Estinette 75+20 mikrogram overtrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

20-05-2019

Aktiv bestanddel:
Ethinylestradiol, GESTODEN
Tilgængelig fra:
Gedeon Richter Plc.
ATC-kode:
G03AA10
INN (International Name):
Ethinyl Estradiol, STESTED
Dosering:
75+20 mikrogram
Lægemiddelform:
overtrukne tabletter
Autorisationsnummer:
37630
Autorisation dato:
2005-04-25

Læs hele dokumentet

14. maj 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Estinette, overtrukne tabletter

D. SP.NR.

22759

LÆGEMIDLETS NAVN

Estinette

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 75 mikrogram gestoden og 20 mikrogram ethinylestradiol.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 35,3068 lactose mg (som lactosemonohydrat) og 19,6600 mg

saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

LÆGEMIDDELFORM

Overtrukne tabletter

Lysegule, runde, bikonvekse, sukkerovertrukne tabletter, begge sider uden tryk.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Svangerskabsforebyggelse.

I forbindelse med beslutningen om at ordinere Estinette skal der tages hensyn til den enkelte

kvindes aktuelle risikofaktorer, især risikofaktorer for venøs tromboemboli (VTE), samt til,

hvordan risikoen for VTE med Estinette er sammenlignet med andre hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen (se pkt. 4.3 og 4.4).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Påbegynd eller fortsæt ikke med Estinette, hvis graviditet er kendt eller mistænkt.

dk_hum_37630_spc.doc

Side 1 af 21

Dosering

Hvordan indtages Estinette?

Til patienter som anvender en pakning med 21 aktive tabletter:

Tabletterne 1-21 indeholder de aktive stoffer (aktive tabletter).

Tabletterne skal tages i den rækkefølge, som er angivet på blisterpakningen, hver dag på ca.

samme tidspunkt. Der tages 1 aktiv tablet dagligt i 21 fortløbende dage efterfulgt af en 7-

dages tabletfri periode. Hver ny pakning påbegyndes dagen efter den tabletfri periode. I

pausen vil der indtræde en blødning. Denne blødning starter sædvanligvis på 2. eller 3. dagen

efter indtagelse af den sidste tablet og er muligvis ikke ophørt, førend der begyndes på næste

blisterpakning.

Hvordan påbegyndes indtagelse af Estinette

Ingen forudgående brug af hormonelt kontraceptivum inden for den sidste måned

Tabletindtagelsen skal påbegyndes på dag 1 i kvindens naturlige cyklus (dvs. på den første

dag kvinden har en menstruationsblødning). Det er tilladt at påbegynde indtagelsen på dag 2-

5, men i første cyklus tilrådes det at benytte ikke-hormonel prævention (f.eks. kondom eller

sæddræbende midler) samtidig i de første 7 dage af tabletindtagelsen.

Ved skift fra en anden p-pille af kombinationstypen

Kvinden bør begynde at tage Estinette dagen efter den sædvanlige tabletfrie eller

placebotablet periode med sin tidligere p-pille.

Ved skift fra gestagenpræparater (minipiller, injektion, implantat, spiral)

Kvinden kan skifte fra minipiller på hvilken som helst dag det skal være (ved skift fra

implantat eller hormonspiral på den dag implantatet eller den gestagenholdige spiral

fjernes; ved skift fra injektion, når næste injektion skulle være givet). I alle disse tilfælde

skal kvinden tilrådes at bruge anden prævention samtidig i de første 7 dage af

tabletindtagelsen.

Efter abort i 1. trimester

Kvinden kan påbegynde tabletindtagelsen straks. Gør hun det, er det ikke nødvendigt at træffe

yderligere svangerskabsforebyggende forholdsregler.

Efter fødsel eller abort i 2. trimester

For ammende kvinder – se pkt. 4.6.

Kvinder, der ikke ammer, bør tilrådes at begynde at tage p-piller på dag 21-28 efter fødsel

eller efter abort i 2. trimester. Kvinden bør også tilrådes at benytte anden prævention

samtidig i de første 7 dage af tabletindtagelsen. Har hun imidlertid allerede haft samleje, bør

graviditet udelukkes, før hun påbegynder tabletindtagelsen, ellers skal hun afvente sin første

menstruation.

Håndtering af glemte tabletter

Den svangerskabsforebyggende virkning kan være reduceret, hvis man glemmer tabletter,

og specielt hvis de glemte tabletter forlænger den tabletfri periode.

dk_hum_37630_spc.doc

Side 2 af 21

Hvis der er gået mindre end 12 timer, fra brugeren skulle have taget en tablet, skal

tabletten tages, så snart hun husker det, og de næste tabletter skal tages på det sædvanlige

tidspunkt.

Hvis der er gået mere end 12 timer, fra brugeren skulle have taget en tablet, kan den

svangerskabsforebyggende virkning være nedsat.

Brugeren bør tage den sidst glemte tablet, så snart hun husker det, selv hvis dette betyder,

at hun skal tage to tabletter på samme tid. Hun skal derefter fortsætte med at tage

tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. Endvidere skal der også anvendes anden

prævention i de følgende syv dage.

Hvis der er færre end 7 dage tilbage i den aktuelle pakke, skal der fortsættes med den

næste pakke, så snart den aktuelle pakke er færdig; der skal ikke holdes nogen pause

mellem pakkerne. Dette forhindrer en forlænget tabletfri pause, hvilket forøger risikoen for

ægløsning i utide. Det er ikke sandsynligt, at den menstruationslignende blødning vil

indtræde, før slutningen af den anden pakke, men brugeren kan risikere pletblødning og

gennembrudsblødning på dage, hvor hun tager tabletter.

Hvis der ikke indtræder blødning efter afslutningen af den anden pakke, skal muligheden

for graviditet udelukkes, før kvinden fortsætter med at tage tabletter fra den næste pakke.

Forholdsregler i tilfælde af opkastning og/eller diarré

Hvis man har opkastninger eller diarré inden for 3-4 timer efter tabletindtagelse, er der

muligvis ikke sket en fuldstændig absorption. Derfor gælder forholdsregler angående glemte

tabletter som beskrevet i afsnittet "Håndtering af glemte tabletter". Kvinden skal tage de(n)

aktive ekstra tablet(ter) fra en anden pakke.

I tilfælde af længerevarende eller alvorlige gastrointestinale symptomer bør kvinden

tilrådes at bruge anden prævention og/eller kontakte lægen.

Sådan fremskyndes eller udskydes menstruationen

For at udskyde menstruationen bør kvinden fortsætte med en anden pakke Estinette uden at

holde den tabletfrie periode. Udskydelse af menstruationen kan fortsætte så længe som ønsket

indtil slutningen af den anden pakke. Under udskydelse af menstruationen kan kvinden opleve

gennembrudsblødning eller pletblødning. Regelmæssig indtagelse af Estinette skal

genoptages efter den normale tabletfrie periode på 7 dage.

For at fremskynde menstruationen til en anden ugedag end den kvinden er vant til med den

nuværende tabletindtagelse, kan hun rådes til at forkorte den kommende tabletfrie periode

med så mange dage, som ønskes. Jo kortere pausen er, jo større er risikoen for, at hun ikke får

sin menstruation og vil få gennembrudsblødning og pletblødning ved indtagelse af den næste

pakke (hvilket også er tilfældet ved udskydelse af menstruationen).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af p-piller af kombinationstypen er fastslået for kvinder i den

reproduktive alder. Der er ingen relevante indikationer for brug af Estinette før menarche.

Ældre

P-piller af kombinationstypen er ikke indiceret til kvinder, der har passeret

overgangsalderen.

dk_hum_37630_spc.doc

Side 3 af 21

4.3

Kontraindikationer

Hormonelle orale kontraceptiva af kombinationstypen bør ikke anvendes under følgende

forhold.

Hvis nedenstående forhold skulle opstå for første gang under p-pillebrug, skal brugen af p-

piller afbrydes straks:

Tilstedeværelse af eller risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Venøs tromboemboli – nuværende VTE (behandlet med antikoagulans) eller

tidligere (f.eks. dyb venetrombose [DVT] eller lungeemboli [PE])

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for venøs tromboemboli, f.eks.

APC-resistens (herunder faktor V Leiden), antitrombin-III-mangel, protein

C-mangel, protein S-mangel

Større operation med langvarig immobilisering (se pkt. 4.4)

En høj risiko for venøs tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere risikofaktorer

(se pkt. 4.4)

Tilstedeværelse af eller risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Arteriel tromboemboli – nuværende arteriel tromboemboli, tidligere arteriel

tromboemboli (f.eks. myokardieinfarkt) eller prodromalsymptomer (f.eks. angina

pectoris)

Cerebrovaskulær sygdom – nuværende apopleksi, tidligere apopleksi eller

prodromalsymptomer (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, TIA)

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for arteriel tromboemboli, f.eks.

hyperhomocysteinæmi og antifosfolipid-antistoffer (anticardiolipin-antistoffer,

lupusantikoagulans).

Migræne med fokale neurologiske symptomer i anamnesen.

En høj risiko for arteriel tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere risikofaktorer

(se pkt. 4.4) eller pga. tilstedeværelse af én alvorlig risikofaktor såsom:

diabetes mellitus med vaskulære symptomer

svær hypertension

svær dyslipoproteinæmi

Nuværende eller tidligere pankreatitis, hvis det er forbundet med alvorlig

hypertriglyceridæmi.

Nuværende eller tidligere svær leversygdom, så længe at leverfunktionsværdierne

ikke er normaliseret.

Kendte eller mistænkte maligne tilstande, der er påvirket af kønshormonerne f.eks. i

genitalia eller mammae.

Tilstedeværelse af levertumorer (benigne eller maligne) eller disse i anamnesen.

Udiagnosticeret vaginalblødning.

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Estinette er kontraindiceret ved samtidig behandling med lægemidler, der indeholder

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir (se pkt. 4.4 og pkt. 4.5).

dk_hum_37630_spc.doc

Side 4 af 21

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Lægeundersøgelse/konsultation

En komplet anamnese (herunder familieanamnese) skal indhentes, og graviditet skal

udelukkes inden opstart eller genoptagelse af behandling med Estinette. Blodtrykket skal

måles og en fysisk undersøgelse skal foretages på baggrund af kontraindikationerne (se

pkt. 4.3) og advarslerne (se pkt. 4.4). Det er vigtigt at gøre kvinden opmærksom på

oplysningerne om venøs og arteriel trombose, herunder risikoen ved Estinette

sammenlignet med andre hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, symptomerne

på VTE og ATE, de kendte risikofaktorer, samt hvad der skal gøres, hvis der opstår

mistanke om en trombose.

Kvinden skal også informeres om at læse indlægssedlen omhyggeligt og at overholde den

vejledning, der gives deri. Undersøgelsernes hyppighed og art skal baseres på etablerede

retningslinjer i praksis og tilpasses den enkelte kvinde.

Kvinder skal oplyses om, at hormonelle præventionsmidler ikke beskytter mod

hiv-infektioner (aids) og andre seksuelt overførte sygdomme.

Advarsler

Hvis nogle af nedenstående tilstande eller risikofaktorer er til stede, skal Estinettes egnethed

drøftes med kvinden.

I tilfælde af forværring eller første forekomst af en hvilken som helst af disse tilstande eller

risikofaktorer skal kvinden informeres om at kontakte egen læge for at beslutte, om Estinette

bør seponeres.

Kredsløbssygdomme

Risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Anvendelse af et kombineret hormonelt præventionsmiddel øger risikoen for venøs

tromboemboli (VTE) sammenlignet med ingen anvendelse. Præparater, det indeholder

levonorgestrel, norgestimat eller norethisteron er forbundet med den laveste risiko for

VTE. Risikoniveauet for andre præparater som f.eks. Estinette kan være op til to gange

højere. Beslutningen om at anvende et andet præparat end et præparat med den laveste

risiko for VTE, bør kun træffes efter en samtale med kvinden, så det sikres, at hun

forstår risikoen for VTE med Estinette, hvordan hendes aktuelle risikofaktorer

påvirker denne risiko, og at hendes risiko for VTE er størst i det første år, hvor

produktet anvendes. Der er også nogen evidens for, at risikoen øges, når behandling

med et kombineret hormonelt præventionsmiddel genstartes efter en pause på 4 uger

eller mere.

Blandt kvinder, der ikke tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel og som ikke er

gravide, vil ca. 2 ud af 10.000 udvikle en VTE i løbet af en periode på ét år. Risikoen kan

imidlertid være meget højere hos den enkelte kvinde, afhængigt af hendes underliggende

risikofaktorer (se nedenfor).

dk_hum_37630_spc.doc

Side 5 af 21

Det vurderes

at ud af 10.000 kvinder, der tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel,

der indeholder gestoden, vil mellem 9 og 12 kvinder udvikle en VTE i løbet af ét år. Dette

kan sammenlignes med ca. 6

blandt kvinder, der tager et kombineret hormonelt præventions-

middel, der indeholder levonorgestrel.

I begge tilfælde er antallet af VTE’er pr. år mindre end det forventede antal under graviditet

eller i postpartum-perioden.

VTE kan være dødelig i 1-2 % af tilfældene.

Antal VTE-hændelser pr. 10.000 kvinder i løbet af ét år

Trombose i andre blodkar er set ekstremt sjældent hos brugere af et kombineret hormonelt

præventionsmiddel, f.eks. i hepatiske, mesenteriske, renale, cerebrale eller retinale vener og

arterier.

Risikofaktorer for VTE

Risikoen for venøse tromboemboliske komplikationer hos kvinder, der bruger hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, kan stige væsentligt, hvis kvinden har yderligere

risikofaktorer, især hvis der er flere risikofaktorer (se tabel).

Disse forekomster blev vurderet fra de samlede epidemiologiske studiedata med anvendelse af relative risici for de

forskellige præparater sammenlignet med hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, der indeholder

levonorgestrel

Middelværdi 5-7 pr. 10.000 kvindeår baseret på en relativ risiko for hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen,

der indeholder levonorgestrel, versus ingen anvendelse på ca. 2,3-3,6

dk_hum_37630_spc.doc

Side 6 af 21

Antal VTEhændelser

Ingen brug af kombineret

hormonelt præventionsmiddel

(2 hændelser)

Kombineret hormonelt

præventionsmiddel, der indeholder

levonorgestrel

(57 hændelser)

Kombineret hormonelt præventionsmiddel,

der indeholder

gestoden

(912 hændelser)

Estinette er kontraindiceret, hvis en kvinde har flere risikofaktorer, som giver hende en høj

risiko for venetrombose (se pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én risikofaktor, er det

muligt, at stigningen i risiko er højere end summen af de individuelle faktorer – i dette

tilfælde skal hendes samlede risiko for VTE tages i betragtning. Et kombineret hormonelt

præventionsmiddel bør ikke ordineres, hvis balancen mellem fordele og risici anses for at

være negativ (se pkt. 4.3).

Tabel: Risikofaktorer for VTE

Risikofaktor

Kommentar

Fedme (body mass index over

30 kg/m²).

Risikoen stiger væsentligt med øget BMI.

Især vigtigt at tage hensyn til, hvis der også er

andre risikofaktorer.

Langvarig immobilisering, større

operation, alle operationer i ben

eller bækken, neurokirurgi eller

større traume.

Bemærk: Midlertidig

immobilisering herunder flyrejse

>4 timer kan også udgøre en

risikofaktor for VTE, især hos

kvinder med andre risikofaktorer.

I disse situationer tilrådes det at seponere pillen (i

tilfælde med elektiv kirurgi mindst fire uger før) og

ikke genoptage anvendelsen før to uger efter

fuldstændig remobilisering. Der bør anvendes en

anden præventionsmetode for at undgå uønsket

graviditet.

Antitrombotisk behandling skal overvejes, hvis

Estinette ikke er blevet seponeret på forhånd.

Positiv familieanamnese (venøs

tromboemboli hos en søskende

eller en forælder, især i en relativt

ung alder, f.eks. før 50 år).

Hvis der er formodning om en arvelig disposition,

bør kvinden henvises til en specialist med henblik

på rådgivning, inden der træffes beslutning om

anvendelse af et kombineret hormonelt

præventionsmiddel.

Andre helbredstilstande forbundet

med VTE.

Cancer, systemisk lupus erythematosus,

hæmolytisk-uræmisk syndrom, kronisk

inflammatorisk tarmsygdom (Crohns sygdom eller

ulcerativ colitis) og seglcelleanæmi.

Stigende alder.

Især over 35 år.

Der er ingen konsensus om den mulige rolle af varikøse vener og superfiel trombophlebitis på

forekomsten eller progressionen af venetrombose.

Den øgede risiko for tromboemboli i forbindelse med graviditet og især i puerperiet på 6 uger

skal tages i betragtning (se pkt. 4.6 for oplysninger om "Graviditet og amning").

Symptomer på VTE (dyb venetrombose og lungeemboli)

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og fortælle

sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

dk_hum_37630_spc.doc

Side 7 af 21

Symptomer på dyb venetrombose (DVT) kan omfatte:

unilateral hævelse af benet og/eller foden eller langs en vene i benet;

smerte eller ømhed i benet, som muligvis kun mærkes, når personen står eller går,

øget varme i det pågældende ben; rød eller misfarvet hud på benet.

Symptomer på lungeemboli (PE) kan omfatte:

pludseligt opstået uforklaret åndenød eller hurtig vejrtrækning;

pludseligt opstået hoste, som kan være forbundet med hæmoptyse;

stærk smerte i brystet;

svær ørhed eller svimmelhed;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

Nogle af disse symptomer (f.eks. "åndenød", "hoste") er uspecifikke og kan misfortolkes som

mere almindelige eller mindre alvorlige hændelser (f.eks. luftvejsinfektioner).

Andre tegn på vaskulær okklusion kan omfatte: pludseligt opstået smerte, hævelse og blålig

misfarvning af en ekstremitet.

Hvis okklusionen forekommer i øjnene, kan symptomerne gå fra smertefri synsforstyrrelser til

senere synstab. Synstab kan nogle gange forekomme næsten øjeblikkeligt.

Risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Epidemiologiske studier har forbundet anvendelse af hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen med en øget risiko for arteriel tromboemboli (myokardieinfarkt) eller med

cerebrovaskulær hændelse (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, apopleksi). Arterielle

tromboemboliske hændelser kan være dødelige.

Risikofaktorer for ATE

Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikationer eller cerebrovaskulær hændelse hos

kvinder, der bruger hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, stiger hos kvinder med

risikofaktorer (se tabel). Estinette er kontraindiceret, hvis en kvinde har én alvorlig eller flere

risikofaktorer for ATE, som giver hende en høj risiko for arteriel trombose (se pkt. 4.3). Hvis

en kvinde har mere end én risikofaktor, er det muligt, at stigningen i risiko er højere end

summen af de individuelle faktorer – i dette tilfælde skal hendes samlede risiko tages i

betragtning. Et kombineret hormonelt præventionsmiddel bør ikke ordineres, hvis balancen

mellem fordele og risici anses for at være negativ (se pkt. 4.3).

Tabel: Risikofaktorer for ATE

Risikofaktor

Kommentar

Stigende alder.

Især over 35 år.

Rygning.

Kvinden skal rådes til ikke at ryge, hvis hun ønsker

at bruge et kombineret hormonelt

præventionsmiddel. Kvinder over 35 år, der

fortsætter med at ryge, skal stærkt tilrådes at bruge

en anden præventionsmetode.

Hypertension.

Fedme (body mass index over

30 kg/m

Risikoen stiger væsentligt med stigningen i BMI.

Især vigtigt hos kvinder med yderligere

risikofaktorer.

Positiv familieanamnese (arteriel

Hvis der er formodning om en arvelig disposition,

dk_hum_37630_spc.doc

Side 8 af 21

tromboemboli hos en søskende

eller en forælder, især i en relativt

ung alder, f.eks. under 50 år).

bør kvinden henvises til en specialist med henblik på

rådgivning, inden der træffes beslutning om

anvendelse af et kombineret hormonelt

præventionsmiddel.

Migræne.

En øget anfaldsfrekvens eller sværere

migræneanfald (som kan være prodromalsymptomer

for en cerebrovaskulær hændelse) under anvendelse

af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen

kan være en grund til øjeblikkelig seponering.

Andre helbredstilstande associeret

med uønskede vaskulære

hændelser.

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinæmi,

hjerteklapsygdom og atrieflimren,

dyslipoproteinæmi og systemisk lupus

erythematosus.

Symptomer på ATE

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og fortælle

sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på en cerebrovaskulær hændelse kan omfatte:

pludseligt opstået følelsesløshed eller muskelsvaghed i ansigtet, armen eller benet, især

på den ene side af kroppen;

pludseligt opstået gangbesvær, svimmelhed, tab af balance eller koordination;

pludseligt opstået forvirring, tale- og forståelsesbesvær;

pludseligt opstået synsbesvær på et eller begge øjne

pludseligt opstået svær eller langvarig hovedpine uden kendt årsag;

bevidsthedstab eller besvimelse med eller uden krampeanfald.

Forbigående symptomer indikerer, at hændelsen er et transitorisk iskæmisk attak (TIA).

Symptomer på myokardieinfarkt kan omfatte:

smerte, ubehag, tryk, tyngdefornemmelse, en knugende fornemmelse eller oppustethed i

brystet, armen eller under brystbenet;

ubehag, der stråler ud til ryggen, kæben, halsen, armen, maven;

mæthedsfølelse, fordøjelsesbesvær eller kvælningsfornemmelse;

sveden, kvalme, opkastning eller svimmelhed;

ekstrem svækkelse, angst eller åndenød;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

Biokemiske faktorer, som indikerer arvelig eller tilegnet disposition for venøs eller arteriel

trombose, omfatter aktiveret protein C (APC) resistens, hyperhomocysteinæmi, antitrombin

III mangel, protein C mangel, protein S mangel, antiphospholipide antistoffer (anticardiolipin-

antistoffer, lupus antikoagulant).

Ved opvejning af fordele/ulemper bør lægen tage i betragtning, at adækvat behandling af en

given tilstand kan nedsætte den risiko, som er forbundet med trombose, og at risikoen for

udvikling af trombose under graviditet er højere end ved lavdosis-p-pille (<50 mikrogram

ethinylestradiol).

dk_hum_37630_spc.doc

Side 9 af 21

Tumorer

Cervikal cancer

Den vigtigste risikofaktor for cervikal cancer er vedvarende infektion med human

papillomavirus (HPV). I nogle epidemiologiske studier er der rapporteret en øget risiko for

cervikal cancer hos langtidsbrugere af p-piller, men der er stadig kontrovers om, i hvilken

udstrækning dette fund kan skyldes andre årsager, f.eks. cervikal-screening og seksualadfærd,

herunder anvendelse af barrieremetoder.

Brystcancer

En meta-analyse fra 54 epidemiologiske studier har vist, at kvinder, som bruger

kombinations-p-piller, har en let øget relativ risiko for at få diagnosticeret brystcancer

(RR=1,24). Denne øgede risiko falder gradvist i løbet af 10 år efter ophør med

kombinations-p-piller. Eftersom brystcancer er en sjælden tilstand hos kvinder under 40 år,

er stigningen i antallet af diagnosticerede brystcancertilfælde hos nuværende og tidligere

brugere af kombinations-p-piller lille i forhold til risikoen for brystcancer i hele deres

levetid. Det observerede mønster på en øget risiko kan skyldes en tidligere diagnosticering

af brystcancer hos brugerne af kombinations-p-piller, de biologiske virkninger af

kombinations-p-piller eller en kombination af begge. De diagnosticerede tilfælde af

brystcancer hos p-pillebrugere har en tendens til at være mindre fremskredne klinisk end

de diagnosticerede tilfælde af brystcancer hos ikke-brugere.

Ved brug af p-piller af kombinationstypen med et højere indhold (0,05 mg ethinylestradiol)

nedsættes risikoen for endometrie- og ovariecancer. Om det også gælder for kombinations

p-piller med lavere indhold er endnu ikke bekræftet.

Hepatisk neoplasi/leversygdom

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om benigne levertumorer, og endnu sjældnere maligne

levertumorer. I isolerede tilfælde har disse tumorer medført livstruende, intra-abdominale

hæmoragier. En levertumor bør tages i betragtning ved den differentielle diagnosticering,

når der optræder stærke smerter i øvre abdomen, ved leverforstørrelse eller ved tegn på

intra-abdominal hæmoragi hos kvinder, som tager kombinations-p-piller.

Akutte eller kroniske forstyrrelser i leverfunktionen kan nødvendiggøre ophør med brug af p-

piller af kombinationstypen, indtil leverfunktionen igen er normal.

Andre forhold

Nedtrykthed og depression er velkendte bivirkninger ved hormonelle præventionsmidler

(se pkt. 4.8). Depression kan være alvorligt og er en velkendt risikofaktor for

selvmordsadfærd og selvmord. Kvinder bør rådes til at kontakte deres læge, hvis de

oplever humørsvingninger og depressive symptomer, herunder kort tid efter

behandlingsstart.

Kvinder med hypertriglyceridæmi eller familiær disposition herfor kan have en øget risiko

for pancreatitis, når de tager kombinations-p-piller.

Selvom der er rapporteret om små stigninger i blodtrykket hos mange kvinder, som tager

kombinations p-piller, er klinisk betydende blodtryksstigninger sjældne. Hvis vedvarende

klinisk hypertension imidlertid udvikles under brug af kombinations p-pille, skal

indtagelsen seponeres og hypertensionen behandles. Hvor det skønnes hensigtsmæssigt,

dk_hum_37630_spc.doc

Side 10 af 21

kan brugen af kombinations p-piller genoptages, når normotensive værdier er opnået med

antihypertensiv terapi.

Det er blevet rapporteret, at følgende tilstande kan opstå eller er blevet forværret under

både graviditet og brug af kombinations p-piller, men beviset for en forbindelse med p-

pille brug er inkonklusivt: Gulsot og/eller pruritus i forbindelse med kolestase, dannelse af

galdesten, porfyri, systemisk lupus erythematosus, hæmolytisk uræmisk syndrom,

Sydenham's chorea, herpes gestationis, høretab på grund af otosklerose.

Akutte eller kroniske forstyrrelser i leverfunktionen kan nødvendiggøre ophør af p-

pillebrug, indtil leverfunktionsværdierne er normaliseret. Tilbagevendende forekomst af

kolestatisk gulsot, som indtrådte først under graviditet eller tidligere brug af

kønshormoner, nødvendiggør ophør af p-pillebrug.

Der er indberetninger om leverskade ved brug af p-piller af kombinationstypen. Tidlig

identifikation af lægemiddelrelateret leverskade kan nedsætte sværhedsgraden af

levertoksiciteten, når lægemidlet seponeres. Hvis leverskaden diagnosticeres, skal

patienten ophøre med at bruge oral antikonception, bruge en ikke-hormonal form for

antikonception og opsøge sin læge.

Selvom p-piller kan have en indvirkning på den perifere insulinresistens og

glucosetolerance, er der intet, der tyder på, at det er nødvendigt at ændre det terapeutiske

regime hos diabetikere, som bruger lavdosis-p-piller (der indeholder <50 mikrogram

ethinylestradiol). Diabetikere bør dog overvåges nøje under p-pillebrug, særligt i

begyndelsen.

Crohns sygdom og ulcerativ colitis er blevet associeret med brug af kombinations-p-piller.

Chloasma kan lejlighedsvis optræde, især hos kvinder med chloasma gravidarum i

anamnesen. Kvinder med en tendens til chloasma bør undgå at udsætte sig for sollys eller

ultraviolet stråling, mens de tager kombinations-p-piller.

Migræne/hovedpine

Kvinder med migræne (specielt migræne med aura), som bruger p-piller af kombinations-

typen, kan have større risiko for at få slagtilfælde.

Immunsystemet

Angioødem

Eksogent østrogen kan inducere eller forværre symptomer på angioødem hos kvinder med

medfødt angioødem.

Patienter i behandling med Estinette bør ikke samtidig anvende naturmedicin, der

indeholder perikon (Hypericum perforatum), da der er risiko for reducerede

plasmakoncentrationer og nedsat klinisk effekt af Estinette (se pkt. 4.5).

Nedsat virkning

P-pillers virkning kan være nedsat i tilfælde af glemte tabletter eller gastrointestinale

lidelser (se pkt. 4.2) eller samtidig indtagelse af anden medicin (se pkt. 4.5).

dk_hum_37630_spc.doc

Side 11 af 21

Nedsat cykluskontrol

Ved alle kombinations-p-piller kan der optræde uregelmæssig blødning (pletblødning og

gennembrudsblødning), især i løbet af de første måneder. Derfor skal forekomsten af

uregelmæssig blødning vurderes efter en tilpasningsperiode på ca. 3 cykler.

Hvis blødningsuregelmæssighederne optræder efter tidligere regelmæssige cykler, bør man

overveje non-hormonale årsager, og adækvate, diagnostiske forholdsregler indiceres for at

udelukke malignitet eller graviditet. Dette kan omfatte udskrabning.

Hvis non-hormonelle årsager er udelukket, kan det overvejes at anbefale p-piller med et

højere hormonindhold.

Nogle kvinder får ikke en menstruationsblødning i den tabletfrie periode. Hvis p-pillerne er

taget i henhold til instruktionerne beskrevet i pkt. 4.2, er det usandsynligt, at kvinden er

gravid. Er p-pillerne imidlertid ikke taget i henhold til instruktionerne forud for den første

udeblevne menstruationsblødning, eller hvis to menstruationsblødninger udebliver, skal

graviditet udelukkes, før der fortsættes med kombinations-p-piller.

Forhøjet ALAT

I kliniske studier med kombinationsregimet mod hepatitis C-virus, bestående af

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir med/uden ribavirin, var ALAT-stigninger til

over 5 gange den øvre normalgrænse (ULN) betydeligt hyppigere hos de kvinder, der

brugte ethinylestradiolholdige lægemidler, såsom hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen (CHC) (se pkt. 4.3 og 4.5).

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 35,2973 mg lactosemonohydrat pr. tablet. Bør ikke anvendes

til patienter med hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactose-

malabsorption.

Dette lægemiddel indeholder 19,66 mg saccharose pr. tablet. Bør ikke anvendes til

patienter med hereditær fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-

isomaltasemangel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Bemærk:

Ved samtidig administration af anden medicin bør produktinformationen for denne

gennemlæses med henblik på at identificere potentielle interaktioner.

Farmakodynamiske interaktioner

Anvendelse sammen med lægemidler, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og

dasabuvir, med eller uden ribavirin, kan øge risikoen for ALAT-forhøjelser (se pkt. 4.3 og

4.4). Derfor skal Estinette-brugere skifte til alternative kontraceptionsmetoder (f.eks.

kontraception kun med gestagen eller ikke-hormonelle metoder), før de påbegynder

behandling med denne kombination af lægemidler. Behandling med Estinette kan

genstartes 2 uger efter behandlingen med denne kombination af lægemidler er afsluttet.

dk_hum_37630_spc.doc

Side 12 af 21

Farmakokinetiske interaktioner

Andre lægemidlers effekt på Estinette

Der kan opstå interaktioner med lægemidler der inducerer mikrosomale enzymer, som kan

resultere i forhøjet clearance af kønshormoner og derved medføre gennembrudsblødning

og/eller kontraceptivt svigt.

Forholdsregler

Enzyminduktion kan allerede observeres efter få dages behandling. Maksimal

enzyminduktion ses generelt inden for få uger efter behandlingsstart, men kan da vedvare i

mindst 4 uger efter ophør af behandlingen.

Korttidsbehandling

Kvinder i korttidsbehandling med lægemidler der inducerer mikrosomale enzymer, bør

midlertidigt benytte en barrieremetode eller anden form for prævention ud over

kombinations-p-pillen. Barrieremetoden skal benyttes så længe det samtidigt indgivne

lægemiddel anvendes og i 28 dage efter seponering. Hvis anden samtidig

medicinindtagelse strækker sig ud over antallet af tabletter i p-pille pakken, skal hun

påbegynde den næste p-pille pakke uden at holde den normale tabletfrie periode.

Langtidsbehandling

Til kvinder, som er i langtidsbehandling med enzyminducerende lægemidler, anbefales en

anden pålidelig ikke-hormonel svangerskabsforebyggende metode.

Følgende interaktioner er beskrevet i litteraturen.

Stoffer, der øger clearance af kombinations-p-piller (reduceret effekt af p-piller ved

enzym-induktion) f.eks. barbiturater, bosetan, carbamazepin, phenytoin, primidon,

rifampicin og hiv-medicinen ritonavir, nevirapin og efavirenz, og muligvis også felbamat,

griseofulvin, oxcarbazepin, topiramat samt præparater, der indeholder naturmedicinen

perikon (Hypericum perforatum).

Lægemidler med forskellig virkning på clearance af kombinations-p-piller

Når lægemidlerne administreres sammen med kombinations-p-piller, kan mange

kombinationer af hiv-proteasehæmmere og non-nukleosid revers transkriptasehæmmere,

herunder kombinationer med hcv-hæmmere, øge eller reducere koncentrationerne af

østrogen eller gestagener i plasma. Nettoeffekten af disse ændringer kan være klinisk

relevant i nogle tilfælde.

Derfor skal produktresuméet for samtidig indgivet hiv/hcv-medicin konsulteres for at

identificere potentielle interaktioner og relaterede anbefalinger. I tvivlstilfælde skal

kvinder, der får behandling med protease-hæmmere eller non-nukleosid revers

transkriptasehæmmere, anvende yderligere barriereprævention.

Lægemidler der sænker clearance af kombinations-p-piller (enzymhæmmere):

Den kliniske relevans af potentielle interaktioner med enzymhæmmere er stadig ukendt.

Samtidig administration af kraftige eller moderate CYP3A4-hæmmere kan øge

plasmakoncentrationerne af østrogen, gestagen eller begge.

dk_hum_37630_spc.doc

Side 13 af 21

Etoricoxib-doser på 60-120 mg/dag er vist at øge plasmakoncentrationerne af

ethinylestradiol henholdsvis 1,4 til 1,6 gange, når de tages samtidigt med en kombinations

p-pille, der indeholder 0,035 mg ethinylestradiol.

Estinettes effekt på andre lægemidler

P-piller kan påvirke metabolismen af vise andre aktive stoffer. Plasma- og

vævskoncentrationerne kan derfor enten være forhøjede (f.eks. ciclosporin) eller nedsatte

(f.eks. lamotrigin).

Kliniske data tyder på, at ethinylestradiol hæmmer clearance af CYP1A2-substrater,

hvilket medfører en svag (f.eks. theophyllin) eller moderat (f.eks. tizanidin) stigning i disse

stoffers plasmakoncentration.

Laboratorieprøver

Brugen af kontraceptive steroider kan have indvirkning på resultaterne af visse

laboratorieprøver, inklusiv biokemiske parametre for lever-, thyroidea-, binyre- og

nyrefunktionen; plasmaniveauerne for (transport)-proteiner, f.eks. kortikosteroid-bindende

globulin og lipid/lipoprotein fraktioner; parametrene for kulhydratmetabolismen og

parametrene for koagulationen og fibrinolysen. Ændringer ligger sædvanligvis inden for

det normale laboratorieområde.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Estinette er ikke indiceret under graviditet. Hvis graviditet indtræffer under behandling

med Estinette, skal behandlingen straks seponeres.

Der er ingen afgørende bevis på, at østrogen og gestagen skader fosteret, hvis befrugtning

ved et uheld skulle ske under brugen af p-piller af kombinationstypen.

Den øgede risiko for VTE i post partum-perioden skal tages i betragtning, når behandling

med Estinette genoptages (pkt. 4.2 og 4.4).

Amning

Bør ikke anvendes.

Amningen kan blive påvirket af p-piller, eftersom de kan nedsætte mængden og ændre

sammensætningen af brystmælken, brugen af p-piller bør derfor generelt ikke anbefales, indtil

den ammende moder har afvænnet barnet fuldstændigt. Små mængder af kontraceptive

steroider og/eller deres metabolitter kan blive udskilt med mælken, men der er intet, som

tyder på, at dette har en skadelig indvirkning på spædbarnets sundhedstilstand.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Estinette påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

dk_hum_37630_spc.doc

Side 14 af 21

4.8

Bivirkninger

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

En øget risiko for arterielle og venøse trombotiske og tromboemboliske hændelser,

herunder myokardieinfarkt, apopleksi, transitorisk iskæmisk attak, venetrombose og

lungeemboli, er set hos kvinder, der bruger hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen. Dette omtales mere detaljeret i pkt. 4.4.

Følgende alvorlige bivirkninger er blevet rapporteret hos kvinder, som bruger

kombinations p-piller, se pkt. 4.3 og 4.4.

Godartede levertumorer (f.eks. fokal nodulær hyperplasi, hepatiske adenomer).

Cervikal intraepitelial neoplasi og cervikal cancer.

Brystcancer.

I den første del af behandlingsperioden kan en stor del (10-13 %) af kvinderne forvente at

få bivirkninger som f.eks. hovedpine, brystspænding, utilpashed og pletblødninger. Disse

bivirkninger er som regel midlertidige og forsvinder efter 2-4 måneder.

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret af p-pille brugere, men forbindelsen til anvendelse

af p-piller er hverken bekræftet eller modbevist:

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Vaginit, inkl. candidiasis

Benigne, maligne og uspecificerede

tumorer (inkl. cyster og polypper)

Meget sjælden (<1/10.000, inklusive

enkeltstående tilfælde)

Hepatocellulære karcinomer

Blod og lymfesystem

Meget sjælden (<1/10.000, inklusive

enkeltstående tilfælde)

Forværring af åreknuder

Immunsystemet

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Sjælden – meget sjælden (<1/1.000)

Anafylaktiske/ anafylaktoide reaktioner inkl.

meget sjældne tilfælde af urticaria,

angioødem og alvorlige reaktioner med

kredsløbs- og respiratoriske symptomer

Generel sygdom i immunsystemet,

hypersensitivitet. Forværring af systemisk

lupus erythematosus

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig (≥1/1.000 og <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000, inklusive

Væskeretention.

Ændret appetit (øget eller reduceret)

Nedsat glucose-tolerance

Forværring af porfyri

dk_hum_37630_spc.doc

Side 15 af 21

enkeltstående tilfælde)

Psykiske forstyrrelser

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden – meget sjælden (<1/1.000)

Depression/ humørsvingninger

Nedsat libido

Øget libido

Nervesystemet

Meget almindelig (≥1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Meget sjælden (<1/10.000, inklusive

enkeltstående tilfælde)

Hovedpine

Migræne

Nervøsitet, svimmelhed

Forværring af chorea

Øjne

Sjælden – meget sjælden (<1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000, inklusive

enkeltstående tilfælde)

Okulær irritation ved kontaktlinsebrug

Optisk neurit, retinal vaskulær trombose

Øre og labyrint

Sjælden – meget sjælden (<1/1.000)

Generel sygdom i øre og labyrint

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig (>1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Hypertension

Venøs og arteriel tromboemboli

Mave-tarm-kanalen

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden – meget sjælden (<1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000, inklusive

enkeltstående tilfælde)

Kvalme, mavesmerter

Opkastning, diaré

Andre sygdomme i mave-tarmkanalen

Pankreatit, iskæmisk colitis

Inflammatorisk tarmsygdom (Crohns

sygdom, Colitis Ulcerosa)

Lever og galdeveje

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000, inklusive

Gulsot

Galdevejssygdom inkl. galdesten

dk_hum_37630_spc.doc

Side 16 af 21

enkeltstående tilfælde)

Ikke kendt

Leverskade (f.eks. hepatitis, unormal

leverfunktion)

Hud og subkutane væv

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden – meget sjælden (<1/1.000)

Akne

Udslæt, urticaria, chloasma (melasma) som

kan være varig, hirsutisme, alopeci

Forskellige hudsygdomme (f.eks. erythema

multiforme, erythema nodosum)

Nyrer og urinveje

Meget sjælden (<1/10.000, inklusive

enkeltstående tilfælde)

Hæmolytisk-uræmisk syndrom

Det reproduktive system og mammae

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Pletblødning/ gennembrudsblødning.

Brystspænding, ømhed, hævelse, sekretion.

Dysmenoré, ændringer i livmoder-erosion

og sekretion, amenoré

Undersøgelser

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Sjælden – meget sjælden (<1/1.000)

Vægtøgning

Ændringer i plasma-lipidværdier inkl.

hyper-triglyceridemi

Reduktion af folatniveau i plasma

Vægttab

Følgende alvorlige bivirkninger er indberettet hos kvinder, der brugte p-piller, se pkt. 4.3

og 4.4:

Venøs tromboemboli, dvs. dyb venetrombose i ben eller pelvis samt lungeemboli.

Arterielle tromboemboli lidelser.

Livmoderhalskræft.

Leversvulster.

Hud- og subkutane lidelser: Chloasma, erythema nodosum.

Frekvensen af diagnosen brystcancer er meget let forøget blandt p-pillebrugere. Da

brystcancer er sjælden hos kvinder under 40 år, er det forhøjede antal lille i forhold til den

generelle risiko for brystcancer. Årsagssammenhængen med p-piller er ukendt. For

yderligere information, se pkt. 4.3 og 4.4.

dk_hum_37630_spc.doc

Side 17 af 21

Interaktioner

Interaktion mellem andre lægemidler (enzym-induktorer) og p-piller kan medføre

gennembrudsblødning og/eller kontraceptivt svigt (se pkt. 4.5).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der har ikke været rapporteret alvorlige, skadelige virkninger efter overdosering.

Symptomer

Kvalme, opkastning og, hos unge piger, en lille vaginalblødning.

Behandling

Der er ingen modgift, og behandlingen skal være symptomatisk.

4.10

Udlevering

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 03 AA 10. Hormonelle antikonceptiva til systemisk brug. Progestogener og

østrogener, faste kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

P-pillers kontraceptive virkning er baseret på forskellige faktorers interaktion, hvoraf den

vigtigste er hæmningen af ovulationen og ændringer i cervikalsekretionen. Foruden

beskyttelse mod graviditet har p-piller adskillige positive egenskaber som, stillet over for de

negative egenskaber, kan være nyttige at kende, når man skal træffe et valg om

svangerskabsforebyggelse. Cyklus bliver mere regelmæssig, menstruationen er ofte mindre

smertefuld, og blødningen er ikke så kraftig. Sidstnævnte kan medføre et fald i forekomsten af

jernmangel. Ud over dette er det bevist, at de højdoserede p-piller (50

g ethinylestradiol)

nedsætter risikoen for fibrocystiske tumorer i brystet, ovariecyster, underlivsbetændelse,

ektopisk graviditet samt endometrie- og ovariecancer. Om dette også gælder for de

lavdoserede p-piller, mangler endnu at blive bekræftet.

dk_hum_37630_spc.doc

Side 18 af 21

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Gestoden

Absorption

Gestoden indtaget peroralt absorberes hurtigt og fuldstændigt. Efter indtagelse af en enkelt

dosis nås den maksimale serumkoncentration på 4 ng/ml i løbet af ca. en time.

Biotilgængelighed er ca. 99 %.

Fordeling

Gestoden er bundet til serum albumin og til kønshormonbindende globulin (SHBG). Kun 1-

2 % af den totale mængde gestoden i serum findes som frit steroid, mens 50-70 % er specifikt

bundet til SHBG. Den ethinylestradiol-inducerede stigning i SHBG påvirker fordelingen af

serumproteinerne, hvilket forårsager en stigning i den SHBG-bundne fraktion og et fald i den

albumin-bundne fraktion. Gestodens tilsyneladende fordelingsvolumen er 0,7 l/kg.

Biotransformation

Gestoden metaboliseres fuldstændigt via steroidmetabolismens kendte baner. Den

metaboliske clearance fra serum er 0,8 ml/min/kg. Der forekommer ingen interaktion, når

gestoden tages sammen med ethinylestradiol.

Elimination

Serumniveauet af gestoden reduceres i 2 hastigheder. Den sidste hastighed kendetegnes af en

halveringstid på 12 – 15 timer. Gestoden udskilles ikke. Dets metabolitter udskilles i urin og

i galde i forholdet 6:4.

Halveringstiden for metabolitudskillelsen er ca. 1 dag.

Steady-state

Gestodens farmakokinetik påvirkes af serumkoncentrationen af SHBG, som stiger med en

faktor 3 med ethinylestradiol. Ved daglig indtagelse øges niveauet af gestoden i serum til ca. 4

gange den enkelte dosisværdi og når steady-state i løbet af den anden halvdel af

behandlingscyklus.

Ethinylestradiol

Absorption

Ethinylestradiol indtaget peroralt absorberes hurtigt og fuldstændigt. Maksimal

serumkoncentration på ca. 80 pg/ml nås i løbet af 1-2 timer. Fuldstændig

biotilgængelighed, der skyldes præsystemisk konjugation og first-pass-metabolisme, er ca.

60 %.

Fordeling

Ethinylestradiol er overvejende non-specifikt bundet til albumin (ca. 98,5) og forårsager en

stigning i serumkoncentrationen af SHBG. Den tilsyneladende fordelingsvolumen skønnes at

være ca. 5 l/kg.

Biotransformation

Ethinylestradiol gennemgår præsystemisk konjugation både i tyndtarmens slimhinder og i

leveren. Ethinylestradiol metaboliseres primært ved aromatisk hydroxylering, men der dannes

dk_hum_37630_spc.doc

Side 19 af 21

mange forskellige hydroxylerede og denaturerede metabolitter, der findes som frie

metabolitter og som glucuronid- og sulfatkonjugater. Den metaboliske clearance er ca. 5

ml/min/kg.

Elimination

Serumniveauet af ethinylestradiol reduceres i 2 hastigheder, den sidste med en halveringstid

på 24 timer. Ethinylestradiol udskilles ikke, men dets metabolitter udskilles i urin og i

galde i forholdet 4:6. Halveringstiden for metabolitudskillelsen er ca. 1 dag.

Steady-state

Steady-state optræder efter 3-4 dage, og serumniveauerne af ethinylestradiol er 30-40 %

højere end ved enkeltdosis.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der er foretaget dyreforsøg af toksiciteten til risikovurdering hos mennesker for begge

indholdsstoffer, ethinylestradiol og gestoden, hver for sig og i kombination.

I systemiske toleransstudier blev der ikke observeret nogen form for bivirkning, som kunne

indicere en uventet risiko hos mennesker ved gentagen indtagelse.

Længerevarende toksicitetsstudier med gentagen administration for at undersøge risikoen

for tumorigen aktivitet tydede ikke på, at der er speciel risiko for mennesker. Det skal dog

påpeges, at kønshormoner kan fremme væksten af visse hormonafhængige væv og

svulster.

Studier af embryotoksicitet og teratogenitet med ethinylestradiol og evalueringen af

effekterne af kombinationen på dyreforældres fertilitet, fosterudvikling, laktation og

reproduktionsevne viste ingen risiko for bivirkninger hos mennesker ved anbefalet brug af

præparatet.

In vitro- og in vivo-studier indicerer ikke risiko for mutagenicitet.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Natriumcalciumedetat

Magnesiumstearat

Silica, kolloid vandfri

Povidon K-30

Majsstivelse

Lactosemonohydrat

Tabletovertræk

Quinolingult (E104)

Povidon K-90

Titandioxid (E171)

Macrogol 6000

Talcum

Calciumcarbonat (E170)

dk_hum_37630_spc.doc

Side 20 af 21

Saccharose

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 25° C. Opbevares i den originale yderpakning for at

beskytte mod lys og fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakning: PVC/PVDC/aluminium.

Blisterpakning: PVC/PVDC/aluminium i PETP-/aluminium-/PE-pose.

Pakningsstørrelser: 1×21 tabletter, 3×21 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler for bortskaffelse.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinier.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Gedeon Ricther Plc.

Gyömrői út 19-21.

H-1103 Budapest

Ungarn

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

37630

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

25. april 2005

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. maj 2019

dk_hum_37630_spc.doc

Side 21 af 21

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information