Edronax 4 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

05-12-2016

Aktiv bestanddel:
REBOXETINMESILAT
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
N06AX18
INN (International Name):
REBOXETINMESILAT
Dosering:
4 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
57227
Autorisation dato:
2016-02-29

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Edronax.

3. Sådan skal du tage Edronax.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger.

1. Virkning og anvendelse

Edronax hører til den gruppe medicin, der

hedder antidepressiva, som bruges til behand-

ling af depression.

Edronax anvendes til akut behandling af

depression samt til at vedligeholde behandlin-

gen af depression.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne informa-

tion. Følg altid lægens anvisning og oplysnin-

gerne på doserngsetiketten.

2. Det skal du vide, før du

begynder at tage Edronax

Tag ikke Edronax

hvis du er overfølsom over for reboxetin,

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Edronax

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Edronax

hvis du har haft krampeanfald eller epilepsi.

Behandlingen med Edronax skal stoppes, hvis

du får kramper.

hvis du har tegn på vandladningsbesvær,

forstørret blærehalskirtel (prostata), forhøjet

tryk i øjet (grøn stær) eller tidligere har haft

hjertekarsygdomme.

hvis du tager medicin, der nedsætter blod-

trykket.

hvis du tager anden medicin mod depression,

som f.eks. MAO-hæmmere, tricykliske anti-

depressiva, SSRI (serotonin-genoptagshæm-

mere, f.eks. fluvoxamin) eller lithium.

hvis du tager andre MAO-hæmmere så som

antibiotika (linezolid).

har oplevet episoder med mani (opstemt-

hed).

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprø-

vekontrol, at du er i behandling med Edronax.

Det kan påvirke prøveresultaterne.

Selvmord/selvmordstanker og forværring af

depression

Der går en periode efter behandlingsstart,

inden du kan mærke en virkning af behand-

lingen mod depression. Det er derfor vigtigt,

at du kontakter lægen, hvis du får det dårligt,

da der ellers kan være risiko for, at du skader

dig selv.

For medicin mod depression gælder det gene-

relt, at der kan gå nogle uger før der opnås

bedring. Der er en risiko for selvmord for-

bundet med depression, og denne risiko kan

vedblive, indtil betydelig bedring indtræder.

Du, dine pårørende og den behandlende læge

bør derfor i den periode være opmærksom på

behovet for overvågning. Du kan have større

risiko for sådanne tanker:

- hvis du tidligere har forsøgt at gøre skade på

dig selv eller forsøgt selvmord.

- hvis du tidligere har haft selvmordstanker

eller tanker om at gøre skade på dig selv.

- hvis du er ung. Information fra kliniske stu-

dier har vist, at der var en øget risiko for selv-

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Edronax utilgængeligt for børn.

Tag ikke Edronax efter den udløbsdato, der

står på pakningen. Hvis pakningen er mær-

ket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den anførte måned.

Opbevar ikke Edronax ved temperaturer over

25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderli-

gere oplysninger

Edronax, 4 mg, tabletter indeholder:

Reboxetin 4 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Mikrostallinsk cellulose, calciumhydrogen-

phosphatdihydrat, crospovidon, kolloid silica,

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Edronax 4 mg er en hvid, rund konveks tab-

let med delekærv på den ene side. Tabletten

er mærket med "P" på venste side og "U"

på højre side af delekærven. På bagsiden er

tabletten mærket med "7671". Tabletten kan

deles i to lige store dele.

Edronax fås i:

Edronax 4 mg i pakninger med 60 tabletter.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nød-

vendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01

Hostivice, CZ.

For yderligere oplysninger om denne medicin

og ved reklamationer kan du henvende dig til

Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

12/2016.

Indlægsseddel: Information til brugeren

EDRONAX

®

4 mg tabletter

Reboxetin

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

1000106668-001-01

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Edro-

nax til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersona-

let, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den

nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

mordsadfærd hos voksne under 25 år med

psykiatriske lidelser, der blev behandlet med

antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om

selvmord eller tanker om at gøre skade på

dig selv, bør du straks kontakte din læge eller

skadestue.

Børn og unge (under 18 år)

Edronax bør normalt ikke anvendes til børn

og unge under 18 år. Patienter under 18 år

har en øget risiko for bivirkninger, som f.eks.

selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendt-

lighed (fortrinsvis aggression, trodsig adfærd

og vrede), når de behandles med denne type

medicin. Trods dette kan lægen ordinere

Edronax til en patient under 18 år, hvis det er i

patientens interesse.

Patienter under 18 år bør overvåges nøje for

selvmordssymptomer.

Du bør underrette din læge, hvis nogle af de

ovennævnte symptomer opstår eller forværres.

Der er der ingen langtidsdata om sikkerheden

hos unge i behandling med Edronax, med hen-

syn til vækst, modning og kognitiv og adfærds-

mæssig udvikling i denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med

Edronax

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

svamp, f.eks. ketoconazol.

betændelse (antibiotika), f.eks. erythromycin,

rifampicin.

migræne eller Parkinsons sygdom (sekalede-

rivater).

depression, MAO-hæmmere, tricykliske

antidepressiva, SSRI (f.eks. fluvoxamin) eller

lithium.

for meget væske i kroppen (ikke-kalium-

besparende vanddrivende medicin, f.eks.

thiazider).

epilepsi f.eks. phenobarbital, carbamazepin

eller phenytoin.

naturlægemidler indeholdende prikbladet

perikon.

Fortæl det altid til lægen eller apoteksperso-

nalet, hvis du tager anden medicin eller har

gjort det for nylig.

Brug af Edronax sammen med mad og

drikke

Du kan tage Edronax i forbindelse med et

måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du skal tage Edronax tabletter med et glas

vand.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apoteks-

personalet til råds, før du tager dette læge-

middel.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Edronax

efter aftale med lægen.

Amning:

Edronax går over i mælken. Hvis du ammer,

må du kun tage Edronax efter aftale med

lægen.

Fertilitet:

Der forelægger ingen undersøgelser der påvi-

ser nedsat fertilitet hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med rød advarelses-

trekant. Det betyder, at Edronax kan give

bivirkninger (nedsætte dømmekraft og evner),

som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil

eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller

maskiner.

3. Sådan skal du tage

Edronax

Tag altid Edronax nøjagtigt efter lægens anvis-

ning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apot-

ekspersonalet.

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig

mængde vand (1½ dl).

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Den sædvanlige dosis er 8 mg dagligt (1 tablet

på 4 mg to gange dagligt). Hvis der ikke er

opnået tilstrækkelig virkning efter 3-4 uger,

kan din læge om nødvendigt øge din dosis

op til 10 mg dagligt. Du må højst tage 12 mg

dagligt.

Ældre:

Ældre bør ikke tage Edronax.

Børn og unge under 18 år:

Børn og unge under 18 år bør ikke tage Edro-

nax.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Begyn-

delsesdosis bør være 4 mg dagligt ( 2 mg 2

gange dagligt). Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Edronax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis du har taget flere Edronax, end der står i

denne information, eller flere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

For lavt eller for højt blodtryk, angst.

Hvis du har glemt at tage Edronax

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart

du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte

dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Edronax

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der

er noget, du er i tvivl om.

Der er nogle, der oplever hovedpine, svimmel-

hed, nervøsitet og kvalme, når de holder op

med at tage Edronax.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirknin-

ger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og

regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn

stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Hyppigheden er ikke kendt (sandsynligvis

sjælden):

Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsad-

færd er set under behandling med Edronax

eller kort efter behandlingsophør.

Hvide "døde" fingre og tæer (Raynauds syg-

dom). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer

hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Søvnløshed.

Mundtørhed som kan øge risikoen for hul-

ler i tænderne. Hvis du tager Edronax i mere

end 2-3 uger, skal du passe på din mundhy-

giejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal

med din tandlæge.

Forstoppelse.

Kraftig sveden.

Svimmelhed.

Kvalme

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget hurtig og uregelmæssig puls eller

bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hjertebanken.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blod-

tryk.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt

blodtryk skal behandles. Meget forhøjet

blodtryk er alvorligt.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden.

Rokkende, vridende bevægelser især i

benene.

Nedsat evne til at se skarpt.

Manglende eller nedsat appetit.

Angst, rastløs, uro.

Hovedpine.

Smagsforstyrrelser.

Opkastning.

Udslæt.

Smerter og svien ved vandladningen.

Besvær med at lade vandet evt. vandlad-

ningsstop, fornemmelse af ufuldstændig

blæretømning, urinvejsinfektion.

Kuldegysninger.

Testikelforstyrrelser: smerter ved sædafgang,

forsinket sædafgang, impotens.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Store pupiller

Svimmelhed.

Hyppigheden er ikke kendt (sandsynligvis

sjælden):

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og for-

virring pga. lavt natrium i blodet. For lavt

natrium i blodet kan i meget sjældne til-

fælde blive alvorligt med muskelkramper og

koma. Tal med lægen.

Irritabilitet, aggressiv adfærd.

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt

evt. læge eller skadestue.

Kolde hænder og fødder.

Testikelsmerter.

Allergisk eksem

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med

din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

5. december 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Edronax, tabletter (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

09775

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Edronax

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 4 mg reboxetin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reboxetin er indiceret ved akut behandling af depressive tilstande/major depression og

vedligeholdelse af den kliniske forbedring hos patienter, som initialt har reageret på

behandlingen.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Edronax er beregnet til oral brug.

Voksne:

Anbefalet terapeutisk oral dosis er 4 mg 2 gange daglig (dvs. 8 mg daglig). Fuld

terapeutisk dosis kan gives fra behandlingsstart. Efter 3-4 uger kan denne dosis øges til 10

mg daglig i tilfælde af utilstrækkelig klinisk respons. Den maksimale døgndosis bør ikke

overstige 12 mg/dag. Den mindste, effektive dosis er endnu ikke blevet fastlagt.

Ældre:

Der er udført kliniske studier hos ældre patienter ved doser på 2 mg 2 gange daglig.

Sikkerhed og effekt er imidlertid ikke vurderet under placebokontrollerede betingelser.

57227_spc.doc

Side 1 af 10

Som for andre antidepressiva, der ikke er undersøgt under placebokontrollerede

betingelser, kan reboxetin derfor ikke anbefales.

Børn og unge under 18 år:

Edronax bør ikke anvendes til behandling af børn og unge under 18 år (se pkt. 4.4).

Patienter med nyre- eller leverinsufficiens:

Begyndelsesdosis til patienter med nyre- eller leverinsufficiens bør være 2 mg 2 gange

daglig. Dosis kan øges afhængigt af patientens tolerans.

4.3

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for reboxetin eller et eller flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Anvendelse til børn og unge under 18 år

Edronax bør ikke anvendes til behandling af børn og unge under 18 år. Selvmordsrelateret

adfærd (selvmordsforsøg og selvmordstanker) og fjendtlighed (fortrinsvis aggression,

oppositionel adfærd og vrede) blev observeret hyppigere i kliniske undersøgelser blandt

børn og unge behandlet med antidepressive midler end med placebo. Hvis det under

hensyntagen til kliniske behov alligevel besluttes at behandle patienter i denne gruppe, bør

disse overvåges omhyggeligt for selvmordssymptomer. Desuden mangler der langtidsdata

om sikkerhed hos unge med hensyn til vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig

udvikling.

Reboxetin er ikke blevet undersøgt i kliniske studier hos patienter med krampelidelser, og

der er rapporteret sjældne tilfælde af krampeanfald i kliniske studier. Ved behandling med

reboxetin bør patienter, der har haft krampeanfald i anamnesen, omhyggeligt overvåges.

Behandlingen skal seponeres, hvis patienten udvikler krampeanfald.

Samtidig anvendelse af MAO-hæmmere, inklusive linezolid (et antibiotikum, som er en

reversibel ikke-selektiv MAO-hæmmere) og methylenblå og reboxetin bør undgås på

grund af den potentielle risiko (tyraminlignende effekt) baseret på stoffernes

virkningsmekanismer.

Samtidig anvendelse af reboxetin og andre antidepressiva (tricykliske antidepressiva,

MAO-hæmmere, SSRI og lithium) er ikke undersøgt i kliniske studier.

I løbet af de kliniske studier er der, som med alle antidepressiva, forekommet skift til

mani/hypomani. Derfor anbefales omhyggelig overvågning af bipolære patienter.

Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forværring

Depression er forbundet med en øget risiko for selvmordstanker, selvdestruktive handling-

er og selvmord (selvmordsrelaterede hændelser). Denne risiko varer ved, indtil der er sket

en signifikant remission af sygdommen. Eftersom en bedring af depressionen måske ikke

ses før efter flere ugers behandling, bør patienten følges tæt, indtil en forbedring ses.

Generel klinisk erfaring viser, at selvmordsrisikoen kan stige i de tidlige helbredelses-

stadier.

Patienter, der tidligere har haft selvmordsrelaterede hændelser, eller patienter, der udviser

en signifikant grad af selvmordstanker eller selvmordsforsøg inden behandling, har større

57227_spc.doc

Side 2 af 10

risiko for selvmordstanker eller for at forsøge at begå selvmord og bør følges tæt under

behandlingen. En meta-analyse af placebo-kontrollerede kliniske studier af antidepressiva

givet til voksne patienter med psykiatriske lidelser viste øget risiko for selvmordsadfærd

hos patienter under 25 år behandlet med antidepressiva sammenlignet med placebo-

gruppen.

Tæt overvågning, især af patienter i højrisikogruppen, bør ledsage den medicinske

behandling særlig ved behandlingsstart og dosisændringer. Patienter (og plejepersonale)

bør gøres opmærksom på behovet for overvågning med henblik på forekomst af en hvilken

som helst klinisk forværring, selvmordsadfærd eller -tanker samt unormale ændringer i

adfærd og på, at de straks skal søge læge, hvis disse symptomer opstår.

Klinisk erfaring med reboxetin til patienter, som lider af samtidig alvorlig systemisk

sygdom, er begrænset. Patienter med tegn på urinretention, prostata-hypertrofi, glaukom og

tidligere hjerte-karsygdomme bør overvåges omhyggeligt.

Ved administration af højere reboxetindoser end maksimalt anbefalet, er der set ortostatisk

hypotension med højere frekvens end ved de anbefalede doser. Reboxetin bør

administreres med særlig forsigtighed ved samtidig indgift af lægemidler, som nedsætter

blodtrykket.

Den kliniske erfaring med reboxetin til langtidsbehandling af ældre patienter er i dag

begrænset. Hos denne patientgruppe er der set nedsættelse af middel-kaliumniveauet fra

uge 14. Reduktionen overskred ikke 0,8 mmol/l, og kaliumniveauet kom aldrig under de

normale grænser.

Der er rapporteret om tilfælde af mydriasis i forbindelse reboxetin, og der skal derfor

udvises forsigtighed ved ordination af reboxetin til patienter med

forhøjet intraokulært tryk

eller til patienter med risiko for akut snævervinklet glaukom.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro-metabolismestudier tyder på, at reboxetin primært metaboliseres via cytochrom

P450-isoenzymet CYP3A4. Reboxetin metaboliseres ikke via CYP2D6. Derfor kan

potente inhibitorer af CYP3A4 (ketoconazol, nefazadon, erythromycin og fluvoxamin)

forventes at øge plasmakoncentrationen af reboxetin. I et studie på raske frivillige

forsøgspersoner øgede ketoconazol, en potent CYP3A4-hæmmer, plasmakoncentrationen

af reboxetin-enantiomerer med ca. 50 %. På grund af reboxetins snævre terapeutiske

margin har hæmning af dets elimination stor betydning. Reboxetin bør derfor ikke gives

samtidig med lægemidler, der hæmmer CYP3A4, som f.eks. azol-antimykotika,

macrolidantibiotika som f.eks. erythromycin eller fluvoxamin.

Der er set lave plasmakoncentartioner af reboxetin ved samtidig brug af CYP3A4

induktorer som phenobarbital og carbamazepin. Eksempler på andre CYP3A4 induktorer

som kan nedsætte plasmakoncentrationen af reboxetin inkluderer, men er ikke begrænset

til phenytoin, rifampicin og prikbladet perikon.

In vitro-studier har vist, at reboxetin ikke hæmmer aktiviteten af følgende P450-

isoenzymer: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 og CYP2E1. Farmakokinetiske interaktioner

forventes ikke med stoffer, der metaboliseres via disse enzymer. Ved koncentrationer, der

er større end de klinisk anvendte, hæmmer reboxetin CYP2D6 og CYP3A4, men resultater

57227_spc.doc

Side 3 af 10

af in vivo-studier tyder imidlertid på, at interaktioner med andre lægemiddelstoffer, der

metaboliseres via disse enzymer, ikke er sandsynlige.

Der er ikke fundet nogen signifikant gensidig farmakokinetisk interaktion mellem

reboxetin og lorazepam. Ved samtidig indgift til raske frivillige forsøgspersoner blev der

iagttaget mild til moderat døsighed og kortvarig ortostatisk acceleration af

hjertefrekvensen.

Reboxetin synes ikke at forstærke virkningen af alkohol på kognitive funktioner hos raske

frivillige forsøgspersoner.

Samtidig anvendelse af MAO-hæmmere, inklusive linezolid (et antibiotikum, som er en

reversibel ikke-selektiv MAO-hæmmere) og methylenblå og reboxetin bør undgås på

grund af den potentielle risiko (tyraminlignende effekt) baseret på stoffernes

virkningsmekanisme. Samtidig anvendelse af reboxetin og andre antidepressiva

(tricykliske antidepressiva, MAO-hæmmere, SSRI og lithium) er ikke undersøgt i kliniske

studier.

Samtidig anvendelse af sekalederivater og reboxetin kan muligvis føre til forhøjet blodtryk.

Fødeindtagelse forsinker absorptionen af reboxetin, men påvirker ikke absorptionsgraden

signifikant.

Ved samtidig anvendelse af ikke-kaliumbesparende diuretika bør muligheden for

hypokaliæmi overvejes, selvom der ikke findes data fra kliniske studier.

Der er ikke set kliniske signifikante interaktioner mellem fluoxetin og reboxetin i in-vivo

flerdosis-undersøgelse med raske frivillige, men en anden virknings- og sikkerhedsprofil

kan ikke udelukkes hos patienter.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen data fra kliniske forsøg med reboxetin under graviditet. Post marketing-

data på et meget begrænset antal graviditeter tyder dog på, at der ikke er nogen

bivirkninger af reboxetin på fostre eller nyfødte.

Dyreforsøg viser ingen direkte eller indirekte skadelig virkning på drægtighed,

embyonal/føtal udvikling eller fødsel. En vis hæmning af vækst og udvikling er set hos

nyfødte rotter (se pkt. 5.3).

Reboxetin bør kun anvendes til gravide, hvis fordelene ved behandlingen af moderen

opvejer de mulige risici for fostret.

Amning

Reboxetin udskilles i modermælk. Mængden af aktivt stof, der overføres til modermælk

antages at være meget lille. Dog findes der ikke tilstrækkelig information til at kunne

udelukke en risiko for det ammede barn. Brugen af reboxetin under amning kan overvejes,

hvis de forventede fordele overstiger risikoen for barnet.

Fertilitet

Der er ingen kliniske fertilitetsdata. Dyreforsøg har ikke vist nogen effekt på

fertilitetsparametere (se pkt. 5.3).

57227_spc.doc

Side 4 af 10

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Selvom reboxetin ikke har forårsaget kognitiv eller psykomotorisk forringelse hos raske

frivillige, kan alle psykofarmaka nedsætte dømmekraft og evner. Patienter bør imidlertid

advares mod at betjene maskiner og at føre motorkøretøj, indtil det med rimelighed kan

fastslås, at deres ydeevne ikke er påvirket.

4.8

Bivirkninger

Over 2100 patienter har fået reboxetin i kliniske studier. Af disse fik ca. 250 reboxetin i

mindst 1 år.

Oplysningerne i skema 1 herunder sammenfatter bivirkninger, som er set hos patienter, der

blev behandlet med reboxetin i placebo-kontrollerede studier over 8 uger eller mindre.

Skemaet indeholder også bivirkninger, som er set efter markedsføring (hyppighed er ikke

kendt).

Skema 1: Bivirkninger

Meget almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 og <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1000 og

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000

til <1/1.000)

Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud

fra

forhåndenværende

data)

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit

Hyponatriæmi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Agitation*, angst*

Aggressiv adfærd,

hallucination,

selvmordstanker og

selvmordsadfærd**

Nervesystemet

Svimmelhed

Hovedpine,

paræstesi*, akatisi,

dysgeusi

Øjne

Akkomodationsfor

styrrelser

Mydriasis*

Glaukom*

Forhøjet

intraokulært tryk

Øre og labyrint

Vertigo

Hjerte

Takykardi,

palpitationer

Vaskulære sygdomme

Vasodilatation,

hypotension,

hypertension*

Perifer

kuldefornemmelse,

Raynaud`s syndrom

Mave-tarm-kanalen

Mundtørhed,

forstoppelse,

kvalme*

Opkastning*

57227_spc.doc

Side 5 af 10

Hud og subkutane væv

Hyperhidrose

Udslæt*

Allergisk dermatitis

Nyrer og urinveje

Fornemmelse af

ufuldstændig

blæretømning,

urinvejsinfektion,

dysuri,

urinretention

Det reproduktive system og mammae

Erektil

dysfunktion,

smerter ved

ejakulation,

forsinket

ejakulation

Testikelsmerter

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Kuldegysninger

Irritabilitet

* disse bivirkninger er også set efter markedsføring

** Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med reboxetin eller kort efter

behandlingsophør (se pkt. 4.4).

I placebo-kontrollerede studier over 8 uger eller mindre, blev der set bivirkninger hos mere

end 80 % af patienterne, der blev behandlet med reboxetin og hos ca. 70 % patienterne, der

blev behandlet med placebo. Seponeringshyppigheden på grund af bivirkninger var

henholdsvis 9 % og 5 % for reboxetin- og placebobehandlede patienter.

143 reboxetinbehandlede og 140 placebobehandlede voksne patienter deltog i et placebo-

kontrolleret langtidsstudie for at belyse langtidstolerabilitet. Bivirkninger ved

langtidsbehandling forekom hos 28 % af de reboxetinbehandlede patienter og 23 % af de

placebobehandlede patienter, og førte til seponering af behandling i hhv. 4 % og 1 % af

tilfældene. Der var samme risiko for udvikling af individuelle hændelser med reboxetin og

placebo. I langtidsstudierne forekom ingen individuelle hændelser, som ikke også var set

ved korttidsbehandling.

I kontrollerede korttidsstudier hos patienter med depression, blev der ikke observeret

nogen klinisk signifikant forskel mellem kønnene på frekvensen af behandlingsrelaterede

symptomer, med undtagelse af de urologiske (som f.eks. fornemmelse af ufuldstændig

blæretømning, dysuri og vandladningsfrekvens), som blev rapporteret med en højere

procent hos de mandlige reboxetinbehandlede patienter (31,4 % [143/456]) end hos de

kvindelige reboxetinbehandlede patienter (7,0 % [59/847]). I modsætning hertil var

frekvensen af de urologiske hændelser den samme blandt placebobehandlede mænd (5,0 %

[15/302]) og kvinder (8,4 % [37/440]).

Blandt ældre var frekvensen af samtlige bivirkninger, såvel som af individuelle hændelser,

ikke højere end nævnt ovenfor.

I kliniske studier før markedsføring, er der set symptomer ved seponering hos ca. 5 % af

patienterne, der blev behandlet med reboxetin og hos ca. 4% af patienterne, der blev

behandlet med placebo. Efter markedsføring har der været enkelte spontane rapporter om

57227_spc.doc

Side 6 af 10

bivirkninger ved seponering, herunder hovedpine, svimmelhed, nervøsitet og kvalme. Der

har dog ikke været noget ensartet mønster i disse tilfælde.

I de korttidsstudier af depression hvor hjertefrekvensen blev vurderet med EKG, blev

reboxetin forbundet med en gennemsnitlig øgning af hjertefrekvensen på 6-12 slag/min,

sammenlignet med placebo.

I alle kontrollerede korttidsstudier af depression var den gennemsnitlige pulsændring (i

slag/min) for reboxetinbehandlede patienter 3,0, 6,4 og 2,9 i hhv. stående, siddende og

liggende stilling, sammenlignet med 0,0 og – 0,5 for placebobehandlede patienter i

tilsvarende stillinger. I de samme studier ophørte 0,8 % af de reboxetinbehandlede

patienter med lægemidlet på grund af takykardi sammenlignet med 0,1 % af de

placebobehandlede patienter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

De akutte toksicitetsstudier på dyr tyder på en meget lav toksicitet med en bred

sikkerhedsmargen med hensyn til farmakologisk aktive doser. Kliniske tegn og dødsårsag

er relateret til CNS-stimulation (hovedsageligt krampesymptomer).

I de kliniske studier blev der i få tilfælde indgivet højere doser til patienter end anbefalet

(12 - 20 mg/dag) i en periode på nogle få dage til nogle uger: Bivirkningerne omfatter

postural hypotension, angst og hypertension. Ældre kan være særligt følsomme over for

overdosering.

I de kliniske forsøg før markedsføring var der 5 tilfælde af overdosering med reboxetin

alene eller i kombination med andre farmakologiske midler. Mængden af indtaget

reboxetin som eneste middel var 52 mg for én patient og 20 mg i kombination med andre

midler for en anden patient. De resterende 3 patienter indtog en ukendt mængde reboxetin.

Alle 5 patienter kom sig fuldstændigt. Der er ingen rapporter om unormalt EKG, koma

eller krampeanfald efter overdosering med reboxetin alene.

Efter markedsføring har der været få rapporter om overdosering hos patienter, der har taget

reboxetin alene. Ingen af disse har været fatale. Overdosering uden fatal udgang er

rapporteret for patienter, der har taget op til 240 mg reboxetin. En fatal overdosering er

blevet rapporteret for en patient, der indtog reboxetin sammen med amitriptylin (ukendt

dosis).

I tilfælde af overdosering anbefales monitorering af hjertefunktion og vitale parametre.

Generel symptomatisk understøttende og/eller emetisk behandling kan være nødvendig.

57227_spc.doc

Side 7 af 10

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: N 06 AX 18. Andre antidepressiva.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Reboxetin er en meget selektiv og potent hæmmer af noradrenalinreuptake. Det har kun en

svag virkning på 5-HT-reuptake og påvirker ikke optagelsen af dopamin.

Hæmning af noradrenalinreuptake og den heraf følgende stigning i noradrenalinmængde i

synapsespalterummet samt modifikation af noradrenerg transmission er blandt de mest

relevante virkningsmekanismer for kendte antidepressiva.

In vitro forsøg har vist, at reboxetin ikke har signifikant affinitet til adrenerge receptorer

, β) og muscarinreceptorer. For andre antidepressiva er antagonisme til disse

receptorer beskrevet som værende forbundet med kardiovaskulære, anticholinerge og

sedative bivirkninger.

Reboxetin har ingen in vitro bindingsaffinitet til hverken

- eller

-adrenerge receptorer,

men en funktionel interferens med

-adrenerge receptorer in vivo ved høje doser kan ikke

udelukkes.

I en post hoc stratificeret analyse af data fra 11 placebo-kontrollerede studier med 2400

patienter ses ingen statistisk forskel i respons-rate på primær endepunkt (Hamilton

Depressionsskala 21 (HAM-D)) for reboxetin vs placebo hos patienter med mild til

moderat alvorlig depression. Der ses tydelig virkning hos patienter med alvorlig til meget

alvorlig depression. På baggrund af disse studier er data begrænsede for anvendelse af

reboxetin til patienter med mild til moderat depression.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Maksimumniveauer på ca. 130 ng/ml ses indenfor 2 timer efter oral indgift af en enkelt

4 mg dosis reboxetin til raske frivillige, forsøgspersoner. Data tyder på, at den absolutte

biotilgængelighed er mindst 60 %.

Reboxetinplasmaniveauet falder monoeksponentielt med en halveringstid på ca. 13 timer.

Steadystate betingelser ses indenfor 5 dage. Der ses lineær farmakokinetik ved orale

enkeltdoser i det klinisk anbefalede dosisinterval.

Lægemidlet synes at være fordelt i legemets vandfase. Reboxetins plasmaproteinbinding er

hos unge 97 % og hos ældre 92 % (med mærkbart højere affinitet til

acid glycoprotein

end til albumin) uden signifikant koncentrationsafhængighed af lægemidlet.

Reboxetin metaboliseres in vitro primært via cytokrom P450 3A (CYP3A4). In vitro-

forsøg har vist, at reboxetin ikke hæmmer aktiviteten af følgende isoenzymer af cytokrom

P450: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 og CYP2E1. Reboxetin hæmmer både CYP2D6 og

CYP3A4 med lav bindingsaffinitet, men har ikke vist nogen effekt på in vivo-clearance af

lægemidler, der metaboliseres via disse enzymer. Reboxetin skal ordineres med

forsigtighed, hvis der samtidig ordineres en potent CYP3A4-hæmmer.

57227_spc.doc

Side 8 af 10

Mængden af udskilt radioaktivitet i urinen udgør 78 % af en mærket dosis. Selv om der

overvejende er uomdannet lægemiddelstof i den systemiske cirkulation (70 % af total

radioaktivitet, som AUC), udskilles kun 10 % af dosis som uomdannet lægemiddelstof i

urinen. Dette tyder på, at biotransformation styrer den overordnede elimination af

reboxetin, og at udskillelse af metabolitter begrænses af deres dannelse. De primære

metaboliseringsveje, der er identificeret, er 2-O-dealkylering, hydroxylering af

ethoxyphenoxyringen, og oxidering af morfolin-ringen, efterfulgt af partiel eller

fuldstændig glucuro- eller sulfokonjugation.

Lægemidlet findes som en racemisk blanding (begge enantiomere er aktive i

forsøgsmodeller): Der er ikke set chiral inversion eller omvendt farmakokinetisk

interferens mellem enantiomererne. Plasmaniveauet for den mere potente SS-enantiomer er

ca. 2 gange lavere og urinudskillelsen 2 gange højere end værdierne for den anden

enantiomer. Der er ikke set signifikante forskelle i de terminale halveringstider for de 2

enantiomere.

Hos patienter med nyreinsufficiens og leverinsufficiens ses en næsten fordobling af den

systemiske eksponering og af halveringstiderne. En tilsvarende eller noget større forøgelse

(3 gange) af den systemiske eksponering forekommer også hos ældre patienter

sammenlignet med unge raske frivillige forsøgspersoner.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Reboxetin inducerer ikke genmutationer i bakterielle eller mammale celler in vitro, men

inducerer kromosomaberrationer i humane lymfocytter in vitro. Reboxetin forårsager ikke

DNA-beskadigelse i gærceller eller i rottehepatocytter in vitro. Reboxetin forårsager ikke

kromosombeskadigelse i en in vivo micronucleustest med mus, og øger ikke forekomsten

af tumorer i carcinogenicitetsforsøg på mus eller rotter.

Hæmosiderose er kun set i toksicitetsstudier med rotter.

Dyreforsøg har ikke vist nogen teratogen effekt eller anden effekt af lægemidlet på

reproduktionsevne. I fertilitetsforsøg med rotter ændrede reboxetin i orale doser på op til

90 mg/kg/dag hverken parringsmønstre, fertilitet eller den generelle reproduktionsevne.

Doser, som forårsagede plasmakoncentrationer inden for det terapeutiske område for

mennesker, inducerede en hæmning i vækst og udvikling samt langtidsadfærdsmæssige

ændringer hos rotteafkom.

Reboxetin udskilles i modermælken hos rotter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Cellulose, mikrokrystallinsk. Calciumhydrogenphosphat dihydrat. Crospovidon. Silica,

kolloid. Magnesiumstearat.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

57227_spc.doc

Side 9 af 10

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25ºC.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

57227

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

29. februar 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

5. december 2016

57227_spc.doc

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information