Emerade 500 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Aktiv bestanddel:
ADRENALINTARTRAT
Tilgængelig fra:
PharmaSwiss Ceska republika s.r.
ATC-kode:
C01CA24
INN (International Name):
ADRENALINTARTRAT
Dosering:
500 mikrogram
Lægemiddelform:
injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
Autorisationsnummer:
55445
Autorisation dato:
2015-07-01

Indlægsseddel: Information til brugeren

Emerade 150 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Emerade 300 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Emerade 500 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

adrenalin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt

Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Emerade

Sådan skal du bruge Emerade

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Emerade er en autoinjektor, som indeholder adrenalin i en opløsning til injektion i musklen

(intramuskulær injektion).

Adrenalin modvirker faldet i blodtrykket ved anafylaktiske reaktioner. Det stimulerer også hjertet og

letter vejrtrækningen.

Emerade anvendes til akut behandling af alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi), som skyldes

allergener i fødevarer, lægemidler, insektstik eller -bid og andre allergener, eller som er udløst af

motion eller ukendt årsag.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Emerade

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Lægen forklarer, hvornår og hvordan du skal bruge Emerade. Kontakt lægen, hvis du ikke er helt

sikker, eller hvis du har spørgsmål.

Advarsler og forsigtighedsregler

Emerade kan altid bruges i en akut situation med en allergisk reaktion. Hvis du er allergisk over for

natriummetabisulfit eller et af de øvrige indholdsstoffer i Emerade (angivet i punkt 6), skal lægen

fortælle dig, hvornår du skal bruge Emerade.

Tal med lægen, før du bruger Emerade, hvis du har

en hjertesygdom

forhøjet blodtryk

en overaktiv skjoldbruskkirtel

sukkersyge

en svulst på binyren

forhøjet tryk i øjet

nedsat nyrefunktion

prostatasygdom

lavt kalium eller højt kalcium i blodet

Hvis du har astma, kan der være en øget risiko for en alvorlig allergisk reaktion.

Alle, som har haft en episode med anafylaksi, skal søge læge for at få testet, hvilke stoffer de kan være

allergiske over for, så de kan undgås i fremtiden. Det er vigtigt at være klar over, at allergi over for ét

stof kan føre til allergi over for andre relaterede stoffer.

Hvis du har fødevareallergier, er det vigtigt at kontrollere ingredienserne i alt, hvad du spiser (også

medicin), fordi selv små mængder kan give kraftige reaktioner.

Der er også større risiko for at få bivirkninger, hvis du er ældre eller gravid.

Brugsvejledningen skal følges nøje for at undgå injektion ved et uheld.

Emerade skal injiceres i musklen på ydersiden af låret. Emerade må ikke injiceres i balden, fordi der er

risiko for at injicere i en vene ved et uheld.

Advarsler

Hvis Emerade ved et uheld injiceres i hænder eller fødder, kan det medføre nedsat blodforsyning til de

pågældende områder. Hvis der ved et uheld injiceres i disse områder, skal du straks tage til nærmeste

skadestue for at få behandling.

Hvis du har et tykt fedtlag under huden, er der risiko for, at en enkelt dosis Emerade ikke er

tilstrækkelig, og at du har brug for endnu en injektion af Emerade. Følg nøje brugsanvisningen i

punkt 3.

Børn

Emerade må ikke anvendes til børn, som vejer mindre end 15 kg.

En dosis på under 150 mikrogram kan ikke gives tilstrækkeligt nøjagtigt til børn, som vejer mindre

end 15 kg, og det kan derfor ikke anbefales at anvende Emerade, medmindre der er tale om en

livstruende situation, og det sker under lægeligt tilsyn.

Brug af anden medicin sammen med Emerade

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette er især vigtigt, hvis du tager et eller flere af følgende:

Lægemidler mod depression som f.eks. tricykliske antidepressiva eller

monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), fordi de kan forstærke adrenalinens virkning.

Lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom, f.eks. catechol-O-

methyltransferasehæmmere (COMT-hæmmere), fordi de kan forstærke adrenalinens virkning.

Lægemidler, som kan gøre hjertet følsomt over for uregelmæssig rytme (arytmi), f.eks.

digitalis og quinidin.

Lægemidler for hjertesygdom eller lægemidler, der anvendes til behandling af lidelser i

nervesystemet og kaldes alfa- og betablokkere, da de kan mindske adrenalinens virkning.

Sukkersygepatienter skal holde godt øje med deres blodsukker, når de har brugt Emerade, fordi

adrenalin kan øge blodsukkeret.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Erfaringerne med brug af adrenalin under graviditet er begrænsede. Hvis du er gravid, må du

imidlertid ikke undlade at bruge Emerade i en akut situation, fordi dit liv kan være i fare.

Du kan amme, efter at du har brugt Emerade.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at evnen til at køre bil eller betjene maskiner påvirkes af en adrenalininjektion,

men den kan påvirkes af en kraftig allergisk reaktion. Undlad at køre bil, hvis du føler dig påvirket

efter injektion.

Emerade indeholder natriummetabisulfit og natrium

Natriummetabisulfit kan i sjældne tilfælde give alvorlige allergiske reaktioner eller

vejrtrækningsbesvær (bronkospasme). Hvis du er allergisk over for natriummetabisulfit, skal lægen

fortælle dig, hvornår du kan anvende Emerade.

Emerade indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

Sådan skal du bruge Emerade

Brug straks Emerade, hvis der er tegn eller symptomer på en akut allergisk reaktion (anafylaksi). Der

kan opstå reaktioner få minutter efter kontakten med allergenet, og symptomerne kan f.eks. være

udslæt, rødme eller hævelse. Kraftigere reaktioner påvirker også blodkredsløbet og vejrtrækningen.

Brug altid Emerade nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Før du anvender Emerade, skal du vide, i hvilke situationer du skal anvende det. Det er vigtigt, at du

altid har Emerade på dig, hvis der er risiko for anafylaksi. Du skal opbevare Emerade i den originale

yderkarton. Når patienten/plejepersonen transporterer den, kan den dog opbevares i det dertil

indrettede etui, som medfølger. Du skal altid opbevare pennen i dette etui for at beskytte pennen og

mærkningen på pennen, der viser, hvordan du bruger pennen i en akut situation. Opbevar altid

indlægssedlen i æsken.

Dosering

Dosen fastsættes af lægen, som vil tilpasse den til dig, for eksempel ud fra din kropsvægt.

Voksne

Voksne under 60 kg

Den sædvanlige dosis er 300 mikrogram.

Voksne over 60 kg

Den sædvanlige dosis er 300 til 500 mikrogram.

Børn og unge

Emerade 500 mikrogram anbefales ikke til børn.

Børn mellem 15 kg og 30 kg

Den sædvanlige dosis er 150 mikrogram.

Børn over 30 kg

Den sædvanlige dosis er 300 mikrogram.

Unge over 30 kg

Doseringsanbefalingerne for voksne skal følges.

Sådan gives Emerade

Brugsanvisningen skal følges nøje for at undgå injektion ved et uheld.

Din familie, plejer eller lærer bør også vejledes i at bruge Emerade korrekt.

Emerade må kun anvendes til injektion på ydersiden af låret. Injektionen sker, når Emerade presses

mod låret. Injektionen kan gives gennem tøjet. Emerade må ikke injiceres i balden.

Tag kanylehætten af.

Anbring Emerade mod ydersiden af

låret, og tryk. Der høres et klik, når

injektionen går ind i musklen.

Hold Emerade mod låret i ca.

5 sekunder

Massér injektionsstedet let

bagefter.

Søg omgående lægehjælp.

Kanylen i Emerade er beskyttet før, under og efter injektionen.

Når injektionen er udført, kan stemplet ses i inspektionsvinduet ved at løfte etiketten.

Nogen gange er en enkelt dosis adrenalin ikke tilstrækkelig til helt at modvirke virkningerne af en

alvorlig allergisk reaktion. Derfor kan din læge udskrive mere end en Emerade til dig. Hvis dine

symptomer ikke er blevet bedre indenfor 5-15 minutter efter første injektion, bør du, eller en du er

sammen med, indgive endnu en injektion. Dette gælder også, hvis symptomerne er blevet værre.

Derfor bør du altid have mere end en Emerade på dig.

Emerade er beregnet som akutbehandling. Du skal altid søge lægehjælp, så snart du har brugt

Emerade. Ring 112, bed om en ambulance, og sig ’anafylaktisk reaktion’,

også selvom symptomerne

ser ud til at aftage

. Du skal til observation på hospitalet og eventuelt have yderligere behandling.

Dette skyldes, at reaktionen kan komme igen senere. Medbring den brugte autoinjektor.

Mens du venter på ambulancen, skal du lægge dig ned med fødderne oppe, medmindre det gør dig

forpustet. Hvis det sker, skal du sidde op. Bed nogen om at blive hos dig, indtil ambulancen kommer,

hvis du skulle få det dårligt igen.

Bevidstløse patienter skal anbringes i aflåst sideleje.

Fjern ikke kanylehætten, før der er behov for en injektion.

Der bliver noget væske tilbage i autoinjektoren efter injektionen. Autoinjektoren kan ikke bruges igen.

Hvis du har brugt for meget Emerade

Hvis du har taget en for stor dosis, eller hvis du er kommet til at injicere Emerade i et blodkar eller i

hånden, skal du

omgående

søge lægehjælp.

Dit blodtryk kan stige voldsomt. En overdosis kan medføre en pludselig stigning i blodtrykket,

uregelmæssig hjerterytme og ophobning af væske i lungerne, så du får svært ved at trække vejret.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De bivirkninger, som er beskrevet nedenfor, er baseret på erfaringer med anvendelse af adrenalin, men

hyppigheden af bivirkningerne kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data:

hjerteproblemer såsom uregelmæssig og hurtig hjerterytme, brystsmerter

forhøjet blodtryk, sammentrækning af blodkarrene

svedtendens

kvalme, opkastning

åndenød

hovedpine, svimmelhed

svaghed, rysten

angst, hallucinationer

besvimelse

ændringer i blodværdier som f.eks. stigning i blodsukker, fald i kalium og stigning i syre

Indberetning af bivirkninger

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale yderkarton. Når patienten/plejepersonen transporterer den, kan den dog

opbevares i det dertil indrettede etui, som medfølger. Pennen skal altid opbevares i dette etui for at

beskytte den.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Må ikke nedfryses.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og yderkartonen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Kassér og erstat Emerade med en ny efter

udløbsdatoen. Kontroller opløsningen regelmæssigt gennem inspektionsruden på pennen ved at løfte

etiketten for at sikre, at opløsningen er klar og farveløs. Kassér og udskift Emerade, hvis opløsningen

er misfarvet eller indeholder partikler.

Efterse autoinjektoren, hvis du taber den. Udskift den, hvis du kan se skader eller lækage.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Emerade indeholder:

Aktivt stof: adrenalin som tartrat

Emerade 150 mikrogram leverer en dosis på 150 mikrogram adrenalin i en opløsning på 0,15 ml.

Emerade 300 mikrogram leverer en dosis på 300 mikrogram adrenalin i en opløsning på 0,3 ml.

Emerade 500 mikrogram leverer en dosis på 500 mikrogram adrenalin i en opløsning på 0,5 ml.

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, natriummetabisulfit (E223), dinatriumedetat, saltsyre og vand

til injektion.

Udseende og pakningsstørrelser

Emerade er en autoinjektor, som leverer én dosis adrenalin. Emerade er en klar og farveløs opløsning i

en glassprøjte, klar til injektion. Emerade er latexfrit.

Anordningen er en hvid cylinder, hvor en kanylehætte dækker kanylen og udløsermekanismen.

Længde af den blottede del af kanylen

Emerade 150 mikrogram: 16 mm

Emerade 300 mikrogram og Emerade 500 mikrogram: 23 mm

Pakningsstørrelser: 1 eller 2 fyldte penne.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Prag 7

Tjekkiet

Dansk repræsentant:

Medeca Pharma AB

Box 24005

SE-750 24 Uppsala

Sverige

Tlf 018-25 85 30

Fremstiller:

Rechon Life Science AB

Box 60043

SE-216 10 Limhamn

Sverige

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2020.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information