Erwinase 10.000 IE pulver til injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-11-2016

Aktiv bestanddel:
Crisantaspase
Tilgængelig fra:
EUSA Pharma SAS
ATC-kode:
L01XX02
INN (International Name):
Crisantaspase
Dosering:
10.000 IE
Lægemiddelform:
pulver til injektionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
15666
Autorisation dato:
1996-09-26

11. november 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Erwinase, pulver til injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

9047

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Erwinase

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 hætteglas indeholder:

Crisantaspase (Asparaginase fra Erwinia chrysanthemi; Erwinia L-Asparaginase) 10.000 IE

Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Erwinase anvendes i kombination med andre antineoplastiske stoffer til behandling af akut

lymfatisk leukæmi. Erwinase kan også anvendes ved enkelte andre neoplastiske lidelser, hvor

reduktion af asparagin kan ventes at have en god effekt. Patienter, som er i behandling med

colaspase, L-Asparaginase fra E.coli, og som udvikler hypersensitivitet over for dette enzym,

vil være i stand til at fortsætte behandlingen med Erwinase, da enzymerne ikke er genetisk

relaterede.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Erwinase opløsning kan gives som intravenøs injektion eller som intramuskulær eller

subkutan injektion.

For alle patienter er den sædvanlige dosis 200 IE/kg legemsvægt (5000 - 6000 IE/m

legemsoverflade) 3 gange ugentlig i 3 uger.

4.3

Kontraindikationer

Tidligere allergiske reaktioner over for Erwinia Asparaginase.

15666_spc.doc

Side 1 af 4

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Erwinase-behandling uden afbrydelse foretrækkes. Hvis en afbrydelseimidlertid ikke kan

undgås, bør behandlingen genoptages med en lav dosis, 10 IE/kg daglig, og øges til fuld

dosis over 5 dage hvis dette tåles.

Der er set tilfælde af akut pankreatitis efter behandlingen.

Anafylaksi ses sjældent, men faciliteter til behandling heraf bør være til rådighed under

behandlingen.

Erwinase er ikke et typisk cytotoksisk lægemiddel og kræver ikke de specielle

forholdsregler, som er nødvendige for at håndtere sådanne stoffer. Det bør håndteres på

samme måde som andre terapeutiske enzymer, som f.eks. hyaluronidase.

"Posterior reversibel encefalopati-syndrom (PRES) kan i sjældne tilfælde forekomme

under behandling med asparaginase (se pkt. 4.8). Dette syndrom er på MR-scanninger

kendetegnet ved reversible (fra få dage til måneder) læsioner/ødemer, navnlig i den

posteriore del af hjernen. PRES-symptomer omfatter primært forhøjet blodtryk,

krampeanfald, hovedpine, ændringer i mental tilstand og akut nedsat syn (hovedsagelig

kortikal blindhed eller homonym hemianopsi). Det er uklart, om PRES forårsages af

asparaginase, samtidig behandling eller underliggende sygdomme. Ved PRES gives

symptomatisk behandling, herunder behandling af eventuelle krampeanfald. Det kan være

nødvendigt at seponere samtidige immunsupprimerende lægemidler eller nedsætte dosen af

disse. En ekspert skal spørges til råds."

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.6

Graviditet og amning

Asparaginase bør ikke gives til gravide, eller til kvinder, som påtænker graviditet.

Amning: Må ikke anvendes.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ingen mærkning.

4.8

Bivirkninger

Neurotoksicitet, livstruende sepsis og kraftig hypersensitivitet er beskrevet hos patienter

behandlet med Erwinia Asparaginase. Andre indrapporterede bivirkninger i forbindelse med

begge enzymer inkluderer feber; kvalme; opkastning; CNS depression; hypersensitivitet og

forskellige plasma biokemiske forandringer inklusive øget BSP retention og forhøjelse af

bilirubin, SGOT, alkalisk phosphatase og kolesterolniveau; fald i fibrinogen og andre

koagulationsfaktorer. Akut pancreatit.

Bivirkninger er generelt reversible og mindre hyppige med Erwinia Asparaginase end med

E.coli Asparaginase.

I sjældne tilfælde er der set posterior reversibel encefalopati-syndrom (PRES) under

behandling med asparaginase-holdige regimer.

Indberetning af formodede bivirkninger

15666_spc.doc

Side 2 af 4

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det mulig-

gør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedsper-

sonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger (se detaljer nedenfor).

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Ingen specielle forholdsregler kan anbefales.

4.10

Udlevering

Begrænset til sygehuse.

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0

Terapeutisk klassifikation

L 01 XX 02

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Neoplastiske celler i forbindelse med akut myeloid leukæmi (AML), akut lymfoblastisk

leukæmi (ALL), og lymfoblastisk lymfosarkom (LSA) er Asparagin-afhængige. Reduktion af

plasma asparagin niveauet opnået ved indgift af L-Asparaginase medfører en antineoplastisk

effekt.

Dyreforsøg udført med Erwinase giver kun en grov indikation af den forventede humane

dosis, når sammenligningerne foretages på dosis i mg/kg. Imidlertid har der i kliniske

undersøgelser været anvendt doser, som spænder fra 500 - 60.000 IE/m

pr. dag. Denne store

variation i doseringen er mulig p.g.a. enzymets lave intrinsic toksicitet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Højeste koncentration af Erwinase i blodet opnås i løbet af 1 til 2 timer. Faldet i

enzymkoncentrationen følger 1. ordens kinetik med en halveringstid på 7 til 13 timer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ingen yderligere relevante data.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Glucosemonohydrat, natriumchlorid

6.2

Uforligeligheder

Kontakt med gummilukket vil denaturere det rekonstituerede lægemiddel og få det til at fælde

ud lokalt og danne nogle få små trådformede partikler af uopløseligt materiale.

Denatureringen er ikke progressiv og har en ubetydelig indvirkning på styrken.

6.3

Opbevaringstid

Holdbarhed for produktet i salgspakning: 3 år.

15666_spc.doc

Side 3 af 4

Holdbarhed efter rekonstitution: 8 timer ved 2

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved 2

6.5

Emballage

Hætteglas med halobutyl frysetørrings gummilukke og aluminium-kapsel.

6.6

Instruktioner vedrørende håndtering og destruktion

Indholdet af hvert hætteglas rekonstitueres i 1 til 2 ml natriumklorid-opløsning til injektion og

opløses ved forsigtig omrystning med minimal kontakt med låget. Kontakt med gummilukket

vil få det rekonstituerede lægemiddel til at fælde ud lokalt og danne nogle få små trådformede

partikler af uopløseligt materiale.

Denatureringen er ikke progressiv og har en ubetydelig indvirkning på styrken, men for at

minimere denne effekt, bør opløsningen anvendes inden for 15 minutter efter rekonstitution.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

EUSA Pharma SAS

3 allée des Séquoias

F-69760 Limones

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

15666

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

26. september 1996

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11. november 2016

15666_spc.doc

Side 4 af 4

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information