Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" 200+245 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-09-2020

Aktiv bestanddel:
EMTRICITABIN, Tenofovirdisoproxil
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kode:
J05AR03
INN (International Name):
EMTRICITABIN, Tenofovir disoproxil
Dosering:
200+245 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisationsnummer:
57372
Autorisation dato:
2017-04-28

8. september 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

30184

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 200 mg emtricitabin og 245 mg tenofovirdisoproxil

(svarende til 136 mg tenofovir).

f(fer), som

behan

en s

re op

Hver tablet indeholder 227,20 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Blå, kapselformede, filmovertrukne tabletter, der er cirka 19,20 mm lange og cirka 8,70

mm brede, præget med "H" på den ene side og "E29" på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af HIV 1-infektion:

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" er indiceret i antiretroviral

kombinationsbehandling af HIV 1-inficerede voksne (se pkt. 5.1).

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" er også indiceret til behandling af HIV 1-

inficerede unge med NRTI-resistens eller -toksicitet, der udelukker brug af

førstevalgspræparater (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

Profylakse før eksponering (Pre-exposure prophylaxis, PrEP):

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" er i kombination med god praksis for sikker

sex indiceret som profylakse før eksponering for at mindske risikoen for seksuelt erhvervet

HIV 1-infektion hos meget udsatte voksne og unge (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

dk_hum_57372_spc.doc

Side 1 af 40

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" skal initieres af en læge med erfaring i

behandlingen af HIV-infektion.

Behandling af HIV hos voksne og unge i alderen 12 år og derover, der vejer mindst 35 kg:

En tablet en gang dagligt.

Forebyggelse af HIV hos voksne og unge i alderen 12 år og derover, der vejer mindst 35

kg: En tablet en gang dagligt.

Der findes separate præparater med emtricitabin og tenofovirdisoproxil til behandling af

HIV 1-infektion, hvis det bliver nødvendigt at seponere eller ændre dosen af ét af

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord"s indholdsstoffer. Se produktresuméerne til

disse lægemidler.

Hvis en patient glemmer at tage en dosis Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" i 12

timer efter tidspunktet, hvor dosen normalt skulle tages, skal patienten tage Emtricitabine/

Tenofovir disoproxil "Accord" sammen med mad så snart som muligt og derefter fortsætte

i henhold til den normale doseringsplan. Hvis en patient glemmer at tage en dosis

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" i mere end 12 timer, og det næsten er tid til

næste dosis, skal den glemte dosis ikke tages, men den normale doseringsplan genoptages.

Hvis patienten kaster op inden for 1 time efter at have taget Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil "Accord", skal der tages en ny tablet. Hvis patienten kaster op mere end 1 time

efter at have taget Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord", må patienten ikke tage en

ny dosis.

e po

Ældre: Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion: Emtricitabin og tenofovir udskilles via nyrerne, og eksponeringen for

emtricitabin og tenofovir øges hos personer med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Voksne med nedsat nyrefunktion:

Emtricitabin og tenofovirdisoproxil bør kun bruges hos personer med kreatininclearance

(CrCl) <80 ml/min, hvis de potentielle fordele anses for at opveje de potentielle risici. Se

Tabel 1.

Tabel 1: Doseringsanbefalinger hos voksne med nedsat nyrefunktion

Behandling af HIV 1-

infektion

Profylakse før eksponering

Let nedsat nyrefunktion

(CrCl 50-80 L/min)

Begrænsede data fra kliniske

studier understøtter dosering af

emtricitabin og

tenofovirdisoproxil én gang

daglig (se pkt. 4.4).

Begrænsede data fra kliniske

studier understøtter dosering af

emtricitabin og

tenofovirdisoproxil én gang

daglig hos personer uden HIV

1-infektion med CrCl 60-80

ml/min. Emtricitabin og

tenofovirdisoproxil anbefales

dk_hum_57372_spc.doc

Side 2 af 40

ikke til personer uden HIV 1-

infektion med CrCl < 60 ml/

min, da det ikke er undersøgt

hos denne population (se pkt.

4.4 og 5.2).

Moderat nedsat nyrefunktion

(CrCl 30-49 ml/min)

Ud fra modellering af

farmakokinetiske data for

enkeltdosis af emtricitabin og

tenofovirdisoproxil hos ikke-

HIV-inficerede

forsøgspersoner med

varierende grader af nedsat

nyrefunktion anbefales det at

administrere emtricitabin og

tenofovirdisoproxil hver 48.

time (se pkt. 4.4).

Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil "Accord" anbefales

ikke til denne population.

Svært nedsat nyrefunktion

(CrCl <30 ml/min) og

hæmodialysepatienter

Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil "Accord" anbefales

ikke, fordi der ikke kan opnås

passende dosisreduktioner med

kombinationstabletten.

Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil "Accord" anbefales

ikke til denne population.

Pædiatriske patienter med nedsat nyrefunktion:

Frarådes hos personer under 18 år med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population: Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord"s sikkerhed og

virkning hos børn og unge under 12 år er ikke klarlagt (se pkt. 5.2).

inis

Oral administration. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" skal helst tages sammen

med mad.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord"-tabletter kan indgives umiddelbart efter, at

tabletten er opløst i cirka 100 ml vand, appelsinjuice eller druesaft.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Profylaktisk brug før eksponering hos personer med ukendt eller positiv HIV 1-status.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overførsel af HIV: Selv om det er vist, at effektiv virussuppression med antiretroviral

behandling reducerer risikoen for seksuel overførsel væsentligt, kan det ikke udelukkes, at

der er en resterende risiko. Træf de nødvendige forholdsregler for at forhindre overførsel af

HIV fra inficerede personer i overensstemmelse med nationale retningslinjer.

1, som

indeho

dk_hum_57372_spc.doc

Side 3 af 40

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" bør undgås hos tidligere antiretroviral-

erfarne patienter med HIV 1, som har K65R-mutationen (se pkt. 5.1).

ener

oreb

infe

tion

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" er ikke altid effektivt med hensyn til at

forebygge smitte med HIV 1. Det vides ikke, hvor lang tid der går efter start af

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord"-behandling, før den beskyttende virkning

opnås.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" bør kun bruges som profylakse før

eksponering i forbindelse med en samlet strategi for forebyggelse af HIV 1-infektion,

herunder brug af andre HIV 1-forebyggende foranstaltninger (f.eks. konsekvent og korrekt

brug af kondom, viden om HIV 1-status, regelmæssig test for andre seksuelt overførte

infektioner).

Risiko for resistens med uopdaget HIV 1-infektion:

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" bør kun anvendes til at mindske risikoen for

at få HIV 1 hos personer, der bekræftes at være HIV-negative (se pkt. 4.3). De skal testes

for stadig at være HIV-negative med hyppige mellemrum (f.eks. mindst hver 3. måned)

ved hjælp af en kombineret antigen/antistof-test, så længe de tager

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" som profylakse før eksponering.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" udgør ikke i sig selv et komplet regime til

behandling af HIV 1, og der er fremkommet HIV 1-resistente mutationer hos personer med

uopdaget HIV 1-infektion, der kun tager Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord".

Hvis der findes kliniske symptomer svarende til akut virusinfektion, og der er mistanke om

nylige (< 1 måned) eksponeringer for HIV 1, bør brugen af Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil "Accord" udsættes mindst en måned og HIV 1- status bekræftes før

påbegyndelse af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" som profylakse før

eksponering.

Betydning af adhærens:

Der er en stærk korrelation mellem Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord"-

behandlingens effektivitet med hensyn til at reducere risikoen for at få HIV 1 og adhærens

påvist ved målbare lægemiddelniveauer i blodet

(se pkt. 5.1). Personer uden HIV 1-

infektion skal med jævne mellemrum tilrådes at overholde den anbefalede daglige

doseringsplan for Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" meget nøje.

ed hep

is B-

irus

HIV 1-inficerede patienter med kronisk hepatitis B eller C behandlet med antiretroviral

behandling har øget risiko for alvorlige og potentielt dødelige hepatiske bivirkninger.

Læger skal henholde sig til gældende retningslinjer for HIV-behandling ved håndtering af

HIV-infektion hos patienter med samtidig infektion med hepatitis B-virus (HBV) eller

hepatitis C-virus (HCV).

Sikkerheden og effekten af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" som proylakse

før eksponering hos patienter med HBV- eller HCV-infektion er ikke fastlagt.

dk_hum_57372_spc.doc

Side 4 af 40

I tilfælde af samtidig antiviral behandling for hepatitis B eller C henvises også til de

relevante produktresuméer for disse lægemidler. Se også under Brug med ledipasvir og

sofosbuvir eller sofosbuvir og velpatasvir

nedenfor.

Tenofovir (disoproxil) er indiceret til behandling af HBV, og emtricitabin har udvist

aktivitet over for HBV i farmakodynamiske studier, men Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil "Accord"s sikkerhed og virkning er ikke blevet specifikt fastslået hos patienter

med kronisk HBV-infektion.

Seponering af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" hos patienter, der er inficeret

med HBV, kan være forbundet med svær, akut forværring af hepatitis. Patienter, som er

inficeret med HBV, og som seponerer Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord", bør

monitoreres nøje med både klinisk og laboratoriemæssig opfølgning i flere måneder, efter

at behandlingen er stoppet. Hvis det er relevant, kan genoptagelse af hepatitis B-

behandling være berettiget. Hos patienter med fremskreden leversygdom eller cirrose,

frarådes seponering, da forværring af hepatitis efter behandlingen kan føre til hepatisk

dekompensation.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord"s sikkerhed og virkning er ikke blevet

fastslået hos patienter med signifikante underliggende leversygdomme. Farmakokinetikken

af tenofovir er blevet undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion, og dosisjustering

er ikke nødvendig. Farmakokinetikken af emtricitabin er ikke undersøgt hos patienter med

nedsat leverfunktion. På grund af minimal hepatisk metabolisme og den renale

eliminationsvej for emtricitabin er det usandsynligt, at dosisjustering af

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" er nødvendig hos patienter med nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.2 og 5.2).

HIV 1-inficerede patienter med eksisterende leverdysfunktion, herunder kronisk aktiv

hepatitis, har en øget hyppighed af leverfunktionsabnormiteter under antiretroviral

kombinationsbehandling (CART) og bør monitoreres i henhold til gældende praksis. Hvis

der er tegn på forværret leversygdom hos sådanne patienter, skal det overvejes at afbryde

eller seponere behandlingen.

Indvirkning på nyrer og knogler hos voksne

ning

på n

rerne

Emtricitabin og tenofovir udskilles primært renalt ved en kombination af glomerulær

filtrering og aktiv tubulær sekretion. Nyresvigt, nedsat nyrefunktion, forhøjet kreatinin,

hypofosfatæmi og proksimal tubulopati (herunder Fanconis syndrom) er blevet rapporteret

ved brug af tenofovirdisoproxil (se pkt. 4.8).

Monitorering af nyrefunktionen

Inden påbegyndelse af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" til behandling af HIV

1-infektion eller til brug som profylakse før eksponering anbefales det at beregne

kreatininclearance hos alle personer.

dk_hum_57372_spc.doc

Side 5 af 40

Hos personer uden risikofaktorer for nyresygdom anbefales det, at nyrefunktionen

(kreatininclearance og serumfosfat) monitoreres efter 2-4 ugers behandling, efter 3

måneder og derefter hver 3-6 måned.

Hos personer med risikofaktorer for nyresygdom skal nyrefunktionen monitoreres

hyppigere.

Se også under Sa

mt

i

d

ig a

d

m

ini

s

tr

a

t

i

on

a

f and

r

e

l

æ

g

em

idl

e

r

nedenfor.

Håndtering af nedsat nyrefunktion hos

HIV 1-inficerede patienter:

Hvis serumphosphat er < 1,5 mg/dl (0,48 mmol/l), eller kreatininclearance er reduceret til

< 50 ml/min hos patienter, der får Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord", bør

nyrefunktionen revurderes inden for en uge, herunder måling af blodglucose, blodkalium

og uringlucose (se pkt. 4.8, proksimal tubulopati). Det bør overvejes at afbryde

behandlingen med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" hos patienter, hvor

kreatininclearance falder til < 50 ml/min eller serumphosphat til < 1,0 mg/dl (0,32 mmol/

l). Det bør også overvejes at afbryde behandlingen med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

"Accord" i tilfælde af progredierende fald i nyrefunktionen, når ingen anden årsag er blevet

identificeret.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord"s renale sikkerhed er kun blevet undersøgt i

meget begrænset omfang hos HIV 1-inficerede patienter med nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance < 80 ml/min). Det anbefales at justere doseringsintervallet hos HIV 1-

inficerede patienter med kreatininclearance 30−49 ml/min (se pkt. 4.2). Begrænsede data

fra kliniske studier tyder på, at det forlængede doseringsinterval ikke er optimalt og kunne

resultere i øget toksicitet og muligvis utilstrækkeligt respons. I et lille klinisk studie havde

en undergruppe af patienter med kreatininclearance mellem 50 og 60 ml/min, som fik

tenofovirdisoproxil i kombination med emtricitabin en gang i døgnet, 2−4 gange højere

eksponering for tenofovir og forværring af nyrefunktionen (se pkt. 5.2). Det er derfor

nødvendigt nøje at vurdere fordele og risici, når Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

"Accord" anvendes til patienter med kreatininclearance < 60 ml/min, og nyrefunktionen

bør monitoreres omhyggeligt. Det kliniske respons på behandlingen bør endvidere

monitoreres nøje hos patienter, der får Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" med

et forlænget doseringsinterval. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" anbefales ikke

til patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) og hos

patienter, som skal have hæmodialyse, da de nødvendige dosisreduktioner ikke kan opnås

med kombinationstabletten (se pkt. 4.2 og 5.2).

Håndtering af nedsat nyrefunktion ved profylakse før eksponering

:

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" er ikke blevet undersøgt hos personer uden

HIV 1-infektion med kreatininclearance < 60 ml/min og anbefales derfor ikke til denne

population. Hvis serumphosphat er < 1,5 mg/dl (0,48 mmol/l) eller kreatininclearance

reduceret til < 60 ml/min hos en person, der får Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

"Accord" som profylakse før eksponering, skal nyrefunktionen revurderes inden for en

uge, herunder måling af blodglucose, blodkalium og uringlucose (se pkt. 4.8, proksimal

tubulopati). Det bør overvejes at afbryde behandlingen med Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil "Accord" hos personer, hvor kreatininclearance er faldet til < 60 ml/min eller

serumphosphat til < 1,0 mg/dl (0,32 mmol/l), ligesom det bør overvejes at afbryde

behandlingen i tilfælde af progredierende fald i nyrefunktionen, når ingen anden årsag er

blevet identificeret.

dk_hum_57372_spc.doc

Side 6 af 40

Knogleabnormiteter (der i sjældne tilfælde bidrager til frakturer) kan være forbundet med

proksimal renal tubulopati (se pkt. 4.8). Hvis der er mistanke om knogleabnormiteter, bør

der søges råd i relevant omfang.

Behandling af HIV 1-infektion:

I et 144-ugers kontrolleret klinisk studie, hvor tenofovirdisoproxil blev sammenlignet med

stavudin i kombination med lamivudin og efavirenz hos antiretroviral-naive patienter, blev

der observeret små fald i knoglemineraltætheden (bone mineral density, BMD) i hoften og

i rygsøjlen i begge behandlingsgrupper. Fald i BMD i rygsøjlen og ændringer i

knoglebiomarkører i forhold til baseline var signifikant større i gruppen med

tenofovirdisoproxil efter 144 uger. Faldet i BMD i hoften var signifikant større i denne

gruppe indtil 96 uger. Der var imidlertid ingen øget risiko for frakturer eller evidens for

klinisk relevante knogleabnormiteter over 144 uger.

I andre studier (prospektive og tværgående) sås de mest udtalte fald i BMD hos patienter,

som fik tenofovirdisoproxil som del af et regime, der indeholdt en boostet

proteasehæmmer. Andre behandlingsregimer bør overvejes til patienter med osteoporose,

som har en høj risiko for knoglebrud.

Profylakse før eksponering

:

I kliniske studier med personer uden HIV 1-infektion blev der observeret små fald i BMD.

I et studie med 498 mænd varierede middelændringerne i BMD fra baseline til uge 24 fra -

0,4% til - 1,0% i hoften, rygsøjlen, lårbenshalsen og trochanter hos mænd, der fik daglig

profylakse i form af emtricitabin/tenofovir disoproxil 200 mg/245 mg filmovertrukne

tabletter (n=247), versus placebo (n=251).

Indvirkning på nyrer og knogler hos den pædiatriske population

Der er usikkerhed om langtidsvirkningen af tenofovirdisoproxils toksiske virkninger på

nyrer og knogler under behandling af HIV 1-infektion hos den pædiatriske population. Der

findes ingen data om langtidsvirkningen af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord"

på nyrer og knogler, når det anvendes til profylakse før eksponering hos ikke-inficerede

unge (se pkt. 5.1). Reversibiliteten af nefrotoksicitet efter afbrydelse af tenofovirdisoproxil

i behandlingen af HIV 1, eller efter afbrydelse af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

"Accord" ved profylakse før eksponering, kan desuden ikke fastlægges fuldt ud.

Multidisciplinær tilgang anbefales for at afveje benefit/risk-forholdet ved brugen af

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" til behandling af HIV 1-infektion eller

profylakse før eksponering, for at kunne træffe afgørelse om relevant monitorering under

behandlingen (herunder beslutning om seponering) og for at overveje behovet for

supplerende behandling hos den enkelte patient.

Personer bør genevalueres ved hvert besøg for at bestemme, om de har en vedvarende høj

risiko for HIV 1-infektion, når de anvender Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord"

til profylakse før eksponering. Risikoen for HIV 1-infektion bør afvejes mod muligheden

for påvirkning af nyrer og knogler ved langtidsbehandling med Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil "Accord".

dk_hum_57372_spc.doc

Side 7 af 40

Indvirkning på nyrerne

Renale bivirkninger svarende til proksimal renal tubulopati er blevet rapporteret hos HIV

1-inficerede pædiatriske patienter i alderen 2 til < 12 år i det kliniske studie GS-US-104-

0352 (se pkt. 4.8 og 5.1).

Monitorering af nyrefunktionen

Nyrefunktionen (kreatininclearance og serumphosphat) skal evalueres før der startes på

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" til behandling af HIV 1 eller til profylakse

før eksponering, og den bør monitoreres under brugen på samme måde som hos voksne (se

ovenfor).

Håndtering af nyrefunktion

Hvis serumphosphat bekræftes at være < 3,0 mg/dl (0,96 mmol/l) hos en pædiatrisk

patient, der får Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord", skal nyrefunktionen

revurderes inden for en uge, herunder måling af blodglucose, blodkalium og uringlucose

(se pkt. 4.8, proksimal tubulopati). Hvis nyreabnormiteter mistænkes eller påvises, bør der

tages kontakt til en nefrolog med henblik på at overveje, om behandlingen skal afbrydes.

Afbrydelse af brugen af Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" bør også overvejes i

tilfælde af progredierende nedsat nyrefunktion, når ingen anden årsag er blevet påvist.

Kombinationsbehandling og risiko for nefrotoksicitet

Der gælder samme anbefalinger som hos voksne (se under samtidig administration af andre

lægemidler nedenfor).

Nedsat nyrefunktion

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" frarådes hos personer under 18 år med nedsat

nyrefunktion (se pkt. 4.2). Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" bør ikke initieres

hos pædiatriske patienter med nedsat nyrefunktion, og Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

"Accord" bør seponeres hos pædiatriske patienter, der udvikler nedsat nyrefunktion under

brugen.

Indvirkning på knogler

Brug af tenofovirdisoproxil kan forårsage et fald i knoglemineraltæthed (BMD).

Indvirkningen af tenofovirdisoproxil-associerede ændringer i BMD på knoglesundheden på

langt sigt og på den fremtidige frakturrisiko er ikke kendt for tiden (se pkt. 5.1).

Hvis knogleabnormiteter mistænkes eller påvises under brugen af Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil "Accord" hos en pædiatrisk patient, bør der søges råd hos en endokrinolog

og/eller en nefrolog.

t og

En stigning i vægt og i niveauet af blodlipider og blodglucose kan forekomme under

antiretroviral behandling. Sådanne ændringer kan delvist være knyttet til sygdomskontrol

og livsstil. For lipider er der i visse tilfælde evidens for en behandlingsrelateret effekt,

mens der for vægtøgning ikke er nogen stærk evidens, som relaterer dette til en bestemt

behandling. Med hensyn til monitorering af blodlipider og blodglucose henvises til

relevante retningslinjer for HIV-behandling. Lipidforstyrrelser bør behandles i henhold til

klinisk praksis.

dk_hum_57372_spc.doc

Side 8 af 40

ondr

tion

spon

in

u

t

ero

Nukleosid- /nukleotid-analoger kan påvirke mitokondriefunktionen i variende grad, hvilket

er mest udtalt for stavudin, didanosin og zidovudin. Der er rapporteret om mitokondriel

dysfunktion hos HIV-negative spædbørn, som har været eksponeret for nukleosidanaloger

in utero og/eller postnatalt. Det har hovedsageligt drejet sig om behandling med regimer

indeholdende zidovudin. De hyppigst rapporterede bivirkninger er hæmatologiske

forstyrrelser (anæmi, neutropeni) og metaboliske forstyrrelser (hyperlaktatæmi,

hyperlipasæmi). Bivirkningerne har ofte været forbigående. Sent forekommende

neurologiske forstyrrelser er i sjældne tilfælde blevet rapporteret (hypertoni, kramper,

unormal adfærd). I hvilken udstrækning sådanne neurologiske forstyrrelser er forbigående

eller permanente er p.t. ikke kendt. Disse fund skal tages med i overvejelserne hos alle børn

med svære kliniske symptomer af ukendt ætiologi, især neurologiske symptomer, der har

været eksponeret for nukleosid- /nukleotid-analoger in utero. Disse fund påvirker ikke de

aktuelle nationale anbefalinger vedrørende brug af antiretroviral behandling hos gravide

med henblik på at undgå vertikal HIV-overførsel.

unrea

Hos HIV-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved påbegyndelse af

CART opstå en inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller residuale opportunistiske

patogener, som kan forårsage alvorlige kliniske tilstande eller forværring af symptomer.

Typisk er sådanne reaktioner observeret inden for de første få uger eller måneder efter

påbegyndelsen af CART. Relevante eksempler er cytomegalovirus retinitis, generaliserede

og/eller fokale mycobakterielle infektioner og Pneumocystis jirovecii pneumoni. Alle

inflammatoriske symptomer bør vurderes og behandling påbegyndes efter behov.

Autoimmune lidelser (såsom Graves sygdom) er også rapporteret at forekomme i

forbindelse med immunreaktivering. Tiden til udbrud er mere variabel og kan være mange

måneder efter initiering af behandling.

pport

HIV 1-inficerede patienter, som får Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" eller

anden antiretroviral behandling, kan fortsætte med at udvikle opportunistiske infektioner

og andre komplikationer som følge af HIV-infektion og bør derfor forblive under nøje

klinisk observation af læger, som har erfaring med behandling af patienter med HIV-

associerede sygdomme.

rose

Der er rapporteret om tilfælde af osteonekrose hos patienter, der har fremskreden HIV-

sygdom og/eller hos patienter som befinder sig i langvarig CART. Ætiologien anses dog

for at være multifaktoriel (omfattende anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, svær

immunosuppression, højere Body Mass Index (BMI)). Patienter, der oplever ømme og

smertende led, ledstivhed eller bevægelsesbesvær bør rådes til at søge læge.

dk_hum_57372_spc.doc

Side 9 af 40

tidig

inis

tion

idler

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" bør undgås ved samtidig eller nylig brug af

et nefrotoksisk lægemiddel (se pkt. 4.5). Hvis samtidig brug af Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil "Accord" og nefrotoksiske lægemidler ikke kan undgås, bør nyrefunktionen

monitoreres ugentligt.

Tilfælde af akut nyresvigt efter påbegyndelse af multiple ikke-steroide anti-

inflammatoriske lægemidler (NSAID) eller NSAID i høj dosis er rapporteret hos HIV 1-

inficerede patienter, som blev behandlet med tenofovirdisoproxil og havde risikofaktorer

for nedsat nyrefunktion. Hvis Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" administreres

samtidig med et NSAID, skal nyrefunktionen monitoreres med passende intervaller.

Der er rapporteret en højere risiko for nedsat nyrefunktion hos HIV 1-inficerede patienter,

der fik tenofovirdisoproxil i kombination med en ritonavir- eller cobicistat-boostet

proteasehæmmer.

Tæt monitorering af nyrefunktionen hos disse patienter (se pkt. 4.5) er nødvendig.

Samtidig behandling med tenofovirdisoproxil og en boosted proteasehæmmer skal

evalueres omhyggeligt hos HIV 1-inficerede patienter med renale risikofaktorer.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Accord" bør ikke indgives sammen med andre

lægemidler, som indeholder emtricitabin, tenofovirdisoproxil, tenofoviralafenamid eller

andre cytidinanaloger, såsom lamivudin (se pkt. 4.5). Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

"Accord" bør ikke indgives sammen med adefovirdipivoxil.

Brug med ledipasvir og sofosbuvir, sofosbuvir og velpatasvir eller sofosbuvir, velpatasvir

og voxilaprevir

Det er vist, at samtidig administration af tenofovirdisoproxil og ledipasvir/sofosbuvir

sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

øger

plasmakoncentrationen af tenofovir, især når de anvendes sammen med et HIV-regime, der

indeholder tenofovirdisoproxil og en farmakokinetisk forstærker (ritonavir eller cobicistat).

Sikkerheden af tenofovirdisoproxil ved administration sammen med ledipasvir/sofosbuvir

sofosbuvir/velpatasvir

eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

og en farmakokinetisk

forstærker er ikke klarlagt. De potentielle risici og fordele forbundet med samtidig

administration bør overvejes, specielt hos patienter med øget risiko for renal dysfunktion.

Patienter, der får ledipasvir/sofosbuvir

sofosbuvir/velpatasvir

eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

sammen med

tenofovirdisoproxil og en boostet HIV-proteasehæmmer, bør overvåges for bivirkninger

relateret til tenofovirdisoproxil.

Samtidig administration af tenofovirdisoproxil og didanosin:

Samtidig administration af tenofovirdisoproxil og didanosin anbefales ikke (se pkt. 4.5).

edob

t nu

dling

Der har været rapporteret høj forekomst af virologisk svigt og fremkomst af resistens på et

tidligt tidspunkt hos HIV 1-inficerede patienter, når tenofovirdisoproxil blev kombineret

med lamivudin og abacavir eller med lamivudin og didanosin som regime én gang daglig.

Der er en tæt strukturel lighed mellem lamivudin og emtricitabin og lighed i

dk_hum_57372_spc.doc

Side 10 af 40

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information