Fibryga 1 g pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-12-2019

Aktiv bestanddel:
Human fibrinogen
Tilgængelig fra:
Octapharma AB
ATC-kode:
B02BB01
INN (International Name):
Human fibrinogen
Dosering:
1 g
Lægemiddelform:
pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
58312
Autorisation dato:
2017-09-07

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fibryga 1 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

humant fibrinogen

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Fibryga

Sådan skal du bruge Fibryga

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Fibryga indeholder humant fibrinogen, som er et protein, der har betydning for blodets evne til at

størkne (koagulere). Hvis man mangler fibrinogen, kan blodet ikke størkne, som det skal, og det giver

øget blødningstendens. Fibryga erstatter det manglende fibrinogen og genopretter dermed

blodstørkningsevnen.

Anvendelse

Fibryga anvendes til:

behandling af blødninger hos patienter, der har øget blødningstendens på grund af medfødt

mangel på fibrinogen (hypofibrinogenæmi eller afibrinogenæmi).

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Fibryga

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Fibryga:

hvis du er allergisk over for humant fibrinogen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fibryga

(angivet i punkt 6).

hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion over for Fibryga.

Sig det til lægen, hvis du er allergisk over for et eller flere lægemidler.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fibryga.

Risiko for blodpropper i blodårerne

Lægen skal vurdere fordelene ved dette lægemiddel i forhold til risikoen for blodpropper i blodårerne,

navnlig:

hvis der er tale om høje eller gentagne doser af lægemidlet

hvis du har haft et hjerteanfald (tidligere tilfælde af sygdom i kranspulsårerne eller blodprop i

hjertet)

hvis du har en leversygdom

hvis du lige er blevet opereret

hvis du snart skal opereres

hvis der er tale om et nyfødt barn

hvis du har en større risiko for at få blodpropper end normalt (patienter i risikogruppen for

tromboemboliske komplikationer eller dissemineret intravaskulær koagulation)

Lægen vil muligvis foretage supplerende blodstørkningstest for at overvåge risikoen.

Allergiske eller anafylaktiske reaktioner

Alle lægemidler, herunder Fibryga, der er fremstillet af menneskeblod (med proteiner), og som

sprøjtes ind i en blodåre (intravenøst), kan give allergiske reaktioner. Hvis du tidligere har haft

allergiske reaktioner på Fibryga, vil lægen fortælle dig, om du skal have allergimedicin.

Lægen vil forklare dig, hvad advarselstegnene på allergiske eller anafylaktiske reaktioner er.

Du skal være opmærksom på tidlige tegn på allergiske reaktioner (overfølsomhed), f.eks.

nældefeber

hududslæt

trykken for brystet

hvæsende vejrtrækning

lavt blodtryk

anafylaksi, dvs. hvis et eller flere af ovenstående symptomer udvikles hurtigt og voldsomt.

Hvis disse symptomer opstår, skal injektionen/infusionen af Fibryga standses med det samme.

Virussikkerhed

Når man fremstiller medicin af blod eller plasma fra mennesker, gælder der visse forholdsregler for at

undgå overførsel af infektioner til patienterne. Disse forholdsregler omfatter:

omhyggelig udvælgelse af blod- og plasmadonorer, så man kan udelukke potentielle

smittebærere

undersøgelse af hver donation og plasmaportion for tegn på virus/infektioner

fremstillingen af blodet eller plasmaet omfatter procestrin, der kan deaktivere eller fjerne vira.

Til trods for disse forholdsregler kan muligheden for infektion ikke helt udelukkes ved behandling

med medicin, der er fremstillet af blod eller plasma. Dette gælder også ukendte eller helt nye vira eller

andre former for infektioner..

Forholdsreglerne vurderes at være effektive over for såkaldt kappebærende vira som f.eks. hiv,

hepatitis B-virus og hepatitis C-virus samt over for det ikke-kappebærende hepatitis A-virus.

Forholdsreglerne kan være af begrænset værdi for ikke-kappebærende vira som f.eks. parvovirus B19.

Parvovirus B19-infektion kan være alvorlig for gravide kvinder (det ufødte barn kan blive smittet) og

for personer med nedsat immunforsvar eller visse former for blodmangel (f.eks. seglcelleanæmi (hvor

der sker unormal nedbrydning af røde blodlegemer)).

Det anbefales på det kraftigste, at produktets navn og batchnummer noteres, hver gang du får en dosis

Fibryga, for at bevare overblikket over de anvendte batcher.

Lægen vil muligvis anbefale dig at blive vaccineret mod hepatitis A og B, hvis du

regelmæssigt/gentagne gange skal have fibrinogen-holdige lægemidler, der er fremstillet af plasma fra

mennesker.

Børn og unge

Der gælder ingen særlige eller supplerende advarsler og forsigtighedsregler for børn og unge.

Brug af anden medicin sammen Fibryga

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Fibryga

må ikke blandes med andre lægemidler, bortset fra de lægemidler, der er nævnt i afsnittet

"Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale"

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Du må kun bruge

dette lægemiddel under graviditet eller amning efter at have rådført dig med din læge eller

apotekspersonalet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fibryga påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Fibryga indeholder natrium

Denne medicin indeholder op til 5,8 mmol (132 mg) natrium pr. flaske. Hvis du er på natrium- eller

saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

Sådan skal du bruge Fibryga

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Fibryga indgives gennem et drop i en blodåre (intravenøs infusion) af sundhedspersonale.

Dosis og doseringsplanen afhænger af:

din vægt

sværhedsgraden af din sygdom

blødningssted eller

operationstype og

din helbredstilstand.

Brug til børn og unge

Fibryga indgives til børn og unge på samme måde som til voksne (gennem et drop i en blodåre).

Hvis du har brugt for meget Fibryga

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fibryga, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

For at undgå overdosering vil lægen tage regelmæssige blodprøver til måling af din

fibrinogenkoncentration.

Ved overdosering kan der være øget risiko for unormal blodstørkning i blodårerne.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Indgivelsesmåde

Dette lægemiddel skal indgives i en blodåre ved injektion (indsprøjtning) eller infusion (gennem et

drop). Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt lægen med det samme:

hvis du får en eller flere af de anførte bivirkninger

hvis du får en bivirkning, der ikke er nævnt i denne indlægsseddel.

Ved brug af Fibryga og andre fibrinogen-holdige lægemidler er der rapporteret om følgende

bivirkninger (med hyppigheden "ikke kendt"):

Allergiske eller anafylaktiske reaktioner/hudreaktioner (se punkt 2 under "Advarsler og

forsigtighedsregler")

Hjerte-kar-systemet: blodpropper, herunder blodprop i lungerne, blodprop med årebetændelse

(se punkt 2 under "Advarsler og forsigtighedsregler")

Stigning i kropstemperatur.

Hvis du får et eller flere af de nævnte symptomer, skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

C. Må ikke nedfryses. Opbevar flasken i den ydre

karton for at beskytte mod lys.

Pulveret må først opløses umiddelbart før injektion/infusion. Der er påvist kemisk og fysisk

brugsstabilitet for opløsningen i 24 timer ved stuetemperatur, men for at undgå forurening bør

opløsningen anvendes med det samme og kun én gang. Det rekonstituerede produkt må ikke

opbevares i køleskab eller nedfryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fibryga indeholder:

Aktivt stof: humant fibrinogen. Fibryga indeholder 1 g humant fibrinogen pr. flaske eller

20 mg/ml humant fibrinogen efter rekonstitution med 50 ml vand til injektionsvæsker.

Øvrige indholdsstoffer: L-argininhydrochlorid, glycin, natriumchlorid og natriumcitratdihydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Fibryga er et pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning, og fås i flasker.

Fibryga er et hvidt eller bleggult vandsugende pulver eller porøst fast stof. Den rekonstituerede

opløsning er næsten farveløs og let opaliserende.

Fibryga fås i en karton, der indeholder:

1 flaske med pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

1 Octajet-overførselssæt

1 partikelfilter

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23

S-112 75 Stockholm

Sverige

Repræsentant

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H

Oberlaaer Str. 235

1100 Vienna

Østrig

Fremstillere

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H.

Oberlaaer Strasse 235, 1100 Wien, Østrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Fibryga: Østrig, Belgien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Ungarn, Finland, Tyskland,

Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Sverige, Storbritannien

Fibrema: Slovenien

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2017.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.dkma.dk.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsterapien afhænger af sygdommens sværhedsgrad, blødningens

lokalisering og omfang samt af patientens kliniske tilstand.

Den (funktionelle) fibrinogenkoncentration skal fastslås for at beregne den individuelle dosering, og

mængden og administrationshyppigheden skal bestemmes individuelt fra patient til patient ved

regelmæssig måling af fibrinogenkoncentrationen i plasma og kontinuerlig overvågning af patientens

kliniske tilstand samt under hensyn til eventuelle andre anvendte substitutionsterapier.

Normalt ligger fibrinogens plasmakoncentration i området 1,5-4,5 g/l. Den kritiske

plasmakoncentration er ca. 0,5-1,0 g/l, og under dette niveau kan der opstå blødninger.

Ved større kirurgiske indgreb er det meget vigtigt at overvåge substitutionsterapien nøje ved hjælp af

koagulationsanalyse.

Profylakse hos patienter med medfødt hypo- eller afibrinogenæmi og kendt blødningstendens.

For at undgå kraftig blødning under kirurgiske indgreb anbefales det at behandle profylaktisk

(forebyggende) og øge fibrinogenkoncentrationen til 1 g/l og opretholde denne

fibrinogenkoncentration, indtil der er sikret hæmostase, og holde det på over 0,5 g/l, indtil der er sket

fuldstændig sårheling.

Ved kirurgiske indgreb eller behandling af blødningsepisoder skal dosis beregnes som følger:

Dosis (mg/kg legemsvægt) = [målkoncentration (g/l) – målt koncentration (g/l)]

0,018 (g/l pr. mg/kg legemsvægt)

Efterfølgende dosering (doser og injektionshyppighed) skal justeres ud fra patientens kliniske status og

laboratorieresultater.

Den biologiske halveringstid for fibrinogen er 3-4 dage. Ved manglende udnyttelse er gentagen

behandling med humant fibrinogen derfor normalt ikke påkrævet. I betragtning af den akkumulering,

der ses ved gentagen administration i forbindelse med profylakse (forebyggende behandling), skal

lægen fastsætte dosis og hyppighed ud fra de terapeutiske mål hos den enkelte patient.

Dosering hos specifikke populationer

Pædiatriske patienter

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8 og 5.1 i produktresuméet, men der kan ikke gives nogen

anbefalinger vedrørende dosering til børn.

Ældre patienter

Der er ikke gennemført kliniske studier af Fibryga hos patienter i alderen 65 år og derover til entydig

dokumentation af, hvorvidt denne patientgruppe responderer på en anden måde end yngre patienter.

Behandling af blødning

Blødning hos patienter med medfødt hypo- eller afibrinogenæmi

Ved behandling af blødning anbefales det at nå en målkoncentration for plasmafibrinogen på 1 g/l.

Denne koncentration skal opretholdes, indtil der er sikret hæmostase.

Administration

Generelle instruktioner

Den rekonstituerede opløsning skal være næsten farveløs og let opaliserende. Hvis opløsningen

er uklar eller har bundfald, må den ikke bruges.

Rekonstitution

Pulveret og et hætteglas med 50 ml vand til injektionsvæsker (medfølger ikke) varmes til

stuetemperatur i de uåbnede flasker. Stuetemperaturen skal opretholdes under hele

rekonstitutionen. Hvis der anvendes vandbad til opvarmningen, skal det omhyggeligt sikres,

at gummipropper og hætter fra flaskerne ikke kommer i kontakt med vandet. Vandbadets

temperatur må ikke være over 37 °C.

Fjern hætten fra flasken med Fibryga-koncentrat og hætten fra flasken med vand til

injektionsvæsker, så den centrale del af infusionsproppen blotlægges. Rens gummipropperne

med en spritserviet, og lad dem tørre.

Træk låget af Octajet-overførselsssættets ydre emballage. For at bevare steriliteten må

Octajets ydre gennemsigtige emballage ikke fjernes.

Tag fat om Octajet i den ydre emballage, vend bunden i

vejret på den, og placer den hen over flasken med Fibryga-

koncentrat. Anbring Octajet (stadig i den ydre emballage), så

den er centreret på Fibryga-flasken. Tryk Octajet ned over

flasken, indtil klemmerne er låst, og det farveløse spyd har

perforeret proppen. Hold fat om flasken med koncentrat, og

fjern forsigtigt den ydre emballage fra Octajet (vær

påpasselig med ikke at røre ved det blå spyd til vand til

injektionsvæsker) og kontrollér, at Octajet sidder godt fast på

flasken med koncentrat (figur 1).

Tag fat om flasken med Fibryga-koncentrat (hold den mod

en plan flade), vend bunden i vejret på flasken med vand til

injektionsvæsker, og centrer den over det blå spyd. Pres det

blå plastspyd på Octajet gennem gummiproppen på flasken

med vand til injektionsvæsker med en fast bevægelse

(figur 2).

Fjern afstandsringen (figur 3), og tryk flasken med vand til injektionsvæsker ned (figur 4).

Vandet til injektionsvæsker løber nu ned i flasken med Fibryga-koncentrat.

Når alt vandet til injektionsvæsker er løbet igennem, skal du forsigtigt dreje flasken med

lægemiddel frem og tilbage, indtil pulveret er helt opløst. Du må ikke ryste flasken, da der

ellers kan dannes skum. Pulveret bør være helt opløst inden for ca. 5 minutter. Det må ikke

tage mere end 30 minutter at opløse pulveret. Hvis pulveret ikke er opløst inden for

30 minutter, må produktet ikke anvendes.

Drej den blå konnektor på flasken med vand til

injektionsvæsker til højre eller venstre, så

positionsmarkørerne mødes, og fjern den tomme flaske

med vand til injektionsvæsker sammen med det blå spyd

(figur 5).

Fastgør en sprøjte til det medfølgende filter (figur 6), og forbind filteret med Octajet-luer

lock-konnektoren på flasken med koncentrat (figur 7). Træk opløsningen gennem filteret op i

sprøjten (figur 8).

Figur 1

Figur 2

Figur 4

Figur 3

Figur 5

Frigør den fyldte sprøjte fra filteret, og kassér den tomme flaske.

Det anbefales at bruge et standardinfusionssæt til intravenøs indgivelse af den rekonstituerede

opløsning ved stuetemperatur.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Administration

Intravenøs infusion eller injektion.

Intravenøs administration af Fibryga skal ske langsomt, idet den anbefalede maksimale

indgivelseshastighed er 5 ml pr. minut.

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler.

Figur 8

Figur 6

Figur 7

5. december 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Fibryga, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

0.

D.SP.NR.

30442

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fibryga

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Humant fibrinogen.

Hver flaske Fibryga indeholder 1 g humant fibrinogen. Efter rekonstitution med 50 ml

vand til injektionsvæsker indeholder Fibryga ca. 20 mg/ml humant fibrinogen.

Indholdet af koagulerbart protein er bestemt i henhold til den europæiske farmakopé for

humant fibrinogen.

Fremstillet af plasma fra humane donorer.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Natrium, op til 132 mg (5,8 mmol) pr. flaske.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Pulveret er hvidt til bleggult samt vandsugende og fremstår også som et porøst, fast stof.

Solvensen er en klar, farveløs væske.

dk_hum_58312_spc.doc

Side 1 af 12

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af blødninger og perioperativ profylakse hos patienter med medfødt hypo- eller

afibrinogenæmi med blødningstendens.

Som supplerende behandling til håndtering af ukontrolleret alvorlig blødning hos patienter

med erhvervet hypofibrinogenæmi under operativt indgreb.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen bør indledes under overvågning af en læge, der har erfaring med behandling

af koagulationsforstyrrelser.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsterapien afhænger af sygdommens sværhedsgrad,

blødningens lokalisering og omfang samt af patientens kliniske tilstand.

Den (funktionelle) fibrinogenkoncentration skal fastslås for at beregne den individuelle

dosering, og mængden og administrationshyppigheden skal bestemmes individuelt fra

patient til patient ved regelmæssig måling af fibrinogenkoncentrationen i plasma og

kontinuerlig overvågning af patientens kliniske tilstand samt under hensyn til eventuelle

andre anvendte substitutionsterapier.

Ved større kirurgiske indgreb er det meget vigtigt at overvåge substitutionsterapien nøje

ved hjælp af koagulationsanalyse.

Profylakse hos patienter med medfødt hypo- eller afibrinogenæmi og kendt

blødningstendens.

For at undgå kraftig blødning under kirurgiske indgreb anbefales det at behandle

profylaktisk og øge fibrinogenkoncentrationen til 1 g/l og opretholde denne

fibrinogenkoncentration, indtil der er sikret hæmostase, og holde det på over 0,5 g/l, indtil

der er sket fuldstændig sårheling.

Ved kirurgiske indgreb eller behandling af blødningsepisoder skal dosis beregnes som

følger:

Dosis (mg/kg legemsvægt) = [målkoncentration (g/l) - målt koncentration (g/l)]

0,018 (g/l pr. mg/kg legemsvægt)

Efterfølgende dosering (doser og injektionshyppighed) skal justeres ud fra patientens

kliniske status og laboratorieresultater.

Den biologiske halveringstid for fibrinogen er 3-4 dage. Ved manglende udnyttelse er

gentagen behandling med humant fibrinogen derfor normalt ikke påkrævet. I betragtning af

den akkumulering, der ses ved gentagen administration i forbindelse med profylakse, skal

lægen fastsætte dosis og hyppighed ud fra de terapeutiske mål hos den enkelte patient.

dk_hum_58312_spc.doc

Side 2 af 12

Dosering hos specifikke populationer

Pædiatriske patienter

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8 og 5.1, men der kan ikke gives nogen

anbefalinger vedrørende dosering til børn.

Ældre patienter

De kliniske studier af Fibryga omfattede ikke patienter i alderen 65 år og derover, og der

foreligger derfor ikke entydig dokumentation af, hvorvidt denne patientgruppe responderer

på en anden måde end yngre patienter.

Behandling af blødning

Blødning hos patienter med medfødt hypo- eller afibrinogenæmi

Ved behandling af blødning anbefales det at nå en målkoncentration for plasmafibrinogen

på 1 g/l. Denne koncentration skal opretholdes, indtil der er sikret hæmostase.

Blødning hos patienter med erhvervet fibrinogenmangel

Voksne

Generelt administreres 1-2 g til at starte med, med efterfølgende infusioner efter behov. I

tilfælde af alvorlig blødning, f.eks. ved større kirurgiske indgreb, kan det være nødvendigt

med større mængder af fibrinogen (4-8 g).

Børn

Doseringen skal bestemmes i henhold til kropsvægt og klinisk behov, men er normalt 20-

30 mg/kg.

Administration

Intravenøs infusion eller injektion.

Intravenøs administration af Fibryga skal ske langsomt, idet den anbefalede maksimale

indgivelseshastighed er 5 ml pr. minut for patienter med medfødt hypo- eller

afibrinogenæmi, og den anbefalede maksimale indgivelseshastighed er 10 ml pr. minut for

patienter med erhvervet fibrinogenmangel.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tromboemboli

Der er en risiko for trombose, når patienter med enten medfødt eller erhvervet

fibrinogenmangel behandles med humant fibrinogen, navnlig ved høje eller gentagne

doser. Patienter, der får humant fibrinogen, skal overvåges nøje for tegn og symptomer på

trombose.

dk_hum_58312_spc.doc

Side 3 af 12

Hos patienter med tidligere koronar hjertesygdom eller myokardieinfarkt, patienter med

leversygdom, peri- eller postoperative patienter, nyfødte eller patienter med risiko for

tromboemboliske hændelser eller dissemineret intravaskulær koagulation skal den

potentielle gavnlige virkning af behandling med humant plasmafibrinogen afvejes mod

risikoen for tromboemboliske komplikationer. Derudover skal der udvises forsigtighed, og

patienterne skal overvåges nøje.

Erhvervet hypofibrinogenæmi er associeret med lave plasmakoncentrationer for alle

koagulationsfaktorer (ikke kun fibrinogen) og inhibitorer, hvorfor behandling med

blodprodukter med koagulationsfaktorer skal overvejes. Omhyggelig overvågning af

koagulationssystemet er nødvendig.

Allergiske eller anafylaktoide reaktioner

I tilfælde af allergiske eller anafylaktoide reaktioner skal injektionen/infusionen stoppes

omgående. I tilfælde af anafylaktisk shock skal standard medicinsk behandling af shock

iværksættes.

Natriumindhold

Fibryga indeholder op til 132 mg (5,8 mmol) natrium pr. flaske, svarende til 6,6 % af det

anbefalede maksimale daglige indtag på 2 g natrium, som Verdenssundhedsorganisationen

anbefaler for en voksen. Dette skal der tages højde for hos patienter på natriumfattig diæt.

Virussikkerhed

Standardforholdsregler til forebyggelse af infektioner, der opstår som følge af brugen af

medicinske produkter, der er fremstillet af humant blod eller plasma, indbefatter

udvælgelse af donorer, screening af hver enkelt donorportion og plasmapools for

specifikke infektionsmarkører samt brug af effektive fremstillingsprocesser til inaktivering/

fjernelse af virus. På trods af disse forholdsregler kan risikoen for at overføre infektiøse

agenser ikke elimineres helt i forbindelse med administration af medicinske produkter, der

er fremstillet af humant blod eller plasma. Dette gælder også ukendte eller opståede vira og

andre patogener.

Ovennævnte forholdsregler anses for at være effektive over for kappebærende vira som

HIV, HBV og HCV samt for det ikke-kappeklædte virus HAV. Forholdsreglerne kan have

begrænset virkning over for ikke-kappebærende vira som f.eks. parvovirus B19. En

parvovirus B19-infektion kan være alvorlig for gravide kvinder (infektion hos fostret) og

for personer med immundefekt eller øget erytropoiese (f.eks. hæmolytisk anæmi).

Relevant vaccination (hepatitis A og B) bør overvejes hos patienter, der får

regelmæssige/gentagne doser af lægemidler, som er fremstillet af humant plasma.

For at have en forbindelse mellem patienten og produktpartiet anbefales det på det

kraftigste, at produktets navn og batchnummer registreres, hver gang Fibryga gives til en

patient.

Immunogenicitet

I forbindelse med substitutionsterapi med koagulationsfaktorer til behandling af andre

medfødte mangler er der observeret antistofreaktioner, men der foreligger ingen data, hvad

angår fibrinogenkoncentrat.

dk_hum_58312_spc.doc

Side 4 af 12

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ingen kendte interaktioner mellem humant fibrinogen og andre lægemidler.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke gennemført reproduktionsstudier med dyr (se pkt. 5.3). Da det aktive stof er af

human oprindelse, kataboliseres det på samme måde som patientens eget protein. De

fysiologiske bestanddele i det humane blod forventes ikke at have skadelige virkninger på

reproduktionsevnen eller fostret.

Sikkerheden ved brug af Fibryga under graviditet er ikke klarlagt i kontrollerede kliniske

studier.

Ud fra den kliniske erfaring med fibrinogenprodukter til behandling af fødsels-

komplikationer forventes der ingen skadelig indvirkning på graviditetens forløb eller

fostrets eller det nyfødte barns helbred.

Amning

Det er ukendt, om Fibryga udskilles i human mælk. Brug af Fibryga hos ammende kvinder

er ikke undersøgt i kliniske studier.

Fertilitet

Der foreligger ingen fertilitetsdata.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Fibryga påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Der foreligger ingen solide data fra kliniske studier med dette lægemiddel, hvad angår

hyppigheden af bivirkninger.

I kliniske studier er følgende bivirkninger blevet rapporteret: Let pyreksi (én patient) og

lægemiddelrelateret udslæt i form af en mild hudreaktion med kløe og rødme efter

administration (også én patient).

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret for Fibryga og andre fibrinogenkoncentrater:

Systemorganklasse i henhold

til MedDRA-konventionen

Bivirkninger

Hyppighed

Immunsystemet:

Allergiske eller anafylaktoide reaktioner

Hudreaktioner

Ikke kendt

Vaskulære sygdomme:

Tromboemboliske episoder (herunder

myokardieinfarkt og lungeemboli) (se

pkt. 4.4)

Tromboflebitis

Ikke kendt

dk_hum_58312_spc.doc

Side 5 af 12

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet:

Øget kropstemperatur (pyreksi)

Ikke kendt

Hvad angår sikkerheden med hensyn til overførsel af smittebærende stoffer, se pkt. 4.4.

Pædiatrisk population

Otte patienter mellem 12 og 18 år med medfødt fibrinogenmangel var inkluderet i

sikkerhedsanalysen.

Den overordnede sikkerhedsprofil er den samme for voksne og unge.

Der er ingen data vedrørende brugen af Fibryga hos pædiatriske patienter med erhvervet

fibrinogenmangel.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

For at undgå overdosering skal der under behandlingen ske regelmæssig overvågning af

fibrinogenkoncentrationen i plasma (se pkt. 4.2).

I tilfælde af overdosering er risikoen for udvikling af tromboemboliske komplikationer

øget.

4.10

Udlevering

BEGR (kun til sygehuse)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: B 02 BB 01. Haemostatica, human fibrinogen.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Ved tilstedeværelse af trombin, aktiveret koagulationsfaktor XIII (FXIIIa) og calciumioner

konverteres humant fibrinogen (koagulationsfaktor I) til et stabilt og elastisk

tredimensionelt hæmostatisk fibrinkoagel.

Administration af humant fibrinogen øger fibrinogenkoncentrationen i plasma og kan

midlertidigt korrigere koagulationsdefekten hos patienter med fibrinogenmangel.

Et åbent, prospektivt, randomiseret, kontrolleret farmakokinetisk enkeltdosisstudie med

overkrydsningsdesign i fase II med 22 patienter (2 grupper) med medfødt

dk_hum_58312_spc.doc

Side 6 af 12

fibrinogenmangel (afibrinogenæmi) (se pkt. 5.2) har også undersøgt den maksimale

koagelfasthed (MCF) som surrogatmarkør for hæmostatisk virkning (FORMA-01). MCF-

værdien blev bestemt ved tromboelastometri (ROTEM). Hos den enkelte patient blev

MCF-værdien bestemt før (baseline) samt en time efter administration af en enkelt dosis

Fibryga. MCF-værdien var signifikant højere efter administration af Fibryga end ved

baseline (se tabellen nedenfor).

Tabel 1: Maksimal koagelfasthed MCF [mm] (ITT-population) n = 22

Tidspunkt

Middel ± SD

Median (interval)

Før infusion

0 ± 0

0 (0-0)

1 time efter infusion

9,7 ± 3,0

10,0 (4,0-16,0)

Middelændring (primær analyse)*

9,7 ± 3,0

10,0 (4,0-16,0)

MCF = maksimal koagelfasthed; ITT = intent-to-treat.

*p < 0,0001 (95 % konfidensinterval 8,37-10,99)

Der er foretaget en interimanalyse af et igangværende åbent, prospektivt, ikke-kontrolleret

fase III-studie på flere centre (FORMA-02) med 13 patienter med medfødt

fibrinogenmangel (afibrinogenæmi og hypofibrinogenæmi) i alderen fra 13-53 år (2 unge

og 11 voksne). Der var tale om behandling ved 23 blødningsepisoder og 4 kirurgiske

procedurer. Der sås en signifikant ændring fra baseline i MCF-værdien (målt med

ROTEM) og fibrinogenkoncentrationen i plasma. Alle de analyserede behandlinger i

forbindelse med blødningsepisoder og kirurgiske procedurer blev af investigator og en

uafhængig bedømmelseskomité vurderet som vellykkede (med scoren god eller

fremragende virkning i henhold til et objektivt scoringssystem).

Det prospektive, randomiserede, kontrollerede studie FORMA-05 undersøgte den

hæmostatiske effektivitet og sikkerhed ved Fibryga via sammenligning med kryopræcipitat

som kilde til fibrinogensupplering hos patienter, der udvikler fibrinogenmangel under

cytoreduktiv operation for den omfattende abdominale malignitet pseudomyxoma

peritonei. Studiet omfattede 43 voksne patienter i Per Protokol (PP)-analysesættet, 21

patienter blev behandlet med Fibryga og 22 patienter blev behandlet med kryopræcipitat.

Forebyggende intraoperativ fibrinogensupplering blev udført (dvs. efter 60-90 minutter

under operationen, når der blev observeret et stort blodtab, men før der var mistet 2 liter

blod) med doser på 4 g Fibryga eller 2 portioner á 5 enheder kryopræcipitat, gentaget efter

behov. I løbet af de 7,8 ± 1,7 timers operative indgreb blev der brugt hhv. 6,5 ± 3 gram

Fibryga (89 ± 39 mg/kg kropsvægt) og 4,1 ± 2,2 portioner á 5 enheder kryopræcipitat. En

median på hhv. 1 enhed og 0,5 enheder RBC blev administreret intraoperativt til patienter,

der blev behandlet med hhv. Fibryga og kryopræcipitat med en median på 0 enheder RBC i

løbet af de første 24 timer efter operationen i begge grupper (se nedenstående tabel). Der

blev ikke transfunderet frisk frossen plasma eller blodpladekoncentrater i løbet af studiet.

Hæmostatisk terapi på basis af fibrinogensupplering blev vurderet som vellykket for 100 %

af operationerne i begge grupper af en uafhængig bedømmelsesgruppe ved hjælp af et

objektivt vurderingssystem.

Tabel 2: RBC*-transfusion [enheder] intraoperativt og i løbet af de første 24 timer efter

operationen (PP-population)

Tidsramme

Fibryga-gruppe (n=21)

Median (område)

Kryopræcipitat-gruppe

(n=22)

Median (område)

dk_hum_58312_spc.doc

Side 7 af 12

Intraoperativt

1 (0-4)

0.5 (0-5)

Første 24 timer efter

operationen

0 (0-2)

0 (0-2)

RBC = koncentrat af røde blodlegemer; PP = per protokol.

*der blev ikke foretaget transfusion af andre allogeniske blodprodukter som f.eks. frisk frosset plasma eller

blodpladekoncentrater.

Pædiatrisk population

Fibryga blev administreret i to kliniske studier med 8 patienter i alderen 12-18 år. Det

Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af

studier med Fibryga til behandling af medfødt fibrinogenmangel hos patienter under 12 år

(se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Humant fibrinogen er en normal bestanddel i humant plasma og virker som endogent

fibrinogen. Fibrinogens biologiske halveringstid i plasma er 3-4 dage. Fibryga

administreres intravenøst og er umiddelbart tilgængeligt i en plasmakoncentration svarende

til den administrerede dosis.

Et åbent, prospektivt, randomiseret, kontrolleret overkrydsningsstudie i fase II med

22 patienter (2 grupper) i alderen 12-53 år (6 unge, 16 voksne) med medfødt

fibrinogenmangel (afibrinogenæmi) sammenlignede de farmakokinetiske egenskaber ved

en enkelt dosis Fibryga med de farmakokinetiske egenskaber ved et andet markedsført

fibrinogenkoncentrat hos de samme patienter (FORMA-01). Hver patient fik en enkelt

dosis Fibryga (70 mg/kg) og sammenligningspræparat. Der blev taget blodprøver til

fastsættelse af fibrinogenaktiviteten ved baseline og op til 14 dage efter infusionen. De

farmakokinetiske parametre for Fibryga i per protokol-analysen (PP-analysen) (n = 21) er

vist i tabellen nedenfor.

Tabel 3: Farmakokinetiske parametre (n = 21) for fibrinogenaktiviteten (PP-population*)

Parameter

Middel ± SD

Interval

Halveringstid [t]

75,9 ± 23,8

40,0-157,0

[mg/dl]

139,0 ± 36,9

83,0-216,0

norm

for en dosis på 70 mg/kg [mg*t/ml]

113,7 ± 31,5

59,7-175,5

Clearance [ml/t/kg]

0,67 ± 0,2

0,4-1,2

Gennemsnitlig residenstid [t]

106,3 ± 30,9

58,7-205,5

Fordelingsvolumen ved steady state [ml/kg]

70,2 ± 29,9

36,9-149,1

*Én patient blev ekskluderet fra PP-populationen, fordi vedkommende fik < 90 % af den planlagte dosis Fibryga og

sammenligningspræparat

= maksimal plasmakoncentration; AUC

norm

= areal under kurven normaliseret til den administrerede dosis; SD =

standardafvigelse

Den gradvise in vivo-bedring (IVR) blev bestemt ud fra koncentrationer målt op til 4 timer

efter infusion. Den mediane gradvise IVR-bedring var en stigning på 1,8 mg/dl (interval

1,08-2,62 mg/dl) pr. mg/kg. Den mediane IVR-bedring indikerer, at en dosis på 70 mg/kg

vil øge patientens fibrinogenkoncentration i plasma med ca. 125 mg/dl.

Farmakokinetik hos specifikke populationer

Der sås ingen statistisk relevant forskel i fibrinogenaktivitet mellem mandlige og

kvindelige forsøgspersoner. I PP-analysen sås en lille forskel i halveringstid hos

henholdsvis patienter, der var under 18 år (72,8 ± 16,5 timer (n = 5)), og patienter i

dk_hum_58312_spc.doc

Side 8 af 12

voksengruppen (76,9 ± 26,1 timer (n = 16)). Clearance var næsten identisk i de to grupper,

dvs. henholdsvis 0,68 ± 0,18 ml/t/kg og 0,66 ± 0,21 ml/t/kg.

Pædiatrisk population

Der foreligger ingen farmakokinetiske data for pædiatriske patienter under 12 år.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Sikkerheden ved Fibryga er blevet påvist i en lang række prækliniske studier af

sikkerhedsfarmakologi (kardiovaskulære virkninger, trombogent potentiale) og toksicitet

(akut toksicitet, lokal tolerance). Ud fra de prækliniske data fra disse studier er der ingen

særlig risiko for mennesker. Venestasetesten (Wessler-test) viste, at Fibryga ikke har

nogen trombogen virkning ved doser på op til 400 mg/kg legemsvægt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

L-argininhydrochlorid

Glycin

Natriumchlorid

Natriumcitratdihydrat

Solvens

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Kemisk og fysisk stabilitet af det rekonstituerede lægemiddel efter åbning er dokumenteret

i 24 timer ved stuetemperatur (maks. 25 °C). Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal

præparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er

på brugerens eget ansvar. Den rekonstituerede opløsning må ikke nedfryses eller opbevares

i køleskab. Delvist brugte flasker skal kasseres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Må ikke nedfryses.

Opbevar flasken i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hver pakning indeholder

1 g humant fibrinogen i en farveløs 100 ml-glasflaske, type II Ph.Eur., forseglet med en

infusionsprop (brombutylgummi) og en afrivelig aluminiumshætte.

dk_hum_58312_spc.doc

Side 9 af 12

50 ml solvens (vand til injektionsvæsker) i en farveløs 50 ml-glasflaske, type II Ph.Eur.,

forseglet med en infusionsprop (halobutylgummi) og en afrivelig aluminiumshætte.

1 Octajet-overførselssæt

1 partikelfilter

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Generelle instruktioner

Den rekonstituerede opløsning skal være næsten farveløs og let opaliserende. Hvis

opløsningen er uklar eller har bundfald, må den ikke bruges.

Rekonstitution

Fibryga-pulveret og solvensen (vand til injektionsvæsker) varmes til stuetemperatur i de

uåbnede flasker. Stuetemperaturen skal opretholdes under hele rekonstitutionen. Hvis

der anvendes vandbad til opvarmningen, skal det omhyggeligt sikres, at gummipropper

og hætter fra flaskerne ikke kommer i kontakt med vandet. Vandbadets temperatur må

ikke være over 37 °C.

Fjern hætten fra flasken med Fibryga-pulver og hætten fra flasken med solvens, så den

centrale del af infusionsproppen blotlægges. Rens flaskernes gummipropper med en

spritserviet og lad dem tørre.

Træk låget af Octajet-overførselssættets ydre emballage. For at bevare steriliteten må

Octajets ydre gennemsigtige emballage ikke fjernes.

Tag fat om Octajet i den ydre emballage, vend bunden i

vejret på den og placer den hen over flasken med Fibryga-

pulver. Anbring Octajet (stadig i den ydre emballage), så

den er centreret på flasken med pulver. Tryk Octajet ned

over flasken, indtil klemmerne er låst og det farveløse

spyd har perforeret proppen. Hold fat om flasken med

pulver og fjern forsigtigt den ydre emballage fra Octajet

(vær påpasselig med ikke at røre ved det blå spyd til

solvensen) og kontrollér, at Octajet sidder godt fast på

flasken med pulver (figur 1).

dk_hum_58312_spc.doc

Side 10 af 12

Figur 1

Tag fat om flasken med Fibryga-pulver (hold den mod en

plan flade), vend bunden i vejret på flasken med solvens

og centrer den over det blå spyd. Pres det blå plastspyd på

Octajet gennem gummiproppen på flasken med solvens

med en fast bevægelse (figur 2).

Fjern afstandsringen (figur 3) og tryk flasken med solvens ned (figur 4). Solvensen

løber nu ned i flasken med Fibryga-pulver.

Når al solvensen er løbet igennem, skal du forsigtigt dreje flasken med lægemiddel

frem og tilbage, indtil pulveret er helt opløst. Du må ikke ryste flasken, da der ellers kan

dannes skum. Pulveret bør være helt opløst inden for ca. 5 minutter. Det må ikke tage

mere end 30 minutter at opløse pulveret. Hvis pulveret ikke er opløst inden for

30 minutter, må produktet ikke anvendes.

Drej den blå konnektor på flasken med solvens til højre

eller venstre, så positionsmarkørerne mødes, og fjern

den tomme solvens-flaske sammen med det blå spyd

(figur 5).

Fastgør en sprøjte til det medfølgende filter (figur 6) og forbind filteret med Octajet-

luer lock-konnektoren på flasken med pulver (figur 7). Træk opløsningen gennem

filteret op i sprøjten (figur 8).

Frigør den fyldte sprøjte fra filteret og kassér den tomme flaske.

dk_hum_58312_spc.doc

Side 11 af 12

Figur 2

Figur 4

Figur 3

Figur 5

Figur 8

Figur 7

Figur 6

Det anbefales at bruge et standardinfusionssæt til intravenøs indgivelse af den

rekonstituerede opløsning ved stuetemperatur.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23

S-112 75 Stockholm

Sverige

Repræsentant

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H

Oberlaaer Str. 235

1100 Vienna

Østrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

58312

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

7. september 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

5. december 2019

dk_hum_58312_spc.doc

Side 12 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information