Exemestan "Sandoz" 25 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

07-10-2019

Aktiv bestanddel:
EXEMESTAN
Tilgængelig fra:
Sandoz A/S
ATC-kode:
L02BG06
INN (International Name):
exemestane
Dosering:
25 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
44555
Autorisation dato:
2010-05-17

Indlægsseddel: Information til brugeren

Exemestan Sandoz 25 mg overtrukne tabletter

exemestan

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Exemestan Sandoz

Sådan skal du tage Exemestan Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

1.

Virkning og anvendelse

Exemestan Sandoz tilhører en gruppe medicin, der kaldes aromatasehæmmere. Denne type medicin påvirker

stoffet aromatase, som især hos kvinder efter overgangsalderen er nødvendigt for dannelsen af det kvindelige

kønshormon østrogen. Hormonafhængig brystkræft kan behandles ved at nedsætte østrogenniveauet i

kroppen.

Exemestan Sandoz bruges til at behandle tidlig hormonafhængig brystkræft hos kvinder, der har passeret

overgangsalderen, når de har fået behandling med tamoxifen i 2-3 år.

Exemestan Sandoz bruges også til at behandle fremskreden hormonafhængig brystkræft, når behandling med

et andet hormonpræparat ikke har haft tilstrækkelig virkning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Exemestan Sandoz

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Tag ikke Exemestan Sandoz:

Hvis du er allergisk over for exemestan eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Hvis du ikke allerede har passeret overgangsalderen, dvs. hvis du stadig har menstruation.

Hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Exemestan Sandoz.

Dette lægemiddel indeholder et stof, der kan forårsage et positivt resultat ved en antidopingkontrol.

Lægen vil tage blodprøver for at sikre, at du er kommet i overgangsalderen, inden du behandles med

Exemestan Sandoz.

Tal med lægen, inden du tager Exemestan Sandoz, hvis du har lever- eller nyreproblemer.

Fortæl det til lægen, hvis du eller andre i din familie lider af tilstande, som kan påvirke knoglernes

styrke. Lægen vil undersøge knoglernes styrke før og under behandlingen med Exemestan Sandoz. Dette

skyldes, at knoglerne kan miste noget af deres styrke, når mængden af kønshormon falder på grund af

behandling med Exemestan Sandoz.

Din læge vil eventuelt ordinere tilskud af D-vitamin, da mange kvinder med tidlig brystkræft har alvorlig

mangel på dette vitamin.

Brug af anden medicin sammen med Exemestan Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du må ikke tage Exemestan Sandoz sammen med medicin mod overgangsalderen (hormonerstatning).

Fortæl det til lægen, hvis du tager:

Rifampicin (antibiotikum)

Medicin mod epilepsi (carbamazepin eller phenytoin)

Naturlægemidler mod depression (perikon (Hypericum perforatum))

Brug af Exemestan Sandoz sammen med mad og drikke

Exemestan Sandoz skal tages på cirka samme tidspunkt hver dag efter et måltid.

Graviditet og amning

Du må ikke tage Exemestan Sandoz, hvis du er gravid eller ammer.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Drøft prævention med din læge, hvis der er mulighed for, at du kan blive gravid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med rød advarselstrekant. Det betyder, at Exemestan Sandoz kan give bivirkninger

(døsighed, træthed, svimmelhed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

3.

Sådan skal du tage Exemestan Sandoz

Exemestan Sandoz skal tages på cirka samme tidspunkt hver dag efter et måltid.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Den anbefalede dosis er 1 Exemestan Sandoz 25 mg tablet dagligt.

Hvis du bliver indlagt på sygehuset, skal du fortælle sundhedspersonalet hvilke lægemidler du er i

behandling med.

Brug til børn

Exemestan Sandoz må ikke bruges til børn.

Hvis du har taget for meget Exemestan Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Exemestan Sandoz, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Exemestan Sandoz

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage næste

dosis, så spring den glemte dosis over.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om

Hvis du holder op med at tage Exemestan Sandoz

Lad være med at stoppe med at tage Exemestan Sandoz, selvom du får det bedre.

Du må kun stoppe med at tage Exemestan Sandoz hvis din læge giver dig besked om det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Normalt kan de fleste tage Exemestan Sandoz uden problemer, og de bivirkninger, der er set hos patienter i

behandling med dette lægemiddel, er primært milde til moderate. De fleste bivirkninger skyldes mangel på

østrogen (f.eks. hedeture).

Kontakt omgående lægen, hvis du oplever noget af følgende:

Alvorlige allergiske reaktioner. Symptomerne omfatter udslæt, kløe, nældefeber, vejrtræknings- eller

synkeproblemer, svimmelhed.

Leverbetændelse (hepatitis). Symptomerne omfatter almen utilpashed, kvalme, gulsot (gulfarvning af

hud og øjne), kløe, mavesmerter i højre side og manglende appetit.

Der er desuden indberettet følgende bivirkninger hos patienter i behandling med tabletter indeholdende

exemestan:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede):

Søvnbesvær

Hovedpine

Hedeture

Kvalme

Øget svedtendens

Muskel- og ledsmerter (herunder slidgigt, rygsmerter, leddegigt og stive led)

Træthed

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

Appetitløshed.

Depression.

Svimmelhed.

Snurren eller følelsesløshed i hænder eller fødder.

En kombination af sovende/prikkende fornemmelse i fingrene, følelsesløshed og smerter, som påvirker

hele hånden undtagen lillefingeren (karpaltunnelsyndrom).

Mavesmerter, opkastning, forstoppelse, fordøjelsesproblemer, diarré.

Hududslæt, kløe, hårtab.

Knogleskørhed, som kan nedsætte knoglernes styrke (osteoporose). Det kan føre til knoglebrud.

Smerte, hævede hænder og fødder.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

Fald i antallet af hvide blodlegemer, hvilket øger risikoen for infektioner. Symptomerne kan omfatte

feber, ømhed i halsen eller sår i munden på grund af infektioner.

Akut generaliseret pustuløst udslæt.

Søvnighed.

Muskelsvækkelse.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):

Nedsat antal blodplader (med øget risiko for blødning og blå mærker).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

sst@sst.dk

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterpakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned, f.eks. MM/ÅÅÅÅ.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Exemestan Sandoz 25 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: exemestan. Hver tablet indeholder 25 mg exemestan.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, natriumstivelsesglycolat (Type A),

hypromellose E5, polysorbat 80, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat.

Filmovertræk:

hypromellose 6cp (E464), titandioxid (E171), macrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser

Exemestan Sandoz er en hvid til råhvid, rund, bikonveks, filmovertrukken tablet, der er mærket ‘E25’ på den

ene side og blank på den anden side.

Exemestan Sandoz kan fås i hvide, uigennemsigtige PVC-/PVdC-alu-blisterpakninger med 15, 20, 28, 30,

90, 98, 100 og 120 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

DK, FI, NO, SE, BG, PLExemestan Sandoz.

Exemestan Sandoz 25 mg filmomhulde tabletten

Exemestan HEXAL 25 mg Filmtabletten

Exemestan/Sandoz

Exemestano Sandoz 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Exemestane Sandoz 25 mg, comprimés pelliculés

EXEMESTANE SANDOZ 25 mg compresse rivestite

Arostanil 25 mg plévele dengtos tablets

Exemestan Sandoz 25 mg comprimés pelliculés

Exemestaan Sandoz 25 mg, filmomhulde tabletten

Exemestano Sandoz

AROSTANIL 25 mg comprimate filmate

Denne indlægsseddel blev senest revideret 18. marts 2014

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

4. oktober 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Exemestan "Sandoz", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

26474

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Exemestan "Sandoz"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 25 mg exemestan.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Hvide til råhvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, der er mærket ’E25’ på den

ene side og blanke på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Exemestan "Sandoz"

er indiceret til adjuverende behandling af postmenopausale kvinder

med østrogenreceptorpositiv invasiv tidlig brystkræft, efter 2-3 års initial adjuverende

tamoxifenbehandling.

Exemestan "Sandoz" er indiceret til behandling af avanceret brystkræft hos kvinder med

naturlig eller kunstigt fremkaldt postmenopausal status, hvis sygdom er progredieret efter

antiøstrogenbehandling. Der er ikke påvist effekt hos patienter med negativ

østrogenreceptorstatus.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne og ældre

Anbefalet Exemestan "Sandoz" dosis er 1 tablet à 25 mg 1 gang daglig efter et måltid.

dk_hum_44555_spc.doc

Side 1 af 12

Patienter med tidlig brystkræft bør fortsætte med behandling med Exemestan "Sandoz"

indtil 5 års kombineret, sekventiel, adjuverende hormonbehandling (tamoxifen efterfulgt af

Exemestan "Sandoz") er afsluttet, eller tidligere, hvis der opstår recidiv af tumor.

Hos patienter med avanceret brystkræft bør behandlingen med Exemestan "Sandoz"

fortsætte til der ses tydelig progression af tumor.

Patienter med lever- eller nyreinsufficiens

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med lever- eller nyreinsufficiens (se pkt.

5.2).

Pædiatrisk population

Anbefales ikke til børn.

4.3

Kontraindikationer

Exemestan "Sandoz" tabletter er kontraindiceret til patienter med kendt overfølsomhed

over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1, hos

præmenopausale kvinder og ved graviditet eller amning (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Exemestan "Sandoz" bør ikke gives til kvinder med præmenopausal endokrin status.

Derfor bør postmenopausal status sikres ved bestemmelse af LH, FSH og østradiol

niveauer, når det er klinisk passende.

Exemestan "Sandoz" bør anvendes med forsigtighed hos patienter med nedsat lever- eller

nyrefunktion.

Exemestan "Sandoz" indeholder et stof, der kan forårsage et positivt resultat ved

antidopingkontrol.

Exemestan "Sandoz" er et potent østrogennedsættende produkt, og der er set reduktion i

knoglemineraltæthed (BMD) og øget frakturhyppighed efter behandling med exemestan

(se pkt. 5.1). Ved opstart af adjuverende behandling med exemestan bør kvinder med

osteoporose eller med risiko for at få osteoporose have deres knoglemineraltæthed fastlagt

ved baseline på baggrund af gældende kliniske retningslinjer og klinisk praksis. Patienter

med fremskreden sygdom skal have undersøgt deres knoglemineraltæthed på individuel

basis. Selvom der ikke foreligger tilstrækkelige data til at vise effekt af behandling, når der

behandles for tab af knoglemineraltæthed forårsaget af exemestan, bør patienter i

behandling med exemestan monitoreres nøje, og der bør iværksættes behandling eller

profylakse mod osteoporose hos risikopatienter.

Det bør overvejes at foretage en rutinemæssig vurdering af niveauet af 25-hydroxyvitamin

D, inden der iværksættes behandling med aromatasehæmmere, da der er en høj prævalens

af alvorlig vitamin D-mangel blandt kvinder med tidlig brystkræft. Kvinder med vitamin

D-mangel skal have tilskud af vitamin D.

Exemestan "Sandoz" indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. filmovertrukken

tablet, dvs. det er i det væsentlige natrium-frit.

dk_hum_44555_spc.doc

Side 2 af 12

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro-undersøgelser viser, at lægemiddelstoffet metaboliseres via cytochrom P450

(CYP) 3A4 og aldoketoreduktaser (se pkt. 5.2) og ikke hæmmer nogle af de primære CYP

isoenzymer. I en klinisk farmakokinetisk undersøgelse viste den specifikke hæmning af

CYP 3A4 med ketoconazol ingen signifikant påvirkning af exemestans farmakokinetik.

I et interaktionsstudie med rifampicin, en potent CYP450 induktor, med en dosis på 600

mg daglig og en enkeltdosis exemestan på 25 mg, blev AUC for exemestan reduceret med

54 % og C

med 41 %. Da den kliniske relevans af denne interaktion ikke er blevet

evalueret, kan samtidig indgift af lægemidler, såsom rifampicin, antikonvulsiva (f.eks.

phenytoin og carbamazepin) og naturlægemidler indeholdende hypericum perforatum

(prikbladet perikon), der er kendt for at inducere CYP3A4, nedsætte effekten af exemestan

Exemestan "Sandoz" bør anvendes med forsigtighed sammen med lægemidler, der

metaboliseres via CYP3A4 og har et snævert terapeutisk vindue. Der er ingen klinisk

erfaring med samtidig anvendelse af Exemestan "Sandoz" og andre antikræftmidler.

Exemestan "Sandoz" bør ikke gives samtidig med lægemidler, som indeholder østrogen, da

disse vil ophæve dets farmakologiske virkning.

4.6

Graviditet og amning

Kvinder, der er perimenopausale eller i den fødedygtige alder

Lægen skal drøfte nødvendigheden af adækvat prævention med kvinder, der er i den

fødedygtige alder, samt kvinder, der er perimenopausale eller for nylig er blevet

postmenopausale, indtil postmenopausal status er fastslået (se pkt. 4.3 og 4.4).

Graviditet

Der findes ingen data vedrørende behandling med exemestan under graviditet. Dyreforsøg

viser reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Exemestan "Sandoz" er derfor kontraindiceret til

gravide.

Amning

Det vides ikke om exemestan udskilles i modermælk. Exemestan "Sandoz" bør ikke gives

til ammende.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Der er rapporteret døsighed, søvnighed, asteni og svimmelhed ved brug af lægemidlet.

Patienter bør underrettes om, at deres fysiske og/eller mentale evner til at betjene maskiner

eller køre bil kan reduceres, hvis disse symptomer opstår.

4.8

Bivirkninger

Exemestan er generelt veltolereret i alle kliniske studier; udført med exemestan

standarddoser på 25 mg/dag, og bivirkningerne er sædvanligvis milde til moderate.

7,4 % af patienterne med tidlig brystkræft, som fik adjuverende behandling med exemestan

efter initial adjuverende tamoxifenbehandling, udgik på grund af bivirkninger. De mest

almindelige bivirkninger hos patienter med tidlig brystkræft er hedeture (22 %), artralgi

(18 %) og træthed (16 %).

dk_hum_44555_spc.doc

Side 3 af 12

I hele populationen af patienter med avanceret brystkræft udgik 2,8 % på grund af

bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger var hedeture (14 %) og kvalme (12 %).

De fleste bivirkninger kan tilskrives de normale farmakologiske konsekvenser af østrogen-

mangel (f.eks. hedeture).

Bivirkningerne, der er indberettet fra kliniske studier og efter markedsføringen, er opført i

henhold til organklasser og frekvens. Frekvens er angivet som: meget almindelig (

1/10),

almindelig (

1/100 til < 1/10), ikke almindelig (

1/1,000 til < 1/100), sjælden (

1/10,000 til < 1/1,000), meget sjælden (< 1/10,000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende data).

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig

Leukopeni(**)

Sjælden

Trombocytopeni(**)

Ikke kendt

Fald i lymfocyttal(**)

Immunsystemet

Ikke almindelig

Overfølsomhed

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Meget almindelig

Søvnbesvær

Almindelig

Depression

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine

Almindelig

Svimmelhed, karpaltunnelsyndrom,

paræstesi

Ikke almindelig

Søvnighed

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig

Hedeture

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Abdominalsmerter, opkastning, obstipation,

dyspepsi, diarré

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Hepatitis

(†)

, kolestatisk hepatitis

(†)

, øgede

leverenzymer

(†),

øget bilirubin

(†)

, øget basisk

fosfatase

(†)

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Øget svedtendens

Almindelig

Udslæt, alopeci, urticaria, pruritus

Ikke almindelig

Akut, generaliseret eksantematøs

pustulose

(†)

dk_hum_44555_spc.doc

Side 4 af 12

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig

Led og muskuloskeletale smerter*

Almindelig

Osteoporose, knoglebrud

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig

Træthed

Almindelig

Smerte, perifere ødemer

Ikke almindelig

Asteni

(*) Inkluderer: Artralgi, og mindre hyppigt ekstremitetssmerter, osteoartrit, rygsmerter,

artrit, myalgi og ledstivhed.

(**) Trombocytopeni og leukopeni er rapporteret sjældent hos patienter med avanceret

brystkræft. Et lejlighedsvist fald i lymfocytter blev set hos ca. 20 % af patienterne, der fik

exemestan, især hos patienter med allerede eksisterende lymfopeni. De gennemsnitlige

lymfocytværdier hos disse patienter ændredes imidlertid ikke signifikant med tiden, og der

sås ingen tilsvarende stigning i antallet af virusinfektioner. Denne effekt er ikke set i

studier af tidlig brystkræft.

(†)

Hyppighed beregnet ved regel 3/X.

Nedenstående tabel viser frekvensen af præ-specificerede bivirkninger og sygdomme,

uanset årsagen, i et studie af tidlig brystkræft (IES), rapporteret hos patienter i

forsøgsbehandling og op til 30 dage efter afslutning af forsøgsbehandling.

Bivirkninger og sygdomme

Exemestan

(N = 2249)

Tamoxifen

(N = 2279)

Hedeture

491 (21,8 %)

457 (20,1 %)

Træthed

367 (16,3 %)

344 (15,1 %)

Hovedpine

305 (13,6 %)

255 (11,2 %)

Søvnbesvær

290 (12,9 %)

204 (9,0 %)

Øget svedtendens

270 (12,0 %)

242 (10,6 %)

Gynækologisk

235 (10,5 %)

340 (14,9 %)

Svimmelhed

224 (10,0 %)

200 (8,8 %)

Kvalme

200 (8,9 %)

208 (9,1 %)

Osteoporose

116 (5,2 %)

66 (2,9 %)

Vaginal blødning

90 (4,0 %)

121 (5,3 %)

Anden primær kræft

84 (3,6 %)

125 (5,3 %)

Opkastning

50 (2,2 %)

54 (2,4 %)

Synsforstyrrelser

45 (2,0 %)

53 (2,3 %)

Tromboemboliske forstyrrelser

16 (0,7 %)

42 (1,8 %)

Osteoporotisk fraktur

14 (0,6 %)

12 (0,5 %)

Myokardieinfarkt

13 (0,6 %)

4 (0,2 %)

I IES-studiet var frekvensen af iskæmiske hjertehændelser i henholdsvis exemestan og

tamoxifen-gruppen 4,5 % og 4,2 %. Der blev ikke observeret signifikant forskel mellem de

dk_hum_44555_spc.doc

Side 5 af 12

individuelle kardiovaskulære hændelser som hypertension (9,9 % versus 8,4 %),

myokardieinfarkt (0,6 % versus 0,2 %) og hjertesvigt (1,1 % versus 0,7 %).

I IES-studiet var incidensen af exemestan-associeret hyperkolesterolæmi højere

sammenlignet med tamoxifen (3,7 % versus 2,1 %).

I et separat dobbelblindt, randomiseret studie blev postmenopausale kvinder med lav risiko

for tidlig brystkræft behandlet med exemestan (N=73) eller placebo (N=73) i 24 måneder. I

dette studie blev exemestan associeret med en middel reduktion af plasma-HDL-kolesterol

på gennemsnitlig 7-9 % versus en stigning på 1 % ved placebo. Desuden sås en reduktion i

apolipoprotein A1 på 5-6 % i exemestangruppen versus 0-2 % i placebogruppen.

Virkningen på de andre undersøgte lipidparametre (totalkolesterol, LDL-kolesterol,

triglycerider, apolipoprotein-B og lipoprotein-a) var ens i begge behandlingsgrupper. Den

kliniske betydning af disse resultater er uklar.

I IES-studiet blev der observeret lidt højere frekvens af mavesår i exemestan-gruppen

sammenlignet med tamoxifen-gruppen (0,7 % versus < 0,1 %). Den største del af

patienterne i exemestan-gruppen med mavesår var i samtidig behandling med NSAID

og/eller havde fortilfælde i anamnesen.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Kliniske undersøgelser er udført med exemestan enkeltdoser op til 800 mg til raske

frivillige kvindelige forsøgspersoner og op til 600 mg daglig til postmenopausale kvinder

med avanceret brystkræft. Disse doser blev tålt godt. Størrelsen af den enkeltdosis

Exemestan "Sandoz", som kan give livstruende symptomer, er ukendt. Hos rotter og hunde

er der set letalitet efter orale enkeltdoser svarende til hhv. 2000 og 4000 gange den

anbefalede humane dosis beregnet som mg/m

. Der findes ingen specifik antidot ved

overdosering, og behandlingen skal være symptomatisk. Generel understøttende

behandling er indiceret, inklusiv hyppig monitorering af vitale funktioner og nøje

overvågning af patienten.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 02 BG 06. Steroide aromatasehæmmere, antineoplastiske midler.

dk_hum_44555_spc.doc

Side 6 af 12

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Exemestan er en irreversibel steroid aromatasehæmmer strukturelt relateret til det naturligt

forekommende stof androstenedion. Hos postmenopausale kvinder produceres østrogener

primært ved omdannelse af androgener til østrogener ved hjælp af aromataseenzymet i

perifere væv. Nedsættelse af østrogenniveauet ved hjælp af aromatasehæmning er en

effektiv og selektiv behandling af hormonafhængig brystkræft hos postmenopausale

kvinder. Hos postmenopausale kvinder sænker exemestan, indtaget oralt, serumøstrogen-

koncentrationen signifikant, ved en dosis på 5 mg. Maksimal suppression (> 90 %) opnås

ved doser på 10-25 mg. Hos postmenopausale brystkræftpatienter behandlet med 25 mg

daglig blev den totale aromatisering reduceret med 98 %.

Exemestan har ingen progesteron- eller østrogenaktivitet. Der er set en let androgen

aktivitet ved især høje doser, sandsynligvis på grund af 17-hydroderivatet.

I undersøgelser med flere daglige doser viser exemestan ingen målbare virkninger på den

adrenale biosyntese af cortisol eller aldosteron målt før eller efter ACTH-belastning,

hvilket viser dets selektivitet med hensyn til de andre enzymer involveret i den

steroidogene proces.

Tilførsel af glucokortikoid eller mineralokortikoid er derfor ikke nødvendig. Selv ved lave

doser er der set en lille ikke-dosisafhængig forøgelse i serum LH- og FSH-værdier. Denne

virkning er dog forventelig af den farmakologiske klasse og muligvis resultatet af feedback

på hypofyseniveau på grund af faldet i østrogenniveau, som også stimulerer hypofysens

udskillelse af gonadotropiner hos postmenopausale kvinder.

Adjuverende behandling af tidlig brystkræft

I et randomiseret, dobbelt-blindt multicenterstudie med 4.724 postmenopausale patienter

med østrogenreceptorpositiv eller ukendt primær brystkræft blev patienter, der forblev

sygdomsfri efter 2-3 års adjuverende tamoxifenbehandling, randomiseret til at få 3-2 års

exemestanbehandling (25 mg/dag) eller tamoxifenbehandling (20 eller 30 mg/dag) for at

fuldende i alt 5 års hormonbehandling.

IES-opfølgning efter 52 måneder

Efter en gennemsnitlig behandlingsvarighed på ca. 30 måneder og en gennemsnitlig

opfølgning efter ca. 52 måneder viste resultaterne, at sekventiel behandling med exemestan

efter 2-3 års adjuverende behandling med tamoxifen var forbundet med klinisk og statistisk

signifikant forbedring af den sygdomsfri overlevelse (DFS, disease-free survival),

sammenlignet med fortsat behandling med tamoxifen. Resultaterne viste, at exemestan i

den observerede studieperiode reducerede risikoen for brystkræft recidiv med 24 %

sammenlignet med tamoxifen (hazard ratio 0,76; p=0,00015). Fordelen i effekt ved

exemestan sammenlignet med tamoxifen i relation til DFS var uafhængig af nodal status

og tidligere kemoterapi.

Exemestan reducerede også risikoen for kontralateral brystkræft signifikant (hazard ratio

0,57; p=0,04158).

I hele studiepopulationen blev der observeret en tendens til forbedret samlet overlevelse i

exemestan-gruppen (222 dødsfald) sammenlignet med tamoxifen-gruppen (262 dødsfald)

med en hazard ratio på 0,85 (log-rank test: p=0,07362). Dette repræsenterer en 15 %

reduktion i dødelighed for exemestan. Når der justeres for præ-specificerede prognostiske

faktorer (ER status, nodal status, tidligere kemoterapi, brug af HRT og brug af

dk_hum_44555_spc.doc

Side 7 af 12

bisfosfonater) blev der observeret en statistisk signifikant reduktion i dødelighed på 23 %

(hazard ratio for samlet overlevelse på 0,77; Wald chi square test: p=0,0069) for exemestan

sammenlignet med tamoxifen.

De vigtigste effektresultater efter 52 måneder, for alle patienter (intention to treat

population) og østrogen- receptor-positive patienter:

Endpoint

Population

Exemestan

Hændelser /N (%)

Tamoxifen

Hændelser /N (%)

Hazard Ratio

(95 % CI)

p-værdi*

Sygdomsfri overlevelse (DFS)

a

Alle patienter

354/2352

(15,1 %)

453/2372

(19,1 %)

0,76 (0,67-0,88)

0,00015

ER+ patienter

289/2023

(14,3 %)

370/2021

(18,3 %)

0,75 (0,65-0,88)

0,00030

Kontralateral brystkræft

Alle patienter

20/2352 (0,9 %)

35/2372 (1,5 %)

0,57 (0,33-0,99)

0,04158

ER+ patienter

18/2023 (0,9 %)

33/2021 (1,6 %)

0,54 (0,30-0,95)

0,03048

Brystkræftfri overlevelse

b

Alle patienter

289/2352

(12,3 %)

373/2372

(15,7 %)

0,76 (0,65-0,89)

0,00041

ER+ patienter

232/2023

(11,5 %)

305/2021

(15,1 %)

0,73 (0,62-0,87)

0,00038

Fjernrecidivfri overlevelse

c

Alle patienter

248/2352

(10,5 %)

297/2372

(12,5 %)

0,83 (0,70-0,98)

0,02621

ER+ patienter

194/2023

(9,6 %)

242/2021

(12,0 %)

0,78 (0,65-0,95)

0,01123

Samlet overlevelse

d

Alle patienter

222/2352

(9,4 %)

262/2372

(11,0 %)

0,85 (0,71-1,02)

0,07362

ER+ patienter

178/2023

(8,8 %)

211/2021

(10,4 %)

0,84 (0,68-1,02)

0,07569

* Log-rank test; ER+ patienter = østrogen-receptor-positive patienter;

Sygdomsfri overlevelse (DFS)

er defineret som den første forekomst af lokal eller fjern recidiv,

kontralateral brystkræft, eller død, af enhver årsag;

Brystkræftfri overlevelse er defineret som den første forekomst af lokal eller fjern recidiv,

kontralateral brystkræft, eller død som følge af brystkræft;

Senrecidivfri overlevelse

er defineret som den første forekomst af fjernrecidiv, eller død som følge

af brystkræft;

Samlet overlevelse

er defineret som død, af enhver årsag.

I den opfølgende analyse på gruppen af patienter med østrogen-receptor-positiv eller

ukendt status var den ukorrigerede samlede overlevelse hazard ratio 0,83 (log-rank test:

P=0,04250), dette repræsenterer en klinisk og statistisk signifikant reduktion af risiko for at

dø på 17 %.

Resultater fra et knoglesub-studie viser, at kvinder, behandlet 2-3 år med tamoxifen og

derefter behandlet med exemestan, får en moderat reduktion i knoglemineraltætheden.

Efter 30 måneders behandling blev den behandlingsrelaterede frakturhyppighed i det

samlede studie fundet højere hos patienter behandlet med exemestan sammenlignet med

patienter behandlet med tamoxifen (henholdsvis 4,5 % og 3,3 %), p=0.038).

dk_hum_44555_spc.doc

Side 8 af 12

Resultater fra et endometrie-substudie tyder på, at der efter 2 års behandling var en

gennemsnitligt reduktion i endometriets tykkelse på 33 % hos patienter, behandlet med

exemestan sammenlignet med en ikke tydelig forskel hos patienter behandlet med

tamoxifen. Endometriets tykkelse, ved start af behandlingen, normaliseres (< 5 mm) hos

54 % af patienterne behandlet med exemestan.

IES opfølgning efter 87 måneder

Efter en median behandlingsvarighed på omkring 30 måneder og en median opfølgning på

omkring 87 måneder bekræftede resultaterne, at sekventiel behandling med exemestan

efter 2-3 års adjuverende behandling med tamoxifen var forbundet med klinisk og statistisk

signifikant forbedring af DFS, sammenlignet med fortsat tamoxifen behandling.

Resultaterne viste, at exemestan signifikant reducerede risikoen for brystkræft recidiv med

16 % sammenlignet med tamoxifen (hazard ratio 0,84; p=0,002) i den observerede

studieperiode.

Den gavnlige effekt ved exemestan sammenlignet med tamoxifen i relation til DFS var

uafhængig af lymfeknudestatus, tidligere kemoterapi eller hormonbehandling.

I nogle få undergrupper med begrænset patientantal kunne statistisk signifikans ikke

påvises. Disse viste en tendens til fordel for exemestan hos patienter med mere end 9

positive lymfeknuder eller tidligere kemoterapi CMF. Hos patienter med ukendt

lymfeknudestatus, anden tidligere kemoterapi såvel som anden ukendt/manglende status på

tidligere hormonbehandling sås en ikke statistisk signifikant tendens til fordel for

tamoxifen.

Desuden forlængede exemestan også brystcancer-fri overlevelse (hazard ratio 0,82;

p=0,00263), og fjernrecidivfri overlevelse (hazard ratio 0,85; p=0,02425).

Exemestan

reducerede også risikoen for kontralateral brystcancer, selvom virkningen ikke

længere var statistisk signifikant i den observerede studieperiode (hazard ratio 0,74,

p=0,12983). I hele studiepopulationen blev der observeret en tendens til forbedret samlet

overlevelse i exemestan-gruppen (373 døde) sammenlignet med tamoxifen-gruppen (420

døde) med hazard ratio 0,89 (log-rank test: p = 0,08972). Dette repræsenterede en 11 %

reduktion i risiko for død til fordel for exemestan. Når der justeres for præ-specificerede

prognostiske faktorer (f.eks. ER status, lymfeknudestatus, tidligere kemoterapi, brug af

HRT og brug af bisphosphonater), blev der observeret en statistisk signifikant reduktion i

risikoen for død på 18 % (hazard ratio for overlevelse 0,82; Wald chi square test:

p=0,0082) for exemestan sammenlignet med tamoxifen i den samlede studiepopulation.

I den opfølgende analyse på gruppen af patienter med østrogen receptor-positiv eller

ukendt status, var den ukorrigerede samlede overlevelse hazard ratio 0,86 (log-rank test:

P=0,04262), dette repræsenterer en klinisk og statistisk signifikant reduktion af risiko for

død på 14 %.

Resultaterne fra et knogle-substudie viser, at behandling med exemestan i 2-3 år efter 2-3

års tamoxifen-behandling, øgede knogletabet under behandlingen (gennemsnitlig %-vis

ændring i BMD fra baseline ved 36 måneder: -3,37 [ryg], -2,96 [total hofte] for exemestan

og -1,29 [ryg], -2,02 [total hofte] for tamoxifen). Ved afslutningen af opfølgningsperioden

efter 24 måneder var der dog kun minimal forskel i ændringen i BMD fra baseline i begge

behandlingsgrupper, men patienterne i tamoxifen-gruppen havde dog lidt større final

reduktion i BMD alle steder (gennemsnitlig %-vis ændring i BMD fra baseline ved

dk_hum_44555_spc.doc

Side 9 af 12

24 måneder efter behandling -2,17 [ryg], -3,06 [total hofte] for exemestan og -3,44 [ryg], -

4,15 [total hofte] for tamoxifen).

Antallet af frakturer der blev rapporteret under behandlingsperioden og under opfølgnings-

perioden var signifikant højere i exemestan-gruppen end i tamoxifen-gruppen (169 [7,3 %]

versus 122 [5,2 %]; p = 0,004), men der var ingen forskel mellem grupperne i antallet af

frakturer rapporteret som osteoporotiske.

Behandling af avanceret brystkræft

Et randomiseret, kontrolleret, klinisk studie med exemestan ved daglige doser på 25 mg

viser statistisk signifikant forlængelse af overlevelse, tid til progression (TTP), tid til

behandlingssvigt (TTF) sammenlignet med standard hormonbehandling med

megestrolacetat hos postmenopausale patienter med avanceret brystkræft, som er

progredieret efter eller under behandling med tamoxifen enten som adjuverende

behandling eller som førstevalgsbehandling for avanceret sygdom.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Exemestan absorberes hurtigt efter oral administration af exemestantabletter, og andelen af

dosis, der absorberes fra mave-tarm-kanalen, er høj. Den absolutte biotilgængelighed hos

mennesker er ukendt, selvom det forventes, at den er begrænset af en udstrakt first pass

effekt. En lignende effekt hos rotter og hunde resulterede i en absolut biotilgængelighed på

5 %. Efter en enkeltdosis på 25 mg opnås et maksimalt plasmaniveau på 18 nanogram/ml

efter 2 timer. Samtidig fødeindtagelse øger biotilgængeligheden med 40 %.

Fordeling

Fordelingsvolumen for exemestan (ikke korrigeret for den orale biotilgængelighed) er ca.

20.000 l. Kinetikken er lineær, og den terminale eliminationshalveringstid er 24 timer.

Plasmaproteinbindingen er 90 % og uafhængig af koncentrationen. Exemestan og dets

metabolitter bindes ikke til de røde blodlegemer.

Exemestan akkumuleres ikke på uventet måde efter gentagen indgift.

Biotransformation og elimination

Exemestan metaboliseres ved oxidation af methylen-delen i 6. position af CYP3A4

isoenzym og/eller reduktion af 17-ketogruppen af aldoketoreduktase fulgt af konjugation.

Exemestans clearance er ca. 500 l/t, ikke korrigeret for oral biotilgængelighed.

Metabolitterne er inaktive eller også er aromatasehæmningen mindre end for den

oprindelige substans.

Mængden af uomdannet stof udskilt via urinen er 1 % af dosis. Der udskilles lige store

mængder (40 %) af

C-mærket exemestan via urin og fæces inden for en uge.

Særlige patientgrupper

Alder

Der er ikke fundet signifikant korrelation mellem systemisk eksponering for exemestan og

alder.

dk_hum_44555_spc.doc

Side 10 af 12

Nyreinsufficiens

Den systemiske eksponering af exemestan er 2 gange større hos patienter med svært nedsat

nyrefunktion (CL

< 30 ml/min) sammenlignet med raske frivillige. Set i lyset af

exemestans sikkerhedsprofil regnes dosisjustering ikke for at være nødvendig.

Leverinsufficiens

Eksponeringen af exemestan er 2-3 gange større hos patienter med moderat eller svær

nedsat leverfunktion sammenlignet med raske frivillige. Set i lyset af exemestans

sikkerhedsprofil regnes dosisjustering ikke for at være nødvendig.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksikologiske studier

Fundene i de toksikologiske studier med gentagne doser hos rotter og hunde er generelt

tilskrevet exemestans farmakologiske aktivitet, såsom virkninger på de reproduktive og

tilhørende organer. Der blev kun observeret andre toksiske virkninger (på lever, nyre eller

centralnervesystem) ved eksponeringer, der var betydeligt større end den maksimale

humane eksponering. Dette tyder på ubetydelig relevans ved klinisk anvendelse.

Mutagenicitet

Exemestan var ikke genotoksisk i bakterier (Ames test), i V79 kinesiske hamsterceller, i

rottehepatocytter eller i muse micronucleus assay. Selvom exemestan var klastogent i

lymfocytter in vitro, var det ikke klastogent i 2 in vivo studier.

Reproduktionstoksikologi

Exemestan var embryotoksisk hos rotter og kaniner ved systemiske eksponeringsniveauer

svarende til niveauet hos mennesker, ved en dosis på 25 mg/dag. Der var ingen tegn på

teratogenicitet.

Carcinogenicitet

Der er ikke set behandlingsrelaterede tumorer i et 2-årigt carcinogenicitetsstudie hos

hunrotter. Et studie med hanrotter blev afbrudt efter 92 uger på grund af tidlig død

forårsaget af kronisk nefropati. I et 2-årigt carcinogenicitetsstudie hos mus ses en stigning i

forekomsten af leverneoplasmer, hos begge køn, ved mellem- og højdosis (150 og 450 mg/

kg/dag). Dette antages at være relateret til induktionen af mikrosomale leverenzymer. En

effekt set hos mus, men ikke i kliniske studier. En stigning i forekomsten af renaltubulær

adenom ses hos hanrotter, ved høje doser (450 mg/kg/dag). Denne ændring antages at være

arts- og kønsspecifik og opstår ved en dosis, der udgør 63 gange større eksponering end

den humane terapeutiske dosis. Ingen af disse observationer antages at være klinisk

relevante hos patienter i behandling med exemestan.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol

Mikrokrystallinsk cellulose

Crospovidon

Natriumstivelsesglycolat (Type A)

Hypromellose E5

dk_hum_44555_spc.doc

Side 11 af 12

Polysorbat 80

Kolloid vandfri silica

Magnesiumstearat

Hypromellose 6cp (E464)

Macrogol 400

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Æsker, der indeholder hvide, uigennemsigtige PVC-/PVdC-alu-blisterpakninger.

Pakningsstørrelser: 15, 20, 28, 30, 90, 98, 100, 120 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendte lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

44555

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. maj 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

4. oktober 2019

dk_hum_44555_spc.doc

Side 12 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information