Felodipin "HEXAL" 5 mg depottabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

06-04-2021

Aktiv bestanddel:
FELODIPIN
Tilgængelig fra:
Hexal A/S
ATC-kode:
C08CA02
INN (International Name):
felodipine
Dosering:
5 mg
Lægemiddelform:
depottabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
34166
Autorisation dato:
2002-12-30

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Felodipin Hexal 5 mg depottabletter

Felodipin Hexal 10 mg depottabletter

felodipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Felodipin Hexal

Sådan skal du tage Felodipin Hexal

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Felodipin Hexal indeholder det aktive stof felodipin. Det tilhører en lægemiddelgruppe kaldet

calciumantagonister. Det sænker blodtrykket ved at udvide små blodkar. Det har ingen negativ virkning på

hjertet.

Felodipin Hexal anvendes til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) og hjerte- og brystsmerter (angina

pectoris), der for eksempel er udløst af motion eller stress.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Felodipin Hexal

Tag ikke Felodipin Hexal:

hvis du er allergisk over for felodipin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)

hvis du har akut myokardieinfarkt (hjerteanfald)

hvis du har smerter i brystet, som er begyndt for nylig, eller hvis du har angina pectoris, som varer

længere end 15 minutter eller mere, eller hvis anfaldet er voldsommere end normalt

hvis du lider af ubehandlet hjertesvigt

hvis du har en sygdom i en hjerteklap eller i hjertemusklen. Tal først med lægen

hvis du er gravid. Du skal straks fortælle det til lægen, hvis du bliver gravid, mens du tager denne medicin.

Advarsler og forsigtighedsregler

I sjældne tilfælde kan Felodipin Hexal, ligesom andre blodtrykssænkende lægemidler, medføre udtalt lavt

blodtryk, som hos nogle patienter kan betyde, at der ikke føres tilstrækkeligt blod til hjertet. Symptomer på

meget lavt blodtryk og utilstrækkelig blodtilførsel til selve hjertet omfatter ofte svimmelhed og smerter i brystet.

Hvis du har disse symptomer, skal du straks søge læge eller skadestue.

Kontakt med lægen, før du tager Felodipin Hexal, især hvis du har problemer med leveren.

Dit tandkød kan hæve under behandling med Felodipin Hexal. Sørg for god mundhygiejne for at undgå, at dit

tandkød hæver (se afsnit 4).

Børn

Felodipin Hexal anbefales ikke til børn.

Brug af anden medicin sammen med Felodipin Hexal

Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Nogle

lægemidler/naturlægemidler kan påvirke behandlingen med Felodipin Hexal, for eksempel:

cimetidin (medicin til behandling af mavesår)

erythromycin (medicin til behandling af infektioner)

itraconazol (medicin til behandling af svamp)

ketoconazol (medicin til behandling af svamp)

medicin til behandling af HIV-infektion (såsom efavirenz, nevirapin og proteasehæmmere f.eks. ritonavir)

phenytoin (medicin til behandling af epilepsi)

carbamazepin (medicin til behandling af epilepsi)

rifampicin (medicin til behandling af infektioner)

barbitursyrederivater (medicin til behandling af angst, søvnproblemer og epilepsi)

tacrolimus (medicin, der anvendes ved organtransplantation).

Medicin, der indeholder perikon (

Hypericum perforatum

) (naturlægemiddel til behandling af depression), kan

nedsætte virkningen af Felodipin Hexal og bør derfor undgås.

Brug af Felodipin Hexal sammen med mad og drikke

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, hvis du får Felodipin Hexal, da det kan forstærke Felodipin Hexals virkning

og øge risikoen for bivirkninger.

Graviditet og amning

Graviditet

Du må ikke tage Felodipin Hexal, hvis du er gravid.

Amning

Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller skal begynde med at amme. Felodipin Hexal anbefales ikke til

mødre, som ammer, og din læge kan vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Felodipin Hexal kan have mindre eller moderat indflydelse på din evne til at køre bil og betjene maskiner. Hvis

du får hovedpine eller kvalme eller bliver svimmel eller træt, kan din reaktionsevne blive nedsat. Det anbefales

at være forsigtig, især i begyndelsen af behandlingen.

Felodipin Hexal indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Dette

lægemiddel indeholder mindre en 1 mmol (23 mg) natrium pr. filmovertrukken tablet, dvs. den er i det

væsentlige natrium-fri.

3.

Sådan skal du tage Felodipin Hexal

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Felodipin Hexal depottabletter skal tages om morgenen og synkes med vand. Depottabletten må ikke deles,

knuses eller tygges. Denne medicin kan tages uden mad eller efter et let måltid, som ikke har et højt indhold af

fedt eller kulhydrater.

Forhøjet blodtryk

Behandlingen skal indledes med 5 mg én gang dagligt. Om nødvendigt kan din læge øge dosis eller tillægge et

andet blodtrykssænkende lægemiddel. Den sædvanlige dosis ved langvarig behandling af hypertension er 5 mg–

10 mg én gang dagligt. Hos ældre patienter kan det overvejes at starte med en dosis på 2,5 mg dagligt.

Til en dosis på 2,5 mg skal anvendes et lægemiddel med en passende styrke.

Stabil angina pectoris

Behandlingen skal indledes med 5 mg én gang dagligt, og om nødvendigt kan din læge øge dosis til 10 mg én

gang dagligt.

Hvis du har leverproblemer

Niveauet af felodipin i dit blod kan være øget. Lægen kan nedsætte dosis.

Ældre

Lægen kan indlede behandlingen med lavest mulige dosis.

Hvis du har taget for meget Felodipin Hexal

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Felodipin Hexal end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du tager flere end det anbefalede antal Felodipin Hexal-depottabletter, kan du få meget lavt blodtryk og

sommetider hjertebanken, høj puls eller i sjældne tilfælde langsom puls. Derfor er det meget vigtigt, at du tager

den dosis, som din læge har ordineret. Hvis du oplever symptomer, såsom at du bliver svimmel eller føler, at du

skal besvime, skal du straks kontakte lægen.

Hvis du har glemt at tage Felodipin Hexal

Hvis du glemmer at tage en depottablet, skal du springe den dosis helt over. Tag din næste dosis på det rigtige

tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Felodipin Hexal

Hvis du holder op med at tage dette lægemiddel, kan din sygdom vende tilbage. Kontakt lægen og få rådgivning,

inden du holder op med at tage Felodipin Hexal. Din læge kan fortælle dig, hvor længe du skal tage din medicin.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis noget af følgende sker for dig, skal du stoppe med at tage Felodipin Hexal og straks kontakte lægen:

Overfølsomhed og allergiske reaktioner. Tegnene kan omfatte hævede områder på huden eller hævelse af

ansigt, læber, mund, tunge eller hals.

Nedenstående bivirkninger er set. De fleste af disse reaktioner ses i starten af behandlingen eller efter, dosis er

sat op. Hvis sådanne bivirkninger opstår, er de sædvanligvis kortvarige og bliver mindre udtalte med tiden. Hvis

du oplever nogen af følgende symptomer, og de varer ved, skal du fortælle det til lægen.

Der er rapporteret om lettere fortykkelse af tandkødet hos patienter med betændelse i munden

(tandkødsbetændelse/parodontose). Fortykkelsen kan undgås, eller den kan forsvinde, hvis du sørger for

omhyggelig mundhygiejne.

Meget almindelige:

kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

Hævede ankler

Almindelige:

kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Hovedpine

Ansigtsrødme.

Ikke almindelige:

kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Unormalt hurtig puls

Hjertebanken

For lavt blodtryk (hypotension)

Kvalme

Mavesmerter

Brændende/prikkende fornemmelse i huden/følelsesløshed

Udslæt eller kløe

Træthed

Svimmelhed.

Sjældne:

kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Besvimelse

Opkastning

Nældefeber

Ledsmerter

Muskelsmerter

Impotens/seksuelle forstyrrelser.

Meget sjældne:

kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede

Tandkødsbetændelse (hævet tandkød)

Forhøjede leverenzymer

Hudreaktioner på grund af øget følsomhed for sollys

Betændelseslignende reaktion (inflammation) i små blodkar i huden

Behov for ofte at lade vandet

Overfølsomhedsreaktioner såsom feber eller hævelse af læber og tunge.

Der kan forekomme andre bivirkninger. Hvis du får nogen generende eller usædvanlige bivirkninger, mens du

tager Felodipin Hexal, skal du straks tale med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Felodipin Hexal indeholder

Det aktive stof er

felodipin.

Felodipin Hexal 5 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 5 mg felodipin

Felodipin Hexal 10 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 10 mg felodipin

De ørige indholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, natriumlaurylsulfat,

hypromellose, magnesiumstearat i tabletkernen; lactosemonohydrat, hypromellose, macrogol 4000, gul

jernoxid (E 172), rød jernoxid (E 172) og titandioxid (E 171) i tabletfilmen.

Udseende og pakningsstørrelser

Felodipin Hexal 5 mg depottabletter

Lyserød til grå-rød, rund, bikonveks depottablet, cirka 7 mm i diameter, der er mærket F5 på den ene side.

Felodipin Hexal 10 mg depottabletter

Lyserød til grå-rød, rund, bikonveks depottablet, cirka 9 mm i diameter, der er mærket F10 på den ene side.

Depottabletterne er pakket i PVC/Alu blisterpakninger eller i en HDPE beholder og indsat i en æske.

Pakningsstørrelser:

7, 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 98, 100, 100x1 og 250 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke- Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

LEK S. A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

Denne indlægsseddel blev senest ændret 13. februar 2020

Læs hele dokumentet

15. juli 2020

PRODUKTRESUMÉ

Felodipin "Hexal", depottabletter

D.SP.NR.

21549

LÆGEMIDLETS NAVN

Felodipin "Hexal"

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Felodipin "Hexal" 5 mg depottabletter

En depottablet indeholder 5 mg felodipin.

Hjælpestoffer, som behandlered skal være opmærksom på:

Hver depottablet indeholder 43,94 mg lactosemonohydrat.

Felodipin "Hexal" 10 mg depottabletter

En depottablet indeholder 10 mg felodipin.

Hjælpestoffer, som behandlered skal være opmærksom på:

Hver depottablet indeholder 87,88 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

Felodipin "Hexal" 5 mg depottabletter:

Lyserød til grå-rød, rund, bikonveks depottablet, cirka 7 mm i diameter, med F5 påtrykt

den ene side.

Felodipin "Hexal" 10 mg depottabletter:

Lyserød til grå-rød, rund, bikonveks depottablet, cirka 9 mm i diameter, med F10 påtrykt

den ene side.

dk_hum_34166_spc.doc

Side 1 af 11

KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer

Hypertension

Stabil angina pectoris

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Hypertension

Dosis bør justeres individuelt. Behandlingen kan indledes med 5 mg én gang dagligt.

Afhængigt af patientens respons kan dosis nedsættes til 2,5 mg eller øges til 10 mg dagligt

efter behov. Om nødvendigt kan der tillægges et andet antihypertensivum. Den sædvanlige

vedligeholdelsesdosis er 5 mg én gang dagligt. Til en dosis på 2,5 mg skal anvendes et

lægemiddel med en passende styrke.

Angina pectoris

Dosis bør justeres individuelt. Behandlingen skal indledes med 5 mg én gang dagligt og

om nødvendigt øges til 10 mg én gang dagligt.

Ældre

Hos ældre bør det overvejes at indlede behandlingen med den lavest tilgængelige dosis.

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Patienter med nedsat leverfunktion kan have forhøjet felodipinplasmakoncentration og

respondere på lavere doser (se pkt. 4.4).

Til en dosis på 2,5 mg skal anvendes et lægemiddel med en passende styrke.

Pædiatrisk population

Der er begrænset erfaring fra kliniske studier om brug af felodipin hos hypertensive

pædiatriske patienter (se pkt. 5.1 og 5.2).

Administration

Tabletterne skal tages om morgenen og synkes med vand. For at bevare depotegenskaberne

må tabletterne ikke deles, knuses eller tygges. Tabletterne kan administreres uden mad

eller efter et let måltid, som ikke er rigt på fedt eller kulhydrater.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for felodipin eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1

Hæmodynamisk signifikant hjerteklapobstruktion

Dynamisk kardiel udløbsobstruktion

Ustabil angina pectoris

dk_hum_34166_spc.doc

Side 2 af 11

Akut myokardieinfarkt

Ukompenseret hjerteinsufficiens

Graviditet

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Felodipins virkning og sikkerhed ved behandling af hypertensive nødsituationer er ikke

undersøgt.

Felodipin kan medføre signifikant hypotension med efterfølgende takykardi. Dette kan føre

til myokardieiskæmi hos følsomme patienter.

Felodipin elimineres via leveren. Der kan derfor forventes højere plasmakoncentrationer

og øget respons hos patienter med klart nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

Samtidig administration af lægemidler, der er potente induktorer eller inhibitorer af

CYP3A4-enzymer, resulterer i henholdsvis stærkt nedsatte eller øgede plasmaniveauer af

felodipin. Derfor skal sådanne kombinationer undgås (se pkt. 4.5).

Let gingival hyperplasi er rapporteret hos patienter med udtalt gingivitis/parodontitis.

Fortykkelsen kan undgås eller forsvinde igen ved omhyggelig mundhygiejne.

Felodipin "Hexal" indeholder lactose og natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. depottablet, dvs. den

er i det væsentlige natrium-fri.

Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller

glucose/galactosemalabsorption.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Felodipin metaboliseres i leveren af CYP3A4. Samtidig administration af stoffer, der

interagerer med CYP3A4-enzymsystemet, kan påvirke plasmakoncentrationen af felodipin.

Enzyminteraktioner

Stoffer, der hæmmer eller inducerer isoenzymet CYP3A4, kan påvirke plasmaniveauet af

felodipin.

Interaktioner, der fører til øget plasmakoncentration af felodipin

Det er påvist, at CYP3A4-inhibitorer medfører en øget felodipin-plasmakoncentration.

Felodipin-C

og -AUC blev øget henholdsvis 8 gange og 6 gange, når felodipin blev

administreret samtidig med den potente CYP3A4-inhibitor itraconazol. Når felodipin og

erythromycin blev administreret samtidig, blev felodipin-C

og -AUC øget ca. 2,5 gange.

Cimetidin øgede felodipin-C

og -AUC med ca. 55 %. Kombination med potente

CYP3A4-inhibitorer bør undgås.

I tilfælde af klinisk signifikante bivirkninger, som skyldes øget felodipineksponering på

grund af kombination med potente CYP3A4-inhibitorer, bør det overvejes at justere

felodipindosis og/eller afbryde behandlingen med CYP3A4-inhibitoren.

Eksempler:

Cimetidin

dk_hum_34166_spc.doc

Side 3 af 11

Erythromycin

Itraconazol

Ketoconazol

Anti-hiv/proteaseinhibitorer (fx ritonavir)

Visse flavonoider, der findes i grapefrugtjuice.

Felodipintabletter bør ikke tages sammen med grapefrugtjuice.

Interaktioner, der fører til reduceret plasmakoncentration af felodipin

Det er påvist, at induktorer af CYP3A4-enzymsystemet forårsager reducerede felodipin-

plasmakoncentrationer. Når felodipin blev administreret sammen med carbamazepin,

phenytoin eller phenobarbital blev felodipin-C

og -AUC reduceret med henholdsvis

82 % og 96 %. Kombination med potente CYP3A4-induktorer bør undgås.

I tilfælde af manglende virkning, som skyldes reduceret felodipineksponering ved

kombination med potente induktorer af CYP3A4, bør det overvejes at justere

felodipindosis og/eller afbryde behandling med CYP3A4-induktoren.

Eksempler:

Phenytoin

Carbamazepin

Rifampicin

Barbitursyrederivater

Efavirenz

Nevirapin

Hypericum perforatum (perikon).

Yderligere interaktioner

Tacrolimus: Felodipin kan øge koncentrationen af tacrolimus. Ved samtidig administration

bør serumkoncentrationen af tacrolimus følges, og det kan være nødvendigt at justere

tacrolimusdosis.

Ciclosporin: Felodipin påvirker ikke plasmakoncentrationen af ciclosporin.

Graviditet og amning

Graviditet

Felodipin bør ikke gives under graviditet. I prækliniske reproduktionstoksicitetsstudier sås

påvirkninger af den føtale udvikling, som anses at skyldes felodipins farmakologiske

virkning.

Amning

Felodipin er blevet påvist i mælk, og på grund af utilstrækkelige data om den potentielle

virkning på spædbørn anbefales behandlingen ikke under amning.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om felodipins påvirkning af patientens fertilitet. I prækliniske

reproduktionsstudier med rotter (se pkt. 5.3) sås påvirkninger af den føtale udvikling, men

ingen indvirkning på fertiliteten i doser, der nærmer sig de terapeutiske.

dk_hum_34166_spc.doc

Side 4 af 11

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Felodipin påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Hvis patienter, der tager felodipin, oplever hovedpine, kvalme, svimmelhed eller

træthed, kan reaktionsevnen blive nedsat. Forsigtighed anbefales, især i begyndelsen af

behandlingen.

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Felodipin kan forårsage ansigtsrødme, hovedpine, palpitationer, svimmelhed og træthed.

De fleste af disse bivirkninger er dosisafhængige og optræder i starten af behandlingen og

ved dosisøgning. Skulle sådanne bivirkninger opstå, er de sædvanligvis forbigående og

aftager med tiden.

Patienter, som behandles med felodipin, kan få dosisafhængigt ankelødem. Det skyldes

prækapillær vasodilatation og har ingen sammenhæng med generel væskeretention.

Mild gingival fortykkelse er rapporteret hos patienter med udtalt gingivitis/parodontitis.

Fortykkelsen kan undgås eller fjernes igen ved omhyggelig mundhygiejne.

Bivirkninger i tabelform

Bivirkningerne nedenfor er identificeret fra kliniske studier og fra erfaring efter

markedsføring.

Følgende definitioner af hyppigheder anvendes:

Meget almindelig ≥ 1/10

Almindelig ≥ 1/100 til < 1/10

Ikke almindelig ≥ 1/1.000 til < 1/100

Sjælden ≥ 1/10.000 til < 1/1.000

Meget sjælden < 1/10.000

Tabel 1 Bivirkninger

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Nervesystemet

Almindelig

Ikke almindelig

Hovedpine

Svimmelhed, paræstesi

Hjerte

Ikke almindelig

Tachycardia, palpitations

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ansigtsrødme

Hypotension

Synkope

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Kvalme, abdominalsmerter

Opkastning

Gingival hyperplasi, gingivitis

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Forhøjede leverenzymer

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Udslæt, kløe

Urticaria

Fotosensibilitetsreaktioner,

leukocytoklastisk vaskulitis

dk_hum_34166_spc.doc

Side 5 af 11

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Sjælden

Artralgi, myalgi

Nyrer og urinveje

Meget sjælden

Pollakisuri

Det reproduktive system og

mammae

Sjælden

Impotens/seksuel dysfunktion

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Perifert ødem

Træthed

Overfølsomhedsreaktioner, fx

angioødem, feber

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Overdosering

Symptomer

Overdosering kan medføre voldsom perifer vasodilatation med markant hypotension og i

nogle tilfælde bradykardi.

Behandling

Hvis det er begrundet: aktivt kul, maveskylning, hvis dette udføres inden for én time efter

indtagelse.

Hvis der opstår alvorlig hypotension, bør symptomatisk behandling indledes.

Patienten anbringes i rygleje med benene hævet. Ved samtidig bradykardi gives atropin

0,5-1 mg intravenøst. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, øges plasmavolumen ved infusion af

fx glucose, natriumchlorid eller dextran. Der kan gives sympatomimetika med overvejende

effekt på α1-receptoren, hvis ovennævnte foranstaltninger ikke er tilstrækkelige.

4.10

Udlevering

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 08 CA 02. Calciumantagonister, dihydropyridinderivater.

dk_hum_34166_spc.doc

Side 6 af 11

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Felodipin er en selektiv calciumantagonist med vaskulær effekt, der nedsætter det arterielle

blodtryk ved at mindske den systemiske vaskulære modstand. Som følge af den høje

selektivitet for den glatte muskulatur i arteriolerne har felodipin i terapeutiske doser ingen

direkte virkning på den kardielle kontraktilitet eller overledning. Da der ikke er nogen

påvirkning af venernes glatte muskulatur eller den adrenerge vasomotoriske kontrol, er

felodipin ikke forbundet med ortostatisk hypotension.

Felodipin har en let natriuretisk/diuretisk virkning, og væskeretention forekommer ikke.

Farmakodynamisk virkning

Felodipin er virksomt ved alle grader af hypertension og kan anvendes som monoterapi

eller i kombination med andre antihypertensiva, fx betablokkere, diuretika eller ACE-

hæmmere for at opnå en øget antihypertensiv virkning. Felodipin reducerer både systolisk

(SBP) og diastolisk (DBP) blodtryk og kan anvendes ved isoleret systolisk hypertension.

Felodipin har antianginøs og antiiskæmisk virkning som følge af en forbedret balance

mellem myokardiets iltforsyning og iltbehov. Felodipin nedsætter modstanden i koronarkar

og øger blodgennemstrømningen og den myokardielle iltforsyning som følge af

dilatationen af både epikardielle arterier og arterioler. Felodipins nedsættelse af det

systemiske blodtryk mindsker venstre ventrikels afterload og myokardiets iltbehov.

Felodipin forbedrer den fysiske udholdenhed og nedsætter anfaldsfrekvensen af angina

pectoris hos patienter med stabil anstrengelsesudløst angina pectoris. Felodipin kan

anvendes som monoterapi eller i kombination med betablokkere til patienter med stabil

angina pectoris.

Hæmodynamiske virkninger

Felodipins primære hæmodynamiske virkning er en reduktion af den totale perifere

vaskulære modstand, hvilket fører til en nedsættelse af blodtrykket. Disse virkninger er

dosisafhængige. Generelt er en reduktion af blodtrykket tydelig inden for to timer efter den

første orale dosis, og virkningen holder i mindst 24 timer. Trough/peak-ratio er som regel

et godt stykke over 50 %.

Plasmakoncentrationen af felodipin er positivt korreleret til faldet i samlet perifer

modstand og blodtryk.

Kardielle virkninger

Felodipin har i terapeutiske doser ingen virkning på hjertets kontraktilitet,

atrioventrikulære overledning eller refraktærperioden.

Antihypertensiv behandling med felodipin er forbundet med signifikant regression af

allerede eksisterende venstre ventrikel-hypertrofi.

dk_hum_34166_spc.doc

Side 7 af 11

Renale virkninger

Felodipin har en natriuretisk og diuretisk virkning på grund af reduceret tubulær

reabsorption af natrium. Felodipin påvirker ikke døgnets kaliumudskillelse. Felodipin

nedsætter den renale vaskulære modstand. Felodipin påvirker ikke udskillelse af albumin i

urinen.

Hos ciclosporinbehandlede, nyretransplanterede patienter reducerer felodipin blodtrykket

og forbedrer blodgennemstrømningen i nyrerne og den glomerulære filtrationshastighed.

Felodipin kan også forbedre tidlig nyretransplantatfunktion.

Klinisk virkning

HOT-studiet (Hypertension Optimal Treatment) undersøgte virkningen på større

kardiovaskulære hændelser (dvs. akut myokardieinfarkt, apopleksi og kardiovaskulær død)

i relation til målet for diastolisk blodtryk: < 90 mmHg, < 85 mmHg og < 80 mmHg og

opnået blodtryk, med felodipin som baselinebehandling.

I alt 18.790 hypertensive patienter (DBP 100-115 mmHg) i alderen 50-80 år blev fulgt i

gennemsnitligt 3,8 år (interval 3,3-4,9). Felodipin blev givet som monoterapi eller i

kombination med en betablokker og/eller en ACE-hæmmer og/eller et diuretikum. Studiet

viste fordele ved at sænke SBP og DBP til henholdsvis 139 og 83 mmHg.

I følge STOP (Swedish Trial in Old Patients with Hypertension)-2-studiet, der blev udført

med 6.614 patienter i alderen 70-84 år, har dihydropyridin-calciumantagonister (felodipin

og isradipin) udvist samme præventive virkning på kardiovaskulær mortalitet og

morbiditet som andre almindeligt anvendte klasser af antihypertensiva – ACE-hæmmere,

betablokkere og diuretika.

Pædiatrisk population

Der er begrænset viden fra kliniske studier omkring anvendelse af felodipin til børn med

hypertension. I et randomiseret, dobbeltblindet, parallelgruppestudie af 3 ugers varighed

med børn i alderen 6-16 år med primær hypertension blev den antihypertensive virkning af

felodipin 2,5 mg (n=33), 5 mg (n=33) og 10 mg (n=31) én gang dagligt sammenlignet med

placebo (n=35). Studiet formåede ikke at vise, at felodipin kunne sænke blodtrykket hos

børn i alderen 6-16 år (se pkt. 4.2).

Langtidseffekten af felodipin på vækst, pubertet og generel udvikling er ikke blevet

undersøgt. Ligeledes er langtidseffekten af antihypertensionsbehandling i barndommen for

at forebygge kardiovaskulær morbiditet og mortalitet som voksen ikke fastlagt.

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Felodipin administreres som depottabletter, hvorfra det absorberes fuldstændigt i mave-

tarmkanalen. Felodipins systemiske tilgængelighed er ca. 15 % og uafhængig af dosis

inden for det terapeutiske dosisinterval. Depottabletterne har en forlænget absorptionsfase

for felodipin. Dette resulterer i en jævn felodipinplasmakoncentration inden for det

terapeutiske interval over 24 timer. Det maksimale plasmaniveau (t

) nås efter 3 til 5

dk_hum_34166_spc.doc

Side 8 af 11

timer med depotformuleringen. Absorptionshastigheden, men ikke absorptionsfraktionen,

af felodipin øges, når det tages samtidig med fødevarer med et højt fedtindhold.

Fordeling

Plasmaproteinbindingen af felodipin er ca. 99 %. Det er hovedsageligt bundet til

albuminfraktionen. Fordelingsvolumen ved steady state er 10 l/kg.

Biotransformation

Felodipin metaboliseres ekstensivt i leveren af CYP3A4, og alle kendte metabolitter er

inaktive. Felodipin er et høj-clearance lægemiddel med en gennemsnitlig blod-clearance på

1.200 ml/minut. Der er ingen akkumulering af betydning under langtidsbehandling.

Ældre patienter og patienter med nedsat leverfunktion har gennemsnitligt en højere

plasmakoncentration af felodipin end yngre patienter. Felodipins farmakokinetik er

uændret hos patienter med nedsat nyrefunktion, herunder patienter i hæmodialyse.

Elimination

Felodipins halveringstid i eliminationsfasen er ca. 25 timer, og steady state nås efter 5

dage. Der er ingen risiko for akkumulering ved langvarig behandling. Ca. 70 % af en given

dosis udskilles som metabolitter i urinen; den resterende fraktion udskilles i fæces. Under

0,5 % af en dosis genfindes uomdannet i urinen.

Linearitet/non-linearitet

Der er direkte proportionalitet mellem plasmakoncentration og dosis inden for det

terapeutiske dosisinterval 2,5-10 mg.

Pædiatrisk population

I et farmakokinetisk studie med enkeltdosis (felodipindepottablet 5 mg) med et begrænset

antal børn mellem 6 og 16 år (n=12) var der ikke en tydelig sammenhæng mellem alder og

felodipins AUC, C

eller halveringstid.

Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktionstoksicitet

I et studie af fertilitet og generel reproduktionsevne hos rotter, som blev behandlet med

felodipin, blev der observeret en forlængelse af fødslen, hvilket medførte svær fødsel/øget

føtal død og tidlig postnatal død i mellem- og højdosisgrupperne. Disse påvirkninger blev

tillagt felodipins hæmmende virkning på uteruskontraktioner ved høje doser. Der blev ikke

observeret nogen påvirkning af fertiliteten, når der blev givet doser inden for det

terapeutiske interval til rotter.

Reproduktionsstudier med kaniner har vist en dosisrelateret reversibel forstørrelse af

mammakirtlerne hos forældrene og dosisrelaterede digitale anomalier hos fostrene.

Anomalierne hos fostrene blev fremkaldt, når felodipin blev administreret under den

tidlige føtale udvikling (før dag 15 i drægtighedsperioden).

I et reproduktionsstudie med aber blev det bemærket, at det distale tåled/fingerled havde en

anormal position.

Der blev ikke gjort andre prækliniske fund, som ansås for at være relevante, og de

reproduktive fund anses for værende forbundet med felodipins farmakologiske virkning,

dk_hum_34166_spc.doc

Side 9 af 11

når det blev givet til normotensive dyr. Relevansen af disse fund for patienter, der får

felodipin, er ukendt. I oplysningerne fra de interne patientsikkerhedsdatabaser har der

imidlertid ikke været rapporteret nogen kliniske tilfælde af forandringer i fingerled/tåled

hos fostre/nyfødte, der har været eksponeret for felodipin in utero.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Mikrokrystallinsk cellulose

Lactosemonohydrat

Natriumlaurylsulfat

Hypromellose

Magnesiumstearat

Filmovertræk:

Lactosemonohydrat

Hypromellose

Macrogol 4000

Gul jernoxid (E 172)

Rød jernoxid (E 172)

Titaniumdioxid (E 171)

Uforligeligheder

Ikke relevant.

Opbevaringstid

Felodipin "Hexal" 5 mg depottabletter

3 år

Felodipin "Hexal" 10 mg depottabletter

4 år

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Depottabletterne er pakket i PVC/Alu blisterpakninger eller pakket i en HDPE-beholder og

indlagt i en æske.

Pakningsstørrelser:

7, 14, 20, 28, 30, 50, 50×1, 98, 100, 100×1 og 250 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

dk_hum_34166_spc.doc

Side 10 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information