Etoposid "Ebewe" 20 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-02-2019

Aktiv bestanddel:
ETOPOSID
Tilgængelig fra:
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
ATC-kode:
L01CB01
INN (International Name):
etoposide
Dosering:
20 mg/ml
Lægemiddelform:
koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
30565
Autorisation dato:
2001-03-08

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Etoposid Ebewe 20 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

etoposid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Etoposid Ebewe

3. Sådan skal du bruge Etoposid Ebewe

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Navnet på dette lægemiddel er Etoposid Ebewe. Hvert hætteglas indeholder etoposid.

Etoposid tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes for cytostatika, og som anvendes til behandling

af kræft.

Etoposid Ebewe bruges i behandlingen af visse typer kræft hos voksne:

- testikelkræft

- småcellet lungekræft

- blodkræft (akut myeloid leukæmi)

- tumor i lymfekarsystemet (Hodgkins lymfom, non-Hodgkins lymfom)

- kræft i det reproduktive system (trofoblastisk neoplasi under graviditet og kræft i

æggestokkene).

Etoposid Ebewe bruges i behandlingen af visse typer kræft hos børn:

- blodkræft (akut myeloid leukæmi)

- tumor i lymfekarsystemet (Hodgkins lymfom, non-Hodgkins lymfom).

Det er bedst at drøfte den specifikke grund til, at du har fået ordineret Etoposid Ebewe, med din læge.

2.

Det skal du vide før du begynder at bruge Etoposid Ebewe

Brug ikke Etoposid Ebewe:

Hvis du er allergisk over for etoposid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Hvis du for nylig har fået en levende vaccine, herunder vaccine mod gul feber.

Hvis du ammer eller planlægger at amme.

Hvis noget af ovenstående er aktuelt for dig, eller hvis du er usikker på, om det er aktuelt, skal du

fortælle det til din læge, som vil rådgive dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du får Etoposid Ebewe:

- hvis du har nogen

infektioner

- hvis du for nylig har fået

strålebehandling eller kemoterapi.

- hvis du har lave niveauer af et protein kaldet

albumin

i blodet.

- hvis du har lever- eller nyreproblemer.

Effektiv kræftbehandling kan hurtigt ødelægge et stort antal kræftceller. Dette kan i meget sjældne

tilfælde medføre, at nogle af stofferne fra disse kræftceller bliver frigivet i blodet i skadelige mængder.

Hvis det sker, kan det medføre lever-, nyre-, hjerte- eller blodproblemer, der kan være dødelige, hvis

de ikke bliver behandlet.

For at forebygge dette vil lægen tage regelmæssige blodprøver for at kontrollere indholdet af disse

stoffer i dit blod under behandlingen med dette lægemiddel.

Dette lægemiddel kan reducere niveauet af visse blodceller, hvilket kan betyde, at du vil få infektioner,

eller at dit blod ikke størkner så godt, som det burde, hvis du skærer dig. Der tages blodprøver i

begyndelsen af din behandling og før hver dosis, du tager, for at sikre, at dette ikke er tilfældet.

Hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion, er det også muligt, at din læge vil have, at du skal have

taget regelmæssige blodprøver for at kontrollere disse niveauer.

Brug af anden medicin sammen med Etoposid Ebewe

Fortæl altid lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har

gjort det for nylig.

Dette er særligt vigtigt

- hvis du tager en medicin kaldet ciclosporin (et lægemiddel som anvendes til at reducere

immunsystemets aktivitet).

- hvis du behandles med cisplatin (et lægemiddel som bruges til at behandle kræft).

- hvis du tager phenytoin eller andre lægemidler, som anvendes til at behandle epilepsi.

- hvis du tager warfarin (et lægemiddel som bruges til at forhindre dannelse af blodpropper).

- hvis du for nylig har fået en levende vaccine.

- hvis du tager phenylbutazon, natriumsalicylat eller acetylsalicylsyre.

- hvis du tager nogen antracykliner (en gruppe af lægemidler, der anvendes til at behandle

kræft).

- hvis du tager nogen lægemidler med en virkningsmekanisme svarende til Etoposid Ebewe.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Etoposid Ebewe må ikke bruges under graviditet, medmindre det tydeligt angives af din læge.

Du må ikke amme, mens du behandles med Etoposid Ebewe.

Både mandlige og kvindelige fertile patienter skal bruge sikker prævention (

f.eks.

barrieremetoden

eller kondomer) under behandlingen og i mindst 6 måneder efter ophør af behandlingen med Etoposid

Ebewe.

Mandlige patienter, som behandles med Etoposid Ebewe, frarådes at blive far til et barn under

behandlingen og i op til seks måneder efter behandlingen. Mænd rådes endvidere til at søge rådgivning

om sædopbevaring, inden de starter behandlingen.

Både mandlige og kvindelige patienter, som overvejer at få børn efter behandling med Etoposid

Ebewe, skal drøfte dette med deres læge eller sygeplejerske.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke undersøgt, om dette lægemiddel påvirker evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Hvis du føler dig træt, svimmel, omtåget eller har dårlig mave, må du ikke føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, før du har talt med din læge om det.

Dette lægemiddel indeholder 33 vol % ethanol (alkohol), d.v.s. op til 2345 mg pr. 180 mg

(gennemsnitsdosis), svarende til 37 ml øl eller 15 ml vin pr. gennemsnitsdosis.

Skadelig for alkoholikere.

Anvend kun dette lægemiddel til børn, gravide og ammende kvinder og patienter i højrisikogruppe

såsom patienter med epilepsi og leversygdomme efter aftale med lægen.

Mængden af alkohol i denne medicin kan ændre virkningen af anden medicin.

Mængden af alkohol i denne medicin kan forringe evnen til at køre bil eller anvende maskiner.

Dette lægemiddel indeholder 20 mg benzylalkohol i hver ml, svarende til 180 mg pr. 9 ml

(gennemsnitsdosis).

Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner.

Benzylalkohol er forbundet med risikoen for alvorlige bivirkninger inklusiv åndedrætsbesvær (kaldet

”gasping syndrome”) hos små børn.

Giv ikke til dit nyfødte barn (op til 4 uger), medmindre det anbefales af din læge.

Spørg din læge eller apotek til råds, hvis du er gravid eller ammer. Dette skyldes, at store mængder

benzylalkohol kan ophobes i din krop og kan medføre bivirkninger (kaldet "metabolisk acidose").

Spørg din læge eller apotek til råds, hvis du har en lever- eller nyresygdom. Dette skyldes, at store

mængder benzylalkohol kan ophobes i din krop og kan medføre bivirkninger (kaldet "metabolisk

acidose”).

3.

Sådan skal du bruge Etoposid Ebewe

Du vil få Etoposid Ebewe af en læge eller sygeplejerske. Det vil blive givet som en langsom infusion i

en vene. Dette kan tage mellem 30 og 60 minutter.

Den dosis, du vil få, vil være specifik for dig, som beregnet af lægen. Den almindelige dosis baseret på

etoposid er 50 til 100 mg/m

legemsoverflade dagligt i 5 dage i træk eller 100 til 120 mg/m

legemsoverflade på dag 1, 3 og 5. Denne behandlingsserie kan derefter gentages afhængigt af

resultaterne af dine blodprøver, men dette vil først være mindst 21 dage efter den første

behandlingsserie.

Til børn, som behandles for blodkræft eller kræft i lymfekarsystemet, anvendes en dosis på 75 til 150

mg/m

legemsoverflade dagligt i 2 til 5 dage.

Lægen vil undertiden ordinere en anden dosis, særligt hvis du får eller har fået andre behandlinger for

din kræft, eller hvis du har nyreproblemer.

Hvis du har fået for meget Etoposid Ebewe

Da du får Etoposid Ebewe af en læge eller sygeplejerske, er en overdosis usandsynlig. Hvis dette

imidlertid skulle ske, vil din læge behandle eventuelle symptomer, som måtte forekomme.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til din læge eller sygeplejerske, hvis du får nogen af følgende symptomer:

hævelse af tungen eller i halsen, vejrtrækningsbesvær, hurtig puls, rødmen på huden eller

udslæt. Det kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion.

Alvorlig

lever-, nyre- eller hjertebeskadigelse

forbundet med en tilstand kaldet tumorlysesyndrom

forårsaget af skadelige mængder af stoffer fra kræftceller, som kommer ud i blodomløbet, er

undertiden blevet set, når Etoposid Ebewe tages sammen med andre lægemidler, der anvendes inden

for kræftbehandling.

Bivirkninger

erfaret med Etoposid Ebewe, som er:

Meget almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

Blodsygdomme (dette er årsagen til, at du vil få taget blodprøver mellem behandlingsserier)

Kvalme og opkastning

Manglende appetit

Forstoppelse

Midlertidigt hårtab

Leverbeskadigelse

Forhøjede leverenzymer

Gulsot (forhøjet bilirubin)

Ændringer i hudfarven (pigmentering)

Svaghed (asteni)

Almen utilpashed (har det dårligt)

Mavesmerter

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Akut leukæmi

Diarré

Reaktioner på infusionsstedet

Uregelmæssigt hjerteslag (arytmi) eller hjertetilfælde (myokardieinfarkt)

Alvorlige allergiske reaktioner

Svimmelhed

Lavt blodtryk

Højt blodtryk

Ømme læber, sår i munden eller halsen

Hudproblemer såsom kløe eller udslæt

Betændelse i en åre

Infektion

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Prikken eller følelsesløshed i hænder og fødder

Blødning

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Syrerefluks

Blussen

Alvorlige allergiske reaktioner

Kramper (krampeanfald)

Feber

Søvnighed eller træthed

Midlertidig blindhed

Alvorlige hudreaktioner og/eller slimhindereaktioner, som kan omfatte smertende blærer og feber,

herunder udbredt løsgørelse af huden (Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse)

Et udslæt, der ligner solskoldning, kan forekomme på hud, som tidligere er blevet eksponeret for

stråleterapi, og det kan være alvorligt (radiation recall dermatitis)

Synkebesvær

Smagsændringer

Vejrtrækningsproblemer

Ikke kendt

(frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

Tumorlysesyndrom (komplikationer forbundet med stoffer frigivet fra behandlede kræftceller, der

kommer ud i blodomløbet)

Hævelse af ansigt og tunge

Infertilitet

Vejrtrækningsbesvær

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og hætteglasset efter udløbsdato

eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Etoposid Ebewe vil blive opbevaret på apoteket og klargjort i et dertil indrettet område, inden lægen

eller sundhedspersonalet giver dig det.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i den originale yderpakning.

Opbevaringstid for fortyndede opløsninger: 24 timer ved 2-8 °C

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Etoposid Ebewe indeholder:

Aktivt stof: etoposid.

Øvrige indholdsstoffer: benzylalkohol, ethanol 96 %, vandfri citronsyre, macrogol 300,

polysorbat 80.

Udseende og pakningsstørrelser

Etoposid Ebewe er en klar, lysegul opløsning.

Pakningsstørrelser:

Enkeltpakning, der indeholder 1 hætteglas med 50 mg/2,5 ml, 100 mg/5 ml, 200 mg/10 ml, 400 mg/20

ml eller 1000 mg/50 ml.

Multipakninger, der indeholder 5 eller 10 hætteglas med 50 mg/2,5 ml, 100 mg/5 ml, 200 mg/10 ml,

400 mg/20 ml eller 1000 mg/50 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG,

Mondseestrasse 11,

A-4866 Unterach,

Østrig

Repræsentant

Sandoz A/S,

Edvard Thomsens Vej 14,

2300 København S,

Danmark

Denne indlægsseddel blev senest ændret 28. januar 2019

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Instruktioner vedrørende brug, håndtering og bortskaffelse:

Håndteres i henhold til retningslinjerne for cytostatika.

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal fortyndes før brug.

Bør kun fortyndes med infusionsopløsninger af isotonisk natriumchlorid eller isotonisk glucose.

Koncentrationen af Etoposid Ebewe i den rekonstituerede infusionsopløsning bør ikke overskride 0,4

mg/ml på grund af risikoen for udfældning.

Administration og dosering

Etoposid Ebewe administreres ved langsom intravenøs infusion (som regel i løbet af 30 til 60

minutter), da der er rapporteret om hypotension som en mulig bivirkning ved hurtig intravenøs

injektion.

Etoposid Ebewe MÅ IKKE GIVES VED HURTIG INTRAVENØS INJEKTION.

Den anbefalede dosis af Etoposid Ebewe er 50 til 100 mg/m

/dag på dag 1 til 5 eller 100 til 120 mg/m

på dag 1, 3 og 5 hver 3. til 4. uge i kombination med andre lægemidler indiceret til den sygdom, som

behandles. Doseringen skal modificeres for at tage højde for de myelosuppressive virkninger af andre

lægemidler i kombinationen eller virkningerne af tidligere stråleterapi eller kemoterapi, som kan have

kompromitteret knoglemarvsreserverne.

Sikkerhedsforanstaltninger ved administrationen: Som med andre potentielt toksiske forbindelser skal

der udvises forsigtighed ved håndtering og forberedelse af opløsningen af Etoposid Ebewe. Der kan

forekomme hudreaktioner i forbindelse med utilsigtet eksponering for Etoposid Ebewe. Det anbefales

at bruge handsker. Hvis Etoposid Ebewe-opløsningen kommer i kontakt med hud eller slimhinder,

skal huden straks vaskes med sæbe og vand, og slimhinderne skylles med vand.

Der skal udvises forsigtighed for at undgå ekstravasation.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter (alder > 65 år), undtagen når det gælder

nyrefunktionen.

Pædiatrisk brug

Etoposid Ebewe er blevet anvendt hos pædiatriske patienter i værdiområdet 75 til 150 mg/m

/dag

(etoposidækvivalent) i 2 til 5 dage i kombination med andre antineoplastiske midler.

Behandlingsregimen vælges i henhold til lokal standardbehandling.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med nedsat nyrefunktion skal følgende ændringer af initialdosen overvejes ud fra den

målte kreatininclearance.

Målt kreatininclearance

Dosis af etoposid

> 50 ml/min

100 % af dosis

15-50 ml/min

75 % af dosis

Efterfølgende dosering skal baseres på patientens tolerance og den kliniske virkning. Hos patienter i

dialyse med kreatininclearance på under 15 ml/min skal yderligere dosisreduktion overvejes.

Uforligeligheder

Etoposid Ebewe bør ikke blandes fysisk med andre lægemidler. Det bør kun fortyndes med

infusionsopløsninger af isotonisk natriumchlorid eller isotonisk glucose.

Det er blevet indberettet, at plastikanordninger af akryl- eller ABS-polymerer kan revne, hvis de

anvendes sammen med ufortyndet Etoposid Ebewe koncentrat til infusionsvæske, opløsning 20

mg/ml. Der er ikke rapporteret om tilfælde af dette problem med Etoposid Ebewe efter fortynding af

koncentratet til infusionsvæske i henhold til instruktionerne.

Særlige opbevaringsforhold

Dette koncentrat kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet efter ibrugtagning i 24 timer ved almindelig rumtemperatur.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør det fortyndede lægemiddel anvendes straks. Hvis produktet

ikke anvendes øjeblikkeligt, er opbevaringstiden efter åbning og opbevaringsforholdene før

anvendelse brugerens ansvar. Opbevaringstiden bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8 ºC,

medmindre fortyndingen er sket under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Læs hele dokumentet

28. januar 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Etoposid "Ebewe", koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

20198

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Etoposid "Ebewe"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 20 mg etoposid.

Hvert hætteglas med 2,5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder:

50 mg etoposid.

Hvert hætteglas med 5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder:

100 mg etoposid.

Hvert hætteglas med 10 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder:

200 mg etoposid.

Hvert hætteglas med 20 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder:

400 mg etoposid.

Hvert hætteglas med 50 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder:

1000 mg etoposid.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert 2,5 ml hætteglas indeholder 50 mg benzylalkohol og 651,5 mg ethanol.

Hvert 5 ml hætteglas indeholder 100 mg benzylalkohol og 1,303 g ethanol.

Hvert 10 ml hætteglas indeholder 200 mg benzylalkohol og 2,606 g ethanol.

Hvert 20 ml hætteglas indeholder 400 mg benzylalkohol og 5,212 g ethanol.

Hvert 50 ml hætteglas indeholder 1 g benzylalkohol og 13,03 g ethanol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Klar, lysegul opløsning.

dk_hum_30565_spc.doc

Side 1 af 16

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Testikelkræft

Etoposid er indiceret i kombination med andre godkendte kemoterapimidler til

behandling

af førstelinje-,

recidiverende eller refraktær testikelkræft hos voksne.

Småcellet lungekræft

Etoposid er indiceret i kombination med andre godkendte kemoterapimidler til behandling

af småcellet lungekræft hos voksne.

Hodgkins lymfom

Etoposid er indiceret i kombination med andre godkendte kemoterapimidler til behandling

af Hodgkins lymfom hos voksne og pædiatriske patienter.

Non-Hodgkins lymfom

Etoposid er indiceret i kombination med andre godkendte kemoterapimidler til behandling

af non-Hodgkins lymfom hos voksne og pædiatriske patienter.

Akut myeloid leukæmi

Etoposid er indiceret i kombination med andre godkendte kemoterapimidler til behandling

af akut myeloid leukæmi hos voksne og pædiatriske patienter.

Trofoblastisk neoplasi under graviditet

Etoposid er indiceret til førstelinje- og andenlinje-behandling i kombination med andre

godkendte kemoterapimidler til behandling af højrisiko-trofoblastisk neoplasi under

graviditet hos voksne.

Kræft i æggestokkene

Etoposid er indiceret i kombination med andre godkendte kemoterapimidler til behandling

af non-epitelial kræft i æggestokkene hos voksne.

Etoposid er indiceret til behandling af platinresistent/refraktær epitelial kræft i

æggestokkene hos voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Etoposid må kun administreres og monitoreres under opsyn af en kvalificeret læge med

erfaring i brugen af antineoplastiske lægemidler (se pkt. 4.4).

Dosering

Voksen population

Den anbefalede dosis af etoposid til voksne patienter er 50 til 100 mg/m

/dag på dag 1 til 5

eller 100 til 120 mg/m

på dag 1, 3 og 5 hver 3. til 4. uge i kombination med andre

lægemidler indiceret til den sygdom, som behandles. Doseringen skal modificeres for at

tage højde for de myelosuppressive virkninger af andre lægemidler i kombinationen eller

virkningerne af tidligere stråleterapi eller kemoterapi (se pkt. 4.4), som kan have

kompromitteret knoglemarvsreserven.

dk_hum_30565_spc.doc

Side 2 af 16

Doserne, som følger efter den initiale dosis, skal justeres, hvis neutrofiltallet er under 500

celler/mm

i mere end 5 dage. Endvidere skal dosis justeres i tilfælde af feber, infektioner

eller et trombocyttal på under 25.000 celler/mm

, som ikke er forårsaget af sygdommen.

Opfølgende doser skal justeres, hvis der forekommer grad 3 eller 4 toksiciteter, eller hvis

renal kreatininclearance er under 50 ml/min. Ved en reduceret kreatininclearance på 15-50

ml/min anbefales en dosisreduktion på 25 %.

Ældre population

Det er ikke nødvendigt at justere dosen hos ældre patienter (alder > 65 år), undtagen når

det gælder nyrefunktionen (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Hodgkins lymfom, non-Hodgkins lymfom, akut myeloid leukæmi

Etoposid hos pædiatriske patienter er blevet anvendt i værdiområdet 75 til 150 mg/m

/dag

(etoposid ækvivalent) i 2 til 5 dage i kombination med andre antineoplastiske midler. Der

skal henvises til aktuelle specialiserede protokoller og retningslinjer for passende

behandlingsregimener.

Kræft i æggestokkene, småcellet lungekræft, trofoblastisk neoplasi under graviditet,

testikelkræft

Sikkerheden og virkningen af etoposid hos børn under 18 år er ikke klarlagt. De

foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med nedsat nyrefunktion skal følgende ændringer af initiale dosis overvejes

ud fra den målte kreatininclearance.

Målt kreatininclearance

Dosis af etoposid

> 50 ml/min

100 % af dosis

15-50 ml/min

75% af dosis

Hos patienter i dialyse med kreatininclearance under 15 ml/min vil yderligere

dosisreduktion sandsynligvis være nødvendig, da clearance af etoposid er yderligere

reduceret hos disse patienter (se pkt. 4.4).

Efterfølgende dosering ved moderat til svært nedsat nyrefunktion skal være baseret på

patientens tolerance og den kliniske virkning (se pkt. 4.4). Da etoposid og dets metabolitter

ikke kan dialyseres, kan det administreres inden og efter hæmodialyse (se pkt. 4.9).

Administration

Etoposid administreres ved langsom intravenøs infusion (som regel i

løbet af 30 til 60 minutter) (se pkt. 4.4).

For instruktioner om restitution og fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

dk_hum_30565_spc.doc

Side 3 af 16

Sikkerhedsforanstaltninger ved administration

Som med andre toksiske forbindelser skal der udvises forsigtighed ved håndtering og

forberedelse af opløsningen af etoposid. Der kan forekomme hudreaktioner ved utilsigtet

eksponering for etoposid. Det anbefales at bruge handsker. Hvis opløsningen af etoposid

får kontakt med hud eller slimhinder, skal huden straks vaskes med vand og sæbe, og

slimhinderne skylles med vand (se pkt. 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Amning (se pkt. 4.6).

Samtidig brug af vaccine mod gul feber eller andre levende vacciner er kontraindiceret

hos immunkompromitterede patienter (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Etoposid må kun administreres og monitoreres under opsyn af en kvalificeret læge med

erfaring i brugen af antineoplastiske lægemidler. I alle tilfælde hvor det overvejes at bruge

etoposid til kemoterapi, skal lægen evaluere behovet for og nytteværdien af lægemidlet i

forhold til risikoen for bivirkninger. De fleste sådanne bivirkninger er reversible, hvis de

opdages tidligt. Hvis der forekommer alvorlige bivirkninger, skal dosis af lægemidlet

reduceres, eller behandlingen seponeres, og der skal tages passende korrigerende

foranstaltninger i henhold til lægens kliniske skøn. Der skal udvises forsigtighed ved

genopstart af behandling med etoposid, og det fortsatte behov for lægemidlet bør

overvejes, idet der udvises nøje opmærksomhed over for mulig tilbagevenden af toksicitet.

Myelosuppression

Dosisbegrænsende knoglemarvssuppression er den vigtigste toksicitet forbundet med

behandling med etoposid. Letal myelosuppression er blevet indberettet efter administration

af etoposid. Patienter, som behandles med etoposid, skal observeres nøje og hyppigt for

myelosuppression både før og efter behandling. De følgende hæmatologiske parametre

skal måles ved start af behandling og før hver efterfølgende dosis af etoposid:

trombocyttal, hæmoglobin, leukocyttal og differentialtælling. Hvis der er givet stråleterapi

eller kemoterapi inden start af behandling med etoposid, skal der gå tilstrækkelig lang tid

til at muliggøre restitution af knoglemarven. Etoposid må ikke administreres til patienter

med neutrofiltal på under 1.500 celler/mm

eller trombocyttal på under 100.000

celler/mm

, medmindre det er forårsaget af malign sygdom. Dosis efter den initiale dosis

skal justeres, hvis neutrofiltallet er under 500 celler/mm

i mere end 5 dage eller er

forbundet med feber og infektion, hvis trombocyttallet er under 25.000 celler/mm

, hvis

der udvikles toksicitet af grad 3 eller 4, eller hvis renal clearance er under 50 ml/min.

Der kan forekomme svær myelosuppression med resulterende infektion eller blødning.

Bakterieinfektioner skal bringes under kontrol inden behandling med etoposid.

Sekundær leukæmi

Forekomst af akut leukæmi, som kan forekomme med eller uden en præleukæmisk fase, er

blevet beskrevet hos patienter, som blev behandlet med etoposid-holdige kemoterapeutiske

midler. Hverken den kumulative risiko eller de prædisponerende faktorer relateret til

udviklingen af sekundær leukæmi kendes. Det er antydet, at både administrationsskemaer

dk_hum_30565_spc.doc

Side 4 af 16

og kumulative doser af etoposid spiller en rolle, men disse roller er ikke blevet klart

defineret.

Der er observeret en anomali af 11q23-kromosomet i visse tilfælde af sekundær leukæmi

hos patienter, der har fået epipodophyllotoksiner. Denne anomali er også set hos patienter,

der udvikler sekundær leukæmi efter at være blevet behandlet med kemoterapiregimener,

der ikke indeholder epipodophyllotoksiner, såvel som ved nydiagnosticeret leukæmi.

Yderligere karakteristika for sekundær leukæmi hos patienter, der har fået

epipodophyllotoksiner, synes at være en kort latensperiode, hvor den gennemsnitlige

mediantid til udvikling af leukæmi er ca. 32 måneder.

Overfølsomhed

Læger skal være opmærksomme på muligheden for en anafylaktisk reaktion med

ETOPOPHOS og associerede navne, som giver sig udtryk ved kulderystelser, pyreksi,

takykardi, bronkospasme, dyspnø og hypotension, som kan være dødelige. Behandling er

symptomatisk. Behandling med ETOPOPHOS og relaterede navne skal straks afbrydes

efterfulgt af administration af pressormidler, kortikosteroider, antihistaminer eller

volumenekspandere efter lægens skøn.

Hypotension

Etoposid må kun gives ved langsom intravenøs infusion (som regel i løbet af 30 til 60

minutter), da hypotension er blevet rapporteret som en mulig bivirkning ved hurtig

intravenøs injektion.

Reaktion på injektionsstedet

Reaktioner på injektionsstedet kan forekomme under administration af etoposid. Da

muligheden for ekstravasation forekommer, anbefales det nøje at overvåge infusionsstedet

for mulig infiltration under administration af lægemidlet.

Lavt serumalbumin

Lavt serumalbumin er forbundet med øget eksponering for etoposid. Patienter med lavt

serumalbumin kan derfor have en øget risiko for toksiciteter forbundet med etoposid.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med moderat (CrCl =15 til 50 ml/min) eller svært (CrCl < 15 ml/min) nedsat

nyrefunktion, som er i hæmodialyse, skal der administreres en reduceret dosis etoposid (se

pkt. 4.2). Hæmatologiske parametre skal måles, og dosisjusteringer i efterfølgende

cyklusser overvejes ud fra hæmatologisk toksicitet og klinisk virkning hos patienter med

moderat og svært nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Patienter med nedsat leverfunktion skal regelmæssigt have deres leverfunktion monitoreret

på grund af risikoen for akkumulering.

Tumorlysesyndrom

Tumorlysesyndrom (undertiden fatalt) er blevet rapporteret efter brug af etoposid i

forbindelse med andre kemoterapimidler. Nøje monitorering af patienter er nødvendig for

at detektere tidlige tegn på tumorlysesyndrom, særligt hos patienter med risikofaktorer,

såsom store, behandlingsfølsomme tumorer og nyreinsufficiens. Passende forebyggende

foranstaltninger bør desuden overvejes hos patienter, som har risiko for denne

behandlingskomplikation.

dk_hum_30565_spc.doc

Side 5 af 16

Mutagenicitet

I betragtning af etoposids mutagenicitet skal både mandlige og kvindelige patienter bruge

sikker prævention under behandlingen og i op til 6 måneder efter ophør af behandlingen.

Det anbefales at søge genetisk rådgivning, hvis patienten ønsker at få børn efter endt

behandling. Da etoposid kan nedsætte fertiliteten hos mænd, kan opbevaring af sperma

overvejes med henblik på senere faderskab (se pkt. 4.6).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Dette lægemiddel indeholder 33 vol % ethanol (alkohol), dvs. op til 2345 mg pr. 180 mg

(gennemsnitsdosis), svarende til 37 ml øl eller 15 ml vin pr. gennemsnitsdosis.

Skadeligt for patienter, der lider af alkoholisme.

Der skal tages højde for ethanolindholdet ved administration til gravide eller ammende

kvinder, børn og højrisikogrupper, f.eks. patienter med leversygdomme eller epilepsi.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan ændre virkningen af anden medicin.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan forringe evnen til at køre bil og i øvrigt færdes

sikkert i trafikken samt påvirke arbejdssikkerheden.

Dette lægemiddel indeholder 20 mg benzylalkohol i hver ml, svarende til 180 mg pr. 9 ml

(gennemsnitsdosis).

Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner.

Intravenøs indgift af benzylalkohol er blevet forbundet med alvorlige bivirkninger og død

hos nyfødte ("gasping syndrome"). Den mindste mængde benzylalkohol, hvor der kan

forekomme toksicitet, er ikke kendt.

Øget risiko som følge af akkumulering hos små børn.

Store mængder bør anvendes med forsigtighed og kun hvis nødvendigt, især hos personer

med nedsat lever eller nedsat nyrefunktion på grund af risikoen for ophobning og toksicitet

(metabolisk acidose).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkningerne af andre lægemidler på farmakokinetikken af etoposid

Højdosis-ciclosporin, resulterende i plasmakoncentrationer over 2.000 ng/ml, som

administreres sammen med oral etoposid, har medført en stigning i eksponering for

etoposid (AUC) på 80 % med et fald i kroppens totale clearance af etoposid på 38 %

sammenlignet med etoposid alene.

Samtidig behandling med cisplatin er forbundet med reduceret total clearance af etoposid

fra kroppen.

dk_hum_30565_spc.doc

Side 6 af 16

Samtidig behandling med phenytoin er forbundet med øget clearance af etoposid og

reduceret effekt. Anden enzyminduceret antiepileptisk behandling kan være forbundet med

øget clearance af etoposid og reduceret effekt.

In vitro

plasmaproteinbinding er 97 %. Phenylbutazon, natriumsalicylat og

acetylsalicylsyre kan fortrænge etoposid fra plasmaproteinbindingen.

Virkning af etoposid på farmakokinetikken af andre lægemidler

Samtidig administration af antiepileptika og etoposid kan medføre reduceret anfaldskontrol

som følge af lægemidlernes farmakokinetiske interaktioner.

Samtidig administration af warfarin og etoposid kan medføre forhøjet INR (international

normaliseret ratio). Det anbefales at monitorere INR nøje.

Farmakodynamiske interaktioner

Der er øget risiko for dødelig systemisk vaccinesygdom ved brug af vaccine mod gul feber.

Levende vacciner er kontraindiceret hos immunsupprimerede patienter (se pkt. 4.3).

Tidligere eller samtidig brug af andre lægemidler med samme myelosuppressive virkning

som etoposid kan forventes at have additive eller synergetiske effekter (se pkt. 4.4).

Der er indberettet krydsresistens mellem antracykliner og etoposid i prækliniske forsøg.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception hos mænd og kvinder

Kvinder i den fertile alder skal bruge passende kontraception for at undgå graviditet under

behandling med etoposid.

Det er påvist, at etoposid er teratogen hos mus og rotter (se pkt. 5.3).

I betragtning af etoposids mutagenicitet skal både mandlige og kvindelige patienter bruge

sikker prævention under behandlingen og i op til 6 måneder efter ophør af behandlingen

(se pkt. 4.4). Det anbefales at søge genetisk rådgivning, hvis patienten ønsker at få børn

efter endt behandling.

Fertilitet

Da etoposid kan nedsætte fertiliteten hos mænd, kan opbevaring af sperma overvejes med

henblik på senere faderskab.

Graviditet

Der er ingen eller kun en begrænset mængde data fra anvendelse af etoposid til gravide

kvinder.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Etoposid kan generelt forårsage

fosterskader ved administration til gravide kvinder. Etoposid må ikke anvendes under

graviditet, medmindre kvindens kliniske tilstand nødvendiggør behandling med etoposid.

Fertile kvinder skal rådes til at undgå graviditet.

dk_hum_30565_spc.doc

Side 7 af 16

Fertile kvinder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i op til 6 måneder

efter endt behandling.

Hvis lægemidlet anvendes under graviditet, eller hvis patienten bliver gravid, mens hun får

lægemidlet, skal patienten informeres om risikoen for fosterskader.

Amning

Etoposid udskilles i human mælk.

Der er risiko for alvorlige bivirkninger fra etoposid hos spædbørn, som ammes. Det skal

besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med etoposid seponeres, idet der tages

højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen

(se pkt. 4.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Det er ikke undersøgt, om dette lægemiddel påvirker evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

Etoposid kan forårsage bivirkninger, som påvirker evnen til at føre

motorkøretøj og betjene maskiner, såsom træthed, somnolens, kvalme, opkastning, kortikal

blindhed, overfølsomhedsreaktioner med hypotension.

Patienter, som oplever sådanne bivirkninger, skal tilrådes at undgå at føre motorkøretøjer

eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Dosisbegrænsende knoglemarvssuppression er den mest signifikante toksicitet forbundet

med etoposidbehandling. I kliniske studier, hvori etoposid blev administreret som

monoterapi ved en samlet dosis på ≥ 450 mg/m

, var de hyppigste bivirkninger af nogen

sværhedsgrad leukopeni (91 %), neutropeni (88 %), anæmi (72 %), trombocytopeni (23

%), asteni (39 %), kvalme og/eller opkastning (37 %), alopeci (33 %) og kulderystelser og/

eller feber (24 %).

Skematisk resumé af bivirkninger

Følgende bivirkninger er indberettet fra kliniske studier med etoposid og fra erfaring efter

markedsføring.

Disse bivirkninger er angivet efter systemorganklasse og hyppighed, som defineres af

følgende kategorier: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

dk_hum_30565_spc.doc

Side 8 af 16

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Infektion

Benigne og

maligne tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Akut leukæmi

Blod og

lymfesystem*

Myelosuppres-

sion*, leukopeni,

trombocytopeni,

neutropeni,

anæmi

Immunsystemet

Anafylaktiske

reaktioner**

Angioødem,

bronkospasme

Metabolisme og

ernæring

umorlysesynd

Nervesystemet

Svimmelhed

Perifer

neuropati

Krampeanf

ald***,

neurotoksi-

citet (f.eks.

døsighed,

træthed),

forbigåend

e kortikal

blindhed,

neuritis

optica

Hjerte

Myokardieinf

arkt, arytmi

Vaskulære

sygdomme

Forbigående

systolisk

hypotension

efter hurtig

intravenøs

administra-

tion,

hypertension

Blødning

Luftveje, thorax

og mediastinum

Interstitiel

pneumoniti

lungefibro-

Bronkospasme

Mave-tarm-

kanalen

Mavesmerter,

forstoppelse,

kvalme og

opkastning,

anoreksi

Diarré,

mucositis

(herunder

stomatitis og

øsofagitis)

Dysfagi,

dysgeusi

dk_hum_30565_spc.doc

Side 9 af 16

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Lever og

galdeveje

Forhøjet niveau

alaninaminotrans

ferase, forhøjet

niveau af basisk

fosfatase,

forhøjet niveau af

aspartataminotra

nsferase, forhøjet

niveau af

bilirubin,

hepatotoksicitet

Hud og

subkutane væv

Alopeci,

pigmentering

Pruritus,

udslæt,

urticaria

Stevens-

Johnsons

syndrom,

toksisk

epidermal

nekrolyse,

dermatitis

som følge

strålebehan

dling

Det reproduktive

system og

mammae

Infertilitet

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationsst

edet

Asteni,

utilpashed

Ekstravasatio

n****, flebitis

Pyreksi

* Der er rapporteret om myelosuppression med dødelig udgang.

** Anafylaktiske reaktioner kan være dødelige. Der er rapporteret om en højere hyppighed af

anafylaktiske reaktioner hos børn, der fik infusioner i højere koncentrationer end de anbefalede.

*** Kramper er lejlighedsvis ledsaget af allergiske reaktioner.

**** Komplikationer i forbindelse med ekstravasation rapporteret efter markedsføring omfattede

lokal bløddelstoksicitet, hævelser, smerter, cellulitis og nekrose, herunder hudnekrose.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I nedenstående afsnit er forekomsten af bivirkninger, angivet som gennemsnitlig procent,

afledt af studier, der anvendte etoposid som monoterapi.

Hæmatologisk toksicitet:

Der er rapporteret om myelosuppression (se pkt. 4.4) med dødelig udgang efter

administration af etoposid. Myelosuppression er for det meste dosisbegrænsende.

Knoglemarvsrestitution er normalt komplet inden for 20 dage, og der er ikke rapporteret

om kumulativ toksicitet.

De laveste granulocyt- og trombocyttal har tilbøjelighed til at optræde ca. 10-14 dage efter

administration af etoposid eller etoposidphosphat, afhængig af administrationsvejen og

behandlingsskemaet. De laveste tal har tilbøjelighed til at indtræde tidligere ved intravenøs

administration sammenlignet med oral administration.

dk_hum_30565_spc.doc

Side 10 af 16

Der er observeret leukopeni og svær leukopeni (mindre end 1.000 celler/mm

) hos 60-91 %

med etoposid og hos 7-17 % med etoposidphosphat. Trombocytopeni og alvorlig

trombocytopeni (mindre end 50.000 trombocytter/mm

) sås hos 28-41 % med etoposid og

hos 4-20 % med etoposidphosphat. Feber og infektioner er også meget almindelige hos

patienter med neutropeni, der blev behandlet med etoposid. Blødning er rapporteret.

Gastrointestinal toksicitet:

De væsentligste gastrointestinale toksiciteter af etoposid er kvalme og opkastning. Kvalme

og opkastning kan som regel reguleres ved behandling med antiemetikum.

Alopeci:

Der er observeret reversibel alopeci, der sommetider udvikler sig til total skaldethed, hos

op til 66 % af patienterne behandlet med etoposid og 44 % af patienterne behandlet med

etoposidphosphat-injektion.

Hypotension:

Der er rapporteret om forbigående hypotension efter hurtig intravenøs administration hos

patienter behandlet med etoposid, og denne hypotension har ikke været forbundet med

hjertetoksicitet eller elektrokardiografiske ændringer. Hypotension responderer normalt på

seponering af etoposid-infusionen og/eller anden understøttende behandling efter behov.

Når infusionen genstartes, skal der anvendes en langsommere administrationshastighed.

Der er ikke set nogen forsinket hypotension.

Hypertension:

I kliniske studer med etoposid har der været rapporteret om episoder af hypertension. Hvis

der opstår klinisk signifikant hypertension hos patienter, der får etoposid, skal passende

understøttende behandling påbegyndes.

Overfølsomhed:

Der er rapporteret om anafylaktiske reaktioner under eller umiddelbart efter intravenøs

administration of etoposid. Det er usikkert, hvilken rolle koncentrationen eller hastigheden

af infusionen spiller i udviklingen af anafylaktiske reaktioner. Blodtrykket normaliseres

normalt i løbet af nogle få timer efter ophør af infusionen. Anafylaktiske reaktioner kan

forekomme i forbindelse med den første dosis af etoposid.

Anafylaktiske reaktioner (se pkt. 4.4), der giver sig udtryk ved kulderystelser, takykardi,

bronkospasme, dyspnø, diaforese, pyreksi, kløe, hypertension eller hypotension, synkope,

kvalme og opkastning er rapporteret at forekomme hos 3 % (7 ud af 245 patienter

behandlet med etoposid i 7 kliniske studier) af patienter behandlet med etoposid. Blussen i

ansigtet blev rapporteret hos 2 % af patienter og hududslæt hos 3 %. Disse reaktioner har

som regel reageret med det samme på ophør af infusion og administration af pressorstoffer,

kortikosteroider, antihistaminer eller volumenekspandere efter lægens skøn.

Der er også rapporteret om pludselige fatale reaktioner forbundet med bronkospasme med

etoposid. Apnø med spontan genoptagelse af vejrtrækning efter ophør af infusionen er også

blevet rapporteret.

Metaboliske komplikationer:

Der er rapporteret om tumorlysesyndrom (nogle gange fatalt) efter brug af etoposid i

forbindelse med andre kemoterapeutika (se pkt. 4.4).

dk_hum_30565_spc.doc

Side 11 af 16

Pædiatrisk population

Sikkerhedsprofilen for pædiatriske og voksne patienter forventes at være den samme.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Totale doser på 2,4 til 3,5 g/m

indgivet i.v. over tre dage har resulteret i alvorlig mucositis

og myelotoksicitet.

Der rapporteret om metabolisk acidose og tilfælde af alvorlig levertoksicitet hos patienter,

der fik højere intravenøse doser af etoposid end anbefalet.

Lignende toksiciteter kan forventes med oral formulering.

Der findes ingen specifik modgift. Behandling skal derfor være symptomatisk og

understøttende, og patienterne skal monitoreres nøje.

Etoposid og dets metabolitter kan ikke dialyseres.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 CB 01. Antineoplastiske produkter, plantealkaloider og andre naturlige

produkter,

podophyllotoksin-derivater.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Hovedvirkningen af etoposid forekommer at være den sene S og tidlige G2 del af

cellecyklussen i pattedyrsceller. Der ses to dosisafhængige reaktioner: Ved høje

koncentrationer (10 mikrogram/ml eller mere) lyseres celler, som starter mitose. Ved lave

koncentrationer (0,3 til 10 mikrogram/ml) forhindres celler i at starte profase.

Sammensætning af mikrotubuli er ikke påvirket. Den dominerende makromolekylære

virkning af etoposid lader til at være ruptur af dobbeltstrengen ved en interaktion med

DNA-topoisomerase II eller ved dannelse af frie radikaler. Etoposid er blevet påvist at

forårsage metafasestop i fibroblaster hos kyllinger.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

dk_hum_30565_spc.doc

Side 12 af 16

Efter enten intravenøs infusion eller administration af orale kapsler udviser C

- og AUC-

værdierne en markant variabilitet hos den enkelte forsøgsperson og mellem

forsøgspersoner.

Fordeling

De gennemsnitlige fordelingsvolumener ved steady state rækker fra 18 til 29 liter. Etoposid

udviser lav penetrering i cerebrospinalvæsken. In vitro er etoposid i høj grad proteinbundet

(97 %) til plasmaproteiner hos mennesker.

Bindingsforholdet af etoposid korrelerer direkte med serumalbumin hos kræftpatienter og

normale raske forsøgspersoner (se pkt. 4.4). Den ubundne fraktion af etoposid korrelerer

signifikant med bilirubin hos kræftpatienter.

Biotransformation

Hydroxysyre-metabolitten [4' dimethyl-epipodofylinsyre-9-(4,6 0-ethyliden-β-D-

glucopyranosid)], som dannes ved at åbne lactonringen, findes i urinen hos voksne og

børn. Det findes også i human plasma, antageligt som transisomer. Glucuronid og/eller

sulfatkonjugater af etoposid udskilles ligeledes i urinen hos mennesker. Endvidere finder

O-demethylering af dimethoxyphenol-ringen sted gennem CYP450 3A4-isoenzym-

pathwayen, så det tilsvarende katekolamin produceres.

Elimination

Ved intravenøs administration kan dispositionen af etoposid bedst beskrives som en

bifasisk proces med en halveringstid i fordelingsfasen på 1,5 timer og en

eliminationshalveringstid for den terminale fase på mellem 4 og 11 timer. Værdier for total

clearance fra kroppen rækker fra 33 til 48 ml/min eller 16 til 36 ml/m

og er ligesom

eliminationshalveringstiden for den terminale fase uafhængige af dosen i et dosisområde

på 100 til 600 mg/m

. Efter intravenøs administration af

C etoposid (100 til 124 mg/m

var den gennemsnitlige genvinding af radioaktivitet i urinen 56 % (45 % af dosen blev

udskilt som etoposid), mens genvinding af radioaktivitet i afføringen var 44 % af den

administrerede dosis efter 120 timer.

Linearitet/non-linearitet

Værdier for total clearance fra kroppen og eliminationshalveringstiden for den terminale

fase er uafhængige af dosen i et dosisområde på 100 til 600 mg/m

. I det samme

dosisområde tiltager områderne under kurverne plasmakoncentration vs. tid (AUC) og

værdierne for den maksimale plasmakoncentration (C

) lineært i forhold til dosis.

Nedsat nyrefunktion

Patienter med nedsat nyrefunktion, som får etoposid, har udvist reduceret total clearance

fra kroppen, øget AUC og et højere fordelingsvolumen i steady state (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Hos voksne kræftpatienter med leverfunktionssvigt er den totale clearance af etoposid fra

kroppen ikke reduceret.

Ældre population

Omend der er blevet observeret mindre forskelle i farmakokinetiske parametre mellem

patienter på ≤ 65 år og > 65 år, betragtes disse ikke som klinisk signifikante.

Pædiatrisk population

dk_hum_30565_spc.doc

Side 13 af 16

Hos børn udskilles cirka 55 % af dosen i urinen som etoposid i løbet af 24 timer.

Gennemsnitlig renal clearance af etoposid er 7 til 10 ml/min/m

eller cirka 35 % af

kroppens totale clearance i et dosisområde på 80 til 600 mg/m

. Etoposid elimineres derfor

gennem både renale og ikke-renale processer, dvs. gennem stofskiftet og galden.

Nyresygdoms indvirkning på clearance af etoposid fra plasma kendes ikke for børn. Hos

børn er forhøjede SGTP-niveauer forbundet med reduceret total clearance af det aktive stof

fra kroppen. Tidligere brug af cisplatin kan også resultere i en reduktion i total clearance af

etoposid fra kroppen hos børn.

En omvendt sammenhæng mellem albuminniveauer i plasma og renal clearance af

etoposid ses hos børn.

Køn

Omend der er blevet observeret mindre forskelle i farmakokinetiske parametre mellem

kønnene, betragtes disse ikke som klinisk signifikante.

Lægemiddelinteraktioner

I et studie af indvirkningen af andre behandlingsmidler på in vitro-binding af

C etoposid

til humane serumproteiner, fortrængte kun phenylbutazon, natriumsalicylat og

acetylsalicylsyre proteinbundet etoposid ved koncentrationer generelt set in vivo (se pkt.

4.5).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Kronisk toksicitet

Anæmi, leukopeni og trombocytopeni blev observeret hos rotter og mus, mens hunde

havde mild reversibel forværring af lever- og nyrefunktioner. Dosismultiplikatoren (baseret

på mg/m

-doser) for disse fund ved niveauet uden observerede bivirkninger var i de

prækliniske studier ≥ cirka 0,05 gange sammenlignet med den højeste kliniske dosis.

Dyrearterne i prækliniske studier har historisk været mere følsomme over for cytotoksiske

stoffer end mennesker. Testesatrofi, ophør af sædudvikling og retarderet vækst blev

rapporteret hos rotter og mus.

Mutagenicitet

Etoposid er mutagen i pattedyrsceller.

Reproduktionstoksicitet

Etoposid var i dyreforsøg forbundet med dosisrelateret embryotoksicitet og teratogenicitet.

Karcinogenicitet

På grund af dets virkningsmekanisme bør etoposid betragtes som et muligt karcinogen for

mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzylalkohol

Ethanol 96 % (v/v)

Vandfri citronsyre

Macrogol 300

dk_hum_30565_spc.doc

Side 14 af 16

Polysorbat 80

6.2

Uforligeligheder

Etoposid "Ebewe" bør ikke blandes fysisk med andre lægemidler undtagen med de

lægemidler der beskrives i pkt. 6.6. Det er rapporteret, at plastikbeholdere af akryl eller ABS

polymer er revnet, når de anvendes med ufortyndet Etoposid "Ebewe" koncentrat til

infusionsvæske, opløsning 20 mg/ml. Dette er ikke rapporteret for Etoposid "Ebewe" efter

fortynding af koncentratet til infusionsvæske, opløsning i henhold til instruktionen.

6.3

Opbevaringstid

3 år (før rekonstituering).

Fortyndede opløsninger: 24 timer.

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet efter ibrugtagning i 24 timer ved almindelig

rumtemperatur. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør det fortyndede lægemiddel

anvendes straks. Hvis produktet ikke anvendes øjeblikkeligt, er opbevaringstiden efter

åbning og opbevaringsforholdene før anvendelse brugerens ansvar. Opbevaringstiden bør

normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8 ºC, medmindre fortyndingen er sket under

kontrollerede og godkendte aseptiske forhold. Se pkt. 6.6.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC. Opbevares i den originale yderpakning.

For opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Brune hætteglas (type I) i henhold til Ph. Eur.

Etoposid "Ebewe" fås i enkeltpakning, der indeholder 1 hætteglas (med 50 mg/2,5 ml, 100

mg/5 ml, 200 mg/10 ml, 400 mg/20 ml eller 1000 mg/50 ml).

Etoposid "Ebewe" fås i multipakninger, der indeholder 5 eller 10 hætteglas (med 50 mg/2,5

ml, 100 mg/5 ml, 200 mg/10 ml, 400 mg/20 ml eller 1000 mg/50 ml).

Hætteglassene er lukket med fluorpolymer-coatede chlorbutylgummipropper i henhold til Ph.

Eur.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Arbejdstilsynets regler om håndtering af cytostatika bør følges.

Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.

Umiddelbart inden administration skal den krævede dosis af Etoposid "Ebewe" fortyndes i

5 % glukoseopløsning eller 0,9 % natriumchloridopløsning til injektion for at opnå

koncentrationer fra 0,2 til 0,4 mg/ml, normalt højst 0,25 mg/ml til den endelige

koncentration. Opløsningen indgives derefter som en intravenøs infusion over en periode

på mindst 30 minutter.

dk_hum_30565_spc.doc

Side 15 af 16

Koncentrationen af etoposid i brugsfærdig infusionsvæske bør ikke overstige 0,4 mg/ml på

grund af risiko for udfældning.

Som for andre potentielle cytotoksiske forbindelser skal der udvises forsigtighed, når der

arbejdes med etoposid (handsker, maske, kittel). Kontakt med hud og slimhinder skal undgås.

Hvis etoposid kommer i kontakt med hud, afvaskes med vand.

Kun til intravenøs anvendelse.

Kun til engangsbrug.

Ubrugt opløsning skal destrueres.

Kanyler, beholdere, absorberende materiale, opløsning og ethvert kontamineret materiale skal

anbringes i en hertil egnet tæt beholder og brændes i henhold til lokale retningslinier.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinier.

Kun klare opløsninger helt fri for partikler bør anvendes.

Cytostatika må ikke anvendes af gravidt personale.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Mondseestrasse 11

4866 Unterach

Østrig

Repræsentant

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

30565

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. marts 2001

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. januar 2019

dk_hum_30565_spc.doc

Side 16 af 16

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information