Enalapril "Sandoz" 5 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-04-2018

Aktiv bestanddel:
ENALAPRILMALEAT
Tilgængelig fra:
Sandoz A/S
ATC-kode:
C09AA02
INN (International Name):
enalapril maleate
Dosering:
5 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
30326
Autorisation dato:
1999-11-08

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Enalapril Sandoz 2,5 mg tabletter

Enalapril Sandoz 5 mg tabletter

Enalapril Sandoz 10 mg tabletter

Enalapril Sandoz 20 mg tabletter

enalaprilmaleat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril Sandoz

Sådan skal du tage Enalapril Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Enalapril Sandoz indeholder enalaprilmaleat. Enalapril tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes ACE-hæmmere, og som virker ved at udvide

dine blodkar. Virkningen af disse lægemidler sænker dit blodtryk.

Enalapril Sandoz anvendes til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension).

Det anvendes også til at behandle en hjertesygdom, der kaldes ’hjertesvigt’. Sygdommen indebærer, at dit hjerte ikke er i lige så god stand til at

pumpe blod rundt i kroppen, som det tidligere har været, hvilket medfører træthed efter let fysisk aktivitet, åndenød og hævede ankler og fødder.

Enalapril Sandoz kan hjælpe med at behandle disse symptomer.

Hos mange patienter, der har en beskadiget hjertemuskel, men som ikke har nogen symptomer, kan Enalapril Sandoz være med til at forebygge, at

der opstår sådanne symptomer, såsom åndenød og hævelse.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril Sandoz

Tag ikke Enalapril Sandoz:

hvis du er allergisk over for

enalaprilmaleat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)

andre ACE-hæmmere.

Tegnene herpå kan være kløe, nældefeber, pibende vejrtrækning eller hævelse af hænder, svælg, mund eller øjenlåg.

hvis du har taget eller i øjeblikket tager sacubitril/valsartan, et lægemiddel der anvendes til behandling af en type langvarigt (kronisk) hjertesvigt

hos voksne, da risikoen for angioødem (hurtig hævelse under huden i et område såsom halsen) er øget.

hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedre at undgå Enalapril Sandoz tidligt i graviditeten – se afsnittet

”Graviditet og amning”).

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Tag ikke Enalapril Sandoz, hvis et af ovennævnte punkter gør sig gældende for dig. Hvis du er i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet, inden

du tager Enalapril Sandoz.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Enalapril Sandoz:

hvis du har nyreproblemer eller for nylig har fået en nyretransplantation, er i dialyse eller tager vanddrivende tabletter (diuretika).

hvis du er på en saltfattig diæt eller for nylig har haft kraftig opkastning eller diarré.

hvis du har en hjertesygdom, der hedder ’aortastenose’, ’hypertrofisk kardiomyopati’ eller ’udløbsobstruktion’.

hvis du har kollagen vaskulær sygdom, er i immunundertrykkende behandling (anvendes til behandling af autoimmune sygdomme, såsom

leddegigt, eller efter en transplantation).

hvis du tager allopurinol (anvendes til behandling af urinsyregigt) eller procainamid (anvendes til behandling af unormale hjerterytmer). Hvis du

får en infektion (symptomerne kan være feber), skal du straks kontakte lægen. Din læge vil eventuelt tage en blodprøve fra tid til anden for at

kontrollere antallet af hvide blodlegemer.

hvis du tidligere har fået ’angioødem’ i forbindelse med andre lægemidler. Tegnene herpå kan have omfattet kløe, nældefeber, hvæsende

vejrtrækning eller hævelse af hænder, svælg, mund eller øjenlåg.

Hvis du tager nogen af følgende lægemidler, kan risikoen for angioødem (hurtig hævelse under huden på områder som f.eks. halsen) øges:

racecadotril, et lægemiddel til behandling af diarré

lægemidler, der anvendes til at forhindre afstødning af et transplanteret organ og til kræft (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus og

andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere)

vildagliptin, et lægemiddel til behandling af diabetes.

hvis du har diabetes og tager diabetesmedicin, herunder insulin til regulering af din diabetes (du skal overvåge dit blod for lavt blodsukker, især i

de første måneder af behandlingen).

hvis du tager kaliumtilskud, kaliumbesparende vanddrivende tabletter (diuretika), kaliumholdige salterstatninger eller andre lægemidler, som

øger koncentrationen af kalium i blodet (f.eks. trimethoprim og co-trimoxazol, som anvendes mod bakterieinfektioner, ciclosporin, som er et

immunundertrykkende lægemiddel, der anvendes for at forebygge organafstødning efter en transplantation, og heparin, som er et

blodfortyndende lægemiddel, der anvendes til forebyggelse af blodpropper).

hvis du tager lithium, som anvendes til behandling af visse psykiske sygdomme.

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), især hvis du har nyreproblemer

i forbindelse med sukkersyge.

aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Enalapril Sandoz”.

hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Hvis du udvikler et eller flere af følgende symptomer, mens du tager Enalapril Sandoz, skal du straks kontakte lægen:

gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene).

tør hoste, der varer ved længe.

Hvis du skal igennem en eller flere af følgende procedurer, skal du fortælle den behandlende læge, at du tager Enalapril Sandoz:

et hvilket som helst kirurgisk indgreb eller bedøvelse (også hos tandlægen)

en behandling, der kaldes LDL-aferese, og som fjerner kolesterol fra dit blod ved hjælp af en maskine

desensibiliseringsbehandling for at mindske virkningen af en allergi over for bi- eller hvepsestik.

Rutinemæssige prøver

I starten af behandlingen med Enalapril Sandoz vil din læge kontrollere dit blodtryk hyppigt for at sikre, at du har fået den korrekte dosis. Hos nogle

patienter vil lægen også tage nogle prøver for at måle niveauerne af kalium, kreatinin og leverenzymer.

Graviditet

Du skal fortælle din læge eller apotekspersonalet, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage Enalapril Sandoz tidligt i

graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet

”Graviditet og amning”).

Børn og unge

Der er begrænsede oplysninger om brug af Enalapril Sandoz til børn over 6 år, som har forhøjet blodtryk, men der er ingen oplysninger om børn med

hjerteproblemer. Enalapril Sandoz bør ikke anvendes til spædbørn eller børn med nedsat nyrefunktion.

Brug af anden medicin sammen med Enalapril Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Nogle lægemidler kan påvirke hinandens

virkning.

kaliumbesparende vanddrivende tabletter

(diuretika) såsom spironolacton, eplerenon, triamteren eller amilorid,

kaliumtilskud

(inklusive

salterstatninger) eller andre lægemidler, der kan øge mængden af kalium i dit blod (f.eks.

trimethoprim

co-trimoxazol,

også kendt som

trimethoprim/sulfamethoxazol til infektioner forårsaget af bakterier;

ciclosporin

, et immunsuppressivt lægemiddel til at forhindre afstødning af

et transplanteret organ; og

heparin

, et blodfortyndende lægemiddel til at forhindre blodpropper). Enalapril Sandoz kan øge kaliumniveauerne i

dit blod, så du får høje kaliumniveauer. Dette giver få symptomer og ses oftest ved hjælp af en test.

vanddrivende tabletter

(diuretika), såsom thiazider, furosemid, bumetanid.

lægemidler, som oftest bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer (

sirolimus, everolimus

og andre lægemidler, der tilhører klassen

af mTOR-hæmmere). Se punktet ”Advarsler og forsigtighedsregler”.

andre

lægemidler, der sænker blodtrykket

, såsom nitroglycerin, nitrater og vasodilatorer.

lithium

, som anvendes til behandling af visse psykiske sygdomme. Enalapril Sandoz må ikke tages sammen med dette lægemiddel.

tricykliske antidepressiva

, såsom amitriptylin mod depression, eller antipsykotika, såsom phenothiaziner mod svær angst.

smertestillende midler

, såsom morfin eller bedøvelsesmidler, da dit blodtryk kan blive for lavt.

lægemidler mod stivhed og betændelse

i forbindelse med smertefulde tilstande, især tilstande, der påvirker muskler, knogler og led:

herunder

guldbehandling

, som kan medføre ansigtsrødme, kvalme, opkastning og lavt blodtryk, hvis den anvendes sammen med Enalapril

Sandoz, og

non-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID’er), f.eks. diflunisal eller diclofenac, herunder

COX-2-hæmmere

. De kan forhindre,

at dit blodtryk kommer under god kontrol, og kan øge kaliumniveauerne i dit blod.

acetylsalicylsyre

(anvendes til smertelindring).

lægemidler såsom

efedrin

, der anvendes i visse hoste- og forkølelsesmidler, eller

noradrenalin

adrenalin

, der anvendes mod lavt blodtryk,

shock, hjertesvigt, astma eller allergier. Hvis disse lægemidler bruges sammen med Enalapril Sandoz, kan de fastholde dit høje blodtryk.

allopurinol

(anvendes til behandling af urinsyregigt).

procainamid

(anvendes til behandling af unormale hjerterytmer).

diabetesmedicin

, såsom insulin. Enalapril Sandoz kan få dine blodsukkerniveauer til at falde endnu mere, hvis du tager det sammen med

diabetesmedicin.

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

Hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Enalapril Sandoz”

og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Hvis du er usikker på, om noget af dette gør sig gældende for dig, så spørg lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Enalapril Sandoz.

Brug af Enalapril Sandoz sammen med mad, drikke og alkohol

Hvis du drikker alkohol, mens du tager Enalapril Sandoz, kan dit blodtryk falde for meget, og du kan opleve svimmelhed, uklarhed og besvimelse.

Du bør holde dit alkoholforbrug på et minimum.

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Enalapril

Sandoz og tage en anden medicin i stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid. Du bør ikke tage Enalapril Sandoz

tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.

Amning

Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Hvis du ammer, og dit barn er nyfødt (de første uger efter fødslen) eller født for tidligt,

bør du ikke tage Enalapril Sandoz. Hvis spædbarnet er ældre, bør din læge informere dig om fordele og risici ved at tage Enalapril Sandoz, mens du

ammer, sammenlignet med andre behandlinger.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Enalapril Sandoz kan give visse bivirkninger, såsom svimmelhed og træthed, der kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Enalapril Sandoz indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Enalapril Sandoz indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Enalapril Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Sådan tages medicinen

Du skal altid tage dette lægemiddel gennem munden.

Antallet af tabletter, du skal tage hver dag, afhænger af din tilstand.

Du kan tage Enalapril Sandoz sammen med eller uden et måltid.

Dosering ved forhøjet blodtryk

Startdosen er på 5 mg til 20 mg om dagen, afhængigt af dit blodtryk. Hos patienter med et blodtryk, der ligger lidt over normalniveauet, er den

anbefalede dosis på 5-10 mg om dagen. Patienter med nyreproblemer, hjerteproblemer, lave salt- eller væskeniveauer skal anvende en startdosis på 5

mg eller derunder.

Hvis du i øjeblikket tager diuretika (vanddrivende tabletter) i høje doser, vil din læge eventuelt bede dig om at stoppe med at tage dem 2-3 dage,

inden du tager Enalapril Sandoz. Det anbefales at anvende en startdosis på 5 mg eller derunder.

Når dit blodtryk er kommet under kontrol, er den sædvanlige vedligeholdelsesdosis på 20 mg til højst 40 mg dagligt.

Dosering ved hjertesygdomme

Hos patienter med hjerteproblemer anvendes Enalapril Sandoz i tillæg til vanddrivende medicin og, hvor det er relevant, i tillæg til digitalis (et

lægemiddel, der anvendes ved kronisk hjertesvigt eller hjerterytmeforstyrrelser) eller betablokkere (lægemidler, der anvendes til behandling af højt

blodtryk, hjertekramper og hjerteproblemer). Startdosen er på 2,5 mg, og denne øges gradvist over en periode på 2 til 4 uger til den sædvanlige

vedligeholdelsesdosis på 20 mg fordelt på én eller to daglige doser. Den højeste daglige dosis er 40 mg fordelt på to doser.

Nedsat nyrefunktion

Hvis du har nyreproblemer, skal du have tilpasset din enalaprildosis i forhold til, hvor godt dine nyrer fungerer. Nyrefunktionen beregnes ved at måle

mængden af kreatinin (et affaldsstof) i din urin og ved at tage en blodprøve.

Hvis du er i dialyse, vil din dosis variere dagligt. Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis du skal have.

Brug til ældre

Lægen fastsætter din dosis på baggrund af din nyrefunktion.

Brug til børn og unge

Der er begrænset erfaring med brug af Enalapril Sandoz til børn og unge med højt blodtryk. Hvis barnet er i stand til at synke tabletter, fastsættes

dosis på baggrund af barnets vægt og blodtryk. Den anbefalede startdosis er 2,5 mg til børn, der vejer fra 20 kg til mindre end 50 kg, og 5 mg til børn,

der vejer 50 kg eller derover. Enalapril Sandoz gives én gang dagligt. Doseringen skal tilpasses i henhold til barnets behov til højst 20 mg dagligt hos

børn, der vejer fra 20 kg til under 50 kg, og 40 mg til børn, der vejer 50 kg eller derover.

Spædbørn og børn med nyreproblemer

Enalapril Sandoz bør ikke anvendes til spædbørn eller børn med nyreproblemer.

Hvis du har taget for meget Enalapril Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Enalapril Sandoz, end der står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas). De mest almindelige tegn og symptomer på en overdosis er blodtryksfald og stupor (en tilstand med næsten

fuldstændig bevidstløshed). Symptomerne kan desuden omfatte svimmelhed eller uklarhed på grund af et fald i blodtrykket, kraftigt og hurtigt

hjerteslag, hurtig puls, angst, hoste, nyresvigt og hurtigt åndedræt.

Hvis du har glemt at tage Enalapril Sandoz

Hvis du har glemt at tage en tablet, så spring den over.

Tag den næste dosis som sædvanligt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Enalapril Sandoz

Du må ikke stoppe behandlingen, medmindre lægen har anvist det. Hvis du gør det, kan dit blodtryk stige. Hvis dit blodtryk bliver for højt, kan det

påvirke dit hjerte og dine nyrer.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der kan være følgende bivirkninger ved dette lægemiddel:

Det er meget vigtigt, at du stopper med at tage dette lægemiddel og straks kontakter lægen, hvis du begynder at have følgende symptom:

allergisk reaktion – du kan få kløe, åndenød eller hvæsende vejrtrækning og hævelse af hænder, mund, svælg, ansigt eller øjne.

Stop straks med at tage Enalapril Sandoz, og kontakt lægen, hvis du får en af følgende bivirkninger:

kraftig svimmelhed, uklarhed, særligt i starten af behandlingen eller når din dosis bliver øget, eller når du rejser dig op, udtalt rødme i huden,

blærer, afskalning af huden i flager.

Andre bivirkninger

Meget almindelige

bivirkninger:

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

sløret syn, hoste, kvalme, svaghed.

Almindelige bivirkninger

: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

hovedpine, depression, lavt blodtryk, besvimelse.

brystsmerter, hjerterytmeforandringer, hjertekramper, hurtigt hjerteslag, åndenød.

diarré, smerte i maveregionen, smagsændringer, træthed.

udslæt, allergiske reaktioner med hævelse af arme og ben, ansigt, læber, tunge eller svælg ledsaget af synke- eller vejrtrækningsbesvær.

øget kaliumniveau i blodet, stigninger i serumkreatinin (begge påvises som regel ved en test).

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

blodmangel, angst, en fornemmelse af højnet bevidsthed eller rysten (forårsaget af lavt blodsukker), forvirring, søvnighed, søvnbesvær,

nervøsitet, snurren eller følelsesløshed, fornemmelse af at snurre rundt (vertigo)

lavt blodtryk (som kan medføre, at du føler dig svimmel, når du rejser dig op), uregelmæssigt hjerteslag, hjertetilfælde eller slagtilfælde (hos

højrisikopatienter)

løbende næse, ondt i halsen og hæshed, vejrtrækningsbesvær eller astma

blokering af tarmen (tarmslyng), betændelse i bugspytkirtlen, opkastning, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, manglende lyst til at spise nok

(anoreksi), maveirritation, mundtørhed

sviende smerte med en tom fornemmelse og sult, særligt når maven er tom (forårsaget af et mavesår), øget svedtendens, kløe, nældefeber

(urticaria), hårtab, proteiner i urinen (påvises normalt ved en test)

impotens, muskelkramper, rødme, ringen for ørerne, sløvhed, feber

forstyrrelser i nyrefunktionen

nyresvigt, øget urinstof i blodet og fald i natriumniveauerne i blodet (påvises normalt ved en test).

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

mærkelige drømme, søvnproblemer

fald i antallet af hvide blodlegemer, røde blodlegemer og blodplader, knoglemarvsdepression (alle disse påvises normalt i nogle prøver)

hævelse i ansigtet og lymfeknudeforstyrrelser (lymfadenopati)

lav blodstrømning til dine fingre og tæer, hvilket medfører rødme og smerte (Raynauds fænomen), væske i lungerne, løbende eller øm næse

øget immunrespons (autoimmun sygdom)

eosinofil pneumoni (tegnene kan være hoste, feber og åndedrætsbesvær)

smerte, hævelse eller sår i munden, infektion eller smerte og hævelse i tungen, nyreproblemer, såsom nedsat urinmængde ved vandladning

leversvigt eller leverbetændelse, hvilket kan medføre gulfarvning af huden (gulsot)

markant ansigtsrødme, blærer, afskalning af huden i flager

udvikling af bryster hos mænd

øgede leverenzymer eller øget ’bilirubin’ i blodet (påvises normalt i en blodprøve), fald i blodsukkeret.

Meget sjældne bivirkninger

: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

”angioødem” i tarmen. Tegnene herpå kan omfatte mavesmerter, kvalme og opkastning, øgede calciumniveauer i blodet.

Ikke kendt

(frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

utilpashed, forvirring og/eller svaghed, kvalme, manglende appetit, irritabilitet. Dette kan være tegn på en tilstand, der kaldes for Schwartz-

Bartters syndrom (uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon)

Der er rapporteret om et symptomkompleks, som kan omfatte nogle af eller alle følgende symptomer:

feber, betændelse i blodkarrene, smerte og betændelse i muskler eller led

blodforstyrrelser, der påvirker bestanddelene i dit blod (påvises normalt i en

blodprøve)

udslæt, overfølsomhed over for sollys og andre effekter på din hud.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisteren/beholderen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Aluminium//OPA/Aluminium/PVC-blister:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

HDPE-beholder:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Holdbarhed efter åbning: 6 måneder.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enalapril Sandoz indeholder:

Aktivt stof: enalaprilmaleat. Hver tablet indeholder 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg enalaprilmaleat.

Øvrige indholdsstoffer:

Enalapril Sandoz 2,5 mg og 5 mg tabletter:

hydroxypropylcellulose, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, natriumhydrogencarbonat og talcum.

Enalapril Sandoz 10 mg tabletter:

lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, natriumhydrogencarbonat, rød jernoxid (E172) og talcum.

Enalapril Sandoz 20 mg tabletter:

lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, natriumhydrogencarbonat, rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172) og talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Enalapril Sandoz 2,5 mg tabletter er runde, flade, hvide tabletter med skråslebne kanter.

Tabletterne er pakket i aluminium/OPA/aluminium/PVC-blister indeholdende 28, 30, 49, 50, 100, 100x1 eller 300 tabletter.

Enalapril Sandoz 5 mg tabletter er runde, flade, hvide tabletter med skråslebne kanter og delekærv på den ene side.

Tabletterne er pakket i aluminium/OPA/aluminium/PVC-blister indeholdende 10, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100, 100x1, 300 eller 500 tabletter.

Enalapril Sandoz 10 mg tabletter er runde, flade rødbrune tabletter med skråslebne kanter og delekærv på den ene side og med hvide prikker på

tablettens overflade samt inden i tabletkernen.

Tabletterne er pakket i aluminium/OPA/aluminium/PVC-blister indeholdende 28, 30, 50, 98, 100 eller 100x1 tabletter.

Enalapril Sandoz 20 mg tabletter er runde, flade, lyseorange tabletter med skråslebne kanter og delekærv på den ene side og med hvide prikker på

tablettens overflade samt inden i tabletkernen.

Tabletterne er pakket i aluminium/OPA/aluminium/PVC-blister indeholdende 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 100x1 eller 500 tabletter.

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel.

HDPE-beholder med forseglet PP-låg og tørremiddel:

Pakningsstørrelser:

2,5 mg: 30, 100 eller 250 tabletter.

5 mg, 10 mg og 20 mg: 30, 100, 125 eller 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

Denne indlægsseddel blev senest ændret 26. februar 2020

Læs hele dokumentet

6. april 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Enalapril "Sandoz", tabletter

0.

D.SP.NR.

20128

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Enalapril "Sandoz"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

2,5 mg tabletter: Hver tablet indeholder 2,5 mg enalaprilmaleat.

5 mg tabletter: Hver tablet indeholder 5 mg enalaprilmaleat.

10 mg tabletter: Hver tablet indeholder 10 mg enalaprilmaleat.

20 mg tabletter: Hver tablet indeholder 20 mg enalaprilmaleat.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Enalapril "Sandoz" 2,5 mg tabletter:

Hver tablet indeholder 61,7 mg lactose (som lactosemonohydrat).

Enalapril "Sandoz" 5 mg tabletter:

Hver tablet indeholder 123,3 mg lactose (som lactosemonohydrat).

Enalapril "Sandoz" 10 mg tabletter:

Hver tablet indeholder 118,4 mg lactose (som lactosemonohydrat).

Enalapril "Sandoz" 20 mg tabletter:

Hver tablet indeholder 111,9 mg lactose (som lactosemonohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Enalapril "Sandoz" 2,5 mg tabletter: Runde, flade, hvide tabletter med skråslebne kanter.

Enalapril "Sandoz" 5 mg tabletter: Runde, flade, hvide tabletter med skråslebne kanter.

Delekærv på den ene side.

30326_spc.doc

Side 1 af 20

Enalapril "Sandoz" 10 mg tabletter: Runde, flade rødbrune tabletter med skråslebne kanter.

Delekærv på den ene side og med hvide prikker på tablettens overflade samt inden i

tabletkernen.

Enalapril "Sandoz" 20 mg tabletter: Runde, flade, lyseorange tabletter med skråslebne

kanter. Delekærv på den ene side og med hvide prikker på tablettens overflade samt inden i

tabletkernen.

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge.

Tabletten kan ikke deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af hypertension

Behandling af symptomatisk hjerteinsufficiens

Forebyggelse af symptomatisk hjerteinsufficiens hos patienter med

asymptomatisk venstre ventrikel dysfunktion (uddrivningsfraktion <35 %) (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Absorptionen af enalaprilmaleat påvirkes ikke af fødeindtag.

Dosis bør tilpasses den enkelte patient og blodtryksrespons (se pkt. 4.4).

Hypertension

Initialdosis er 5 mg til maksimalt 20 mg afhængig af graden af hypertension og patientens

tilstand (se nedenfor). Enalapril "Sandoz" administreres én gang daglig.

Ved mild hypertension er den anbefalede initialdosis 5 mg til 10 mg.

Patienter med stærkt aktiveret renin-angiotensin-aldosteronsystem (f.eks. renovaskulær

hypertension, salt- og/eller volumendepletering, hjerteinsufficiens eller alvorlig

hypertension) kan opleve et kraftigt blodtryksfald efter initialdosis. Den anbefalede

initialdosis til disse patienter er 5 mg eller mindre, og behandlingen bør initieres under

lægelig overvågning.

Ved initiering af enalaprilmaleatbehandling kan tidligere behandling med højdosis diuretika

resultere i volumendepletering samt risiko for hypotension. Den anbefalede initialdosis til

disse patienter er 5 mg eller mindre.

Om muligt bør diuretikabehandlingen afsluttes 2-3 dage før initiering af behandling med

Enalapril "Sandoz". Nyrefunktion samt serumkalium bør monitoreres.

Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 20 mg daglig. Maksimal vedligeholdelsesdosis er 40 mg

daglig.

Hjerteinsufficiens/Asymptomatisk venstre ventrikel dysfunktion

I behandlingen af symptomatisk hjerteinsufficiens administreres enalaprilmaleat i

kombination med diuretika, og hvor det skønnes hensigtsmæssigt, i kombination med

digitalis og β-blokkere.

30326_spc.doc

Side 2 af 20

Initialdosis af enalaprilmaleat til behandling af patienter med symptomatisk

hjerteinsufficiens eller asymptomatisk venstre ventrikel dysfunktion er 2,5 mg, og dosis

bør administreres under omhyggelig medicinsk overvågning med henblik på at kunne

afgøre den initiale virkning på blodtrykket.

Hvis der ikke er symptomatisk hypotension, eller hvis symptomatisk hypotension er

effektivt kontrolleret efter initiering af enalaprilmaleat til behandling af hjerteinsufficiens,

bør dosis gradvist øges til sædvanlig, daglig vedligeholdelsesdosis på 20 mg, enten som

éngangsdosis eller fordelt på to daglige doser, alt efter patientens tolerance. Dosistitrering

anbefales at foregå over en periode på 2-4 uger. Den maksimale dosis er 40 mg daglig

fordelt på to doser.

Foreslået dosistitrering af enalaprilmaleat til patienter med

hjerteinsufficiens/asymptomatisk venstre ventrikel dysfunktion.

Uge

Dosis mg/dag

Uge 1

Dag 1-3: 2,5 mg/dag* som enkeltdosis

Dag 4-7: 5 mg/dag fordelt på to doser

Uge 2

10 mg/dag som enkeltdosis eller fordelt på to doser

Uge 3 og 4

20 mg/dag som enkeltdosis eller fordelt på to doser

* Der bør tages særlige forholdsregler hos patienter med nyreinsufficiens samt hos patienter i

diuretikabehandling (se pkt. 4.4).

Blodtryk og nyrefunktion bør monitoreres omhyggeligt både før og efter behandlingsstart

med enalaprilmaleat (se pkt. 4.4), da hypotension og (sjældnere) deraf følgende

nyreinsufficiens er rapporteret. Hos patienter behandlet med diuretika bør dosis om muligt

nedsættes før start af behandling med enalaprilmaleat. Forekomst af hypotension efter

initialdosis af enalaprilmaleat er ikke ensbetydende med, at hypotension vil genopstå under

kronisk behandling med enalaprilmaleat og udelukker ikke fortsat anvendelse af

lægemidlet. Serumkaliumniveauet og nyrefunktion bør også følges.

Dosis ved nyreinsufficiens

Intervaller mellem enalaprilmaleatadministration bør generelt forlænges og/eller dosis

reduceres.

Kreatininclearance (CrCL)

ml/min

Initialdosis

mg/dag

30 < CrCL < 80 ml/min

5-10 mg

10 < CrCL

30 ml/min

2,5 mg

CrCL

10 ml/min

2,5 mg på dage med dialyse*

*Se pkt. 4.4.

30326_spc.doc

Side 3 af 20

Enalaprilat er dialyserbart. På dage hvor patienten ikke er i dialyse, bør dosis afpasses

blodtryksrespons.

Brug til ældre

Dosis bør afstemmes i forhold til den ældre patients nyrefunktion (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Der er begrænsede erfaringer fra kliniske undersøgelser med brug af enalaprilmaleat til

hypertensive, pædiatriske patienter (se pkt. 4.4, 5.1 og 5.2).

Til patienter, som kan sluge tabletter, bør dosis tilpasses individuelt i forhold til patientprofil

og blodtryksrespons. Anbefalet initialdosis er 2,5 mg til patienter, som vejer 20 til <50 kg og

5 mg til patienter, som vejer ≥50 kg. Enalapril "Sandoz" administreres én gang daglig. Dosis

bør justeres under hensyntagen til den enkelte patients behov, dog maksimalt 20 mg daglig

til patienter, som vejer 20 til <50 kg og 40 mg til patienter, som vejer ≥50 kg (se pkt. 4.4).

Enalaprilmaleat anbefales ikke til nyfødte eller til pædiatriske patienter med glomerulær

filtreringshastighed <30 ml/min/1,73 m², da der ikke foreligger data.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1 eller over for andre ACE-hæmmere.

Angioødem i forbindelse med tidligere ACE-hæmmerbehandling i anamnesen.

Arveligt eller idiopatisk angioødem.

Graviditetens andet og tredje trimester (se pkt. 4.4 og 4.6).

Samtidig brug af Enalapril "Sandoz" og lægemidler indeholdende aliskiren er

kontraindiceret hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60

ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Symptomatisk hypotension

Symptomatisk hypotension ses sjældent hos ukomplicerede hypertensive patienter. Blandt

hypertensive patienter, der behandles med enalaprilmaleat, er symptomatisk hypotension

mere sandsynlig, hvis patienten er volumendepleteret, for eksempel som følge af

behandling med diuretika, saltfattig diæt, dialyse, diaré eller opkastninger (se pkt. 4.5 og

4.8). Hos patienter med hjerteinsufficiens, med eller uden nyreinsufficiens, er der

observeret symptomatisk hypotension. Hypotension forekommer oftest hos patienter med

sværere grader af hjerteinsufficiens, afspejlende anvendelsen af høje doser loop-diuretika,

hyponatriæmi eller nedsat nyrefunktion. Hos disse patienter bør behandling initieres under

indlæggelse, og patienterne bør følges nøje, når dosis af enalaprilmaleat og/eller diuretikum

justeres. Lignende forholdsregler bør tages ved behandling af patienter med iskæmisk

hjertesygdom eller cerebrovaskulær lidelse, da drastisk blodtryksfald kan afstedkomme

myokardieinfarkt eller cerebrovaskulært tilfælde.

Hvis der udvikles hypotension bør patienten placeres liggende på ryggen og om

nødvendigt tilføres intravenøs natriumchloridopløsning. Forbigående hypotension er ikke

kontraindikation for fortsat behandling, som sædvanligvis kan genoptages uden

vanskelighed, når blodtrykket er øget efter volumenekspansion.

30326_spc.doc

Side 4 af 20

Hos nogle patienter med hjerteinsufficiens, og med normalt eller lavt blodtryk, kan der

under behandling med enalaprilmaleat opstå yderligere sænkning af det systemiske

blodtryk. Denne virkning er forudsigelig og sædvanligvis ikke årsag til afbrydelse af

behandlingen. Hvis hypotensionen bliver symptomgivende kan reduktion af dosis og/eller

afbrydelse af behandling med diuretika og/eller enalaprilmaleat være nødvendig.

Aorta- eller mitralklapstenose/Hypertrofisk kardiomyopati

Som med alle vasodilatorer bør ACE-hæmmere gives med forsigtighed til patienter med

venstre ventrikelklap- og udløbsobstruktion samt undgås i tilfælde af kardiogent shock og

hæmodynamisk signifikant obstruktion.

Nedsat nyrefunktion

I tilfælde af nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 80 ml/min) bør initialdosis af

enalaprilmaleat justeres i overensstemmelse med patientens kreatininclearance (se pkt. 4.2)

og derefter som en funktion af patientens respons på behandlingen. Rutinemæssig

monitorering af kalium og kreatinin bør være normal praksis i relation til disse patienter.

Der er set nyreinsufficiens i forbindelse med enalaprilmaleatbehandling. Dette har

hovedsageligt været hos patienter med svær hjerteinsufficiens eller underliggende

nyrelidelse, inklusive nyrearteriestenose. Hvis det erkendes og behandles straks, er

nyreinsufficiens i forbindelse med enalaprilmaleatbehandling sædvanligvis reversibel.

Nogle hypertensive patienter, tilsyneladende uden allerede eksisterende nyresygdom, har

udviklet forhøjelser i serumcarbamid og -kreatinin, når enalaprilmaleat blev givet samtidigt

med et diuretikum. Reduktion af enalaprilmaleatdosis og/eller seponering af diuretikum

kan være nødvendig. Denne situation bør vække mistanke om en underliggende

nyrearteriestenose (se pkt. 4.4 – Renovaskulær hypertension).

Renovaskulær hypertension

Der er øget risiko for hypotension og nyreinsufficiens, når patienter med uni- eller bilateral

nyrearteriestenose behandles med ACE-hæmmere. Akut nyreinsufficiens kan opstå med

kun små ændringer i serumkreatinin. Behandling af disse patienter bør initieres under tæt

medicinsk overvågning med lave doser, omhyggelig titrering og kontrol af nyrefunktion.

Nyretransplantation

Der er ingen erfaring med administration af enalaprilmaleat til nyligt nyretransplanterede

patienter. Behandling med enalaprilmaleat anbefales derfor ikke.

Leversvigt

ACE-hæmmere forbindes sjældent med et syndrom, som begynder med cholestatisk icterus

eller hepatitis og som progredierer over i fulminant levernekrose og (undertiden) død.

Dette syndroms mekanisme er ikke forstået. Patienter, som behandles med ACE-hæmmere

og som udvikler icterus eller markante forhøjelser af leverenzymer, bør ophøre med ACE-

hæmmerbehandling og modtage passende medicinsk opfølgning.

Neutropeni/Agranulocytose

Der er rapporteret neutropeni/agranulocytose, thrombocytopeni og anæmi hos patienter,

som er i ACE-hæmmerbehandling. Hos patienter med normal nyrefunktion og uden

komplicerende faktorer opstår neutropeni sjældent. Enalaprilmaleat bør bruges med

ekstrem forsigtighed til patienter med collagen vaskulær sygdom, immunosuppressiv

behandling, behandling med allopurinol eller procainamid eller en kombination af disse

30326_spc.doc

Side 5 af 20

komplicerende faktorer, især hvis nedsat nyrefunktion allerede forekommer. Nogle af disse

patienter udviklede alvorlige infektioner, som i nogle få tilfælde ikke responderede på

intensiv antibiotisk behandling. Hvis enalaprilmaleat anvendes til disse patienter, tilrådes

periodisk kontrol af hvide blodlegemer, og patienterne bør vejledes om at rapportere

ethvert tegn på infektion.

Hypersensibilitet/Angioødem

Angioødem omfattende ansigt, ekstremiteter, læber, tunge, glottis og/eller larynx er

rapporteret hos patienter behandlet med ACE-hæmmere, inklusive enalaprilmaleat. Dette

kan forekomme på ethvert tidspunkt under behandlingen.

I sådanne tilfælde skal enalaprilmaleat seponeres øjeblikkeligt og patienten observeres

omhyggeligt for at sikre fuldstændigt ophør af symptomer, før patienten afsluttes. Selv i

tilfælde, hvor hævelsen er begrænset til tungen uden respirationsdepression, kan det være

nødvendigt med fortsat patientovervågning, idet behandling med antihistaminer og

kortikosteroider ikke altid er tilstrækkelig.

Der er blevet rapporteret om meget sjældne tilfælde af dødsfald på grund af angioødem

forbundet med larynx- eller tungeødem. Hos patienter, hvor tungen, glottis eller larynx er

påvirket, er der sandsynlighed for luftvejsobstruktion, særligt hos patienter med

respirationskirurgi i anamnesen. I tilfælde, der omfatter tungen, glottis eller larynx, og hvor

der er sandsynlighed for tillukning af luftvejene, skal der igangsættes passende behandling,

der kan inkludere subkutan adrenalinopløsning 1:1000 (0,3-0,5 ml) øjeblikkeligt institueres

og/eller forholdsregler med henblik på at sikre tilstrækkelig lufttilførsel tages.

Samtidig brug af mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus, everolimus, temsirolimus)

Patienter, der får behandling med samtidige mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus,

everolimus, temsirolimus) kan have en øget risiko for angioødem (f.eks. hævelse i

luftvejene eller tungen, med eller uden åndedrætshæmning (se pkt. 4.5).

Det er rapporteret, at negroide patienter i behandling med ACE-hæmmere har højere

incidens af angioødem sammenlignet med kaukasiere.

Patienter med tidligere tilfælde af angioødem uden relation til behandling med ACE-

hæmmere, kan have øget risiko for udvikling af angioødem under ACE-

hæmmerbehandling (se pkt. 4.3).

Anafylaktiske reaktioner under hymenoptera-desensibilisering

I sjældne tilfælde har patienter, som fik ACE-hæmmer under desensibilisering med

hymenopteravenom oplevet livstruende anafylaktiske reaktioner. Disse reaktioner kan

undgås ved midlertidigt ophør af ACE-hæmmerbehandling forud for hver

desensibilisering.

Anafylaktiske reaktioner under LDL-aferese

I sjældne tilfælde har patienter, som fik ACE-hæmmer under LDL-aferese med

dextransulfat oplevet livstruende anafylaktiske reaktioner. Disse reaktioner kan undgås ved

midlertidigt ophør af ACE-hæmmerbehandling forud for hver aferese.

Hæmodialysepatienter

Anafylaktiske reaktioner er rapporteret hos patienter i dialysebehandling med high-flux

membraner (AN69

) og samtidig ACE-hæmmerbehandling. Hos disse patienter bør det

30326_spc.doc

Side 6 af 20

overvejes at anvende en anden type dialysemembran eller en anden klasse af

antihypertensiva.

Hypoglykæmi

Diabetespatienter, der bliver behandlet med orale antidiabetika eller insulin, og som skal

starte behandling med ACE-hæmmere, skal instrueres i at overvåge blodsukkeret grundigt,

særligt i den første måned med samtidig brug (se pkt. 4.5, "Antidiabetika").

Hoste

Der er rapporteret hoste ved anvendelse af ACE-hæmmere. Det er karakteristisk for hosten,

at den er non-produktiv, vedvarende og forsvinder efter seponering af behandling. ACE-

hæmmerinduceret hoste bør betragtes som en differentialdiagnose ved hoste.

Operation/Anæstesi

Hos patienter, der gennemgår større operation, eller er i anæstesi med stoffer, der

forårsager hypotension, blokerer enalaprilmaleat dannelsen af angiotensin II og derved

patientens kompensatoriske reninfrigørelse. Hvis der opstår hypotension som følge af

denne mekanisme, kan den korrigeres med volumenekspansion.

Hyperkaliæmi

Der er set forhøjede koncentrationer af serumkalium hos nogle patienter, behandlet med

ACE-hæmmere, inklusive enalaprilmaleat. Risikofaktorerne for udvikling af hyperkaliæmi

omfatter nyreinsufficiens, forværring af nyrefunktionen, alder (>70 år), diabetes mellitus,

interkurrente hændelser, særligt dehydrering, akut hjertesvigt, metabolisk acidose og

samtidig behandling med kaliumbesparende diuretika (f.eks. spironolacton, eplereron,

triamteren og amilorid), kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger eller andre

lægemidler, der er forbundet med forhøjelser af serumkalium (f.eks. heparin, co-trimoxazol,

også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol).

Anvendelse af kaliumtilskud, kaliumbesparende diuretika eller kaliumholdige

salterstatninger kan medføre signifikante stigninger i serumkalium, særligt hos patienter med

nedsat nyrefunktion. Hyperkaliæmi kan forårsage alvorlige arytmier, der i nogle tilfælde kan

være fatale. Hvis samtidig brug af enalaprilmaleat og et af de ovenfor nævnte stoffer

vurderes nødvendig, skal de anvendes med forsigtighed, og serumkalium skal kontrolleres

hyppigt (se pkt. 4.5).

Lithium

Kombination af lithium og enalaprilmaleat anbefales generelt ikke (se pkt. 4.5).

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Lactose

30326_spc.doc

Side 7 af 20

Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller

glucose/galactosemalabsorption.

30326_spc.doc

Side 8 af 20

Pædiatrisk population

Der er begrænset erfaring med virkning og sikkerhed hos hypertensive børn >6 år, men

ingen erfaring med andre indikationer. Der er begrænsede farmakokinetiske data

tilgængelige for børn ældre end 2 måneder (se pkt. 4.2, 5.1 og 5.2). Enalaprilmaleat

anbefales ikke til børn med andre indikationer end hypertension.

Enalaprilmaleat anbefales ikke til nyfødte eller til pædiatriske patienter med glomerulær

filtreringshastighed <30 ml/min/1,73 m², da der ikke foreligger data (se pkt. 4.2).

Graviditet og amning

Behandling med ACE-hæmmere bør ikke påbegyndes under graviditet. Ved planlægning

af graviditet bør patienten overgå til alternativ antihypertensiv behandling med en kendt

sikkerhedsprofil vedrørende brug under graviditet, medmindre fortsat behandling med

ACE-hæmmere vurderes at være nødvendig. Ved påvist graviditet bør behandling med

ACE-hæmmere seponeres omgående, og alternativ antihypertensiv behandling eventuelt

indledes (se pkt. 4.3 og 4.6).

Brug af enalapril frarådes i ammeperioden (se pkt. 4.6 og 5.2).

Etniske forskelle

Som med andre ACE-hæmmere er enalaprilmaleat tilsyneladende mindre effektiv til

nedsættelse af blodtrykket hos sorte personer end ikke-sorte personer, muligvis på grund af

en højere prævalens af lavreninstatus i den sorte hypertensive befolkning.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Kaliumbesparende diuretika og kaliumtilskud

ACE-hæmmere svækker diuretisk induceret kaliumtab. Kaliumbesparende diuretika (f.eks.

spironolacton, eplereron, triamteren eller amilorid), kaliumtilskud samt kaliumholdige

salterstatninger kan føre til signifikante øgninger i serumkalium. Hvis samtidig anvendelse

er indiceret på grund af påvist hypokaliæmi, er det vigtigt, at de anvendes med forsigtighed

og med hyppig kontrol af serumkalium (se pkt. 4.4).

Diuretika (thiazid- eller loop-diuretika)

Tidligere behandling med højdosis diuretika kan resultere i volumendepletering og risiko

for hypotension, når enalaprilmaleatbehandling initieres (se pkt. 4.4). Den hypotensive

virkning kan nedsættes ved seponering af diuretika, ved at øge væske- eller saltindtaget

eller ved at initiere behandling med en lav dosis af enalaprilmaleat.

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS) gennem

kombinationsbehandling med ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorantagonister eller

aliskiren

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteron-

systemet (RAAS) gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere, angiotensin II-

receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af bivirkninger

som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut nyresvigt)

sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.1).

30326_spc.doc

Side 9 af 20

Andre antihypertensive lægemidler

Samtidig brug af disse lægemidler kan øge den hypotensive virkning af enalapril. Samtidig

brug af nitroglycerin og andre nitrater eller andre vasodilatorer kan nedsætte blodtrykket

yderligere.

Lithium

Der er rapporteret om reversible forhøjelser af serumlithiumkoncentrationen og toksicitet

ved samtidig brug af lithium og ACE-hæmmere. Samtidig brug af thiazid-diuretika kan

yderligere øge lithiumkoncentrationen og forøge risikoen for lithiumtoksicitet ved

anvendelse af ACE-hæmmere. Brug af enalaprilmaleat sammen med lithium anbefales

ikke, men hvis kombinationen skønnes nødvendig, bør der udføres omhyggelig kontrol af

serumlithiumkoncentrationen (se pkt. 4.4).

Tricykliske antidepressiva/Antipsykotika/Anæstetika/Narkotika

Samtidig brug af visse anæstesipræparater, tricykliske antidepressiva og antipsykotika med

ACE-hæmmere kan resultere i yderligere reduktion af blodtrykket (se pkt. 4.4).

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID)

Kronisk administration af NSAID kan reducere den antihypertensive virkning af ACE-

hæmmere.

NSAID (herunder COX-2-hæmmere) og ACE-hæmmere udøver en additiv virkning på

øgningen af serumkalium og kan resultere i forringelse af nyrefunktionen. Dette er

sædvanligvis reversibelt. I sjældne tilfælde opstår akut nyreinsufficiens, specielt hos

patienter med kompromitteret nyrefunktion (som f.eks. ældre eller volumendepleterede

patienter, herunder patienter i diuretikabehandling). Patienterne skal være tilstrækkeligt

hydrerede, og nyrefunktionen skal overvåges efter iværksættelse af samtidig behandling og

periodisk derefter.

Sympatomimetika

Sympatomimetika kan nedsætte ACE-hæmmeres antihypertensive virkning.

Antidiabetika

Epidemiologiske undersøgelser antyder, at samtidig administration af ACE-hæmmere og

antidiabetika (insulin, orale hypoglykæmiske stoffer) kan give en øget blodsukkersænkende

virkning med risiko for hypoglykæmi. Dette fænomen synes mest sandsynligt i de første

uger af en kombinationsbehandling og hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4 og

pkt. 4.8).

mTOR-hæmmere (f.eks. sirolimus, everolimus, temsirolimus)

Patienter, der får samtidig behandling med mTOR-hæmmere, kan have en øget risiko for

angioødem (se pkt. 4.4).

Co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol)

Patienter, der får samtidig co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol), kan have en øget

risiko for hyperkaliæmi (se pkt. 4.4).

Alkohol

Alkohol forstærker ACE-hæmmeres hypotensive virkning.

30326_spc.doc

Side 10 af 20

Acetylsalicylsyre, thrombolytika og β-blokkere

Enalaprilmaleat kan uden risiko administreres samtidigt med acetylsalicylsyre (i

kardiologiske doser), thrombolytika og β-blokkere.

Guld

Der er rapporteret om sjældne tilfælde af nitritoide reaktioner (med symptomer såsom

ansigtsrødmen, kvalme, opkastning og hypotension) hos patienter, der fik samtidig

behandling med injicerbar guld (natriumaurothiomalat) og ACE-hæmmere, herunder

enalaprilmaleat.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

ACE-hæmmere bør ikke anvendes under graviditetens første trimester (se pkt. 4.4). ACE-

hæmmere er kontraindiceret under graviditetens andet og tredje trimester (se pkt. 4.3 og

4.4).

Epidemiologiske undersøgelser af risikoen for teratogenitet ved behandling med ACE-

hæmmere under graviditetens første trimester er inkonklusive, men en lille forøget risiko

kan ikke udelukkes. Ved planlægning af graviditet bør patienten overgå til alternativ

antihypertensiv behandling med en kendt sikkerhedsprofil vedrørende brug under

graviditet, medmindre fortsat behandling med ACE-hæmmere vurderes at være nødvendig.

Ved påvist graviditet bør behandling med ACE-hæmmere seponeres omgående, og

alternativ antihypertensiv behandling eventuelt indledes.

Det er kendt, at eksponering for ACE-hæmmere i graviditetens andet og tredje trimester

forårsager human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnion, forsinket

ossifikation af kraniet) og neonatal toksicitet (nyreinsufficiens, hypotension, hyperkaliæmi)

(se også pkt. 5.3). Der er set maternel oligohydramnion, der formodentlig afspejler nedsat

føtal nyrefunktion, og som kan resultere i kontraktur af lemmer, kraniofaciale misdannelser

og hypoplastisk lungeudvikling. Ved eksponering for ACE-hæmmere i andet eller tredje

trimester anbefales ultralydsscanning af fosterets nyrefunktion og kranium. Børn, hvis

mødre har taget ACE-hæmmere, bør observeres nøje for hypotension (se pkt. 4.3 og 4.4).

Amning

Begrænsede farmakokinetiske data viser, at enalapril udskilles i modermælken i meget lave

koncentrationer (se pkt. 5.2). Selvom disse koncentrationer synes at være uden klinisk

relevans, kan det ikke anbefales at anvende Enalapril "Sandoz" hos mødre, der ammer et

præmaturt barn eller et nyfødt barn i dets første leveuger, da der er en hypotetisk risiko for

kardiovaskulære og renale effekter, og fordi den kliniske erfaring hermed ikke er

tilstrækkelig. Hvis der er tale om et ældre barn, kan det overvejes at behandle moderen med

Enalapril "Sandoz", hvis behandlingen er nødvendig for hende, og hvis barnet overvåges for

bivirkninger.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Når der føres motorkøretøj eller betjenes maskiner, bør patienten være opmærksom på, at

svimmelhed og ørhed kan opstå.

30326_spc.doc

Side 11 af 20

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger rapporteret for enalaprilmaleat omfatter:

System-

organ-

klasse

Meget

almindelig

(

1/10)

Almindelig

(

1/100 til <

1/10)

Ikke

almindelig

(

1/1.000 til

< 1/100)

Sjælden

(

1/10.000 til

< 1/1.000)

Meget

sjælden

(<

1/10.000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud fra

forhånden-

værende data)

Blod og

lymfe-

system

Anæmi

(inklusive

aplastisk og

hæmolytisk

anæmi)

Neutropeni, fald

i hæmoglobin,

fald i

hæmatokrit,

trombocytopeni,

agranulocytose,

knogle-marvs-

suppression,

pancytopeni,

lymfadenopati,

autoimmune

sygdomme

Det

endokrine

system

Uhensigtsmæssig

produktion af

antidiuretisk

hormon

(SIADH)

Meta-

bolisme og

ernæring

Hypoglykæmi

(se pkt. 4.4)

Psykiske

forstyr-

relser

Depression

Forvirring,

insomni,

nervøsitet

Abnorme

drømme,

søvnforstyrrelse

Nerve-

systemet

Svimmelhed

Hovedpine,

synkope,

smagsforstyrrelser

Døsighed,

paræstesi,

vertigo

Øjne

Sløret syn

Øre og

labyrint

Tinnitus

Hjerte

Bryst-smerter,

rytme-

forstyrrelser,

angina pectoris,

takykardi

Palpitationer,

myokardie-

infarkt eller

slagtilfælde*,

eventuelt

sekundært til

udtalt hypo-

tension hos

højrisiko-

patienter (se

pkt. 4.4)

Vaskulære

sygdomme

Hypotension

(inklusive

ortostatisk

hypotension)

Blussen,

ortostatisk

hypotension

Raynauds

syndrom

Luftveje,

Hoste

Dyspnø

Rinorré, ømhed

Lunge-

30326_spc.doc

Side 12 af 20

thorax og

media-

stinum

i halsen og

hæshed,

bronko-

spasme/

astma

infiltrater,

rhinitis,

allergisk

alveolitis/

eosinofil

pneumoni

Mave-

tarm-

kanalen

Kvalme

Diarré, mave-

smerter

Ileus,

pankreatitis,

opkastning,

dyspepsi,

obstipation,

anoreksi,

gastrisk

irritation,

mundtørhed,

ulcus pepticum

Stomatitis/

aftøse

ulcerationer,

glossitis

Intestinalt

angioødem

Lever og

galdeveje

Leversvigt,

hepatitis - enten

hepato-cellulær

eller kolestatisk

hepatitis,

hepatitis

inklusive

nekrose,

kolestase

(herunder

gulsot)

Hud og

subkutane

væv

Udslæt, overføl-

somhed/

angioødem,

angioødem i

ansigt, ekstremi-

teter, læber,

tunge, glottis

og/eller larynx er

rapporteret (se

pkt. 4.4)

Diaforese,

pruritus,

urticaria,

alopeci

Erythema

multiforme,

Stevens-

Johnsons

syndrom,

eksfoliativ

dermatitis,

toksisk

epidermal

nekrolyse,

pemphigus,

erytrodermi

Der er

rapporteret om et

symptom-

kompleks, som

kan omfatte

enkelte eller

samtlige af

følgende

symptomer:

feber,

serositis,

vaskulitis,

myalgi/

myositis,

artralgi/

arthritis, en

positiv ANA,

forhøjet ESR,

eosinofili og

leukocytose

Udslæt, lys-

følsomhed eller

andre dermato-

logiske mani-

festationer

kan forekomme

30326_spc.doc

Side 13 af 20

Knogler,

led,

muskler og

bindevæv

Muskelkrampe

Nyrer og

urinveje

Nyre-

dysfunktion,

nyresvigt,

proteinuri

Oliguri

Det

reproduk-

tive system

og

mammae

Impotens

Gynækomasti

Almene

symptomer

og

reaktioner

administra

-tionsstedet

Asteni

Træthed

Utilpashed,

feber

Under-

søgelser

Hyper-kaliæmi,

stigninger i

serum-kreatinin

Øget urinstof i

blodet, hypo-

natriæmi

Øgede lever-

enzymer, øget

serum-bilirubin

* Under kliniske forsøg var incidensraterne i placebo- og kontrolgruppen sammenlignelige.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er begrænset data med hensyn til overdosering hos mennesker. De mest fremtrædende

symptomer rapporteret til dato er udtalt hypotension indsættende ca. 6 timer efter indtagelse

af tabletter samtidig med blokade af renin-angiotensin systemet og stupor. Symptomer

forbundet med overdosis af ACE-hæmmere kan omfatte kredsløbsshock, elektrolyt-

forstyrrelser, nyreinsufficiens, hyperventilation, takykardi, palpitationer, bradykardi,

svimmelhed, angst og hoste. Der er rapporteret serumenalaprilatniveauer 100 og 200 gange

højere end normalt set efter terapeutiske doser efter indtagelse af henholdsvis 300 mg og 440

mg enalapril.

Anbefalet behandling af overdosering er intravenøs infusion af natriumchloridpløsning. Hvis

hypotension opstår, bør patienten placeres i Trendelenburgs leje. Behandling med

angiotensin II infusion og/eller intravenøse catecholaminer kan også overvejes. Hvis

indtagelse er sket for nyligt, bør der tages skridt til at eliminere enalaprilmaleat (f.eks.

opkastning, udpumpning, administration af adsorbenser og natriumsulfat). Enalaprilat kan

fjernes fra det systemiske kredsløb ved hæmodialyse (se pkt. 4.4). Behandling med

30326_spc.doc

Side 14 af 20

pacemaker er indiceret ved behandlingsresistent bradykardi. Livstegn, serumelektrolytter og

kreatininkoncentrationer bør løbende kontrolleres.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 09 AA 02. ACE-hæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Enalapril "Sandoz" (enalaprilmaleat) er maleatsaltet af enalapril, et derivat af to aminosyrer,

L-alanin og L-prolin. Angiotensinkonverterende enzym (ACE) er en peptidyldipeptidase,

som katalyserer konverteringen af angiotensin I til pressorsubstansen angiotensin II. Efter

absorption hydrolyseres enalapril til enalaprilat, som hæmmer ACE. Hæmning af ACE

resulterer i nedsat plasmaangiotensin II, som medfører øget plasmareninaktivitet (pga.

fjernelse af negativ feedback fra reninfrigørelse) og nedsat aldosteronsekretion.

ACE er identisk med kinase II. Dermed blokerer enalaprilmaleat nedbrydning af bradykinin,

et potent vasodepressorpeptid. Betydningen af dette for den terapeutiske virkning af

enalaprilmaleat er imidlertid endnu ikke belyst.

Virkningsmekanisme

Selvom enalaprilmaleats blodtrykssænkende mekanisme menes primært at være suppression

af renin-angiotensin-aldosteronsystemet, virker enalaprilmaleat også antihypertensivt hos

patienter med lavreninhypertension.

Farmakodynamisk virkning

Administration af enalaprilmaleat til patienter med hypertension reducerer både liggende og

stående blodtryk uden at øge hjertefrekvensen signifikant.

Symptomatisk hypotension forekommer sjældent ved stillingsskift. Hos visse patienter kan

det tage adskillige ugers behandling at opnå optimalt blodtryk. Pludselig seponering af

enalaprilmaleat er ikke forbundet med hurtig stigning i blodtrykket.

Effektiv inhibering af ACE-aktiviteten indtræder typisk 2-4 timer efter oral administration af

en enkeltdosis enalaprilmaleat. Begyndende reduktion i blodtryk ses sædvanligvis efter 1

time med maksimal reduktion 4-6 timer efter administration. Varigheden af virkningen er

dosisrelateret. Ved anbefalede doser bibeholdes den antihypertensive og hæmodynamiske

virkning i mindst 24 timer.

I hæmodynamiske undersøgelser af patienter med essentiel hypertension er sænkning af

blodtrykket forbundet med reduktion i den perifere arteriemodstand og stigning i det

kardielle output samt lille eller ingen ændring i hjertefrekvens. Efter indtagelse af

enalaprilmaleat sås der øgning i renal gennemblødning, og den glomerulære

filtreringshastighed forblev uændret. Der sås ingen tegn på natrium- eller væskeretention.

Hos patienter med lav filtreringshastighed før behandlingsstart blev denne typisk øget.

30326_spc.doc

Side 15 af 20

I korterevarende kliniske undersøgelser af diabetikere og ikke-diabetikere med nyresygdom

sås fald i albuminuri, urinudskillelse af IgG og totalprotein i urinen efter administration af

enalaprilmaleat.

Ved samtidig administration med thiazid-diuretika er den blodtrykssænkende virkning af

enalaprilmaleat som minimum additiv. Enalaprilmaleat kan reducere eller forebygge

udvikling af thiazidinduceret hypokaliæmi.

Hos patienter med hjerteinsufficiens i behandling med digitalis og diuretika er enalapril-

maleat (oralt eller parenteralt) forbundet med reduktion af den perifere modstand og

blodtryk. Minutvolumen blev øget, mens hjertefrekvensen faldt (sædvanligvis forhøjet hos

patienter med hjerteinsufficiens). Lungekapillærtrykket blev også reduceret. Tolerancen over

for motion og sværhedsgraden af hjerteinsufficiens, målt efter kriterier fastsat af New York

Heart Association, forbedredes. Disse virkninger blev bevaret ved kronisk behandling.

Hos patienter med mildt til moderat hjerteinsufficiens forsinkede enalapril den progressive

hjerteudvidelse/-forstørrelse og hjerteinsufficiens. Dette blev målt som reduceret volumen af

venstre ventrikel, diastolisk og systolisk volumen samt forbedret uddrivningsfraktion.

Klinisk virkning og sikkerhed

En randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret multicenterundersøgelse (SOLVD

forebyggelsesundersøgelse) undersøgte en population med asymptomatisk venstre ventrikel

dysfunktion (LVEF <35 %). 4228 patienter blev randomiseret til at få enten placebo

(n=2117) eller enalapril (n=2111). I placebogruppen fik 818 patienter hjerteinsufficiens eller

døde (38,6 %) i sammenligning med 630 i enalaprilgruppen (29,8 %) (risikoreduktion: 29 %;

95 % CI; 21-36 %; p<0,001). 518 patienter i placebogruppen (24,5 %) og 434 i

enalaprilgruppen (20,6 %) døde eller blev indlagt på grund af ny eller forværret

hjerteinsufficiens (risikoreduktion 20 %; 95 % CI; 9-30 %; p<0,001).

En randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret multicenterundersøgelse (SOLVD

behandlingsundersøgelse) undersøgte en population med symptomatisk kongestiv

hjerteinsufficiens grundet systolisk dysfunktion (uddrivningsfraktion <35 %). 2569 patienter,

som fik konventionel behandling for hjerteinsufficiens, blev randomiseret til at modtage

enten placebo (n=1284) eller enalapril (n=1285). Der var 510 dødsfald i placebogruppen

(39,7 %) sammenlignet med 452 i enalaprilgruppen (35,2 %) (risikoreduktion: 16 %; 95 %

CI; 5-26 %; p<0,0036). Der var 461 kardiovaskulære dødsfald i placebogruppen

sammenlignet med 399 i enalaprilgruppen (risikoreduktion: 18 %; 95 % CI; 6-28 %;

p<0,002), hovedsageligt grundet fald i dødsfald på grund af progressiv hjerteinsufficiens

(251 i placebogruppen sammenlignet med 209 i enalaprilgruppen, risikoreduktion: 22 %; 95

% CI; 6-35 %). Færre patienter døde eller blev indlagt for forværret hjerteinsufficiens (736 i

placebogruppen og 613 i enalaprilgruppen, risikoreduktion; 26 %; 95 % CI; 18-34 %;

p<0,001). Generelt i SOLVD undersøgelsen hos patienter med venstre ventrikel dysfunktion

reducerede enalaprilmaleat risikoen for myokardieinfarkt med 23 % (95 % CI; 11-34 %;

p<0,001) og reducerede risikoen for indlæggelse på grund af ustabil angina pectoris med 2 %

(95 % CI; 9-29 %; p<0.001).

Pædiatrisk population

Der er begrænsede erfaringer med anvendelse til hypertensive pædiatriske patienter >6 år. I

en klinisk undersøgelse med 110 hypertensive pædiatriske patienter i alderen 6-16 år med en

legemsvægt ≥20 kg og en glomerulær filtreringshastighed >30 ml/min/1,73 m² fik patienter,

som vejede <50 kg enten 0,625 mg, 2,5 mg eller 20 mg enalapril daglig, og patienter, som

30326_spc.doc

Side 16 af 20

vejede ≥50 kg fik enten 1,25 mg, 5 mg eller 40 mg enalapril daglig. Enalapriladministration

én gang daglig nedsatte dosisafhængigt trough-blodtryk. Den dosisafhængige

antihypertensive virkning af enalapril var konstant i alle undergrupper (alder, Tanner niveau,

køn, race). De laveste undersøgte doser, 0,625 mg og 1,25 mg svarende til gennemsnitligt

0,02 mg/kg én gang daglig, syntes ikke at give konstant antihypertensiv virkning. Den

maksimale undersøgte dosis var 0,58 mg/kg (op til 40 mg) én gang daglig.

Bivirkningsprofilen for pædiatriske patienter er ikke forskellig fra den, som ses hos voksne

patienter.

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i to

store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and

in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes)).

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på

organpåvirkning.

VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes mellitus og diabetisk

nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og

mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut

nyrepåvirkning og/eller hypotension observeredes. På baggrund af de fælles

farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante for andre ACE-hæmmere og

angiotensin II-receptorantagonister.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt

hos patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom eller

begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Oralt doseret enalapril absorberes hurtigt, og maksimale serumkoncentrationer af enalapril

forekommer i løbet af 1 time. Baseret på fund i urin er mængden af absorberet enalapril fra

oral enalaprilmaleat ca. 60 %. Absorptionen af oral enalaprilmaleat påvirkes ikke af

tilstedeværelsen af føde i mave-tarmkanalen.

Efter absorption hydrolyseres oralt indgivet enalapril hurtigt og i stort omfang til enalaprilat,

en potent ACE-hæmmer. Maksimale serumkoncentrationer af enalaprilat opnås ca. 4 timer

efter oral dosis af enalapril. Den effektive halveringstid for akkumuleret enalaprilat efter

gentagne orale doser enalapril er 11 timer. Hos personer med normal nyrefunktion opnås

steady-state serumkoncentrationer af enalaprilat efter 4 dages behandling.

Fordeling

30326_spc.doc

Side 17 af 20

Ved de koncentrationer, som er terapeutisk relevante, overstiger bindingen af enalaprilat til

humane plasmaproteiner ikke 60 %.

Biotransformation

Udover omdannelse til enalaprilat er der ingen tegn på signifikant metabolisme af enalapril.

Elimination

Udskillelse af enalaprilat er primært renal. De primære komponenter i urinen er enalaprilat,

dette gælder ca. 40 % af dosis og intakt enalapril (ca. 20 %).

Nyreinsufficiens

Eksponering for enalapril og enalaprilat øges for patienter med nyreinsufficiens. Hos

patienter med mild til moderat nyreinsufficiens (kreatininclearance 40-60 ml/min) var

steady-state AUC for enalaprilat ca. to gange større end hos patienter med normal

nyrefunktion efter administration af 5 mg én gang daglig. Hos patienter med alvorlig

nyreinsufficiens (kreatininclearance ≤30 ml/min) blev AUC ca. 8 gange større. Med denne

grad af nyreinsufficiens og efter flere doser af enalaprilmaleat forlænges den effektive

halveringstid af enalaprilat, og tiden til steady-state forsinkes (se pkt. 4.2). Enalaprilat kan

fjernes fra det systemiske kredsløb ved hæmodialyse. Dialyseclearance er 62 ml/min.

Pædiatrisk population

En flerdosis farmakokinetisk undersøgelse blev udført blandt 40 hypertensive mandlige og

kvindelige pædiatriske patienter i alderen 2 måneder til ≤16 år efter daglig oral

administration af 0,07-0,14 mg/kg enalaprilmaleat. Der var ingen væsentlige forskelle i

farmakokinetik for enalaprilat hos børn sammenlignet med historiske data for voksne. Data

indikerer en øgning af AUC (normaliseret til dosis pr. legemsvægt) ved stigende alder; en

øgning af AUC ses imidlertid ikke, når data normaliseres pr. legemsoverfladeareal. Ved

steady-state var den gennemsnitlige effektive halveringstid for akkumuleret enalaprilat 14

timer.

Amning

Hos fem post partum kvinder blev den gennemsnitlige maksimale enalaprilatkoncentration i

modermælken opnået 4-6 timer efter administration af en enkelt 20 mg oral dosis og var på

1,7 μg/l (interval 0,54 til 5,9 μg/l). Den gennemsnitlige maksimale enalaprilatkoncentration

var 1,7 μg/l (interval 1,2 til 2,3 μg/l). De maksimale koncentrationer blev opnået på

forskellige tidspunkter over en 24 timers periode. På baggrund af de maksimale

koncentrationer i modermælken bedømmes det, at et fuldt ammet barn vil indtage ca. 0,16

% af den maternelle, vægtjusterede dosis. Hos en kvinde, der havde taget 10 mg peroral

enalapril daglig i 11 måneder, blev de maksimale enalaprilkoncentrationer i mælken opnået

4 timer efter indtagelsen af dosis og var på 2 μg/l, og de maksimale enalaprilat-

koncentrationer var på 0,75 μg/l og blev opnået ca. 9 timer efter dosis. Den totale mængde

enalapril og enalaprilat, der blev målt i mælken over en 24 timers periode, var henholdsvis

1,44 μg/l mælk og 0,63 μg/l mælk. 4 timer efter administration af en enkelt dosis enalapril

5 mg hos en moder og 10 mg hos to andre mødre var enalaprilatkoncentrationen i mælken

ikke målbar (<0,2 μg/l). Enalaprilniveauerne blev ikke bestemt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

karcinogenicitet. Reproduktive toksicitetsundersøgelser viser, at enalapril ikke har virkning

på fertilitet og reproduktion hos rotter og ikke er teratogent. I en undersøgelse, hvor hunrotter

30326_spc.doc

Side 18 af 20

blev medicineret før parring og drægtighed, var der en øget dødelighed blandt ungerne i

dieperioden. Det er vist, at det aktive stof passerer placenta og udskilles i mælk. ACE-

hæmmere som klasse er vist at være føtotoksisk (giver skader og/eller er dødelige for

fosteret), når de indgives i andet eller tredje trimester.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Enalapril "Sandoz" 2,5 mg og 5 mg tablet

Hydroxypropylcellulose

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

Majsstivelse

Natriumhydrogencarbonat

Talcum

Enalapril "Sandoz" 10 mg tablet

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

Majsstivelse

Natriumhydrogencarbonat

Jernoxid rød (E172)

Talcum

Enalapril "Sandoz" 20 mg tablet

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

Majsstivelse

Natriumhydrogencarbonat

Jernoxid rød (E172)

Jernoxid gul (E172)

Talcum

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Aluminium/OPA/Aluminium/PVC blister:

2,5 mg: 2 år.

5 mg, 10 mg, 20 mg: 3 år.

HDPE-beholder:

Før åbning: 2 år.

Efter åbning: 6 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Aluminium/OPA/Aluminium/PVC blister:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

30326_spc.doc

Side 19 af 20

HDPE-beholder:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminium/OPA/Aluminium/PVC blister:

Pakningsstørrelser

2,5 mg:

28, 30, 49, 50, 100, 100×1, 300 tabletter

5 mg:

10, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100, 100×1, 300, 500 tabletter

10 mg:

28, 30, 50, 98, 100, 100×1 tabletter

20 mg:

10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 100×1, 500 tabletter

HDPE-beholder med forseglet PP låg og tørremiddel:

Pakningsstørrelser

2,5 mg:

30, 100 og 250 tabletter.

5 mg, 10 mg og 20 mg tabletter:

30, 100, 125 og 250 tabletter

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

2,5 mg:

30325

5 mg:

30326

10 mg:

30344

20 mg:

30362

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. november 1999

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

6. april 2018

30326_spc.doc

Side 20 af 20

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information