Entocort 3 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-05-2020

Aktiv bestanddel:
BUDESONID
Tilgængelig fra:
Tillotts Pharma GmbH
ATC-kode:
A07EA06
INN (International Name):
BUDESONIDE
Dosering:
3 mg
Lægemiddelform:
kapsler med modificeret udløsning, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
17169
Autorisation dato:
1995-06-30

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Entocort, hårde kapsler med modificeret udløsning 3 mg

budesonid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Entocort til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Entocort

Sådan skal du tage Entocort

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Crohns sygdom: Entocort, kapsler med modificeret udløsning, indeholder et binyrebarkhormon, der

dæmper den betændelse, som forekommer ved Crohns sygdom.

Du kan bruge Entocort til behandling af Crohns sygdom i tyndtarmen og den øverste del af tyktarmen.

Mikroskopisk colitis: Entocort kapsler anvendes til behandling af mikroskopisk colitis (en sygdom

med kronisk betændelse i tyktarmen der typisk er med kronisk vandig diarré).

Lægen kan have givet dig Entocort for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ENTOCORT

Tag ikke Entocort

hvis du er allergisk over for budesonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Entocort (angivet i

pkt. 6).

hvis du har betændelse i tarmen, som skyldes svamp, virus eller bakterier.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Entocort:

hvis du har tuberkulose

hvis du har eller for nylig havde en infektion

hvis du har leversygdomme

hvis du har knogleskørhed

hvis du har mavesår

hvis du har for højt blodtryk

hvis du har sukkersyge

hvis du har grå eller grøn stær

hvis du samtidig er i behandling mod svamp (ketoconazol, itraconazol)

Fortæl også lægen, hvis der er nogen i din familie, som har sukkersyge eller grøn stær.

Skoldkopper og mæslinger kan få et mere alvorligt forløb når du er i behandling med Entocort.

Kontakt lægen hvis du har været udsat for smitte og ikke tidligere har haft sygdommene eller ikke er

blevet vaccineret mod dem.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Kontakt lægen hvis du skifter fra anden medicin med binyrebarkhormon til Entocort, eller når du

slutter din behandling med Entocort. Du kan få udslæt, høfeber eller smerter i muskler og led, træthed,

hovedpine, kvalme og opkastning.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du er i behandling med Entocort.

Børn og teenagere

Lægen vil regelmæssigt kontrollere højden hos børn, der behandles med Entocort i længere tid. Hvis

væksten er nedsat, bør behandlingen overvejes påny.

Brug af anden medicin sammen med Entocort

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Entocort kan påvirke virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan ændre virkningen af

Entocort. Tal med din læge, hvis du tager:

ketoconazol eller itrakonazol (svampemiddel)

østrogener og p-piller (kvindeligt kønshormon)

carbamazepin (mod epilepsi)

nogle lægemidler kan øge virkningen af Entocort, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt,

hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for HIV-medicin, herunder ritonavir

(eller andre HIV-proteasehæmmere) og cobicistat).

På grund af hæmning af binyrebarkfunktionen kan diagnostiske test af hypofyse-aktiviteten vise

fejlagtige lave værdier.

Brug af Entocort sammen med mad og drikke

Du kan tage Entocort sammen med mad og drikke, dog skal du ikke tage det sammen med grapefrugt

eller grapefrugtjuice.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Entocort.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Entocort påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Entocort indeholder saccharose

Entocort, kapsler med modificeret udløsning, indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager

denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE ENTOCORT

Tag altid Entocort nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Ændring eller stop af behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Du skal synke kapslerne hele med vand. Du må ikke dele eller tygge kapslerne.

Crohns sygdom

Den sædvanlige dosering er:

Voksne:

Dosis ved aktiv sygdom:

3 kapsler (9 mg) én gang daglig om morgenen i op til 8 uger.

Det tager normalt 2-4 uger, inden Entocort giver fuld virkning.

Dosis til forhindring af tilbagefald af sygdommen:

2 kapsler (6 mg) én gang daglig om morgenen.

Tal med din læge, hvis du tager medicinen i længere tid. Dosis bør holdes så lav som muligt.

Dosis til patienter, der har været i behandling med medicin, der indeholder prednisolon:

2 kapsler (6 mg) én gang daglig om morgenen.

Når du starter med Entocort, skal du langsomt aftrappe prednisolonbehandlingen. Det skal altid ske i

samråd med din læge.

Hvis du afbryder behandlingen, skal du nedtrappe dosis gradvist. Tal med lægen.

Mikroskopisk colitis

Voksne:

Dosis ved aktiv sygdom:

3 kapsler (9 mg) én gang daglig om morgenen i op til 8 uger. Det tager normalt 2-4 uger, inden

Entocort giver fuld virkning. Når behandlingen skal ophøre, bør dosis normalt reduceres

gradvist. Tal

med lægen.

Dosis til forhindring af tilbagefald af sygdommen:

Individuelt, men dosis bør holdes så lavt som muligt. Tal med din læge, hvis du tager medicinen i

længere tid.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Brug til børn:

Du må ikke give Entocort til børn. Følg lægens anvisning

Hvis du har taget for mange Entocort, kapsler med modificeret udløsning

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Entocort, kapsler med modificeret

udløsning, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer ved overdosering:

Hvis du gennem længere tid tager for mange kapsler, kan der opstå symptomer, der er nævnt under

afsnittet om bivirkninger.

Hvis du har glemt at tage Entocort

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

tendens til måneansigt (Cushing-lignende træk)

nervøsitet, søvnløshed, humørsvingninger og depression

hjertebanken

fordøjelsesbesvær

muskelkramper

menstruationsforstyrrelser

hududslæt og nældefeber

svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

hjertestop). Tal med lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

rysten

utilsigtede bevægelser eller ekstrem rastløshed eventuelt med muskelspasmer eller trækninger

angst

sår i mavesæk eller tolvfingertarm

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

aggression

hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt

straks læge eller skadestue

uklarhed af øjets naturlige linse herunder bagsiden af linsen, sløret syn

misfarvning af huden, som følge af blødning under huden

betændt bugspytkirtel (forbundet med smerter i øvre maveregion og ryggen samt kvalme)

knoglevævsdød på grund af nedsat blodtilførsel til knoglen

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion).

Kan være livsfarligt. Ring 112.

nedsat vækst hos børn.

De fleste bivirkninger, nævnt i denne liste, kan også forventes for andre behandlinger med

glukokortikoider.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Entocort utilgængeligt for børn.

Opbevar Entocort i original emballage, tæt tillukket, da medicinen er følsom over for fugt.

Brug ikke Entocort efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Entocort, hårde kapsler med modificeret udløsning 3 mg indeholder:

Aktivt stof: Budesonid.

Øvrige indholdsstoffer: Ethylcellulose; tributylacetylcitrat; methacrylsyre copolymer;

triethylcitrat (E1505); simeticon; polysorbat 80; talcum. Sukkerkugler (bestående af saccharose

og majsstivelse).

Kapsel: Gelatine; titandioxid (E171); rød jernoxid (E172).

Udseende

Entocort 3 mg, kapsler med modificeret udløsning er af hård gelatine med en ugennemskinnelig,

lysegrå kerne og uigennemskinnelig lyserød kapsel. Kapslen er mærket CIR på den ene side og 3 mg

på den anden.

Pakningsstørrelser

50 kapsler, 100 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Tillotts Pharma GmbH

Warmbacher Str. 80

79618 Rheinfelden

Tyskland

Lokal repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Tillotts Pharma AB, Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma, Sverige

Fremstiller

AstraZeneca AB

Södertälje

Sverige

Recipharm Fontaine SAS

Rue des Prés Potets

21121 Fontaine-les-Dijon

Frankrig

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2020

Læs hele dokumentet

28. april 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Entocort, hårde kapsler med modificeret udløsning

0.

D.SP.NR.

08647

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Entocort

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En hård Entocort kapsel med modificeret udløsning indeholder 3,0 mg budesonid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler med modificeret udløsning

Hård gelatinekapsel med ugennemskinnelig, lysegrå kerne og ugennemskinnelig, pink kapsel.

Kapslen er printet med CIR/3 mg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Morbus Crohn: Morbus Crohn lokaliseret til ileum og/eller ascenderende del af colon.

Mikroskopisk colitis.

dk_hum_17169_spc.doc

Side 1 af 10

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Morbus Crohn

Induktion af remission

For at opnå remission af morbus Crohn anbefales en daglig dosis på 9 mg, taget som 9 mg 1

gang daglig om morgenen i op til 8 uger. Fuld effekt opnås sædvanligvis efter 2-4 uger.

Vedligeholdelse af remission

Initialt 6 mg daglig taget som 1 daglig dosis om morgenen. Vedligeholdelsesdosis bør holdes

på det minimum, som er nødvendigt for at kontrollere sygdommens symptomer. Under

langvarig behandling kan det være nødvendigt at justere dosis afhængig af sygdommens

aktivitet.

Ved erstatning af prednisolon hos steroid-afhængige patienter er den anbefalede dosis 6 mg

daglig, taget som 1 daglig dosis om morgenen. Når behandling med Entocort kapsler med

modificeret udløsning, hårde påbegyndes, bør prednisolon nedtrappes gradvist.

For at forhindre opblussen efter operation hos patienter med høj sygdomsaktivitet er den

anbefalede dosis 6 mg 1 gang daglig om morgenen. Der er ikke set en gavnlig effekt efter

operation hos patienter med obstruktiv fibrostenosisk morbus Crohn.

Mikroskopisk colitis

Induktion af remission

Den anbefalede dosis er 9 mg 1 gang daglig om morgenen (svarende til 3 kapsler) i op til 8

uger. Fuld effekt opnås sædvanligvis efter 2-4 uger.

Vedligeholdelse af remission

Vedligeholdelsesbehandling bør kun initieres hos patienter med hyppigt tilbagevendende

symptomer på mikroskopisk colitis efter vellykket induktionsbehandling. Et doseringsregime

af to kapsler en gang dagligt om morgenen (6 mg budesonid) eller af to kapsler en gang

dagligt om morgenen skiftevis med en kapsel dagligt om morgenen (svarende til en

gennemsnitlig daglig dosis på 4,5 mg budesonid) kan anvendes ifølge til de individuelle

behov hos patienten. Den laveste effektive dosis skal anvendes.

Ved vedligeholdelsesbehandling skal behandlingseffekten evalueres regelmæssigt for at

vurdere, om fortsat behandling er nødvendig, ikke senere end 12 måneder efter påbegyndelse

af vedligeholdelsesbehandling. Vedligeholdelsesbehandling bør kun forlænges ud over en

varighed på 12 måneder, hvis fordelene for den enkelte patient anses for at opveje risikoen.

Pædiatrisk population

Bør ikke anvendes til børn, da erfaringen med behandling af børn er utilstrækkelig.

Ældre

Der anbefales ingen specielle dosisjusteringer til ældre, men erfaringer med Entocort til ældre

er begrænsede.

Administration

Kapslerne må ikke deles eller tygges. Skal synkes hele med vand.

Dosen skal reduceres gradvist inden behandlingen seponeres.

dk_hum_17169_spc.doc

Side 2 af 10

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Systemiske eller lokale infektioner fremkaldt af bakterier, svampe eller vira.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der kan opstå bivirkninger, der er typiske for kortikosteroider. Glaukom er blandt de

potentielle systemiske virkninger.

Forsigtighed tilrådes hos patienter med tuberkulose, infektioner, hypertension, diabetes

mellitus, osteoporose, mavesår, glaukom eller katarakt, eller med familiær optræden af

glaukom eller diabetes eller ved andre tilstande, hvor glukokortikoider kan give uønskede

virkninger.

Når patienter skifter fra systemisk steroidbehandling med højere systemisk effekt til

Entocort kapsler med modificeret udløsning, kan adrenocortical suppression forekomme.

Monitorering af adrenocortical funktion bør derfor overvejes hos disse patienter, ligesom

dosis af systemisk steroid bør reduceres forsigtigt.

Nogle patienter føler alment ubehag, f.eks. smerter i muskler og led, under seponeringsfasen.

I sjældne tilfælde oplever patienten symptomer som træthed, hovedpine, kvalme og opkast,

som må formodes at skyldes en generel utilstrækkelig glukokortikoideffekt. I sådanne tilfælde

kan en midlertidig øget dosis af systemisk glukokortikoid være nødvendig.

Skoldkopper og mæslinger kan få et mere alvorligt forløb hos patienter, der er i behandling

med perorale glukokortikoider. Patienter, der ikke har haft disse sygdomme, bør undgå at

udsætte sig for smitte herfor. Hvis de udsættes for smitte, kan det være indikeret at behandle

med varicella zoster immun globulin (VZIG) eller intravenøs immunglobulin (IVIG). Hvis

skoldkopper udvikler sig, kan man overveje at behandle med antivirale midler.

Glukokortikoider kan nedsætte stress-respons fra hypothalamus-hypofyse-binyre (HPA)

aksen. I situationer, hvor patienten udsættes for kirurgiske indgreb eller andre metaboliske

stress-påvirkninger, anbefales det at supplere med systemiske glukokortikoider.

Nedsat leverfunktion kan påvirke glukokortikoiders elimination, hvilket medfører en

langsommere elimination og en højere systemisk eksponering. Vær opmærksom på mulige

systemiske bivirkninger. Efter peroral indgift af budesonid var farmakokinetikken påvirket

af nedsat leverfunktion, hvilket kom til udtryk gennem øget systemisk tilgængelighed. Ved

indgift af budesonid intravenøst var der dog ingen væsentlige forskelle i

farmakokinetikken hos patienter med cirrhose og raske patienter.

Erstatning af systemisk glukokortikoidbehandling med højere systemisk effekt til Entocort

kapsler med modificeret udløsning, hårde kan undertiden demaskere allergier, f.eks. rhinitis

og eksem, som tidligere blev kontrolleret af det systemisk indgivne lægemiddel. Disse

allergier bør behandles symptomatisk med et antihistamin og/eller lægemidler til lokal brug.

Det forventes, at samtidig behandling med CYP3A-hæmmere, herunder ketoconazol eller

cobicistat-holdige lægemidler, øger risikoen for systemiske bivirkninger. Kombination bør

undgås, medmindre fordelen opvejer den øgede risiko for systemiske kortikosteroid-

bivirkninger. Patienterne skal i givet fald overvåges for systemiske kortikosteroid-

bivirkninger. Hvis ikke dette er muligt, skal perioden mellem behandlingerne være så lang

som mulig, og en reduktion af budesoniddosen kan også overvejes (se pkt. 4.5).

dk_hum_17169_spc.doc

Side 3 af 10

Efter omfattende indtagelse af grapefrugtjuice (som fortrinsvis hæmmer CYP3A4-

aktiviteten i tarmslimhinden), øges den systemiske eksponering for oral budesonid cirka to

gange. Som med andre lægemidler, der primært metaboliseres gennem CYP3A4, bør

regelmæssig indtagelse af grapefrugt eller juice undgås i forbindelse med budesonid-

administration (andre safter, såsom appelsinjuice eller æblejuice hæmmer ikke CYP3A4).

Se også afsnit 4.5.

Såfremt Entocort kapsler med modificeret udløsning anvendes kronisk i høje doser, kan

systemisk glukokortikoideffekt såsom hypercorticismus og adrenal suppression forekomme.

Indeholder saccharose: Bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans,

glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Pædiatrisk population

Vækstpåvirkning

Det anbefales regelmæssigt at kontrollere højden hos børn, der behandles med

glukokortikoider i længere tid. Hvis væksten hæmmes, bør behandlingen tages op til

fornyet overvejelse. Fordelene ved behandling med glukokortikoider og den potentielle

risiko for væksthæmning skal afvejes nøje. Der foreligger ingen langtidsstudier med børn,

der er blevet behandlet med Entocort kapsler.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Forhøjede plasmaværdier og øget effekt af glukokortikoider er rapporteret hos kvinder, der

samtidig indtager østrogener eller oral kontraceptiva. Dog havde lav-dosis kombinations

kontraceptiva, der mere end fordoblede plasmakonsentrationen af oral prednisolon, ingen

signifikant effekt på plasmakoncentrationen af oral budesonid.

Ved anbefalede doser har omeprazol ingen og cimetidin en beskeden virkning på

farmakokinetikken for oralt indgivet budesonid.

Metabolismen af budesonid er primært medieret af CYP3A4. Hæmmere af dette enzym,

f.eks. ketoconazol og itraconazol, hiv-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, kan derfor

forstærke den systemiske eksponering over for budesonid kraftigt, se pkt. 4.4. Da der ikke

foreligger data, som understøtter en dosisanbefaling, bør denne kombination således

undgås. Hvis ikke dette er muligt, skal perioden mellem behandlingerne være så lang som

muligt, og en reduktion af budesoniddosis kan også overvejes.

Det er usandsynligt, at budesonid hæmmer andre lægemidler, der metaboliseres af

CYP3A4, da det kun bindes til enzymet i lav grad.

Samtidig behandling med CYP3A4-induktorer, såsom carbamazepin, reducerer

sandsynligvis budesonideksponeringen, hvilket kan kræve en dosisforøgelse.

dk_hum_17169_spc.doc

Side 4 af 10

Da binyrebarkfunktionen muligvis dæmpes, kan en ACTH stimuleringstest til at

diagnosticere hypofyse-insufficiens vise fejlagtige resultater (lave værdier).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Budesonid kan anvendes til gravide, når de forventede fordele for moderen kan opveje

mulige risici for fostret.

Hos drægtige forsøgsdyr har indgift af budesonid i lighed med andre glukokortikoider

været forbundet med unormal fosterudvikling. Det er ikke fastslået, om disse observationer

har nogen relevans for mennesker. Som med andre lægemidler, der administreres under

graviditeten, skal fordelen ved administrationen af budesonid for moderen opvejes mod

risiciene for fosteret.

Amning

Budesonid udskilles i modermælk.

Vedligeholdelsesbehandling med inhaleret budesonid (200 eller 400 mikrogram to gange

daglig) af astmatiske ammende kvinder medfører en neglegiabel systemisk eksponering

hos de ammede spædbørn.

I en farmakokinetisk undersøgelse var den anslåede daglige dosis til spædbørn 0,3 % af

moderens dosis for begge niveauer, og den gennemsnitlige plasmakoncentration hos

spædbørn blev anslået at være 1/600 af koncentrationerne, der blev observeret i moderens

plasma, idet det antages en fuldkommen oral biotilgængelighed hos spædbarnet.

Budesonidkoncentrationer i plasmaprøver fra spædbørn var mindre end grænsen for

kvantificeringen.

Baseret på data fra inhaleret budesonid, og det faktum, at budesonid udviser lineære

farmakokinetiske karakteristika inden for de terapeutiske dosisintervaller efter inhaleret,

oral eller rektal administration af budesonid, forventes eksponeringen af budesonid hos det

ammede barn at være lav ved terapeutiske doser af Entocort.

Disse data understøtter brugen af budesonid, oral og rektal administration, under amning.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Entocort påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

I de kliniske studier var de fleste bivirkninger milde til moderate og af ikke-alvorlig

karakter.

Bivirkninger, som er forbundet med Entocort kapsler med modificeret udløsning, hårde ses

i nedenstående tabel.

Følgende definitioner gælder for hyppigheden af bivirkninger:

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1,000 til <

1/100); sjælden (≥ 1/10,000 til ≤ 1/1,000); meget sjælden (≤ 1/10,000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

dk_hum_17169_spc.doc

Side 5 af 10

Tabel 1

Bivirkninger

Organklasse

Hyppighed

Bivirkning

Immunsystemet

Meget sjælden

Anafylaktisk reaktion

Det endokrine system

Almindelig

Cushing-lignende træk

Meget sjælden

Væksthæmning

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Hypokaliæmi

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Adfærdsmæssige ændringer,

såsom nervøsitet, søvnløshed,

humørsvingninger og depression

Ikke almindelig

Angst

Sjælden

Aggression

Nervesystemet

Ikke almindelig

Tremor, psykomotorisk

hyperaktivitet

Øjne

Sjælden

Glaukom, katarakt herunder

subkapsulær katarakt, sløret

syn (se også pkt. 4.4)

Hjerte

Almindelig

Palpitationer

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Dyspepsi

Ikke almindelig

Duodenal- eller mavesår

Sjælden

Pancreatitis

Hud og subkutane væv

Almindelig

Hudreaktioner (urticaria,

exanthem)

Sjælden

Ekkymose

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig

Muskelkramper

Sjælden

Osteonekrose

Det reproduktive system

og mammae

Almindelig

Menstruationsforstyrrelser

De fleste bivirkninger, nævnt i dette produktresumé, kan også forventes for andre

behandlinger med glukokortikoider.

Beskrivelse af udvalgte

bivirkninger

Bivirkninger, der er typiske for systemiske kortikosteroider (f.eks. cushingoide træk og

væksthæmning) kan opstå. Disse bivirkninger afhænger af dosis, behandlingstid, samtidig

og tidligere kortikosteroidbehandling og individuel følsomhed.

Kliniske forsøg har vist at frekvensen af steroid-associerede bivirkninger af Entocort kapsler

med modificeret udløsning, hårde er betydeligt reduceret (omtrent halveret) i sammenligning

med konventionel prednisolonbehandling i ækvivalente doser.

dk_hum_17169_spc.doc

Side 6 af 10

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Rapporter om akut forgiftning eller dødsfald som følge af overdosering med glukokortikoider

er sjældne. Akut overdosering med Entocort kapsler, selv ved kraftige doser, forventes ikke

at udgøre et klinisk problem. I tilfælde af akut overdosering findes der ingen specifik antidot.

Behandling består i øjeblikkelig maveskylning eller opkastning med efterfølgende

understøttende og symptomatisk behandling.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: A 07 EA 06. Kortikosteroider med lokal virkning.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Budesonid er et glukokortikosteroid med en høj lokal anti-inflammatorisk effekt.

Den nøjagtige virkemåde af glukokortikosteroider ved behandlingen af Crohns sygdom er

ikke kendt. Anti-inflammatoriske virkninger, som f.eks. hæmning af frigørelsen af

inflammatoriske mediatorer og hæmning af immunologisk cellulær respons, spiller muligvis

en rolle.

Data fra kliniske farmakologiske undersøgelser og kontrollerede kliniske undersøgelser, tyder

på, at Entocort virker lokalt. Det understøttes af, at Entocort er lige så effektivt som

prednisolon, men i mindre grad påvirker HPA-aksen og inflammatoriske markører.

Ved anbefalede doser påvirker Entocort, sammenlignet med prednisolon 20-40 mg, i

signifikant mindre grad morgenniveauet af plasma-cortisol, 24-timers plasma-cortisol og 24

timers urin-cortisol. ACTH-test har vist, at Entocort påvirker binyrernes funktion signifikant

mindre end prednisolon.

Et studie der undersøgte knogledensiteten under behandling med Entocort kapsler med

modificeret udløsning, hårde eller prednisolon i op til 2 år viste, at behandling med Entocort

kapsler med modificeret udløsning, hårde resulterede i et signifikant mindre knogletab end

behandling med prednisolon hos patienter, som ikke tidligere havde været i steroid

behandling.

dk_hum_17169_spc.doc

Side 7 af 10

Pædiatrisk population

HPA-aksens funktion. I de anbefalede doser giver Entocort kapsler en signifikant mindre

effekt end 20–40 mg prednisolon daglig, på plasmakoncentrationen af hydrocortison om

morgenen, på plasmakoncentrationen af hydrocortison over et døgn (AUC 0–24 timer) og

på koncentrationen af hydrocortison i døgnurin. ACTH-tests har ligeledes vist, at Entocort

kapsler påvirker binyrefunktionen signifikant mindre end prednisolon. Børn med morbus

Crohn opnår lidt højere systemisk eksponering og suppression af hydrocortison end voksne

med morbus Crohn.

Der foreligger ingen langtidsstudier med børn, der er blevet behandlet med Entocort

kapsler. I et studie til evaluering af Entocort kapslers påvirkning på suppressionen af

hydrocortison hos 8 børn (i alderen 9–14 år) og 6 voksne, inducerede oral administration af

9 mg Entocort kapsler i 7 dage en gennemsnitlig suppression af hydrocortison (± SD) på

64 % (± 18 %) hos børn og 50 % (± 27 %) hos voksne i forhold til baseline-værdierne. Der

er ikke rapporteret kliniske fund af relevans for sikkerheden.

I et studie med børn, der havde morbus Crohn i mild til moderat grad (CDAI) ≥ 200), blev

aktiviteten af Entocort kapsler i en dosis på 9 mg en gang daglig sammenlignet med

aktiviteten af prednisolon, der blev givet i faldende doser med 1 mg/kg som udgangspunkt.

22 patienter blev behandlet med Entocort kapsler, og 26 patienter blev behandlet med

referencestoffet prednisolon. Efter 8 ugers behandling havde 70,8 % af de patienter, der fik

prednisolon, nået endepunktet (CDAI ≤ 150) sammenlignet med 54,5 % af dem, der fik

Entocort. Forskellen var ikke statistisk signifikant (p = 0,13). I løbet af studiet blev der

observeret uønskede hændelser hos 96 % af de patienter, der fik prednisolon, og hos 91 %

af dem, der fik Entocort. Der sås samme type hændelser i begge studiegrupper, men

incidensen af glukokortikoid-relaterede bivirkninger (såsom akne og fuldmåneansigt) var

lavere hos de patienter, der blev behandlet med Entocort.

Studiet D9422C0001 var et åbent, ukontrolleret studie beregnet til at vurdere Entocort hos

108 pædiatriske patienter (børn og unge i alderen 5 til 17 år) med diagnosen Crohns

sygdom i mild til moderat grad i ileum og/eller den ascenderende del af colon. Den

mediane varighed af behandlingseksponeringen for Entocort var 58 dage (interval: 5 dage

til 90 dage). Patienterne fik doseringer med oral Entocort én gang daglig efter legemsvægt.

Patienter, der vejede ≤25 kg fik 6 mg én gang daglig i 8 uger; patienter, der vejede >25 kg

fik 9 mg én gang daglig i 8 uger. I løbet af de 8 ugers behandling sås en reduktion i den

gennemsnitlige (±SD) PCDAI score fra 19,1 (±10,1) til 9,1 (±8,5), hvilket indikerer en

forbedring i sygdomsaktiviteten, samt en forbedring i den gennemsnitlige (±SD) IMPACT

3 score fra 132,1 (±18,8) til 140,9 (±16,9). Der blev observeret bivirkninger i tilsvarende

hyppighed og sværhedsgrad som hos voksne, og disse var hyppigst relateret til Crohns

sygdom, pubertet og mulige glukokortikoid-relaterede bivirkninger.

Studiet D9422C00002 var et åbent ikke komparativt studie beregnet til at vurdere Entocort

6 mg én gang daglig som vedligeholdelsesbehandling hos 50 pædiatriske patienter (børn og

unge i alderen 5 til 17 år) med diagnosen Crohns sygdom i mild til moderat grad i ileum

og/eller den ascenderende del af colon, som var i klinisk remission (PCDAI ≤10).

Behandlingen bestod af en 12 ugers fase med vedligeholdelsesbehandling i form af 6 mg

én gang daglig og en 2 ugers nedtrapningsfase til 3 mg én gang daglig. Den mediane

varighed af behandlingseksponeringen for Entocort var 98,5 dage (interval: 11 dage til 135

dage). De fleste patienter forblev i klinisk remission, idet der ikke skete nogen større

ændringer i den gennemsnitlige sammensatte PCDAI score eller IMPACT 3 score. Den

gennemsnitlige (±SD) PCDAI var 4,85 (3,62) ved baseline og 6,89 (8,08) efter 12 ugers

vedligeholdelsesbehandling med Entocort 6 mg daglig. På samme tidspunkter var den

dk_hum_17169_spc.doc

Side 8 af 10

gennemsnitlige IMPACT3 score henholdsvis 145,62 (12,43) og 146,98 (15,48). Der blev

observeret bivirkninger i tilsvarende hyppighed og sværhedsgrad som hos voksne, og disse

var hyppigst relateret til Crohns sygdom, pubertet og mulige glukokortikoid-relaterede

bivirkninger.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter peroral indgift af budesonid i den almindelige mikroniserede form ses hurtig og

fuldstændig absorption. Entocort kapsler med modificeret udløsning, hårde består af

gelatinekapsler fyldt med gastro-resistent granulat med forlænget udløsningshastighed til oral

anvendelse. Hovedparten absorberes i ileum og ascenderende del af colon. Efter en enkelt

dosis af Entocort er den gennemsnitlige systemiske tilgængelighed ca. 10 til 20 %.

Distribution

Budesonid har et fordelingsvolumen på ca. 3 L/kg. Den gennemsnitlige plasmaproteinbinding

er 85-90 %. Efter peroral indgift af Entocort 9 mg er den gennemsnitlige plasmakoncentration

efter 3-5 timer på 5-10 nmol/l.

Biotransformation

Budesonid undergår i leveren omfattende biotransformation til metabolitter med lav

glukokortikosteroid aktivitet. Hovedmetabolitterne, 6

-hydroxybudesonid og 16

hydroxyprednisolon har en aktivitet på under 1 % af aktiviteten af budesonid. Metabolismen

af budesonid er primært medieret af CYP3A4, en undergruppe af cytochrom 450 systemet.

Elimination

Eliminationen af budesonid i form af Entocort kapsler med modificeret udløsning, hårde

begrænses af absorptionshastigheden, og den terminale halveringstid er på ca. 4 timer.

Metabolitterne udskilles uomdannet eller i en konjungeret form, primært via nyrerne. Der er

ikke detekteret uomdannet budesonid i urin. Budesonid har en høj systemisk clearance (1,2 L/

min), og en gennemsnitlig plasmahalveringstid efter i.v. administration på 2-3 timer.

Linearitet

Kinetikken viser proportionalitet med dosis i kliniske relevante doser.

Pædiatrisk population

I et studie til sammenligning af Entocort kapslers farmakokinetik hos 8 børn (i alderen 9

14 år) og 6 voksne inducerede Entocort 9 mg kapsler i 7 dage systemisk eksponering (AUC),

der var 17 % højere hos børn end hos voksne, mens de maksimale koncentrationer (Cmax)

var 50 % højere hos børn end hos voksne (gennemsnitligt AUC ± SD: børn 41,3 nmol/l ±

21,2; voksne 35,0 nmol/l ± 19,8. Gennemsnitligt Cmax ± SD: børn 5,99 nmol/l ± 3,45;

voksne 3,97 nmol/l ± 2,11).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Resultater fra akutte, subakutte og kroniske forsøg over toksicitet viser, at de systemiske

virkninger af budesonid, som f.eks. mindsket vægtøgning og atrofi af lymfoidt væv og

binyrebark, er af mindre sværhedsgrad eller lig med de virkninger, der er observeret efter

indgift af andre glukokortikosteroider.

Budesonid bedømt i seks forskellige test-systemer viste intet tegn på mutagene eller

clastogene virkninger.

dk_hum_17169_spc.doc

Side 9 af 10

En øget forekomst af hjerne-gliomer hos hanrotter i et carcinogenicitetsforsøg kunne ikke

bekræftes i et gentaget forsøg, hvor forekomsten af gliomer ikke adskilte sig inden for de

forskellige grupper med aktiv behandling (budesonid, prednisolon, triamcinolon acetonid)

og kontrolgruppen.

Leverforandringer (primære hepatocellulære neoplasmer) fundet hos hanrotter i det

oprindelige carcinogenicitetsforsøg blev genfundet i et nyt forsøg med budesonid såvel

som med reference-glukokortikosteroider. Disse virkninger er sandsynligvis relateret til en

receptor-effekt og repræsenterer derfor en klasseeffekt.

Tilgængelige kliniske erfaringer tyder ikke på, at budesonid eller andre glukokortiko-

steroider inducerer hjerne-gliomer eller primære hepatocellulære neoplasmer hos

mennesker.

Toksiciteten af Entocort, med fokus på mave-tarmkanalen, er undersøgt hos cynomolgus aber

i doser op til 5 mg/kg (> 25 gange den anbefalede døgndosis hos mennesker) efter gentagen

peroral dosering i op til 6 måneder. Der observeredes igen påvirkninger af mave-tarm-

kanalen, hverken ved grovpatologiske eller histopatologiske undersøgelser.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ethylcellulose

Tributyl acetylcitrat

Metacrylsyre copolymer

Triethylcitrat

Simeticon

Polysorbat 80

Talcum

Saccharosekugler (bestående af saccharose og majsstivelse)

Kapsel: Gelatine, titandioxid (E171) og jernoxid (E172).

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i originalemballage, tæt tillukket.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

HDPE tabletbeholder. Beholderen er forsynet med et polypropylen skruelåg forsynet med

tørrekapsel.

Pakningsstørrelser: 50 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

dk_hum_17169_spc.doc

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information