren "klikker" på plads.

2. Klargør den fyldte injektionssprøjte med påsætning af stempelstangen.

3.

Fjern beskyttelseshætten fra den fyldte

injektionssprøjte. Fastgør sprøjten til hætteglasset

med pulver. Sprøjten fastgøres ved at skrue den

fast til adapteren.

Overfør al væsken til

hætteglasset med pulver

4.

Med sprøjten stadig fastgjort til adapteren roteres

hætteglasset varsomt, indtil opløsningen er klar og

uden uopløst pulver eller partikler. Hvis pulver

sætter sig fast til hætteglasset over

væskeoverfladen, kan hætteglasset vippes lidt.

Undgå omrystning for at hindre

skumdannelse.

En ring af små luftbobler på væskeoverfladen er

acceptabel. Rekonstitutionsproceduren tager

normalt få minutter, men kan i nogle tilfælde tage

op til 15 minutter.

5.

Vend bunden i vejret på hætteglasset og træk op til

linjemarkeringen på injektionssprøjten.

Kontroller altid, at det rigtige volumen er

trukket over i sprøjten. Fjern forsigtigt

eventuelle luftbobler.

6.

Fjern sprøjten fra hætteglas adapteren og fastgør en kanyle beregnet til dyb subkutan

injektion til sprøjten.

7.

Injicer dybt subkutant. Tag fat i maveskindet, løft

op i det subkutane væv og indfør nålen dybt i en

vinkel på

mindst

45 grader.

Injicér

4 ml FIRMAGON 80 mg

langsomt,

umiddelbart efter rekonstitution*

8.

Der må ikke injiceres i områder, der er udsat for tryk, f.eks. ved bæltested eller

bukselinning eller tæt på ribbenene.

Injicér ikke direkte ind i en vene. Træk sprøjtestemplet forsigtigt tilbage for at

kontrollere, om der bliver suget blod med op. Hvis der kommer blod i sprøjten, kan

lægemidlet ikke længere bruges. Afbryd proceduren og kassér sprøjten og kanylen

(klargør en ny dosis til patienten).

I brug er der vist kemisk og fysisk stabilitet i 2 timer ved 25ºC. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal

produktet anvendes umiddelbart, med mindre metoden for rekonstituering kan udelukke risikoen for

mikrobiologisk kontaminering. Hvis det ikke anvendes umiddelbart, er opbevaringstid og betingelser

for brug, brugerens ansvar.

Indlægsseddel: Information til brugeren

FIRMAGON 120 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Degarelix

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge FIRMAGON

Sådan skal du bruge FIRMAGON

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

FIRMAGON indeholder degarelix.

Degarelix er en syntetisk hormonblokker, der anvendes til behandling af prostatakræft hos voksne mænd.

Degarelix efterligner et naturligt hormon (gonadotropinfrigørende hormon, GnRH) og blokerer direkte for

dets virkninger. Hermed nedsætter degarelix øjeblikkeligt niveauet af det mandlige hormon testosteron,

som stimulerer prostatakræften.

2.

Det skal du vide før du begynder at bruge FIRMAGON

Brug ikke FIRMAGON

hvis du er allergisk over for degarelix eller et af de øvrige indholdsstoffer i FIRMAGON (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til din læge hvis noget af det følgende gælder for dig:

Du har hjertekarsygdomme eller hjerterytmeproblemer (arytmi) eller bliver behandlet med medicin

mod dette. Risikoen for hjerterytmeproblemer kan øges ved brug af FIRMAGON.

Du har sukkersyge (diabetes mellitus). Forværring eller udløsning af sukkersyge kan forekomme.

Hvis du har sukkersyge, kan det være nødvendigt at måle blodglukose oftere.

Du har en leversygdom. Det kan være nødvendigt at overvåge leverfunktionen.

Du har en nyresygdom. Brug af FIRMAGON er ikke undersøgt hos patienter med alvorlig

nyresygdom.

Du har knogleskørhed eller en tilstand, der påvirker styrken af dine knogler. Reduceret niveau af

testosteron kan medføre en reduktion af calcium i knoglerne (udtynding af knoglerne).

Alvorlig hypersensitivitet. Brug af FIRMAGON er ikke undersøgt hos patienter med alvorlige

hypersensitivitetsreaktioner.

Børn og teenagere

Giv ikke denne medicin til børn eller teenagere

Brug af anden medicin sammen med FIRMAGON

FIRMAGON kan påvirke eller påvirkes af nogle typer medicin, som anvendes til at behandle

hjerterytmeproblemer (f.eks. quinidin, procainamid, amiodaron og sotalol) eller anden medicin, som kan

påvirke hjerterytmen (f.eks. metadon (bruges til smertelindring og som en del af stofmisbrug afgiftning),

moxifloxacin (et antibiotika), antipsykotika).

Fortæl altid lægen hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin,

som ikke er købt på recept, f.eks naturlægemidler, vitaminer og mineraler.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Træthed og svimmelhed er almindelige bivirkninger, som kan svække din evne til at køre bil eller anvende

maskiner. Disse bivirkninger kan skyldes behandlingen eller opstå på grund af din sygdom.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE FIRMAGON

Denne medicin injiceres normalt af en sygeplejerske eller en læge.

Den anbefalede startdosis er to efterfølgende injektioner på 120 mg. Herefter skal du have en månedlig

injektion på 80 mg. Den indsprøjtede væske danner en gel, hvorfra degarelix frigives over en tidsperiode

på en måned.

FIRMAGON må KUN injiceres under huden (subkutant). FIRMAGON må IKKE gives ind i en blodåre

(intravenøst). Forsigtighedsregler skal tages for at undgå injektion ind i en blodåre ved en fejl.

Injektionsstedet varierer sandsynligvis inden for maveregionen.

Hvis du har glemt at bruge FIRMAGON

Fortæl det til din læge, hvis du tror, at din månedlige dosis af FIRMAGON er blevet glemt.

Spørg lægen, hvis du har yderligere spørgsmål om brug af dette lægemiddel.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

En meget alvorlig allergisk reaktion på denne medicin er sjælden. Søg lægehjælp straks, hvis du udvikler

alvorligt udslæt, kløe eller åndenød eller åndedrætsbesvær. Det kan være symptomer på en alvorlig allergisk

reaktion.

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 brugere)

Hedeture, smerter og rødme ved injektionsstedet. . De bivirkninger, der er set ved injektionsstedet

forekommer oftest ved den første dosis og er mindre almindelige ved vedligeholdelsesdosis.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere)

hævelse, knuder og hårdhed på injektionsstedet

kuldegysninger, feber eller influenzalignende sygdom efter injektionen

søvnbesvær, træthed, svimmelhed, hovedpine

vægtøgning, kvalme, diarré, forhøjet niveauer af visse leverenzymer

øget svedtendens (inklusiv natlige svedeture), udslæt

blodmangel

muskuloskeletale smerter og ubehag (smerter og ubehag i muskler og skelet)

reduceret testikelstørrelse, hævede bryster, impotens

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere)

manglende seksuallyst, smerte i testiklerne, bækkensmerte, forstyrrelser i sædafgang, irritation i

kønsdelene, brystsmerter

depression, mental svækkelse

rødme af huden, hårtab, knuder i huden, følelsesløshed

allergiske reaktioner, nældefeber, kløe

nedsat appetit, forstoppelse, opkast, mundtørhed, smerter og ubehag i maven, øget

blodsukker/diabetes mellitus, øget kolesterolniveau, ændringer i blodets indhold af calcium, vægttab

forhøjet blodtryk, ændringer i hjerterytme, ekg-ændringer (QT-forlængelse), følelse af unormale

hjerteslag, stakåndethed, perifere ødemer (væskeophobning, specielt i hænder og fødder)

muskelsvaghed, muskelkramper, hævelser/stivhed i leddene, osteoporose/osteopeni, ledsmerter

hyppig vandladning, vandladningstrang (må skynde sig for at lade vandet), vanskelig eller smertefuld

vandladning, natlig vandladning, nedsat nyrefunktion, inkontinens

sløret syn

ubehag ved injektion, inklusive fald i blodtryk og hjerterytme (vasovagal reaktion)

utilpashed

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere)

febril neutropeni (meget lavt antal af hvide blodlegemer i kombination med feber), hjerteanfald,

hjertesvigt

uforklarlige muskelsmerter eller kramper, ømhed eller svaghed. Muskelproblemerne kan være

alvorlige, inklusiv muskelnedbrydning, hvilket kan resultere i nyreskader.

Meget sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 brugere)

infektion, byld og vævshenfald på injektionsstedet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på hætteglassene, sprøjter og yderpakningen.

Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Efter opløsning:

Dette lægemiddel er stabilt i 2 timer ved 25ºC.

Dette lægemiddel skal anvendes straks, på grund af risikoen for mikrobiologisk kontaminering. Hvis det

ikke anvendes umiddelbart, er brugen af dette lægemiddel på brugerens ansvar.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

FIRMAGON indeholder:

Aktivt stof er degarelix. Hvert hætteglas indeholder 120 mg degarelix (som acetat). Efter opløsning

indeholder 1 ml af den færdigblandede injektionsvæske 40 mg degarelix.

Øvrigt indholdsstof i pulveret er mannitol (E421).

Solvensen er vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

FIRMAGON er et pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Pulveret er hvidt til råhvidt. Solvensen

er en klar, farveløs opløsning.

Pakningsstørrelse med 1 bakke indeholder:

2 hætteglas med pulver indeholdende 120 mg degarelix og 2 fyldte injektionssprøjter med 3 ml solvens.

2 stempelstænger, 2 hætteglas-adaptere og 2 injektionskanyler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

DK-2300 København S

Danmark

Tlf. +45 8833 8834

Fremstiller

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Ferring N.V.

Tel/Tél: +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be

Lietuva

CentralPharma Communication UAB

Tel: +370 5 243 0444

centralpharma@centralpharma.lt

България

Аквaxим АД

Tел: +359 2 807 5022

aquachim@aquachim.bg

Luxembourg/Luxemburg

Ferring N.V.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be

Česká republika

Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

Tel: +420 234 701 333

cz1-info@ferring.com

Magyarország

Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +36 1 236 3800

ferring@ferring.hu

Danmark

Ferring Lægemidler A/S

Malta

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: +45 88 16 88 17

Tel: +356 21447184

info@ejbusuttil.com

Deutschland

Ferring Arzneimittel GmbH

Tel: +49 431 5852 0

info-service@ferring.de

Nederland

Ferring B.V.

Tel: +31 235680300

infoNL@ferring.com

Eesti

CentralPharma Communication OÜ

Tel: +372 601 5540

centralpharma@centralpharma.ee

Norge

Ferring Legemidler AS

Tlf: +47 22 02 08 80

mail@oslo.ferring.com

Ελλάδα

Ferring Ελλάς MEΠΕ

Τηλ: +30 210 68 43 449

Österreich

Ferring Arzneimittel Ges.m.b.H.

Tel: +43 1 60 8080

office@ferring.at

España

Ferring, S.A.U.

Tel: +34 91 387 70 00

registros@ferring.com

Polska

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 246 06 80

ferring@ferring.pl

France

Ferring S.A.S.

Tél: +33 1 49 08 67 60

information.medicale@ferring.com

Portugal

Ferring Portuguesa – Produtos Farmacêuticos,

Sociedade Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 940 51 90

geral@ferring.com

Hrvatska

Clinres farmacija d.o.o.

Tel: +385 1 2396 900

România

Ferring Pharmaceuticals Romania SRL

Tel: +40356 113 270

Ireland

Ferring Ireland Ltd.

Tel: +353 1 4637355

enquiries.ireland@ferring.com

Slovenija

SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

Tel: +386 1 5899 179

regulatory@salus.si

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 70 00

Slovenská republika

Ferring Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 54 416 010

SK0-Recepcia@ferring.com

Italia

Ferring S.p.A.

Tel: +39 02 640 00 11

Suomi/Finland

Ferring Lääkkeet Oy

Puh/Tel: +358 207 401 440

info@ferring.fi

Κύπρος

A. Potamitis Medicare Ltd

Τηλ: +357 22583333

a.potamitismedicare@cytanet.com.cy

Sverige

Ferring Läkemedel AB

Tel: +46 40 691 69 00

info@ferring.se

Latvija

CentralPharma Communication SIA

Tālr: +371 674 50497

centralpharma@centralpharma.lv

United Kingdom

Ferring Pharmaceuticals Ltd.

Tel: +44 844 931 0050

contact2@ferring.com

Denne indlægsseddel blev senest godkendt {

MM/ÅÅÅÅ

}.

Du kan finde yderligere oplysninger om FIRMAGON på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu/.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Brugsanvisning for korrekt brug:

BEMÆRK:

HÆTTEGLASSENE MÅ IKKE RYSTES

Pakningen indeholder to hætteglas med pulver og to fyldte injektionssprøjter med solvens, som skal

klargøres til subkutan injektion. Derfor skal nedenstående procedure udføres to gange.

1.

Pak hætteglas-adapterne ud. Fastgør adapterne på

hætteglassene med pulver. Adapteren trykkes ned

på hætteglasset, indtil spidsen skubbes igennem

gummiproppen og adapteren "klikker" på plads.

2. Klargør den fyldte injektionssprøjte med påsætning af stempelstangen.

3.

Fjern beskyttelseshætten fra den fyldte

injektionssprøjte. Fastgør sprøjten til hætteglasset

med pulver. Sprøjten fastgøres ved at skrue den

fast til adapteren.

Overfør al væsken til

hætteglasset med pulver

4.

Med sprøjten stadig fastgjort til adapteren, roteres

hætteglasset varsomt, indtil opløsningen er klar og

uden uopløst pulver eller partikler. Hvis pulver

sætter sig fast til hætteglasset over

væskeoverfladen, kan hætteglasset vippes lidt.

Undgå omrystning for at hindre

skumdannelse.

En ring af små luftbobler på væskeoverfladen, er

acceptabel. Rekonstitutionsproceduren tager

normalt få minutter, men kan i nogle tilfælde tage

op til 15 minutter.

5.

Vend bunden i vejret på hætteglasset og træk op til

linjemarkeringen på injektionssprøjten.

Kontroller altid, at det rigtige volumen er

trukket over i sprøjten. Fjern forsigtigt

eventuelle luftbobler.

6.

Fjern sprøjten fra hætteglas adapteren og fastgør en kanyle beregnet til dyb subkutan

injektion til sprøjten.

7.

Injicer dybt subkutant. Tag fat i maveskindet,

løft op i det subkutane væv og indfør nålen dybt

i en vinkel på mindst

45 grader.

Injicér

3,0 ml af FIRMAGON 120 mg

langsomt,

umiddelbart efter rekonstitution*

8

Der må ikke injiceres i områder, der er udsat for tryk, f.eks. ved bæltested eller

bukselinning eller tæt på ribbenene

Injicér ikke direkte ind i en vene. Træk sprøjtestemplet forsigtigt tilbage for at

kontrollere, om der bliver suget blod med op. Hvis der kommer blod i sprøjten, kan

lægemidlet ikke længere bruges. Afbryd proceduren og kassér sprøjten og kanylen

(klargør en ny dosis til patienten).

9.

Gentag rekonstitutionsproceduren for den 2. dosis. Vælg et andet injektionssted

og

injicér 3,0 ml.

I brug er der vist kemisk og fysisk stabilitet i 2 timer ved 25ºC. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal

produktet anvendes umiddelbart, med mindre metoden for rekonstituering kan udelukke risikoen for

mikrobiologisk kontaminering. Hvis det ikke anvendes umiddelbart, er opbevaringstid og betingelser

for brug, brugerens ansvar.

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF

BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/-TILLADELSERNE

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC

s vurderingsrapport om PSUR(erne) for degarelix er CHMP nået frem til

følgende videnskabelige konklusioner:

Der er kumulativt blevet indberettet 8 tilfælde af rabdomyolyse for degarelix. I 4 af de 8 tilfælde kunne den

kausale sammenhæng mellem degarelix og bivirkningen ikke udelukkes; tilfældene var veldokumenterede,

uden en åbenbar alternativ ætiologi eller forstyrrende faktorer, med overensstemmelse mellem tid til

indtræden, positivt udfald ved seponering (positiv dechallenge) og forhøjet blod-kreatinin-fosfokinase. I

alle tilfældene blev degarelix seponeret. Konklusionen er, at rabdomyolyse skal føjes til listen af

bivirkninger i produktinformationen med frekvensen sjældent.

CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for degarelix er CHMP af den opfattelse, at benefit/risk-

forholdet for det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder degarelix, forbliver uændret under forudsætning

af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne ændres.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

FIRMAGON 80 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 80 mg degarelix (som acetat). Efter rekonstitution indeholder hver ml

injektionsvæske 20 mg degarelix.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Pulver: Hvidt til off-white pulver

Solvens: Klar, farveløs opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

FIRMAGON er en antagonist til det gonadotropinfrigørende hormon (GnRH), og er indiceret til behandling

af voksne mænd med fremskræden hormon-afhængig prostatakræft.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Startdosis

Vedligeholdelsesdosis – månedlig

administration

240 mg administreret som to

efterfølgende subkutane injektioner af

hver 120 mg

80 mg administreret som én subkutan

injektion

Den første vedligeholdelsesdosis bør gives en måned efter startdosis.

Den terapeutiske effekt af degarelix skal monitoreres ved kliniske parametre og ved prostataspecifikt

antigen (PSA)-niveau i serum. Kliniske studier har vist, at testosteron (T)-suppression sker umiddelbart

efter administration af startdosis, hvor 96% af patienterne havde serum-testosteron svarende til niveauet

ved medicinsk kastration (T

0,5 ng/ml) efter 3 dage og 100% efter 1 måned. Langtidsbehandling med

vedligeholdelsesdosis i op til 1 år viser, at 97% af patienterne stadig har et sænket testosteronniveau

0,5 ng/ml).

I tilfælde af at patientens kliniske respons er sub-optimalt, skal det bekræftes, at testosteronniveauet i

serum stadig er tilstrækkeligt sænket.

Idet degarelix ikke inducerer en initial stimulation af testosteron, er det ikke nødvendigt at tilføre et anti-

androgent stof som beskyttelse mod initial stimulation ved behandlingsstart.

Specielle grupper

Ældre patienter samt patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion:

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter eller hos patienter med let til moderat nedsat

lever- eller nyrefunktion (se pkt. 5.2). Der er ikke udført studier hos patienter med alvorlig lever- eller

nyrefunktionsnedsættelse, og forsigtighed anbefales derfor (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Der er ingen relevant brug af FIRMAGON hos børn og unge til behandling af voksne mænd med

fremskræden hormon-afhængig prostatakræft.

Administration

FIRMAGON skal opløses før administration. Vedrørende instruktioner for rekonstitution og administration

se pkt. 6.6.

FIRMAGON er kun beregnet til subkutan administration.

Må ikke administreres intravenøst.

Intramuskulær brug er ikke undersøgt og frarådes derfor.

FIRMAGON administreres som en subkutan injektion i maveregionen. Injektionsstedet bør varieres

periodisk. Injektionerne skal gives i områder, der ikke er udsat for tryk, f.eks. ikke tæt på bukselinning

eller bæltested og ikke tæt på ribbenene.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Virkning på QT/QTc-interval

Langtids-deprivationsbehandling med androgen kan forlænge QT-intervallet. I det bekræftende studie, hvor

FIRMAGON blev sammenlignet med leuprorelin, blev der foretaget periodiske (månedlige)

elektrokardiogrammer (ekg-er). Begge behandlingsformer viste QT/QTc-intervaller over 450 msek. hos

ca. 20% af patienterne og 500 msek. hos 1% og 2% af henholdsvis degarelix- og leuprorelin-patienterne

(se pkt. 5.1).

FIRMAGON er ikke undersøgt hos patienter med tidligere korrigeret QT-interval over 450 msek., hos

patienter, som tidligere har oplevet eller som har risikofaktorer for torsades de pointes og hos patienter,

der samtidigt modtager lægemidler, som kan forlænge QT-intervallet. Derfor skal forholdet mellem fordele

og ulemper ved behandling med FIRMAGON vurderes grundigt hos disse patienter (se pkt. 4.5 og 4.8).

Et grundigt QT-studie viste, at degarelix ikke havde nogen

intrinsic

effekt på QT/QTc-intervallet (se pkt.

4.8).

Nedsat leverfunktion

Patienter med kendt eller mistænkt leversygdom har ikke været inkluderet i kliniske langtidsforsøg med

degarelix. Mild, forbigående øgning i ALAT og ASAT er set. Dette var ikke ledsaget af en stigning i

bilirubin eller kliniske symptomer. Monitorering af leverfunktionen hos patienter med kendt eller mistænkt

leversygdom anbefales under behandlingen. Farmakokinetikken af degarelix er undersøgt efter en enkelt

intravenøs administration hos personer med mild til moderat leverfunktionsnedsættelse (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Degarelix er ikke undersøgt hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion, og forsigtighed bør derfor

udvises.

Hypersensitivitet

Degarelix er ikke undersøgt hos patienter med alvorlig ubehandlet astma, anafylaktiske reaktioner eller

alvorlig urticaria eller angioødem i anamnesen.

Ændringer i knogledensitet

I litteraturen er der rapporteret om nedsat knogledensitet hos mænd, som har haft orchiektomi eller som

har været behandlet med en GnRH-agonist. Det kan forventes, at lange perioder med

testosteronundertrykkelse hos mænd vil have en virkning på knogledensiteten. Knogledensiteten er ikke

målt under behandling med degarelix.

Glukosetolerance

Der er set en nedsat glukosetolerance hos mænd, som har haft orchiektomi eller som har været behandlet

med en GnRH-agonist. Udvikling eller forværring af diabetes kan forekomme. Derfor kan diabetiske

patienter kræve hyppigere monitorering af blodglukose, når de får androgen deprivationsbehandling.

Virkningen af degarelix på insulin- og glukoseniveau er ikke undersøgt.

Kardiovaskulær sygdom

Kardiovaskulær sygdom såsom slagtilfælde og myokardieinfarkt er blevet rapporteret i den medicinske

litteratur hos patienter med androgen kastrationsbehandling. Derfor skal der tages højde for alle

kardiovaskulære risikofaktorer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Idet androgen deprivationsbehandling kan forlænge QTc-intervallet, skal samtidig brug af degarelix og

lægemidler, der er kendt for at forlænge QTc-intervallet eller lægemidler, der er i stand til at fremkalde

torsades de pointes såsom klasse IA (f.eks. quinidin, disopyramid) eller klasse III (f.eks. amiodaron,

sotalol, dofetilid, ibutilid), antiarytmiske lægemidler, metadon, moxifloxacin, antipsykotika, etc. overvejes

nøje (se pkt. 4.4).

Degarelix er ikke et substrat for det humane CYP-system og har ikke induceret eller hæmmet CYP1A2,

CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 eller CYP3A4/5 i nævneværdig grad

in vitro

. Derfor er

det usandsynligt, at der er klinisk relevante farmakokinetiske lægemiddelinteraktioner relateret til

metabolisme med disse isoenzymer.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet og amning

Der er ingen relevant indikation for brug af FIRMAGON til kvinder.

Fertilitet

FIRMAGON kan hæmme den mandlige fertilitet, så længe testosteron er undertrykt.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

FIRMAGON påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Træthed og svimmelhed almindeligt forekommende bivirkninger, som kan påvirke evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindelige bivirkninger ved brug af degarelix i det bekræftende fase III-studie (N=409) skyldtes

de forventede fysiologiske virkninger af testosteronsuppression, inklusiv hedeture og vægtøgning

(rapporteret hos henholdsvis 25% og 7% af de patienter, der modtog behandling i 1 år) eller reaktioner ved

injektionsstedet. Forbigående kuldegysninger, feber eller influenzalignende sygdom blev rapporteret at

forekomme timer efter doseringen (hos henholdsvis 3%, 2% og 1% af patienterne).

De rapporterede reaktioner ved injektionsstedet var hovedsageligt smerte og erythem, rapporteret hos

henholdsvis 28% og 17% af patienterne. Mindre hyppigt rapporteret var hævelse (6%), induration (4%) og

knuder (3%). Disse bivirkninger forekom primært ved startdosis, mens frekvensen af disse pr. 100

injektioner under vedligeholdelsesbehandling med en dosis på 80 mg var: 3 for smerte og <1 for erythem,

hævelse, knuder og induration. De rapporterede bivirkninger var primært forbigående, af mild til moderat

intensitet og førte til meget få seponeringer (<1%). Alvorlige reaktioner på injektionsstedet så som

infektion på injektionsstedet, absces på injektionsstedet eller nekrose på injektionsstedet, som vil kunne

kræve kirurgisk behandling/dræn, blev rapporteret meget sjældent.

Tabel med bivirkninger

Frekvensen af de bivirkninger, der er nævnt nedenfor er defineret i henhold til følgende konvention: Meget

almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (

1/10.000

<

1/1.000) og meget sjælden (

<

1/10.000). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne

opstillet i rækkefølge med aftagende alvorlighedsgrad.

Tabel 1: Frekvens af bivirkninger rapporteret hos 1.259 patienter, der blev behandlet i 1.781 patientår i alt

(fase II- og III-studier) og fra post-marketing rapporter.

MedDRA system-

organklasse (SOC)

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Blod og lymfesystem

Anæmi

Neutropen feber

Immunsystemet

Hypersensitivitet

Anafylaktiske

reaktioner

Metabolisme og

ernæring

Vægtøgning*

Hyperglykæmi/diabetes

mellitus, øget

kolesterolniveau,

vægttab, nedsat appetit,

ændringer i niveau af

calcium i blodet

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Depression, nedsat

libido

Nervesystemet

Svimmelhed,

hovedpine

Mental svækkelse,

hypæstesi

Øjne

Sløret syn

Hjerte

Hjertearytmi (inkl.

atrieflimren),

palpitationer, QT-

forlængelse*(se pkt. 4.4

og 4.5)

Myokardieinfarkt,

hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hedeture

Hypertension, vasovagal

reaktion (inkl.

hypotension)

MedDRA system-

organklasse (SOC)

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Diarré, kvalme

Forstoppelse,

opkastning,

abdominalsmerter,

abdominalt ubehag,

mundtørhed

Lever og galdeveje

Forhøjede lever-

aminotransferaser

Øget bilirubin-niveau,

øget basisk fosfatase

Hud og subkutane

væv

Hyperhidrose

(inkl. natlige

svedeture)*,

udslæt

Urticaria, noduli i huden,

hårtab, pruritus,

erythem

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Muskuloskeletale

smerter og ubehag

Osteoporose/osteopeni,

artralgi, muskelsvaghed,

muskelkramper,

hævelser/stivhed i

leddene

Rabdomyolyse

Nyrer og urinveje

Pollakisuri,

vandladningstrang,

dysuri, nokturi, nedsat

nyrefunktion,

inkontinens

Det reproduktive

system og mammae

Gynækomasti*,

testikulær atrofi*,

erektil

dysfunktion*

Testikelsmerter,

brystsmerter,

bækkensmerter,

irritation i kønsdelene,

ejakulationsforstyrrelse

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Reaktioner

på injektions-

stedet

Kuldegysninger,

pyrexi, træthed*,

influenzalignende

sygdom

Utilpashed, perifere

ødemer

*Kendt fysiologisk konsekvens af testosteronsuppression

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Ændringer i laboratorieparametre

Ændringerne i de laboratorieværdier, der sås gennem 1 års behandling i det bekræftende fase III-studie (N

= 409), var i samme størrelsesorden for degarelix som for en GnRH-agonist (leuprorelin), der blev

anvendt som komparator. For begge lægemidler sås markant unormale (>3

øvre grænse for normalværdi)

leveraminotransferaseværdier (ALAT, ASAT og GGT) efter behandling hos 2-6% af de patienter, der

havde normale værdier før behandlingen. Der sås efter behandlingen markant nedsættelse af

hæmatologiske værdier, hæmatokrit (≤0,37) og hæmoglobin (≤115 g/l) for begge lægemidler hos

henholdsvis 40% og 13-15% af de patienter, der havde normale værdier før behandling. Det er ukendt i

hvilken grad denne nedsættelse af hæmoglobinværdier skyldtes den underliggende prostatakræft, og i

hvilken grad det var en konsekvens af androgen deprivationsbehandling. Markant unormale værdier af

kalium (≥5,8 mm/l), kreatinin (≥177 μmol/l) og BUN (≥10,7 mmol/l) sås hos patienter, der havde normale

værdier før behandling hos henholdsvis 6%, 2% og 15% af de patienter, der blev behandlet med degarelix

og 3%, 2% og 14% af de patienter, der blev behandlet med leuprorelin.

Ændringer i ekg

De ændringer, der blev set i ekg i løbet af et års behandling i det bekræftende fase III-studie (N = 409),

var i den samme størrelsesorden for degarelix som for en GnRH-agonist (leuprorelin), der blev anvendt

som komparator. Tre (<1%) ud af 409 patienter i degarelix gruppen og fire (2%) ud af 201 patienter i

leuprorelin 7,5 mg gruppen havde et QTcF ≥ 500 msek. Fra udgangsværdien til slutningen af studiet var

median ændringen i QTcF for degarelix 12,0 msek., og for leuprorelin var den 16,7 msek.

Degarelix’ manglende

intrinsic

effekt på kardial repolarisering (QTcF), hjertefrekvens, AV-overledning,

depolarisering af hjertet, eller T- eller U-tak-morfologi er blevet bekræftet i et grundigt QT-studie hos

raske forsøgspersoner (N=80), som fik en i.v-infusion af degarelix over 60 minutter, hvor de nåede en

gennemsnitlig C

på 222 ng/ml, hvilket svarer til omkring 3-4 gange C

opnået under behandling af

prostatakræft.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen klinisk erfaring med virkningerne af et akut tilfælde af overdosering med degarelix. I tilfælde

af overdosering bør patienten monitoreres, og en passende støttende behandling gives, hvis det skønnes at

være nødvendigt.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Endokrin terapi, andre hormonantagonister og beslægtede stoffer, ATC-

kode: L02BX02

Virkningsmåde

Degarelix er en selektiv gonadotropinfrigørende hormon (GnRH)-antagonist som kompetitivt og reversibelt

binder til de hypofysære GnRH receptorer, og herved hurtigt nedsætter frigørelsen af gonadotropiner,

luteiniserende hormon (LH) og follikelstimulerende hormon (FSH) og dermed reducerer sekretionen af

testosteron (T) fra testiklerne. Prostatakræft er kendt for at være sensitiv over for androgener og

responderer på behandling, der fjerner kilden til androgener. I modsætning til GnRH-agonister, inducerer

GnRH-antagonister ikke en initial stimulation af LH med efterfølgende initial stimulation af

testosteron/tumorstimulering og potentiel symptomatisk opblussen efter start af behandlingen.

En enkelt dosis på 240 mg degarelix, efterfulgt af en månedlig vedligeholdelsesdosis på 80 mg, medfører

hurtigt en nedsættelse af koncentrationerne af LH, FSH og efterfølgende af testosteron. Serum-

dihydrotestosteron (DHT) nedsættes på en lignende måde som testosteron.

Degarelix er effektiv til at nå og vedligeholde testosteronsuppression et godt stykke under medicinsk

kastrationsniveau på 0,5 ng/ml. En månedlig vedligeholdelsesdosis på 80 mg resulterede i vedvarende

testosteronsuppression hos 97% of patienterne i mindst et år. Der blev ikke set mikrostigninger af

testosteron efter gen-injektion under degarelixbehandling. Mediane testosteronniveauer var efter et års

behandling på 0,087 ng/ml (interkvartil variationsbredde 0,06-0,15), N=167.

Resultater af det bekræftende fase III-studie:

Effekt og sikkerhed af degarelix blev evalueret i et åbent, multi-center, randomiseret, aktiv komparator

kontrolleret, parallel-gruppestudie. Studiet undersøgte effekten og sikkerhed af to forskellige månedlige

doseringsregimer af degarelix med en startdosis på 240 mg (40 mg/ml) efterfulgt af månedlige subkutane

doser på 160 mg (40 mg/ml) eller 80 mg (20 mg/ml), sammenlignet med månedlig intramuskulær

administration af 7,5 mg leuprorelin hos patienter med prostatakræft, der krævede androgen

deprivationsbehandling. I alt blev 620 patienter randomiseret i en af de tre behandlingsgrupper, hvoraf 504

(81%) af patienterne fuldførte studiet. I degarelix 240/80 mg behandlingsgruppen afbrød 41 (20%)

patienter studiet, sammenlignet med 32 (16%) patienter i leuprorelin gruppen.

Af de 610 behandlede patienter havde

31% lokaliseret prostatakræft

29% regionalt avanceret prostatakræft

20% metastaserende prostatakræft

7% en ukendt metastatisk status

13% tidligere undergået kirurgi med kurativ intension eller strålebehandling og havde en stigende

Demografien ved start af forsøget var ens mellem armene. Den mediane alder var 74 år (variationsbredde

47 til 98 år). Hovedmålet var at demonstrere, at degarelix er effektivt i forhold til at nå og opretholde

testosteron suppression på under 0,5 ng/ml i løbet af 12 måneders behandling.

Den mindste effektive vedligeholdelsesdosis på 80 mg degarelix blev valgt.

Opnåelse af serumtestosteron (T) ≤0,5 ng/ml

FIRMAGON er effektiv til at opnå en hurtig testosteronsuppression, se tabel 2.

Tabel 2: Procent of patienter, der opnåede T≤0,5 ng/ml efter start af behandlingen.

Degarelix 240/80 mg

Leuprorelin 7,5 mg

Dag 1

Dag 3

Dag 7

Dag 14

100%

Dag 28

100%

100%

Undgåelse af initial stimulation af testosteron

Initial stimulation blev defineret ved, at testosteron oversteg udgangsniveauet med ≥15% inden for de

første 2 uger.

Ingen af de patienter, der blev behandlet med degarelix oplevede en initial stimulation af testosteron ; der

var en gennemsnitlig nedsættelse af testosteron på 94% på dag 3. De fleste patienter behandlet med

leuprorelin oplevede initial stimulation af testosteron; der var en gennemsnitlig øgning af testosteron på

65% på dag 3. Denne forskel var statistisk signifikant (p<0,001).

Figur 1: Procentvis ændring i testosteron fra udgangsniveauet ved behandlingsgrupperne indtil dag 28

(median med interkvartile variationsbredder).

Studiets primære endemål var testosteron suppressionsværdierne efter et års behandling med degarelix

eller leuprorelin. Den kliniske fordel for degarelix sammenlignet med leuprorelin plus anti-androgen i den

initiale fase af behandlingen er ikke påvist.

Testosteron reversibilitet

I et studie med patienter med stigende PSA efter lokal behandling (hovedsageligt radikal prostatektomi og

strålebehandling) blev FIRMAGON givet i 7 måneder efterfulgt af en 7 måneders monitoreringsperiode.

Den mediane tid til testosteron >0,5 ng/ml (over kastrationsniveau) var 112 dage efter behandlingsophør

(beregnet fra starten af monitoreringsperioden, dvs. 28 dage efter sidste injektion), og den mediane tid til

testosteron >1,5 ng/ml (over nedre grænse for normalområdet) var 168 dage.

Langtidseffekt

Succesfuldt respons i studiet blev defineret som opnåelse af medicinsk kastration på dag 28 og

vedligeholdelse til og med dag 364 uden en enkelt testosteronkoncentration på over 0,5 ng/ml.

Tabel 3: Kumulativ sandsynlighed for testosteron ≤0.5 ng/ml fra dag 28 til dag 364.

FIRMAGON 240/80 mg

N=207

Leuprorelin 7,5 mg

N=201

Antal respondenter

Responsrate

(konfidensintervaller)*

97,2%

(93,5; 98,8%)

96,4%

(92,5; 98,2%)

* Kaplan Meier estimater inden for gruppen

Nedsættelse af prostata specifik antigen (PSA)

Tumorstørrelse blev ikke målt direkte under det kliniske forsøg, men der sås et indirekte fordelagtigt

tumorrespons med degarelix som vist med en 95% reduktion efter 12 måneder i median PSA.

Procentvis ændring i testosteron fra dag 0 til 28

Procentvis ændring

Degarelix 240@40/80@20

Leuprorelin 7,5 mg

Tid fra første dosis (dage)

Den mediane PSA i studiet ved udgangsniveauet var:

19,8 ng/ml for degarelix 240/80 mg behandlingsgruppen (interkvartile variationsbredde: P25

9,4 ng/ml, P75 46,4 ng/ml)

17,4 ng/ml for leuprorelin 7,5 mg behandlingsgruppen (interkvartile variationsbredde: P25 8,4 ng/ml,

P75 56,5 ng/ml)

Figur 2: Procentvis ændring i PSA fra udgangsniveau ved behandlingsgrupperne indtil dag 56 (median med

interkvartile variationsbredder).

Denne forskel var statistisk signifikant (p<0,001) for den forudbestemte analyse på dag 14 og dag 28.

Prostata specifikt antigen (PSA) niveau er nedsat med 64% to uger efter administration af degarelix, 85%

efter en måned, 95% efter tre måneder, og forblev undertrykt (ca. 97%) gennem hele behandlingslængden

på et år.

Fra dag 56 til dag 364 var der ingen signifikante forskelle mellem degarelix og komparatoren i den

procentvise ændring fra udgangsniveau.

Virkning på prostatavolumen

Tre måneders behandling med degarelix (240/80 dosisregime) resulterede i en reduktion på 37% i

prostatavolumen målt med trans-rektal ultralydsskanning (TRUS) hos patienter, hvor hormonbehandling

var nødvendig forud for strålebehandling, og hos patienter, som var kandidater til medicinsk kastration.

Reduktionen i prostatavolumen svarede til det, der blev opnået med goserelin plus anti-androgen

beskyttelse.

Effekt på QT/QTc-intervallet

I det bekræftende studie sammenlignende FIRMAGON med leuprorelin blev der foretaget periodiske

elektrokardiogrammer. Begge behandlingsformer viste QT/QTc-intervaller, der oversteg 450 msek. hos

Procentvis ændring i PSA fra dag 0 til 56

Procentvis ændring

Tid fra første dosis (dage)

ca. 20 % af patienterne. Fra udgangsniveauet til slutningen af studiet var den mediane ændring for

FIRMAGON 12,0 msek., og for leuprorelin var den 16,7 msek.

Anti-degarelix-antistof

Udvikling af anti-degarelix-antistof blev set hos 10% af patienterne efter behandling med FIRMAGON i et

år og hos 29% af patienterne efter behandling med FIRMAGON i op til 5,5 år. Der er ingen indikation af,

at FIRMAGONs effekt eller sikkerhed påvirkes af antistofdannelse efter op til 5,5 års behandling.

Pædiatrisk population

Det europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om indsendelse af resultater fra studier med

FIRMAGON i alle undergrupper af den pædiatriske population (se pkt. 4.2 for information om brug til

børn).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efterfølgende subkutan administration af 240 mg degarelix ved en koncentration på 40 mg/ml til patienter

med prostatakræft i det pivotale studie CS21, var AUC

0-28 days

635 (602-668) dag*ng/ml, C

var 66,0

(61,0-71,0) ng/ml og forekom ved t

ved 40 (37-42) timer. Gennemsnitlige through værdier var ca. 11-

12 ng/ml efter startdosis og 11-16 ng/ml efter vedligeholdelsesdosis på 80 mg ved en koncentration på

20 mg/ml. Degarelix-C

falder bifasisk med en gennemsnitlig terminal halveringstid (t

) på 29 dage for

vedligeholdelsesdosis. Den lange halveringstid efter subkutan administration er en konsekvens af en meget

langsom frigivelse af degarelix fra depotet dannet ved injektionsstedet/-stederne. Den farmakokinetiske

opførsel af lægemidlet er påvirket af dets koncentration i injektionsvæsken. Derfor har C

biotilgængeligheden en tendens til at falde med øgning af koncentrationen af dosis, mens halveringstiden

øges. Derfor bør der ikke anvendes andre koncentrationer af dosis end det anbefalede.

Distribution

Fordelingsvolumenet hos raske ældre mænd er ca. 1 l/kg. Plasmaproteinbinding er estimeret til at være ca.

90%.

Biotransformation

Degarelix undergår almindelig peptidnedbrydning under passagen af lever-galde systemet og udskilles

hovedsageligt som peptidfragmenter i fæces. Ingen signifikante metabolitter sås i plasmaprøver efter

subkutan administration.

In vitro

-studier har vist, at degarelix ikke er et substrat for det humane CYP450-

system.

Elimination

Hos raske mænd blev ca. 20-30% af en enkelt intravenøst administreret dosis udskilt i urinen, hvilket tyder

på, at 70-80% udskilles via lever-galde systemet. Clearance af degarelix var 35-50 ml/t/kg, når det blev

administreret som enkelte intravenøse doser (0,864-49,4 µg/kg) hos raske ældre mænd.

Specielle patientgrupper:

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført farmakokinetiske studier hos patienter med nedsat nyrefunktion. Kun omkring 20-30%

af en given dosis af degarelix udskilles uomdannet via nyrerne. En farmakokinetisk analyse af data fra det

bekræftende fase III-studie har vist, at clearance af degarelix er reduceret med ca. 23% hos patienter med

mild til moderat nedsat nyrefunktion. Derfor anbefales dosisjustering ikke hos patienter med mild til

moderat nedsat nyrefunktion. Data vedrørende patienter med alvolig nedsat nyrefunktion er begrænset, og

forsigtighed anbefales derfor til denne patientgruppe.

Patienter med nedsat leverfunktion

Degarelix er undersøgt i et farmakokinetisk studie hos patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion.

Der sås ikke tegn på øget eksponering hos dem med nedsat leverfunktion sammenlignet med raske

forsøgspersoner. Dosisændring er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion.

Patienter med alvorlig leverdysfunktion er ikke undersøgt og forsigtighed anbefales derfor til denne

gruppe.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktionsstudier hos dyr viste, at degarelix medførte infertilitet hos hanner. Dette skyldes den

farmakologiske virkning. Virkningen var reversibel.

I kvindelige reproduktionstoksicitetsstudier viste degarelix forventede fund i forhold til de famakologiske

egenskaber. Det medførte en dosisafhængig forlængelse af tidsperioden til parring og til graviditet, nedsat

antal af

corpora lutea

, og et øget antal af præ- og post-implantationstab, aborter, tidlig embryo/føtale

dødsfald, for tidlig fødsel og en øget fødselsvarighed.

Prækliniske studier viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra undersøgelser af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og karcinogenicitetspotentiale.

Hverken

in vitro

- eller

in vivo

-studier viste tegn på QT-forlængelse.

Efter subkutan administration af degarelix i akutte, subakutte og kroniske toksicitetsstudier hos rotter og

aber sås ikke målorgantoksicitet. Der sås lægemiddelrelateret lokalirritation hos dyr, når degarelix blev

administreret subkutant i høje doser.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Mannitol (E421)

Solvens

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke blandes med

andre præparater.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter rekonstituering

Kemisk og fysisk stabilitet i brug er vist i 2 timer ved 25ºC. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal

produktet anvendes umiddelbart, med mindre metoden for rekonstituering kan udelukke risikoen for

mikrobiologisk kontaminering. Hvis det ikke anvendes umiddelbart, er opbevaringstid og –betingelser for

brug brugerens ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevaringsforhold for det rekonstituerede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6,5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hætteglas (type I glas) med brombutyl-gummiprop og aluminium ”vip-af”-forsegling, indeholdende 80 mg

pulver til injektionsvæske, opløsning

Fyldt injektionssprøjte (type I glas) med elastomerstempelprop, beskyttelseshætte og med linje-markering

for 4,0 ml, indeholdende 4,2 ml solvens)

Stempelstang

Adapter til hætteglas

Injektionskanyle (25G 0,5 x 25 mm)

Pakningsstørrelser

FIRMAGON findes i 2 pakningsstørrelser:

Pakningsstørrelse med 1 bakke indeholdende: 1 hætteglas med pulver, 1 fyldt injektionssprøjte med

solvens, 1 stempelstang, 1 adapter til hætteglas og 1 kanyle.

Pakningsstørrelse med 3 bakker indeholdende: 3 hætteglas med pulver, 3 fyldte injektionssprøjter med

solvens, 3 stempelstænger, 3 adaptere til hætteglas og 3 kanyler.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Anvisningerne for rekonstitution skal følges nøje.

Administration af andre koncentrationer anbefales ikke, da dannelsen af gel-depotet er påvirket af

koncentrationen. Den rekonstituerede opløsning skal være en klar væske, fri for uopløst stof.

BEMÆRK:

HÆTTEGLASSENE MÅ IKKE RYSTES

Pakningen indeholder et hætteglas med pulver og en fyldt injektionssprøjte med solvens, som skal

klargøres til subkutan injektion.

1.

Pak hætteglas-adapteren ud. Fastgør adapteren på

hætteglasset med pulver. Adapteren trykkes ned

på hætteglasset, indtil spidsen skubbes igennem

gummiproppen, og adapteren "klikker" på plads.

2. Klargør den fyldte injektionssprøjte med påsætning af stempelstangen.

3.

Fjern beskyttelseshætten fra den fyldte

injektionssprøjte. Fastgør sprøjten til hætteglasset

med pulver. Sprøjten fastgøres ved at skrue den

fast til adapteren.

Overfør al væsken til

hætteglasset med pulver

4.

Med sprøjten stadig fastgjort til adapteren roteres

hætteglasset varsomt, indtil opløsningen er klar og

uden uopløst pulver eller partikler. Hvis pulver

sætter sig fast til hætteglasset over

væskeoverfladen, kan hætteglasset vippes lidt.

Undgå omrystning for at hindre

skumdannelse.

En ring af små luftbobler på væskeoverfladen er

acceptabel. Rekonstitutionsproceduren tager

normalt få minutter, men kan i nogle tilfælde tage

op til 15 minutter.

5.

Vend bunden i vejret på hætteglasset og træk op til

linjemarkeringen på injektionssprøjten.

Kontroller altid, at det rigtige volumen er

trukket over i sprøjten. Fjern forsigtigt

eventuelle luftbobler.

6.

Fjern sprøjten fra hætteglas adapteren og fastgør en kanyle beregnet til dyb subkutan

injektion til sprøjten.

7.

Injicer dybt subkutant. Tag fat i maveskindet, løft

op i det subkutane væv og indfør nålen dybt i en

vinkel på

mindst

45 grader.

Injicér

4 ml FIRMAGON 80 mg

langsomt,

umiddelbart efter rekonstitution.

8.

Der må ikke injiceres i områder, der er udsat for tryk, f.eks. ved bæltested eller

bukselinning eller tæt på ribbenene.

Injicér ikke direkte ind i en vene. Træk sprøjtestemplet forsigtigt tilbage for at

kontrollere, om der bliver suget blod med op. Hvis der kommer blod i sprøjten, kan

lægemidlet ikke længere bruges. Afbryd proceduren og kassér sprøjten og kanylen

(klargør en ny dosis til patienten).

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

DK-2300 København S

Danmark

Tlf: +45 88 33 88 34

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/504/001

EU/1/08/504/003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 17/02/2009

Dato for seneste fornyelse: 19/09/2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

{MM/ÅÅÅÅ}

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.emea.europa.eu/.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

FIRMAGON 120 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 120 mg degarelix (som acetat). Efter rekonstitution indeholder hver ml

injektionsvæske 40 mg degarelix.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Pulver: Hvidt til off-white pulver

Solvens: Klar, farveløs opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

FIRMAGON er en antagonist til det gonadotropinfrigørende hormon (GnRH), og er indiceret til behandling

af voksne mænd med fremskræden hormon-afhængig prostatakræft.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Startdosis

Vedligeholdelsesdosis – månedlig

administration

240 mg administreret som to

efterfølgende subkutane injektioner af

hver 120 mg

80 mg administreret som én subkutan

injektion

Den første vedligeholdelsesdosis bør gives en måned efter startdosis.

Den terapeutiske effekt af degarelix skal monitoreres ved kliniske parametre og ved prostata specifikt

antigen (PSA)-niveau i serum. Kliniske studier har vist, at testosteron (T)-suppression sker umiddelbart

efter administration af startdosis, hvor 96% af patienterne havde serum-testosteron svarende til niveauet

ved medicinsk kastration (T

0,5 ng/ml) efter 3 dage og 100% efter 1 måned. Langtidsbehandling med

vedligeholdelsesdosis i op til 1 år viser, at 97% af patienterne stadig har et sænket testosteronniveau

0,5 ng/ml).

I tilfælde af at patientens kliniske respons er sub-optimalt, skal det bekræftes, at testosteronniveauet i

serum stadig er tilstrækkeligt sænket.

Idet degarelix ikke inducerer en initial stimulation af testosteron, er det ikke nødvendigt at tilføre et anti-

androgent stof som beskyttelse mod initial stimulation ved behandlingsstart.

Specielle grupper

Ældre patienter samt, patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion:

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter eller hos patienter med let til moderat nedsat

lever- eller nyrefunktion (se pkt. 5.2). Der er ikke udført studier hos patienter med alvorlig lever- eller

nyrefunktionsnedsættelse, og forsigtighed anbefales derfor (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Der er ingen relevant brug af FIRMAGON hos børn og unge til behandling af voksne mænd med

fremskræden hormon-afhængig prostatakræft.

Administration

FIRMAGON skal opløses før administration. Vedrørende instruktioner for rekonstitution og administration

se pkt. 6.6.

FIRMAGON er kun beregnet til subkutan administration.

Må ikke administreres intravenøst.

Intramuskulær brug er ikke undersøgt og frarådes derfor.

FIRMAGON administreres som en subkutan injektion i maveregionen. Injektionsstedet bør varieres

periodisk. Injektionerne skal gives i områder, hvor patienten ikke er udsat for tryk, f.eks. ikke tæt på

bukselinning eller bæltested og ikke tæt på ribbenene.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Virkning på QT/QTc-interval

Langtids-deprivationsbehandling med androgen kan forlænge QT-intervallet. I det bekræftende studie, hvor

FIRMAGON blev sammenlignet med leuprorelin, blev der foretaget periodiske (månedlige)

elektrokardiogrammer (ekg-er). Begge behandlingsformer viste QT/QTc-intervaller over 450 msek. hos

ca. 20% af patienterne og 500 msek. hos 1% og 2% af henholdsvis degarelix- og leuprorelin-patienterne

(se pkt. 5.1).

FIRMAGON er ikke undersøgt hos patienter med tidligere korrigeret QT-interval over 450 msek., hos

patienter, som tidligere har oplevet eller som har risikofaktorer for torsades de pointes og hos patienter,

der samtidigt modtager lægemidler, som kan forlænge QT-intervallet. Derfor skal forholdet mellem fordele

og ulemper ved behandling med FIRMAGON vurderes grundigt hos disse patienter (se pkt. 4.5 og 4.8).

Et grundigt QT-studie viste, at degarelix ikke havde nogen

intrinsic

effekt på QT/QTc-intervallet (se pkt.

4.8).

Nedsat leverfunktion

Patienter med kendt eller mistænkt leversygdom har ikke været inkluderet i kliniske langtidsforsøg med

degarelix. Mild, forbigående øgning i ALAT og ASAT er set. Dette var ikke ledsaget af en stigning i

bilirubin eller kliniske symptomer. Monitorering af leverfunktionen hos patienter med kendt eller mistænkt

leversygdom anbefales under behandlingen. Farmakokinetikken af degarelix er undersøgt efter en enkelt

intravenøs administration hos personer med mild til moderat leverfunktionsnedsættelse (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Degarelix er ikke undersøgt hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion, og forsigtighed bør derfor

udvises.

Hypersensitivitet

Degarelix er ikke undersøgt hos patienter med alvorlig ubehandlet astma, anafylaktiske reaktioner eller

alvorlig urticaria eller angioødem i anamnesen.

Ændringer i knogledensitet

I litteraturen er der rapporteret om nedsat knogledensitet hos mænd, som har haft orchiektomi eller som

har været behandlet med en GnRH-agonist. Det kan forventes, at lange perioder med

testosteronundertrykkelse hos mænd vil have en virkning på knogledensiteten. Knogledensiteten er ikke

målt under behandling med degarelix.

Glukosetolerance

Der er set en nedsat glukosetolerance hos mænd, som har haft orchiektomi eller som har været behandlet

med en GnRH-agonist. Udvikling eller forværring af diabetes kan forekomme. Derfor kan diabetiske

patienter kræve hyppigere monitorering af blodglukose, når de får androgen deprivationsbehandling.

Virkningen af degarelix på insulin- og glukoseniveau er ikke undersøgt.

Kardiovaskulær sygdom

Kardiovaskulær sygdom såsom slagtilfælde og myokardieinfarkt er blevet rapporteret i den medicinske

litteratur hos patienter med androgen kastrationsbehandling. Derfor skal der tages højde for alle

kardiovaskulære risikofaktorer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Idet androgen deprivationsbehandling kan forlænge QTc-intervallet, skal samtidig brug af degarelix og

lægemidler, der er kendt for at forlænge QTc-intervallet eller lægemidler, der er i stand til at fremkalde

torsades de pointes såsom klasse IA (f.eks. quinidin, disopyramid) eller klasse III (f.eks. amiodaron,

sotalol, dofetilid, ibutilid) antiarytmiske lægemidler, metadon, moxifloxacin, antipsykotika, etc. overvejes

nøje (se pkt. 4.4).

Degarelix er ikke et substrat for det humane CYP450-system og har ikke induceret eller hæmmet

CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 eller CYP3A4/5 i nævneværdig grad

in vitro

Derfor er det usandsynligt, at der er klinisk relevante farmakokinetiske lægemiddelinteraktioner relateret til

metabolisme med disse isoenzymer.

4.6

Fertilitiet, graviditet og amning

Graviditet og amning

Der er ingen relevant indikation for brug af FIRMAGON til kvinder.

Fertilitet

FIRMAGON kan hæmme den mandlige fertilitet, så længe testosteron er undertrykt.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

FIRMAGON påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Dog er træthed og svimmelhed almindeligt forekommende bivirkninger, som kan påvirke evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindelige bivirkninger ved brug af degarelix i det bekræftende fase III-studie (N=409) skyldtes

de forventede fysiologiske virkninger af testosteronsuppression, inklusiv hedeture og vægtøgning

(rapporteret hos henholdsvis 25% og 7% af de patienter, der modtog behandling i 1 år) eller reaktioner ved

injektionsstedet. Forbigående kuldegysninger, feber eller influenzalignende sygdom blev rapporteret at

forekomme timer efter doseringen (hos henholdsvis 3%, 2% og 1% af patienterne).

De rapporterede reaktioner ved injektionsstedet var hovedsageligt smerte og erythem, rapporteret hos

henholdsvis 28% og 17% af patienterne. Mindre hyppigt rapporteret var hævelse (6%), induration (4%) og

knuder (3%). Disse bivirkninger forekom primært ved startdosis, mens frekvensen af disse pr. 100

injektioner under vedligeholdelsesbehandling med en dosis på 80 mg var: 3 for smerte og <1 for erythem,

hævelse, knuder og induration. De rapporterede bivirkninger var primært forbigående, af mild til moderat

intensitet og førte til meget få seponeringer (<1%). Alvorlige reaktioner på injektionsstedet så som

infektion på injektionsstedet, absces på injektionsstedet eller nekrose på injektionsstedet, som vil kunne

kræve kirurgisk behandling/dræn, blev rapporteret meget sjældent.

Tabel med bivirkninger

Frekvensen af de bivirkninger, der er nævnt nedenfor er defineret i henhold til følgende konvention: Meget

almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (

1/10.000

<

1/1.000) og meget sjælden (

<

1/10.000). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne

opstillet i rækkefølge med aftagende alvorlighedsgrad.

Tabel 1: Frekvens af bivirkninger rapporteret hos 1.259 patienter, der blev behandlet i 1.781 patientår i alt

(fase II- og III-studier) og fra post-marketing rapporter.

MedDRA system-

organklasse (SOC)

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Blod og lymfesystem

Anæmi

Neutropen feber

Immunsystemet

Hypersensitivitet

Anafylaktiske

reaktioner

Metabolisme og

ernæring

Vægtøgning*

Hyperglykæmi/diabetes

mellitus, øget

kolesterolniveau,

vægttab, nedsat appetit,

ændringer i niveau af

calcium i blodet

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Depression, nedsat

libido

Nervesystemet

Svimmelhed,

hovedpine

Mental svækkelse,

hypæstesi

Øjne

Sløret syn

Hjerte

Hjertearytmi (inkl.

atrieflimren),

palpitationer, QT-

forlængelse*(se pkt. 4.4

og 4.5)

Myokardieinfarkt,

hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hedeture

Hypertension, vasovagal

reaktion (inkl.

hypotension)

MedDRA system-

organklasse (SOC)

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Diarré, kvalme

Forstoppelse,

opkastning,

abdominalsmerter,

abdominalt ubehag,

mundtørhed

Lever og galdeveje

Forhøjede lever

aminotransferaser

Øget bilirubin-niveau,

øget basisk fosfatase

Hud og subkutane

væv

Hyperhidrose

(inkl. natlige

svedeture)

udslæt

Urticaria, noduli i huden,

hårtab, pruritus,

erythem

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Muskuloskeletale

smerter og ubehag

Osteoporose/osteopeni,

artralgi, muskelsvaghed,

muskelkramper,

hævelser/stivhed i

leddene

Rabdomyolyse

Nyrer og urinveje

Pollakisuri,

vandladningstrang,

dysuri, nokturi, nedsat

nyrefunktion,

inkontinens

Det reproduktive

system og mammae

Gynækomasti*,

testikulær atrofi*,

erektil

dysfunktion*

Testikelsmerter,

brystsmerter,

bækkensmerter,

irritation i kønsdelene,

ejakulationsforstyrrelse

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Reaktioner

på injektions-

stedet

Kuldegysninger,

pyrexi, træthed*,

influenzalignende

sygdom

Utilpashed, perifere

ødemer

*Kendt fysiologisk konsekvens af testosteronsuppression

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Ændringer i laboratorieparametre

Ændringerne i de laboratorieværdier, der sås gennem 1 års behandling i det bekræftende fase III-studie (N

= 409), var i samme størrelsesorden for degarelix og en GnRH-agonist (leuprorelin), der blev anvendt som

komparator. For begge lægemidler sås markant unormale (>3

øvre grænse for normalværdi)

leveraminotransferaseværdier (ALAT, ASAT og GGT) efter behandling hos 2-6% af de patienter, der

havde normale værdier før behandlingen. Der sås efter behandlingen markant nedsættelse af

hæmatologiske værdier, hæmatokrit (≤0,37) og hæmoglobin (≤115 g/l) for begge lægemidler hos

henholdsvis 40% og 13-15% af de patienter, der havde normale værdier før behandling. Det er ukendt i

hvilken grad denne nedsættelse af hæmoglobinværdier skyldtes den underliggende prostatakræft, og i

hvilken grad det var en konsekvens af androgen deprivationsbehandling. Markant unormale værdier af

kalium (≥5,8 mm/l), kreatinin (≥177 μmol/l) og BUN (≥10,7 mmol/l) sås hos patienter, der havde normale

værdier før behandling hos henholdsvis 6%, 2% og 15% af de patienter, der blev behandlet med degarelix

og 3%, 2% og 14% af de patienter, der blev behandlet med leuprorelin.

Ændringer i ekg

De ændringer, der blev set i ekg i løbet af et års behandling i det bekræftende fase III-studie (N = 409),

var i den samme størrelsesorden for degarelix som for en GnRH-agonist (leuprorelin), der blev anvendt

som komparator. Tre (<1%) ud af 409 patienter i degarelix gruppen og fire (2%) ud af 201 patienter i

leuprorelin 7,5 mg gruppen havde et QTcF ≥ 500 msek. Fra udgangsværdien til slutningen af studiet var

median ændringen i QTcF for degarelix 12,0 msek., og for leuprorelin var den 16,7 msek.

Degarelix’ manglende

intrinsic

effekt på kardial repolarisering (QTcF), hjertefrekvens, AV-overledning,

depolarisering af hjertet, eller T- eller U-tak-morfologi er blevet bekræftet i et grundigt QT-studie hos

raske forsøgspersoner (N=80), som fik en i.v-infusion af degarelix over 60 minutter, hvor de nåede en

gennemsnitlig C

på 222 ng/ml, hvilket svarer til omkring 3-4 gange C

opnået under behandling af

prostatakræft.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen klinisk erfaring med virkningerne af et akut tilfælde af overdosering med degarelix. I tilfælde

af overdosering bør patienten monitoreres, og en passende støttende behandling gives, hvis det skønnes at

være nødvendigt.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Endokrin terapi, Andre hormonantagonister og beslægtede stoffer,

ATC-kode: L02BX02

Virkningsmåde

Degarelix er en selektiv gonadotropinfrigørende hormon (GnRH)-antagonist som kompetitivt og reversibelt

binder til de hypofysære GnRH receptorer, og herved hurtigt nedsætter frigørelsen af gonadotropiner,

luteiniserende hormon (LH) og follikelstimulerende hormon (FSH) og dermed reducerer sekretionen af

testosteron (T) fra testiklerne. Prostatakræft er kendt for at være sensitiv over for androgener og

responderer på behandling, der fjerner kilden til androgener. I modsætning til GnRH-agonister, inducerer

GnRH-antagonister ikke en initial stimulation af LH med efterfølgende initial stimulation af

testosteron/tumorstimulering og potentiel symptomatisk opblussen efter start af behandlingen.

En enkelt dosis på 240 mg degarelix, efterfulgt af en månedlig vedligeholdelsesdosis på 80 mg, medfører

hurtigt en nedsættelse af koncentrationerne af LH, FSH og efterfølgende af testosteron. Serum-

dihydrotestosteron (DHT) nedsættes på en lignende måde som testosteron.

Degarelix er effektiv til at nå og vedligeholde testosteronsuppression et godt stykke under medicinsk

kastrationsniveau på 0,5 ng/ml. En månedlig vedligeholdelsesdosis på 80 mg resulterede i vedvarende

testosteron suppression hos 97% of patienterne i mindst et år. Der blev ikke set mikrostigninger af

testosteron efter gen-injektion under degarelixbehandling. Mediane testosteronniveauer var efter et års

behandling på 0,087 ng/ml (interkvartil variationsbredde 0,06-0,15), N=167.

Resultater af det bekræftende fase III-studie:

Effekt og sikkerhed af degarelix blev evalueret i et åbent, multi-center, randomiseret, aktiv komparator

kontrolleret, parallel-gruppestudie. Studiet undersøgte effekten og sikkerhed af to forskellige månedlige

doseringsregimer af degarelix med en startdosis på 240 mg (40 mg/ml) efterfulgt af månedlige subkutane

doser på 160 mg (40 mg/ml) eller 80 mg (20 mg/ml), sammenlignet med månedlig intramuskulær

administration af 7,5 mg leuprorelin hos patienter med prostatakræft, der krævede androgen

deprivationsbehandling. I alt blev 620 patienter randomiseret i en af de tre behandlingsgrupper, hvoraf 504

(81%) af patienterne fuldførte studiet. I degarelix 240/80 mg behandlingsgruppen afbrød 41 (20%)

patienter studiet, sammenlignet med 32 (16%) patienter i leuprorelin gruppen.

Af de 610 behandlede patienter havde

31% lokaliseret prostatakræft

29% regionalt avanceret prostatakræft

20% metastaserende prostatakræft

7% en ukendt metastatisk status

13% tidligere undergået kirurgi med kurativ intension eller strålebehandling og havde en stigende

Demografien ved start af forsøget var ens mellem armene. Den mediane alder var 74 år (variationsbredde

47 til 98 år). Hovedmålet var at demonstrere, at degarelix er effektivt i forhold til at nå og opretholde

testosteronsuppression på under 0,5 ng/ml i løbet af 12 måneders behandling.

Den mindste effektive vedligeholdelsesdosis på 80 mg degarelix blev valgt.

Opnåelse af serumtestosteron (T) ≤0,5 ng/ml

FIRMAGON er effektiv til at opnå en hurtig testosteronsuppression, se tabel 2.

Tabel 2: Procent of patienter, der opnåede T≤0,5 ng/ml efter start af behandlingen.

Degarelix 240/80 mg

Leuprorelin 7,5 mg

Dag 1

Dag 3

Dag 7

Dag 14

100%

Dag 28

100%

100%

Undgåelse af initial stimulation af testosteron

Initial stimulation blev defineret ved, at testosteron oversteg udgangsniveauet med ≥15% inden for de

første 2 uger.

Ingen af de patienter, der blev behandlet med degarelix oplevede en initial stimulation af testosteron ; der

var en gennemsnitlig nedsættelse af testosteron på 94% på dag 3. De fleste patienter behandlet med

leuprorelin oplevede initial stimulation af testosteron; der var en gennemsnitlig øgning af testosteron på

65% på dag 3. Denne forskel var statistisk signifikant (p<0,001).

Figur 1: Procentvis ændring i testosteron fra udgangsniveauet ved behandlingsgrupperne indtil dag 28

(median med interkvartile variationsbredder).

Studiets primære endemål var testosteronsuppressionsværdierne efter et års behandling med degarelix eller

leuprorelin. Den kliniske fordel for degarelix sammenlignet med leuprorelin plus anti-androgen i den initiale

fase af behandlingen er ikke påvist.

Testosteron reversibilitet

I et studie med patienter med stigende PSA efter lokal behandling (hovedsageligt radikal prostatektomi og

strålebehandling) blev FIRMAGON givet i 7 måneder efterfulgt af en 7 måneders monitoreringsperiode.

Den mediane tid til testosteron >0,5 ng/ml (over kastrationsniveau) var 112 dage efter behandlingsophør

(beregnet fra starten af monitoreringsperioden, dvs. 28 dage efter sidste injektion), og den mediane tid til

testosteron >1,5 ng/ml (over nedre grænse for normalområdet) var 168 dage.

Langtidseffekt

Succesfuldt respons i studiet blev defineret som opnåelse af medicinsk kastration på dag 28 og

vedligeholdelse til og med dag 364 uden en enkelt testosteronkoncentration på over 0,5 ng/ml.

Tabel 3: Kumulativ sandsynlighed for testosteron ≤0.5 ng/ml fra dag 28 til dag 364.

FIRMAGON 240/80 mg

N=207

Leuprorelin 7,5 mg

N=201

Antal respondenter

Responsrate

(konfidensintervaller)*

97,2%

(93,5; 98,8%)

96,4%

(92,5; 98,2%)

* Kaplan Meier estimater inden for gruppen

Nedsættelse af prostata specifik antigen (PSA)

Tumorstørrelse blev ikke målt direkte under det kliniske forsøg, men der sås et indirekte fordelagtigt

tumorrespons med degarelix som vist med en 95% reduktion efter 12 måneder i median PSA.

Procentvis ændring i testosteron fra dag 0 til 28

Procentvis ændring

Degarelix 240@40/80@20

Leuprorelin 7,5 mg

Tid fra første dosis (dage)

Den mediane PSA i studiet ved udgangsniveauet var:

19,8 ng/ml for degarelix 240/80 mg behandlingsgruppen (interkvartile variationsbredde: P25

9,4 ng/ml, P75 46,4 ng/ml)

17,4 ng/ml for leuprorelin 7,5 mg behandlingsgruppen (interkvartile variationsbredde: P25 8,4 ng/ml,

P75 56,5 ng/ml)

Figur 2: Procentvis ændring i PSA fra udgangsniveau ved behandlingsgrupperne indtil dag 56 (median med

interkvartile variationsbredder).

Denne forskel var statistisk signifikant (p<0,001) for den forudbestemte analyse på dag 14 og dag 28.

Prostata specifikt antigen (PSA) niveau er nedsat med 64% to uger efter administration af degarelix, 85%

efter en måned, 95% efter tre måneder, og forblev undertrykt (ca. 97%) gennem hele behandlingslængden

på et år.

Fra dag 56 til dag 364 var der ingen signifikante forskelle mellem degarelix og komparatoren i den

procenvise ændring fra udgangsniveau.

Virkning på prostatavolumen

Tre måneders behandling med degarelix (240/80 dosisregime) resulterede i en reduktion på 37% i

prostatavolumen målt med trans-rektal ultralydsskanning (TRUS) hos patienter, hvor hormonbehandling

var nødvendig forud for strålebehandling, og hos patienter, som var kandidater til medicinsk kastration.

Reduktionen i prostatavolumen svarede til det, der blev opnået med goserelin plus anti-androgen

beskyttelse.

Effekt på QT/QTc-intervallet

I det bekræftende studie sammenlignende FIRMAGON med leuprorelin blev der foretaget periodiske

elektrokardiogrammer. Begge behandlingsformer viste QT/QTc-intervaller, der oversteg 450 msek. hos

ca. 20 % af patienterne. Fra udgangsniveauet til slutningen af studiet var den mediane ændring for

FIRMAGON 12,0 msek., og for leuprorelin var den 16,7 msek.

Procentvis ændring i PSA fra dag 0 til 56

Procentvis ændring

Tid fra første dosis (dage)

Anti-degarelix-antistof

Udvikling af anti-degarelix-antistof blev set hos 10% af patienterne efter behandling med FIRMAGON i et

år og hos 29% af patienterne efter behandling med FIRMAGON i op til 5,5 år. Der er ingen indikation af,

at FIRMAGONs effekt eller sikkerhed påvirkes af antistofdannelse efter op til 5,5 års behandling.

Pædiatrisk population

Det europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om indsendelse af resultater fra studier med

FIRMAGON i alle undergrupper af den pædiatriske population (se pkt. 4.2 for information om brug til

børn).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efterfølgende subkutan administration af 240 mg degarelix ved en koncentration på 40 mg/ml til patienter

med prostatakræft i det pivotale studie CS21, var AUC

0-28 days

635 (602-668) dag*ng/ml, C

var 66,0

(61,0-71,0) ng/ml og forekom ved t

ved 40 (37-42) timer. Gennemsnitlige through værdier var ca. 11-

12 ng/ml efter startdosis og 11-16 ng/ml efter vedligeholdelsesdosis på 80 mg ved en koncentration på

20 mg/ml. Degarelix-C

falder bifasisk med en gennemsnitlig terminal halveringstid (t

) på 29 dage for

vedligeholdelsesdosis. Den lange halveringstid efter subkutan administration er en konsekvens af en meget

langsom frigivelse af degarelix fra depotet dannet ved injektionsstedet/-stederne. Den farmakokinetiske

opførsel af lægemidlet er påvirket af dets koncentration i injektionsvæsken. Derfor har C

biotilgængeligheden en tendens til at falde med øgning af koncentrationen af dosis, mens halveringstiden

øges. Derfor bør der ikke anvendes andre koncentrationer af dosis end det anbefalede.

Distribution

Fordelingsvolumenet hos raske ældre mænd er ca. 1 l/kg. Plasmaproteinbinding er estimeret til at være ca.

90%.

Biotransformation

Degarelix undergår almindelig peptidnedbrydning under passagen af lever-galde systemet og udskilles

hovedsageligt som peptidfragmenter i fæces. Ingen signifikante metabolitter sås i plasmaprøver efter

subkutan administration.

In vitro

-studier har vist, at degarelix ikke er et substrat for det humane CYP450-

system.

Elimination

Hos raske mænd blev ca. 20-30% af en enkelt intravenøst administreret dosis udskilt i urinen, hvilket tyder

på, at 70-80% udskilles via lever-galde systemet. Clearance af degarelix var 35-50 ml/t/kg, når det blev

administreret som enkelte intravenøse doser (0,864-49,4 µg/kg) hos raske ældre mænd.

Specielle patientgrupper:

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført farmakokinetiske studier hos patienter med nedsat nyrefunktion. Kun omkring 20-30%

af en given dosis af degarelix udskilles uomdannet via nyrerne. En farmakokinetisk analyse af data fra det

bekræftende fase III-studie har vist, at clearance af degarelix er reduceret med ca. 23% hos patienter med

mild til moderat nedsat nyrefunktion. Derfor anbefales dosisjustering ikke hos patienter med mild til

moderat nedsat nyrefunktion. Data vedrørende patienter med alvolig nedsat nyrefunktion er begrænset, og

forsigtighed anbefales derfor til denne patientgruppe.

Patienter med nedsat leverfunktion

Degarelix er undersøgt i et farmakokinetisk studie hos patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion.

Der sås ikke tegn på øget eksponering hos dem med nedsat leverfunktion sammenlignet med raske

forsøgspersoner. Dosisændring er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion.

Patienter med alvorlig leverdysfunktion er ikke undersøgt og forsigtighed anbefales derfor til denne

gruppe.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktionsstudier hos dyr viste, at degarelix medførte infertilitet hos hanner. Dette skyldes den

farmakologiske virkning. Virkningen var reversibel.

I kvindelige reproduktionstoksicitetsstudier viste degarelix forventede fund i forhold til de famakologiske

egenskaber. Det medførte en dosisafhængig forlængelse af tidsperioden til parring og til graviditet, nedsat

antal af

corpora lutea

, og et øget antal af præ- og post-implantationstab, aborter, tidlig embryo/føtale

dødsfald, for tidlig fødsel og en øget fødselsvarighed.

Prækliniske studier viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra undersøgelser af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og karcinogenicitetspotentiale.

Hverken

in vitro

- eller

in vivo

-studier viste tegn på QT-forlængelse.

Efter subkutan administration af degarelix i akutte, subakutte og kroniske toksicitetsstudier hos rotter og

aber sås ikke målorgantoksicitet. Der sås lægemiddelrelateret lokalirritation hos dyr, når degarelix blev

administreret subkutant i høje doser.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Mannitol (E421)

Solvens

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke blandes med

andre præparater.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter rekonstituering

Kemisk og fysisk stabilitet i brug er vist i 2 timer ved 25ºC. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal

produktet anvendes umiddelbart, medmindre metoden for rekonstituering kan udelukke risikoen for

mikrobiologisk kontaminering. Hvis det ikke anvendes umiddelbart, er opbevaringstid og –betingelser for

brug brugerens ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevaringsforhold for det rekonstituerede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hætteglas (type I glas) med brombutyl-gummiprop og aluminium ”vip-af”-forsegling, indeholdende

120 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

Fyldte injektionssprøjter (type I glas) med elastomerstempelprop, beskyttelseshætte og med linje-

markering for 3,0 ml, indeholdende 3 ml solvens)

Stempelstænger

Hætteglas adaptere

Injektionskanyler (25G, 0,5 x 25 mm)

Pakningsstørrelse

Pakningsstørrelse med 2 bakker indeholdende 2 hætteglas med pulver, 2 fyldte injektionssprøjter med

solvens, 2 stempelstænger, 2 adaptere til hætteglas og 2 kanyler.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Anvisningerne for rekonstitution skal følges nøje.

Administration af andre koncentrationer anbefales ikke, da dannelsen af gel-depotet er påvirket af

koncentrationen. Den rekonstituerede opløsning skal være en klar væske, fri for uopløst stof.

BEMÆRK:

HÆTTEGLASSENE MÅ IKKE RYSTES

Pakningen indeholder to hætteglas med pulver og to fyldte injektionssprøjter med solvens, som skal

klargøres til subkutan injektion. Derfor skal nedenstående procedure udføres to gange.

1.

Pak hætteglas-adapterne ud. Fastgør adapterne på

hætteglassene med pulver. Adapteren trykkes ned

på hætteglasset, indtil spidsen skubbes igennem

gummiproppen og adapteren "klikker" på plads.

2. Klargør den fyldte injektionssprøjte med påsætning af stempelstangen.

3.

Fjern beskyttelseshætten fra den fyldte

injektionssprøjte. Fastgør sprøjten til hætteglasset

med pulver. Sprøjten fastgøres ved at skrue den

fast til adapteren.

Overfør al væsken til

hætteglasset med pulver

4.

Med sprøjten stadig fastgjort til adapteren, roteres

hætteglasset varsomt, indtil opløsningen er klar og

uden uopløst pulver eller partikler. Hvis pulver

sætter sig fast til hætteglasset over

væskeoverfladen, kan hætteglasset vippes lidt.

Undgå omrystning for at hindre

skumdannelse.

En ring af små luftbobler på væskeoverfladen, er

acceptabel. Rekonstitutionsproceduren tager

normalt få minutter, men kan i nogle tilfælde tage

op til 15 minutter.

5.

Vend bunden i vejret på hætteglasset og træk op til

linjemarkeringen på injektionssprøjten.

Kontroller altid, at det rigtige volumen er

trukket over i sprøjten. Fjern forsigtigt

eventuelle luftbobler.

6.

Fjern sprøjten fra hætteglas adapteren og fastgør en kanyle beregnet til dyb subkutan

injektion til sprøjten.

7.

Injicer dybt subkutant. Tag fat i maveskindet,

løft op i det subkutane væv og indfør nålen dybt

i en vinkel på mindst

45 grader.

Injicér

3,0 ml af FIRMAGON 120 mg

langsomt,

umiddelbart efter rekonstitution.

8

Der må ikke injiceres i områder, der er udsat for tryk, f.eks. ved bæltested eller

bukselinning eller tæt på ribbenene

Injicér ikke direkte ind i en vene. Træk sprøjtestemplet forsigtigt tilbage for at

kontrollere, om der bliver suget blod med op. Hvis der kommer blod i sprøjten, kan

lægemidlet ikke længere bruges. Afbryd proceduren og kassér sprøjten og kanylen

(klargør en ny dosis til patienten).

9.

Gentag rekonstitutionsproceduren for den 2. dosis. Vælg et andet injektionssted

og

injicér 3,0 ml.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

DK-2300 København S

Danmark

Tlf: +45 88 33 88 34

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/504/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 17/02/2009

Dato for seneste fornyelse: 19/09/2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

{MM/ÅÅÅÅ}

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.emea.europa.eu/.

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/986

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

FIRMAGON

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det

forklarer, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) vurderede de

gennemførte undersøgelser og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal

anvendes.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CHMP's anbefalinger, kan du læse den faglige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Firmagon?

Firm

agon er et pulver og en solvens, der skal forberedes til en opløsning til injektion. Det indeholder

det aktive stof degarelix.

Hvad anvendes Firmagon til?

Firm

agon anvendes til behandling af patienter med fremskreden prostatakræft. Det er en kræftform,

der påvirker prostatakirtlen, den kirtel, der sidder under blæren hos mænd, og som producerer

sædvæske. "Fremskreden" betyder, at kræften har bredt sig ud over kirtlen og til nogle lymfekirtler,

men ikke til andre organer. Firmagon kan anvendes, hvis kræften er "hormonafhængig", hvilket vil

sige, at den responderer på behandlinger, som reducerer koncentrationerne af hormonet testosteron.

Lægemidlet udleveres kun efter

recept.

Hvordan anvendes Firmagon?

Firm

agon injiceres under huden i maveregionen. Behandlingen starter med to 120-mg-injektioner

efterfulgt af månedlige 80-mg-injektioner. Firmagon må ikke injiceres i en vene eller en muskel.

Virkningen af Firmagon-behandling skal overvåges af en læge, som skal se på koncentrationerne af

testosteron og prostataspecifikt antigen (PSA) i blodet. PSA er et protein, som produceres af

prostatakirtlen og forekommer i høje koncentrationer hos mænd med prostatakræft.

Firmagon skal anvendes med forsigtighed til patienter med alvorlige nyre- eller leverproblemer.

Hvordan virker Firmagon?

Testosteron kan få prostatakræftcellerne

til at brede sig. Det aktive stof i Firmagon, degarelix, er en

antagonist til det gonadotrophinfrigørende hormon, hvilket betyder, at det hæmmer virkningen af et

naturligt hormon kaldet gonadotrophinfrigørende hormon (GnRH). GnRH stimulerer normalt

hypofysen ved hjernestammen til at producere to hormoner, som får testiklerne til at producere

testosteron. Ved at hæmme disse processer, reducerer Firmagon mængden af testosteron i kroppen og

bremser væksten af kræftceller. Efter injektion danner Firmagon en gel under huden, hvorfra det

aktive stof langsomt frigøres over en periode på nogle uger.

Hvordan blev Firmagon undersøgt?

Virkningerne af Firmagon blev først afprøvet i forsøgsmodeller, inden de blev undersøgt hos

mennesker.

Man har sammenlignet to doser Firmagon med leuprorelin i én hovedundersøgelse med 610 mænd

med prostatakræft i alle de forskellige stadier af sygdommen. Det primære effektmål var antallet af

patienter, hvis testosteronkoncentrationer var under dem, der sås hos mænd, hvis testikler ikke

producerede testosteron, i løbet af det første år af behandlingen.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Firmagon?

Firm

agon var lige så effektivt som leuprorelin til at reducere koncentrationerne af testosteron. I løbet

af det første år havde 97% af de patienter, som fik behandling med Firmagon ved den godkendte dosis

på 80 mg én gang om måneden, testosteronkoncentrationer under det krævede niveau. Hos de

patienter, som fik behandling med leuprorelin, var den tilsvarende andel 96%. Der blev observeret

lignende resultater hos patienter, som fik behandling med Firmagon ved den høje dosis på 160 mg én

gang om måneden.

Hvilken risiko er forbundet med Firmagon?

De hy

ppigste bivirkninger ved Firmagon (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er hedeture

og problemer ved injektionsstedet, såsom smerter og rødme. Den fuldstændige liste over alle de

indberettede bivirkninger ved Firmagon fremgår af indlægssedlen.

Firmagon bør ikke anvendes hos patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for degarelix

eller andre af indholdsstofferne.

Hvorfor blev Firmagon godkendt?

Udvalget for

Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) noterede sig, at Firmagon var lige så effektivt

som leuprorelin i hovedundersøgelsen. Men eftersom hovedundersøgelsen havde til formål at

undersøge lægemidlets virkninger på testosteronkoncentrationer, frem for direkte på kræften eller

behandlingsresultatet for patienten, og da leuprorelin kun anvendes til fremskreden prostatakræft,

besluttede udvalget at begrænse brugen af Firmagon til fremskreden prostatakræft.

Udvalget noterede sig også, at behandling med Firmagon ikke udløser den midlertidige bratte stigning

i testosteronkoncentrationerne, som man ser med "GnRH-agonister" (andre lægemidler mod

prostatakræft, som stimulerer produktionen af GnRH). Det betyder, at patienterne ikke behøver at tage

andre lægemidler for at hæmme testosteron i starten af behandlingen.

CHMP konkluderede derfor, fordelene ved Firmagon er større end risiciene ved behandling af voksne

mandlige patienter med fremskreden hormonafhængig prostatakræft. Udvalget anbefalede udstedelse

af markedsføringstilladelse for Firmagon.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risi

kofri anvendelse af Firmagon?

Virksomheden, som fremstiller Firmagon, vil sørge for, at der i alle medlemsstater udleveres

informationsmateriale til alle læger, som udskriver lægemidlet. Materialet vil omfatte information om

sikkerheden ved Firmagon og påmindelser til lægerne om, hvordan lægemidlet skal indgives.

Andre oplysninger om Firmagon:

Europa-Kommissionen udstedte en

markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Firmagon til Ferring Pharmaceuticals A/S den 17. februar 2009.

Den fuldstændige EPAR for Firmagon findes her

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 01-2009.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information