Ferriphor 20% Vet. 200 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-01-2015

Aktiv bestanddel:
JERNDEXTRAN
Tilgængelig fra:
aniMedica GmbH
ATC-kode:
QB03AC
INN (International Name):
Iron Dextran
Dosering:
200 mg/ml
Lægemiddelform:
injektionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
13252

Læs hele dokumentet

28. januar 2014

PRODUKTRESUMÉ

for

Ferriphor 20% Vet., injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR

3152

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Ferriphor 20% Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder:

Jern (III) dextran kompleks sv.t. 200 mg Fe (III)

Phenol

Allen hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin og kvæg

4.2

Terapeutiske indikationer

Profylaktisk og kurativ behandling af anæmi som følge af jernmangel

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke gives til heste.

4.4

Særlige advarsler

Ingen

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ved mistanke om Vitamin E-/selenmangel skal man ikke give jerntilskud. Se pkt. 5.4

”Bivirkninger”.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

13252_spc.doc

Side 1 af 3

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Brunlig misfarvning af injektionsstedet kan forekomme.

Jerndextran kan i sjældne tilfælde fremkalde fatale reaktioner ved injektion hos pattegrise.

Genetiske faktorer, mangel på vitamin E eller selen er angivet som årsager.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Pattegrise (2-4 dage gamle):

1 ml

Applikation:

subkutant eller intramuskulært

Søer og gylte:

3 ml

Kalve, indtil 3 uger:

5 ml

Applikation:

intramuskulært

4.10

Overdosering

Ingen

4.11

Tilbageholdelsestid

0 dage.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Jern, parenterale midler. QB 03 AC.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Jern er et livsvigtigt stof for dyr. Det indgår som en bestanddel i myoglobin og hæmoglobin,

som bruges i transporten og udnyttelsen af ilt i kroppen. Jern er også komponent i kroppens

livsvigtige enzymer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter injektion absorberes jerndextran hovedsageligt via lymfen og videreføres gennem blod

til det retikuloendoteliale system i kroppen. Dextranet bliver udskilt i urinen, og en del

metaboliseres til glukose, mens jernet bliver brugt til dannelsen af hæmoglobin.

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Phenol, natriumchlorid, saltsyre, natriumhydroxid, renset vand.

6.2

Uforligeligheder

13252_spc.doc

Side 2 af 3

Bør ikke indgives sammen med tetracykliner (kompleksdannende). Samtidig administration

med andre præparater i samme sprøjte anbefales generelt ikke, da virkning og tolerance kan

påvirkes.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen

6.5

Emballage

Hætteglas á 100 ml

PP hætteglas a´ 100 ml

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Tyskland

Repræsentant

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

3480 Fredensborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

13252

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. juni 1989

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. januar 2014

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

13252_spc.doc

Side 3 af 3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information