Fevaxyn Quatrifel injektionsvæske, suspension

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-03-2016

Aktiv bestanddel:
Felin panleukopenivirus, stamme CU4 (inaktiveret), Felint calicivirus (FCV), stamme 255 (inaktiveret), Felint Chlamydia psittaci, stamme cello (inaktiveret), Felint rhinotracheitisvirus, stamme 605 (inaktiveret)
Tilgængelig fra:
Zoetis Finland Oy
ATC-kode:
QI06AL02
INN (International Name):
Feline panleukopenivirus, strain CU4 (inactivated), Felint calicivirus (FCV), strain 255 (disabled), Felint Chlamydia psittaci, strain cello (inactivated), Felint rhinotracheitisvirus, strain 605 (disabled)
Lægemiddelform:
injektionsvæske, suspension
Autorisationsnummer:
14839
Autorisation dato:
1995-06-12

14. marts 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Fevaxyn Quatrifel, injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR.

8773

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Fevaxyn Quatrifel

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En dosis med 1 ml (engangssprøjte):

Aktive stoffer

Relativ potens (RP)

Inaktiveret felint panleukopenivirus, stamme CU4

8,50 – 12,25

Inaktiveret felint calicivirus, stamme 255

1,26 – 2,40

Inaktiveret felint rhinotracheitisvirus, stamme 605

1,39 – 2,10

Inaktiveret felint Chlamydophila felis,stamme Cello

1,69 – 3,50

Adjuvanser

Ethylen/Ethylenmaleinsyre-anhydrid (EMA-31)

Neocryl

Emulsigen SA

Alle hjælpestoffer er anført under pkt.6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

4.2

Terapeutiske indikationer

Vaccination mod panleukopeni, rhinotracheitis, calicivirus og chlamydia hos katte.

4.3

Kontraindikationer

14839_spc.doc

Side 1 af 4

Kun raske katte bør vaccineres.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved anafylaktiske reaktioner bør gives adrenalin.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ved anafylaktiske reaktioner bør gives adrenalin.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen

Andre forsigtighedsregler

-

4.6

Bivirkninger

Hyppigste bivirkninger omfatter forbigående nedtrykthed, forbigående feber, opkastning

og eller diarré. Desuden kan forekomme forbigående lokalreaktioner på injektionsstedet

eller i sjældne tilfælde anafylaktiske reaktioner. Hvis allergiske reaktioner optræder bør

adrenalin administreres intramuskulært.

4.7

Drægtighed eller diegivning

Drægtighed:

Kan anvendes under drægtighed.

Diegivning:

Kan anvendes under diegivning.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Raske katte basisvaccineres i.m. eller s.c. med 2 doser á 1 ml med 3-4 uger mellemrum.

Killinger vaccineret før 12. leveuge gives én dosis yderligere, når de er 12-16 uger gamle.

Årlig revaccination anbefales

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestider

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk klassifikatin: Inaktiverede virale vacciner, ATCvet-kode: QI 06 AL 02

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

14839_spc.doc

Side 2 af 4

-

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGE

6.1

Hjælpestoffer

Ethylen/Ethylenmaleinsyre-anhydrid (EMA-31)

Neocryl

Emulsigen SA

Eagles Earles Medium med Hepes

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte

6.3

Opbevaringstid

Præfyldte éngangssprøjter: 2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C –til 8°C).

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

6.5

Emballage

Vaccinen leveres i engangssprøjte af Type I glas, der indeholder en dosis (1 ml) vaccine.

Sprøjterne er forseglet med gummilukkere.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Affald og ubrugt vaccine bør brændes.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Repræsentant

Orion Pharma Animal Health A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

14839

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

12 juni 1995

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. marts 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMELSE

14839_spc.doc

Side 3 af 4

B.

14839_spc.doc

Side 4 af 4

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information