Esmocard Lyo 2500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-09-2018

Aktiv bestanddel:
ESMOLOLHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Orpha Devel Handels- und Vertr.
ATC-kode:
C07AB09
INN (International Name):
Esmolol hydrochloride
Dosering:
2500 mg
Lægemiddelform:
pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
45861
Autorisation dato:
2010-11-17

Læs hele dokumentet

5. september 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Esmocard Lyo, pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

24695

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Esmocard Lyo

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En hætteglas med 50 ml indeholder 2500 mg esmololhydrochlorid.

Hver ml rekonstitueret koncentrat til infusionsvæske, opløsning, indeholder 50 mg

esmololhydrochlorid (50 mg/ml).

Hver ml fortyndet koncentrat til infusionsvæske, opløsning, indeholder 10 mg

esmololhydrochlorid (10 mg/ml).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Pulveret er hvidt eller næsten hvidt.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Esmocard Lyo

anvendes til kortvarig behandling af supraventrikulær

takykardi (bortset fra præ-excitationssyndromer) og til hurtig kontrol af

ventrikelfrekvensen hos patienter med atrieflimren eller -flagren ved

perioperative, postoperative eller andre tilstande hvor kortvarig kontrol af

ventrikelfrekvensen med korttidsvirkende stof ønskes.

Esmocard Lyo er også indiceret til takykardi og hypertension i den

perioperative fase og ikke-kompenserende sinustakykardi, hvor lægen

skønner, at den hurtige hjerterytme kræver specific intervention.

Esmocard Lyo

er ikke indiceret til brug hos børn i alderen op til 18 år (se pkt. 4.2).

Esmocard Lyo er ikke beregnet til kroniske tilstande.

dk_hum_45861_spc.doc

Side 1 af 21

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Esmocard Lyo 2500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning MÅ IKKE

GIVES INDEN REKONSTITUTION/FORTYNDING.

Esmocard Lyo skal rekonstitueres, fortyndes og bruges øjeblikkeligt efter åbning (se pkt.

4.4 og 6). Indgivelse af Esmocard Lyo rekonstitueret/fortyndet forkert kan resultere i

dødsfald (se pkt. 4.4).

Dosering

SUPRAVENTRIKULÆR TAKYKARDIRYTME

Doseringen af

Esmocard Lyo

bør titreres individuelt. En startdosis er krævet, efterfulgt

af en opfølgende dosis.

Den effektive dosis

Esmocard Lyo

ligger indenfor intervallet 50 til 200

mikrogram/kg/min, selvom doser så høje som 300 mikrogram/kg/min er blevet brugt. Hos

få patienter har den gennemsnitlige effektive dosis på 25 mikrogram/kg/min været

tilstrækkelig.

Flow-Chart for opstart og vedligeholdelse af behandlingen.

Oversigt over bolus- og vedligeholdelsesdosis

dk_hum_45861_spc.doc

Side 2 af 21

Bolusdosisinfusion på

500 mikrogram/kg/min i 1 minut,

HEREFTER 50 mikrogram/kg/min i 4

minutter

Utilstrækkeligt respons inden for 5 minutter.

Gentag 500 mikrogram/kg/min i 1 minut.

Øg vedligeholdelsesinfusion til 100 mikrogram/

kg/min i 4 minutter

Respons

Hold infusionen på

50 mikrogram/kg/min

Utilstrækkeligt respons inden for 5 minutter.

Gentag 500 mikrogram/kg/min i 1 minut.

Øg vedligeholdelsesinfusion til 150

mikrogram/kg/min i 4 minutter

Respons

Hold infusionen på 100

mikrogram/kg/min

Respons

Hold infusionen på 150

mikrogram/kg/min

Utilstrækkeligt respons inden for 5 minutter.

Gentag 500 mikrogram/kg/min i 1 minut.

Øg vedligeholdelsesinfusion til 200

mikrogram/kg/min og oprethold denne dosis

Når det ønskede sikkerheds-endpoint for hjertefrekvensen (fx en sænkning af blodtrykket)

nås, UDELADES bolusdosis-infusion og de stigende doser i vedligeholdelsesinfusionen

reduceres fra 50 mikrogram/kg/min til 25 mikrogram/kg/min eller lavere. Hvis det er

nødvendigt, kan intervallet mellem titreringstrinene øges fra 5 til 10 minutter.

NB: Vedligeholdelsesdoser over 200 mikrogram/kg/min er ikke vist at give betydelig

forbedret gavnlig effekt, og sikkerhed ved doser over 300 mikrogram/kg/min er ikke

undersøgt.

I tilfælde af uønskede reaktioner, kan dosis af Esmocard Lyo reduceres eller seponeres.

Farmakologiske uønskede reaktioner bør svinde inden for 30 minutter.

Hvis der udvikles lokal reaktion ved infusionsstedet, bør alternativt infusionssted

anvendes, og der bør udvises forsigtighed med henblik på at undgå ekstravasation.

Infusioner af Esmocard Lyo gennem længere end 24 timer er ikke grundigt undersøgt.

Infusioner af længere varighed end 24 timer bør kun anvendes med forsigtighed.

Pludselig seponering af Esmocard Lyo er ikke rapporteret at forårsage seponeringseffekt,

som det ses ved pludselig seponering af betablokkere efter kronisk anvendelse til CAD-

patienter (coronary artery disease). Der bør dog stadig udvises forsigtighed ved pludselig

seponering af Esmocard Lyo infusioner hos CAD-patienter.

PERIOPERATIV TAKYKARDI OG HYPERTENSION

For perioperativ takykardi og forhøjet blodtryk kan dosisregimet variere som følger:

Under anæstesi, hvor der er behov for umiddelbar kontrol, administreres

bolusinjektion på 80 mg over 15-30 sekunder, efterfulgt af infusion af 150 mikrogram/

kg/min. Infusionshastigheden titreres efter behov til maksimalt 300

mikrogram/kg/min.

Efter opvågning fra anæstesien, administreres infusion på 500 mikrogram/kg/min i op

til 4 minutter efterfulgt af infusion af 300 mikrogram/kg/min.

I postoperative situationer, hvor der er tid til titrering, gives bolusdosis på 500

mikrogram/kg/min over 1 minut inden titrering med henblik på en hurtigt indsættende

virkning. Anvend titreringsintervaller på 50, 100, 150, 200, 250 og 300 mikrogram/kg/

givet over 4 minutter og stop når ønsket terapeutisk effekt nås.

Skift fra behandling med Esmocard Lyo til alternative lægemidler

Når patienter opnår en passende kontrol af hjertefrekvens og en stabil klinisk status kan

skift til alternative lægemidler (såsom anti-arytmiske eller calciumantagonister) foretages.

Reduktion af doseringen:

Når Esmocard Lyo udskiftes med alternative lægemidler, bør lægen være særlig

opmærksom på etiketteringen af det valgte alternative lægemiddel, og reducere Esmocard

Lyo dosis som følger:

dk_hum_45861_spc.doc

Side 3 af 21

1) Inden for den første time efter den første dosis af det alternative lægemiddel,

reduceres Esmocard Lyo infusionshastigheden med halvdelen (50 %).

2) Efter indgivelse af den anden dosis af det andet alternative lægemiddel skal

patientens respons overvåges, og såfremt tilfredsstillende kontrol opretholdes i den

første time, stoppes infusionen med Esmocard Lyo.

Yderligere doseringsinformation: Når den ønskede terapeutiske effekt eller sikkerheds-

endpoint opnås, (f.eks. sænkning af blodtrykket), undlades bolusdosis og de stigende doser

reduceres til 12,5 - 25 mikrogram/kg/min. Hvis det ønskes, øg også intervallet mellem

titreringstrin fra 5 til 10 minutter.

Esmocard Lyo bør stoppes, når hjertefrekvensen eller blodtrykket hurtigt når eller

overstiger en sikkerhedsgrænse, og derefter genoptages uden bolusinfusion med en lavere

dosis efter at hjertefrekvensen eller blodtrykket er vendt tilbage til et acceptabelt niveau.

Særlige populationer

Ældre

Ældre patienter skal behandles med forsigtighed, startende med en lavere dosis. Der er

ikke blevet gennemført særlige undersøgelser for ældre patienter. En analyse af data fra

252 patienter over 65 år indikerer dog ikke forskelle i farmakodynamiske virkninger

sammenlignet med data fra patienter under 65 år.

Patienter med nyreinsufficiens

Der bør udvises forsigtighed ved infusion af Esmocard Lyo hos patienter med

nyreinsufficiens, da syremetabolitten for Esmocard Lyo udskilles via nyrerne.

Udskillelse af syremetabolitten er betydeligt nedsat hos patienter med nyresygdom, hvor

halveringstiden øges med ca. det 10-dobbelte i forhold til det normale, og plasmaniveauer

er betydeligt forhøjede.

Patienter med leverinsufficiens

Særlige forholdsregler er ikke nødvendige i forbindelse med leverinsufficiens, da plasma-

esteraser spiller den primære rolle i metaboliseringen af Esmocard Lyo.

Pædiatrisk population (under 18 år):

Sikkerhed og virkning af Esmocard Lyo hos børn i alderen op til 18 år er endnu ikke

klarlagt. Derfor er Esmocard Lyo ikke indiceret til brug hos den pædiatriske population (se

pkt. 4.1).

Aktuelt tilgængelige data er omtalt i pkt. 5.1 og 5.2 men der kan ikke fremsættes

anbefalinger vedr. dosering.

Administration

Pulveret skal rekonstitueres/fortyndes før brug. Det rekonstituerede/fortyndede pulver kan

gives i to forskellige koncentrationer i to forskellige mængder:

dk_hum_45861_spc.doc

Side 4 af 21

Den normale koncentration er 10 mg/ml og gives i et endeligt volumen på 250 ml

I nogle tilfælde, hvor det vurderes at være nødvendigt med et lavere volumen, kan en

højere koncentration (50 mg/ml) fremstilles ved at fortynde pulveret til et endeligt

volumen på 50 ml og administreres med en PERFUSOR/MOTORPUMPE. Der er

begrænset klinisk erfaring med brugen af denne højere koncentration. Denne højere

koncentration bør kun sprøjtes ind i en stor vene eller et centralt kateter ved hjælp af

en perfusor-pumpe (se afsnit 4.4).

Se pkt. 6.6 for fremstillingsmetoden.

OMREGNINGSTABEL

FOR

INFUSIONSHASTIGHED

(mikrogram/kg/min

ml/min) for en fortyndet

opløsning til infusion (10 mg/ml)

administreret ved

STANDARD INFUSION

Omregningstabel: mikrogram/kg/min

ml/min (esmolol fortyndet til 10

mg/ml styrke)

μg/kg/min

50 μg/kg/

μg/kg/min

μg/kg/min

μg/kg/min

μg/kg/min

μg/kg/min

Kun 1

minut

kg

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

2,25

0,225

0,45

0,675

1,125

1,35

0,25

0,75

1,25

2,75

0,275

0,55

0,825

1,375

1,65

3,25

0,325

0,65

0,975

1,625

1,95

0,35

1,05

1,75

3,75

0,375

0,75

1,125

1,875

2,25

4,25

0,425

0,85

1,275

2,125

2,55

0,45

1,35

2,25

4,75

0,475

0,95

1,425

2,375

2,85

5,25

0,525

1,05

1,575

2,625

3,15

0,55

1,65

2,75

5,75

0,575

1,15

1,725

2,875

3,45

Omregningstabel: mikrogram/kg/min

ml/time (esmolol fortyndet til

10 mg/ml styrke)

μg/kg/min

50 μg/kg/

μg/kg/min

μg/kg/min

μg/kg/min

μg/kg/min

μg/kg/min

Kun 1

minut

dk_hum_45861_spc.doc

Side 5 af 21

kg

ml/time ml/time ml/time ml/time ml/time ml/time ml/time

13,5

40,5

67,5

16,5

49,5

82,5

19,5

58,5

97,5

22,5

67,5

112,5

25,5

76,5

127,5

28,5

85,5

142,5

31,5

94,5

157,5

34,5

103,5

172,5

OMREGNINGSTABEL FOR INFUSIONSHASTIGHED (mikrogram/kg/min

ml/min) for en koncentreret

opløsning til infusion (50 mg/ml)

administreret med en PERFUSOR/MOTORPUMPE

Omregningstabel: mikrogram/kg/min

ml/min (esmolol fortyndet til

50 mg/ml styrke)

µg/kg/min

50 µg/kg/

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

Kun 1

minut

kg

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

ml/min

0,04

0,08

0,12

0,16

0,24

0,45

0,045

0,09

0,135

0,18

0,225

0,27

0,05

0,15

0,25

0,55

0,055

0,11

0,165

0,22

0,275

0,33

0,06

0,12

0,18

0,24

0,36

0,65

0,065

0,13

0,195

0,26

0,325

0,39

0,07

0,14

0,21

0,28

0,35

0,42

0,75

0,075

0,15

0,225

0,375

0,45

0,08

0,16

0,24

0,32

0,48

0,85

0,085

0,17

0,255

0,34

0,425

0,51

0,09

0,18

0,27

0,36

0,45

0,54

0,95

0,095

0,19

0,285

0,38

0,475

0,57

1,05

0,105

0,21

0,315

0,42

0,525

0,63

0,11

0,22

0,33

0,44

0,55

0,66

1,15

0,115

0,23

0,345

0,46

0,575

0,69

0,12

0,24

0,36

0,48

0,72

dk_hum_45861_spc.doc

Side 6 af 21

Omregningstabel: mikrogram/kg/min

ml/time (esmolol fortyndet til

50 mg/ml styrke)

µg/kg/min

50 µg/kg/

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

Kun 1

minut

kg

ml/time ml/time ml/time ml/time ml/time ml/time ml/time

14,4

10,8

13,5

16,2

13,2

16,5

19,8

10,8

14,4

21,6

11,7

15,6

19,5

23,4

12,6

16,8

25,2

13,5

22,5

14,4

19,2

28,8

10,2

15,3

20,4

25,5

30,6

10,8

16,2

21,6

32,4

11,4

17,1

22,8

28,5

34,2

12,6

18,9

25,2

31,5

37,8

13,2

19,8

26,4

39,6

13,8

20,7

27,6

34,5

41,4

14,4

21,6

28,8

43,2

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof.

Svær sinusbradykardi (færre end 50 slag per minut).

“Sick sinus”-syndrom; svære AV-ledningsforstyrrelser (uden pacemaker); 2. eller 3. grads

AV-blok

Kardiogent chok.

Svær hypotension.

Dekompenseret hjertesvigt.

Samtidig eller nylig intravenøs indgivelse af verapamil.

Esmocard Lyo

må ikke indgives

inden for 48 timer efter ophørt brug af verapamil (se pkt. 4.5);

Ikke behandlet fæokromocytom.

Pulmonal hypertension

Akut astmatisk anfald

Metabolisk acidose

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler

Esmocard Lyo 2500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsningskal

rekonstitueres, fortyndes og bruges øjeblikkeligt efter åbning (se pkt. 6).

Forkerte fortyndinger af Esmocard Lyo kan resultere i alvorlige overdoser. Disse overdoser

kan resultere i dødsfald eller permanent invaliditet (se pkt. 4.9).

Det anbefales at seponere infusionen gradvist på grund af risiko for rebound-takykardi.

dk_hum_45861_spc.doc

Side 7 af 21

Det anbefales at overvåge blodtryk og EKG løbende hos alle patienter, der behandles med

Esmocard Lyo. Ved en episode med lavt blodtryk bør infusionshastigheden reduceres eller,

hvor det er nødvendigt, stoppes.

Der bør udvises forsigtighed ved brug af Esmocard Lyo til kontrol af ventrikulært respons

hos patienter med supraventrikulære arytmier, hvis patienten er hæmodynamisk

kompromitteret eller tager andre lægemidler, der nedsætter en eller flere af følgende:

perifer modstand, myokardiefylde, myokardiekontraktilitet eller overføring af elektriske

impulser i myokardiet. Til trods for Esmocard Lyo's hurtigt indtrædende og ophørende

virkning , kan der opstå alvorlige reaktioner, herunder tab af bevidsthed, kardiogent chok,

hjertestop. Der er blevet indberettet flere dødsfald i forbindelse med komplekse kliniske

tilstande, hvor Esmocard Lyo formentlig har været benyttet til at kontrollere

ventrikelfrekvensen.

Den hyppigst observerede bivirkning er hypotension, der er dosisrelateret, men som kan

forekomme ved alle doser. Dette kan være alvorligt. Ved en episode med lavt blodtryk bør

infusionshastigheden reduceres eller, hvor det er nødvendigt, stoppes. Hypotension er

sædvanligvis reversibel (inden for 30 minutter efter ophørt indgivelse af Esmocard Lyo). I

visse tilfælde kan yderligere intervention være nødvendig for at genoprette blodtrykket.

Hos patienter med et lavt systolisk blodtryk, er ekstra forsigtighed nødvendig, når dosis

justeres og under vedligeholdelsesinfusion.

Bradykardi, herunder alvorlig bradykardi, og hjertestop har forekommet ved brug af

Esmocard Lyo. Esmocard Lyo bør anvendes med særlig forsigtighed hos patienter med lav

hjerterytme før behandlingen, og kun når de potentielle fordele anses for at opveje

risikoen.

Esmocard Lyo er kontraindiceret hos patienter med præ-eksisterende alvorlig

sinusbradykardi (se pkt. 4.3). Hvis pulsen falder til mindre end 50-55 slag pr. minut under

hvile og patienten oplever symptomer, der er relateret til bradykardi, bør dosis reduceres

eller indgivelse ophøre.

Ældre bør behandles med forsigtighed, startende med en lavere dosis, men tolerancen er

normalt god hos ældre.

Sympatisk stimulation er nødvendig for at understøtte kredsløbsfunktionen ved kongestiv

hjertesvigt, og betablokade indebærer potentiel risiko for yderligere at svække myokardiets

sammentrækningsevne og fremkaldelse af mere alvorligt svigt. Fortsat svækkelse af

myokardiet med betablokkere over en periode kan, i nogle tilfælde, føre til hjertesvigt.

Der skal udvises forsigtighed ved brug af Esmocard Lyo hos patienter med kompromitteret

hjertefunktion. Ved første tegn eller symptom på forestående hjertesvigt, bør behandlingen

med Esmocard Lyo afbrydes. Selvom afbrydelse kan være tilstrækkelig på grund af den

korte elimineringshalveringstid for Esmocard Lyo, kan særlig behandling ligeledes

overvejes (se pkt. 4.9). Esmocard Lyo er kontraindiceret hos patienter med dekompenseret

hjertesvigt (se pkt. 4.3).

dk_hum_45861_spc.doc

Side 8 af 21

På grund af deres negative effekt på overledningstiden, bør betablokkere kun gives med

forsigtighed til patienter med 1. grads hjerteblok eller øvrige kardiale ledningsforstyrrelser

(se pkt. 4.3).

Esmocard Lyo bør anvendes med forsigtighed og kun efter forudgående behandling med

alfa-receptorblokkere hos patienter med feokromocytom (se pkt. 4.3).

Der skal udvises forsigtighed, når Esmocard Lyo bruges til at behandle hypertension efter

induceret hypotermi.

Patienter med bronkospastisk sygdom bør generelt ikke behandles med betablokkere. På

grund af den relative beta

-selektivitet og titrerbarhed, skal Esmocard Lyo anvendes med

forsigtighed til patienter med bronkospastiske sygdomme. Da beta

-selektivitet imidlertid

ikke er absolut, kan Esmocard Lyo forsigtigt titreres til lavest effektive dosis. I tilfælde af

bronkospasme, afsluttes infusionen straks og en beta

-agonist administreres, såfremt dette

er nødvendigt.

Hvis patienten allerede bruger et beta

-receptorstimulerende middel, kan det være

nødvendigt at re-evaluere dette stofs dosis.

Esmocard Lyo bør bruges med forsigtighed til patienter med tidligere hiven efter vejret og

astma.

Forsigtighedsregler

Esmocard Lyo bør anvendes med forsigtighed ved diabetes eller i tilfælde af mistænkt eller

faktisk hypoglykæmi.

Alvorligheden af hypoglykæmi er mindre end det, der er observeret med mindre kardio-

selektive betablokkere. Betablokkerne kan maskere de prodromale symptomer ved

hypoglykæmi, som for eksempel takykardi.

Svimmelhed og svedtendens påvirkes dog ikke nødvendigvis. Samtidig brug af

betablokkere og antidiabetika kan øge effekten af antidiabetika (blodsukkerreduktion) (se

pkt. 4.5).

Infusioner af koncentrationer på 20 mg/ml er blevet forbundet med alvorlig veneirritation

og thrombophlebitis hos dyr og mennesker. Ekstravasation på 20 mg/ml kan føre til en

alvorlig lokal reaktion og mulig hudnekrose.

Lokale reaktioner er også set efter infusion af koncentrationer på 10 mg/ml. Infusion ind i

små vener eller gennem et sommerfuglekateter bør derfor undgås. Indgivelsen af

opløsningen på 50 mg/ml må kun udføres i en stor vene eller i et centralt kateter ved brug

af en perfusorpumpe.

Betablokkere kan øge antal og varighed af anginaanfald hos patienter med Prinzmetals

angina på grund af fri alfa-receptormedieret vasokonstriktion af koronararterien. Non-

selektive betablokkere bør ikke bruges til disse patienter og beta

-selektive blokkere kun

med yderste forsigtighed.

dk_hum_45861_spc.doc

Side 9 af 21

Hos hypovolemiske patienter kan Esmocard Lyo svække reflekstakykardi og øge

risikoen for kredsløbssvigt. Af samme årsag skal Esmocard Lyo bruges med

forsigtighed hos sådanne patienter.

Hos patienter med perifere kredsløbsforstyrrelser (Raynauds sygdom eller syndrom,

claudicatio intermittens), bør betablokkere anvendes med stor forsigtighed, da disse

tilstande kan forværres.

Nogle betablokkere, især de intravenøst administrerede, herunder Esmocard Lyo har

været forbundet med stigninger i serumkaliumniveauer og hyperkaliæmi. Risikoen

forøges hos patienter med risikofaktorer som nedsat nyrefunktion samt hos patienter i

hæmodialyse.

Betablokkere kan øge både følsomheden overfor allergener og alvorligheden af

anafylaktiske reaktioner. Patienter, der bruger betablokkere, responderer muligvis ikke

på de sædvanlige doser af adrenalin, der anvendes til behandling af anafylaktiske eller

anafylaktoide reaktioner (se pkt. 4.5).

Betablokkere har været forbundet med udvikling af psoriasis eller psoriasilignende udslæt

samt med forværring af psoriasis. Patienter der tidligere har haft psoriasis eller har

psoriasis i familien bør kun gives betablokkere efter nøje overvejelse af forventede fordele

og risici.

Betablokkere såsom propranolol og metoprolol kan maskere visse kliniske tegn på

hypertyreoidisme (såsom takykardi). Pludselig afbrydelse af eksisterende behandling

med betablokkere hos patienter, der er i risiko for at udvikle eller mistænkt for at

udvikle thyrotoksikose, kan fremskynde thyroidstorm, og disse patienter skal

overvåges nøje.

Brug i den pædiatriske population (alder under 18 år)

Sikkerhed og virkning af Esmocard Lyo hos børn er endnu ikke klarlagt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der skal altid udvises forsigtighed, når Esmocard Lyo anvendes sammen med andre

antihypertensive midler eller andre lægemidler, der kan forårsage hypotension eller

bradykardi. Effekten af Esmocard Lyo kan forøges, eller bivirkningerne ved hypotension

eller bradykardi kan forværres.

Calciumantagonister som verapamil og i mindre grad diltiazem har en negativ effekt på

sammentrækningsevne og AV-ledning. Kombinationen bør ikke gives til patienter med

ledningsabnormiteter, og Esmocard Lyo bør ikke indgives inden for 48 timer efter

afbrydelse af verapamil (se pkt. 4.3).

Calciumantagonister såsom dihydropyridin-derivativer (f.eks. nifedipin) kan øge risikoen

for hypotension. Hos patienter med hjerteproblemer, og som behandles med en

calciumantagonist, kan behandling med betablokkere føre til hjertesvigt. Omhyggelig

titrering af Esmocard Lyo og passende hæmodynamisk overvågning anbefales.

dk_hum_45861_spc.doc

Side 10 af 21

Samtidig brug af Esmocard Lyo og antiarytmiske midler i klasse I (f.eks. disopyramid,

quinidin) og amiodaron kan have potentierende virkning på atriel ledningstid og fremkalde

negativ inotrop virkning.

Samtidig brug af Esmocard Lyo og insulin eller orale antidiabetika kan intensivere den

effekt, der sænker blodsukkeret (specielt non-selektive betablokkere). Beta-adrenerg

blokade kan modvirke tegn på hypoglykæmi (takykardi), men andre manifestationer som

svimmelhed og sved maskeres muligvis ikke.

Anæstetiske lægemidler: I situationer hvor patientens volumestatus er usikker eller der

samtidig anvendes andre anti-hypersensitive lægemidler, kan der forekomme svækkelse af

reflekstakykardi og øget risiko for hypotension.

Fortsættelse med betablokkere reducerer risikoen for arytmi under induktion og intubation.

Narkoselægen skal informeres, hvis patienten modtager en anden betablokker ud over

Esmocard Lyo. De hypotensive virkninger ved inhalation af anæstetika kan øges ved

tilstedeværelsen af Esmocard Lyo. Doseringen af hvert middel kan, om nødvendigt,

modificeres for at opretholde den ønskede hæmodynamik.

Kombinationen af Esmocard Lyo med ganglieblokerende midler kan forøge den

hypotensive virkning.

NSAIDer kan reducere den hypotensive virkning af betablokkere.

Speciel forsigtighed skal udvises, når der bruges floctafenin eller amisulprid samtidig med

betablokkere.

Samtidig indgivelse af tricykliske antidepressiva (såsom imipramin og amitriptylin),

barbiturater og phenothiaziner (såsom chlorpromazin) såvel som andre stoffer mod for højt

blodtryk (såsom clozapin) kan øge den blodtrykssænkende effekt. Dosering af Esmocard

Lyo bør justeres nedad for at undgå uventet hypotension.

Ved anvendelse af betablokkere kan patienter med risiko for anafylaktiske reaktioner

reagere mere på allergeneksponering (utilsigtet, diagnostisk eller terapeutisk). Patienter,

der bruger betablokkere, responderer muligvis ikke på de sædvanlige doser af adrenalin,

der anvendes til behandling af anafylaktiske reaktioner (se pkt. 4.4).

Virkningerne af Esmocard Lyo kan modvirkes af sympatomimetiske lægemidler, der har

beta-adrenerg agonistaktivitet ved samtidig indgivelse. Det kan være nødvendigt at justere

dosis af hvert middel baseret på patientrespons eller brug af alternative terapeutiske midler

skal overvejes.

Catecholamine-udtømmende stoffer, f.eks. reserpine, kan have en tilsættende effekt, når

den gives med betablokkere. Patienter, der behandles sideløbende med Esmocard Lyo og

en catecholamine udtømmer, bør derfor overvåges nøje for tegn på lavt blodtryk eller

markeret bradykardi, hvilket kan resultere i svimmelhed, besvimelse eller posturalt lavt

blodtryk.

dk_hum_45861_spc.doc

Side 11 af 21

Anvendelse af betablokkere med moxonidin eller alfa-2-agonister (såsom clonidin) øger

risikoen for reboundhypertension ved seponering. Hvis clonidin eller moxonidin anvendes

i kombination med en betablokker, og begge behandlinger skal seponeres, skal

betablokkeren seponeres først og derefter clonidin eller moxonidin efter nogle få dage.

Brug af betablokkere sammen med ergotderivater kan resultere i alvorlig perifer

vasokonstriktion og hypertension

Data fra et udvekslingsstudie mellem Esmocard Lyo og warfarin viste, at samtidig

tilførelse af Esmocard Lyo og warfarin ikke ændrer warfarin plasmaniveauer. Esmocard

Lyo koncentrationer var dog tvetydigt højere, når de blev givet sammen med warfarin.

Når digoxin og Esmocard Lyo blev tilført samtidigt intravenøst til normale frivillige, var

der en 10-20 % øgning i digoxin blodniveauer på nogle tidspunkter. Kombinationen af

digitalis glycosides og Esmocard Lyo kan øge AV-ledningstid. Digoxin påvirkede ikke

Esmocard Lyo farmakokinetik.

Da interaktionen mellem intravenøs morfin og Esmocard Lyo blev studeret hos normale

testpersoner, blev der ikke set nogen effekt på morfin blodniveau. Steady-state niveauer af

Esmocard Lyo i blodet blev øget med 46 % ved tilstedeværelse af morfin, men ingen andre

farmakokinetiske parametre blev ændret.

Effekten af Esmocard Lyo på varigheden af suxamethoniumchlorid-induceret eller

mivacurium-induceret neuromuskulære blokader er blevet studeret hos patienter der

gennemgår kirurgi Esmocard Lyo påvirker ikke initieringen af neuromuskulær blokade

forårsaget af suxamethoniumchlorid, men varigheden af neuromuskulær blokade blev

forlænget fra 5 minutter til 8 minutter. Esmocard Lyo forlængede moderat den kliniske

varighed (18,6 %) og recovery indeks (6,7 %) af mivacurium.

Selvom interaktionerne, der er observeret i studier af warfarin, digoxin, morfin,

suxamethoniumchlorid eller mivacurium ikke er af større klinisk betydning, bør Esmocard

Lyo titreres med forsigtighed, når patienter samtidigt behandles med warfarin, digoxin,

morfin, suxamethoniumchlorid eller mivacurium

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er begrænsede data fra brugen af esmololhydrochlorid hos gravide kvinder.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Esmololhydrochlorid anbefales ikke ved graviditet.

Der er ikke tilstrækkelige data til at bestemme eventuelle skadelige virkninger af

esmololhydrochlorid under graviditet. Der har indtil nu ikke været tegn til øget risiko for

fødselsdefekter hos mennesker. Potentiel risiko for mennesker er ukendt. På baggrund af

den farmakologiske virkning, bør bivirkninger hos fostre og nyfødte i den sene del af

graviditeten (særligt hypoglykæmi, hypotension og bradykardi) tages i betragtning.

Hvis behandling med esmololhydrochlorid vurderes at være nødvendig, bør den

uteroplacentale blodgennemstrømning og fostrets vækst monitoreres Det nyfødte barn skal

monitoreres tæt.

dk_hum_45861_spc.doc

Side 12 af 21

Amning

Esmololhydrochlorid bør ikke anvendes under amning.

Det vides ikke, om esmololhydrochlorid/metaboliter udskilles i human mælk. En risiko for

nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Fertilitet

Der er ingen humane data omkring effekterne af esmololhydrochlorid på fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

I tilfælde af bivirkninger kan doseringen af Esmocard Lyo reduceres eller stoppes.

De fleste bivirkninger, der er set, har været milde og kortvarige. Den vigtigste har været

hypotension.

Følgende bivirkninger er blevet rangordnet i overensstemmelse med MedDRA's SOC

(systemorganklasse) og deres frekvens.

Bemærk: Frekvensen af bivirkningerne er klassificeret som følger:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥1/100 to < 1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 to < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 to < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Systemorganklasse

Frekvens

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Ikke kendt

Metabolisme- og

ernæring

Anorexi

Hyperkaliæmi

Metabolisk

acidose

Psykiske forstyrrelser

Depression

Angst

Unormale

tankemønstre

Nervesystem

Svimmelhed

1

Somnolens

Hovedpine

Paræstesi

Opmærksom-

hedsforstyrrel-

Forvirring

Ophidselse

Synkope

Kramper

Taleforstyrrelse

dk_hum_45861_spc.doc

Side 13 af 21

Øjne

Synssvækkelse

Hjerte

Bradykardi

Atrioventriku-

lær blokade

Stigning i

pulmonalt

arterielt tryk

Hjertesvigt

Ventrikulære

ekstrasystoler

Nodal rytme

Angina pectoris

Sinusarrest

Asystoli

Accelereret

idioventrikulær

rytme

Koronar

arteriospasme

Hjertestop.

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Perifer iskæmi

Bleghed

Rødmen

Tromboflebitis

2

1 Svimmelhed og diaforese er forbundet med symptomatisk hypotension.

2 I forbindelse med reaktioner på injektions- og infusionsstedet.

Systemorganklasse

Frekvens

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Meget

sjælden

Ikke kendt

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Lungeødem

Bronkospasme

Hvæsen

Nasal tilstopning

Rhonchi

Rallen

Mavetarmkanal

Kvalme

Opkastning

Dysgeusi

Dyspepsi

Forstoppelse

Tør mund

Mavesmerter

Hud og subkutane væv

Diaforese

1

Hudmisfarv-

ning

2

Erytem

2

Hudnekrose

2

(på grund af

ekstravasa-

tion)

Psoriasis

Angioødem

Urticaria

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskuloskele-

tale smerter

Nyrer og urinveje

Urinretention

dk_hum_45861_spc.doc

Side 14 af 21

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni

Udmattelse

Reaktioner på

injektionsstedet

Reaktioner på

infusionsstedet

Inflammation på

infusionsstedet

Induration på

infusionsstedet

Kuldegysninger

Pyrexi

Ødem

Smerter

Brændende

fornemmelse på

infusionsstedet

Økymose på

infusionsstedet

Brystsmerter

Flebitis på

infusionsstedet

Vesikler på

infusionsstedet

Vabeldannelse

1 Svimmelhed og diaforese er forbundet med symptomatisk hypotension.

2 I forbindelse med reaktioner på injektions- og infusionsstedet.

3 Betablokkere som en lægemiddelklasse kan i nogle situationer forårsage eller forværre psoriasis.

4 Herunder midscapular smerte og costochondritis

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Tilfælde af massiv utilsigtet overdosering med koncentrerede opløsninger af Esmocard

Lyo har fundet sted. Nogle af disse overdoseringer har været fatale, mens andre har

resulteret i permanent invaliditet. Bolusdoser i intervallet 625

til 2,5 g (12,5-50 mg/kg)

har været fatale.

Symptomer

I tilfælde af overdosering kan følgende symptomer forekomme: svær hypotension, sinus-

bradykardi, atrioventrikulært blok, hjerteinsufficiens, kardiogent shock, hjertestop,

bronkospasme, respiratorisk insufficiens, bevidsthedstab/koma, kramper, kvalme,

opkastning, hypoglykæmi og hyperkalæmi.

Behandling

På grund af den korte elimineringshalveringstid for Esmocard Lyo (ca. 9 minutter), bør

første trin i forvaltningen af toxicitet være at stoppe administration af lægemidlet. Den tid

det tager før symptomerne forsvinder efter en overdosis, afhænger af den mængde

Esmocard Lyo, der er tilført. Dette kan tage mere end de 30 minutter, der ses ved

afbrydelse af terapeutiske doseringsniveauer af Esmocard Lyo. Kunstig respiration kan

dk_hum_45861_spc.doc

Side 15 af 21

være nødvendig. Baseret på de observerede kliniske effekter, bør følgende generelle

foranstaltninger også overvejes:

Bradykardi: Atropin eller et andet anticholinergt lægemiddel bør gives intravenøst. Når

bradykardien ikke kan behandles tilstrækkeligt, kan en pacemaker være nødvendig.

Bronkospasme: Forstøvede beta-2-sympathomimetika skal gives. Hvis dette ikke er

tilstrækkeligt kan intravenøse beta-2-sympathomimetika eller aminophyllin overvejes.

Symptomatisk hypotension: Væsker og/eller pressor-stoffer skal gives intravenøst.

Kardiovaskulær depression eller hjertesvigt: Vanddrivende midler eller sympathomimetika

kan tilføres. Doseringen af sympathomimetika (afhængig af symptomerne: dobutamin,

dopamin, noradrenalin, isoprenalin, osv.) afhænger af den terapeutiske effekt.

Hvis yderligere behandling er nødvendig, kan følgende midler gives intravenøst baseret på

den kliniske situation og efter lægens skøn:

atropin: 0,5-2 mg

inotropiske midler

calciumioner

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C07AB09. Betablokkerende midler, selektive

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Esmololhydrochlorid er et beta-selektivt (kardioselektivt) adrenergt receptorblokerende

middel.

Ved terapeutiske doser har esmololhydrochlorid ingen signifikant iboende

sympatikomimetisk aktivitet (ISA) eller membranstabiliserende aktivitet.

Esmololhydrochlorid, som er det aktive stof i Esmocard Lyo, er kemisk relateret til

phenoxypropanolaminklassen af betablokkere.

På grund af de farmakologiske egenskaber har esmololhydrochlorid en hurtigt indtrædende

og meget kortvarig virkning, og dosis kan derfor hurtigt justeres.

Når der anvendes en passende bolusdosis, opnås steady-state blodniveauer inden for

5 minutter. Terapeutisk effekt indtræder dog hurtigere end den stabile

plasmakoncentration. Infusionshastigheden kan da justeres med henblik på at opnå

den ønskede farmakologiske effekt

dk_hum_45861_spc.doc

Side 16 af 21

Esmololhydrochlorid har samme hæmodynamiske og elektrofysiologiske effekt som andre

betablokkere:

Reduktion af hjertefrekvens i hvile og under anstrengelse

Reduktion af den isoprenalinforårsagede stigning i hjertefrekvens

Øgning af SA-knudens refraktærperiode

Forsinket AV-overledning

Forlængelse af AV-intervallet med normal sinusrytme og under atriestimulering uden

forsinkelse i His-Purkinjevævet

Forlængelse af PQ-tid, induktion af AV-blok grad II

Forlængelse af atriers og ventriklers funktionelle refraktoriske periode

Negativ inotrop effekt med nedsat uddrivningsfraktion

Fald i blodtryk

Børn

Der er gennemført ikke-kontrolleret farmakokinetik-/effektforsøg med 26 pædiatriske

patienter i aldersgruppen 2-16 år med supraventrikulær takykardi (SVT). Der blev givet en

bolusdosis af esmololhydrochlorid på 1.000 mikrogram/kg, efterfulgt af vedvarende

infusion af 300 mikrogram/kg/min. SVT afsluttedes hos 65 % af patienterne inden for 5

minutter efter påbegyndelse af esmololhydrochlorid.

I et randomiseret, men ikke-kontrolleret, dosissammenlignings-forsøg, blev effekt vurderet

hos 116 pædiatriske patienter, i aldersgruppen 1 uge til 7 år, med hypertension efter

reparation af aortacoarctation. Patienterne fik initial infusion af 125 mikrogram/kg, 250

mikrogram/kg eller 500 mikrogram/kg efterfulgt af vedvarende infusion af henholdsvis

125 mikrogram/kg/min, 250 mikrogram/kg/min eller 500 mikrogram/kg/min. Der sås

ingen betydelig forskel i hypotensiv effekt de 3 behandlingsgrupper imellem. Overordnet

havde 54 % af patienterne behov for anden behandling udover esmololhydrochlorid for at

opnå tilfredsstillende blodtrykskontrol . Der var ingen åbenlys forskel med hensyn til dette

behandlingsgrupperne imellem.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Esmololhydrochlorids kinetik er lineær hos raske voksne, plasmakoncentrationen er

proportionel med dosis. Hvis en initialdosis ikke bruges, opnås steady-state

blodkoncentrationer inden for 30 minutter med en dosis på 50 til 300 mikrogram/kg/minut.

Fordelingshalveringstiden med esmololhydrochlorid er meget kort, ca. 2 minutter.

Fordelingsvolumen er 3,4 l/kg.

Esmololhydrochlorid metaboliseres af esteraser til en syre-metabolit (ASL-8123) og

methanol. Dette sker gennem hydrolyse af estergruppen ved esteraser i de røde

blodlegemer.

Metabolismen af esmololhydrochlorid er uafhængig ved doser mellem 50 og 300

mikrogram/kg/minut.

Esmololhydrochlorid er 55 % bundet til menneskeligt plasmaprotein, sammenlignet med

kun 10 % for syre-stofskifteproduktet.

dk_hum_45861_spc.doc

Side 17 af 21

Elimineringshalveringstiden efter intravenøs administration er ca. 9 minutter.

Total-clearance er 285 ml/kg/minut. Dette er uafhængigt af leverkredsløbet og andre

organer. Esmololhydrochlorid udskilles gennem nyrerne, dels uomdannet (mindre end 2 %

af den administrerede mængde), dels som syremetabolit, der har en svag (mindre end 0,1

% af esmolol) betablokerende virkning. Syremetabolitten udskilles i urinen og har en

halveringstid på omkring 3,7 timer.

Børn

Der er gennemført farmakokinetisk forsøg med 22 pædiatriske patienter i aldersgruppen 3-

16 år. Der blev givet en bolusdosis af esmololhydrochlorid på 1.000 mikrogram/kg,

efterfulgt af vedvarende infusion af 300 mikrogram/kg/min. Den observerede

gennemsnitlige totale clearance var 119 ml/kg/min, det gennemsnitlige fordelingsvolumen

var 283 ml/kg og den gennemsnitlige halveringstid var 6,9 min, tydende på, at

esmololhydrochlorids kinetik hos børn svarer til den hos voksne. Der sås dog stor inter-

individuel variabilitet.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der er ikke set teratogen effekt i dyrestudier. Der er set embryotoksisk effekt hos kaniner

(stigning i føtal resorption), sandsynligvis forårsaget af esmololhydrochlorid. Denne effekt

er observeret ved doser mindst 10 gange højere end den terapeutiske dosis. Effekt af

esmololhydrochlorid på fertilitet samt peri- og postnatal effekt er ikke undersøgt.

Esmololhydrochlorid er ikke fundet mutagent i flere in vitro og in vivo testsystemer.

Sikkerhed af esmololhydrochlorid er ikke undersøgt i længerevarende studier.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ingen.

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt.

6.6.

6.3

Opbevaringstid

60 måneder

Det åbnede, rekonstituerede og fortyndede produkt er fysisk-kemisk stabilt i 24 timer ved

25° C. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet bruges øjeblikkeligt efter åbning og

fortynding. Hvis dette ikke sker, er brugeren ansvarlig for brug og tilførsel. Normalt er

brugsperioden ikke mere end 24 timer ved 2-8° C, hvis ikke åbning,

rekonstitution/fortynding er sket under kontrollerede og godkendte aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved 25° C.

For opbevaringsforhold for den rekonstituerede opløsning, se pkt. 6.3.

dk_hum_45861_spc.doc

Side 18 af 21

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

En klar, farveløs 50 ml hætteglas med en bromobutyl gummistopper og en flip-off hætte,

indeholdende 2.500 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Hætteglasset er

pakket i en yderkarton.

Pakningsstørrelse: 1 hætteglas pr. æske

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Esmocard Lyo 2500 mg pulver til koncentrat til opløsning til infusion

IKKE

GIVES FØR REKONSTITUTION/FORTYNDING.

Pulveret skal rekonstitueres/fortyndes før brug. Det rekonstituerede /

fortyndede pulver kan

gives i

forskellige koncentrationer i

forskellige mængder (se afsnit 4.2):

Pulveret kan gives som en fortyndet

opløsning til infusion (10

mg/ml) med et

volumen på 250 ml

ved en STANDARD

INFUSION

ELLER

Pulveret kan gives som en koncentreret opløsning til infusion (50

mg/ml) med et

volumen

PERFUSOR/MOTORPUMPE. Der er begrænset klinisk

erfaring

brugen af denne højere koncentration. Denne højere koncentration bør

kun sprøjtes ind i en stor vene eller et centralt kateter ved hjælp af

en perfusor-pumpe

(se afsnit 4.4).

I.

BRUGSANVISNING for en fortyndet opløsning til infusion (10 mg/ml)

givet som en

STANDARD INFUSION:

Præsenta

tion

Mængde af

opløsningen, der

skal tilføjes

Endelig

koncentrat

ion af den

rekonstitu

erede

/

fortyndede

opløsning

Endelig

mængde

af den

rekonstitue

rede

/fortyndede

opløsning

Administra

tion

2500 mg

Esmolol

pulver

Trin 1

Rekonstituer en

lille flaske med

50ml af en af de

forneden nævnte

opløsninger.

Trin 2

Fortynd straks

flaskens

rekonstituerede

indhold (50 ml) til

250 ml med en af

10 mg/ml

250 ml

Standard

infusion med

en mængde

på 250 ml

dk_hum_45861_spc.doc

Side 19 af 21

de forneden

nævnte

opløsninger.

II.

BRUGSANVISNING for en koncentreret opløsning til infusion (50 mg/ml)

givet ved hjælp af en PERFUSOR/MOTORPUMPE:

Præsenta

tion

Mængde af

opløsningen, der

skal tilføjes

Endelig

koncentrat

ion af den

rekonstitu

erede

opløsning

Endelig

mængde

af den

rekonstitue

rede

opløsning

Administra

tion

2500 mg

Esmolol

pulver

Rekonstituer en

lille flaske med

50ml af en af de

forneden nævnte

opløsninger.

Yderligere

fortynding ikke

nødvendig.

50 mg/ml

50 ml

Brug en

perfusor/mo

tor pumpe,

som tager

nåle med 50

ml volumen

Passende opløsninger til rekonstitution

og fortynding

er

:

NaCl 9 mg/ml (0.9%) opløsning

Glucose 50 mg / ml (5 %) opløsning

Glucose 50 mg / ml (5 %) i Ringers opløsning

Glucose 50 mg / ml (5 %) i NaCl 9 mg / ml (0.9 %) opløsning

Glucose 50 mg / ml (5 %) i Ringer-lactatopløsning

Ringer-lactatopløsning

Solventer til den endelige opløsning bruges normalt til intravenøst

administrerede væsker, i

glas samt i PVC-flasker.

Det hvide eller næsten hvide frysetørrede pulver vil opløses fuldstændigt. Bland forsigtigt

indtil en klar opløsning opnås.

Rekonstituerede opløsninger bør undersøges visuelt for partikler og misfarvning. Kun klare

og farveløse opløsninger må bruges.

Det åbnede, rekonstituerede og fortyndede produkt er fysisk-kemisk stabilt i 24 timer ved

25° C. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet bruges øjeblikkeligt. Hvis dette

ikke sker, er brugeren ansvarlig for brug og administration. Normalt er brugsperioden ikke

dk_hum_45861_spc.doc

Side 20 af 21

mere end 24 timer ved 2-8° C, medmindre åbning, rekonstitution/fortynding er sket under

kontrollerede og godkendte aseptiske forhold.

Al ubrugt opløsning og beholderne skal skaffes bort i overensstemmelse

med lokale krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH

Wintergasse 85/1B

A-3002 Purkersdorf

Østrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

45861

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. august 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

5. september 2018

dk_hum_45861_spc.doc

Side 21 af 21

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information