Eryseng

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-05-2019

Aktiv bestanddel:
Erysipelothrix rhusiopathiae, stamme R32E11 (inaktiveret)
Tilgængelig fra:
Laboratorios Hipra, S.A.
ATC-kode:
QI09AB03
INN (International Name):
Erysipelothrix rhusiopathiae
Terapeutisk gruppe:
svin
Terapeutisk område:
Immunologicals for svin, , Inaktiveret, bakterielle vacciner (herunder mycoplasma, toxoid og chlamydia)
Terapeutiske indikationer:
Til aktiv immunisering af han- og kvindesvin til nedsættelse af kliniske tegn (hudlæsioner og feber) af svin erysipelas forårsaget af Erysipelothrix rhusiopathiae, serotype 1 og serotype 2.
Produkt oversigt:
Revision: 4
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/002761
Autorisation dato:
2014-07-04
EMEA kode:
EMEA/V/C/002761

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

02-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

10-05-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

10-05-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

10-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

10-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

02-10-2014

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL:

ERYSENG injektionsvæske, suspension til grise

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

SPAIN

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

ERYSENG injektionsvæske, suspension til grise

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Hver dosis på 2 ml indeholder:

Inaktiveret

Erysipelothrix rhusiopathiae

, stamme R32E11 ............ ELISA > 3,34 log

50 %

* IE

50 %

hæmning ELISA - 50 %

Aluminiumhydroxid ............................................................................................. 5,29 mg (aluminium)

DEAE-dextran

Ginseng

Hvidlig suspension til injektion.

4.

INDIKATIONER

Til aktiv immunisering af han- og hungrise for at reducere kliniske tegn (hudlæsioner og feber) på

svine-erysipelas forårsaget af

Erysipelothrix rhusiopathiae

, serotype 1 og serotype 2.

Indtræden af immunitet: Tre uger efter gennemførelse af basisvaccinationsplanen.

Varighed af immunitet: seks måneder.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer, adjuvanserne eller et eller

flere af hjælpestofferne.

6.

BIVIRKNINGER

Meget almindelige bivirkninger:

- Mild til moderat inflammation på injektionsstedet, som typisk aftager inden for få dage men i visse

tilfælde kan vare i op til 12 dage efter vaccinationen, er set i sikkerhedsstudier.

Almindelige bivirkninger:

- En forbigående forhøjet legemstemperatur i de første 6 timer efter vaccinationen, som ophører

spontant inden for 24 timer, er set i sikkerhedsstudier.

Meget sjældne bivirkninger:

- Anafylaktisk-lignende reaktioner er blevet rapporteret i spontane rapporter, og passende

symptomatisk behandling anbefales.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en

behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

-. Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke

allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter

anbefalingerne.

7.

DYREARTER

Svin

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

Indgives intramuskulært

Der indgives en dosis på 2 ml ved intramuskulær injektion i halsmusklerne ifølge nedenstående skema:

Grundvaccination:

Grise fra en alder af 6-måneder, som ikke tidligere er vaccineret med produktet, skal gives to

injektioner med 3-4 ugers mellemrum. Den anden injektion skal gives 3-4 uger før løbning.

Revaccination:

En enkelt injektion skal indgives 2-3 uger før hver efterfølgende løbning (cirka hver 6. måned).

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Lad vaccinen nå stuetemperatur (15-25 °C) inden indgivelsen.

Omrystes grundigt før brug.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

0 dage

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn

Opbevares og transporteres nedkølet (2ºC – 8ºC).

Må ikke nedfryses

Beskyttes mod lys.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten.

Opbevaringstid efter første åbning af beholderen: Anvendes straks.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige advarsler for hver dyreart:

Kun raske dyr må vaccineres.

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Ingen.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller

etiketten vises til lægen.

Drægtighed og laktation:

Kan anvendes under drægtighed og laktation.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre

lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af

et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Overdosis (symptomer, nødforanstaltninger, modgift):

Der kan ikke forventes andre bivirkninger end dem, der allerede er nævnt i afsnittet "Bivirkninger",

efter indgivelse af en dobbelt vaccinedosis.

Uforligeligheder:

Må ikke blandes med andre lægemidler til dyr.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Kontakt Deres dyrlæge eller apotkespersonalet vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke

længere findes anvendelse for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet

.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette veterinærlægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside (http://www.ema.europa.eu

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Pakningsstørrelser:

Kartonæske med 1 hætteglas a 10 doser (20 ml).

Kartonæske med 1 hætteglas a 25 doser (50 ml).

Kartonæske med 1 hætteglas a 50 doser (100 ml).

Kartonæske med 1 PET-flaske a 10 doser (20 ml).

Kartonæske med 1 PET-flaske a 25 doser (50 ml).

Kartonæske med 1 PET-flaske a 50 doser (100 ml).

Kartonæske med 1 PET-flaske a 125 doser (250 ml).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

De bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis De

ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel.

België/Belgique/Belgien

HIPRA BENELUX NV

Tel. (+32) 09 2964464

Lietuva

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Република България

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Luxembourg/Luxemburg

HIPRA BENELUX NV

Tel: (+32) 09 2964464

Česká republika

HIPRA SLOVENSKO, s.r.o.

Tel. (421) 02 32 335 223

Magyarország

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Danmark

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Malta

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Deutschland

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Tel. (+49) 211 698236 – 0

Nederland

HIPRA BENELUX NV

Tel. (+32) 09 2964464

Eesti

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Norge

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Ελλάδα

HIPRA EΛΛAΣ A.E.

Tηλ: (+30) 210 4978660

Österreich

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Tel. (+49) 211 698236 – 0

España

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Polska

HIPRA POLSKA Sp.z.o.o.

Tel. (+48) 22 642 33 06

France

HIPRA FRANCE

Tél. (+33) 02 51 80 77 91

Portugal

ARBUSET, Produtos Farmacêuticos e

Sanitários De Uso Animal, Lda

Tel. (+351) 219 663 450

Hrvatska

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

România

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Ireland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel: (34) 972 43 06 60

Slovenija

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Ísland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Slovenská republika

HIPRA SLOVENSKO, s.r.o.

Tel. (421) 02 32 335 223

Italia

Hipra Italia S.r.l.

Tel. ( +39) 030 7241821

Suomi/Finland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Κύπρος

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Sverige

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Latvija

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

ERYSENG Injektionsvæske, suspension til grise

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver dosis på 2 ml indeholder:

Aktive stoffer:

Inaktiveret

Erysipelothrix rhusiopathiae

, stamme R32E11 ............ ELISA > 3,34 log

50 %

* IE

50 %

hæmning ELISA - 50 %

Adjuvanser:

Aluminiumhydroxid ……………………. ............................................... 5,29 mg (aluminium)

DEAE-dextran

Ginseng

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

Hvidlig suspension

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Svin.

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til aktiv immunisering af han- og hungrise for at reducere kliniske tegn (hudlæsioner og feber) på

svine-erysipelas (rødsyge) forårsaget af

Erysipelothrix rhusiopathiae

, serotype 1 og serotype 2.

Indtræden af immunitet:

Porcin parvovirus: Tre uger efter gennemførelse af basisvaccinationsplanen.

Varighed af immunitet: seks måneder

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer, adjuvanserne eller et eller

flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Kun raske dyr må vaccineres.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller

etiketten vises til lægen.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Meget almindelige bivirkninger:

- Mild til moderat inflammation på injektionsstedet, som typisk aftager inden for få dage men i visse

tilfælde kan vare i op til 12 dage efter vaccinationen, er set i sikkerhedsstudier.

Almindelige bivirkninger:

- En forbigående forhøjet legemstemperatur i de første 6 timer efter vaccinationen, som ophører

spontant inden for 24 timer, er set i sikkerhedsstudier.

Meget sjældne bivirkninger:

- Anafylaktisk-lignende reaktioner er blevet rapporteret i spontane rapporter, og passende

symptomatisk behandling anbefales.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en

behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Kan anvendes under drægtighed og laktation.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre

lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af

et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Indgives intramuskulært.

Lad vaccinen nå stuetemperatur (15-25 °C) inden indgivelsen.

Omrystes grundigt før brug.

Der indgives en dosis på 2 ml ved intramuskulær injektion i halsmusklerne ifølge nedenstående skema:

Grundvaccination:

Grise fra en alder af 6 måneder, som ikke tidligere er vaccineret med produktet, skal gives to

injektioner med 3-4 ugers mellemrum. Den anden injektion skal gives 3-4 uger før løbning.

Revaccination:

En enkelt injektion skal indgives 2-3 uger før hver efterfølgende løbning (cirka hver 6. måned).

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Der blev ikke observeret andre bivirkninger end de, der er anført i pkt. 4.6, efter indgivelse af en

dobbelt vaccinedosis.

4.11

Tilbageholdelsestid

0 dage.

5.

EGENSKABER IMMUNOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Immunologica til svin. Inaktiverede bakterielle vacciner, erysipelothrix.

ATCvet-kode: QI09AB03

Til stimulering af aktiv immunisering mod svine-erysipelas.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Aluminiumhydroxid

DEAE-dextran

Dinatriumphosphatdodecahydrat

Ginseng

Kaliumklorid

Kaliumdihydrogenphosphat

Simethicon

Natriumklorid

Natriumhydroxid

Vand til injektionsvæske

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Må ikke blandes med andre lægemidler til dyr.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 2 år

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: nvendes straks

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares og transporteres nedkølet (2°C - 8°C).

Må ikke nedfryses

Beskyttes mod lys.

6.5

Den indre emballages art og indhold

Farveløse type I-hætteglas à 20, 50 ml og 100 ml. Hætteglassene er lukket med en gummiprop og

aluminiumshætte.

Polyethylenflasker (PET) a 20, 50, 100 og 250 ml.

Pakningsstørrelser:

Kartonæske med 1 hætteglas a 10 doser (20 ml).

Kartonæske med 1 hætteglas a 25 doser (50 ml).

Kartonæske med 1 hætteglas a 50 doser (100 ml).

Kartonæske med 1 PET-flaske a 10 doser (20 ml).

Kartonæske med 1 PET-flaske a 25 doser (50 ml).

Kartonæske med 1 PET-flaske a 50 doser (100 ml).

Kartonæske med 1 PET-flaske a 125 doser (250 ml).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

SPAIN

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/14/166/001-007

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 4/07/2014

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/279182/2014

EMEA/V/C/002761

EPAR - sammendrag for offentligheden

ERYSENG

Svineerysipelasvaccine (inaktiveret)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet

er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende veterinærlægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den videnskabelige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Eryseng?

Eryseng er en veterinær vaccine, der indeholder dræbte (inaktiverede) Erysipelothrix rhusiopathiae-

bakterier af stammen R32E11. Eryseng leveres som injektionsvæske, suspension.

Hvad anvendes Eryseng til?

Eryseng anvendes til at beskytte han- og hungrise mod svinerosen (erysipelas) forårsaget af

Erysipelothrix rhusiopathiae-bakterier af specifikke typer kaldet serotype 1 og serotype 2. Svinerosen

er en bakteriesygdom, der kendetegnes af pludselig død, feber forbundet med diamantformede

hudforandringer, ledbetændelse og abort hos drægtige søer.

Vaccinationen gives til svin fra 6-månedersalderen ved en indsprøjtning i nakkemuskulaturen og

gentages efter 3-4 uger. Der gives en enkelt injektion 2-3 uger før hver bedækning, dvs. ca. hver

sjette måned.

Hvordan virker Eryseng?

Eryseng er en vaccine med bakterier. Vacciner virker ved at “lære” organismens naturlige forsvar

(immunsystemet), hvordan det skal forsvare organismen mod en sygdom. Når Eryseng gives til svin,

registrerer dyrenes immunsystem bakterierne som “fremmede” og reagerer ved at danne antistoffer

ERYSENG

EMA/279182/2014

Side 2/3

mod dem. Hvis dyret efterfølgende udsættes for disse Erysipelothrix rhusiopathiae-bakterier, vil

immunsystemet reagere hurtigere. Derved opnås bedre beskyttelse mod svinerosen.

Eryseng indeholder aluminiumhydroxid, DEAE-dextran og ginseng, der virker som adjuvans, dvs.

forstærker immunreaktionen.

Hvordan blev Eryseng undersøgt?

I en laboratorieundersøgelse med 40 svin blev 30 svin vaccineret med to doser med tre ugers

mellemrum, mens en kontrolgruppe på 10 svin fik virkningsløs behandling (placebo). Alle svinene blev

22 dage efter den anden vaccination udsat for bakterierne Erysipelothrix rhusiopathiae serotype 1 og

2. Virkningen blev vurderet efter den procentdel af de vaccinerede svin, der var uden specielle

(diamantformede) forandringer af det udsatte område af huden.

Endnu en laboratorieundersøgelse omfattede 15 gylte (ungsøer, der endnu ikke har fået grise), som

blev vaccineret efter standardvaccinationsplanen med en forstærkningsdosis seks måneder senere.

Svinene blev udsat for smitte yderligere seks måneder senere ved indsprøjtning af bakterierne

Erysipelothrix rhusiopathiae serotype 1 og 2, og virkningen blev bedømt efter den procentdel af

svinene, der var beskyttet af vaccinationen.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Eryseng?

Den første laboratorieundersøgelse viste, at 90 % (27 ud af 30) at de vaccinerede svin var beskyttet

mod Erysipelothrix rhusiopathiae serotype 1 og forblev fri for specielle hudforandringer, mens 93 %

(28 ud af 30) af de vaccinerede svin var beskyttet mod Erysipelothrix rhusiopathiae serotype 2 og

forblev fri for specielle hudforandringer. I kontrolgruppen fik mere end 80 % af svinene specielle

hudforandringer. Det tog tre uger at opnå immunitet.

Den anden laboratorieundersøgelse viste, at 93 % (14 ud af 15) af svinene blev beskyttet mod

udsættelse for Erysipelothrix rhusiopathiae serotype 1 og 2. Beskyttelsen blev påvist at vare seks

måneder.

Hvilken risiko er der forbundet med Eryseng?

Den hyppigste bivirkning (der ses hos mere end 1 ud af 10 svin) ved Eryseng er let til moderat

inflammation på injektionsstedet, som typisk svinder i løbet af fire dage, men i visse tilfælde kan vare i

op til 12 dage efter vaccinationen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Ved utilsigtet selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises

til lægen.

Hvad er tilbageholdelsestiden?

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter lægemidlets indgivelse, før dyret kan slagtes, og

kødet kan anvendes til konsum. Tilbageholdelsestiden for Eryseng er 0 døgn.

Hvorfor blev Eryseng godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Eryseng overstiger risiciene

til den godkendte anvendelse, og anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse for Eryseng.

ERYSENG

EMA/279182/2014

Side 3/3

Afvejningen af fordele og risici (benefit/risk-forholdet) fremgår af afsnittet om den videnskabelige

drøftelse i denne EPAR.

Andre oplysninger om Eryseng:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Eryseng den 4. juli 2014. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for dette

lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i maj 2014.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information