Epiduo 0,3+2,5 % gel

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

26-10-2020

Aktiv bestanddel:
ADAPALEN, BENZOYLPEROXID, VANDIG
Tilgængelig fra:
Galderma Nordic AB
ATC-kode:
D10AD53
INN (International Name):
ADAPAL, BENZOYLPEROXID, VANDIG
Dosering:
0,3+2,5 %
Lægemiddelform:
gel
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
56795
Autorisation dato:
2016-10-27

Indlægsseddel: Information til patienten

Epiduo 0,3% / 2,5% gel

adapalen/benzoylperoxid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Epiduo

Sådan skal du bruge Epiduo

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Epiduo tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes for ”midler mod akne til kutan anvendelse”, hvilket

betyder, at det bruges til behandling af akne vulgaris, når der samtidigt er komedoner (hudorme,

talgknopper), flere papler og pustler (bumser med betændelse).

I denne gel er to aktive stoffer kombineret, adapalen og benzoylperoxid, der arbejder sammen, men på

hver sin måde:

-

Adapalen tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes for retinoider, og de virker specifikt på de

hudprocesser, der forårsager akne.

-

Benzoylperoxid virker som et antibakterielt middel og ved at blødgøre og afskalle det yderste

hudlag.

Epiduo må kun bruges af voksne og unge på 12 år og derover.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Epiduo

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Epiduo

Hvis du er gravid.

Hvis du planlægger en graviditet.

Hvis du er allergisk over for adapalen eller benzoylperoxid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Epiduo (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Epiduo.

-

Du må ikke bruge Epiduo på steder, hvor du har rifter, hudafskrabninger, solforbrændinger eller

eksem.

-

Pas på, at Epiduo ikke kommer ind i øjnene, munden eller næseborene eller slimhinderne og

andre meget følsomme steder på kroppen. Hvis det alligevel sker, skal du straks skylle stedet

med masser af varmt vand.

-

Du skal undgå at blive udsat for meget for sollys og UV-stråling.

-

Du skal undgå at få Epiduo i håret eller på farvet tøj, da det kan forårsag afblegning. Vask

hænderne grundigt, efter at du har brugt Epiduo.

Kontakt din læge, hvis du får vedvarende hudirritation, når du er begyndt i behandling med Epiduo (se

afsnit 3, ”Sådan skal du bruge Epiduo”).

Brug af andre lægemidler sammen med Epiduo

-

Brug ikke andre akneprodukter (der indeholder benzoylperoxid og/eller retinoider) på samme

tid, som du bruger Epiduo.

-

Undgå at bruge Epiduo samtidig med kosmetik, som har en irriterende, udtørrende eller

afskallende virkning på huden.

Anden medicin kan indvirke på Epiduo, så fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager

anden medicin, har gjort det for nylig eller planlægger at gøre det.

Graviditet og amning

Graviditet

Brug IKKE Epiduo, hvis du er gravid eller overvejer at blive gravid. Din læge kan give dig flere

oplysninger.

Hvis du bliver gravid, mens du bruger Epiduo, skal du afbryde behandlingen og snarest muligt fortælle

det til din læge, så han/hun kan følge op på det.

Amning

Hvis du ammer, skal du spørge din læge til råds, inden du bruger dette lægemiddel. Din læge vil

fortælle dig, om du skal holde op med at amme eller lade være med at bruge Epiduo.

Hvis din læge råder dig til at fortsætte behandlingen, skal du undgå at smøre gelen på brystet for at

forebygge, at barnet kommer i kontakt med lægemidlet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Epiduo påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Epiduo indeholder propylenglycol (E 1520),

der er et stof, som kan forårsage lokal hudirritation (fx

kontaktdermatitis).

3.

Sådan skal du bruge Epiduo

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Epiduo er kun beregnet til at blive brugt af voksne og unge på 12 år og derover.

Epiduo er en gel, der bruges på huden.

Lægen vil beslutte, hvilken styrke Epiduo, du har brug for. Det afhænger af din aknes sværhedsgrad

og udseende. Lægen vil også finde ud af, om du har brug for yderligere behandling.

-

Huden skal være ren og tør inden påføring.

-

Påfør et tyndt lag gel på alle de akne-ramte områder på ansigt og/eller krop en gang daglig ved

sengetid. Undgå kontakt med øjne, læber, næsebor og slimhinder.

-

Hvis gelen bruges i ansigtet: Vask og tør ansigtet og brug en mængde på størrelse med en ært til

at dække hvert område af ansigtet (fx pande, hage og hver kind).

-

Vask hænderne grundigt, straks efter at du har påført Epiduo.

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal bruge Epiduo. Hvis du efter 4-8 uger ikke kan se nogen

forbedring, bør du tale med din læge om fordelen ved at fortsætte behandlingen.

Kontakt din læge, hvis du får vedvarende hudirritation inden for de første ugers anvendelse af Epiduo.

Du vil muligvis blive bedt om at bruge en fugtighedscreme; at bruge gelen mindre hyppigt; at afbryde

behandlingen et stykke tid eller at holde helt op med at bruge gelen.

Brug ikke kosmetik (for eksempel ansigtscreme eller makeup) inden den daglige påføring af Epiduo.

Disse produkter kan bruges, når den påførte gel er tør.

Brug til børn

Epiduo

må ikke bruges af børn under 12 år.

Hvis du har brugt for meget Epiduo

Din akne forsvinder ikke hurtigere, hvis du har brugt for meget Epiduo på huden, men din hud kan

blive irriteret og rød.

Kontakt lægen eller hospitalet, hvis:

-

du har brugt for meget Epiduo

-

et barn ved et uheld har brugt dette lægemiddel

-

du eller en anden ved et uheld har slugt dette lægemiddel.

Din læge vil fortælle dig, hvad der skal gøres.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Epiduo, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at bruge Epiduo

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Epiduo

Bumserne (komedoner, papler og pustler) forsvinder først efter adskillige påføringer af dette

lægemiddel. Fortsæt med at bruge Epiduo i så lang tid, som din læge har ordineret det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Cirka 1 ud af 10 personer, der bruger Epiduo, kan få bivirkninger på huden.

Hold op med at bruge produktet, og søg straks lægehjælp, hvis du føler, at din hals snører sig sammen,

eller hvis du får hævede øjne, ansigt, læber eller tunge, hvis du føler, du skal besvime eller har svært ved

at trække vejret. Hold op med at bruge produktet, hvis du får nældefeber eller kløe i ansigtet eller på

kroppen. Hyppigheden af disse bivirkninger er ikke kendt.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Hudirritation

Eksem

Brændende fornemmelse i huden

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Rødmen på øjenlågene

Stikkende fornemmelse eller en følelse af snurren og prikken på påføringsstedet

Hudkløe, allergisk hudreaktion

Udslæt

Tør hud

Udover ovenstående bivirkninger er følgende bivirkninger rapporteret efter anvendelse af en lavere

styrke af Epiduo (adapalen 0,1% / benzoylperoxid 2,5%):

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Solskoldning

Bivirkninger, hvor hyppigheten ikke er kendt:

Hævelse af øjenlåg

Tæthed i halsen

Allergisk kontakteksem

Opsvulmet ansigt

Smerte i huden (stikkende smerte)

Vabler (vesikler)

Vejrtrækningsbesvær

Hudmisfarvning (ændring i hudfarven)

Forbrænding på påføringsstedet

Bivirkninger, der typisk er forbundet med anvendelse af Epiduo, omfatter milde til moderate reaktioner

på påføringsstedet, for eksempel hudirritation med rødmen, tørhed, afskalning, en stikkende og/eller

brændende fornemmelse på huden.

Forbrændinger på påføringsstedet, de fleste overfladiske, men der er rapporteret mere alvorlige tilfælde

med blæredannelse.

Kontakt din læge, hvis du får vedvarende hudirritation i de første uger efter anvendelse af Epiduo.

Bivirkninger på huden, for eksempel hudirritation, er mere almindelig efter anvendelse af Epiduo, gel

0,3% / 2,5% end med den lavere styrke, Epiduo, gel 0,1% / 2,5%. Du vil muligvis blive bedt om at

bruge en fugtighedscreme; at bruge gelen mindre hyppigt; at afbryde behandlingen et stykke tid eller at

holde helt op med at bruge gelen. Disse reaktioner opstår normalt på et tidligt tidspunkt i behandlingen

og er tilbøjelige til at mindskes med tiden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte

til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og tuben/pumpen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Holdbarhed efter åbning første gang: 3 måneder

Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet eller skraldespanden. Spørg på

apoteket, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Disse forholdsregler er med til at beskytte

miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Epiduo indeholder

Aktivt stof: adapalen og benzoylperoxid. Ét gram gel indeholder 3 mg (0,3%) adapalen og 25 mg

(2,5%) benzoylperoxid.

Øvrige indholdsstoffer: dinatriumedetat, docusatnatrium, glycerol, poloxamer, propylenglycol

(E 1520), simulgel 600 PHA (copolymer af acrylamid og natriumacryloyldimethyltaurat,

isohexadecan, polysorbat 80, sorbitanoleat) og renset vand.

Se sidst i afsnit 2 for mere information.

Udseende og pakningsstørrelser

Epiduo er en hvid til meget lysegul uigennemsigtig gel.

Epiduo fås i:

En plasttube med 2 eller 5 gram

En pumpe med 15, 30, 45 eller 60 gram

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

752 28 Uppsala

Sverige

Fremstiller

Laboratoires Galderma

Z.I. Montdésir

74540 Alby-sur-Chéran

Frankrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig, Belgien, Tyskland, Grækenland, Luxemburg, Polen: Epiduo Forte

Danmark: Epiduo

Finland, Frankrig, Island, Italien, Norge, Sverige, Storbritannien: Epiduo 0,3% / 2,5% gel

Spanien: Epiduo Forte 3 mg/g + 25 mg/g

Portugal: Epiduo 3 mg/g + 25 mg/g

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2020

20. oktober 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Epiduo, gel 0,3 %/2,5 %

0.

D.SP.NR.

24869

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Epiduo

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g gel indeholder

Adapalen 3 mg (0,3 %)

Benzoylperoxid 25 mg (2,5 %)

Hjælpestof, som behandleren skal v

ære opmærksom på

Propylenglycol (E 1520) 40 mg (4,0 %).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hvid til meget lysegul, uigennemsigtig gel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Kutan behandling af acne vulgaris ved samtidig forekomst af komedoner, flere papler og

pustler (se pkt. 4.2 og 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Epiduo skal påføres en gang daglig om aftenen på hele det akneangrebne område af ansigt

og krop, på ren og tør hud.

Behandlingens varighed skal fastlægges af lægen på baggrund af den generelle kliniske

tilstand og den terapeutiske respons på behandlingen. De tidligste tegn på en klinisk

dk_hum_56795_spc.doc

Side 1 af 12

forbedring viser sig normalt efter 1-4 ugers behandling. Fordelen ved fortsat behandling

bør overvejes påny, hvis der ikke er opnået nogen forbedring efter 4-8 ugers behandling.

Der fås en lavere styrke Epiduo (Epiduo, gel 0,1 %/2,5 %), og denne koncentration bør

overvejes til patienter med moderat akne vulgaris (se pkt. 5.1).

Når hele ansigtet var ramt af flere papulopustler, blev der observeret en større klinisk

fordel hos patienter, der blev behandlet med Epiduo, gel 0,3 %/2,5 %, sammenlignet med

referencebehandlingen (Epiduo, gel 0,1 %/2,5 %). Lægen kan vælge mellem de to

koncentrationer på baggrund af patientens kliniske tilstand og tilstandens sværhedsgrad.

Specielle populationer

Ældre

Sikkerheden og virkningen af Epiduo hos ældre patienter på 65 år og derover er ikke

klarlagt.

Svækket nyre- og leverfunktion

Epiduo er ikke blevet undersøgt hos patienter med nyre- eller leversvækkelse.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af Epiduo hos børn under 12 år er ikke undersøgt.

Administration

Kun til kutan anvendelse.

Et tyndt lag Epiduo påføres de ramte områder på ansigt og/eller krop en gang daglig efter

afvaskning. Der bruges en mængde på størrelse med en ært til hvert område af ansigtet (fx

pande, hage og hver kind). Øjne og læber skal undgås (se pkt. 4.4).

Patienterne skal anmodes om at vaske hænder efter påføring af lægemidlet.

Når lægemidlet er tørret, kan der påføres kosmetik.

Hvis der opstår irritation, skal patienten anbefales at bruge en ikke-komedogen

fugtighedscreme efter behov, at bruge lægemidlet mindre hyppigt (fx hver anden dag), at

holde midlertidigt op eller holde helt op med at bruge lægemidlet.

4.3

Kontraindikationer

Graviditet (se pkt. 4.6).

Kvinder, der planlægger en graviditet (se pkt. 4.6).

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Epiduo må ikke påføres læderet hud, hverken beskadiget (rifter eller hudafskrabninger),

solforbrændt eller eksematøs hud.

Lægemidlet må ikke komme i kontakt med øjne, læber, mund, næsebor eller slimhinder.

Hvis produktet kommer i øjnene, skylles straks med varmt vand.

Anvendelse af Epiduo skal afbrydes, hvis der opstår en reaktion, som kan tyde på

overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne i lægemidlet.

dk_hum_56795_spc.doc

Side 2 af 12

Overdreven eksponering for sollys eller UV-stråling skal undgås.

Epiduo må ikke komme i kontakt med farvede materialer såsom hår og farvet stof, da det

kan medføre afblegning og misfarvning.

Dette produkt indeholder propylenglycol (E1520), som kan forårsage hudirritation.

Virkningen og sikkerheden af Epiduo hos patienter med svær nodulær eller dyb

nodulocystisk akne er ikke undersøgt. Da patienter med svær nodulær/dyb nodulocystisk

akne har forhøjet risiko for permanent ardannelse sekundært til aknelæsionerne, anbefales

det ikke at anvende Epiduo 0,3% / 2,5% gel på grund af risikoen for utilstrækkelig

terapeutisk respons.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med Epiduo.

Tidligere erfaring med adapalen og benzoylperoxid viser ingen kendte interaktioner med

andre lægemidler, som kan anvendes kutant og samtidig med Epiduo. Andre retinoider

eller benzoylperoxid eller lægemidler med lignende virkningsmekanisme bør dog ikke

anvendes samtidigt. Forsigtighed tilrådes, hvis der bruges kosmetik med afskallende,

irriterende eller udtørrende virkninger, da disse produkter kan forårsage en additiv

irriterende virkning af lægemidlet.

Absorptionen af adapalen gennem menneskehud er lav (se pkt. 5.2), og derfor er

interaktioner med systemiske lægemidler ikke sandsynlig.

Den perkutane penetration af benzoylperoxid gennem huden er lav, og stoffet

metaboliseres fuldstændigt til benzoesyre, som hurtigt udskilles. Det er derfor ikke

sandsynligt, at der opstår en potentiel interaktion mellem benzoesyre og systemiske

lægemidler.

4.6

Graviditet og amning

Perorale retinoider har været forbundet med medfødte abnormiteter. Når de anvendes i

overensstemmelse med ordinationsforskrifterne antages det, at topikalt administrerede

retinoider resulterer i lav systemisk eksponering på grund af minimal dermal absorption.

Der kan dog være individuelle faktorer (f.eks. beskadiget hudbarriere, overdreven brug),

som bidrager til en øget systemisk eksponering.

Fertilitet

Der er ikke udført fertilitetsstudier af Epiduo på mennesker.

Der blev imidlertid ikke fundet nogen virkninger af adapalen eller benzoylperoxid på

fertiliteten hos rotter i reproduktionsstudier (se pkt. 5.3).

Graviditet

Epiduo er kontraindiceret (se pkt. 4.3) under graviditet eller hos kvinder, der planlægger

graviditet.

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af adapalen topikalt til gravide

kvinder.

dk_hum_56795_spc.doc

Side 3 af 12

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet ved oral administration og ved høj systemisk

eksponering (se pkt. 5.3).

Den kliniske erfaring med lokalt påført adapalen og benzoylperoxid til gravide kvinder er

begrænset.

Hvis produktet anvendes under graviditet, eller hvis patienten bliver gravid, mens hun

tager dette lægemiddel, bør behandlingen seponeres.

Amning

Der er ikke udført studier på dyr eller mennesker af overførslen til mælk efter kutan

påføring af Epiduo.

De tilgængelige farmakokinetiske data fra rotter har vist, at adapalen udskilles i mælk efter

oral eller intravenøs administration af adapalen.

En risiko for det ammede barn kan ikke udelukkes.

Det skal besluttes, om amning eller behandling med Epiduo skal ophøre, idet der tages

højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

For at undgå, at barnet kommer i kontakt med lægemidlet, skal det undgås at påføre

Epiduo på brystet, hvis det bruges under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Epiduo påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Cirka 10 % af patienterne kan forventes af få bivirkninger i huden.

De behandlingsrelaterede bivirkninger, der typisk er forbundet med anvendelse af Epiduo,

omfatter milde til moderate reaktioner på påføringsstedet, for eksempel hudirritation, der

fortrinsvis er kendetegnet ved afskalning, tørhed, erytem og brændende/stikkende

fornemmelse. Det anbefales at bruge fugtighedscreme, reducere påføringshyppigheden

midlertidigt til hver anden dag eller seponere lægemidlet midlertidigt, indtil påføring en

gang daglig kan genoptages.

Disse reaktioner opstår sædvanligvis tidligt i behandlingen og aftager normalt med tiden.

Bivirkningstabel

Bivirkningerne er inddelt efter systemorganklasse og hyppighed med anvendelse af

følgende konvention: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til <1/10), ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til 1 <100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (<

1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) og blev

rapporteret efter anvendelse af Epiduo i et vehikelkontrolleret klinisk fase 3-studie (se tabel

Tabel 1: Bivirkning

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Øjne

Ikke almindelig

Erytem på øjenlåg

Ikke kendt*

Øjenlågsødem

Immunsystemet

Ikke kendt*

Anafylaktisk reaktion

dk_hum_56795_spc.doc

Side 4 af 12

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Nervesystemet

Ikke almindelig

Paræstesi (stikkende fornemmelse

på påføringsstedet)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke kendt*

Tæthed i halsen, dyspnø

Hud og subkutane væv

Almindelig

Atopisk dermatitis, eksem,

brændende fornemmelse i huden,

hudirritation

Ikke almindelig

Hudtørhed, pruritus, udslæt

Ikke kendt*

Allergisk kontaktdermatitis

opsvulmet ansigt, smerte i huden

(stikkende smerte) og vabler

(vesikler), hudmisfarvning

(hyperpigmentering eller

hypopigmentering), urticaria,

forbrænding på påføringsstedet**

*Data, der er rapporteret fra overvågning efter markedsføring siden den globale lancering

af Epiduo, fra en population af ukendt størrelse.

**De fleste tilfælde af “forbrændinger på påføringsstedet” var overfladiske, men der er

rapporteret tilfælde med andengradsforbrændinger eller alvorlige forbrændinger.

Hudrelaterede bivirkninger var mere almindelige med Epiduo, gel 0,3 %/2,5 % end med

Epiduo, gel 0,1 %/2,5% (adapalen 0,1 %/benzoylperoxid 2,5 %) sammenlignet med

vehikelgelen. I det pivotale studie (se pkt. 5.1) opstod hudrelaterede bivirkninger hos 9,2 %

af patienterne i den kombinerede population, som blev behandlet med Epiduo, gel 0,3

%/2,5 %, og hos 3,7 % i den population, der blev behandlet med Epiduo, gel 0,1 %/2,5 %

sammenlignet med gruppen, som fik vehikelgelen (2,9 %).

Ud over nogle af ovenstående bivirkninger blev andre bivirkninger rapporteret efter

anvendelse af Epiduo, gel 0,1 %/2,5% (adapalen

0,1 %/benzoylperoxid

2,5 %),

tidligere godkendte faste kombination af adapalen og benzoylperoxid:

Kliniske studier:

Andre bivirkninger, der blev rapporteret i kliniske studier med Epiduo, gel 0,1 %/2,5%, er

irritativ kontaktdermatitis (almindelig) og solforbrænding (ikke almindelig).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Epiduo er kun beregnet til kutan anvendelse en gang daglig. Påføring af for meget Epiduo

kan medføre alvorlig hudirritation. I det tilfælde skal behandlingen afbrydes og først

genoptages, når huden er bedret.

Relevante, symptomatiske foranstaltninger skal iværksættes i tilfælde af utilsigtet

indtagelse.

dk_hum_56795_spc.doc

Side 5 af 12

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: D 10 AD 53. Midler mod akne til udvortes brug.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme og farmakodynamiske virkninger

Epiduo, gel 0,3 %/2,5 % kombinerer to aktive stoffer, som virker gennem forskellige, men

supplerende virkningsmekanismer.

Adapalen

Adapalen er et kemisk stabilt naftensyrederivat med en retinoid-lignende aktivitet. Studier

af den biokemiske og farmakologiske profil har vist, at adapalen virker i patologien af acne

vulgaris; det er en potent modulator af celledifferentiering og keratinisering. og det har

antiinflammatoriske egenskaber. Adapalen binder mekanisk til specifikke nukleare

retinoinsyrereceptorer. Aktuel evidens tyder på, at topisk påført adapalen normaliserer

differentieringen af de follikulære epitelceller, hvilket resulterer i nedsat dannelse af

mikrokomedoner. Adapalen hæmmer den kemotaktiske (retningsbestemte) og

kemokinetiske (vilkårlige) respons på humane polymorfnukleare leukocytter i

forsøgsmodeller in vitro; det hæmmer også arachidonsyres metabolisme til

inflammatoriske mediatorer. Studier in vitro har vist hæmning af AP-1-faktorerne og

hæmning af ekspressionen af toll-lignende receptorer 2. Denne profil tyder på, at det

cellemedierede inflammatoriske element i akne reduceres af adapalen.

Benzoylperoxid

Benzoylperoxid har vist sig at have antimikrobiel aktivitet, især imod

Cutibacterium

acnes,

som findes i abnorme mængder i de akne-angrebne hårfollikler og talgkirtler (den

pilosebaceøse enhed). Benzoylperoxids virkningsmekanisme er blevet forklaret med dets

særdeles lipofile aktivitet, der gør det muligt for det at trænge igennem epidermis og ind i

bakteriers og keratinocytters cellemembraner i den pilosebaceøse enhed. Benzoylperoxid

er anerkendt som et meget effektivt bredspektret antibakterielt middel i behandlingen af

acne vulgaris. Det er påvist, at det udøver en bakteriedræbende virkning ved at udvikle frie

radikaler, der ilter proteiner og andre essentielle cellekomponenter i bakterievæggen. Den

effektive mindste inhibitoriske koncentration af benzoylperoxid er bakteriedræbende og

har udvist effekt på antibiotikafølsomme og antibiotikaresistente stammer af P. acnes.

Desuden har benzoylperoxid udvist eksfoliativ og keratolytisk aktivitet.

Klinisk virkning og sikkerhed

Sikkerheden og effekten af Epiduo, gel 0,3 %/2,5 % påført en gang daglig til behandling af

acne vulgaris blev undersøgt i et 12-ugers randomiseret, dobbeltblindt, kontrolleret

multicenterstudie med sammenligning af Epiduo, gel 0,3 %/2,5 % og vehikelgelen hos

503 patienter med akne. I dette studie blev 217 patienter behandlet med Epiduo, gel 0,3 %/

2,5 % gel, 217 patienter blev behandlet med adapalen 0,1 %/benzoylperoxid 2,5 % gel, og

69 patienter blev behandlet med vehikelgelen.

dk_hum_56795_spc.doc

Side 6 af 12

Kriterierne for effekt var

Succesrate, defineret som procentdelen af patienter, der vurderes som værende

‘helbredt’ eller ‘næsten helbredt’ i uge 12 med en forbedring på mindst 2 grader baseret

på Investigator’s Global Assessment (IGA). IGA-scoren ‘helbredt’ svarede til ren hud

uden inflammatoriske eller ikke-inflammatoriske læsioner. IGA-scoren ‘næsten

helbredt’ svarede til nogle få spredte komedoner og nogle få små papler.

Den gennemsnitlige absolutte ændring i antal inflammatoriske og ikke-inflammatoriske

læsioner i forhold til baseline i uge 12.

Ved baseline havde 50 % af de inkluderede patienter en sværhedsgrad af akne, der blev

vurderet som “moderat” (IGA=3), og 50 % havde sværhedsgraden “alvorlig” (IGA=4). I

den samlede studiepopulation var maksimalt to noduli tilladt. Hvad angår antal læsioner

havde deltagerne gennemsnitligt 98 læsioner i alt (interval: 51-226). Heraf var det

gennemsnitlige antal inflammatoriske læsioner 38 (interval: 20-99), og det gennemsnitlige

antal ikke-inflammatoriske læsioner var 60 (interval: 30-149). Patienterne var i alderen 12

til 57 år (gennemsnitsalder: 19,6 år), og heraf var 273 (54,3 %) af patienterne 12 til 17 år.

Nogenlunde samme antal mænd (47,7 %) og kvinder (52,3 %) blev inkluderet.

I dette pivotale studie havde 55,2 % af patienterne med akne i sværhedsgraden “alvorlig”

akne på kroppen. Patienterne behandlede ansigtet og andre akne-ramte områder på kroppen

efter behov en gang daglig om aftenen.

Der blev udarbejdet statistiske analyser til sammenligning og fortolkning af studiets

resultater på en trinvis måde:

Epiduo, gel 0,3 %/2,5 % vs. vehikelgelen i den samlede population af patienter med

moderat og alvorlig akne (IGA=3 og IGA=4).

Epiduo, gel 0,3 %/2,5 % vs. vehikelgelen i undergruppen af patienter med alvorlig akne

(IGA=4).

Effektresultaterne vises i tabel 2 for de kombinerede populationer med henholdsvis

moderat og alvorlig akne.

Tabel 2: Klinisk effekt i den samlede population: patienter med moderat og alvorlig

akne vulgaris i uge 12 (kombineret IGA=3 og 4, MI, ITT-population)

Effektparametre

Epiduo, gel

0,3 %/2,5 %

(N=217)

Adapalen 0,1 %/benzo-

ylperoxid 2,5 % gel

(N = 217)

a

Vehikelgel

(N=69)

Succesrate

(en forbedring på mindst 2

grader og IGA “helbredt”

eller “næsten helbredt”)

33,7 %

27,3 %

11,0 %

Ændring i inflammatoriske

læsioner,

Gennemsnitlig absolut

(procentvis) reduktion

27,8

(68,7 %)

26,5

(69,3 %)

13,2

(39,2 %)

Ændring i ikke-

inflammatoriske læsioner,

Gennemsnitlig absolut

(procentvis) reduktion

40,5

(68,3 %)

40,0

(68,0 %)

19,7

(37,4 %)

dk_hum_56795_spc.doc

Side 7 af 12

MI= multipel imputation; ITT= intent-to-treat

a) Dette studie var ikke designet og havde ikke styrke til formelt at sammenligne

virkningen af Epiduo, gel 0,3 %/2,5 % med den lavere styrke, adapalen 0,1

%/benzoylperoxid 2,5 %, eller at sammenligne den lavere styrke adapalen 0,1

%/benzoylperoxid 2,5 % med vehikelgelen.

b) p<0,001 vs. vehikelgel.

Resultaterne af de primære effektanalyser i populationen med alvorlig akne vises i tabel 3.

Tabel 3: Klinisk effekt hos patienter med alvorlig acne vulgaris (IGA=4, MI, ITT-

population)

Effektparametre

Epiduo, gel

0,3 %/2,5 %

(N=106)

Adapalen 0,1

%/benzo-ylperoxid 2,5

% gel

(N = 112)

Vehikelgel

(N=34)

Succesrate

(en forbedring på mindst 2

grader og IGA “helbredt”

eller “næsten helbredt”)

31,9 %

20,5 %

11,8 %

Ændring i inflammatoriske

læsioner,

Gennemsnitlig absolut

(procentvis) reduktion

37,3

(74,4 %)

30,2

(68 %)

14,3

(33,0 %)

Ændring i ikke-

inflammatoriske læsioner,

Gennemsnitlig absolut

(procentvis) reduktion

46,3

(72,1 %)

43,9

(68,4 %)

17,8

(30,8 %)

MI= multipel imputation; ITT= intent-to-treat

a) p=0,029 vs. vehikelgel.

b) p<0,001 vs. vehikelgel.

Adapalen 0,1 %/benzoylperoxid 2,5 % gel blev brugt i dette studie som

referencebehandling. Hos patienter med klassificeringen “moderat” (IGA grad 3) udviste

Epiduo, gel 0,3 %/2,5 % ingen virkningsmæssig fordel sammenlignet med

referencebehandlingen. I analysen af patienter med klassificeringen “alvorlig” (IGA grade

4) opnåede Epiduo, gel 0,3 %/2,5 % bedre virkning end vehikelgelen med en

behandlingsforskel på 20,1 % (31,9 % vs. 11,8 %; 95 % CI: [6,0 %, 34,2 %], p=0,029),

hvorimod referencebehandlingen ikke gjorde det (behandlingsforskel sammenlignet med

vehikelgelen på 8,8 %).

Virkningen af Epiduo, gel 0,3 %/2,5 % på ardannelse efter akne blev undersøgt i OSCAR-

studiet. Det var et randomiseret, investigatorblindet, vehikelkontrolleret multicenterstudie,

hvor der blev brugt intraindividuel sammenligning (højre ansigtshalvdel vs. venstre

ansigtshalvdel), med undersøgelse af mandlige og kvindelige deltagere i alderen 16 til 35

år (n=67) med moderat til svær acne vulgaris i ansigtet og et gennemsnitligt antal

aknelæsioner på 40 (18 inflammatoriske læsioner, 22 non-inflammatoriske læsioner) i hver

dk_hum_56795_spc.doc

Side 8 af 12

side. Langt de fleste deltagere havde en global sværhedsgrad af akne, der var moderat (93

%). Begge sider var velafbalancerede for så vidt angår aknelæsioner; aknearrenes

sværhedsgrad var 12 ar i hver side med flest ar på 2-4 mm. De fleste deltagere havde en

global sværhedsgrad af ar, der var let (63 %), og cirka 30 % havde moderat sværhedsgrad.

I dette studie deltog mandlige og kvindelige patienter i alderen 16 år til og med 35 år med

hudfototype I til IV på Fitzpatricks skala.

Den inkluderede population bestod fortrinsvis af kvinder (65,7 %), og de fleste deltagere

blev kategoriseret som fortrinsvis hvide (86,6 %) og resten asiatiske (13,4 %); etnicitet

blev ikke registreret. De mest almindelige hudfototyper var II (47,8 %) og III (34,3 %), og

resten var IV (13,4 %) og I (4,5 %).

Alle egnede deltagere blev randomiseret til at få Epiduo, gel 0,3 %/2,5 % i den ene halvdel

af ansigtet og en vehikelgel i den anden side én gang dagligt om natten i 24 uger. Det

primære effektendepunkt var antal atrofiske aknear pr. ansigtshalvdel i uge 24.

Analysen af det primære endepunkt viste, at den medicinske behandling reducerede det

samlede antal aknear (se tabel 4).

Tabel 4: Aknear i alt (ITT/LOCF)

Aknear i alt

(ITT/LOCF)

Epiduo,

gel 0,3 %/2,5 %

Vehikelgel

Behandlings-

forskel

Statistisk

resultat

Gnsn. ± SD

Median

(Q1, Q3)

(Min., maks.)

9,5 ± 5,5

(6,0; 12,0)

(0,27)

13,3 ± 7,4

13,0

(8,0; 19,0)

(0,36)

-3,7 ± 4,4

-3,0

(-7,0; 0,0)

(-16,3)

p<0,0001

Epiduo, gel 0,3 %/2,5 % reducerede primært ar i størrelsen 2-4 mm (gennemsnitligt

Epiduo, gel 0,3 %/2,5 % 9,0 ± 5,4; gennemsnitligt vehikelgel 12,1 ± 7,0; gennemsnitlig

behandlingsforskel vs. vehikel -3,1 ± 4,1), mens reduktionen af ar på >4 mm var mindre

(gennemsnitligt Epiduo, gel 0,3 %/2,5 % 0,6 ± 0,8; gennemsnitligt vehikelgel 1,2 ± 1,9;

gennemsnitlig behandlingsforskel vs. vehikel -0,6 ± 1,5).

Figur 1 viser den procentvise ændring i samlet antal atrofiske ar, inddelt efter besøg, for

ansigtshalvdele, der fik henholdsvis Epiduo, gel 0,3 %/2,5 % og vehikel.

dk_hum_56795_spc.doc

Side 9 af 12

Figur 1

* nominel p-værdi, ikke justeret for multipel testning

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Der blev udført et farmakokinetisk studie med Epiduo, gel 0,3 %/2,5 % hos 26 voksne og

unge patienter (i alderen 12 til 33 år) med alvorlig acne vulgaris. Patienterne blev

behandlet med påføring en gang daglig på alle potentielt berørte områder i en periode på 4

uger med gennemsnitligt 2,3 gram/dag (interval: 1,6-3,1 gram/dag) Epiduo, gel 0,3 %/2,5

%, der blev påført som et tyndt lag i ansigtet, på skuldrene og på øverste del af bryst og

ryg. Efter 4 ugers behandling havde 16 patienter (62 %) målelige plasmakoncentrationer af

adapalen over kvantificeringsgrænsen (LOQ på 0,1 ng/ml) med et gennemsnitligt C

0,16 ± 0,08 ng/ml og et gennemsnitligt AUC

0-24t

på 2,49 ± 1,21 ng.t/ml. Den mest

eksponerede patient havde værdier af C

og AUC

0-24t

af adapalen på henholdsvis 0,35 ng/

ml og 6,41 ng.t/ml.

Farmakokinetiske studier, der er udført med både Epiduo, gel 0,1 %/2,5 % og Epiduo, gel

0,3 %/2,5 %, har bevist, at den transdermale absorption af adapalen ikke er påvirket af

benzoylperoxid.

Den perkutane penetration af benzoylperoxid er lav; når det påføres på huden, omdannes

det fuldstændigt til benzoesyre, som hurtigt udskilles.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

fototoksicitet samt karcinogenicitet.

Der er udført reproduktionstoksikologiske studier af adapalen hos rotter og kaniner med

orale og dermale indgivelsesveje. En teratogen virkning er påvist ved høje systemiske

eksponeringer (orale doser fra 25 mg/kg/dag). Ved lavere eksponeringer (dermale doser på

6 mg/kg/dag) blev der observeret ændringer i antal ribben eller vertebrae.

Dyreforsøg, der er gennemført med Epiduo, gel 0,1 %/2,5 % og Epiduo, gel 0,3 %/2,5 %,

omfatter studier af den lokale tolerance og af toksiciteten efter gentagne dermale doser hos

rotter, hunde og/eller minigrise på op til 13 uger. I forsøgene blev der påvist lokal irritation

og potentiale for sensibilisering, som det forventes med en kombination, der indeholder

benzoylperoxid. Den systemiske eksponering for adapalen hos dyr efter gentagen påføring

dk_hum_56795_spc.doc

Side 10 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information