Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva 600+200+245 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-11-2020

Aktiv bestanddel:
EFAVIRENZ, EMTRICITABIN, Tenofovir disoproxilphosphat
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
J05AR06
INN (International Name):
EFAVIRENZ, EMTRICITABIN, Tenofovir disoproxil phosphate
Dosering:
600+200+245 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisationsnummer:
57194
Autorisation dato:
2017-04-04

26. oktober 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

30135

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 600 mg efavirenz, 200 mg emtricitabin og 245 mg

tenofovirdisoproxil (svarende til 291,22 mg tenofovirdisoproxilfosfat eller 136 mg

tenofovir).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Lyserød, oval, filmovertrukket tablet, der måler ca. 23 mm×11 mm×8 mm, præget med

”TEE” på den ene side af tabletten og glat på den anden side af tabletten.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" er en fastdosiskombination af

efavirenz, emtricitabin og tenofovirdisoproxilfosfat. Den er indiceret til behandling af

human immundefekt virus-1 (hiv-1)-infektion hos voksne i alderen 18 år og derover med

virologisk suppression til hiv-1-rna-koncentrationer < 50 kopier/ml ved nuværende

antiretroviral kombinationsbehandling i mere end 3 måneder. Patienter må ikke tidligere

have oplevet virologisk svigt under antiretroviral behandling, og de må ikke før deres

første antiretrovirale behandlingsregime have haft virusstammer med mutationer, der kan

give signifikant resistens over for en eller flere af de tre komponenter, som

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" indeholder (se pkt. 4.4 og 5.1).

Påvisning af fordelene ved fastdosiskombination af efavirenz/emtricitabin/tenofovir-

disoproxil er primært baseret på 48-ugers-data fra et klinisk studie, hvor patienter med

stabil virologisk suppression i antiretroviral kombinationsbehandling skiftede til

fastdosiskombinationen af efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil (se pkt. 5.1). Der

dk_hum_57194_spc.doc

Side 1 af 53

findes p.t. ingen data fra kliniske studier med fastdosiskombinationen af

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil til behandlingsnaive patienter eller til patienter,

som tidligere har fået massiv behandling.

Der er ingen tilgængelige data, der understøtter kombinationen med fastdosiskombina-

tionen af efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil og andre antiretrovirale lægemidler.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen bør initieres af en læge, der har erfaring med behandling af hiv-infektion.

Dosering

Voksne

Den anbefalede dosis af Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" er en tablet

taget peroralt en gang daglig.

Hvis en patient glemmer at tage en dosis Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

"Teva", og det er mindre end 12 timer efter tidspunktet, hvor den normalt tages, skal

patienten tage Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" så snart som muligt og

derefter fortsætte med den normale doseringsplan. Hvis en patient glemmer at tage en dosis

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva", og der er gået mere end 12 timer, og

det næsten er tid til næste dosis, skal patienten ikke tage den manglende dosis, men blot

fortsætte med den normale doseringsplan.

Hvis patienten kaster op inden for 1 time efter at have taget

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva", skal der tages en ny tablet. Hvis

patienten kaster op mere end 1 time efter at have taget Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil "Teva", skal patienten ikke tage en ny dosis.

Det anbefales, at Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" tages på tom mave,

da mad kan øge efavirenz-eksponeringen og kan føre til øget bivirkningsfrekvens (se pkt.

4.4 og 4.8). Dosering ved sengetid anbefales for at forbedre tolerabiliteten af efavirenz med

hensyn til neurologiske bivirkninger (se pkt. 4.8).

Det forudses, at tenofovir-eksponeringen (AUC) vil være ca. 30 % lavere efter

administration af fastdosiskombinationen af efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil på

tom mave sammenlignet med tenofovirdisoproxil, når dette tages som individuel

komponent sammen med mad (se pkt. 5.2). Data vedrørende den kliniske betydning af den

reducerede farmakokinetiske eksponering er ikke tilgængelige. Den kliniske betydning af

denne reduktion må forventes at være begrænset hos virologisk supprimerede patienter (se

pkt. 5.1).

Hvis seponering af en af komponenterne i Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

"Teva" er indiceret, eller hvis modifikation af dosis er nødvendig, er separate præparater

med efavirenz, emtricitabin og tenofovirdisoproxil tilgængelige. Se produktresuméet for

disse lægemidler.

Hvis behandling med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" seponeres, bør

efavirenz' lange halveringstid (se pkt. 5.2) samt tenofovirs og emtricitabins lange

intracellulære halveringstid tages i betragtning. På grund af den patientindividuelle

variabilitet hos disse parametre samt bekymring for resistensudvikling bør anbefalingerne

for hiv-behandling konsulteres, idet årsagen til seponering også tages med i overvejelserne.

dk_hum_57194_spc.doc

Side 2 af 53

Dosisjustering

Hvis Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" gives samtidigt med rifampicin

til patienter, der vejer 50 kg eller derover, kan det overvejes at give yderligere 200 mg

efavirenz/dag (800 mg i alt) (se pkt. 4.5).

Særlige populationer

Ældre

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" bør administreres med forsigtighed til

ældre patienter (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" anbefales ikke til patienter med

moderat eller svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 50 ml/min). Hos patienter

med moderat eller svært nedsat nyrefunktion er det nødvendigt med justering af

dosisintervallet for emtricitabin og tenofovirdisoproxil, som ikke kan opnås med

kombinationstabletten (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Farmakokinetikken for fastdosiskombinationen af

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil er ikke undersøgt hos patienter med nedsat

leverfunktion. Patienter med mild leversygdom (Child-Pugh-Turcotte (CPT), klasse A) kan

behandles med den dosis, der normalt anbefales for Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil "Teva" (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2). Patienterne bør monitoreres omhyggeligt for

bivirkninger, især symptomer fra nervesystemet, der er relateret til efavirenz (se pkt. 4.3 og

4.4).

Hvis behandling med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" afbrydes hos

patienter, der har både hiv og hepatitis B-virus, bør disse patienter monitoreres tæt for tegn

på forværring af hepatitis (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af fastdosiskombinationen af

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil hos børn under 18 år er ikke klarlagt (se pkt.

5.2).

Administration

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva"-tabletter skal synkes hele sammen

med vand, en gang daglig.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Svært nedsat leverfunktion (CPT klasse C) (se pkt. 5.2).

Samtidig administration med terfenadin, astemizol, cisaprid, midazolam, triazolam,

primozid, bepridil eller ergotalkaloider (f.eks. ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin og

methylergonovin). Konkurrence om cytochrom P450 (CYP) 3A4 fra efavirenz kan

resultere i hæmning af metaboliseringen og potentielt medføre risiko for alvorlige og/eller

dk_hum_57194_spc.doc

Side 3 af 53

livstruende bivirkninger (f.eks. hjertearytmier, forlænget sedation eller respirations-

depression) (se pkt. 4.5).

Samtidig administration med elbasvir/grazoprevir på grund af de forventede signifikante

fald i plasmakoncentrationer af elbasvir og grazoprevir. Denne virkning skyldes efavirenz’

induction af CYP3A4 eller P-gp og kan medføre, at den terapeutiske virkning af

elbasvir/grazoprevir forsvinder (se pkt. 4.5).

Samtidig administration med voriconazol. Efavirenz reducerer plasmakoncentrationen af

voriconazol signifikant, mens voriconazol også reducerer plasmakoncentrationen af

efavirenz signifikant. Da Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" er et

fastdosiskombinationsprodukt, kan efavirenz-dosis ikke ændres (se pkt. 4.5).

Samtidig administration med naturlægemidler, som indeholder perikon (Hypericum

perforatum) på grund af risiko for reduktion i plasmakoncentrationerne og reduceret

klinisk effekt af efavirenz (se pkt. 4.5).

Administration til patienter med:

en familieanamnese med pludseligt dødsfald eller med kongenit forlængelse af QTc-

intervallet på elektrokardiogrammer eller med andre kliniske tilstande, som vides at

forlænge QTc-intervallet.

en anamnese med symptomatiske hjertearytmier eller med klinisk relevant

bradykardi eller med kongestiv hjerteinsufficiens ledsaget af nedsat venstre ventrikel

uddrivningsfraktion.

svær forstyrrelse i elektrolytbalancen, f.eks. hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi.

Samtidig administration med lægemidler, som vides at forlænge QTc-intervallet

(proarytmika). Disse lægemidler omfatter:

antiarytmika af klasse IA og III

neuroleptika, antidepressiva

visse antibiotika, herunder stoffer fra følgende klasser: makrolider, fluorokinoloner,

imidazol- og triazol-antimykotika

visse non-sederende antihistaminer (terfenadin, astemizol)

cisaprid

flecainid

visse antimalariamidler

methadon (se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Samtidig administration med andre lægemidler

Da Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" er en fastdosiskombination, bør

produktet ikke gives samtidigt med andre lægemidler, der indeholder de samme aktive

komponenter, emtricitabin eller tenofovirdisoproxil. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil "Teva" bør ikke administreres samtidigt med lægemidler, der indeholder

efavirenz, medmindre det er nødvendigt på grund af dosisjustering, f.eks. med rifampicin

(se pkt. 4.2). På grund af ligheder med emtricitabin bør Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil "Teva" ikke gives samtidigt med andre cytidinanaloger såsom lamivudin (se pkt.

4.5). Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" må ikke gives samtidigt med

adefovirdipivoxil eller med lægemidler, som indeholder tenofoviralafenamid.

dk_hum_57194_spc.doc

Side 4 af 53

Samtidig administration af Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" og

didanosin frarådes (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" og

sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir frarådes, da

plasmakoncentrationen af velpatasvir og voxilaprevir forventes at blive reduceret efter

samtidig administration af efavirenz, som kan resultere i manglende terapeutisk virkning af

sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (se pkt. 4.5).

Der foreligger ingen data om sikkerhed og virkning af fastdosiskombinationen af

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil i kombination med andre antiretrovirale

lægemidler.

Samtidig brug af ginkgo biloba-ekstrakt anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Ved skift fra en antiretroviral behandling, der er baseret på proteasehæmmere

De eksisterende tilgængelige data antyder, at det kan medføre en reduktion i

behandlingsresponsen, når patienter skifter fra en antiretroviral behandling, der er baseret

på proteasehæmmere, til fastdosiskombinationen af

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil (se pkt. 5.1). Disse patienter skal monitoreres

omhyggeligt for stigning i viræmi, da sikkerhedsprofilerne for efavirenz og

proteasehæmmere er forskellige mht. bivirkninger.

Opportunistiske infektioner

Patienter, der får Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" eller anden

antiretroviral behandling, kan fortsat udvikle opportunistiske infektioner og andre hiv-

relaterede komplikationer, og de bør derfor fortsætte under tæt klinisk observation af

læger, der har erfaring med behandling af patienter med sygdomme, der er knyttet til hiv.

Overførsel af hiv

Selvom effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har vist sig at nedsætte

risikoen for seksuel overførsel betragteligt, kan en tilbageværende risiko ikke udelukkes.

Der bør træffes foranstaltninger med henblik på at forebygge overførsel i

overensstemmelse med nationale retningslinjer.

Virkning af mad

Administration af Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" sammen med mad

kan øge efavirenz-eksponeringen (se pkt. 5.2) og kan føre til øget bivirkningsfrekvens (se

pkt. 4.8). Det anbefales, at Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" tages på

tom mave, helst ved sengetid.

Leversygdom

Farmakokinetik, sikkerhed og effekt af fastdosiskombinationen af

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil er ikke fastslået hos patienter med signifikante,

tilgrundliggende leversygdomme (se pkt. 5.2). Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil "Teva" er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt.

4.3) og bør ikke anvendes til patienter med moderat nedsat leverfunktion. Da efavirenz

hovedsageligt metaboliseres ved hjælp af CYP-systemet, bør der udvises forsigtighed ved

administration af Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" til patienter med let

nedsat leverfunktion. Disse patienter bør monitoreres omhyggeligt med henblik på

efavirenz-bivirkninger, især symptomer fra nervesystemet. Der bør regelmæssigt udføres

dk_hum_57194_spc.doc

Side 5 af 53

laboratorietests til evaluering af deres leversygdom (se pkt. 4.2).

Hos patienter med tidligere tilfælde af leverdysfunktion, herunder kronisk aktiv hepatitis,

er der en øget forekomst af unormal leverfunktion under antiretroviral

kombinationsbehandling (CART), og disse patienter bør monitoreres i henhold til

standardprocedurer. Ved tegn på forværring af leversygdom eller vedvarende forhøjelse af

serumaminotransaminaser til mere end 5 gange den øvre normalgrænse, skal fordelen ved

fortsat behandling med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" vurderes i

forhold til de potentielle risici for signifikant levertoksicitet. Hos sådanne patienter bør det

overvejes at afbryde eller seponere behandlingen (se pkt. 4.8).

Hos patienter, der er behandlet med andre lægemidler, der sættes i forbindelse med

levertoksicitet, anbefales monitorering af leverenzymer.

Leverproblemer

Efter markedsføring er der også indberettet om leversvigt hos patienter, der ikke tidligere

har haft leversygdom eller andre identificerbare risikofaktorer (se pkt. 4.8). Monitorering

af leverenzymer bør overvejes hos alle patienter, uanset om der er leverdysfunktion eller

andre risikofaktorer i anamnesen.

Patienter med hiv, som samtidigt er inficeret med hepatitis B-virus (HBV) eller hepatitis C-

virus (HVC)

Hos patienter med kronisk hepatitis B eller C, som behandles med CART, er der en øget

risiko for svære og potentielt fatale, hepatiske bivirkninger.

Læger bør holde sig til de aktuelle hiv-behandlingsretningslinjer for optimal håndtering af

hiv-infektion hos patienter med samtidig infektion med hepatitis B.

I tilfælde af samtidig antiviral behandling af hepatitis B eller C henvises der også til de

relevante produktresuméer for disse lægemidler.

Sikkerhed og effekt af fastdosiskombinationen af

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil er ikke undersøgt til behandling af kronisk

HBV-infektion. Emtricitabin og tenofovir har individuelt og i kombinationsbehandling

udvist aktivitet mod HBV i farmakodynamiske studier (se pkt. 5.1). Begrænset klinisk

erfaring tyder på, at emtricitabin og tenofovirdisoproxil har anti-HBV-aktivitet, når de

anvendes i antiretroviral kombinationsbehandling til at kontrollere hiv-infektion.

Seponering af Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" hos patienter, der har

både hiv og HBV, kan være forbundet med svær, akut forværring af hepatitis. Patienter

med hiv-infektion, som samtidigt er inficerede med HBV, og som afbryder behandlingen

med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva", bør monitoreres nøje med både

klinisk og laboratoriemæssig opfølgning i mindst 4 måneder efter, at behandling med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" er ophørt. Hvis det er relevant, kan

det være berettiget at genoptage behandling af hepatitis B. Behandlingen bør ikke

seponeres hos patienter med fremskreden leversygdom eller levercirrose, da forværring

efter behandlingsophør kan føre til hepatisk dekompensation.

QTc-forlængelse

Der er set QTc-forlængelse i forbindelse med brug af efavirenz (se pkt. 4.5 og 5.1). For

patienter, som har øget risiko for Torsade de Pointes, eller som får lægemidler, der er

forbundet med kendt risiko for Torsade de Pointes, bør alternativer til

dk_hum_57194_spc.doc

Side 6 af 53

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva"overvejes.

Psykiatriske symptomer

Psykiatriske bivirkninger er indberettet hos patienter behandlet med efavirenz. Patienter

med psykiatriske lidelser i anamnesen synes at have større risiko for alvorlige psykiatriske

bivirkninger. Specielt har svær depression været mere hyppig hos patienter med depression

i anamnesen. Efter markedsføring har der ligeledes været indberetninger vedrørende svær

depression, selvmord, vrangforestillinger, psykose-lignende adfærd og katatoni.

Patienterne bør rådes til straks at kontakte deres læge, hvis de oplever symptomer som

svær depression, psykose eller selvmordstanker, med henblik på vurdering af om

symptomerne kan være relateret til brugen af efavirenz, og hvis dette er tilfældet, for at

beslutte hvorvidt risici ved fortsat behandling opvejer fordelene (se pkt. 4.8).

Symptomer fra nervesystemet

Symptomer, der inkluderer, men ikke er begrænset til, svimmelhed, søvnløshed, døsighed,

nedsat koncentrationsevne og abnorme drømme er hyppigt indberettede bivirkninger hos

patienter i kliniske studier i behandling med efavirenz 600 mg daglig. Svimmelhed er også

set i kliniske studier med emtricitabin og tenofovirdisoproxil. Hovedpine er indberettet i

kliniske studier med emtricitabin (se pkt. 4.8). Symptomer fra nervesystemet, der er knyttet

til efavirenz, starter sædvanligvis inden for de første 1-2 dage af behandlingen og

forsvinder sædvanligvis efter de første 2-4 uger. Hvis disse forekommer, skal patienterne

informeres om, at disse almindelige bivirkninger sandsynligvis bedres ved fortsat

behandling, og at de ikke er tegn på, at der efterfølgende vil opstå nogle af de mindre

hyppige psykiatriske symptomer.

Krampeanfald

Der er set kramper hos patienter i efavirenz-behandling, sædvanligvis i forbindelse med

krampeanfald i anamnesen. Patienter, som samtidig får krampestillende medicin, der

primært metaboliseres i leveren, som f.eks. phenytoin, carbamazepin og phenobarbital, kan

have brug for periodisk monitorering af plasmakoncentrationerne. I et interaktionsstudie

sås lavere carbamazepin plasmakoncentrationer, når carbamazepin blev administreret

sammen med efavirenz (se pkt. 4.5). Der bør udvises forsigtighed hos alle patienter med

kramper i anamnesen.

Nedsat nyrefunktion

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" anbefales ikke til patienter med

moderat eller svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 50 ml/min). Hos patienter

med moderat eller svært nedsat nyrefunktion er det nødvendigt med dosisjustering af

emtricitabin og tenofovirdisoproxil, hvilket ikke kan foretages med kombinationstabletten

(se pkt. 4.2 og 5.2). Brug af Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" bør

undgås ved samtidig eller nylig brug af et nefrotoksisk lægemiddel. Hvis samtidig brug af

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" og nefrotoksiske lægemidler (f.eks.

aminoglykosider, amphotericin B, foscarnet, ganciclovir, pentamidin, vancomycin,

cidofovir, interleukin-2) er uundgåelig, skal nyrefunktionen monitoreres ugentligt (se pkt.

4.5).

Hos patienter i behandling med tenofovirdisoproxil med risikofaktorer for renal

dysfunktion er der blevet rapporteret tilfælde af akut nyresvigt efter påbegyndelse af

højdosisbehandling med non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID’er) eller

behandling med flere NSAID’er. Hvis Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

"Teva" administreres sammen med et NSAID, skal nyrefunktionen monitoreres på

dk_hum_57194_spc.doc

Side 7 af 53

tilstrækkelig vis.

Der er rapporteret nyresvigt, nedsat nyrefunktion, forhøjet kreatinin, hypofosfatæmi og

proksimal tubulopati (herunder Fanconis syndrom) ved anvendelse af tenofovirdisoproxil i

klinisk praksis (se pkt. 4.8).

Det anbefales, at man beregner kreatininclearance hos alle patienter forud for initiering af

behandling med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva". Desuden skal

nyrefunktionen (kreatininclearance og serumphosphat) monitoreres efter to til fire ugers

behandling, efter tre måneders behandling og derefter hver tredje til sjette måned hos

patienter uden renale risikofaktorer. Hos patienter med nedsat nyrefunktion i anamnesen

eller patienter med risiko for nedsat nyrefunktion er hyppigere monitorering af

nyrefunktionen nødvendig.

Hvis serumphosphat er < 1,5 mg/dl (0,48 mmol/l) eller kreatininclearance er reduceret til <

50 ml/min hos patienter, der får Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva", skal

nyrefunktionen revurderes inden for en uge, herunder måling af glucose- og

kaliumkoncentrationen i blodet samt glucosekoncentrationen i urinen (se pkt. 4.8,

proksimal tubulopati). Da Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" er et

kombinationsprodukt og dosisintervallet for de enkelte komponenter ikke kan justeres, bør

behandling med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" afbrydes hos

patienter med bekræftet kreatininclearance < 50 ml/min eller fald i serumphosphat til < 1,0

mg/dl (0,32 mmol/l). Det bør også overvejes at afbryde behandlingen med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" i tilfælde af progressiv forværring af

nyrefunktionen, når der ikke er identificeret andre årsager. Hvis seponering af behandling

med en af komponenterne i Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" er

indiceret, eller hvis dosismodificering er påkrævet, er separate efavirenz-, emtricitabin- og

tenofovirdisoproxil-præparater tilgængelige.

Virkning på knogler

I klinisk studie på 144 uger, som sammenlignede tenofovirdisoproxil med stavudin i

kombination med lamivudin og efavirenz til antiretroviral-naive patienter, blev der

observeret små fald i knoglemineraltætheden i hofte og rygsøjle i begge

behandlingsgrupper. Efter 144 uger var fald i knoglemineraltætheden i rygsøjlen samt

ændringer i knoglebiomarkørerne fra baseline signifikant større i tenofovirdisoproxil-

behandlingsgruppen. Fald i knoglemineraltætheden i hoften var signifikant større i denne

gruppe indtil uge 96. Der var imidlertid ingen øget risiko for frakturer eller tegn på klinisk

relevante knogleabnormiteter i løbet af de 144 uger.

I andre studier (prospektive studier og tværsnitsstudier) sås de mest udtalte reduktioner i

knoglemineralmåling (BMD) hos patienter, der blev behandlet med tenofovirdisoproxil

som del af et regime indeholdende en boostet proteasehæmmer. Alternative

behandlingsregimer bør overvejes til patienter med osteoporose med høj risiko for

frakturer.

Knogleabnormiteter (i sjældne tilfælde medvirkende årsag til frakturer) kan være forbundet

med proximal renal tubulopati (se pkt. 4.8). Hvis der er mistanke om knogleabnormiteter,

bør relevant konsultation foretages.

Hudreaktioner

Der er indberettet mildt til moderat udslæt som følge af de individuelle komponenter i

dk_hum_57194_spc.doc

Side 8 af 53

fastdosiskombinationen af efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil. Udslæt, der er

knyttet til efavirenz, forsvinder sædvanligvis ved fortsat behandling. Relevante

antihistaminer og/eller kortikosteroider kan forbedre tolerabiliteten og fremskynde, at

udslættet forsvinder. Der er rapporteret svært udslæt, ledsaget af blæredannelse, fugtig

afskalning eller ulceration hos mindre end 1 % af de patienter, der er behandlet med

efavirenz (se pkt. 4.8). Incidensen af erythema multiforme eller Stevens-Johnson syndrom

var ca. 0,1 %. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" skal seponeres hos

patienter, der udvikler svært udslæt ledsaget af blæredannelse, afskalning,

mucosapåvirkning eller feber. Der er begrænset erfaring med efavirenz hos patienter, som

er ophørt med andre antiretrovirale lægemidler af NNRTI-gruppen.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" anbefales ikke til patienter, som har

haft en livstruende hudreaktion (f.eks. Stevens- Johnson syndrom) under NNRTI-

behandling.

Vægt og metaboliske parametre

Vægtstigning og forhøjede lipider og glucose i blodet kan forekomme under antiretroviral

behandling. Sådanne forandringer kan til dels være forbundet med sygdomskontrol og

livsstil. For lipider er der i visse tilfælde fundet evidens for en behandlingseffekt, mens der

ikke er tydelig evidens for relation mellem vægtøgning og en specifik behandling. Med

hensyn til monitorering af lipider og glucose i blodet refereres til eksisterende

behandlingsvejledninger for hiv. Lipidforstyrrelser skal behandles som klinisk indiceret.

Mitokondriel dysfunktion efter eksponering in

utero

Nukleosid-/nukleotid-analoger kan påvirke mitokondriefunktionen i varierende grad,

hvilket er mest udtalt for stavudin, didanosin og zidovudin. Der er rapporteret om

mitokondriel dysfunktion hos hiv-negative spædbørn, som har været eksponeret for

nukleosid-analoger in utero og/eller postnatalt. Det har hovedsageligt drejet sig om

behandling med regimer, der indeholdt zidovudin. De hyppigst rapporterede bivirkninger

er hæmatologiske forstyrrelser (anæmi, neutropeni) og metaboliske forstyrrelser

(hyperlaktatæmi, hyperlipasæmi). Bivirkningerne har ofte været forbigående. Sent

forekommende neurologiske forstyrrelser er i sjældne tilfælde blevet rapporteret

(hypertoni, kramper, unormal adfærd). I hvilken udstrækning sådanne neurologiske

forstyrrelser er forbigående eller permanente er p.t. ikke kendt. Disse fund skal overvejes

for ethvert barn, der har været eksponeret for nukleosid-/nukleotid-analoger in utero, og

som har svære kliniske symptomer af ukendt ætiologi, især neurologiske symptomer.

Disse fund påvirker ikke de aktuelle nationale anbefalinger vedrørende brug af

antiretroviral behandling hos gravide med henblik på at undgå vertikal hiv-overførsel.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved initiering af

antiretroviral kombinationsbehandling (CART) opstå en inflammatorisk reaktion på

asymptomatiske eller residuale opportunistiske patogener, som kan forårsage alvorlige

kliniske tilstande eller forværring af symptomer. Typisk er sådanne reaktioner observeret

inden for de første få uger eller måneder efter initiering af CART. Relevante eksempler er

cytomegalovirus retinitis, generaliserede og/eller fokale mycobakterielle infektioner og

pneumocystis jiroveci-pneumoni. Alle inflammatoriske symptomer bør vurderes, og

behandling påbegyndes efter behov.

Autoimmune lidelser (såsom Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også rapporteret i

forbindelse med immunreaktivering. Tiden til udbrud er dog mere variabel og kan være

mange måneder efter initiering af behandling.

dk_hum_57194_spc.doc

Side 9 af 53

Osteonekrose

Selv om ætiologien anses for at være multifaktoriel (herunder brug af kortikosteroider,

alkoholindtag, svær immunosuppression, højere Body Mass Index (BMI)), har der i særlig

grad været rapporteret tilfælde af osteonekrose hos patienter med fremskreden hiv-sygdom

og/eller hos patienter i langtidseksponering over for CART. Patienter, der oplever ømme

og smertende led, ledstivhed eller bevægelsesbesvær, bør rådes til at søge læge.

Patienter med hiv-1 med stammer, som har mutationer

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" bør undgås til patienter inficeret med

hiv-1, som har K65R-, M184V/I- eller K103N- mutationer (se pkt. 4.1 og 5.1).

Ældre

Fastdosiskombinationen af efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil er ikke blevet

undersøgt hos patienter over 65 år. Da det er mere sandsynligt, at ældre har nedsat lever-

eller nyrefunktion, skal der udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" (se pkt. 4.2).

Hjælpestof

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. filmovertrukket

tablet, dvs. det er i det væsentlige ”natriumfrit”.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Da Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" indeholder efavirenz, emtricitabin

og tenofovirdisoproxil, kan interaktioner, som er identificeret med disse lægemidler

individuelt, opstå med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva".

Interaktionsstudier med disse lægemidler er kun udført hos voksne.

Som en fast kombination bør Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" ikke

administreres samtidigt med andre lægemidler, der indeholder komponenterne emtricitabin

eller tenofovirdisoproxil. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" bør ikke

administreres samtidigt med lægemidler, der indeholder efavirenz, medmindre det er

nødvendigt på grund af dosisjustering, f.eks. med rifampicin (se pkt. 4.2). På grund af

ligheder med emtricitabin bør Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" ikke

administreres samtidigt med andre cytidinanaloger, såsom lamivudin.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Teva" må ikke administreres samtidigt med

adefovirdipivoxil eller med lægemidler, som indeholder tenofoviralafenamid.

Efavirenz inducerer CYP3A4, CYP2B6 og UGT1A1 in vivo. Stoffer, som er substrater af

disse enzymer, kan have reducerede plasmakoncentrationer, når de administreres sammen

med efavirenz. Efavirenz kan være en CYP2C19- og CYP2C9-induktor, men hæmning er

imidlertid også blevet observeret in vitro, og nettovirkningen ved administration sammen

med substrater for disse enzymer er ikke klar (se pkt. 5.2).

Eksponeringen af efavirenz kan øges, når det administreres sammen med lægemidler

(f.eks. ritonavir) eller mad (f.eks. grapefrugtjuice), som hæmmer aktiviteten af CYP3A4

eller CYP2B6. Stoffer eller naturlægemidler (for eksempel ginkgo biloba-ekstrakt og

perikon), som inducerer disse enzymer, kan medføre reducerede plasmakoncentrationer af

efavirenz. Samtidig brug af perikon er kontraindiceret (se pkt. 4.3). Samtidig brug af

ginkgo biloba-ekstrakt frarådes (se pkt. 4.4).

dk_hum_57194_spc.doc

Side 10 af 53

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information