Estrogel 0,6 mg/g gel

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
ESTRADIOL
Tilgængelig fra:
Besins Healthcare Ireland Ltd.
ATC-kode:
G03CA03
INN (International Name):
ESTRADIOL
Dosering:
0,6 mg/g
Lægemiddelform:
gel
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
15779
Autorisation dato:
1994-10-05

Indlægsseddel: Information til brugeren

Utrogestan 100 mg kapsler, bløde

progesteron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Utrogestan

Sådan skal du tage Utrogestan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1.

Virkning og anvendelse

Utrogestan er et lægemiddel, som anvendes hos kvinder omkring og efter overgangsalderen.

Utrogestan indeholder et hormon, der kaldes progesteron. Utrogestan anvendes sammen med et

andet lægemiddel, som indeholder østrogen. Kombinationen af Utrogestan og østrogen tilhører

en gruppe af lægemidler, som kaldes hormonsubstitutionsbehandling (HRT).

Utrogestan sammen med østrogen anvendes til mindske de symptomer, der kommer omkring

og efter overgangsalderen. I forbindelse med overgangsalderen aftager kroppens produktion af

progesteron og østrogen gradvist. HRT erstatter disse hormoner og er med til at lindre

symptomerne på overgangsalderen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Utrogestan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Utrogestan:

hvis du er allergisk over for progesteron eller et af de øvrige indholdsstoffer i Utrogestan

(angivet i afsnit 6),

hvis du har blødning fra skeden uden kendt årsag,

hvis du har brystkræft eller kræft i kønsorganerne,

hvis du har en blodprop i en overfladisk vene (tromboflebit),

hvis du har lidelser forbundet med blodpropper,

hvis du har blødning i hjernen,

hvis du har en sjælden stofskiftesygdom kaldet ”porfyri”, der er arvelig,

hvis du har svære leversygdomme, f.eks. gulsot, leverbetændelse, levercelletumorer, Rotor

syndrom og Dubin-Johnson syndrom,

hvis du har en sygdom, der påvirkes af steroider, f.eks. herpes under graviditeten, gulsot

under graviditeten, en sygdom i mellemøret kaldet otosklerose, svær kløe,

hvis du har et

slagtilfælde.

Hvis nogen af ovenstående lidelser forekommer for første gang ved brug af Utrogestan, skal du

øjeblikkeligt stoppe med at bruge medicinen og straks kontakte din læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Utrogestan er ikke et præventionsmiddel. Spørg din læge til råds vedrørende brug af prævention.

Utrogestan bør ikke anvendes i tilfælde af spontan abort eller missed abortion (abort, hvor kroppen

ikke har afvist fosteret endnu).

Inden du begynder behandling med HRT, bør du fortælle din læge om de sygdomme, du eller

din nærmeste familie har. Din læge kan foretage en helbredsundersøgelse, som vil omfatte en

brystundersøgelse og/eller en gynækologisk undersøgelse, hvis dette er nødvendigt.

Når du er begyndt at tage Utrogestan, skal du undersøges regelmæssigt af lægen (mindst en gang

om året). I forbindelse med disse undersøgelser bør du sammen med din læge afklare, om fordelene

ved behandlingen med Utrogestan opvejer risikoen.

Hvis du har en hjerte-kar-sygdom vil lægen overvåge dig nøje, der er en let forøget risiko for at få

hjerte-kar-sygdomme ved indtagelse af p-piller, som indeholder østrogen/gestagen.

Der er en øget risiko for blodpropper i venerne ved brug af p-piller og orale HRT-præparater, som

indeholder østrogen. Virkningen af ren progesteron i HRT-behandling kendes ikke.

Hvis du oplever gennembrudsblødning, andre uregelmæssige blødninger eller blødninger fra

skeden uden kendt årsag, skal du kontakte lægen, da årsagen hertil bør undersøges.

Du kan opleve forbigående døsighed eller svimmelhed 1-4 timer efter indtagelse af Utrogestan.

Dette kan undgås ved at tage 200 mg dosis ved sengetid.

Fortæl det til din læge, hvis du har eller har oplevet nogle af følgende problemer, før du begynder

behandlingen:

lidelser, der kan forværres af væskeophobning, f.eks. hjertelidelser, nyrelidelser, epilepsi,

migræne, astma

tidligere tilfælde af depression

lette til moderate leverproblemer

migræne

lidelser forbundet med blodpropper

sukkersyge.

Der kan nogle gange ses misfarvning af huden (chloasma – graviditetspletter). Hvis du har tendens

til dette, må du ikke udsætte huden for naturligt eller kunstigt sollys, da det kan forværre tilstanden.

Brug af anden medicin sammen med Utrogestan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager:

medicin mod epilepsi (barbiturater, hydantoiner og carbamazepin), da virkningen af Utrogestan

kan nedsættes

medicin mod tuberkulose (rifampicin), da virkningen af Utrogestan kan nedsættes

aktivt kul, da virkningen af Utrogestan kan nedsættes

medicin, der undertrykker immunforsvaret (cyclosporin), da Utrogestan kan øge virkningen af

denne medicin

medicin mod astma eller bakterielle infektioner (teofyllin, troleandomycin), da Utrogestan kan

øge virkningen af denne medicin

medicin mod svamp (ketoconazol), da virkningen af Utrogestan kan øges.

Laboratorieprøver

Fortæl din læge eller laboratoriepersonalet, at du tager Utrogestan, hvis du skal have taget

blodprøver, da denne medicin kan have indvirkning på visse prøver.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du bør ikke tage Utrogestan, hvis du er gravid.

Du bør ikke tage Utrogestan, hvis du ammer. Utrogestan udskilles i modermælken og det vides

ikke, om det kan påvirke det ammende barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle enkelte personer kan opleve søvnighed og svimmelhed, når de tager Utrogestan, hvilket kan

påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis kapslerne tages ved sengetid, bliver risikoen for påvirkning i løbet af dagen reduceret.

3.

Sådan skal du tage Utrogestan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er 2 kapsler (200 mg) dagligt i mindst 12 dage pr. måned. Hele dosen

(200 mg) bør tages ved sengetid. Herefter vil du normalt få et par dage med bortfaldsblødning

(som en menstruation). Hvis du får problemer med bortfaldsblødningen, vil din læge måske ændre

måden, du tager Utrogestan på. Dette kan hjælpe med at mindske bortfaldsblødningen.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at give større doser af Utrogestan (f.eks. 300 mg dagligt).

Doser på 300 mg bør tages 2 gange dagligt, dvs. 1 kapsel om morgenen og 2 kapsler ved sengetid.

Slug kapslen hel sammen med et glas vand.

Hvis du har taget for meget Utrogestan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Utrogestan end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, døsighed og svimmelhed.

Hvis du har glemt at tage Utrogestan

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er

ved at være tid til den næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Utrogestan

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Brystsmerter.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Nervøsitet.

Nedsat koncentrationsevne.

Personlighedsforstyrrelser.

Svimmelhed.

Hovedpine.

Forhøjet blodtryk.

Infektioner i de øvre luftveje.

Hjertebanken.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Blodpropper (slagtilfælde, blodprop i øjet).

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre en 1 ud af 10.000 behandlede):

Overfølsomhedsreaktioner.

Søvnighed.

Utilpashed.

Synsforstyrrelser.

Kvalme.

Ikke alvorlige leverforstyrrelser, som forsvinder igen.

Brystspænding.

Forkortning af cyklus.

Pletblødning.

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):

Betændelse i skeden.

Urinvejsinfektioner.

Brystkræft.

Blodmangel (anæmi).

Vægtændringer.

Depression.

Søvnløshed.

Sløvhed.

Blodprop i en overfladisk vene.

Blodprop i lungen.

Mavesmerter.

Oppustethed.

Forstoppelse.

Opkastning.

Diarré.

Nældefeber.

Kløe.

Ødem.

Udslæt.

Akne.

Udslæt med røde/lilla pletter på huden (purpura).

Muskelsmerter.

Rygsmerter.

Lægkramper.

Natlige vandladninger.

Fravær af menstruation.

Udskudt menstruation.

Menstruationssmerter.

Påvirkning af livmoderhalsen (cervikal erosion).

Udflåd fra skeden.

Træthed.

Nedsat evne til at omsætte sukker i kroppen (nedsat glucosetolerans).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Utrogestan

indeholder:

Aktivt stof: Progesteron. Hver kapsel indeholder 100 mg progesteron.

Øvrige indholdsstoffer: Solsikkeolie, soyabønnelecitin, gelatine, glycerol og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Utrogestan 100 mg kapsler er bløde og hvide.

De fås i en æsker indeholdende blisterstrips med 30 kapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Besins Healthcare

Avenue Louise 287

1050

Bruxelles

Belgien

Fremstiller

BESINS MANUFACTURING BELGIUM

Groot Bijgaardenstraat 128

1620

Drogenbos

Belgien

eller

CYNDEA PHARMA

Oligono Industrial Emiliano Revilla Sanz

Avenida de Agreda, 31

Olvega 42110 (Soria)

Spanies

Denne indlægsseddel blev senest ændret 18.12.2019

8. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Estrogel, gel

0.

D.SP.NR.

9081

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Estrogel

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g gel indeholder 0,6 mg estradiol.

Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Gel.

Klar, farveløs eller næsten farveløs gel med en lugt af alkohol.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hormonsubstitutionsbehandling

(HRT)

symptomer

østrogenmangel

postmenopausale kvinder.

Forebyggelse af osteoporose hos postmenopausale kvinder, som har en forøget risiko for

knoglebrud og hvor forebyggende behandling med andre lægemidler ikke tåles eller er

kontraindiceret. Se også pkt. 4.4.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Kvinder, der ikke i forvejen er i hormonal substitutionsbehandling (HRT), skal doseres

efter lægens vurdering. Afhængigt af symptomer vil startdosis være:

1 - 2 doser (pump) fra doseringspumpen dagligt (0,75 – 1,5 mg).

Kvinder, der skifter fra anden HRT behandling bør påbegynde Estrogelbehandling efter

afsluttet gestagencyklus. Kvinder, der har fået foretaget hysterektomi, kan påbegynde

behandling dagen efter forrige behandling er afsluttet.

15779_spc.doc

Side 1 af 15

Både ved påbegyndt og fortsat behandling af postmenopausale symptomer bør den laveste,

effektive dosis og det korteste tidsrum anvendes (se også pkt. 4.4).

Dosis bør justeres individuelt baseret på respons. Tilstrækkelig effekt opnås sædvanligvis

med en dosis på 1,5 mg estradiol én gang dagligt, men dosis kan øges til højst 3 mg én

gang dagligt, hvis det skønnes nødvendigt.

Et pump fra doseringspumpen svarer til 0,75 mg estradiol.

Hos kvinder med intakt livmoder skal behandlingen kombineres med gestagen indgivet

over en periode på mindst 12 til 14 dage med 1 måneds interval. Blødning forekommer

sædvanligvis når gestagenbehandling stoppes (se også pkt. 4.4).

Til kvinder, der har fået fjernet livmoderen anbefales gestagen kun i tilfælde af tidligere

endometriose.

Gelen fordeles over et stort hudområde f.eks. skuldre, arme, lår eller mave. Områderne på

og omkring bryster samt kønsorgan bør undgås. Da gelen indeholder 96 % ethanol, bør den

ikke appliceres på irriteret eller ødelagt hud.

Gelen bør tørre i cirka 3 minutter før huden dækkes af tøj. Gelen misfarver ikke tøjet.

Det er ikke nødvendigt at erstatte en glemt dosis. Der kan forekomme

gennembrudsblødning og pletblødning, hvis en dosis glemmes.

Det første pump i doseringspumpen bør ikke anvendes, da det kan være en lidt mindre

mængde end planlagt dosering.

4.3

Kontraindikationer

Kendt, tidligere brystcancer eller mistanke om brystcancer.

Kendt eller mistænkt østrogenafhængige maligne tumorer, f. eks. endometriecancer.

Udiagnosticeret genitalblødning.

Ubehandlet endometriehyperplasi.

Tidligere idiopatisk eller aktuel venøs tromboembolisme (dyb venetrombose,

lungeemboli).

Kendte trombofilisygdomme (f.eks. protein C, protein S eller antithrombin mangel, se

pkt. 4.4)

Aktuel eller nylig overstået tromboembolisk sygdom (f.eks. angina, myokardieinfarkt).

Akut leversygdom eller anamnese med leversygdom, så længe leverfunktionsprøver

ikke er normaliseret.

Porfyri.

Overfølsomhed over for det aktive stof eller overfor et eller flere af hjælpestof-ferne

anført i pkt 6.1.

15779_spc.doc

Side 2 af 15

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Til behandling af postmenopausale symptomer bør hormonsubstitution kun initieres for at

lindre symptomer, der påvirker livskvaliteten negativt. I alle tilfælde bør der foretages en

nøje vurdering af fordele og risici mindst én gang om året, og

hormonsubstitutionsbehandling bør kun fortsætte, så længe fordelen opvejer risikoen.

Evidens for risici i forbindelse med HRT til behandling af præmatur menopause er

begrænset. På grund af det lave niveau for absolut risiko hos yngre kvinder, kan

afvejningen af fordele og risici hos disse kvinder dog være mere favorabel end hos ældre

kvinder.

Lægeundersøgelser/opfølgning

Før behandling med HRT startes eller genoptages bør der optages en komplet anamnese og

indhentes oplysninger om familiær disposition. I henhold hertil bør der foretages en

objektiv undersøgelse (inklusiv bækken og bryst), og resultatet sammenholdes med

kontraindikationer og advarsler for brug. Regelmæssig kontrol anbefales under

behandlingen; hvor ofte og hvordan afhænger af den enkelte kvinde. Kvinder bør lære,

hvilken slags forandringer i brystet, som bør rapporteres til en læge eller sygeplejerske.

Undersøgelser inklusiv mammografi, bør foretages i henhold til gældende

screeningspraksis, tilpasset behovet herfor hos den enkelte kvinde.

Tilstande, der kræver overvågning:

Patienten bør overvåges grundigt, såfremt nogle af følgende tilstande er til stede, har været

til stede og/eller har været forværret under graviditet eller tidligere hormonbehandling. Det

skal tages i betragtning, at disse tilstande i sjældne tilfælde kan fremkomme igen eller

forværres under behandling med Estrogel:

Leiomyoma (uterus fibromer) eller endometriose.

Anamnese med eller risikofaktorer for tromboemboliske sygdomme (se nedenfor).

Risikofaktorer for østrogenafhængige tumorer, f.eks. 1. grads arvelighed for

brystcancer.

Hypertension.

Leversygdomme (f.eks. leveradenom).

Diabetes mellitus med eller uden vaskulære involvering.

Galdesten.

Migræne eller (svær) hovedpine.

Systemisk lupus erythematosus.

Endometriehyperplasi i anamnesen ( (se nedenfor).

Epilepsi.

Astma.

Otosklerose.

Arvelig angioødem.

Årsager til øjeblikkelig seponering af behandlingen:

Behandlingen bør seponeres i tilfælde af, at en kontraindikation konstateres, og i de

følgende situationer:

Gulsot eller svækkelse af leverfunktion.

Signifikant forøgelse af blodtryk.

Nyt anfald af migræne-lignende hovedpine.

Graviditet.

15779_spc.doc

Side 3 af 15

Endometriehyperplasi og karcinom:

Hos kvinder med en intakt livmoder er risikoen for endometriehyperplasi og karcinom

forhøjet, når østrogener administreres alene i længere tid ad gangen. Den rapporterede

øgning i risikoen for endometriecancer hos brugere, der kun tager østrogen, varierer fra 2

til 12 gange større end hos ikke-brugere, afhængig af behandlingsvarigheden og

østrogendosis (se pkt. 4.8). Efter endt behandling kan risikoen forblive med at være

forhøjet i mindst 10 år.

Tilføjelsen af progestogen cyklisk i mindst 12 dage pr. måned/28-dages cyklus eller

kontinuerlig kombinationsbehandling med østrogen-progestogen hos ikke-

hysterektomerede kvinder, forebygger den ekstra risiko forbundet med

hormonsubstitutionsbehandlinger, der kun består af østrogen.

For perorale doser estradiol > 2 mg, konjugerede equine østrogener >0,625 mg og plaster

>50

g/dag er endometriebeskyttelsen ved kombination med et progestagen ikke

undersøgt.

Der kan forekomme gennembrudsblødning og pletblødning i de første

behandlingsmåneder. Såfremt gennembrudsblødning eller pletblødning optræder efter

nogen tids behandling eller fortsætter efter seponering af behandling, bør årsagen hertil

undersøges, hvilket kan inkludere endometriebiopsi, for at udelukke malignitet i

endometriet.

Østrogen stimulation alene, kan medføre præmalign eller malign transformering af

endometriosens restfokus. Det bør derfor overvejes at kombinere progestagener og

østrogensubstitutionsbehandling hos kvinder, som har fået foretaget hysterektomi på grund

af endometriose, hvis man ved, de har endometriose rest.

Brystcancer:

Et randomiseret, placebokontrolleret forsøg, WHI-studiet (the Women’s Health Initiative

study) og epidemiologiske studier inklusiv MWS-studiet (the Million Women Study) har

vist, at kvinder, der tager østrogen, østrogen-gestagen kombinationer eller tibolon som

HRT i flere år, har en øget risiko for brystcancer (se pkt. 4.8).

For alle HRT produkter bliver en øget risiko tydelig efter få års behandling og stiger med

behandlingsvarigheden; men den vender tilbage til udgangspunktet få år (højst 5) efter

ophørt behandling.

I MWS-studiet var den relative risiko for brystcancer med konjugeret equin østrogen

(CEE) eller estradiol (E2) større, når behandlingen var kombineret med gestagen, hvad

enten dette var sekventielt eller kontinuerligt og uanset typen af gestagen. Der var ingen

forskelle i risici mellem forskellige administrationsveje.

I WHI-studiet var behandling med kontinuerlig, kombineret konjugeret equin østrogen og

medroxyprogesteronacetat (CEE + MPA) forbundet med brystcancere, som var lidt større

og lidt oftere havde lokale lymfeknudemetastaser sammenlignet med placebo.

HRT, specielt kombineret østrogen-gestagen behandling, øger densiteten af brystvævet på

mammografibilleder, hvilket vanskeliggør den radiologiske diagnostik af brystcancer.

15779_spc.doc

Side 4 af 15

Ovariecancer

Ovariecancer er langt mere sjælden end brystcancer Epidemiologisk evidens fra en omfat-

tende meta-analyse tyder på, at riskoen er let forhøjet hos kvinder, der tager HRT med øs-

trogen alene eller med kombineret østrogen og gestagen. Den let forhøjede risiko ses inden

for 5 års behandling og aftager gradvist efter seponering.

Visse andre studier, herunder WHI-studiet, tyder på, at brug af kombinerede HRT-

præparater kan være forbundet med en lignende eller en lidt mindre risiko (se pkt. 4.8).

Venøs tromboembolisme:

Hormonsubstitutionsbehandling er associeret med en 1,3 – 3 gange højere risiko for

udvikling af venøs tromboembolisme (VTE), det vil sige dyb venetrombose eller

lungeemboli. Et randomiseret kontrolleret studie og epidemiologiske studier påviste en 2-

til 3-dobling af risikoen for brugere sammenlignet med ikke-brugere. For ikke-brugere

anslås det, at antallet af tilfælde af venøs tromboembolisme i en periode på 5 år er ca. 3 for

hver 1.000 kvinder i alderen 50-59 år og 8 for hver 1.000 kvinder i alderen 60-69 år. Det

anslås, at antallet af tilfælde af venøs tromboembolisme hos sunde kvinder, som er i

hormonsubstitutionsbehandling i 5 år, over en periode på 5 år vil stige med mellem 2 og 6

(bedste estimat = 4) tilfælde pr. 1.000 kvinder i alderen 50-59 år og mellem 5 og 15 (bedste

estimat = 9) tilfælde pr. 1.000 kvinder i alderen 60-69 år. Sandsynligheden for sådanne

hændelser er større i det første behandlingsår med hormonsubstitutionsbehandling end

senere.

Alment accepterede risikofaktorer for venøs tromboembolisme omfatter anvendelse af

østrogener, fremskreden alder, større kirurgiske indgreb, langvarig immobilisering, fedme

(BMI >30 kg/m

), graviditet/postpartum-perioden, systemisk lupus erythematosus (SLE)

og cancer. Der er ikke konsensus omkring betydningen af åreknuder ved venøs

tromboembolisme.

Patienter med en anamnese med recidiverende venøs tromboembolisme eller patienter med

kendte tromboemboliske tilstande har en øget risiko for venøs tromboembolisme. Det bør

undersøges, om der er egen eller stærk familiær anamnese med tromboembolisme eller

tilbagevendende spontan abort for at kunne udelukke tromboembolisk predisposition.

Anvendelse af hormonsubstitutionsbehandling til sådanne patienter skal anses som en

kontraindikation, indtil der foreligger en grundig evaluering af tromboemboliske faktorer,

eller behandling med antikoagulantia er påbegyndt. Det kræver grundige overvejelser af

fordele/ ulemper, før hormonsubstitutionsbehandling anvendes til kvinder, som allerede er

i behandling med antikoagulantia.

Risikoen for venøs tromboembolisme kan stige midlertidigt ved langvarig immobilisering,

større trauma eller større operation. Der skal, som ved alle postoperative patienter, nøje

overvejes sygdomsforebyggelse for at forhindre, at venøs tromboembolisme opstår efter

operation. I tilfælde, hvor det er sandsynligt, at langvarig immobilisering vil efterfølge en

elektiv kirurgi, specielt abdominal kirurgi eller ortopædisk kirurgi på underekstremiteterne,

bør det overvejes at seponere hormonsubstitutionsbehandlingen midlertidigt i 4 til 6 uger

før, hvis det er muligt. Behandlingen bør ikke påbegyndes igen, før kvinden er

fuldstændigt mobiliseret.

Behandlingen bør seponeres, såfremt der opstår venøs tromboembolisme efter påbegyndt

behandling. Patienter bør informeres om, at de skal kontakte deres praktiserende læge

15779_spc.doc

Side 5 af 15

øjeblikkeligt ved mistanke om mulige tromboemboliske symptomer (f.eks. smertefuld

hævelse af ben, pludselig brystsmerte, dyspnø).

Lidelser i koronararterierne (CAD):

Der findes ingen evidens fra randomiserede, kontrollerede undersøgelser for beskyttelse

mod myokardieinfarkt hos kvinder med eller uden CAD, som fik en

hormonsubstitutionsbehandling med en kombination af østrogen-progestogen eller kun

med østrogen.

Kombineret østrogen-progestogenbehandling

Den relative risiko for CAD ved anvendelse af kombineret hormonsubstitutionsbehandling

med østrogen+progestogen er let forhøjet. Da den absolutte risiko ved baseline for CAD er

stærkt afhængig af alder, er antallet af ekstra tilfælde af CAD, der skyldes anvendelse af

østrogen+progestogen meget lav hos raske kvinder tæt på menopause, men vil stige med

mere fremskreden alder.

Østrogenbehandling alene

Der blev ikke fundet nogen forhøjet risiko for CAD i randomiserede, kontrollerede data fra

hysterektomerede kvinder, som fik hormonsubstitutionsbehandling, som kun indeholdt

østrogen.

Slagtilfælde:

Kombineret behandling med østrogen-progestogen og behandling kun med østrogen er

forbundet med en op til 1,5 gange forøget risiko for iskæmisk slagtilfælde. Den relative

risiko ændres ikke med alder og tid efter menopause. Da risikoen for slagtilfælde er stærkt

afhængig af alder, vil den samlede risiko for slagtilfælde hos kvinder, der bruger

hormonsubstitutionsbehandling, forhøjes med alderen (se pkt. 4.8).

Andre forhold:

Østrogen kan forårsage væskeophobning, og patienter med kardial eller renal dysfunktion

bør derfor overvåges nøje. Patienter med terminal nyreinsufficiens skal ligeledes overvåges

nøje, idet det må forventes, at plasmakoncentrationen af de aktive komponenter af Estrogel

øges.

Kvinder med familiær hypertriglyceridæmi bør følges omhyggeligt under østrogen

substitution eller behandling med HRT, da der er set sjældne tilfælde af massiv forhøjelse

af plasma triglycerider, som har ført til pankreatitis i forbindelse med østrogenbehandling.

Østrogener øger thyroxinbindende globulin (TBG), hvilket medfører øget total

thyreoideahormon målt ved proteinbundet jodid (PBI), T4 niveauer (ved kolonne- eller

radio-immunoassay) eller T3 niveauer (radioimmunoassay). T3-resinoptagelsen er nedsat,

hvilket afspejles i forhøjet TBG. Koncentrationen af frit T4 og T3 er uforandret. Andre

bindende proteiner kan være forhøjet i serum, fx kortikoidbindende globulin (CBG),

kønshormonbindende globulin (SHBG), hvilket medfører henholdsvis en forøgelse af

cirkulerende kortikosteroider og af kønshormoner. Frie eller biologisk aktive

hormonkoncentrationer er uforandret. Andre plasma proteiner kan være forhøjet

(angiotensinogen/ reninsubstrat, alpha-I-antitrypsin, ceruloplasmin).

Pigmentforandringer (chloasma) kan forekomme, især hos kvinder der tidligere har lidt af

pigmentforandringer under graviditeten. Kvinder med tendens til chloasma, bør minimere

eksponeringen til sol og ultraviolet stråling mens de er i behandling med HRT produkter.

15779_spc.doc

Side 6 af 15

Der er ingen konkluderende evidens for forbedring af den kognitive funktion. WHI-studiet

viste nogen evidens for en øget risiko for mulig demens hos kvinder, som påbegyndte

behandling med kontinuerlig, kombineret CEE og MPA efter 65 års alderen. Det er uvist,

om resultatet kan overføres til yngre postmenopausale kvinder eller andre HRT produkter

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Østrogeners metabolisme kan øges under samtidig behandling med stoffer, som er kendt

for at inducere lægemiddel-metaboliserende enzymer, specielt cytokrom P450-enzymer,

som f.eks. antiepileptika (phenobarbital, fenytoin og karbamazepin)) og visse antiinfektiva

(rifampicin, rifabutin, nevirapin og efavirenz).

Selvom ritonavir og nelfinavir er kendt som stærke hæmmere af lægemiddelmetabo-

liserende enzymer, har de inducerende egenskaber, når de anvendes sammen med

steroidhormoner.

Ved topikal applikation undgås first-pass metabolismer i leveren og topikale østrogener er

derfor mindre påvirkede af enzyminducerende stoffer end orale hormoner.

Naturlægemidler indeholdende prikbladet perikum (hypericum perforatum) kan også

inducere metabolisme af østrogener.

Klinisk kan en øget metabolisme af østrogen og gestagen medføre nedsat effekt og

ændringer i den uterine blødningsprofil.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Estrogel er ikke indiceret under graviditet.

Hvis graviditet indtræffer under behandling med Estrogel bør behandlingen straks

seponeres. Resultaterne af de fleste epidemiologiske studier hidtil vedrørende utilsigtet

fostereksponering af østrogener tyder ikke på nogen teratogen eller føtotoksisk effekt.

Amning:

Estrogel er ikke indiceret under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Estrogel påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Gennem de første få måneders behandling, kan bivirkninger som pletblødning, brystømhed

og brystforstørrelse forekomme. Disse er oftest forbigående bivirkninger, og de fleste af disse

aftager under kontinuerlig behandling. Tabellen nedenfor angiver bivirkninger opsamlet i

kliniske studier samt bivirkninger rapporteret efter markedsføring af produktet (post

marketing). Bivirkningerne blev opsamlet i 3 fase III kliniske studier (n=611) og blev

inkluderet når bivirkningen blev anset for muligvis at være relateret til behandlingen med 50

µg estradiol daglig eller 100 µg/dag transdermalt estradiol.

Det er forventet at omkring 76 % af patienterne oplever en bivirkning. Bivirkninger som

reaktioner på applikationsstedet samt brystsmerter forekommer hos mere end 10 % af

patienterne i de kliniske studier.

15779_spc.doc

Side 7 af 15

Bivirkninger set i kliniske studier

Almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100)

Blod og

lymfesystem

Purpura

Metabolisme og

ernæring

Ødem, vægtøgning

Hyperkolesterolæmi

Nervesystemet

Hovedpine, depression,

svimmelhed, nervøsitet,

sløvhed, øget svedtendens,

hedeture

Angst, apati, søvnløshed, følelsesmæssig

labilitet, koncentrationsbesvær, paræstesi,

eufori

, rysten

, agitation

Migræne

Øjne

Abnormt syn

, tørre øjne

Hjerte

Palpitation, hypertension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

, rhinitis

Mave-tarmkanalen

Kvalme, flatulens

Øget appetit, forstoppelse, dyspepsi

diaré

,rectale sygdomme

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Akne, alopeci, tør hud, godartet bryst

neoplasm, brystømhed, sygdom i

neglene

, hud nodulus

, hirsutisme

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Led-sygdomme, muskelkramper

Nyrer og urinveje

Øget vandladningsfrekvens, urin-

inkontinens, cystitis

, hæmaturi

misfarvning af urinen

Det reproduktive

system og mammae

Blødningsforstyrrelser,

vaginalt udflåd, sygdomme i

vagina

Ændringer i libido, benign endometrial

neoplasm, endometriehyperplasi,

sygdomme i uterus

1, forstørrede bryster

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstede

Pruritus på applikationsstedet,

smerter

Træthed, unormale laboratorietest

asteni

, feber

, influenza symptomer

utilpashed

1, overfladiskflebitis

Kun enkelte tilfælde er set i kliniske studier. Grundet den lave studie population (n=611),

kan det ikke bestemmes om frekvensen er ikke almindelig eller sjælden.

15779_spc.doc

Side 8 af 15

Bivirkninger set post-marketing.

Almindelig

(≥ 1/100 til <

1/10)

Ikke

almindelig

(≥ 1/1.000 til <

1/100)

Sjælden

(≥ 1/10.000 til <

1/1.000)

Meget sjælden

(<1/10.000, inkl.

enkeltstående

rapporter)

Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud

forhåndenværend

e data)

Benigne,

maligne og

uspecificere

de tumorer

(inkl. cyster

polypper)

Endometriecancer

hos kvinder med

intakt uterus,

brystcancer,

ovariecancer.

Blod og

lymfesyste

Østrogen +

progestin: Venøse

tromber hos

kvinder med intakt

uterus.

Immunsyste

Overfølsomhed

sreaktioner

Eksacerbation af

arvelig

angioødem.

Metabolism

e og

ernæring

Vægtøgning

eller vægttab

Psykiske

forstyrrelser

Nedtrykthed,

depression.

Angst, øget eller

nedsat libido

Nervesyste

Hovedpine.

Svimmelhed,

Migræne,

chorea.

Øjne

Synsforstyrrels

Intolerance

overfor

kontaktlinser

Hjerte

Palpitation

Østrogen +

progestin:

Myokardieinfarkt

og angina pectoris.

Cerebral iskæmi.

Vaskulære

sygdomme

Østrogen +

progestin:

Hypertension.

Luftveje,

thorax og

mediastinu

Astma.

Mave-

tarmkanalen

Mavesmerter

, kvalme,

Dyspepsi

Oppustethed,

opkastning,

Cholestatisk

gulsot.

Lever og

galdeveje

Galdeblærelide

lser.

15779_spc.doc

Side 9 af 15

Hud og

subkutane

væv

Udslæt,

pruritus

Erythema

nodosum,

urticaria

Melasma,

erythem,

hirsutisme, akne

Kontakt

dermatitis, eksem.

Knogler,

led, muskler

bindevæv

Muskelkramper

Nyrer og

urinveje

Cystitis, urin-

inkontinens,

reproduktiv

e system og

mammae

Blødningsfor

styrrelser,

dysmenorré,

Brystsmerter,

brystømhed,

ændringer i

libido, vaginal

candidiasis,

genitale

eruptioner,

genital

pruritus,

genital

moniliasis,

leukorré.

Brystforstørrels

e, fibrocystiske

brystforandringe

r, sekret fra

brystvorterne,

galactoré,

dysmenoré,

vaginal

sekretion,

premenstruelt

syndrom

Endometriehyperpl

asi.

Uterus fibrom.

Almene

symptomer

reaktioner

administrati

onsstedet

Væskeretentio

Træthed

Risiko for brystcancer

Der er blevet rapporteret en dobbelt så stor risiko for at få brystcancer diagnosticeret

hos kvinder, der behandles med kombineret østrogen-progestogen i over 5 år.

Enhver forøget risiko hos brugere af behandling kun med østrogen er væsentligt lavere

end hvad der ses hos brugere af kombinationer af østrogen-progestogen.

Risikoniveauet afhænger af anvendelsens varighed (se pkt. 4.4).

Resultater fra den største placebokontrollerede undersøgelse (WHI-undersøgelsen) og

den største epidemiologiske undersøgelse (MWS) er anført.

Million Women Study– estimeret yderligere risiko for brystcancer efter 5 års

anvendelse

Alder

interval

(år)

Yderligere tilfælde

pr. 1.000, som aldrig har

brugt

hormonsubstitutions-

behandling

over en 5-års periode*

Risikoforhold

Yderligere tilfælde pr. 1.000

brugere af

hormonsubstitutions-

behandling over 5 år

(95 % CI)

15779_spc.doc

Side 10 af 15

Hormonsubstitutionsbehandling kun med østrogen

50-65

9-12

1-2 (0-3)

Kombineret østrogen-progestogen

50-65

9-12

6 (5-7)

#Samlet risikoforhold. Risikoforholdet er ikke konstant, men vil forøges med forøget

behandlingsvarighed.

Bemærk: Da baggrundsforekomsten af brystcancer varierer pr. EU-land, vil antallet af

yderligere tilfælde af brystcancer også ændres proportionalt.

*Taget fra hyppigheder for forekomst ved baseline i udviklede lande

Amerikanske WHI-undersøgelser– yderligere risiko for brystcancer efter 5 års

anvendelse

Aldersinterval

(år)

Forekomst pr.

1.000 kvinder

i placeboarmen

over 5 år

Risikoforhold &

95 % CI

Yderligere tilfælde pr. 1.000

brugere af

hormonsubstitutionsbehandling

over 5 år (95 % CI)

CEE kun østrogen

50-79

0,8 (0,7 – 1,0)

-4 (-6 – 0)*

CEE+MPA østrogen & progestogen‡

50-79

1,2 (1,0 – 1,5)

+4 (0 – 9)

*WHI-undersøgelse af kvinder uden livmoder, som ikke viste en øget risiko for

brystcancer

‡ Når analyserne blev begrænset til kvinder, som ikke tidligere havde anvendt

hormonsubstitutionsbehandling inden undersøgelsen, var der ingen øget risiko under de

første 5 års behandling. Efter 5 år var risikoen højere end hos personer, der ikke anvender

hormonsubstitutionsbehandling.

Risiko for endometriecancer

Postmenopausale kvinder med en livmoder

Risikoen for endometriecancer er ca. 5 ud af 1.000 kvinder med en livmoder, og som ikke

anvender hormonsubstitutionsbehandling.

Hos kvinder med en livmoder frarådes anvendelse af hormonsubstitutionsbehandling kun

med østrogen, da det forøger risikoen for endometriecancer (se pkt. 4.4).

Afhængigt af varigheden af hormonsubstitutionsbehandling kun med østrogen og

østrogendosis varierede forøgelsen i risikoen for endometriecancer i epidemiologiske

undersøgelser med mellem 5 og 55 ekstra diagnosticerede tilfælde ud af 1.000 kvinder i

alderen 50 til 65 år.

Tilføjelse af progestogen til behandling kun med østrogen i mindst 12 dage pr. cyklus kan

forebygge denne forøgede risiko. I Million Women Study forøgede fem års kombineret

(sekventiel eller kontinuerlig) hormonsubstitutionsbehandling ikke risikoen for

endometriecancer (RR på 1,0 (0,8-1,2)).

Ovariecancer

HRT-behandling med østrogen alene eller med kombineret østrogen og gestagen harværet

associeret med en let forhøjet risiko for at få ovariecancer (se pkt. 4.4).

En meta-analyse fra 52 epidemiologiske studier viste en forhøjet risiko for ovariecancer

hos kvinder, der er i hormonsubstitutionsbehandling, sammenlignet med kvinder, der

15779_spc.doc

Side 11 af 15

aldrig har brugt HRT (RP 1,43, 95 %-KI 1,31-1,56). For kvinder i alderen 50-54 år, der har

taget HRT i 5 år, svarer det til ca. 1 yderligere tilfælde pr. 2.000 brugere. Blandt kvinder i

alderen 50-54 år, som ikke tager HRT, diagnosticeres ovariecancer hos ca. 2 ud af 2.000

kvinder i løbet af en periode på 5 år.

Risiko for venøs tromboembolisme

Hormonsubstitutionsbehandling er forbundet med en 1,3-3 gange større relativ risiko for at

udvikle venøs tromboembolisme (VTE), dvs. dyb venetrombose eller lungeemboli.

Forekomsten af en sådan hændelse er mere sandsynlig i løbet af det første år med

hormonbehandling (se pkt. 4.4). Resultaterne af WHI-undersøgelserne er anført:

WHI-undersøgelser– yderligere risiko for VTE i løbet af 5 års anvendelse

Aldersinterval

(år)

Forekomst pr.

1.000 kvinder i

placebo-

armen over 5 år

Risikoforhold og

95 % CI

Yderligere tilfælde pr.

1.000 brugere af

hormonsubstitutions-

behandling

Kun oralt østrogen*

50-59

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3-10)

Kombineret oralt østrogen-progestogen

50-59

2,3 (1,2-4,3)

1-13)

*Undersøgelse af kvinder uden livmoder

Risiko for koronararteriesygdom

Risikoen for koronararteriesygdom er let forhøjet hos brugere af

hormonsubstitutionsbehandling med kombineret østrogen-progestogen i alderen over

60 år (se pkt. 4.4).

Risiko for iskæmisk slagtilfælde

Anvendelse af behandling kun med østrogen og østrogen+progestogen er forbundet

med en op til 1,5 gange forhøjelse af den relative risiko for iskæmisk slagtilfælde.

Risikoen for en hjerneblødning er ikke forhøjet under brugen af

hormonsubstitutionsbehandling.

Denne relative risiko er ikke aldersafhængig eller afhængig af behandlingsvarigheden,

men da risikoen ved baseline er stærkt aldersafhængig, vil den samlede risiko for

slagtilfælde hos kvinder i hormonsubstitutionsbehandling øges med alderen, se pkt. 4.4.

Samlede WHI-undersøgelser– yderligere risiko for iskæmisk slagtilfælde* i løbet af 5

års anvendelse

Aldersinterval (år)

Forekomst

pr. 1.000

kvinder i

placeboarmen

over 5 år

Risikoforhold

95 % CI

Yderligere tilfælde pr. 1.000

brugere af

hormonsubstitutionsbehandling

over 5 år

50-59

1,3 (1,1; 1,6)

3 (1-5)

*der blev ikke skelnet mellem iskæmisk slagtilfælde og hjerneblødning.

Andre bivirkninger rapporteret ved østrogen/gestagenbehandling

15779_spc.doc

Side 12 af 15

Østrogenafhængige benigne eller maligne tumorer, f.eks. endometriecancer.

Venøs tromboemboli, f.eks. dyb venetrombose i ben eller bækken og lungeemboli,

forekommer hyppigere hos HRT-brugere end hos ikke-brugere. For yderligere information

se pkt. 4.3 ”Kontraindikationer” og pkt. 4.4 ”Særlige advarsler og forsigtighedsregler

vedrørende brugen”.

Myokardieinfarkt og slagtilfælde (se pkt. 4.4).

Sygdomme i galdeblæren.

Sygdomme i hud og subkutane væv: chloasma, erythema multiforme, erythema nodosum,

vaskulær purpura.

Mulig demens (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

4.9

Overdosering

Overdosering er usandsynlig med denne type formulering.

Symptomer:

Symptomer set efter akut overdosering er kvalme, opkastning, abdominale kramper og diaré.

Blødning hos kvinder.

Behandling:

Der findes ingen specifikke antidoter og behandlingen er understøttende og symptomatisk.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

G 03 CA 03 - Naturlige og semisyntetiske estrogener, usammensatte.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Det aktive stof i Estrogel er syntetisk 17ß-estradiol. Det er kemisk og biologisk identisk

med endogent humant estradiol. Det erstatter tabet af østrogenproduktion hos post-

menopausale kvinder, og lindrer menopausale symptomer. Østrogener forebygger

reduktion af knoglemassen, der naturligt forekommer hos post-menopausale kvinder og

efter ovarieektomi.

Estrogel substituerer den manglende naturlige østrogenproduktion ved at producere

østrogen i serumkoncentrationer svarende til nivauet i den midt-follikulære periode hos

15779_spc.doc

Side 13 af 15

kvinder i den fertile alder. Estrogel har vist sig at nedsætte symptomer som opstår pga.

manglende østrogenproduktion og forebygge osteoporose.

Information fra kliniske studier

Forebyggelse af osteoporosis

Østrogenmangel i menopausen er forbundet med en øget knogleturnover og reduktion af

knoglemassen. Østrogeneffekten på knoglemineraltætheden er dosisafhængig.

Forebyggelsen synes at være effektiv, så længe behandlingen fortsættes. Efter

behandlingsophør vil knoglemassen reduceres med samme hastighed som hos ubehandlede

kvinder.

Evidens fra WHI-studiet og metaanalyser viser, at aktuel brug af HRT, østrogen alene eller

i kombination med gestagen, hos fortrinsvis raske kvinder, reducerer risikoen for

hoftefraktur, hvirvelsammenfald og andre osteoporotiske frakturer. HRT kan også

forebygge frakturer hos kvinder med lav knogledensitet og/eller manifest osteoporose, men

der er begrænset evidens herfor.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Den perkutane absorption er ca. 10 % af den tilførte dosis. Efter topikal administration

absorberes estradiol direkte i systemisk cirkulation og undgår derved first-pass

metabolisme i leveren.

Fordeling

Den absorberede mængde af østrogen bindes til subkutant adipost væv og frigives

langsomt over adskillige timer herfra til det cirkulerende blod. I serum ses en estradiol-

østron ration svarende til niveauet hos fertile kvinder. Farmakokinetisk steady state nås

indenfor 3 - 5 dage. Med en daglig dosis på 1,5 mg ses et gennemsnitligt serumniveau på

0,22 – 0,29 nmol/l hos postmenopausale kvinder.

Biotransformation

Estradiol metaboliseres i leveren til mindre aktive østrogener (østron og østriol).

Elimination

Disse mindre aktive østrogener udskilles via urinen hovedsageligt som sulfat og

glucuronkonjungater.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Estradiols toksicitetsprofil er kendt. Der findes ikke andre relevante, prækliniske data end

de, der allerede er nævnt i dette produkresumé.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Carbomer 980; trolamin; ethanol 96 %; vand, renset.

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

15779_spc.doc

Side 14 af 15

3 år (doseringspumpe).

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Doseringspumpe.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Besins Healthcare Ireland Ltd.

38 Main Street, Swords Co.

K67E0A2 Dublin

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

15779

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. oktober 1994

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. januar 2018

15779_spc.doc

Side 15 af 15

Andre produkter

search_alerts

share_this_information