Epityl 60 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

15-10-2018

Aktiv bestanddel:
PHENOBARBITAL
Tilgængelig fra:
Chanelle Pharmaceutical Man. Ltd
ATC-kode:
QN03AA02
INN (International Name):
phenobarbital
Dosering:
60 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
50173
Autorisation dato:
2014-09-29

Læs hele dokumentet

11. oktober 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Epityl, tabletter

0.

D.SP.NR.

28208

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Epityl

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet indeholder:

Aktiv substans

Phenobarbital

60 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1 .

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Rund, hvid tablet med krydsdelekærv på en ene side.

Tabletterne kan opdeles i to eller fire lige dele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund

4.2

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse af anfald på grund af generaliseret epilepsi hos hunde.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til dyr med kraftigt nedsat leverfunktion.

Må ikke anvendes til dyr med alvorlige nyrelidelser eller kardiovaskulære lidelser.

Må ikke anvendes til hunde med en kropsvægt under 6 kg.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stof eller til andre

barbiturater eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

dk_hum_50173_spc.doc

Side 1 af 8

4.4

Særlige advarsler

Beslutning om at påbegynde behandling med et antiepileptisk lægemiddel indeholdende

phenobarbital bør evalueres for hver enkelt tilfælde og afhænger af antallet, hyppigheden,

varigheden og graden af anfaldene hos hunden.

Nogle af hundene får ikke epileptiske anfald under behandlingen, men nogle af hundene

oplever kun færre anfald, og nogle af hundene anses for ikke at respondere.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Det anbefales at udvise forsigtighed ved behandling af dyr med nedsat lever- og

nyrefunktion, hypovolæmi, anæmi eller hjerte- eller respirationsdysfunktion. Risikoen for

hepatotoksiske bivirkninger kan reduceres eller forsinkes ved anvendelse af en effektiv

dosis, der er så lav som muligt. Ved langvarig behandling anbefales overvågning af

leverparametrene.

Det anbefales at foretage en vurdering af patientens kliniske patologi 2-3 uger efter

behandlingens start og derefter for hver 4-6 måneder, f.eks. måling af leverenzymer og

serum-galdesyrer. Det er vigtigt at vide, at virkningen af hypoxi etc. forårsager forhøjede

niveauer af leverenzymer efter et anfald. Phenobarbital kan forøge aktiviteten af serum-

alkalinfosfatase og transaminaser. Dette kan være ikke-patologiske forandringer, men kan

også være tegn på hepatotoksicitet, og det anbefales at udføre leverfunktionstest. Forøgede

leverenzymværdier kræver ikke nødvendigvis altid en reduktion af dosis af phenobarbital,

hvis serum-galdesyrerne befinder sig i normalområdet.

Hos stabiliserede epilepsipatienter anbefales det ikke at skifte fra andre

phenobarbitalpræparater til Epityl 60 mg tabletter. Hvis dette alligevel ikke kan undgås,

skal der udvises yderligere forsigtighed. Dette omfatter hyppigere måling af

plasmakoncentrationen for at sikre, at behandlingsniveauet holdes. Overvågning med

henblik på konstatering af forværring af bivirkninger samt leverdysfunktion bør udføres

oftere, indtil stabilisering er bekræftet.

Seponering eller overgang til andre typer behandling mod epilepsi skal gøres gradvist for

at undgå at udløse hyppigere anfald.

Tabletterne har tilsat smag. For at undgå indgift ved hændeligt uheld skal tabletterne

opbevares utilgængeligt for dyr.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Barbiturater kan forårsage overfølsomhed. Personer med kendt overfølsomhed over

for barbiturater bør undgå kontakt med produktet.

Utilsigtet indtagelse kan forårsage forgiftning og kan være dødelig, især for børn. Vær

yderst opmærksom på, at børn ikke kommer i kontakt med produktet.

Phenobarbital er teratogent, og kan være toksisk for ufødte og ammede børn. Det kan

påvirke udviklingen af hjernen, og føre til kognitive sygdomme. Phenobarbital

udskilles i modermælk. Gravide kvinder, kvinder i den fødedygtige alder og ammende

kvinder bør undgå utilsigtet indtagelse og langvarig hudkontakt med produktet.

Opbevar dette produkt i sin originale emballage for at undgå utilsigtet indtagelse.

Det anbefales at bære engangshandsker under administration af produktet for at

reducere hudkontakt.

dk_hum_50173_spc.doc

Side 2 af 8

I tilfælde af indgift ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og de skal

informeres om forgiftning med barbiturater, og indlægssedlen eller etiketten skal vises

til lægen. Hvis det er muligt, skal lægen informeres om tidspunktet for og mængden af

indgift, da disse oplysninger kan hjælpe med at sikre, at der gives en passende

behandling.

Hver gang en ubrugt del af en tablet opbevares indtil næste brug, skal den sættes

tilbage i den åbne blister, som så skal indsættes i kartonæsken.

Vask hænderne grundigt efter brug.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Alle bivirkninger, der er nævnt nedenfor, er rapporteret meget sjældent.

Under opstarten af behandlingen kan ataksi og sedation forekomme, men disse effekter er

normalt forbigående og forsvinder hos de fleste, men ikke alle, patienter ved fortsat

behandling. Nogle dyr kan udvise en paradoksal hyperexcitabilitet, navnlig lige efter

påbegyndt behandling. Da denne hyperexcitabilitet ikke er forbundet med overdosering, er

det ikke nødvendigt at reducere dosis. Polyuri, polydipsi og polyfagi kan forekomme i

forbindelse med gennemsnitlige eller højere behandlingsmæssigt aktive

serumkoncentrationer. Disse bivirkninger kan reduceres ved at begrænse indtagelsen af

foder. Sedation og ataksi bliver ofte alvorligt, i takt med at serumniveauet når den høje

ende af behandlingsområdet. Høje plasmakoncentrationer kan være knyttet til

hepatotoksicitet. Phenobarbital kan have en skadelig virkning på stamceller fra

knoglemarv. Følgerne er immunotoksisk pancytopeni og/eller neutropeni. Disse reaktioner

forsvinder, når behandlingen seponeres. Når hunde behandles med phenobarbital, kan

serumniveauet af TT4 eller FT4 falde. Dette er dog ikke nødvendigvis tegn på

hypothyroidisme. Behandling med thyroidhormonerstatning bør kun indledes, hvis der

forekommer kliniske tegn på sygdommen.

I tilfælde af kraftige bivirkninger anbefales det at reducere den indgivne dosis.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en

behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede

rapporter)

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Phenobarbital krydser placentabarrieren, og ved indgivelse af højere doser kan (reversible)

seponeringssymptomer hos nyfødte hvalpe ikke udelukkes. Studier i laboratoriedyr har

vist, at phenobarbital påvirker den prænatale vækst, navnlig når det gælder

kønsudviklingen. Tendens til neonatal blødning har været sat i forbindelse med behandling

med phenobarbital under drægtigheden. Indgivelse af K-vitamin til tæven i 10 dage op til

fødslen kan bidrage til at minimere denne virkning på fostret.

Der er ikke dokumentation for produktets sikkerhed under drægtighed hos hunde.

Fordelene med behandlingen kan være større end de potentielle risici for fostret i

forbindelse med epileptiske anfald (hypoksi og acidose). Det anbefales derfor ikke at

dk_hum_50173_spc.doc

Side 3 af 8

ophøre med antiepileptisk behandling under drægtighed. Dosis bør dog være så lav som

muligt.

Phenobarbital udskilles i små mængder i brystmælk og under diegivning, og hvalpene bør

overvåges nøje for uønsket sedativ virkning. Tidlig afvænning kan være en mulighed. Hvis

somnolens/sedativ virkning (som kan påvirke hvalpens evne til at die) forekommer hos

diende nyfødte hvalpe, bør en alternativ diemetode vælges.

Under drægtighed og laktation må præparatet kun anvendes i henhold til den ansvarlige

dyrlæges vurdering af fordele og risici.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

En behandlingsdosis phenobarbital til antiepileptisk behandling kan medføre betydelig

inducering af plasmaprotein (f.eks. α1-syre-glycoprotein, AGP), som binder lægemidler.

Phenobarbital kan reducere effekten af visse lægemidler, da det kan forøge

metaboliseringshastigheden ved at inducere lægemiddelmetaboliserende enzymer i

levermikrosomer. Der skal derfor udvises særlig opmærksomhed på farmakokinetik og

samtidigt indgivne lægemiddeldoser. Koncentrationen i plasma af en række lægemidler

(f.eks. cyclosporin, thyroidhormoner og theophyllin) falder ved konkomitant indgivelse af

phenobarbital. Samtidig anvendelse med andre lægemidler, der har en centraldæmpende

effekt (som f.eks. narkotiske analgetika, morfinderivater, phenothiaziner, antihistaminer,

clomipramin og chloramphenicol), kan forøge effekten af phenobarbital.

Cimetidin og ketoconazol inhiberer leverenzymer: Samtidig anvendelse med phenobarbital

kan inducere forøgelse af serumkoncentrationen af phenobarbital. Phenobarbital kan

reducere absorptionen af griseofulvin. Samtidig anvendelse med kaliumbromid forøger

risikoen for pancreatitis. Anvendelse af phenobarbitaltabletter sammen med primidon

anbefales ikke, da primidon især metaboliseres til phenobarbital.

Følgende lægemidler kan nedsætte konvulsionstærsklen: quinoloner, høje doser af β-

lactam-antibiotika, theophyllin, aminophyllin, cyclosporin og propofol m.fl.). Medicin,

som kan ændre anfaldstærsklen, bør kun anvendes, hvis det er absolut nødvendigt, og når

der ikke findes et mere sikkert alternativ.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral indgivelse. Den nødvendige dosis varierer i en vis grad fra individ til individ og

afhængig af lidelsens karakter og grad.

Tabletterne skal gives på samme tidspunkt hver dag, og det skal koordineres med

fodertidspunkterne på konsistent vis, for at optimere behandlingens effekt.

Hos hunde indgives dosis oralt begyndende med en dosis på 2-5 mg pr. kg kropsvægt pr.

dag. Dosis skal deles op og indgives to gange daglig.

Steady-state-serumkoncentrationer nås først 1-2 uger efter påbegyndt behandling. Den

fulde virkning af medicinen opnås først efter to uger, og dosis må ikke øges i denne

periode.

Hvis anfaldene ikke er under kontrol, kan dosis forøges med 20 % ad gangen med

tilhørende overvågning af serum-phenobarbitalniveauet. Phenobarbitalkoncentrationen i

serum kan kontrolleres, når steady-state er opnået, og hvis den er under 15 µg/ml, kan

dosis justeres tilsvarende. Hvis anfaldene vender tilbage, kan dosis forøges op til en

dk_hum_50173_spc.doc

Side 4 af 8

maksimal serumkoncentration på 45 µg/ml. Høje plasmakoncentrationer kan være knyttet

til hepatotoksicitet. Der kan tages blodprøver på samme tidspunkt, så plasma-

penobarbitalkoncentrationen kan bestemmes, helst ved trough-niveauet kort før næste dosis

phenobarbital skal indgives.

Plasmakoncentrationerne skal fortolkes sammen med det observerede behandlingsrespons

og en fuld klinisk vurdering, der omfatter overvågning for tegn på toksiske effekter hos de

enkelte dyr.

Kliniske data indikerer, at der kan observeres betydelig variation i plasmakoncentrationen

af phenobarbital hos nogle dyr. Denne variation kan betyde, at et dyr kan have en trough-

plasmakoncentration af phenobarbital, som ligger under det minimale behandlingsniveau

(15 µg/ml), og en peak-plasmakoncentration tæt på det maksimale niveau (45 µg/ml). Hvis

anfaldene ikke er tilstrækkeligt kontrolleret hos disse dyr, skal der udvises forsigtighed ved

forøgelse af dosis, da der er risiko for, at et toksisk niveau nås eller overskrides. Peak- og

trough-plasmakoncentrationer af phenobarbital skal måles hos disse dyr. (Peak-

plasmakoncentration nås inden for ca. 3 timer efter indgivelsen).

Hvis anfaldene ikke er kontrolleret tilfredsstillende, og den maksimale

plasmakoncentration af phenobarbital er ca. 40 µg/ml, skal diagnosen overvejes igen,

og/eller der bør tilføjes endnu et antiepileptisk produkt (f.eks. bromider) til

behandlingsprotokollen.

Tabletterne kan deles i lige store halve eller kvarte, så korrekt dosering sikres.

En tablet med krydsdelekærv deles i kvarte ved at lægge tabletten på et plant underlag med

delekærven opad og trykke midt på tabletten med tommelfingeren.

Tabletten deles i halve ved at lægge den på et plant underlag med delekærven opad og

holde fast på den ene halvdel, mens den anden trykkes ned.

dk_hum_50173_spc.doc

Side 5 af 8

4.10

Overdosering

Symptomer på overdosering:

dæmpning af centralnervesystemet, der ses som tegn varierende fra søvn til koma

respirationsproblemer

hjertekarproblemer, hypotension og shock, der medfører nyresvigt og død.

I tilfælde af en overdosis skal det indtagede produkt fjernes fra mavesækken, og respiration

og kredsløb støttes efter behov.

Der findes ingen specifik modgift, men CNS-stimulanser (f.eks. Doxapram) kan stimulere

respirationscenteret.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antiepileptika/barbiturater og afledte stoffer.

ATC Vet-kode: QN 03 AA 02.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Den antiepileptiske virkning af phenobarbital er sandsynligvis resultatet af mindst to

mekanismer: Nedsat monosynaptisk transmission, der antagelig medfører reduceret

neuronexcitabilitet, og en forøgelse af tærsklen for elektrisk stimulering i motor cortex.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter oral indgivelse af phenobarbital hos hunde, absorberes lægemidlet hurtigt, og

maksimal plasmakoncentration nås inden for 3 timer. Biotilgængeligheden er 86 - 96 %.

Ca. 45 % af plasmakoncentrationen er proteinbundet. Metabolismen sker ved aromatisk

hydroxylation af phenylgruppen i parapositionen, og ca. en tredjedel af lægemidlet

udskilles uændret i urinen. Udskillelseshalveringstiden varierer betydeligt fra individ til

individ og er på 40-90 timer. Steady-state-serumkoncentrationer nås først 1-2 uger efter

påbegyndt behandling.

Efter oral indgivelse af produktet hos 16 beaglehunde to gange daglig med 12 timers

interval i 14 dage med en dosis på 0,5 tablet pr. hund, svarende til 4-5 mg/kg kropsvægt,

nåedes en maksimal plasmakoncentration inden for 3 timer på 32,30 til 47,64 µg/ml, og

den minimale plasmakoncentration varierede fra 12,94 til 21,05 µg/ml.

dk_hum_50173_spc.doc

Side 6 af 8

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Laktosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose

Magnesiumstearat

Majsstivelse

Talcum

Aroma, grillet kød

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakningen: 3 år.

Delte tabletter: 2 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

I salgspakningen kræver dette veterinærlægemiddel ingen særlige forholdsregler

vedrørende opbevaringen.

Delte tabletter skal opbevares i originalemballagen. Delte tabletter, som ikke anvendes

inden for 2 dage, skal kasseres. Blisterkortet skal opbevares i ydre karton.

6.5

Emballage

PVC/aluminium blisterkort indeholdende 10 tabletter.

Pakningsstørrelser: Æsker med 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 500 eller 1000

tabletter.

Hvid HDPE tabletbeholder med børnesikret låg i polypropylen.

Pakningsstørrelser: 100 og 500 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited

Athenry Road

Loughrea

Co. Galway

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50173

dk_hum_50173_spc.doc

Side 7 af 8

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

29. september 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11. oktober 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

dk_hum_50173_spc.doc

Side 8 af 8

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information