Entocort 2 mg tabletter til rektalvæske, suspension

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

30-11-2020

Aktiv bestanddel:
BUDESONID
Tilgængelig fra:
Tillotts Pharma GmbH
ATC-kode:
A07EA06
INN (International Name):
BUDESONIDE
Dosering:
2 mg
Lægemiddelform:
tabletter til rektalvæske, suspension
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
14499
Autorisation dato:
1992-04-02

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Entocort, 2 mg, tabletter til rektalvæske, suspension

budesonid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Entocort til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Entocort

Sådan skal du bruge Entocort

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Entocort er et binyrebarkhormon.

Entocort dæmper den hævelse og irritation, der ses ved kronisk blødende tarmbetændelse (colitis

ulcerosa).

Du kan bruge Entocort til behandling af colitis ulcerosa i den nedre del af tyktarmen og endetarmen.

Lægen kan have givet dig Entocort for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ENTOCORT

Brug ikke Entocort

hvis du er allergisk over for budesonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Entocort (angivet

i pkt. 6)

hvis du har forstoppelse

hvis du har hul i eller bylder på tarmvæggen eller fistler ved tarmen

hvis du har svamp, virus- eller bakterieinfektioner i endetarmen

hvis du har fået foretaget tarmoperationer for nylig

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Entocort:

hvis du har svamp, virus- eller bakterieinfektioner

hvis du har leversygdomme

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Kontakt lægen hvis du skifter fra anden medicin med binyrebarkhormon til Entocort, eller når du

slutter din behandling med Entocort. Du kan få udslæt, høfeber eller smerter i muskler og led, træthed,

hovedpine, kvalme og opkastning.

Hvis du ved en fejl har slugt en af tabletterne, skal du straks søge læge eller skadestue.

Brug af anden medicin sammen med Entocort

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Entocort kan påvirke virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan ændre virkningen af

Entocort. Tal med din læge, hvis du tager:

ketoconazol eller itrakonazol (svampemiddel)

østrogener og p-piller (kvindeligt kønshormon)

carbamazepin (mod epilepsi)

nogle lægemidler kan øge virkningen af Entocort, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt,

hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for HIV-medicin, herunder ritonavir

(eller andre HIV-proteasehæmmere) og cobicistat).

På grund af hæmning af binyrebarkfunktionen kan diagnostiske test af hypofyse-aktiviteten vise

fejlagtige lave værdier.

Brug af Entocort sammen med mad og drikke

Du kan bruge Entocort sammen med mad og drikke, dog må du ikke drikke grapefrugtjuice mens du

er i behandling med Entocort.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger Entocort.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Entocort påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Entocort indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216)

Entocort tabletter indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat

(E216), der kan give allergiske reaktioner, også efter du er holdt op med at bruge Entocort.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE ENTOCORT

Brug altid Entocort nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Ændring eller stop af behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Én Entocort tablet indeholder 2,3 mg budesonid. Indholdet af plastflasken er 115 ml. Når du tager

rektalsuspensionen vil noget af den forblive i flasken, fordi det er svært at tømme den helt. Dette

betyder, at du vil få tilført ca. 2 mg budesonid, som er den ønskede dosis.

Den sædvanlige dosering er:

Voksne

Sædvanlig dosis er 1 tablet (2 mg) i opløsning daglig ved sengetid i 4 uger. Fuld effekt opnås

sædvanligvis efter 2-4 uger. Hvis bedring ikke er opnået efter 4 uger, kan behandlingen forlænges i op

til 8 uger.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Brug til børn

Du må ikke give Entocort til børn. Følg lægens anvisning.

Brugsanvisning

Entocort rektalvæske består af to dele: én tablet og en flaske med opløsningsvæske.

Du skal opslæmme tabletten i flaskens indhold før brugen. Herefter skal du tømme flaskens indhold i

tarmen ved hjælp af plastikflasken med rektalspids.

Se brugsanvisning sidst i denne vejledning, før du starter med en behandling.

Hvis du har brugt for mange Entocort

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Entocort, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer ved overdosering

Hvis du gennem længere tid bruger for mange tabletter, kan der opstå symptomer, der er nævnt under

afsnittet om bivirkninger.

Hvis du har glemt at bruge Entocort

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

fordøjelsesbesvær som luft i maven, kvalme og diarré

hududslæt og nældefeber

depression

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

rastløshed, uro og søvnløshed.

utilsigtede bevægelser eller ekstrem rastløshed eventuelt med muskelspasmer eller trækninger

angst

sår i mavesæk eller tolvfingertarm

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.

aggression

hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt

straks læge eller skadestue

uklarhed af øjets naturlige linse herunder bagsiden af linsen, sløret syn

misfarvning af huden, som følge af blødning under huden

betændt bugspytkirtel (forbundet med smerter i øvre maveregion og ryggen samt kvalme)

knoglevævsdød på grund af nedsat blodtilførsel til knoglen

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion).

Kan være livsfarligt. Ring 112.

De fleste bivirkninger, nævnt i denne liste, kan også forventes for andre behandlinger med

glukokortikoider.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevar Entocort utilgængeligt for børn.

Brug ikke Entocort efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Entocort 2 mg, tabletter til rektalvæske, suspension indeholder:

Aktivt stof: Budesonid.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletten indeholder: Vandfri lactose; lactosemonohydrat; povidon; vandfri silica

kolloid; magnesiumstearat; riboflavinnatriumphosphat (E101).

Opløsningen indeholder: Natriumchlorid; renset vand; methylparahydroxybenzoat

(E218); propylparahydroxybenzoat (E216).

Udseende

Entocort 2 mg er en lysegul, rund tablet med en diameter på 9 mm.

Opløsningen er klar og farveløs.

Pakningsstørrelse

7 x 1 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Tillotts Pharma GmbH

Warmbacher Str. 80

79618 Rheinfelden

Tyskland

Lokal repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Tillotts Pharma AB, Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma, Sverige

Fremstiller

Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Księstwa Łowickiego 12, 99-420 Łyszkowice, Polen

Lusomedicamenta, Sociedade Técnica Farmacêutica, SA

Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B, Queluz de Baixo, 2730-055 Barcarena, Portugal

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2020

______________________________________________________________________

Entocort rektalvæske tages om aftenen ved sengetid.

Entocort rektalvæske består af to dele, en tablet til tilberedning af rektalvæsken og en flaske med

opløsningen. Tabletten skal opløses i flaskens indhold før brug.

Læs brugsanvisningen før rektalvæsken tages og følg vejledningen omhyggeligt.

Beskyttelseshætte

Rektalspids

Opløselig tablet

Flaske

Brugsanvisning

Skrue rektalspidsen af, lad beskyttelseshætten blive på.

Tryk én tablet til rektalvæske ud af foliekortet og anbring den i flasken.

Skrue rektalspidsen med beskyttelseshætte tæt på flasken igen og ryst flasken kraftigt i mindst

10 sekunder, eller indtil tabletten er helt opløst, og væsken er blevet let gullig.

VIGTIGT!

Den færdigblandede opløsning skal straks anvendes.

Brug vedlagte plastikpose til at trække over hånden, mens rektalvæsken tages.

Læg dig på venstre side. Omryst flasken nogle gange, inden du fjerner beskyttelseshætten fra

rektalspidsen.

Anbring rektalspidsen i endetarmen og tøm flasken så fuldstændigt som muligt ved at klemme

den sammen. Træk rektalspidsen ud. Træk plastikposen over flasken.

Rul om på maven og bliv liggende sådan i 5 minutter. Indtag derefter en bekvem sovestilling.

Rektalvæsken skal holdes i tarmen så længe som muligt, helst hele natten.

Læs hele dokumentet

23. november 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Entocort, tabletter til rektalvæske, suspension

0.

D.SP.NR.

08647

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Entocort

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Én Entocort tablet indeholder 2,3 mg budesonid.

Indholdet af plastflasken er 115 ml. Da residualvolumen er ca. 15 ml, vil patienten få tilført

ca. 2 mg budesonid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter til rektalvæske, suspension

Svagt gul, cirkelrund, bikonveks tablet med en diameter på 9 mm.

115 ml klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Colitis ulcerosa involverende rectum, colon sigmoideum og colon descendens.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

2 mg (1 tablet til rektalvæske, suspension) daglig ved sengetid i 4 uger. Fuld effekt opnås

sædvanligvis efter 2-4 uger. Hvis remission ikke er opnået efter 4 uger kan behandlings-

perioden forlænges til 8 uger.

Pædiatrisk population:

Bør ikke anvendes til børn, da erfaringen med behandling af børn er utilstrækkelig.

dk_hum_14499_spc.doc

Side 1 af 8

Ældre

Ingen dosisjustering.

Administration

Entocort rektalvæske består af to dele: en tablet og en flaske med opløsning. Tabletterne skal

opslæmmes i flaskens indhold før brugen.

Entocort rektalvæske indeholder budesonid i mikroniseret form i en isotonisk vandig

suspension, som administreres ved hjælp af plastikflasken med rektalspids.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for budesonid eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Må ikke anvendes ved følgende tilstande

obstruktiv eller paralytisk ileus

perforation

nye tarmanastomoser

omfattende fistler

systemiske og lokale svamp, virus- og bakterieinfektioner

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der kan opstå bivirkninger, der er typiske for kortikosteroider. Glaukom er blandt de

potentielle systemiske virkninger.

Forsigtighed tilrådes hos patienter med infektioner eller ved andre tilstande, hvor

glukokortikoider kan give uønskede virkninger.

Når patienter skifter fra systemisk steroidbehandling med højere systemisk effekt til Entocort

tabletter til rektalvæske, kan adrenocortical suppression forekomme. Monitorering af

adrenocortical funktion bør derfor overvejes hos disse patienter, ligesom dosis af systemisk

steroid bør reduceres forsigtigt.

Nogle patienter føler alment ubehag, f. eks. smerter i muskler og led, under seponeringsfasen.

I sjældne tilfælde kan patienten opleve symptomer som træthed, hovedpine, kvalme og

opkast, som må formodes at skyldes en generel utilstrækkelig glukokortikoideffekt. I sådanne

tilfælde kan en midlertidig øget dosis af systemisk glukokortikoid være nødvendig.

Erstatning af systemisk glukokortikoidbehandling med højere systemisk effekt til Entocort

kapsler kan undertiden demaskere allergier, f. eks. rhinitis og eksem, som tidligere blev

kontrolleret af det systemisk indgivne lægemiddel. Disse allergier bør behandles

symptomatisk med et antihistamin og/eller lægemidler til lokal brug.

Nedsat leverfunktion kan påvirke glukokortikoiders elimination, hvilket medfører en

langsommere elimination og en højere systemisk eksponering. Vær opmærksom på mulige

systemiske bivirkninger. Efter peroral indgift af budesonid var farmakokinetikken påvirket

af nedsat leverfunktion, hvilket kom til udtryk gennem øget systemisk tilgængelighed. Ved

indgift af budesonid intravenøst var der dog ingen væsentlige forskelle i

farmakokinetikken hos patienter med cirrhose og raske patienter.

dk_hum_14499_spc.doc

Side 2 af 8

Det forventes, at samtidig behandling med CYP3A-hæmmere, herunder ketoconazol eller

cobicistat-holdige lægemidler, øger risikoen for systemiske bivirkninger. Kombination bør

undgås, medmindre fordelen opvejer den øgede risiko for systemiske kortikosteroid-

bivirkninger. Patienterne skal i givet fald overvåges for systemiske kortikosteroid-

bivirkninger. Hvis ikke dette er muligt, skal perioden mellem behandlingerne være så lang

som mulig, og en reduktion af budesoniddosen kan også overvejes (se pkt. 4.5).

Såfremt Entocort tabletter til rektalvæske anvendes kronisk i høje doser, kan systemisk

glukokortikoideffekt såsom hypercorticismus og adrenal suppresion forekomme.

Doseringsformen og indgivelsesvejen gør imidlertid overdosering over længere tid

usandsynlig.

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), der kan

give allergiske reaktioner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Forhøjede plasmaværdier og øget effekt af glukokortikoider er rapporteret hos kvinder, der

samtidig indtager østrogener eller oral kontraceptiva. Dog havde lav-dosis kombinations

kontraceptiva, der mere end fordoblede plasmakonsentrationen af oral prednisolon, ingen

signifikant effekt på plasmakoncentrationen af oral budesonid.

Metabolismen af budesonid er primært medieret af CYP3A4. Hæmmere af dette enzym,

f.eks. ketoconazol, itraconazol, hiv-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, kan derfor

forstærke den systemiske eksponering over for budesonid kraftigt, se pkt. 4.4. Da der ikke

foreligger data, som understøtter en dosisanbefaling, bør denne kombination således

undgås. Hvis ikke dette er muligt, skal perioden mellem behandlingerne være så lang som

muligt, og en reduktion af budesoniddosis kan også overvejes.

Det er usandsynligt, at budesonid hæmmer andre lægemidler, der metaboliseres af

CYP3A4, da det kun bindes til enzymet i lav grad.

Samtidig behandling med CYP3A4-induktorer, såsom carbamazepin, reducerer

sandsynligvis budesonideksponeringen, hvilket kan kræve en dosisforøgelse.

Da binyrebarkfunktionen muligvis dæmpes, kan en ACTH stimuleringstest til at diagnosticere

hypofyse-insufficiens vise fejlagtige resultater (lave værdier).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Budesonid kan anvendes til gravide, når de forventede fordele for moderen kan opveje

mulige risici for fostret.

Hos drægtige forsøgsdyr har indgift af budesonid i lighed med andre glukokortikoider

været forbundet med unormal fosterudvikling. Det er ikke fastslået, om disse observationer

dk_hum_14499_spc.doc

Side 3 af 8

har nogen relevans for mennesker. Som med andre lægemidler, der administreres under

graviditeten, skal fordelen ved administrationen af budesonid for moderen opvejes mod

risiciene for fosteret.

Amning

Budesonid udskilles i modermælk.

Vedligeholdelsesbehandling med inhaleret budesonid (200 eller 400 mikrogram to gange

daglig) af astmatiske ammende kvinder medfører en neglegiabel systemisk eksponering

hos de ammede spædbørn.

I en farmakokinetisk undersøgelse var den anslåede daglige dosis til spædbørn 0,3 % af

moderens dosis for begge niveauer, og den gennemsnitlige plasmakoncentration hos

spædbørn blev anslået at være 1/600 af koncentrationerne, der blev observeret i moderens

plasma, idet det antages en fuldkommen oral biotilgængelighed hos spædbarnet.

Budesonidkoncentrationer i plasmaprøver fra spædbørn var mindre end grænsen for

kvantificeringen.

Baseret på data fra inhaleret budesonid, og det faktum, at budesonid udviser lineære

farmakokinetiske karakteristika inden for de terapeutiske dosisintervaller efter inhaleret,

oral eller rektal administration af budesonid, forventes eksponeringen af budenosid hos det

ammede barn at være lav ved terapeutiske doser af Entocort.

Disse data understøtter brugen af budesonid, oral og rektal administration, under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Entocort påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger, som er forbundet med Entocort tabletter til rektalvæske, ses i nedenstående

tabel.

Følgende definitioner gælder for hyppigheden af bivirkninger:

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1,000 til <

1/100); sjælden (≥ 1/10,000 til ≤ 1/1,000); meget sjælden (≤ 1/10,000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Tabel 1

Bivirkninger

Organklasse

Frekvens

Bivirkning

Immunsystemet

Meget sjælden

Anafylaktisk reaktion.

Det endokrine

system

Sjælden

Tegn eller symptomer på

systemisk glukokortikoid-

påvirkning, herunder

hypofunktion af

binyrebarken.

Psykiske

forstyrrelser

Almindelig

Depression.

Ikke almindelig

Agitation, søvnløshed, angst.

Sjælden

Aggression.

dk_hum_14499_spc.doc

Side 4 af 8

Organklasse

Frekvens

Bivirkning

Nervesystemet

Ikke almindelig

Psykomotorisk hyperaktivitet

Øjne

Sjælden

Glaukom, katarakt herunder

subkapsulær katarakt, sløret syn

(se også pkt. 4.4).

Mave-tarm-

kanalen

Almindelig

Gastrointestinale

forstyrrelser, f. eks. flatulens,

kvalme, diarré.

Ikke almindelig

Duodenal- eller mavesår

Sjælden

Pancreatitis

Hud og subkutane

væv

Almindelig

Hudreaktioner (urticaria,

exanthem)

Sjælden

Ekkymose

Knogler, led,

muskler og bindevæv

Sjælden

Osteonekrose

De fleste bivirkninger, nævnt i dette produktresumé, kan også forventes for andre

behandlinger med glukokortikoider.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der forekomme tegn eller symptomer på systemiske

glukokortikosteroid-bivirkninger, herunder nedsat binyrefunktion. Disse bivirkninger

afhænger af dosis, behandlingstid, samtidig og tidligere kortikosteroidbehandling og

individuel følsomhed.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Rapporter om akut forgiftning eller dødsfald som følge af overdosering med glukokortikoider

er sjældne. Akut overdosering med Entocort tabletter til rektalvæske, selv ved kraftige doser,

forventes ikke at udgøre et klinisk problem. I tilfælde af akut overdosering findes der ingen

specifik antidot.

Hvis tabletterne ved en fejl er taget peroralt, består behandling i øjeblikkelig maveskylning

eller opkastning med efterfølgende understøttende og symptomatisk behandling.

4.10

Udlevering

dk_hum_14499_spc.doc

Side 5 af 8

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0.

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: A 07 EA 06. Kortikosteroider med lokal virkning.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Budesonid er et glukokortikoid med kraftig lokal anti-inflammatorisk virkning.

Den nøjagtige virkningsmekanisme af glukokortikosteroider i behandlingen af colitis

ulcerosa er ikke fuldt klarlagt. Anti-inflammatoriske virkninger, som hæmning af

frigørelsen af inflammatoriske mediatorer og hæmning af cytokin-medieret immunsvar, er

sandsynligvis vigtige. Styrken af budesonid, målt som affinitet til glukokortikoid-

receptoren, er ca. 15 gange kraftigere end den tilsvarende for prednisolon.

Ved anbefalede doser fremkalder Entocort tabletter til rektalvæske ingen klinisk relevante

ændringer i plasma-kortisol værdierne eller i svaret på ACTH-stimulering. Virkningen på

morgen-plasmakortisol og på binyrefunktion er signifikant mindre end for prednisolon

klysma 25 mg.

Pædiatrisk population

I et 4-ugers enkelblindt, randomiseret, referencekontrolleret, parallelgruppestudie blev

klinisk sikkerhed og virkning af glukokortikoider som klysma sammenlignet hos 47 børn

med colitis ulcerosa. 23 børn (i alderen 7-15 år) blev randomiseret og behandlet med

Entocort klysma og 24 børn (i alderen 6-15 år) med Pred-Clysma klysma. Den primære

effektvariabel var remission, hvilket defineredes som endoskopisk forbedring og fravær af

kliniske symptomer på colitis ulcerosa. Efter 4 uger var remissionshastigheden 50 % i

Entocort-gruppen og 71 % i Pred-Clysma-gruppen. Forskellen var ikke statistisk

signifikant. Den primære sikkerhedsvariabel var suppression af binyrerne, hvilket

defineredes som ændringer i plasmakoncentrationen af hydrocortison efter stimulation af

adrenokortikotropt hormon. Der sås en statistisk signifikant forskel i procentdelen af

patienter med normal birnyrefunktion efter 4 uger (Entocort 73 %, Pred-Clysma 33 %).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Den systemiske tilgængelighed efter peroral indgift af budesonid er ca. 10 %. Efter rektal

indgift af Entocort tabletter i opløsning til raske frivillige forsøgspersoner er den

systemiske tilgængelighed ca. 15 % (varierer fra 3 til 50 %). Som forventet er variationen

for rektalt indgivne lægemidler med høj grad af metabolisering under første passage større

end for peroral dosering. Det skyldes individuelle forskelle i den rektale venøse drænage,

som fører uden om leveren. Efter rektal indgift er absorptionen af budesonid hurtig og stort

set afsluttet inden for 3 timer.

Budesonid har et fordelingsvolumen på ca. 3 l/kg. Plasmaproteinbindingen er i gennemsnit

85-90 %.

Den gennemsnitlige maksimale plasmakoncentration er, efter rektal indgift af 2 mg

budesonid, 3 nmol/l (udsving 1-9 nmol/l), og den opnås inden for 1,5 timer.

Kinetikken for budesonid er lineær i forhold til dosis (som vist ved dosis-proportional

stigning i C

og AUC efter peroral indgift af 3,9 og 15 mg budesonid i form af Entocort

kapsler).

dk_hum_14499_spc.doc

Side 6 af 8

Budesonid biotransformeres ekstensivt (

90 %) ved første passage gennem leveren til

metabolitter med lav glukokortikosteroid aktivitet. Aktiviteten af hovedmetabolitterne 6-

hydroxybudesonid og 16-

-hydroxyprednisolon har mindre end 1 % af budesonids

glukokortikosteroid aktivitet.

Metabolitterne udskilles som sådan eller i konjugeret form overvejende via nyrerne. Der er

ikke fundet uomdannet budesonid i urinen. Budesonid har en høj systemisk clearance (ca.

1,2 l/minut) og T/2 for elimination efter i.v. indgift er ca. 2-3 timer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Resultater fra akutte, subakutte og kroniske forsøg over toksicitet viser, at de systemiske

virkninger af budesonid, som fx mindsket vægtøgning og atrofi af lymfoidt væv og

binyrebark, er af mindre sværhedsgrad eller lig med de virkninger, der er observeret efter

indgift af andre glukokortikosteroider.

Budesonid bedømt i seks forskellige test-systemer viste intet tegn på mutagene eller

clastogene virkninger.

En øget forekomst af hjerne-gliomer hos hanrotter i et carcinogenicitetsforsøg kunne ikke

bekræftes i et gentaget forsøg, hvor forekomsten af gliomer ikke adskilte sig inden for de

forskellige grupper med aktiv behandling (budesonid, prednisolon, triamcinolon acetonid)

og kontrolgruppen.

Leverforandringer (primære hepatocellulære neoplasmer) fundet hos hanrotter i det

oprindelige carcinogenicitetsforsøg blev genfundet i et nyt forsøg med budesonid såvel

som med reference-glukokortikosteroider. Disse virkninger er sandsynligvis relateret til en

receptor-effekt og repræsenterer derfor en klasseeffekt.

Tilgængelige kliniske erfaringer tyder ikke på, at budesonid eller andre glukokortiko-

steroider inducerer hjerne-gliomer eller primære hepatocellulære neoplasmer hos

mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tablet

Lactose, vandfrit

Lactosemonohydrat

Riboflavinnatriumphosphat (E101)

Povidon

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Opløsning

Natriumchlorid

Methylparahydroxybenzoat (E218)

Propylparahydroxybenzoat (E216)

Renset vand

dk_hum_14499_spc.doc

Side 7 af 8

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Tabletter: Aluminiumsblister.

Opløsning: Polyethylenflaske.

Pakningsstørrelser: 7×1 stk.

6.6

REGLER FOR DESTRUKTION OG ANDEN HÅNDTERING

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Tillotts Pharma GmbH

Warmbacher Str. 80

79618 Rheinfelden

Tyskland

Repræsentant

Tillotts Pharma AB

Gustavslundsvägen 135

167 51 Bromma

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

14499

9.

DATO FOR FØRSTE MAKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. april 1992

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

23. november 2020

dk_hum_14499_spc.doc

Side 8 af 8

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information