Ezetrol 10 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

30-04-2018

Aktiv bestanddel:
EZETIMIB
Tilgængelig fra:
2care4 ApS
ATC-kode:
C10AX09
INN (International Name):
ezetimibe
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
58059
Autorisation dato:
2016-08-24

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ezetrol

®

10 mg tabletter

ezetimib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Ezetrol

3. Sådan skal du tage Ezetrol

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ezetrol er medicin, der sænker den totale

koncentration af kolesterol.

Ezetrol sænker den totale koncentration

af kolesterol, det ”dårlige” kolesterol

(LDL kolesterol) og fedtstoffer, kaldet

triglycerider, i blodet. Desuden øger Ezetrol

det ”gode” kolesterol (HDL kolesterol).

Ezetimib, som er det aktive stof i Ezetrol,

virker ved at mindske det kolesterol, der

optages i fordøjelseskanalen.

Ezetrol øger den kolesterolsænkende virkning

af statiner, der er medicin, som mindsker det

kolesterol, som kroppen selv danner.

Kolesterol er et blandt mange fedtstoffer

i blodet. Det totale kolesterol består

hovedsageligt af LDL kolesterol og HDL

kolesterol.

LDL kolesterol kaldes oftest det ”dårlige”

kolesterol, da det danner belægninger i

arteriernes vægge. Disse belægninger kan

gradvist medføre forsnævring af arterierne.

Forsnævringen kan nedsætte eller blokere

blodgennemstrømningen til livsvigtige

organer såsom hjertet og hjernen.

Blokeringen af blodgennemstrømningen kan

resultere i hjerteanfald eller hjerneblødning.

HDL kolestrol kaldes oftest det ”gode”

kolesterol, da det hjælper med at forhindre

det ”dårlige” kolesterol i at danne

belægninger i arterierne og beskytter mod

hjertesygdom.

Triglycerider er en anden form for fedtstof

i dit blod, der kan øge risikoen for

hjertesygdom.

Ezetrol bruges til patienter, der ikke kan

kontrollere deres kolesteroltal ved diæt

alene. Du bør fortsætte med at være på en

kolesterolsænkende diæt, mens du tager

denne medicin.

Ezetrol bruges som tillæg til

kolesterolsænkende diæt:

Hvis du har forhøjet kolesterol i blodet

(primær hyperkolesterolæmi [heterozygot

familiær og nonfamiliær]).

Hvis du har moderat eller svært nedsat

leverfunktion, bør du ikke tage Ezetrol.

Sikkerheden og virkningen af Ezetrol taget

sammen med visse andre kolesterolsænkende

midler som fibrater, er ikke undersøgt.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn og unge

(i alderen 6-17 år), medmindre det er

ordineret af en specialist, da data er

utilstrækkelige angående sikkerhed og

virkning.

Giv ikke dette lægemiddel til børn under

6 år, da der ikke foreligger oplysninger

vedrørende denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med

Ezetrol

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du tager anden

medicin eller har gjort det for nylig. Det er

særlig vigtigt, at du fortæller det til lægen,

hvis du tager medicin med følgende aktive

stoffer:

Ciclosporin (bruges ofte til patienter, der

har fået organtransplantation).

Warfarin, phenprocoumon, acenocoumarol

eller fluindion (medicin der forhindrer

blodpropper (antikoagulanter)).

Cholestyramin (bruges også til at sænke

kolesterol), fordi det påvirker måden,

Ezetrol virker på.

Fibrater (bruges også til at sænke

kolesterol).

Brug af Ezetrol sammen med mad og

drikke

Du kan tage Ezetrol i forbindelse med et

måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager

dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du bliver gravid, mens du tager

EZETROL sammen med et statin, skal du

stoppe med at tage begge lægemidler og

fortælle det til din læge.

Der er ingen erfaringer med brugen af

EZETROL uden et statin under graviditet.

Spørg din læge til råds, før du begynder at

tage EZETROL, hvis du er gravid.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Ezetrol efter

aftale med lægen.

08-2016

P086195-1

Sammen med et statin, når

dit kolesterol i blodet ikke er

velkontrolleret med et statin alene.

Alene, når statinbehandlingen ikke er

passende eller ikke tåles.

Ved arvelig sygdom (homozygot familiær

hyperkolesterolæmi), som øger indholdet

af kolesterol i blodet. Du vil også få et

statin og kan også få anden behandling.

Ved arvelig sygdom (homozygot

sitosterolæmi – også kendt som

fytosterolæmi), som øger indholdet af

plantesteroler i blodet.

Hvis du har hjertesygdom, nedsætter Ezetrol

i kombination med kolesterolsænkende

medicin kaldet statiner risikoen for

hjerteanfald, slagtilfælde, operation for at

øge blodgennemstrømningen til hjertet eller

hospitalsindlæggelse på grund af

brystsmerter.

Ezetrol hjælper dig ikke med at tabe i vægt.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller

hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du

begynder at tage Ezetrol

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet i

denne information.

Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

Hvis du tager Ezetrol sammen med et

statin, bør du læse indlægssedlen for dette

bestemte lægemiddel.

Tag ikke Ezetrol:

hvis du er allergisk over for ezetimib eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Ezetrol

(angivet i afsnit 6).

Tag ikke Ezetrol sammen med et statin:

hvis du har leverproblemer

hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før

du tager Ezetrol.

Fortæl din læge om alle helbredsmæssige

forhold, også allergier.

Lægen bør tage en blodprøve, før du

begynder at tage Ezetrol sammen med et

statin. Dette er for at kontrollere, hvor

godt din lever virker.

Lægen vil måske tage blodprøver for at

kontrollere, hvor godt din lever virker,

efter du er begyndt at tage Ezetrol

sammen med et statin.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ezetrol forventes ikke at påvirke din evne til

at køre bil eller arbejde med maskiner. Det

bør dog tages i betragtning, at nogle kan

føle sig svimle, efter de har taget Ezetrol.

Ezetrol indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Ezetrol

Tag altid Ezetrol nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Før du begynder at tage Ezetrol, bør du

være på diæt for at sænke dit kolesterol.

Du bør fortsætte med denne

kolesterolsænkende diæt, mens du tager

Ezetrol.

Den anbefalede dosis er en Ezetrol 10 mg

tablet gennem munden en gang dagligt.

Du kan tage Ezetrol når som helst på dagen.

Du kan tage det med eller uden mad.

Hvis lægen har ordineret Ezetrol sammen

med et statin, kan begge lægemidler tages

samtidigt. I dette tilfælde bør du læse

dosisinstruktionerne i indlægssedlen for det

pågældende lægemiddel.

Hvis din læge har ordineret Ezetrol sammen

med anden type kolesterolsænkende medicin

indeholdende det aktive stof cholestyramin

eller en anden medicin indeholdende

galdesyrebindende middel, bør du tage

Ezetrol mindst 2 timer før eller 4 timer efter,

du har taget det galdesyrebindende middel.

Nedsat leverfunktion

Patienter med moderat til svær nedsat

leverfunktion bør ikke tage denne medicin.

Tal med lægen.

Hvis du har taget for meget Ezetrol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis du har taget mere af Ezetrol, end der

står i denne information, eller mere end

lægen har foreskrevet (og du føler dig

utilpas).

Hvis du har glemt at tage Ezetrol

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Ezetrol

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, da

dit kolesteroltal kan stige igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Følgende ord bruges til at beskrive, hvor

ofte bivirkninger er blevet rapporteret:

Meget almindelige bivirkninger (kan

forekomme hos flere end 1 ud af 10

patienter)

Almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 10 patienter)

Ikke almindelige bivirkninger (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100

patienter)

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 1.000 patienter)

Meget sjældne bivirkninger (kan

forekomme hos op til 1 ud af 10.000

patienter, herunder enkeltstående

rapporter).

Kontakt straks lægen, hvis du oplever

uforklarlig muskelsmerte, -ømhed

eller -svaghed. Dette skyldes, at

muskelproblemer, herunder nedbrydning

af musklerne, kan medføre nyreskader. I

sjældne tilfælde kan dette være alvorligt

og eventuelt blive en livstruende tilstand.

Der er set allergiske reaktioner, herunder

hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller

svælg, som kan medføre besvær med

at trække vejret eller synke (og kræver

omgående behandling).

Ved brug af Ezetrol alene er følgende

bivirkninger set:

Almindelige: Mavesmerter, diarré, øget

luftafgang fra tarmen, træthed.

Ikke almindelige: Forhøjelser i nogle

laboratorieblodprøver af leverfunktionen

(transaminaser) eller muskelfunktionen

(kreatinkinase), hoste, mavebesvær,

halsbrand, kvalme, ledsmerter,

muskelkramper, nakkesmerter, nedsat

appetit, smerter, brystsmerter, hedeture,

forhøjet blodtryk.

Når Ezetrol tages sammen med et statin er

følgende almindelige bivirkninger set:

Almindelige: Stigninger i nogle

laboratorieblodprøver af leverfunktionen

(transaminaser), hovedpine, muskelsmerter,

-ømhed eller -svaghed.

Ikke almindelige: Prikkende fornemmelse,

tør mund, mavesmerter, kvalme,

opkastninger, kløe, udslæt, nældefeber,

rygsmerter, muskelsvaghed, smerter i arme

og ben, usædvanlig træthed eller svaghed,

hævelse, især af hænder og fødder.

Når Ezetrol tages sammen med fenofibrat er

følgende almindelig bivirkning set:

Mavesmerter.

Desuden er følgende bivirkninger set ved

generel brug:

Svimmelhed, leverproblemer, allergiske

reaktioner herunder udslæt og nældefeber,

hævet rødt udslæt, nogle gange med runde,

afgrænsede læsioner (erythema multiforme),

muskelsmerter, -ømhed eller -svaghed,

nedbrydning af musklerne, galdesten

eller betændelse i galdeblæren (som kan

medføre mavesmerter, kvalme, opkastning),

betændelse i bugspytkirtlen, ofte med svære

mavesmerter, forstoppelse, nedsat antal røde

blodlegemer, som kan medføre blå mærker/

blødning (trombocytopeni), prikkende

fornemmelse, depression, usædvanlig

træthed eller svaghed, kortåndethed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale

med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for

børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over

30 °C.

Opbevares i original emballage for at

beskytte mod fugt.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato,

der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Ezetrol indeholder:

Aktivt stof: Ezetimib. Hver tablet

indeholder 10 mg ezetimib.

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat,

mikrokrystallinsk cellulose, povidon,

croscarmellosenatrium, natriumlaurilsulfat

og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

Ezetrol tabletter er hvide/brækket hvide,

kapselformede tabletter med ”414” præget

på den ene side.

Pakningsstørrelser:

28 og 98 tabletter i blisterpakninger.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Ezetrol

er et registreret varemærke, der

tilhører MSD International GmbH.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

august 2016.

Læs hele dokumentet

19. april 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Ezetrol, tabletter (2care4 ApS)

0.

D.SP.NR.

21683

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ezetrol.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 10 mg ezetimibe.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 55 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet (2care4 ApS).

Hvid til brækket hvid, kapselformet tablet, ca. 2,60 mm tyk, præget ”414” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Primær hyperkolesterolæmi

Ezetrol administreret samtidig med en HMG-CoA reduktase hæmmer (statin) er indiceret

som tillægsbehandling til diæt til patienter med primær (heterozygot familiær og non-

familiær) hyperkolesterolæmi, som ikke behandles tilstrækkeligt med et statin alene.

Ezetrol monoterapi er indiceret som tillægsbehandling til diæt til patienter med primær

(heterozygot familiær og non-familiær) hyperkolesterolæmi, hvor behandling med HMG-

CoA reduktasehæmmer (statin) er utilstrækkeligt eller ikke tåles.

Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser

Ezetrol er indiceret til at reducere risikoen for kardiovaskulære hændelser (se pkt. 5.1) hos

patienter med koronar hjertesygdom (CHD) og akut koronarsyndrom (AKS) i anamnesen

som tillægsbehandling til igangværende statinbehandling eller ved initiering af behandling

med Ezetrol samtidig med et statin.

58059_spc.doc

Side 1 af 22

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi (HoFH)

Ezetrol administreret samtidig med et statin er indiceret som tillægsbehandling til diæt til

patienter med HoFH. Patienterne kan også behandles med tillægsbehandling (fx LDL-

aferese).

Homozygot sitosterolæmi (fytosterolæmi)

Ezetrol er indiceret som tillægsbehandling til diæt til patienter med homozygot familiær

sitosterolæmi.

4.1

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Patienten skal overholde relevant lipidsænkende kostplan og skal fortsætte denne diæt

under behandlingen med Ezetrol.

Til oral administration. Den anbefalede dosis er en Ezetrol 10 mg tablet daglig. Ezetrol kan

administreres på hvilket som helst tidspunkt i løbet af dagen, med eller uden mad.

Når Ezetrol tilføjes til statinbehandling, anvendes enten den anbefalede initialdosis af det

pågældende statin eller den allerede etablerede højere statindosis bør fortsættes. I disse

tilfælde skal dosisinstruktionen for det pågældende statin følges.

Anvendelse hos patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

Men henblik på inkrementel reduktion af antallet af kardiovaskulære hændelser hos

patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen kan Ezetrol 10 mg

administreres sammen med et statin med påvist kardiovaskulær fordel.

Samtidig anvendelse af galdesyrebindende lægemidler

Administration af Ezetrol bør ske enten ≥2 timer før eller ≥4 timer efter administration af

galdesyrebindende lægemidler.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Initiering af behandling skal foretages af specialist.

Børn og unge ≥6 år: Sikkerhed og virkning af ezetimib hos børn i alderen 6-17 år er ikke

klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke

gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Når Ezetrol administreres sammen med et statin, bør der tages hensyn til

dosisinstruktionen for statinet til børn.

Børn <6 år: Sikkerhed og virkning af ezetimib hos børn i alderen < 6 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

58059_spc.doc

Side 2 af 22

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion (Child Pugh

score 5-6). Behandling med Ezetrol anbefales ikke til patienter med moderat (Child Pugh

score 7-9) eller svært (Child Pugh score >9) nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Ved samtidig administration af Ezetrol og et statin, se da venligst produktresuméet for det

pågældende lægemiddel.

Behandling med Ezetrol samtidig med et statin er kontraindiceret under graviditet og

amning (se pkt. 4.6).

Administration af Ezetrol sammen med et statin er kontraindiceret hos patienter med aktiv

leversygdom eller uforklarlige, vedblivende stigninger i serumtransaminaser

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved samtidig administration af Ezetrol og et statin, se da venligst produktresuméet for det

pågældende lægemiddel.

Leverenzymer

Der er set gentagende transaminasestigninger (≥3 x øvre normalgrænse [ULN]) i

kontrollerede studier med samtidig administration af Ezetrol og et statin. Når Ezetrol

administreres samtidig med et statin, bør der udføres leverfunktionstest ved påbegyndelsen

af behandlingen og i overensstemmelse med anbefalingerne for statinet (se pkt. 4.8).

I IMPROVE-IT-studiet (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International

Trial), blev 18.144 patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

randomiseret til at få ezetimib/simvastatin 10/40 mg dagligt (n=9.067) eller simvastatin

40 mg dagligt (n=9.077). I en median opfølgningsperiode på 6,0 år var incidensen af

vedvarende transaminasestigninger (≥3 x ULN) 2,5% for ezetimib/simvastatin og 2,3% for

simvastatin (se pkt. 4.8).

I et kontrolleret klinisk studie, hvor mere end 9.000 patienter med kronisk nyresygdom var

randomiseret til Ezetrol 10 mg i kombination med simvastatin 20 mg dagligt (n=4.650)

eller placebo (n=4.620) (gennemsnitlig follow-up på 4,9 år), var incidensen af vedvarende

transaminasestigninger (>3 x øvre normalgrænse) 0,7% for Ezetrol i kombination med

simvastatin og 0,6% for placebo (se pkt. 4.8).

Skeletmuskulatur

Efter markedsføring er der rapporteret om tilfælde af myopati og rhabdomyolyse med

Ezetrol. De fleste af de patienter, der udviklede rhabdomyolyse, tog et statin samtidigt med

Ezetrol. Der er imidlertid meget sjældent rapporteret om rhabdomyolyse med Ezetrol

monoterapi og meget sjældent med tilføjelse af Ezetrol til andre lægemidler, som vides at

være associeret med øget risiko for rhabdomyolyse. Hvis der er mistanke om myopati

58059_spc.doc

Side 3 af 22

baseret på muskelsymptomer, eller hvis dette er bekræftet ved kreatinfosfokinase (CPK)

koncentration >10 gange øvre normalgrænse, bør Ezetrol, alle statiner samt alle andre

lægemidler, som patienten tager samtidigt, straks seponeres. Alle patienter, som starter

behandling med Ezetrol, bør underrettes om risikoen for myopati og informeres om straks

at rapportere uforklarlige muskelsmerter, ømhed eller svaghed (se pkt. 4.8).

I IMPROVE-IT-studiet blev 18.144 patienter med koronar hjertesygdom og AKS-

hændelse i anamnesen randomiseret til at få ezetimib/simvastatin 10/40 mg dagligt

(n=9.067) eller simvastatin 40 mg dagligt (n=9.077). I en median opfølgningsperiode på

6,0 år var incidensen af myopati 0,2% for ezetimib/simvastatin og 0,1% for simvastatin,

hvor myopati blev defineret som uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med

kreatinkinase i serum (serum-CK) ≥10 gange ULN eller to på hinanden følgende

observationer af CK ≥5 og <10 gange ULN. Incidensen af rhabdomyolyse var 0,1% for

ezetimib/simvastatin og 0,2% for simvastatin, hvor rhabdomyolyse blev defineret som

uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med serum-CK ≥10 gange ULN med tegn på

nyreskade, ≥5 gange ULN og <10 gange ULN ved to på hinanden følgende lejligheder

med tegn på nyreskade eller CK ≥10.000 IE/l uden tegn på nyreskade (se pkt. 4.8).

I et klinisk studie, hvor mere end 9.000 patienter med kronisk nyresygdom var

randomiseret til Ezetrol 10 mg i kombination med simvastatin 20 mg dagligt (n=4.650)

eller placebo (n=4.620) (gennemsnitlig follow-up på 4,9 år), var incidensen af

myopati/rhabdomyolyse 0,2% for Ezetrol i kombination med simvastatin og 0,1% for

placebo (se pkt. 4.8).

Nedsat leverfunktion

På grund af den ukendte effekt af den øgede optagelse af ezetimib hos patienter med

moderat eller svært nedsat leverfunktion, anbefales Ezetrol ikke til disse patienter (se

pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Ezetrol hos patienter i alderen 6-10 år med heterozygot familiær

eller non-familiær hyperkolesterolæmi er blevet vurderet i et 12-ugers placebokontrolleret

klinisk studie. Effekten af ezetimib for behandlingsperioder > 12 uger er ikke blevet

undersøgt i denne aldersgruppe (se pkt. 4.2, 4.8, 5.1 og 5.2).

Ezetrol er ikke blevet undersøgt hos patienter yngre end 6 år (se pkt. 4.2 og 4.8).

Sikkerhed og virkning ved samtidig administration af Ezetrol og simvastatin hos patienter i

alderen 10-17 år med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er blevet vurderet i et

kontrolleret klinisk studie hos unge drenge (Tanner Stage II eller derover) og hos piger

mindst ét år efter menarche.

I dette begrænsede, kontrollerede studie var der generelt ingen påviselig effekt på vækst

eller kønsmodenhed hos unge drenge eller piger eller på længden af menstruationscyklus

hos piger. Ezetimibs effekt på vækst og kønsmodenhed i en behandlingsperiode på > 33

uger er dog ikke undersøgt (se pkt. 4.2 og 4.8).

Sikkerhed og virkning ved samtidig administration af Ezetrol og simvastatin i doser på

over 40 mg dagligt er ikke undersøgt hos patienter i alderen 10-17 år.

58059_spc.doc

Side 4 af 22

Sikkerhed og virkning ved samtidig administration af Ezetrol og simvastatin er ikke

undersøgt hos patienter < 10 år (se pkt. 4.2 og 4.8)

Langtidsvirkningen af behandling med Ezetrol hos patienter under 17 år til reduktion af

morbiditet og mortalitet i voksenalderen er ikke undersøgt.

Fibrater

Sikkerhed og virkning ved samtidig administration af Ezetrol og fibrater er ikke fastslået.

Hvis der er mistanke om cholelithiasis hos en patient, der får Ezetrol og fenofibrat, er det

nødvendigt med galdeblæreundersøgelser, og behandlingen bør seponeres (se pkt. 4.5 og

4.8).

Ciclosporin

Der bør udvises forsigtighed, når Ezetrol initieres hos en patient i behandling med

ciclosporin. Ciclosporinkoncentrationerne bør monitoreres hos patienter, der får både

Ezetrol og ciclosporin (se pkt. 4.5).

Antikoagulanter

Hvis Ezetrol føjes til warfarin, anden coumarin antikoagulant eller fluindion, bør

hensigtsmæssig monitorering af International Normaliseret Ratio (INR) foretages (se pkt.

4.5).

Hjælpestoffer

Patienter med sjælden arvelig galactoseintolerance, Lapp lactasemangel eller glucose-

galactose malabsorption bør ikke anvende denne medicin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Det er i prækliniske studier vist, at ezetimib ikke inducerer cytochrom P450

lægemiddelmetaboliserende enzymer. Der er ikke observeret klinisk signifikante

farmakokinetiske interaktioner mellem ezetimib og lægemidler, der vides at metaboliseres

via cytochrom P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 og 3A4 eller N-acetyltransferase.

I kliniske interaktionsstudier påvirkede Ezetimib ikke farmakokinetikken af dapson,

dextromethorphan, digoxin, oral antikonception (ethinyløstradiol og levonorgestrel),

glipizid, tolbutamid eller midazolam ved samtidig administration. Cimetidin påvirkede,

ved samtidig administration, ikke biotilgængeligheden af ezetimib.

Antacida

Samtidig administration af antacida nedsatte absorptionshastigheden af ezetimib, men

påvirkede ikke biotilgængeligheden af ezetimib. Denne nedsatte absorptionshastighed

vurderes ikke at være klinisk signifikant.

Cholestyramin

Samtidig behandling med cholestyramin nedsatte middelområdet under kurven (AUC) af

total-ezetimib (ezetimib + ezetimibglucuronid) med ca. 55%. Den trinvise low-density

lipoprotein kolesterol (LDL-C) reduktion opnået ved tillæg af Ezetrol til cholestyramin kan

mindskes ved denne interaktion (se pkt. 4.2).

58059_spc.doc

Side 5 af 22

Fibrater

Hos patienter, der behandles med fenofibrat og Ezetrol, bør lægen være opmærksom på

den mulige risiko for cholelithiasis og galdeblæresygdom (se pkt. 4.4 og 4.8).

Hvis der er mistanke om cholelithiasis hos en patient, der behandles med Ezetrol og

fenofibrat, er det nødvendigt med galdeblæreundersøgelser, og behandlingen bør seponeres

(se pkt. 4.8).

Samtidig behandling med fenofibrat eller gemfibrozil øgede koncentrationen af total-

ezetimib moderat (henholdsvis ca. 1,5 og 1,7 gange).

Samtidig administration af Ezetrol og andre fibrater er ikke undersøgt.

Fibrater kan øge kolesteroludskillelsen i galden, medførende cholelithiasis. I dyrestudier

øgede ezetimib somme tider kolesterol i galden, men ikke hos alle arter (se pkt. 5.3). Det

kan ikke udelukkes, at den terapeutiske brug af Ezetrol er forbundet med litogen risiko.

Statiner

Der er ikke set klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner ved samtidig

administration med ezetimib og atorvastatin, simvastatin, pravastatin, lovastatin,

fluvastatin eller rosuvastatin.

Ciclosporin

I et studie med 8 post nyretransplanterede patienter med kreatininclearance på >50 ml/min

på en stabil dosis af ciclosporin, resulterede en enkeltdosis på 10 mg Ezetrol i en 3,4 gange

(interval 2,3 til 7,9 gange) øgning i gennemsnitlig AUC for total-ezetimib sammenlignet

med en rask kontrolgruppe, der fik ezetimib alene, i et andet studie (n=17). I et andet studie

viste en nyretransplanteret patient med svært nedsat nyrefunktion, som fik ciclosporin og

flere andre slags medicin, en 12 gange større eksponering for total-ezetimib end samtidige

kontroller, der fik ezetimib alene. I et overkrydsningsstudie over to perioder hos 12 raske

personer, resulterede daglig administration af 20 mg ezetimib i 8 dage sammen med en

enkelt 100 mg dosis ciclosporin på dag 7 i en middel 15% øgning i AUC for ciclosporin

(interval: 10% fald til 51% øgning) sammenlignet med en enkelt 100 mg dosis ciclosporin

alene. Der er ikke udført et kontrolleret studie af effekten af samtidigt administreret

ezetimib på ciclosporineksponering hos nyretransplanterede patienter. Der bør udvises

forsigtighed, når Ezetrol initieres ved brug af ciclosporin. Ciclosporinkoncentrationer bør

monitoreres hos patienter, der får Ezetrol og ciclosporin (se pkt. 4.4).

Antikoagulanter

I et studie med tolv raske voksne mænd havde samtidig administration af ezetimib (10 mg

en gang dagligt) ikke nogen signifikant effekt på biotilgængeligheden af warfarin og

protrombintiden. Efter markedsføring har der imidlertid været rapporteret om øget

International Normalised Ratio (INR) hos patienter, hvor Ezetrol blev føjet til warfarin

eller fluindion. Hvis Ezetrol føjes til warfarin, anden coumarin antikoagulant eller

fluindion, bør hensigtsmæssig monitorering af INR foretages (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

58059_spc.doc

Side 6 af 22

4.6

Graviditet og amning

Samtidig administration af Ezetrol med et statin er kontraindiceret under graviditet og

amning (se pkt. 4.3), se venligst produktresuméet for det pågældende statin.

Graviditet

Ezetrol bør kun gives til gravide kvinder, hvis det er klart nødvendigt. Der findes ingen

tilgængelige kliniske data om brug af Ezetrol under graviditet. Dyrestudier med brug af

ezetimib som monoterapi tyder ikke på direkte eller indirekte skadelig effekt på graviditet,

embryoføtal udvikling, fødselsforløb eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3).

Amning

Ezetrol bør ikke anvendes under amning. Studier på rotter har vist, at ezetimib udskilles i

brystmælk. Det er ukendt, om ezetimib udskilles i human mælk.

Fertilitet

Der er ingen data fra kliniske studier vedrørende ezetimibs virkning på fertiliteten hos

mennesker. Ezetimib havde ingen virkning på fertiliteten hos han- eller hunrotter (se pkt.

5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ingen mærkning.

Der er ikke udført studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Når man fører motorkøretøj eller betjener maskiner, bør der dog tages hensyn til,

at svimmelhed har været rapporteret.

4.8

Bivirkninger

Tabel med bivirkninger (kliniske studier og erfaring efter markedsføring)

I kliniske studier af op til 112 ugers varighed er Ezetrol 10 mg dagligt givet alene til 2.396

patienter, sammen med et statin til 11.308 patienter eller i kombination med fenofibrat til

185 patienter. Bivirkningerne var som regel milde og forbigående. Den overordnede

forekomst af indberettede bivirkninger for Ezetrol var sammenlignelig for Ezetrol og

placebo. Derudover var seponeringsraten på grund af hændelser sammenlignelig for

Ezetrol og placebo.

Ezetrol administreret alene eller sammen med et statin:

Følgende bivirkninger sås hos patienter, der blev behandlet med Ezetrol (N=2.396) og med

højere incidens end placebo (N=1.159), eller hos patienter, der blev behandlet med Ezetrol

sammen med et statin (N=11.308) og med højere incidens, end når statin blev administreret

alene (N=9.361). Bivirkninger efter markedsføring kommer fra rapporter om Ezetrol, der

enten er administreret alene eller sammen med et statin:

Frekvens blev defineret som: Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til <1/10);

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); Meget sjælden

(<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

58059_spc.doc

Side 7 af 22

Ezetrol monoterapi

Systemorganklasse

Bivirkninger

Frekvens

Undersøgelser

Øget ALAT og/eller ASAT; øget

CPK; stigning i gamma-

glutamyltransferase; unormal

leverfunktionstest.

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste.

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Mavesmerter; diarré; flatulens.

Almindelig

Dyspepsi; gastroøsofageal refluks;

kvalme.

Ikke almindelig

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Artralgi; muskelkramper;

nakkesmerter.

Ikke almindelig

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit.

Ikke almindelig

Vaskulære

sygdomme

Hedeture; hypertension.

Ikke almindelig

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Træthed.

Almindelig

Brystsmerter; smerter.

Ikke almindelig

Yderligere bivirkninger med Ezetrol sammen med et statin

Systemorganklasse

Bivirkninger

Frekvens

Undersøgelser

Øget ALAT og/eller ASAT.

Almindelig

Nervesystemet

Hovedpine.

Almindelig

Paræstesi.

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Tør mund; gastritis.

Ikke almindelig

Hud og subkutane

væv

Pruritus; udslæt; urticaria.

Ikke almindelig

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi.

Almindelig

Rygsmerter; muskelsvaghed; smerter

i ekstremiteterne.

Ikke almindelig

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni; perifert ødem.

Ikke almindelig

58059_spc.doc

Side 8 af 22

Erfaring efter markedsføring (med eller uden et statin)

Systemorganklasse

Bivirkninger

Frekvens

Blod og lymfesystem

Trombocytopeni

Ikke kendt

Nervesystemet

Svimmelhed; paræstesi

Ikke kendt

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Ikke kendt

Mave-tarmkanalen

Pankreatitis; obstipation

Ikke kendt

Hud og subkutane

væv

Erythema multiforme

Ikke kendt

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi; myopati/rhabdomyolyse (se

pkt. 4.4)

Ikke kendt

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni

Ikke kendt

Immunsystemet

Overfølsomhed, herunder udslæt,

urticaria, anafylaksi og angioødem

Ikke kendt

Lever og galdeveje

Hepatitis; cholelithiasis; cholecystitis

Ikke kendt

Psykiske forstyrrelser

Depression

Ikke kendt

Ezetrol administreret i kombination med fenofibrat

Mave-tarmkanalen: Mavesmerter (almindelig).

I et dobbeltblindet, placebokontrolleret klinisk multicenterstudie hos patienter med

kombineret hyperlipidæmi, blev 625 patienter behandlet i op til 12 uger og 576 patienter i

op til 1 år. I dette studie gennemgik 172 patienter i behandling med Ezetrol og fenofibrat

12 ugers behandling, og 230 patienter i behandling med Ezetrol og fenofibrat (inklusive

109 som fik Ezetrol alene i de første 12 uger) gennemgik 1 års behandling. Dette studie var

ikke designet til at sammenligne usædvanlige hændelser i patientgrupperne.

Incidensraterne (95 % konfidensinterval) for klinisk vigtige øgninger (>3 x den øvre

normalgrænse, gentagende) i serumtransaminaser var hhv. 4,5 % (1,9; 8,8) og 2,7%

(1,2; 5,4) for fenofibratmonoterapi hhv. Ezetrol administreret samtidigt med fenofibrat,

justeret for behandlingsdosis. Tilsvarende incidensrater for cholecystectomi var hhv. 0,6 %

(0,0; 3,1) og 1,7 % (0,6; 4,0) for fenofibratmonoterapi hhv. Ezetrol administreret samtidigt

med fenofibrat (se pkt. 4.4 og 4.5).

Børn (6-17 år)

I et studie med børn (6-10 år) med heterozygot familiær eller non-familiær

hyperkolesterolæmi (n= 138) blev der hos 1,1% (1 patient) af ezetimib-patienterne set

stigninger i ALAT og/eller ASAT (≥3x den øvre normalgrænse, gentagende) sammenlignet

med 0% i placebo-gruppen. Der var ingen stigning i CPK (≥ 10 x den øvre normalgrænse).

Der blev ikke rapporteret om tilfælde af myopati.

I et særskilt studie med børn og unge (10-17 år) med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi (n= 248) blev der hos 3% (4 patienter) af ezetimib/simvastatin-

patienterne set stigninger i ALAT og/eller ASAT (≥3 x den øvre normalgrænse,

gentagende) sammenlignet med 2% (2 patienter) i den gruppe, der fik simvastatin

58059_spc.doc

Side 9 af 22

monoterapi; disse tal var henholdsvis 2% (2 patienter) og 0% mht. stigning i CPK (≥ 10 x

den øvre normalgrænse). Der blev ikke rapporteret om tilfælde af myopati.

Disse studier var ikke egnet til sammenligning af sjældne bivirkninger.

Patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

I IMPROVE-IT-studiet (se pkt. 5.1) med 18.144 patienter, der blev behandlet med enten

ezetimib/simvastatin 10/40 mg (n=9.067; hvoraf 6% blev optitreret til ezetimib/simvastatin

10/80 mg) eller simvastatin 40 mg (n=9.077; hvoraf 27% blev optitreret til simvastatin

80 mg), var sikkerhedsprofilerne sammenlignelige i en median opfølgningsperiode på

6,0 år. Seponeringshyppigheden på grund af bivirkninger var 10,6% for patienter, der blev

behandlet med ezetimib/simvastatin, og 10,1% for patienter, der blev behandlet med

simvastatin. Incidensen af myopati var 0,2% for ezetimib/simvastatin og 0,1% for

simvastatin, hvor myopati blev defineret som uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med

serum-CK ≥10 gange ULN eller to på hinanden følgende observationer af CK ≥5 og <10

gange ULN. Incidensen af rhabdomyolyse var 0,1% for ezetimib/simvastatin og 0,2% for

simvastatin, hvor rhabdomyolyse blev defineret som uforklarlig muskelsvaghed eller

-smerte med serum-CK ≥10 gange ULN med tegn på nyreskade, ≥5 gange ULN og <10

gange ULN ved to på hinanden følgende lejligheder med tegn på nyreskade eller CK

≥10.000 IE/l uden tegn på nyreskade. Incidensen af vedvarende transaminasestigninger

(≥3 x ULN) var 2,5% for ezetimib/simvastatin og 2,3% for simvastatin (se pkt. 4.4).

Galdeblærerelaterede bivirkninger blev rapporteret hos 3,1% versus 3,5% af patienterne,

som blev allokeret til hhv. ezetimib/simvastatin og simvastatin. Incidensen af

hospitalsindlæggelser pga. kolecystektomi var 1,5% i begge behandlingsgrupper. Cancer

(defineret som en hvilken som helst ny malignitet) blev diagnosticeret i løbet af studiet hos

hhv. 9,4% versus 9,5%.

Patienter med kronisk nyresygdom

I SHARP-studiet (Study of Heart and Renal Protection) (se pkt. 5.1) med mere end 9.000

patienter, der blev behandlet med en fast dosiskombination med Ezetrol 10 mg og

simvastatin 20 mg dagligt (n=4.650) eller placebo (n=4.620), var sikkerhedsprofilerne

sammenlignelige i den gennemsnitlige follow-up periode på 4,9 år. I dette studie blev kun

alvorlige bivirkninger samt seponering på grund af bivirkninger registreret.

Seponeringshyppigheden på grund af bivirkninger var sammenlignelig (10,4% hos de

patienter, der blev behandlet med Ezetrol i kombination med simvastatin, 9,8% hos

patienter, der fik placebo). Incidensen af myopati/rhabdomyolyse var 0,2% hos patienter,

der blev behandlet med Ezetrol i kombination med simvastatin og 0,1% hos patienter, der

fik placebo. Vedvarende transaminasestigninger (>3 x øvre normalgrænse) forekom hos

0,7% af de patienter, der blev behandlet med Ezetrol i kombination med simvastatin

sammenlignet med 0,6% af de patienter, der fik placebo (se pkt. 4.4). I dette studie var der

ingen statistisk signifikante stigninger i incidensen af præ-specificerede bivirkninger,

herunder cancer (9,4% for Ezetrol i kombination med simvastatin, 9,5% for placebo),

hepatitis, kolecystektomi eller komplikationer til galdesten eller pankreatitis.

Laboratorieværdier

I kontrollerede kliniske monoterapistudier svarede forekomsten af klinisk betydelige

stigninger i serumtransaminaser (ALAT og/eller ASAT

3 x øvre normalgrænse,

gentagende) ved Ezetrol (0,5 %) til placebokoncentration (0,3%). I kliniske studier med

samtidig administration med et statin var forekomsten 1,3 % for patienter, der er behandlet

med Ezetrol i kombination med et statin og 0,4 % for patienter, der er behandlet med et

58059_spc.doc

Side 10 af 22

statin alene. Disse stigninger var generelt asymptomatiske, ikke forbundne med cholestasis

og normaliseredes efter seponering af behandling eller ved fortsat behandling (se pkt. 4.4).

I kliniske studier blev CPK >10 x øvre normalgrænse rapporteret for 4 af 1.674 (0,2 %)

patienter, der fik Ezetrol alene versus 1 af 786 (0,1%) patienter, der fik placebo, og for 1 af

917 (0,1%) patienter, der fik Ezetrol sammen med et statin versus 4 af 929 (0,4%)

patienter, der fik et statin alene. Der var ingen større forekomst af myopati eller

rhabdomyolyse forbundet med Ezetrol sammenlignet med den relevante kontrolgruppe

(placebo eller statin alene) (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, Websted:

www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I kliniske studier var administration af ezetimib 50 mg/dag i op til 14 dage til 15 raske

forsøgspersoner eller 40 mg/dag til 18 patienter med primær hypercholesterolæmi i op til

56 dage generelt veltolereret. Der er ikke observeret toksicitet hos dyr efter orale

enkeltdoser af ezetimib på 5.000 mg/kg til rotter og mus og 3.000 mg/kg til hunde.

Der er rapporteret om få tilfælde af overdosering med Ezetrol, hvoraf de fleste ikke har

været associeret med bivirkninger. Rapporterede bivirkninger har ikke været alvorlige. I

tilfælde af overdosering bør symptomatisk og understøttende behandling initieres.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre lipid-modificerende midler, ATC-

kode: C10AX09

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Ezetrol tilhører en ny klasse af lipidsænkende stoffer, der selektivt hæmmer den intestinale

absorption af kolesterol og lignende plantesteroler. Ezetrol er oralt aktivt og har en

virkningsmekanisme, der adskiller sig fra andre klasser af kolesterolsænkende stoffer (fx

statiner, galdesyrebindende lægemidler [resiner], fibrinsyrederivater og plantestanoler).

Det molekylære mål for ezetimib er steroltransporteren Niemann-Pick Cl-Like 1

(NPC1L1), som er ansvarlig for den intestinale optagelse af kolesterol og phytosteroler.

Ezetimib virker i tyndtarmens børstesøm og hæmmer absorptionen af kolesterol, hvilket

medfører et fald i transporten af intestinalt kolesterol til leveren; statiner nedsætter

kolesterolsyntesen i leveren, og sammenlagt giver disse to distinktive

virkningsmekanismer komplementar effekt i kolesterolreduktionen. I et klinisk studie af 2

58059_spc.doc

Side 11 af 22

ugers varighed, med 18 hyperkolesterolæmiske patienter, hæmmede Ezetrol den intestinale

kolesterolabsorption med 54% sammenlignet med placebo.

Farmakodynamisk virkning

Der er udført en række prækliniske studier med henblik på at fastsætte, hvor selektivt

ezetimib hæmmer kolesterolabsorptionen. Ezetimib hæmmede absorptionen af

C]-kolesterol uden at påvirke absorptionen af triglycerider, fedtsyrer, galdesyrer,

progesteron, ethinylestradiol eller de fedtopløselige vitaminer A og D.

Epidemiologiske studier har vist, at kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er direkte

proportionale med koncentrationer af total-C og LDL-C og omvendt proportionale med

koncentrationen af HDL-C.

Administration af Ezetrol sammen med et statin reducerer

risikoen for kardiovaskulære hændelser effektivt hos patienter med koronar hjertesygdom

og AKS-hændelse i anamnesen.

Klinisk virkning og sikkerhed

I kontrollerede, kliniske studier med Ezetrol enten som monoterapi eller administreret

sammen med et statin reducerede det signifikant totalkolesterol (total-C), low-density

lipoprotein kolesterol (LDL-C), apolipoprotein (Apo B) og triglycerider (TG) og øgede

high-density lipoprotein kolesterol (HDL-C) hos patienter med hyperkolesterolæmi.

Primær hyperkolesterolæmi

I et dobbeltblindet, placebokontrolleret studie af 8 ugers varighed blev 769 patienter med

hyperkolesterolæmi, der allerede var i behandling med et statin og ikke havde nået deres

National Cholesterol Education Program (NCEP) LDL-C mål (2,6-4,1 mmol/l [100-

160 mg/dl], afhængigt af baseline-karakteristika) randomiseret til enten Ezetrol 10 mg eller

placebo i tillæg til deres igangværende statinbehandling.

Blandt statinbehandlede patienter, der ikke havde nået deres LDL-C mål ved baseline

(~82%), nåede signifikant flere af patienterne randomiseret til Ezetrol deres LDL-C mål

ved studiets endpoint sammenlignet med patienter randomiseret til placebo, henholdsvis

72% og 19%. De tilsvarende LDL-C reduktioner var signifikant forskellige (25% og 4%

for henholdsvis Ezetrol og placebo). Ezetrol i tillæg til igangværende statinbehandling

sænkede derudover signifikant total-C, Apo B og TG og øgede HDL-C sammenlignet med

placebo. Ezetrol eller placebo i tillæg til statinbehandling reducerede det gennemsnitlige

C-reaktive protein med henholdsvis 10% og 0% fra baseline.

I to dobbeltblindede, randomiserede, placebokontrollerede studier af 12 ugers varighed

med 1.719 patienter med primær hyperkolesterolæmi sænkede Ezetrol 10 mg signifikant

total-C (13%), LDL-C (19%), Apo B (14%) og TG (8%) og øgede HDL-C (3%)

sammenlignet med placebo. Derudover havde Ezetrol ingen effekt på

plasmakoncentrationen af de fedtopløselige vitaminer A, D og E, ingen effekt på

prothrombin-tiden og som andre lipidsænkende stoffer hæmmede ezetimib ikke den

adrenokortikale produktion af steroidhormon.

I et dobbeltblindet, kontrolleret klinisk multicenterstudie (ENHANCE) blev 720 patienter

med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi randomiseret til at få ezetimib 10 mg i

kombination med simvastatin 80 mg (n = 357) eller simvastatin 80 mg (n = 363) i to år.

Det primære formål med studiet var at undersøge effekten af kombinationsbehandlingen

med ezetimib/simvastatin på intima-media tykkelsen (IMT) i carotis communis

58059_spc.doc

Side 12 af 22

sammenlignet med simvastatin monoterapi. Denne surrogatmarkørs indvirkning på

kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er endnu ikke fastslået.

Der var ingen signifikant forskel mellem de to behandlingsgrupper med hensyn til primært

endepunkt, dvs. ændring i gennemsnitlig IMT af alle seks segmenter i halspulsåren målt

ved B-mode ultralyd. Med ezetimib 10 mg i kombination med simvastatin 80 mg eller

simvastatin 80 mg alene øgedes intima-media tykkelsen med henholdsvis 0,0111 mm og

0,0058 mm i løbet af studiets 2 års varighed (gennemsnitlig halspulsåre-IMT var ved

baseline henholdsvis 0,68 mm og 0,69 mm).

Ezetimib 10 mg i kombination med simvastatin 80 mg sænkede LDL-C, total-C, Apo-B og

TG signifikant mere end simvastatin 80 mg. Den procentuelle stigning i HDL-C var den

samme for de to behandlingsgrupper. De indberettede bivirkninger for ezetimib 10 mg i

kombination med simvastatin 80 mg var i overensstemmelse med den kendte

sikkerhedsprofil.

Pædiatrisk population

138 patienter (59 drenge og 79 piger) i alderen 6-10 år (gennemsnitlig alder 8,3 år) med

heterozygot familiær eller non-familiær hyperkolesterolæmi (HeFH) og med LDL-C-

niveauer ved baseline mellem 3,74 og 9,92 mmol/l blev i et dobbeltblindet, kontrolleret

multicenterstudie randomiseret til enten Ezetrol 10 mg eller placebo i 12 uger.

Ved uge 12 reducerede Ezetrol signifikant total-C (-21% versus 0%), LDL-C (-28% versus

-1%), Apo-B (-22% versus -1%) og non-HDL-C (-26% versus 0%) sammenlignet med

placebo. Resultaterne for de to behandlingsgrupper var sammenlignelige mht. TG og HDL-

C (henholdsvis -6% versus +8% og +2% versus +1%).

142 drenge (Tanner Stage II og derover) og 106 piger efter menarche, i alderen 10-17 år

(gennemsnitlig alder 14,2 år) med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi (HeFH) og

med LDL-C-niveauer ved baseline mellem 4,1 og 10,4 mmol/l blev i et dobbeltblindet,

kontrolleret multicenterstudie randomiseret til enten Ezetrol 10 mg sammen med

simvastatin (10, 20 eller 40 mg) eller simvastatin (10, 20 eller 40 mg) alene i 6 uger,

Ezetrol sammen med 40 mg simvastatin eller 40 mg simvastatin alene i de næste 27 uger,

og open-label Ezetrol sammen med simvastation (10 mg, 20 mg eller 40 mg) i 20 uger

derefter.

Ved uge 6 reducerede Ezetrol sammen med simvastatin (alle doser) signifikant total-C

(38% versus 26%), LDL-C (49% versus 34%), Apo-B (39% versus 27%) og non-HDL-C

(47% versus 33%) sammenlignet med simvastatin (alle doser) alene. Resultaterne for de to

behandlingsgrupper var sammenlignelige mht. TG og HDL-C (henholdsvis -17% versus

-12% og +7% versus 6%. Ved uge 33 var resultaterne i overensstemmelse med resultaterne

ved uge 6 og signifikant flere af de patienter, der fik Ezetrol og 40 mg simvastatin (62%)

opnåede det ideelle mål iht. NCEP AAP (National Cholesterol Education

Program/American Academy of Pediatrics) (<2,8 mmol/l [110 mg/dl] for LDL-C

sammenlignet med de patienter, der fik 40 mg simvastatin (25%) Ved uge 53, hvor open-

label forlængelsen sluttede, var effekten på lipidparametrene den samme.

Ezetrols sikkerhed og virkning sammen med doser af simvastatin på over 40 mg dagligt er

ikke undersøgt hos børn i alderen 10-17 år. Ezetrols sikkerhed og virkning sammen med

simvastatin er ikke undersøgt hos børn i alderen <10 år.

58059_spc.doc

Side 13 af 22

Langtidsvirkningen af Ezetrol hos patienter under 17 år til reduktion af morbiditet og

mortalitet i voksenalderen er ikke undersøgt.

Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser

IMPROVE-IT-studiet (The IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy

International Trial) var et randomiseret, dobbeltblindet, aktivt kontrolleret

multicenterstudie med 18.144 patienter, som blev inkluderet inden for 10 dage efter

hospitalsindlæggelse for akut koronarsyndrom (AKS; enten akut myokardieinfarkt [MI]

eller ustabil angina [UA]). Patienterne havde et LDL-C ≤125 mg/dl (≤3,2 mmol/l) på

tidspunktet for symptomdebut på AKS, hvis de ikke havde fået lipidsænkende behandling,

eller ≤100 mg/dl (≤2,6 mmol/l), hvis de havde fået lipidsænkende behandling. Alle

patienterne blev randomiseret i forholdet 1:1 til at få enten ezetimib/simvastatin 10/40 mg

(n=9.067) eller simvastatin 40 mg (n=9.077), og de blev fulgt i en medianperiode på 6,0 år.

Patienterne havde en gennemsnitsalder på 63,6 år; 76% var mænd, 84% var kaukasere og

27% var diabetikere. Den gennemsnitlige LDL-C-værdi på tidspunktet for hændelsen, der

kvalificerede patienterne til studiet, var 80 mg/dl (2,1 mmol/l) for de patienter, der fik

lipidsænkende behandling (n=6.390) og 101 mg/dl (2,6 mmol/l) for de patienter, der ikke

tidligere havde fået lipidsænkende behandling (n=11.594). Forud for hospitalsindlæggelse

for den kvalificerende AKS-hændelse var 34% af patienterne i statinbehandling. Efter et år

var det gennemsnitlige LDL-C for patienter, som fortsat var i behandling, 53,2 mg/dl

(1,4 mmol/l) for gruppen med ezetimib/simvastatin og 69,9 mg/dl (1,8 mmol/l) for gruppen

med simvastatin-monoterapi. Lipidværdierne blev generelt opnået for de patienter, som

forblev i behandling med studiemedicin.

Det primære endepunkt var sammensat af kardiovaskulær død (CV-død), større koronare

hændelser (MCE; defineret som ikke-letalt myokardieinfarkt, dokumenteret ustabil angina,

som krævede hospitalsindlæggelse eller alle koronare revaskulariseringsprocedurer, som

fandt sted mindst 30 dage efter den randomiserede behandlingsallokering) og ikke-letal

apopleksi. Studiet påviste, at behandling med ezetimib i tillæg til behandling med

simvastatin gav en inkrementel fordel med hensyn til at reducere det primære sammensatte

endepunkt kardiovaskulær død, MCE og ikke-letal apopleksi sammenlignet med

simvastatin som monoterapi (relativ risikoreduktion på 6,4%, p=0,016). Det primære

endepunkt forekom hos 2.572 ud af 9.067 patienter (7-års Kaplan-Meier [KM]-rate

32,72%) i gruppen med ezetimib/simvastatin og 2.742 ud af 9.077 patienter (7-års KM-rate

34,67%) i gruppen med simvastatin-monoterapi (se figur 1 og tabel 1). Denne

inkrementelle fordel forventes at være tilsvarende ved samtidig administration af andre

statiner, som har vist sig at reducere risikoen for kardiovaskulære hændelser effektivt. Den

samlede mortalitet var uændret i denne højrisikogruppe (se tabel 1).

Der var en generel fordel ved alle tilfælde af apopleksi. Der var dog en lille ikke-

signifikant stigning i hæmoragisk apopleksi i gruppen med ezetimib/simvastatin

sammenlignet med gruppen med simvastatin-monoterapi (se tabel 1). Risikoen for

hæmoragisk apopleksi, når ezetimib administreres sammen med højpotente statiner i

langvarige outcome-studier, er ikke undersøgt.

Behandlingseffekten af ezetimib/simvastatin var generelt overensstemmende med de

samlede resultater på tværs af mange undergrupper, inklusive køn, alder, race, diabetes

mellitus i anamnesen, lipidniveauer ved baseline, tidligere statinbehandling, tidligere

apopleksi og hypertension.

58059_spc.doc

Side 14 af 22

Figur 1: Effekt af ezetimib/simvastatin på det primære sammensatte endepunkt

kardiovaskulær død, større koronar hændelse eller ikke-letal apopleksi

58059_spc.doc

Side 15 af 22

Tabel 1

Større kardiovaskulære hændelser pr. behandlingsgruppe hos alle randomiserede patienter i

IMPROVE-IT

Udfald

Ezetimib/simvastatin

10/40 mg

(N=9.067)

Simvastatin

40 mg

(N=9.077)

Hazard Ratio

(95% CI)

p-

værdi

K-M %

K-M %

Primært sammensat virkningsendepunkt

(CV-død, større koronare hændelser og

ikke-letal apopleksi)

2.572

32,72%

2.742

34,67%

0,936 (0,887; 0,988)

0,016

Sekundære sammensatte virkningsendepunkter

CHD-død, ikke-letalt MI, akut koronar

revaskularisering efter 30 dage

1.322

17,52%

1.448

18,88%

0,912 (0,847; 0,983)

0,016

MCE, ikke-letal apopleksi, død (af alle

årsager)

3.089

38,65%

3.246

40,25%

0,948 (0,903; 0,996)

0,035

CV-død, ikke-letalt MI, ustabil angina,

der kræver hospitalsindlæggelse,

revaskularisering, ikke-letal apopleksi

2.716

34,49%

2.869

36,20%

0,945 (0,897; 0,996)

0,035

Komponenter i det primære sammensatte endepunkt og udvalgte virkningsendepunkter (første forekomst af specificeret

hændelse når som helst)

Kardiovaskulær død

6,89%

6,84%

1,000 (0,887; 1,127)

0,997

Større koronar hændelse:

Ikke-letalt MI

12,77%

1.083

14,41%

0,871 (0,798; 0,950)

0,002

Ustabil angina, der kræver

hospitalsindlæggelse

2,06%

1,92%

1,059 (0,846; 1,326)

0,618

Koronar revaskularisering efter 30

dage

1.690

21,84%

1.793

23,36%

0,947 (0,886; 1,012)

0,107

Ikke-letal apopleksi

3,49%

4,24%

0,802 (0,678; 0,949)

0,010

Alle tilfælde af MI (letale og ikke-

letale)

13,13%

1.118

14,82%

0,872 (0,800; 0,950)

0,002

Alle tilfælde af apopleksi (letale og

ikke-letale)

4,16%

4,77%

0,857 (0,734; 1,001)

0,052

Ikke-hæmoragisk apopleksi

3,48%

4,23%

0,793 (0,670; 0,939)

0,007

Hæmoragisk apopleksi

0,77%

0,59%

1,377 (0,930; 2,040)

0,110

Død uanset årsag

1.215

15,36%

1.231

15,28%

0,989 (0,914; 1,070)

0,782

6% blev optitreret til ezetimib/simvastatin 10/80 mg.

27% blev optitreret til simvastatin 80 mg.

Kaplan-Meier-estimat efter 7 år.

Inkluderer iskæmisk apopleksi eller apopleksi, hvor årsagen er uafklaret.

Forebyggelse af større vaskulære hændelser ved kronisk nyresygdom

SHARP-studiet (The Study of Heart and Renal Protection) var et multinationalt,

randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet studie udført med 9.438 patienter med

kronisk nyresygdom, hvoraf en tredjedel var i dialyse ved baseline. I alt 4.650 patienter

blev allokeret til en fast dosiskombination med Ezetrol 10 mg og simvastatin 20 mg og

4.620 til placebo; de blev fulgt i en gennemsnitlig periode på 4,9 år. Patienterne havde en

gennemsnitsalder på 62 år, og 63% var mænd, 72% kaukasere, 23% diabetikere og for de

patienter, der ikke var i dialyse, var den gennemsnitlige estimerede glomerulære

filtrationsrate (eGFR) 26,5 ml/min/1,73 m

. Der var ingen lipide inklusionskriterier.

Gennemsnitligt LDL-C var ved baseline 108 mg/dl. Efter et år, også inkluderende

patienter, der ikke længere tog studiemedicin, var LDL-C reduceret med 26% i forhold til

58059_spc.doc

Side 16 af 22

placebo ved simvastatin 20 mg alene og 38% ved Ezetrol 10 mg i kombination med

simvastatin 20 mg.

Den primære sammenligning specificeret i SHARP-studiet var en intention-to-treat

analyse af "større vaskulære hændelser" (defineret som ikke-letalt myokardieinfarkt eller

hjertedødsfald, apopleksi eller revaskulariseringsprocedurer) kun hos de patienter, der

initialt blev randomiseret til gruppen med Ezetrol i kombination med simvastatin (n=4.193)

eller placebogruppen (n=4.191). De sekundære analyser omfattede det samme

sammensatte endepunkt analyseret for hele den kohorte (ved studiets baseline eller i år 1),

der blev randomiseret til Ezetrol i kombination med simvastatin (n=4.650) eller placebo

(n=4.620) samt komponenterne i dette sammensatte endepunkt.

Den primære endepunktsanalyse viste, at Ezetrol i kombination med simvastatin

reducerede risikoen for større vaskulære hændelser signifikant (749 patienter med

hændelser i placebogruppen versus 639 i gruppen med Ezetrol i kombination med

simvastatin) med en relativ risikoreduktion på 16% (p=0,001).

Studiedesignet har dog ikke taget hensyn til et separat bidrag fra monokomponenten

ezetimib til signifikant at reducere risikoen for større vaskulære hændelser hos patienter

med kronisk nyresygdom.

De enkelte komponenter af større vaskulære hændelser hos alle randomiserede patienter

fremgår af tabel 2. Ezetrol i kombination med simvastatin reducerede signifikant risikoen

for apopleksi og revaskularisering. Der var numeriske, men ikke signifikante forskelle i

ikke-letalt myokardieinfarkt og hjertedødsfald i favør for Ezetrol i kombination med

simvastatin.

58059_spc.doc

Side 17 af 22

Tabel 2

Større vaskulære hændelser pr. behandlingsgruppe hos alle randomiserede patienter i

SHARP

Udfald

Ezetrol 10 mg i

kombination

simvastatin

20 mg

(N=4.650)

Placebo

(N=4.620)

Risk Ratio

(95% CI)

P-værdi

Større vaskulære hændelser

701 (15,1%)

814 (17,6%)

0,85 (0,77-0,94)

0,001

Ikke-letalt

myokardieinfarkt

134 (2,9%)

159 (3,4%)

0,84 (0,66-1,05)

0,12

Hjertedødsfald

253 (5,4%)

272 (5,9%)

0,93 (0,78-1,10)

0,38

Apopleksi

171 (3,7%)

210 (4,5%)

0,81 (0,66-0,99)

0,038

Ikke-hæmoragisk

apopleksi

131 (2,8%)

174 (3,8%)

0,75 (0,60-0,94)

0,011

Hæmoragisk

apopleksi

45 (1,0%)

37 (0,8%)

1,21 (0,78-1,86)

0,40

Revaskularisering

284 (6,1%)

352 (7,6%)

0,79 (0,68-0,93)

0,004

Større aterosklerotiske

hændelser

526 (11,3%)

619 (13,4%)

0,83 (0,74-0,94)

0,002

a

Intention-to-treat-analyse for alle SHARP-patienter, der blev randomiseret til Ezetrol i kombination med simvastatin eller placebo enten

ved baseline eller i år 1

Større aterosklerotiske hændelser, defineret som sammensætningen af ikke-letalt myokardieinfarkt, koronar hjertedød, ikke-

hæmoragisk apopleksi eller revaskularisering

Den absolutte reduktion i LDL-kolesterol, der blev opnået med Ezetrol i kombination med

simvastatin, var lavere blandt de patienter, der havde et lavere LDL-C ved baseline

(<2,5 mmol/l) og hos patienter i dialyse ved baseline end hos de øvrige patienter, og de

tilsvarende risikoreduktioner i disse to grupper var svækkede.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi (HoFH)

Et dobbeltblindet, randomiseret studie af 12 ugers varighed inkluderede 50 patienter med

en klinisk og/eller genotypisk HoFH-diagnose, der allerede var i behandling med

atorvastatin eller simvastatin (40 mg), med eller uden samtidig LDL-aferese. Ezetrol

administreret sammen med atorvastatin (40 eller 80 mg) eller simvastatin (40 eller 80 mg)

reducerede signifikant LDL-C med 15% sammenlignet med øgning af dosis af simvastatin

eller atorvastatin som monoterapi fra 40 til 80 mg.

Homozygot sitosterolæmi (fytosterolæmi)

I et dobbeltblindet, placebokontrolleret studie af 8 ugers varighed blev 37 patienter med

homozygot sitosterolæmi randomiseret til behandling med Ezetrol 10 mg (n=30) eller

placebo (n=7). Nogle af patienterne modtog anden behandling (f.eks. statiner, resiner).

Ezetrol reducerede signifikant de to vigtige plantesteroler, sitosterol og campesterol, med

henholdsvis 21% og 24% fra baseline. Det vides ikke, hvilken effekt nedsættelse af

sitosterol hos disse patienter har på morbiditeten og mortaliteten.

58059_spc.doc

Side 18 af 22

Aortastenose

Studiet ”Simvastatin and Ezetimib for the Treatment of Aortic Stenosis (SEAS)” var et

dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenterstudie med en medianvarighed på 4,4 år, der

blev udført hos 1.873 patienter med asymptomatisk aortastenose og dokumenteret ved

Doppler-måling af peak flow-hastigheden i aorta, der lå i området 2,5 til 4,0 m/sek. Kun

patienter, der ansås for ikke at have brug for statinbehandling til reduktion af

atherosclerotisk kardiovaskulær sygdomsrisiko, blev inkluderet. Patienterne blev

randomiseret 1:1 til dagligt at få placebo eller ezetimib/simvastatin 10/40 mg samtidigt.

Det primære endepunkt var sammensat af større kardiovaskulære hændelser, bestående af

kardiovaskulær død, udskiftning af aortaklapper, venstresidig hjerteinsufficiens på grund af

aortastenose, ikke-letalt myokardieinfarkt, koronar bypass (CABG), perkutan koronar

intervention (PCI), hospitalsindlæggelse for ustabil angina pectoris og ikke-hæmoragisk

apopleksi. De vigtigste sekundære endepunkter var sammensat af undergrupper af

hændelseskategorierne for det primære endepunkt.

Sammenlignet med placebo reducerede ezetimib/simvastatin 10/40 mg ikke risikoen for

større kardiovaskulære hændelser signifikant. Det primære resultat forekom hos 333

patienter (35,3%) i ezetimib/simvastatin-gruppen og hos 355 patienter (38,2%) i

placebogruppen (hazard ratio i ezetimib/simvastatin-gruppen 0,96; 95% konfidensinterval:

0,83 til 1,12; p = 0,59). Udskiftning af aortaklap blev foretaget hos 267 patienter (28,3%)

in ezetimib/simvastatin-gruppen og hos 278 patienter (29,9%) i placebogruppen (hazard

ratio 1,00; 95% konfidensinterval: 0,84 til 1,18; p = 0,97). Der var færre patienter i

ezetimib/simvastatin-gruppen (n = 148), der havde iskæmiske kardiovaskulære hændelser

end i placebogruppen (n = 187) (hazard ratio 0,78; 95% konfidensinterval: 0,63 til 0,97; p

= 0,02), hovedsageligt på grund af det mindre antal patienter, som fik foretaget koronar

bypass.

Cancer forekom hyppigere i ezetimib/simvastatin-gruppen (105 versus 70, p = 0,01). Den

kliniske relevans af denne observation er usikker, da det samlede antal patienter i det større

SHARP-studie med nyopståede tilfælde af cancer ikke afveg (438 i ezetimib/simvastatin-

gruppen versus 439 i placebogruppen). I IMPROVE-IT-studiet afveg det samlede antal

patienter med en hvilken som helst ny malignitet endvidere ikke signifikant (853 i gruppen

med ezetimib/simvastatin versus 863 i gruppen med simvastatin), og derfor kunne

resultatet i SEAS-studiet ikke bekræftes af SHARP- eller IMPROVE-IT-studiet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration absorberes ezetimib hurtigt og konjugeres i udstrakt grad til en

farmakologisk aktiv fenolglucuronid (ezetimib-glucuronid). Gennemsnitlig maksimal

plasmakoncentration (C

) blev nået inden for 1-2 timer for ezetimib-glucuronid og 4-12

timer for ezetimib. Den absolutte biotilgængelighed for ezetimib kan ikke bestemmes, da

stoffet praktisk talt er uopløseligt i væske velegnet til injektion.

Samtidigt fødeindtag (både fedtrige og fedtfattige måltider) har ingen effekt på den orale

biotilgængelighed af ezetimib, administreret i form af Ezetrol tabletter à 10 mg. Ezetrol

kan administreres med eller uden mad.

58059_spc.doc

Side 19 af 22

Fordeling

Ezetimib og ezetimib-glucuronid bindes henholdsvis 99,7% og 88-92% til humane

plasmaproteiner.

Biotransformation

Ezetimib metaboliseres primært i tyndtarm og lever via glucuronid-konjugering (fase II-

reaktion) med efterfølgende udskillelse via galden. Der er set minimal oxidativ

metabolisme (fase I-reaktion) hos alle undersøgte arter. Ezetimib og ezetimib-glucuronid

er de primære lægemiddelderiverede stoffer fundet i plasma og udgør henholdsvis ca. 10-

20% og 80-90% af den totale mængde stof i plasma. Både ezetimib og ezetimib-glucuronid

elimineres langsomt fra plasma med tegn på signifikant enterohepatisk recirkulation.

Halveringstiden for ezetimib og ezetimib-glucuronid er ca. 22 timer.

Elimination

Efter oral administration af

C-ezetimib (20 mg) til raske frivillige, udgjorde total-

ezetimib ca. 93% af den totale radioaktivitet i plasma. Henholdsvis ca. 78% og 11% af den

administrerede radioaktivitet blev genfundet i fæces og urin over en 10 dages

opsamlingsperiode. Efter 48 timer fandtes ingen målbare koncentrationer af radioaktivitet i

plasma.

Særlige populationer

Pædiatrisk population

Ezetimibs farmakokinetik er ens hos børn >6 år og voksne. Der findes ingen

farmakokinetiske data vedrørende børn <6 år. Klinisk erfaring med børn og unge omfatter

patienter med HoFH eller HeFH eller sitosterolæmi.

Ældre

Plasmakoncentrationer af total-ezetimib er ca. 2 gange højere hos ældre patienter (

65 år)

end hos unge patienter (18-45 år). LDL-C reduktion og sikkerhedsprofil er sammenlignelig

hos ældre patienter og unge patienter, der er behandlet med Ezetrol. Dosisjustering er

derfor ikke nødvendig hos ældre patienter.

Nedsat leverfunktion

Efter administration af enkeltdosis ezetimib à 10 mg øgedes gennemsnitligt areal under

kurven (AUC) for total-ezetimib med ca. 1,7 gang hos patienter med let nedsat

leverfunktion (Child Pugh score 5-6) sammenlignet med raske frivillige. I et 14-dages

studie med gentagne doser (10 mg dagligt) til patienter med moderat nedsat leverfunktion

(Child Pugh score 7-9) var det gennemsnitlige AUC for total-ezetimib øget med ca. 4

gange på Dag 1 og på Dag 14 sammenlignet med raske frivillige. Dosisjustering er ikke

nødvendig til patienter med let nedsat leverfunktion. På grund af den ukendte effekt ved

øget optagelse af ezetimib hos patienter med moderat eller svært (Child Pugh score >9)

nedsat leverfunktion, anbefales Ezetrol ikke til disse patienter (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Efter administration af enkeltdosis ezetimib à 10 mg til patienter med svær nyresygdom

(n=8; gennemsnitlig CrCl ≤30 ml/min/1,73 m

), øgedes gennemsnitligt AUC for total-

ezetimib ca. 1,5 gange sammenlignet med raske frivillige (n=9). Dette resultat vurderes

ikke at være klinisk relevant. Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med nedsat

nyrefunktion.

58059_spc.doc

Side 20 af 22

En enkelt patient i dette studie (nyretransplanteret og i behandling med mange lægemidler,

inklusive ciclosporin) havde en 12 gange større eksponering for total-ezetimib.

Køn

Plasmakoncentrationen af total-ezetimib er lidt højere (ca. 20%) hos kvinder end hos

mænd. LDL-C reduktion og sikkerhedsprofil er sammenlignelig hos mænd og kvinder, der

er behandlet med Ezetrol. Dosisjustering er derfor ikke nødvendig på baggrund af køn.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Dyrestudier på kronisk toksicitet af ezetimib identificerede ingen organer, der var udsat for

toksisk effekt. I hunde, der blev behandlet i 4 uger med ezetimib (

0,03 mg/kg/dag),

øgedes kolesterolkoncentrationen i galdeblæren med en faktor på 2,5 til 3,5 gange. I et et-

årigt studie af hunde, der fik doser på op til 300 mg/kg/dag, observeredes imidlertid ingen

forhøjet incidens af cholelithiase eller andre hepatobiliære effekter. Signifikansen af disse

data hos mennesker er ikke kendt. Litogene risici forbundet med terapeutisk brug af

Ezetrol kan ikke udelukkes.

I studier med administration af ezetimib sammen med statiner var de toksiske effekter

hovedsageligt de samme som dem, der typisk er forbundet med statiner. Nogle af de

toksiske effekter var mere udtalte end observeret under behandling med statiner alene.

Dette tilskrives farmakokinetiske og farmakodynamiske interaktioner i kombinationsterapi.

Der var ingen af disse interaktioner i de kliniske studier. Myopati fandtes kun hos rotter

efter doser, som var mange gange højere end de humane, terapeutiske doser (ca. 20 gange

over AUC niveauet for statiner og 500 til 2.000 gange over AUC niveauet for de aktive

metabolitter).

I en serie af in vivo og in vitro test viste ezetimib, givet alene eller i kombination med

statiner, intet genotoksisk potentiale. Langtidscarcinogenicitetstests med ezetimib var

negative.

Ezetimib havde ingen effekt på fertiliteten hos han- eller hunrotter, og fandtes heller ikke

teratogent hos rotter og kaniner og påvirkede heller ikke den prænatale eller postnatale

udvikling. Ezetimib passerede placentabarrieren hos gravide rotter og kaniner, som fik

gentagne doser på 1.000 mg/kg/dag. Samtidig administration af ezetimib og statiner var

ikke teratogent i rotter. Hos gravide kaniner observeredes et lille antal skeletale

misdannelser (sammenvoksede bryst- og haleknogler, reduceret antal haleknogler).

Samtidig administration af ezetimib og lovastatin resulterede i embryoletale effekter.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Croscarmellosenatrium

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

Mikrokrystallinsk cellulose

Povidon (K29-32)

Natriumlaurilsulfat

58059_spc.doc

Side 21 af 22

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Blisterpakninger: Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper

Blister.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

2care4 ApS

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

58059

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINSGTILLADELSE

24. august 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

19. april 2018

58059_spc.doc

Side 22 af 22

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information