Exemestan "Stada" 25 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-08-2018

Aktiv bestanddel:
EXEMESTAN
Tilgængelig fra:
STADA Arzneimittel AG
ATC-kode:
L02BG06
INN (International Name):
exemestane
Dosering:
25 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
44745
Autorisation dato:
2010-04-12

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Exemestan Stada 25 mg overtrukne tabletter

Exemestan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Exemestan Stada til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Exemestan Stada

3. Sådan skal du tage Exemestan Stada

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Medicinen hedder Exemestan Stada. Exemestan Stada tilhører den gruppe medicin, som kaldes

aromatasehæmmere. Exemestan Stada påvirker stoffet aromatase, som især hos kvinder efter

overgangsalderen er nødvendigt for dannelsen af det kvindelige kønshormon østrogen.

Hormonafhængig brystkræft kan behandles ved at nedsætte østrogenniveauet i kroppen.

Exemestan Stada bruges til at behandle hormonafhængig, tidlig brystkræft hos kvinder, der har passeret

overgangsalderen, når de har fået behandling med tamoxifen i 2-3 år.

Exemestan Stada bruges også til at behandle hormonafhængig, fremskreden brystkræft hos kvinder, der

har passeret overgangsalderen, hvor behandling med et andet hormonpræparat ikke har haft

tilstrækkelig virkning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE EXEMESTAN STADA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Exemestan Stada hvis:

Du er eller tidligere har været allergisk overfor exemestan eller et af de øvrige indholdsstoffer

(se pkt. 6)

ikke

allerede har passeret overgangsalderen dvs., at du stadig har menstruation

Du er gravid eller planlægger at blive gravid eller ammer

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge eller apotekspersonalet før du begynder at tage Exemestan Stada.

Tal med lægen, inden du tager Exemestan Stada, hvis du har lever- eller nyreproblemer.

Fortæl lægen, hvis du eller andre i din familie lider af tilstande, som kan påvirke knoglernes

styrke. Dette skyldes, at denne slags lægemiddel mindsker niveauet af det kvindelige hormon,

og dette kan medføre et tab af mineralindhold i knoglerne som kan mindske deres styrke.

Det kan være nødvendigt at undersøge knoglernes styrke før og under behandlingen med

Exemestan Stada. Lægen kan give dig anden medicin for at forebygge eller behandle

knogletabet.

Tal med lægen, hvis du lider af D-vitaminmangel.

Før behandling med Exemestan Stada påbegyndes, kan din læge tage en blodprøve for at sikre, at du er

kommet i overgangsalderen.

Brug af anden medicin sammen med Exemestan Stada

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Du må ikke tage Exemestan Stada sammen med medicin mod overgangsalderen (hormonerstatning).

Når du tager Exemestan Stada, skal du være forsigtig med at bruge den medicin, der er nævnt nedenfor.

Tal med lægen, hvis du tager:

rifampicin (antibiotikum)

carbamazepin eller phenytoin (medicin mod kramper/epilepsi)

naturlægemidler, der indeholder Perikon (naturmedicin)

Graviditet, amning og fertilitet

Du må ikke tage Exemestan Stada, hvis du er gravid eller ammer.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Drøft prævention med din læge, hvis der er mulighed for, at du kan blive gravid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du oplever, at du bliver døsig, svimmel eller træt, når du tager Exemestan Stada, skal du ikke køre

bil eller betjene maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Exemestan Stada kan give

bivirkninger (døsighed, træthed, svimmelhed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE EXEMESTAN STADA

Tag altid Exemestan Stada nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Din læge vil fortælle dig, hvor ofte og hvor længe du skal tage Exemestan Stada

.

Voksne og ældre:

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (25 mg) 1 gang daglig.

Exemestan Stada skal indtages gennem munden efter et måltid. Tabletterne skal helst tages på samme

tidspunkt hver dag.

Børn og unge:

Exemestan Stada er ikke beregnet til anvendelse til børn og unge.

Hvis du har taget for meget Exemestan Stada

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Exemestane STADA end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas.)

Hvis du har glemt at tage Exemestan Stada

Du må ikke tage 2 doser samtidig som erstatning for en glemt dosis.

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage

næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Hvis du holder op med at tage Exemestan Stada

Selv om du føler dig rask, må du kun stoppe eller afbryde behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Exemestan Stada kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Normalt kan de fleste tage Exemestan Stada uden problemer og bivirkningerne nævnt herunder er ofte

milde til moderate. De fleste bivirkninger skyldes mangel på østrogen, f.eks. hedeture.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end l ud af 10 patienter):

Søvnbesvær

Hovedpine

Hedeture

Kvalme

Øget svedtendens

Muskel- og ledsmerter (herunder slidgigt, rygsmerter, leddegigt og stive led)

Træthed

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Appetitløshed

Depression

Svimmelhed, en kombination af sovende/prikkende fornemmelse i fingrene, følelsesløshed og

smerter, som påvirker hele hånden undtagen lillefingeren (karpaltunnelsyndrom)

Mavesmerter, opkastning, forstoppelse, fordøjelsesproblemer, diarré

Hududslæt, hårtab

Knogleskørhed, som kan nedsætte knoglernes styrke (osteoporose). Det kan føre til knoglebrud

Smerte, hævede hænder og fødder

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Overfølsomhed

Søvnighed

Akut generaliseret eksantematøs pustulose som kan være ledsaget af feber

Muskelsvækkelse

Betændelse af leveren (hepatitis) kan opstå. Symptomerne på dette er bl.a. utilpashed, kvalme, gulsot

(gulfarvning af hud og øjne), kløe, mavesmerter i højre side og appetitløshed. Kontakt straks lægen

eller skadestuen, hvis du oplever nogen af disse symptomer.

Blodprøver kan vise ændring af leverfunktionen. Der kan også opstå ændringer i mængden af visse

blodlegemer (lymfocytter) og blodplader (forårsager sammenklumpning af blodet). Påvirkning af

blodlegemerne ses oftest hos personer, der i forvejen har for få lymfocytter i blodet.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Exemestan Stada efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”Exp”. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Smid ikke medicinrester væk. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Exemestan Stada indeholder

Aktivt stof: Exemestan. Hver filmovertrukken tablet indeholder 25 mg exemestan.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Mannitol, copovidon, crospovidon, silificeret mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycollat

(type A), magnesiumstearat.

Filmovertræk:

Hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Exemestan Stada er en hvid til rå-hvid, rund, hvælvet tablet, der er mærket ”25”på den ene side og glat

på den anden side.

Exemestan Stada kan fås i blisterpakninger på 30, 60, 90, 100 og 120 (blister à 10) filmovertrukne

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Tyskland.

Dansk repræsentant

PharmaCoDane ApS, Marielundvej 46 A, 2730 Herlev

Fremstiller:

STADApharm GmbH

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dette lægemiddel markedsføres i EEAs medlemslande under følgende navne:

Tyskland:

Exemestan STADA 25 mg Filmtabletten

Danmark:

Exemestan STADA

Spanien:

Exemestano STADA 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Frankrig:

EXEMESTANE EG 25 mg, comprimé pelliculé

Ungarn:

Funamel 25 mg filmtabletta

Italien:

Exemestane EG 25 mg compresse rivestite con film

Holland:

Exemestaan CF 25 mg, filmomhulde tabletten

Portugal:

Exemestano Stada

Rumænien:

Memelin 25 mg, comprimate filmate

Sverige:

Exemestan Stada 25 mg filmdragerade tabletter

Slovakiet:

Exemestan STADA

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2017.

8. august 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Exemestan ”Stada”, filmovertrukne tabletter 25 mg

0.

D.SP.NR.

26546

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Exemestan ”Stada”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 25 mg exemestan.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvid til råhvid, rund, bikonveks, filmovertrukket tablet, mærket ”25” på den ene side og

glat på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Exemestan ”Stada”

er indiceret til adjuverende behandling af postmenopausale kvinder

med østrogenreceptorpositiv invasiv tidlig brystkræft, efter 2-3 års initial adjuverende

tamoxifenbehandling.

Exemestan ”Stada” er indiceret til behandling af avanceret brystkræft hos kvinder med

naturlig eller kunstigt fremkaldt postmenopausal status, hvis sygdom er progredieret efter

antiøstrogenbehandling. Der er ikke påvist effekt hos patienter med negativ

østrogenreceptorstatus

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne og ældre

Anbefalet dosis af Exemestan ”Stada” er 1 tablet à 25 mg 1 gang daglig efter et måltid.

Patienter med tidlig brystkræft bør fortsætte med behandling med Exemestan ”Stada” indtil

5 års kombineret, sekventiel, adjuverende hormonbehandling (tamoxifen efterfulgt af

Exemestan ”Stada”) er afsluttet, eller tidligere, hvis der opstår recidiv af tumor.

Exemestan "Stada", filmovertrukne tabletter 25 mg

Side 1 af 11

Hos patienter med avanceret brystkræft bør Exemestan ”Stada” behandlingen fortsætte, til

der ses tydelig progression af tumor.

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med lever- eller nyreinsufficiens

(se pkt. 5.2).

Børn og unge

Anbefales ikke til børn og unge.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1

præmenopausale kvinder

gravide eller ammende kvinder

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Exemestan ”Stada” bør ikke gives til kvinder med præmenopausal endokrin status. Derfor

bør postmenopausal status sikres ved bestemmelse af LH, FSH og østradiol niveauer, når

det er klinisk passende.

Exemestan ”Stada” bør anvendes med forsigtighed hos patienter med nedsat lever- eller

nyrefunktion.

Exemestan ”Stada” er et potent østrogen nedsættende produkt, og der er set reduktion i

knoglemineraltæthed og øget frakturhyppighed efter behandling med Exemestan ”Stada”

(se pkt. 5.1). Ved start af adjuverende behandling med Exemestan ”Stada”, bør kvinder

med osteoporose eller kvinder med risiko for osteoporose få en knoglemineral

helbredsvurdering, baseret på de gældende retningslinier og praksis for at fastlægge en

udgangsvurdering. Patienter med fremskreden sygdom bør få deres knoglemineraltræthed

(BMD) undersøgt. Selvom der ikke foreligger tilstrækkelige data til at vise effekt af

behandling, når der behandles for tab af knoglemineraltæthed forårsaget af Exemestan

”Stada”, bør patienter i behandling med Exemestan ”Stada” følges nøje og behandling mod

eller forebyggende behandling mod osteoporose initieres hos risikopatienter.

Rutinemæssig vurdering af 25 hydroxy D vitamin grænser før påbegyndelse af aromatase

hæmmende behandling bør overvejes på grund af den høje forekomst af svær D vitamin

mangel hos kvinder med tidlig brystkræft (EBC). Kvinder med D vitamin mangel bør få

supplerende tilskud af D vitamin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro undersøgelser viser, at lægemiddelstoffet metaboliseres via cytochrom P450 (CYP)

3A4 og aldoketoreduktaser (se pkt. 5.2) og ikke hæmmer nogle af de primære CYP

isoenzymer. I en klinisk farmakokinetisk undersøgelse viste den specifikke hæmning af

CYP 3A4 med ketoconazol ingen signifikant påvirkning af exemestans farmakokinetik.

I et interaktionsstudie med rifampicin, en potent CYP450 induktor, med en dosis på 600

mg daglig og en enkeltdosis exemestan på 25 mg, blev AUC for exemestan reduceret med

54 % og C

med 41 %. Da den kliniske relevans af denne interaktion ikke er blevet

evalueret, kan samtidig indgift af lægemidler, så som rifampicin, antikonvulsiva (f.eks.

phenytoin og carbamazepin) og naturlægemidler indeholdende hypericum perforatum

Exemestan "Stada", filmovertrukne tabletter 25 mg

Side 2 af 11

(prikbladet perikon), der er kendt for at inducere CYP3A4, nedsætte effekten af Exemestan

”Stada”.

Exemestan ”Stada” bør anvendes med forsigtighed sammen med lægemidler, der

metaboliseres via CYP3A4 og har et snævert terapeutisk vindue. Der er ingen klinisk

erfaring med samtidig anvendelse af Exemestan ”Stada” og andre antikræftmidler.

Exemestan ”Stada” bør ikke gives samtidig med lægemidler, som indeholder østrogen, da

disse vil ophæve dets farmakologiske virkning.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen data vedrørende exemestanbehandling under graviditet. Dyreforsøg viser

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Exemestan ”Stada” er derfor kontraindiceret til

gravide.

Amning

Det vides ikke om exemestan udskilles i modermælk. Exemestan ”Stada” bør ikke gives til

ammende.

Kvinder der er perimenopausale eller i den fødedygtige alder

Lægen skal diskutere nødvendigheden af adækvat prævention med kvinder, der er i den

fødedygtige alder, samt kvinder, der er perimenopausale eller for nylig er blevet

postmenopausale, indtil postmenopausal status er fastslået (se pkt. 4.3 og 4.4).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Der er rapporteret døsighed, søvnighed, asteni og svimmelhed ved brug af lægemidlet.

Patienter bør underrettes om, at deres fysiske og/eller mentale evner til at betjene maskiner

eller køre bil kan være reduceret, hvis disse symptomer opstår.

4.8

Bivirkninger

Exemestan er generelt veltolereret i alle kliniske studier; udført med exemestan

i standard

doser på 25 mg/dag, og bivirkningerne er sædvanligvis milde til moderate.

7,4 % af patienterne med tidlig brystkræft, som fik adjuverende behandling med exemestan

efter initial adjuverende tamoxifenbehandling, udgik pga. bivirkninger. De mest

almindelige bivirkninger hos patienter med tidlig brystkræft er hedeture (22 %), artralgi

(18 %) og træthed (16 %).

I hele populationen af patienter med avanceret brystkræft udgik 2,8 % på grund af

bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger var hedeture (14 %) og kvalme (12 %).

De fleste bivirkninger kan tilskrives de normale farmakologiske konsekvenser af østrogen-

mangel (f.eks. hedeture).

Exemestan "Stada", filmovertrukne tabletter 25 mg

Side 3 af 11

Bivirkningerne fra kliniske studier og erfaringer fra post marketing er opført i henhold til

organklasser og frekvens. Frekvens er angivet som: Meget almindelig (≥1/10), almindelig

(≥1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til ≤1/100), sjælden (≥1/10.000 til <

1/1.000), meget sjælden (≥1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængelig

data).

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig leukopenia**

Sjælden Trombocytopeni**

Ikke set Nedsat lymfocyt tal**

Immunsystemet

Ikke almindelig Hypersensitivitet

Metabolisme og ernæring

Almindelig:

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Meget almindelig:

Søvnløshed

Almindelig:

Depression

Nervesystemet

Meget almindelig:

Hovedpine

Almindelig:

Svimmelhed, karpaltunnelsyndrom, paræsthesia

Ikke almindelig:

Somnolens

Vaskulære sygdomme

Meget almindelige:

Hedeture

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig:

Kvalme

Almindelig:

Mavesmerter, opkastninger, obstipation, dyspepsi, diarré

Lever og galdeveje

Ikke almindelig Hepatitis***, kolestatisk hepatitis***, forøgede lever enzymer***,

Forøget blod bilirubin***, forøget blod alkalisk fosfatase***

Hud og subkutane væv

Meget almindelig:

Øget svedtendens

Almindelig:

Udslæt, alopeci, urticaria, pruritus

Ikke almindelig Akut generaliseret

eksantematøs pustulose***

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig:

Led- og muskelsmerter*

Almindelig:

Osteoporose, frakturer

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig:

Træthed

Almindelig:

Smerter, perifert ødem

Ikke almindelig:

Astheni

Exemestan "Stada", filmovertrukne tabletter 25 mg

Side 4 af 11

Inkluderer: Artralgi, og mindre hyppigt smerter i extremiteter, osteoartrit, rygsmerter,

artrit, myalgi og ledstivhed.

** Trombocytopeni og leukopeni er rapporteret sjældent hos patienter med avanceret

brystkræft. Et lejlighedsvist fald i lymfocytter blev set hos ca. 20 % af patienterne, der fik

exemestan, især hos patienter med allerede eksisterende lymfopeni. De gennemsnitlige

lymfocytværdier hos disse patienter ændredes imidlertid ikke signifikant med tiden, og der

sås ingen tilsvarende stigning i antallet af virusinfektioner. Denne effekt er ikke set i

studier af tidlig brystkræft.

*** Frekvens kalkuleret ved at bruge reglen om 3/X

Nedenstående tabel viser frekvensen af præ-specificerede bivirkninger og sygdomme,

uanset årsagen, i et studie af tidlig brystkræft (IES), rapporteret hos patienter i

forsøgsbehandling og op til 30 dage efter afslutning af forsøgsbehandling.

Bivirkninger og sygdomme

Exemestan

(N = 2249)

Tamoxifen

(N = 2279)

Hedeture

491 (21,8 %)

457 (20,1 %)

Træthed

367 (16,3 %)

344 (15,1 %)

Hovedpine

305 (13,6 %)

255 (11,2 %)

Søvnbesvær

290 (12,9 %)

204 (9,0 %)

Øget svedtendens

270 (12,0 %)

242 (10,6 %)

Gynækologisk

235 (10,5 %)

340 (14,9 %)

Svimmelhed

224 (10,0 %)

200 (8,8 %)

Kvalme

200 (8,9 %)

208 (9,1 %)

Osteoporose

116 (5,2 %)

66 (2,9 %)

Vaginal blødning

90 (4,0 %)

121 (5,3 %)

Anden primær kræft

84 (3,6 %)

125 (5,3 %)

Opkastning

50 (2,2 %)

54 (2,4 %)

Synsforstyrrelser

45 (2,0 %)

53 (2,3 %)

Tromboemboliske forstyrrelser

16 (0,7 %)

42 (1,8 %)

Osteoporotisk fraktur

14 (0,6 %)

12 (0,5 %)

Myokardieinfarkt

13 (0,6 %)

4 (0,2 %)

I IES-studiet var frekvensen af iskæmiske hjertehændelser i henholdsvis exemestan og

tamoxifen-gruppen 4,5 % og 4,2 %. Der blev ikke observeret signifikant forskel mellem de

individuelle kardiovaskulære hændelser som hypertension (9,9 % versus 8,4 %),

myokardieinfarkt (0,6 % versus 0,2 %) og hjertesvigt (1,1 % versus 0,7 %).

I IES-studiet var incidensen af exemestan-associeret hyperkolesterolæmi højere

sammenlignet med tamoxifen (3,7 % versus 2,1 %).

I et dobbelblindt, randomiseret studie blev postmenopausale kvinder med lav risiko for

tidlig brystkræft blev behandlet med exemestan (N=73) eller placebo (N=73) i 24 måneder.

I dette studie blev exemestan associeret med en middel reduktion af plasma-HDL-

kolesterol på gennemsnitlig 7- 9 % versus en stigning på 1 % ved placebo. Desuden sås en

reduktion i apolipoprotein A1 på 5-6 % i exemestangruppen versus 0-2 % i

placebogruppen. Virkningen på de andre undersøgte lipidparametre (totalkolesterol, LDL-

Exemestan "Stada", filmovertrukne tabletter 25 mg

Side 5 af 11

kolesterol, triglycerider, apolipoprotein-B og lipoprotein-a) var ens i begge

behandlingsgrupper. Den kliniske betydning af disse resultater er uklar.

I IES-studiet blev der observeret lidt højere frekvens af mavesår i exemestan-gruppen

sammenlignet med tamoxifen-gruppen (0,7 % versus <0,1 %). Den største del af

patienterne i exemestan-gruppen med mavesår var i samtidig behandling med NSAID

og/eller havde fortilfælde i anamnesen.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Kliniske undersøgelser er udført med exemestan enkeltdoser op til 800 mg til raske

frivillige kvindelige forsøgspersoner og op til 600 mg daglig til postmenopausale kvinder

med avanceret brystkræft. Disse doser blev tålt godt. Størrelsen af den enkeltdosis

exemestan, som kan give livstruende symptomer, er ukendt. Hos rotter og hunde er der set

letalitet efter orale enkeltdoser svarende til hhv. 2000 og 4000 gange den anbefalede

humane dosis beregnet som mg/m

. Der findes ingen specifik antidot ved overdosering, og

behandlingen skal være symptomatisk. Generel understøttende behandling er indiceret,

inklusiv hyppig monitorering af vitale funktioner og nøje overvågning af patienten.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 02 BG 06. Enzyminhibitorer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Exemestan er en irreversibel steroid aromatasehæmmer strukturelt relateret til det naturligt

forekommende stof androstenedion. Hos postmenopausale kvinder produceres østrogener

primært ved omdannelse af androgener til østrogener vha. aromataseenzymet i perifere

væv. Nedsættelse af østrogenniveauet vha. aromatasehæmning er en effektiv og selektiv

behandling af hormonafhængig brystkræft hos postmenopausale kvinder. Hos

postmenopausale kvinder sænker exemestan, indtaget oralt, serumøstrogenkoncentrationen

signifikant, ved en dosis på 5 mg. Maksimal suppression (>90 %) opnås ved doser på 10-

25 mg. Hos postmenopausale brystkræftpatienter behandlet med 25 mg dagligt blev den

totale aromatisering reduceret med 98 %.

Exemestan "Stada", filmovertrukne tabletter 25 mg

Side 6 af 11

Exemestan har ingen progesteron- eller østrogen aktivitet. Der er set en let androgen

aktivitet ved især høje doser, sandsynligvis p.g.a. 17-hydroderivatet.

I undersøgelser med flere daglige doser viser exemestan ingen målbare virkninger på den

adrenale biosyntese af cortisol eller aldosteron målt før eller efter ACTH belastning. Dette

viser dets selektivitet med hensyn til de andre enzymer involveret i den steroidogene

proces.

Tilførsel af glucokortikoid eller mineralokortikoid er derfor ikke nødvendig. Selv ved lave

doser er der set en lille ikke-dosisafhængig forøgelse i serum LH og FSH værdier. Denne

virkning er dog forventelig af den farmakologiske klasse og muligvis resultatet af feedback

på hypofyseniveau pga. faldet i østrogenniveau, som også stimulerer hypofysens

udskillelse af gonadotropiner hos postmenopausale kvinder.

Adjuverende behandling af tidlig brystkræft

I et multicenter, randomiseret, dobbelt-blindt studie 4724 postmenopausale patienter med

østrogenreceptorpositiv eller ukendt primær brystkræft, blev patienter, der forblev

sygdomsfri efter 2-3 års adjuverende tamoxifenbehandling, randomiseret til at få 3-2 års

exemestanbehandling (25 mg/dag) eller tamoxifenbehandling (20 eller 30 mg/dag) for at

fuldende i alt 5 års hormonbehandling.

Efter en gennemsnitlig behandlingsvarighed på ca. 30 måneder og en gennemsnitlig

opfølgning efter ca. 52 måneder, viste resultaterne, at sekventiel behandling med

exemestan efter 2-3 års adjuverende behandling med tamoxifen var forbundet med klinisk

og statistisk signifikant forbedring af den sygdomsfri overlevelse (DFS, disease-free

survival), sammenlignet med fortsat behandling med tamoxifen. Resultaterne viste at i den

observerede studieperiode reducerede exemestan

risikoen for brystkræft recidiv med 24%

sammenlignet med tamoxifen (hazard ratio 0,76; p=0,00015). Fordelen i effekt ved

exemestan sammenlignet med tamoxifen i relation til DFS var uafhængig af nodal status

eller tidligere kemoterapi.

Exemestan reducerede også risikoen for kontralateral brystkræft signifikant (hazard ratio

0,57; p=0,04158).

I hele studiepopulationen blev der observeret en tendens til forbedret samlet overlevelse i

exemestan-gruppen (222 dødsfald) sammenlignet med tamoxifen-gruppen (262 dødsfald)

med en hazard ratio på 0,85 (log-rank test: p=0,07362). Dette repræsenterer en 15 %

reduktion i dødelighed for exemestan. Når der justeres for præ-specificerede prognostiske

faktorer (ER status, nodal status, tidligere kemoterapi, brug af HRT og brug af

biofosfonater) blev der observeret en statistisk signifikant reduktion i dødelighed på 23 %

(hazard ratio for samlet overlevelse på 0,77; Wald chi square test: p=0,0069) for exemestan

sammenlignet med tamoxifen.

De vigtigste effektresultater, for alle patienter (intention to treat population) og østrogen

receptor positive patienter, er vist i nedenstående tabel:

Endpoint

Population

Exemestan

Hændelser /N (%)

Tamoxifen

Hændelser /N (%)

Hazard Ratio

(95 % CI)

p-værdi*

Sygdomsfri overlevelse (DFS)

a

Alle patienter

354/2352 (15,1 %)

453/2372 (19,1 %)

0,76 (0,67-0,88)

0,00015

ER+ patienter

289/2023 (14,3 %)

370/2021 (18,3 %)

0,75 (0,65-0,88)

0,00030

Kontralateral brystkræft

Alle patienter

20/2352 (0,9 %)

35/2372 (1,5 %)

0,57 (0,33-0,99)

0,04158

ER+ patienter

18/2023 (0,9 %)

33/2021 (1,6 %)

0,54 (0,30-0,95)

0,03048

Exemestan "Stada", filmovertrukne tabletter 25 mg

Side 7 af 11

Brystkræftfri overlevelse

b

Alle patienter

289/2352 (12,3 %)

373/2372 (15,7 %)

0,76 (0,65-0,89)

0,00041

ER+ patienter

232/2023 (11,5 %)

305/2021 (15,1 %)

0,73 (0,62-0,87)

0,00038

Fjernrecidivfri overlevelse

c

Alle patienter

248/2352 (10,5 %)

297/2372 (12,5 %)

0,83 (0,70-0,98)

0,02621

ER+ patienter

194/2023 (9,6 %)

242/2021 (12,0 %)

0,78 (0,65-0,95)

0,01123

Samlet overlevelse

d

Alle patienter

222/2352 (9,4 %)

262/2372 (11,0 %)

0,85 (0,71-1,02)

0,07362

ER+ patienter

178/2023 (8,8 %)

211/2021 (10,4 %)

0,84 (0,68-1,02)

0,07569

* Log-rank test; ER+ patienter = østrogen receptor positive patienter;

Sygdomsfri overlevelse (DFS)

er defineret som den første forekomst af lokal eller fjern

recidiv, kontralateral brystkræft, eller død, af enhver årsag;

Brystkræftfri overlevelse er defineret som den første forekomst af lokal eller fjern recidiv,

kontralateral brystkræft, eller

brystkræftdød;

Fjernrecidivfri overlevelse

er defineret som den første forekomst af fjern recidiv, eller

brystkræft død;

Samlet overlevelse

er defineret som død, af enhver årsag;

I den opfølgende analyse på gruppen af patienter med østrogen receptor-positiv eller

ukendt status, var den ukorrigerede samlede overlevelse hazard ratio 0,83 (log-rank test:

P=0,04250), dette repræsenterer en klinisk og statistisk signifikant reduktion af risiko for at

dø på 17 %.

Resultater fra et knoglesub-studie viser, at kvinder, behandlet 2-3 år med tamoxifen og

derefter behandlet med exemestan, får en moderat reduktion i knoglemineraltætheden.

Efter 30 måneders behandling blev den behandlingsrelaterede frakturhyppighed i det

samlede studie fundet højere hos patienter behandlet med Exemestan ”Stada”

sammenlignet med patienter behandlet med tamoxifen (henholdsvis 4,5 % og 3,3 %),

p=0.038).

Resultater fra et endometrie substudie tyder på, at der efter 2 års behandling var en

gennemsnitligt reduktion i endometriets tykkelse på 33 % hos patienter, behandlet med

exemestan sammenlignet med en ikke tydelig forskel hos patienter behandlet med

tamoxifen. Endometriets tykkelse, ved start af behandlingen, normaliseres (<5 mm) hos 54

% af patienterne behandlet med Exemestan ”Stada”.

Behandling af avanceret brystkræft

Et randomiseret, kontrolleret, klinisk studie med exemestan ved daglige doser på 25 mg

viser statistisk signifikant forlængelse af overlevelse, tid til progression (TTP), tid til

behandlingssvigt (TTF) sammenlignet med standard hormonbehandling med

megestrolacetat hos postmenopausale patienter med avanceret brystkræft, som er

progredieret efter eller under behandling med tamoxifen enten som adjuverende

behandling eller som førstevalgsbehandling for avanceret sygdom.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Exemestan absorberes hurtigt efter oral administration af Exemestan ”Stada” tabletter og

andelen af dosis, der absorberes fra mave-tarmkanalen, er høj. Den absolutte

biotilgængelighed hos mennesker er ukendt, selvom det forventes, at den er begrænset af

Exemestan "Stada", filmovertrukne tabletter 25 mg

Side 8 af 11

en udstrakt first pass effekt. En lignende effekt hos rotter og hunde resulterede i en absolut

biotilgængelighed på 5 %. Efter en enkeltdosis på 25 mg opnås et maksimalt plasmaniveau

på 18 nanogram/ml efter 2 timer. Samtidig fødeindtagelse øger biotilgængeligheden med

40 %.

Fordeling

Fordelingsvolumen for exemestan (ikke korrigeret for den orale biotilgængelighed) er ca.

20.000 l. Kinetikken er lineær, og den terminale eliminations halveringstid er 24 timer.

Plasmaproteinbindingen er 90 % og uafhængig af koncentrationen. Exemestan og dets

metabolitter bindes ikke til de røde blodlegemer.

Exemestan akkumuleres ikke på uventet måde efter gentagen indgift.

Biotransformation og udskillelse

Exemestan metaboliseres ved oxidation af methylen-delen i 6. position af CYP3A4

isoenzym og/eller reduktion af 17-ketogruppen af aldoketoreduktase fulgt af konjugation.

Exemestans clearance er ca. 500 l/t, ikke korrigeret for oral biotilgængelighed.

Metabolitterne er inaktive eller også er aromatasehæmningen mindre end for den

oprindelige substans.

Mængden af uomdannet stof udskilt via urinen er 1 % af dosis. Der udskilles lige store

mængder (40 %) af

C-mærket exemestan via urin og fæces inden for en uge.

Særlige patientgrupper

Alder

Der er ikke fundet signifikant korrelation mellem systemisk eksponering for exemestan og

alder.

Nyreinsufficiens

Den systemiske eksponering af exemestan er 2 gange større hos patienter med svært nedsat

nyrefunktion (CL

< 30 ml/min) sammenlignet med raske frivillige. Set i lyset af

exemestans sikkerhedsprofil regnes dosisjustering ikke for at være nødvendig.

Leverinsufficiens

Eksponeringen af exemestan er 2-3 gange større hos patienter med moderat eller svær

nedsat leverfunktion sammenlignet med raske frivillige. Set i lyset af exemestans

sikkerhedsprofil regnes dosisjustering ikke for at være nødvendig.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksikologiske studier

Fundene i de toksikologiske studier med gentagne doser hos rotter og hunde er generelt

tilskrevet exemestans farmakologiske aktivitet, såsom virkninger på de reproduktive og

tilhørende organer. Der blev kun observeret andre toksiske virkninger (på lever, nyre eller

centralnervesystem) ved eksponeringer, der var betydeligt større end den maksimale

humane eksponering. Dette tyder på ubetydelig relevans ved klinisk anvendelse.

Mutagenicitet

Exemestan var ikke genotoksisk i bakterier (Ames test), i V79 kinesiske hamsterceller, i

rottehepatocytter eller i muse micronucleus assay. Selvom exemestan var klastogent i

lymfocytter in vitro, var det ikke klastogent i 2 in vivo studier.

Exemestan "Stada", filmovertrukne tabletter 25 mg

Side 9 af 11

Reproduktionstoksikologi

Exemestan var embryotoksisk hos rotter og kaniner ved systemiske eksponeringsniveauer

svarende til niveauet hos mennesker, ved en dosis på 25 mg/dag. Der var ingen tegn på

teratogenicitet.

Carcinogenicitet

Der er ikke set behandlingsrelaterede tumorer i et 2-årigt carcinogenicitetsstudie hos

hunrotter. Et studie med hanrotter blev afbrudt efter 92 uger på grund af tidlig død

forårsaget af kronisk nefropati. I et 2-årigt carcinogenicitetsstudie hos mus ses en stigning i

forekomsten af leverneoplasmer, hos begge køn, ved mellem- og højdosis (150 og 450 mg/

kg/dag). Hvilket antages at være relateret til induktionen af mikrosomale leverenzymer. En

effekt set hos mus, men ikke i kliniske studier. En stigning i forekomsten af renaltubulær

adenom ses hos hanrotter, ved høje doser (450 mg/kg/dag). Denne ændring antages at være

arts- og kønsspecifik og opstår ved en dosis, der udgør 63 gange større eksponering, end

den eksponering der er ved den humane terapeutiske dosis. Ingen af disse observationer

antages at være klinisk relevante hos patienter i behandling med exemestan.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mannitol (E421)

Copovidon

Crospovidon

Mikrokrystallinsk cellulose, silicificeret

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Magnesiumstearat (E470b)

Filmovertræk

Hypromellose (E464)

Macrogol 400

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC-PVdC/Aluminium blisterpakning.

Pakningsstørrelser: 10, 30, 60, 90, 100 og 120 (blister med 10) filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er markedsført.

Exemestan "Stada", filmovertrukne tabletter 25 mg

Side 10 af 11

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Repræsentant

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

44745

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

12. april 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. august 2018

Exemestan "Stada", filmovertrukne tabletter 25 mg

Side 11 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information