Eurican DAPPi-Lmulti lyofilisat og suspension til injektionsvæske, suspension

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-07-2020

Aktiv bestanddel:
Canine distempervirus stamme Onderstepoort/BA5 (levende, svækket), Canine hepatitis virus type 2, stamme CAV2-DK13 (levende, svækket), Canint parainfluenza virus type 2, stamme CGF2004/75 (levende svækket), Canint parvovirus, stamme CAG2 (levende, svækket), Leptospira interrogans serogruppe Canicola stamme 16070, inaktiveret, Leptospira interrogans serogruppe Grippotyphosa stamme Mal 1540, inaktiveret, Leptospira interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae stamme 16069, inaktiveret
Tilgængelig fra:
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
ATC-kode:
QI07AI02
INN (International Name):
Canine distempervirus strain Onderstepoort/BA5 (live, attenuated), Canine hepatitis virus type 2, strain CAV2-DK13 (live, attenuated), Canint parainfluenza virus type 2, strain CGF2004/75 (live attenuated), Canint parvovirus, strain CAG2 (live, attenuated), Leptospira interrogans serogroup Canicola strain 16070, inactivated Leptospira interrogans serogroup Grippotyphosa strain Mal 1540, inactivated Leptospira interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae strain 16069, inactivated
Lægemiddelform:
lyofilisat og suspension til injektionsvæske, suspension
Autorisationsnummer:
55051
Autorisation dato:
2015-09-14

Læs hele dokumentet

24. juli 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Eurican DAPPi-Lmulti, lyofilisat og suspension til injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR.

29524

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Eurican DAPPi-Lmulti

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En dosis lyofilisat indeholder:

Aktive stoffer:

Minimum

Maximum

Svækket hundesygevirus (CDV), stamme BA5

CCID

* 10

CCID

Svækket adenovirus type 2 (CAV2), stamme DK13

CCID

* 10

CCID

Svækket parvovirus (CPV), stamme CAG2

CCID

* 10

CCID

Svækket parainfluenza type 2 virus, stamme CGF 2004/75 10

CCID

* 10

CCID

(* CCID

: 50 % cellekultur infektiøs dosis)

En dosis (1 ml) suspension indeholder:

Aktive stoffer:

Leptospira interrogans serogruppe og serovar

Canicola, stamme 16070, inaktiveret......................................Aktivitet iht. Ph.Eur.447*

Leptospira interrogans serogruppe og serovar

Icterohaemorrhagiae, stamme 16069, inaktiveret...................Aktivitet iht. Ph.Eur.447*

Leptospira interrogans serogruppe og serovar

Grippotyphosa, stamme Grippo Mal 1540, inaktiveret..........Aktivitet iht. Ph.Eur.447*

hamster-80 % beskyttende dosis.

Hjælpestoffer

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Lyofilisat og suspension til injektionsvæske, suspension.

Beige til bleggult lyofilisat og opaliserende, homogen suspension.

dk_hum_55051_spc.doc

Side 1 af 6

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund

4.2

Terapeutiske indikationer

Aktiv immunisering af hund for at:

forebygge dødelighed og kliniske symptomer forårsaget af hundesygevirus (CDV),

forebygge dødelighed og kliniske symptomer forårsaget af smitsom hepatitisvirus hos

hund (CAV),

reducere virusudskillelse ved luftvejssygdom forårsaget af hundens adenovirus type 2

(CAV-2),

forebygge dødelighed, kliniske symptomer og virusudskillelse forårsaget af hundens

parvovirus (CPV)*,

reducere virusudskillelse forårsaget af hundens parainfluenzavirus type 2 (CPiV),

forebygge dødelighed, kliniske symptomer, infektion, bakteriel udskillelse samt

spredning til og læsioner i nyrerne forårsaget af Leptospira interrogans serogruppe og

serovar Icterohaemorrhagiae,

forebygge dødelighed** og kliniske symptomer, reducere infektion, bakteriel

udskillelse samt spredning til og læsioner i nyrerne forårsaget af Leptospira

interrogans serogruppe og serovar Canicola,

forebygge dødelighed** og reducere kliniske symptomer, infektion, bakteriel

udskillelse samt spredning til og læsioner i nyrerne forårsaget af Leptospira kirschneri

serogruppe og serovar Grippotyphosa.

Forebygge dødelighed, kliniske symptomer, renal infektion, bakteriel udskillelse samt

spredning til og læsioner i nyrerne forårsaget af Leptospira interrogans serogruppe

Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni.***

Indtræden af immunitet: 2 uger efter den 2. injektion af basisvaccinationen for alle

stammer.

Varighed af immunitet: Minimum et år efter den 2. injektion af basisvaccinationen

gældende for alle stammer.

Nuværende tilgængelige eksponerings- og serologiske data viser, at beskyttelse over for

hundesygevirus, samt hundens adenovirus og parvovirus* varer i 2 år efter

basisvaccination efterfulgt af den første årlige revaccination.

En beslutning om at ændre på vaccinationsprogrammet for dette veterinære lægemiddel

skal tages med udgangspunkt i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til hundens tidligere

vaccinationer og de epidemiologiske forhold.

*Beskyttelse over for hundens parvovirus type 2a, 2b og 2c er blevet demonstreret ved

eksponering (type 2b) eller serologi (type 2a og 2c).

**Der sås ingen dødelighed forårsaget af Leptospira Canicola og Grippotyphosa under

challengestudiet for immunitetens varighed.

***For Leptospira Copenhageni er varigheden af immuniteten ikke fastsat.

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

dk_hum_55051_spc.doc

Side 2 af 6

4.4

Særlige advarsler

Kun raske dyr må vaccineres.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Anvend sædvanlige aseptiske procedurer.

Efter vaccination kan levende CAV-2 og CPV vaccinestammer forbigående udskilles, dog

uden risiko for andre dyr i omgivelserne.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og

indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkningerw

Almindeligvis kan der umiddelbart efter injektion ses en mindre hævelse på

injektionsstedet (≤ 2 cm), som normalt forsvinder inden for 1-6 dage. Dette kan ved nogle

lejligheder være ledsaget af let kløe, varme og smerte på injektionsstedet. Forbigående

sløvhed og opkastning er ligeledes almindeligt forekommende.

Ikke almindeligt kan der ses anoreksi, polydipsi, hypertermi, diarré, muskelsitren,

muskelsvaghed og hudforandringer ved injektionsstedet.

I sjældne tilfælde kan der forekomme overfølsomhedsreaktioner (ansigtsødem,

anafylaktisk chok, urticaria), hvoraf nogle kan være livstruende. I sådanne tilfælde skal

passende symptomatisk behandling straks igangsættes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af

en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede

rapporter).

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes under drægtighed.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, som viser, at vaccinen kan gives

samme dag som, men ikke blandet med Boehringer Ingelheims rabiesvaccine til hunde fra

12-ugers alderen. I dette tilfælde blev virkningen over for Leptospira Icterohaemorrhagiae

kun påvist at reducere bakteriel udskillelse samt læsioner i nyrerne, og virkningen over for

Leptospira Grippotyphosa blev kun påvist at reducere bakteriel udskillelse samt spredning

til og læsioner i nyrerne. Effekten af vaccinen til beskyttelse mod Copenhageni serovar er

ikke undersøgt efter brug af Boehringer Ingelheims rabiesvaccine samme dag.

dk_hum_55051_spc.doc

Side 3 af 6

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug

med andre lægemidler til dyr end dem, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at

anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor

tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Rekonstituer lyofilisatet med suspension til injektion aseptisk. Ryst godt før brug. Hele

opløsningen skal gives som en enkelt dosis.

Den færdige opløsning skal være opaliserende gul til orange.

Injicer 1 dosis på 1 ml subkutant i henhold til følgende vaccinationsprogram

Basisvaccination

To injektioner med 4 ugers interval fra 7-ugers alderen.

I tilfælde, hvor dyrlægen mistænker et højt indhold af maternelle antistoffer, og hvor

basisvaccinationen er afsluttet før 16-ugers alderen, anbefales det at give en tredje

injektion med Boehringer Ingelheims vaccine indeholdende hundesygevirus, hundens

adenovirus og parvovirus efter 16-ugers alderen og minimum 3 uger efter den anden

injektion.

Revaccination

Giv en dosis 12 måneder efter basisvaccinationen. Hunde skal revaccineres årligt med en

enkelt boosterdosis.

4.10

Overdosering

Ingen andre bivirkninger end de, der er nævnt i pkt. 4.6, er observeret efter en 10 gange

overdosis af lyofilisatet og 2 gange overdosis af suspensionen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

IMMUNOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Immunologica til hunde, Levende virale og inaktiverede

bakterielle vacciner.

ATCvet-kode: QI 07 AI 02.

5.1

Immunologiske egenskaber

Vaccine mod hundesyge, adenovirus (CAV-1 og CAV-2), parvovirus og parainfuenza type

2 luftvejsinfektion (svækket) samt Leptospira (inaktiveret) hos hund.

Efter injektion inducerer vaccinen immunitet hos hund over for hundesyge, adenovirus

(CAV-1 og CAV-2), parvovirus og parainfuenza type 2 luftvejsinfektion samt Leptospira

interrogans serogruppe Canicola, Leptospira interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae,

Leptospira interrogans serogruppe Copenhageni og Leptospira kirschneri serogruppe

Grippotyphosa leptospirose, påvist ved eksponering og ved tilstedeværelsen af antistoffer.

dk_hum_55051_spc.doc

Side 4 af 6

5.2

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lyofilisat

Caseinhydrolysat

Gelatine

Dextran 40

Dikaliumphosphat

Kaliumdihydrogenphosphat

Kaliumhydroxid

Sorbitol

Saccharose

Vand til injektionsvæsker

Suspension

Kaliumchlorid

Natriumchlorid

Kaliumdihydrogenphosphat

Dinatriumphosphatdihydrat

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Må ikke blandes med andre lægemidler til dyr undtaget den suspension, der leveres til brug

med dette veterinærlægemiddel.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år.

Efter rekonstitution: Anvendes straks.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares og transporteres koldt (2 °C - 8 °C).

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.

Må ikke nedfryses.

6.5

Emballage

Hætteglas (type I) med chlorobutylgummiprop, forseglet med et aluminiumslåg.

Pakningsstørrelser

Plastæske med 10 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 10 hætteglas med 1 ml suspension.

Plastæske med 25 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 25 hætteglas med 1 ml suspension.

Plastæske med 50 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 50 hætteglas med 1 ml suspension.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

dk_hum_55051_spc.doc

Side 5 af 6

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim Animal

Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

55051

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

14. september 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

24. juli 2020

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

dk_hum_55051_spc.doc

Side 6 af 6

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information