Edesia 75+30 mikrogram overtrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-10-2017

Aktiv bestanddel:
Ethinylestradiol, GESTODEN
Tilgængelig fra:
Gedeon Richter Plc.
ATC-kode:
G03AA10
INN (International Name):
Ethinyl Estradiol, STESTED
Dosering:
75+30 mikrogram
Lægemiddelform:
overtrukne tabletter
Autorisationsnummer:
47611
Autorisation dato:
2012-04-03

Læs hele dokumentet

3. oktober 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Edesia, overtrukne tabletter

1.

D.SP.NR.

27501

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Edesia

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

75 mikrogram/20 mikrogram

Hver overtrukket tablet indeholder 75 mikrogram gestoden og 20 mikrogram

ethinylestradiol.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

En overtrukket tablet indeholder 37,165 mg lactosemonohydrat og 19,66 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

75 mikrogram/30 mikrogram

Hver overtrukket tablet indeholder 75 mikrogram gestoden og 30 mikrogram

ethinylestradiol.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

En overtrukket tablet indeholder 37,155 mg lactosemonohydrat og 19,66 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Overtrukne tabletter

75 mikrogram/20 mikrogram

Lysegule, runde, bikonvekse overtrukne tabletter med diameter på 5,1 - 6,1 mm og uden

præg.

75 mikrogram/30 mikrogram

Gule, runde, bikonvekse overtrukne tabletter med diameter på 5,1 - 6,1 mm og uden præg.

47611_spc.docx

Side 1 af 20

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Svangerskabsforebyggelse.

I forbindelse med beslutningen om at ordinere Edesia skal der tages hensyn til den enkelte

kvindes aktuelle risikofaktorer, især risikofaktorer for venøs tromboemboli (VTE), samt til,

hvordan risikoen for VTE med Edesia er sammenlignet med andre hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen (se pkt. 4.3 og 4.4).

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Påbegynd eller fortsæt ikke med Edesia, hvis graviditet er kendt eller mistænkt.

Dosering

Sådan indtages Edesia

Til patienter som anvender en pakning med 21 aktive tabletter:

Tabletterne 1-21 indeholder aktive indholdsstoffer (aktive tabletter).

Tabletterne skal tages i den rækkefølge, som er angivet på pakken hver dag på omtrent

samme tidspunkt. Der tages en aktiv tablet daglig i 21 på hinanden følgende dage efterfulgt

af en 7-dages tabletfri periode. Hver ny blisterpakning påbegyndes dagen efter den tabletfri

periode. I pausen vil der indtræde en blødning. Denne blødning starter sædvanligvis på 2.

eller 3. dagen efter indtagelse af den sidste tablet og er muligvis ikke ophørt, førend der

begyndes på næste pakke.

Sådan påbegyndes indtagelse af Edesia

Intet hormonelt præventionsmiddel anvendt i den foregående måned

Tabletindtagelsen skal påbegyndes på dag 1 i kvindens naturlige cyklus (dvs. på den første

dag kvinden har en menstruationsblødning). Det er tilladt at påbegynde indtagelsen på dag

2-5, men i første cyklus tilrådes det at benytte ikke hormonel prævention (f.eks. kondom

eller sæddræbende midler) samtidig i de første 7 dage af tabletindtagelsen.

Ved skift fra en anden p-pille af kombinationstypen

Kvinden bør begynde at tage Edesia dagen efter den sædvanlige tabletfrie eller

placebotablet periode med sin tidligere p-pille.

Ved skift fra et rent gestagen-præparat (minipiller, injektion, implantat, spiral)

Kvinden kan skifte fra minipiller på hvilken dag, det skal være (ved skift fra implantat eller

hormonspiral på den dag implantatet eller den gestagenindeholdende spiral fjernes; ved

skift fra injektion, når næste injektion skulle være givet). I alle disse tilfælde bør kvindes

tilrådes samtidigt at anvende en barrieremetode i de første 7 dage af tabletindtagelsen.

Efter abort i 1. trimester

Kvinden kan påbegynde tabletindtagelsen straks. Gør hun det, er det ikke nødvendigt at

tage yderligere svangerskabsforebyggende forholdsregler.

Efter fødsel eller abort i 2. trimester

For ammende kvinder – se pkt. 4.6.

47611_spc.docx

Side 2 af 20

Kvinder, der ikke ammer, bør tilrådes at begynde at tage Edesia på dag 21-28 efter fødsel

eller abort i 2. trimester. Kvinden bør også tilrådes at benytte anden prævention samtidig i

de første 7 dage af tabletindtagelsen. Har hun imidlertid allerede haft samleje, bør

graviditet udelukkes, før hun påbegynder tabletindtagelsen, eller hun skal afvente sin første

menstruation.

Håndtering af glemte tabletter

Den svangerskabsforebyggende virkning kan være reduceret, hvis man glemmer tabletter,

og specielt hvis de glemte tabletter forlænger det tabletfri interval.

Hvis der er gået mindre end 12 timer, fra kvinden skulle have taget en tablet, skal tabletten

tages, så snart hun husker det, og de næste tabletter skal tages på det sædvanlige

tidspunkt.

Hvis der er gået mere end 12 timer, fra kvinden skulle have taget en tablet, kan den

svangerskabsforebyggende virkning være nedsat.

Kvinden bør tage den sidst glemte tablet, så snart hun husker det, selv hvis dette betyder, at

hun skal tage to tabletter på samme dag. Hun skal derefter fortsætte med at tage tabletterne

på det sædvanlige tidspunkt. Endvidere skal der også anvendes anden prævention i de

følgende syv dage.

Hvis der er færre end 7 dage tilbage i den aktuelle pakke, skal der fortsættes med den næste

pakke, så snart den aktuelle pakke er færdig; der skal ikke holdes nogen pause mellem

pakkerne. Dette forhindrer en forlænget tabletfri pause, hvilket forøger risikoen for

ægløsning i utide. Det er ikke sandsynligt, at den menstruationslignende blødning vil

indtræde, før slutningen af den anden pakke, men kvinden kan risikere pletblødning og

gennembrudsblødning på dage, hvor hun tager tabletter.

Hvis der ikke indtræder blødning efter afslutning af den anden pakke, skal muligheden for

graviditet udelukkes, før kvinden fortsætter med at tage tabletter fra den næste pakke.

Forholdsregler i tilfælde af opkastning og/eller diarre

Hvis man har opkastninger eller diarre inden for 3-4 timer efter tabletindtagelse, er der

muligvis ikke sket en fuldstændig absorption af p-pillerne. Derfor gælder forholdsreglerne

angående glemte tabletter som beskrevet i afsnittet "Håndtering af glemte tabletter".

Kvinden skal tage de(n) aktive ekstra tablet(ter) fra en anden pakke.

I tilfælde af længerevarende eller alvorlige gastrointestinale symptomer bør kvinden

tilrådes at bruge anden prævention og/eller kontakte lægen.

Sådan fremskyndes eller udskydes menstruationen

For at udskyde menstruationen bør kvinden fortsætte med en anden pakke Edesia uden at

holde den tabletfrie periode. Udskydelse af pauseblødning kan fortsætte så længe som

ønsket indtil slutningen af den anden pakke. Under udskydelse af menstruationen kan

kvinden opleve gennembrudsblødning eller pletblødning. Regelmæssig indtagelse af

Edesia genoptages så efter den normale tabletfrie periode på 7 dage.

For at fremskynde menstruationen til en anden ugedag end den kvinden er vant til med den

nuværende tabletindtagelse, kan hun rådes til at forkorte placebotabletperioden med så mange

dage, som ønskes. Jo kortere placebotabletperioden er, jo større er risikoen for, at hun ikke får

47611_spc.docx

Side 3 af 20

sin menstruation og vil få gennembrudsblødning og pletblødning ved indtagelse af den næste

pakke (som det også er tilfældet ved udskydelse af menstruationen).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af p-piller af kombinationstypen er fastslået for kvinder i den

reproduktive alder. Der er ingen relevante indikationer for brug af Edesia før menarche.

Ældre

P-piller af kombinationstypen er ikke indiceret til kvinder, der har passeret

overgangsalderen.

5.3

Kontraindikationer

P-piller af kombinationstypen bør ikke anvendes under følgende forhold. Hvis

nedenstående forhold skulle opstå for første gang under p-pillebrug, skal brugen af p-piller

afbrydes straks:

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Tilstedeværelse af eller risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Venøs tromboemboli – nuværende VTE (behandlet med antikoagulans) eller

tidligere (f.eks. dyb venetrombose [DVT] eller lungeemboli [PE])

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for venøs tromboemboli, f.eks.

APC-resistens (herunder faktor V Leiden), antitrombin-III-mangel, protein

C-mangel, protein S-mangel

Større operation med langvarig immobilisering (se pkt. 4.4)

En høj risiko for venøs tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere risikofaktorer

(se pkt. 4.4)

Tilstedeværelse af eller risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Arteriel tromboemboli – nuværende arteriel tromboemboli, tidligere arteriel

tromboemboli (f.eks. myokardieinfarkt) eller prodromalsymptomer (f.eks. angina

pectoris)

Cerebrovaskulær sygdom – nuværende apopleksi, tidligere apopleksi eller

prodromalsymptomer (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, TIA)

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for arteriel tromboemboli, f.eks.

hyperhomocysteinæmi og antifosfolipid-antistoffer (anticardiolipin-antistoffer,

lupusantikoagulans).

Migræne med fokale neurologiske symptomer i anamnesen.

En høj risiko for arteriel tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere risikofaktorer

(se pkt. 4.4) eller pga. tilstedeværelse af én alvorlig risikofaktor såsom:

diabetes mellitus med vaskulære symptomer

svær hypertension

svær dyslipoproteinæmi

Nuværende eller tidligere pankreatitis forbundet med svær hypertriglyceridæmi.

Nuværende eller tidligere svær leversygdom, sålænge at leverfunktionsværdierne ikke er

normaliseret.

Kendte eller mistænkte maligne tilstande, der er påvirket af kønshormonerne f.eks. i

genitalia eller mammae.

Tilstedeværelse af levertumorer (benigne eller maligne) eller disse i anamnesen.

Udiagnosticeret vaginalblødning.

47611_spc.docx

Side 4 af 20

Edesia er kontraindiceret ved samtidig behandling med lægemidler, der indeholder

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir (se pkt. 4.4 og pkt. 4.5).

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Lægeundersøgelse/konsultation

En komplet anamnese (herunder familieanamnese) skal indhentes, og graviditet skal

udelukkes inden opstart eller genoptagelse af behandling med Edesia. Blodtrykket skal

måles og en fysisk undersøgelse skal foretages på baggrund af kontraindikationerne (se

pkt. 4.3) og advarslerne (se pkt. 4.4). Det er vigtigt at gøre kvinden opmærksom på

oplysningerne om venøs og arteriel trombose, herunder risikoen ved Edesia sammenlignet

med andre hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, symptomerne på VTE og

ATE, de kendte risikofaktorer, samt hvad der skal gøres, hvis der opstår mistanke om en

trombose.

Kvinden skal også informeres om at læse indlægssedlen omhyggeligt og at overholde den

vejledning, der gives deri. Undersøgelsernes hyppighed og art skal baseres på etablerede

retningslinjer i praksis og tilpasses den enkelte kvinde.

Kvinder skal oplyses om, at hormonelle præventionsmidler ikke beskytter mod hiv-

infektion (aids) og andre seksuelt overførte sygdomme.

Advarsler

Hvis nogle af nedenstående tilstande eller risikofaktorer er til stede, skal Edesias egnethed

drøftes med kvinden.

I tilfælde af forværring eller første forekomst af en hvilken som helst af disse tilstande eller

risikofaktorer skal kvinden informeres om at kontakte egen læge for at beslutte, om Edesia

bør seponeres.

Risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Anvendelse af et kombineret hormonelt præventionsmiddel øger risikoen for venøs

tromboemboli (VTE) sammenlignet med ingen anvendelse. Præparater, det indeholder

levonorgestrel, norgestimat eller norethisteron er forbundet med den laveste risiko

for VTE. Risikoniveauet for andre præparater som f.eks. Edesia kan være op til to

gange højere. Beslutningen om at anvende et andet præparat end et præparat med

den laveste risiko for VTE, bør kun træffes efter en samtale med kvinden, så det

sikres, at hun forstår risikoen for VTE med Edesia, hvordan hendes aktuelle

risikofaktorer påvirker denne risiko, og at hendes risiko for VTE er størst i det første

år, hvor produktet anvendes. Der er også nogen evidens for, at risikoen øges, når

behandling med et kombineret hormonelt præventionsmiddel genstartes efter en

pause på 4 uger eller mere.

Blandt kvinder, der ikke tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel og som ikke er

gravide, vil ca. 2 ud af 10.000 udvikle en VTE i løbet af en periode på ét år. Risikoen kan

imidlertid være meget højere hos den enkelte kvinde, afhængigt af hendes underliggende

risikofaktorer (se nedenfor).

47611_spc.docx

Side 5 af 20

Det vurderes

at ud af 10.000 kvinder, der tager et kombineret hormonelt

præventionsmiddel, der indeholder gestoden, vil mellem 9 og 12 kvinder udvikle en VTE i

løbet af ét år. Dette kan sammenlignes med ca. 6

blandt kvinder, der tager et kombineret

hormonelt præventionsmiddel, der indeholder levonorgestrel.

I begge tilfælde er antallet af VTE’er pr. år mindre end det forventede antal under

graviditet eller i postpartum-perioden.

VTE kan være dødelig i 1-2 % af tilfældene.

Antal VTE-hændelser pr. 10.000 kvinder i løbet af ét år

Trombose i andre blodkar er set ekstremt sjældent hos brugere af et kombineret hormonelt

præventionsmiddel, f.eks. i hepatiske, mesenteriske, renale, cerebrale eller retinale vener

og arterier.

Risikofaktorer for VTE

Risikoen for venøse tromboemboliske komplikationer hos kvinder, der bruger hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, kan stige væsentligt, hvis kvinden har yderligere

risikofaktorer, især hvis der er flere risikofaktorer (se tabel).

Edesia er kontraindiceret, hvis en kvinde har flere risikofaktorer, som giver hende en høj

risiko for venetrombose (se pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én risikofaktor, er det

muligt, at stigningen i risiko er højere end summen af de individuelle faktorer – i dette

tilfælde skal hendes samlede risiko for VTE tages i betragtning. Et kombineret hormonelt

Disse forekomster blev vurderet fra de samlede epidemiologiske studiedata med anvendelse af relative risici for de forskellige præparater sammenlignet med hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, der indeholder levonorgestrel

Middelværdi 5-7 pr. 10.000 kvindeår baseret på en relativ risiko for hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, der indeholder levonorgestrel,

versus ingen anvendelse på ca. 2,3-3,6

47611_spc.docx

Side 6 af 20

Antal VTEhændelser

Ingen brug af kombineret

hormonelt præventionsmiddel

(2 hændelser)

Kombineret hormonelt

præventionsmiddel, der indeholder

levonorgestrel

(57 hændelser)

Kombineret hormonelt præventionsmiddel,

der indeholder

gestoden

(912 hændelser)

præventionsmiddel bør ikke ordineres, hvis balancen mellem fordele og risici anses for at

være negativ (se pkt. 4.3).

Tabel: Risikofaktorer for VTE

Risikofaktor

Kommentar

Fedme (body mass index over

30 kg/m²)

Risikoen stiger væsentligt med øget BMI.

Især vigtigt at tage hensyn til, hvis der også er

andre risikofaktorer.

Langvarig immobilisering, større

operation, alle operationer i ben

eller bækken, neurokirurgi eller

større traume

Bemærk: Midlertidig

immobilisering herunder flyrejse

>4 timer kan også udgøre en

risikofaktor for VTE, især hos

kvinder med andre risikofaktorer

I disse situationer tilrådes det at seponere p-pillen

(i tilfælde med elektiv kirurgi mindst fire uger før)

og ikke genoptage anvendelsen før to uger efter

fuldstændig remobilisering. Der bør anvendes en

anden præventionsmetode for at undgå uønsket

graviditet.

Antitrombotisk behandling skal overvejes, hvis

Edesia ikke er blevet seponeret på forhånd.

Positiv familieanamnese (venøs

tromboemboli hos en søskende

eller en forælder, især i en relativt

ung alder, f.eks. før 50 år)

Hvis der er formodning om en arvelig disposition,

bør kvinden henvises til en specialist med henblik

på rådgivning, inden der træffes beslutning om

anvendelse af et kombineret hormonelt

præventionsmiddel.

Andre helbredstilstande forbundet

med VTE

Cancer, systemisk lupus erythematosus,

hæmolytisk-uræmisk syndrom, kronisk

inflammatorisk tarmsygdom (Crohns sygdom eller

ulcerativ colitis) og seglcelleanæmi.

Stigende alder

Især over 35 år.

Der er ingen konsensus om den mulige rolle af varikøse vener og superfiel trombophlebitis

på forekomsten eller progressionen af venetrombose.

Den øgede risiko for tromboemboli i forbindelse med graviditet og især i puerperiet på 6

uger skal tages i betragtning (se pkt. 4.6 for oplysninger om "Graviditet og amning").

Symptomer på VTE (dyb venetrombose og lungeemboli)

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og

fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på dyb venetrombose (DVT) kan omfatte:

unilateral hævelse af benet og/eller foden eller langs en vene i benet;

smerte eller ømhed i benet, som muligvis kun mærkes, når personen står eller går,

øget varme i det pågældende ben; rød eller misfarvet hud på benet.

Symptomer på lungeemboli (PE) kan omfatte:

pludseligt opstået uforklaret åndenød eller hurtig vejrtrækning;

pludseligt opstået hoste, som kan være forbundet med hæmoptyse;

47611_spc.docx

Side 7 af 20

stærk smerte i brystet;

svær ørhed eller svimmelhed;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

Nogle af disse symptomer (f.eks. "åndenød", "hoste") er uspecifikke og kan misfortolkes

som mere almindelige eller mindre alvorlige hændelser (f.eks. luftvejsinfektioner).

Andre tegn på vaskulær okklusion kan omfatte: pludseligt opstået smerte, hævelse og

blålig misfarvning af en ekstremitet.

Hvis okklusionen forekommer i øjnene, kan symptomerne gå fra smertefri

synsforstyrrelser til senere synstab. Synstab kan nogle gange forekomme næsten

øjeblikkeligt.

Risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Epidemiologiske studier har forbundet anvendelse af hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen med en øget risiko for arteriel tromboemboli (myokardieinfarkt) eller

med cerebrovaskulær hændelse (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, apopleksi). Arterielle

tromboemboliske hændelser kan være dødelige.

Risikofaktorer for ATE

Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikationer eller cerebrovaskulær hændelse

hos kvinder, der bruger hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, stiger hos kvinder

med risikofaktorer (se tabel). Edesia er kontraindiceret, hvis en kvinde har én alvorlig eller

flere risikofaktorer for ATE, som giver hende en høj risiko for arteriel trombose (se

pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én risikofaktor, er det muligt, at stigningen i risiko

er højere end summen af de individuelle faktorer – i dette tilfælde skal hendes samlede

risiko tages i betragtning. Et kombineret hormonelt præventionsmiddel bør ikke ordineres,

hvis balancen mellem fordele og risici anses for at være negativ (se pkt. 4.3).

Tabel: Risikofaktorer for ATE

Risikofaktor

Kommentar

Stigende alder

Især over 35 år.

Rygning

Kvinden skal rådes til ikke at ryge, hvis hun ønsker at

bruge et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Kvinder over 35 år, der fortsætter med at ryge, skal stærkt

tilrådes at bruge en anden præventionsmetode.

Hypertension

Fedme (body mass index

over 30 kg/m

Risikoen stiger væsentligt med stigningen i BMI.

Især vigtigt hos kvinder med yderligere risikofaktorer.

Positiv familieanamnese

(arteriel tromboemboli

hos en søskende eller en

forælder, især i en relativt

ung alder, f.eks. under 50

år)

Hvis der er formodning om en arvelig disposition, bør

kvinden henvises til en specialist med henblik på

rådgivning, inden der træffes beslutning om anvendelse af

et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Migræne

En øget anfaldsfrekvens eller sværere migræneanfald (som

kan være prodromalsymptomer for en cerebrovaskulær

hændelse) under anvendelse af hormonelle kontraceptiva

af kombinationstypen kan være en grund til øjeblikkelig

seponering

Andre helbredstilstande

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinæmi,

47611_spc.docx

Side 8 af 20

associeret med uønskede

vaskulære hændelser

hjerteklapsygdom og atrieflimren, dyslipoproteinæmi og

systemisk lupus erythematosus.

Symptomer på ATE

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og

fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på en cerebrovaskulær hændelse kan omfatte:

pludseligt opstået følelsesløshed eller muskelsvaghed i ansigtet, armen eller benet,

især på den ene side af kroppen;

pludseligt opstået gangbesvær, svimmelhed, tab af balance eller koordination;

pludseligt opstået forvirring, tale- og forståelsesbesvær;

pludseligt opstået synsbesvær på et eller begge øjne

pludseligt opstået svær eller langvarig hovedpine uden kendt årsag;

bevidsthedstab eller besvimelse med eller uden krampeanfald.

Forbigående symptomer indikerer, at hændelsen er et transitorisk iskæmisk attak (TIA).

Symptomer på myokardieinfarkt (MI) kan omfatte:

smerte, ubehag, tryk, tyngdefornemmelse, en knugende fornemmelse eller oppustethed

i brystet, armen eller under brystbenet;

ubehag, der stråler ud til ryggen, kæben, halsen, armen, maven;

mæthedsfølelse, fordøjelsesbesvær eller kvælningsfornemmelse;

sveden, kvalme, opkastning eller svimmelhed;

ekstrem svækkelse, angst eller åndenød;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

Biokemiske faktorer, som indikerer arvelig eller tilegnet disposition for venøs eller arteriel

trombose, omfatter aktivt protein C (APC) resistens, hyperhomocysteinæmi, antitrombin

III mangel, protein C mangel, protein S mangel, antiphospholipide antistoffer

(anticardiolipine antistoffer, lupus antikoagulant).

Ved opvejning af fordele/ulemper bør lægen tage i betragtning, at adækvat behandling af

en given tilstand kan nedsætte den risiko, som er forbundet med trombose, og at risikoen

for udvikling af trombose under graviditet er højere end ved lavdosis-p-pille (<50

mikrogram ethinylestradiol).

Tumorer

Cervical cancer

Den vigtigste risikofaktor for cervical cancer er vedvarende infektion med Human

papillomavirus (HPV). I nogle epidemiologiske studier er der rapporteret en øget risiko for

cervikal cancer hos langtidsbrugere af p-piller, men der er stadig kontrovers om, i hvilken

udstrækning dette fund kan skyldes andre årsager, f.eks. cervical-screening og

seksualadfærd, herunder anvendelse af barrieremetoder.

Brystcancer

En metaanalyse af 54 epidemiologiske undersøgelser viser, at der er en let forøget relativ

risiko (RR = 1,24) for diagnosticering af brystcancer hos kvinder, der aktuelt tager

kombinations p-piller. Den forhøjede risiko forsvinder gradvist i løbet af 10 år efter endt

brug af denne type p-piller. Eftersom brystcancer er en sjælden tilstand hos kvinder under

40 år, er stigningen i antallet af diagnosticerede brystcancertilfælde hos nuværende og

tidligere p-pillebrugere lille i forhold til risikoen for brystcancer i hele deres levetid. Det

47611_spc.docx

Side 9 af 20

observerede mønster på en øget risiko kan skyldes en tidligere diagnosticering af

brystcancer hos p-pillebrugerne, de biologiske virkninger af p-piller eller en kombination

af begge. De diagnosticerede tilfælde af brystcancer hos p-pillebrugere har en tendens til at

være mindre fremskredne klinisk end de diagnosticerede tilfælde af brystcancer hos ikke-

brugere.

Ved brug af p-piller af kombinationstypen med et højere indhold (50 mikrogram

ethinylestradiol) nedsættes risikoen for endometrie- og ovariecancer. Om det også gælder

for kombinations p-piller med lavere indhold er endnu ikke bekræftet.

Hepatisk neoplasi/leversygdom

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om benigne levertumorer, og endnu sjældnere maligne

levertumorer hos p-pillebrugere. I isolerede tilfælde har disse tumorer medført livstruende,

intra-abdominale hæmoragier. En levertumor bør tages i betragtning ved den differentielle

diagnosticering, når der optræder stærke smerter i det øvre abdomen, ved leverforstørrelse

eller ved tegn på intraabdominal hæmoragi hos kvinder, som tager p-piller.

Akutte eller kroniske forstyrrelser i leverfunktionen kan nødvendiggøre ophør med brug af

p-piller af kombinationstypen, indtil leverfunktionen igen er normal.

Migræne/hovedpine

Kvinder med migræne (specielt migræne med aura), som bruger p-piller af

kombinationstypen, kan have større risiko for at få slagtilfælde.

Immunsystemet

Angioødem

Eksogent østrogen kan inducere eller forværre symptomer på angioødem hos kvinder med

medfødt angioødem.

Andre forhold

Kvinder med personlig eller familiær anamnese med hypertriglyceridæmi kan have øget

risiko for pankreatitis ved brug af ppiller.

Selvom der er rapporteret mindre stigninger i blodtrykket hos mange kvinder, som tager

kombinations p-piller, er klinisk relevante blodtryksstigninger sjældne. Hvis vedvarende

klinisk hypertension udvikles under p-pillebrug, bør p-pilleindtagelsen afbrydes og

hypertensionen behandles. Hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan p-pilleindtagelsen

genoptages, når normotensive værdier er opnået med antihypertensiv terapi.

Det er blevet rapporteret at følgende tilstande kan opstå eller blive forværret under både

graviditet og p-pillebrug, men beviset for en forbindelse er inkonklusiv: Gulsot og/eller

pruritus i forbindelse med kolestase; dannelse af galdesten; porfyri; systemisk lupus

erythematosus; hæmolytisk uræmisk syndrom; Sydenhams chorea; herpes gestationis;

høretab på grund af otosklerose.

Akutte eller kroniske forstyrrelser i leverfunktionen kan nødvendiggøre seponering af

kombinations p-piller, indtil leverfunktionsværdierne er normaliseret. Tilbagevendende

forekomst af kolestatisk gulsot, som indtrådte først under graviditet eller tidligere brug af

kønshormoner, nødvendiggør seponering af denne type p-piller.

47611_spc.docx

Side 10 af 20

Der er indberetninger om leverbeskadigelse ved brug af p-piller af kombinationstypen.

Tidlig identifikation af lægemiddelrelateret leverbeskadigelse kan nedsætte sværheden af

levertoksiciteten, når lægemidlet seponeres. Hvis leverbeskadigelse diagnosticeres, skal

patienten ophøre med at bruge oral antikonception, bruge en ikke-hormonel form for

antikonception og opsøge sin læge.

Selv om kombinations p-piller kan påvirke perifer insulinresistens og glucosetolerans, er

der ingen evidens for behov for at ændre det terapeutiske regime ved diabetes under brug

af denne type p-piller i lavere doser (< 50 mikrogram ethinylestradiol). Imidlertid bør

diabetespatienter overvåges nøje, især i den første tid, hvor de tager kombinations p-piller.

Crohns sygdom og colitis ulcerosa er blevet associeret med brug af p-piller af

kombinationstypen.

Chloasma kan optræde, specielt hos kvinder med chloasma gravidarum i anamnesen.

Kvinder med tendens til chloasma bør undgå udsættelse for sollys eller ultraviolet stråling,

mens de tager p-piller.

Patienter i behandling med Edesia bør ikke samtidigt anvende produkter, der indeholder

Hypericum perforatum (prikbladet perikon), da der er risiko for, at dette reducerer

plasmakoncentrationerne med nedsat klinisk effekt af Edesia til følge (se pkt. 4.5).

Nedsat virkning

P-pillernes virkning kan være nedsat f.eks. i tilfælde af glemte tabletter, gastrointestinale

lidelser (se pkt. 4.2) eller samtidig indtagelse af anden medicin (se pkt. 4.5).

Reduceret cykluskontrol

Ved alle kombinations p-piller kan der optræde uregelmæssige blødninger (pletblødning og

gennembrudsblødning), især i de første måneder. Derfor er det kun relevant at evaluere

forekomsten af uregelmæssig blødning efter en tilpasningsperiode på ca. 3 cykler.

Hvis de uregelmæssige blødninger optræder efter hidtil regelmæssige cyklusser, bør man

tage højde for ikke-hormonelle årsager og egnede diagnostiske foranstaltninger er indiceret

for at udelukke maligne forekomster eller graviditet. Det kan omfatte curettage.

Hvis non-hormonelle årsager er udelukket, kan det overvejes at anbefale p-piller med et

højere hormonindhold.

Hos nogle kvinder kan ophørsblødningen udeblive i denne tabletfri periode. Hvis kvinden

har taget ppillerne i henhold til instruktionerne beskrevet i pkt. 4.2, er hun sandsynligvis

ikke gravid. Men hvis ppillerne ikke er blevet taget i henhold til instruktionerne forud for

den første udeblevne pauseblødning, eller hvis to pauseblødninger udebliver, skal

graviditet udelukkes, før kvinden må fortsætte med at tage kombinations ppiller.

Forhøjet ALAT

I kliniske studier med kombinationsregimet mod hepatitis C-virus, bestående af

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir med/uden ribavirin, var ALAT-stigninger til

over 5 gange den øvre normalgrænse (ULN) betydeligt hyppigere hos de kvinder, der

brugte ethinylestradiolholdige lægemidler, såsom hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen (CHC) (se pkt. 4.3 og 4.5).

47611_spc.docx

Side 11 af 20

Dette lægemiddel indeholder 37,165 mg hhv. 37,155 mg lactosemonohydrat per tablet. Bør

ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form for heriditær

lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

Dette lægemiddel indeholder 19,66 mg saccharose per tablet. Patienter med sjældne

arvelige problemer med fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption eller sucrase-

isomaltase-insufficiens bør ikke indtage dette lægemiddel.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Bemærk:

Ved samtidig administration af anden medicin bør produktinformationen for denne

gennemlæses med henblik på at identificere potentielle interaktioner.

Farmakodynamiske interaktioner

Anvendelse sammen med lægemidler, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og

dasabuvir, med eller uden ribavirin, kan øge risikoen for ALAT-forhøjelser (se pkt. 4.3 og

4.4). Derfor skal Edesia-brugere skifte til alternative kontraceptionsmetoder (f.eks.

kontraception kun med gestagen eller ikke-hormonelle metoder), før de påbegynder

behandling med denne kombination af lægemidler. Behandling med Edesia kan genstartes

2 uger efter behandlingen med denne kombination af lægemidler er afsluttet.

Farmakokinetiske interaktioner

Virkning af andre lægemidler på Edesia

Der kan opstå interaktioner med lægemidler, der inducerer mikrosomale enzymer, hvilket

kan resultere i øget clearance af kønshormoner og derved medføre gennembrudsblødning

og/eller kontraceptivt svigt.

Forholdsregler

Enzym-induktion kan allerede ses efter nogle få dages behandling. Maksimal enzym-

induktion ses normalt inden for få uger. Efter ophør med behandling med lægemidlet kan

enzym-induktion vare ved i omkring 4 uger.

Korttidsbehandling

Kvinder, der bliver behandlet med enzym-inducerende lægemidler, bør midlertidigt

anvende en barrieremetode eller anden form for prævention ud over kombinations-p-pillen.

Barrieremetoden skal anvendes så længe det samtidigt indgivne lægemiddel anvendes og i

28 dage efter seponering. Hvis behandlingen med lægemidlet forsætter efter kvinden har

afsluttet en p-pillepakke, skal hun fortsætte med den næste p-pillepakke lige efter den

forrige pakke uden den sædvanlige tabletfri periode.

Langtidsbehandling

Hos kvinder, der er i langtidsbehandling med enzym-inducerende aktive stoffer, anbefales

et andet sikkert, ikke-hormonelt præventionsmiddel.

Følgende interaktioner er beskrevet i litteraturen.

Stoffer, der øger clearance af kombinations-p-piller (reduceret effekt af p-piller ved

enzym-induktion) f.eks. barbiturater, bosetan, carbamazepin, phenytoin, primodon,

rifampicin og hiv-medicinen ritonavir, nevirapin og efavirenz, og muligvis også felbamat,

47611_spc.docx

Side 12 af 20

grisofulvin, oxcarbazepin, topiramat samt produkter, der indeholder naturmedicinen

perikon (Hypericum perforatum).

Lægemidler med forskellig virkning på clearance af kombinations-p-piller

Når lægemidlerne administreres sammen med kombinations-p-piller, kan mange

kombinationer af hiv-proteasehæmmere og non-nukleoside reverse transkriptasehæmmere,

herunder kombinationer med hcv-hæmmere, øge eller reducere koncentrationerne af

østrogen eller gestagener i plasma. Nettoeffekten af disse ændringer kan være klinisk

relevant i nogle tilfælde.

Derfor skal produktresuméet for samtidig indgivet hiv/hcv-medicin konsulteres for at

identificere potentielle interaktioner og relaterede anbefalinger. I tvivlstilfælde skal

kvinder, der får behandling med protease-hæmmere eller non-nucleoside reverse

transcriptasehæmmere, anvende yderligere barriereprævention.

Lægemidler der sænker clearance af kombinations-p-piller (enzymhæmmere):

Den kliniske relevans af potentielle interaktioner med enzymhæmmere er stadig ukendt.

Samtidig administration af kraftige eller moderate CYP3A4-hæmmere kan øge

plasmakoncentrationerne af østrogen, gestagen eller begge.

Etoricoxib-doser på 60-120 mg/dag er vist at øge plasmakoncentrationerne af

ethinylestradiol henholdsvis 1,4 til 1,6 gange, når de tages samtidigt med en kombinations

p-pille, der indeholder 0,035 mg ethinylestradiol.

Edesias indvirkning på andre lægemidler

Kombinations p-piller kan påvirke metabolismen af vise andre aktive stoffer. Plasma- og

vævskoncentrationerne kan derfor enten være forhøjede (f.eks. ciclosporin,) eller nedsatte

(f.eks. lamotrigin).

Kliniske data tyder på, at ethinylestradiol hæmmer clearance af CYP1A2-substrater,

hvilket medfører en svag (f.eks. theophyllin) eller moderat (f.eks. tizanidin) stigning i disse

stoffers plasmakoncentration.

Laboratorieprøver

Indtagelse af p-piller indeholdende steroider kan påvirke resultaterne af visse

laboratorieprøver, herunder biokemiske parametre for lever-, thyroidea-, binyre- og

nyrefunktion, plasmaniveauer af (transport)proteiner som f.eks. corticosteroid-bindende

globulin- og lipid-/lipoproteinfraktioner samt parametre for kulhydratmetabolisme

henholdsvis koagulation og fibrinolyse. Ændringerne forbliver i reglen inden for de

normale testværdier.

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Edesia er ikke indiceret under graviditet.

Hvis der forekommer graviditet under behandling med Edesia, bør behandlingen omgående

seponeres.

47611_spc.docx

Side 13 af 20

Der er ingen afgørende bevis på, at det østrogen og gestagen i p-piller af

kombinationstypen, skader fosteret, hvis befrugtning ved et uheld skulle ske under brugen

af p-piller af kombinationstypen.

Den øgede risiko for VTE i post partum-perioden skal tages i betragtning, når behandling

med Edesia genoptages (pkt. 4.2 og 4.4).

Amning

Bør ikke anvendes.

Amning kan påvirkes af p-piller, idet de kan nedsætte mængden og ændre

sammensætningen af modermælken.

Derfor kan brugen af p-piller generelt ikke anbefales, indtil den ammende moder har

afvænnet barnet fuldstændigt. Små mængder af kontraceptive steroider og/eller deres

metabolitter kan blive udskilt med mælken, men der er intet, som tyder på, at dette har en

skadelig indvirkning på spædbarnets sundhedstilstand.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Edesia har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

5.8

Bivirkninger

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

En øget risiko for arterielle og venøse trombotiske og tromboemboliske hændelser,

herunder myokardieinfarkt, slagtilfælde, transitorisk iskæmisk attak, venetrombose og

lungeemboli, er set hos kvinder, der bruger hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen. Dette omtales mere detaljeret i pkt. 4.4.

Der er rapporteret om følgende alvorlige bivirkninger hos kvinder, som tager kombinations

p-piller (se pkt. 4.3 og 4.4):

Godartede levertumorer (f.eks. fokal nodulær hyperplasi, hepatiske adenomer).

Cervical intraepithelial neoplasi og cervical cancer.

Brystcancer.

I den første del af behandlingsperioden kan en stor del (10-13 %) af kvinderne forvente at

få bivirkninger som f.eks. hovedpine, brystspænding, utilpashed og pletblødninger. Disse

bivirkninger er som regel midlertidige og forsvinder efter 2-4 måneder.

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret af p-pille brugere, men forbindelsen til anvendelse

af p-piller er hverken bekræftet eller modbevist:

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig (>1/100 til <1/10)

Vaginit, inkl. candidiasis

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og polypper)

Meget sjælden (<1/10.000, inklusiv

enkeltstående tilfælde)

Hepatocellulære karcinomer

Blod og lymfesystem

Meget

sjælden

(<1/10.000,

inklusiv

Forværring af åreknuder

47611_spc.docx

Side 14 af 20

enkeltstående tilfælde)

Immunsystemet

Sjælden (>1/10.000 til <1/1.000)

Sjælden – meget sjælden (<1/1.000)

Anafylaktiske/ anafylaktoide reaktioner inkl.

meget sjældne tilfælde af urticaria, angioødem og

alvorlige reaktioner med kredsløbs- og

respiratoriske symptomer

Generel sygdom i immunsystemet,

hypersensitivitet. Forværring af systemisk lupus

erythematosus

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig (>1/1000 til <1/100)

Sjælden (>1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000, inklusiv

enkeltstående tilfælde)

Væskeretention.

Ændret appetit (øget eller reduceret)

Nedsat glucose-tolerance

Forværring af porfyri

Psykiske forstyrrelser

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden – meget sjælden (<1/1.000)

Depression/ humørsvingninger

Nedsat libido

Øget libido

Nervesystemet

Meget almindelig (>1/10)

Ikke almindelig (>1/1000 til <1/100)

Almindelig (>1/100 til <1/10)

Meget sjælden (<1/10.000, inklusiv

enkeltstående tilfælde)

Hovedpine

Migræne

Nervøsitet, svimmelhed

Forværring af chorea

Øjne

Sjælden – meget sjælden (<1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000, inklusiv

enkeltstående tilfælde)

Oculær irritation ved kontaktlinsebrug

Optisk neurit, retinal vaskulær trombose

Øre og labyrint

Sjælden – meget sjælden (<1/1.000)

Generel sygdom i øre og labyrint

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig (>1/1000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Hypertension

Venøs og arteriel tromboemboli

47611_spc.docx

Side 15 af 20

Mave-tarm-kanalen

Almindelig (>1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (>1/1.000 til <1/100)

Sjælden – meget sjælden (<1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000, inklusiv

enkeltstående tilfælde)

Kvalme, mavesmerter

Opkastning, diarre

Andre sygdomme i mave-tarmkanalen

Pankreatit, iskæmisk colitis

Inflammatorisk tarmsygdom (Crohns sygdom,

Colitis Ulcerosa)

Lever- og galdeveje

Sjælden (>1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000, inklusiv

enkeltstående tilfælde)

Ikke kendt

Gulsot

Galdevejssygdom inkl. galdesten

Leverbeskadigelse (f.eks. hepatitis, unormal

leverfunktion)

Hud og subkutane væv

Almindelig (>1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (>1/1000 til <1/100)

Sjælden – meget sjælden (<1/1.000)

Akne

Udslæt, urticaria, chloasma (melasma) som kan

være varig, hirsutisme, alopeci

Forskellige hudsygdomme (f.eks. erythema

multiforme, erythema nodosum)

Nyrer og urinveje

Meget sjælden (<1/10.000, inklusiv

enkeltstående tilfælde)

Hæmolytisk-uræmisk syndrom

Det reproduktive system og mammae

Meget almindelig (>1/10)

Almindelig (>1/100 til <1/10)

Pletblødning/gennembrudsblødning

Brystspænding, ømhed, hævelse, sekretion.

Dysmenoré, ændringer i livmoder-erosion og

sekretion, amenoré

Undersøgelser

Almindelig (>1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (>1/1.000 til <1/100)

Sjælden (>1/10.000 til <1/1.000)

Sjælden – meget sjælden (<1/1.000)

Vægtøgning

Ændringer i plasma-lipidværdier inkl. hyper-

triglyceridemi

Reduktion af folatniveau i plasma

Vægttab

47611_spc.docx

Side 16 af 20

Følgende alvorlige bivirkninger er indberettet hos kvinder, der brugte kombinations p-

piller, se pkt. 4.3 og 4.4:

Venøs tromboemboli, dvs. dyb venetrombose i ben eller pelvis samt lungeemboli.

Arterielle tromboemboliske lidelser

Cervixcancer

Leversvulster

Hud- og subkutane lidelser: chloasma, erythema nodosum.

Frekvensen af diagnosen brystcancer er meget let forøget blandt brugere af kombinations

p-piller. Da brystcancer er sjælden hos kvinder under 40 år, er den øgede hyppighed lille i

forhold til den generelle risiko for brystcancer. Årsagssammenhængen med kombinations

p-piller er ukendt. For yderligere information, se pkt. 4.3 og 4.4.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Der har ikke været rapporteret alvorlige, skadelige virkninger efter overdosering.

Symptomer:

Der kan opstå kvalme, opkastning og, hos unge piger, en lille vaginalblødning.

Behandling:

Der findes ingen antidot, og det videre behandlingsforløb bør være symptomatisk.

5.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 03 AA 10. Progesteroner og østrogener, faste kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Kombinations p-piller fungerer ved at undertrykke hypofysens udskillelse af

gonadotropiner. Selvom den primære virkningsmekanisme er hæmning af ovulationen,

fremmer andre mekanismer den svangerskabsforebyggende virkning ved at påvirke slimen

i cervix (så spermatozoer får vanskeligere ved at trænge ind i uterus) og påvirke

endometriet (så et befrugtet æg får vanskeligere ved at implanteres).

Ud over at beskytte mod graviditet har p-piller flere andre positive virkninger:

47611_spc.docx

Side 17 af 20

Påvirkning af menstruationen:

Menstruationscyklus bliver mere regelmæssig.

Mindsket blodtab og forekomst af anæmi som følge af jernmangel.

Mindsket forekomst af dysmenoré.

Effekter med relation til hæmmet ovulation:

Mindsket forekomst af funktionelle ovariecyster.

Mindsket forekomst af ektopiske graviditeter.

Andre effekter:

Mindsket forekomst af fibroadenomer og fibrocystiske lidelser i brysterne.

Mindsket forekomst af underlivsbetændelse.

Mindsket forekomst af endometriecancer.

Bedring af akne.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Gestoden

Absorption

Oralt administreret gestoden absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt. Den maksimale

serumkoncentration på ca. 2-4 ng/ml nås ca. 1 time efter en enkeltdosis.

Biotilgængeligheden er ca. 99 %.

Fordeling

Gestoden bindes til serumalbumin og SHBG. Kun 1-2 % af den totale serumkoncentration

af lægemidlet findes som frit steroid, mens 50-75 % er specifikt bundet til SHBG. Den

ethinylestradiol-inducerede forøgelse af SHBG påvirker bindingen af gestoden til

serumproteiner, hvilket forårsager en forøgelse af den SHBG-bundne fraktion og en

reduktion af den albumin-bundne fraktion. Det tilsyneladende distributionsvolumen af

gestoden er 0,7-1,4 l/kg.

Biotransformation

Gestoden metaboliseres fuldstændigt via de kendte steroidmetaboliseringsveje.

Den gennemsnitlige metaboliske clearance er 0,8-1,0 ml/min/kg.

Elimination

Serumkoncentrationen af gestoden falder i to faser. Den afsluttende udskillelsesfase er

kendetegnet ved en halveringstid på 12-20 timer. Der udskilles kun metabolitter af

gestoden med et forhold på 6:4 mellem urin og galde. Halveringstiden for

metabolitudskillelse er ca. 1 døgn.

Steady-state

Farmakokinetikken af gestoden påvirkes af SHBG-koncentrationen, der øges med en

faktor ca. 3 ved samtidig administration af ethinylestradiol. Ved daglig indtagelse øges

serumkoncentrationen med en faktor ca. 3-4 og når steady-state i anden halvdel af

behandlingscyklus.

Ethinylestradiol

Absorption

47611_spc.docx

Side 18 af 20

Oralt administreret ethinylestradiol absorberes hurtigt og fuldstændigt. Den maksimale

serumkoncentration på ca. 80 pg/ml nås i løbet af 1-2 timer. Som følge af præsystemisk

konjugation og førstepassage-metabolisme er den absolutte biotilgængelighed ca. 60 %.

Fordeling

Ethinylestradiol bindes stærkt med ikke specifikt til albumin (ca. 98,5 %) og forårsager

forøgelse af serumkoncentrationen af SHBG [og corticoidbindende globulin (CBG)].

Ethinylestradiol har et tilsyneladende fordelingsvolumen på 5-18 l/kg.

Biotransformation

Ethinylestradiol metaboliseres primært ved aromatisk hydroxylering, men der dannes

mange forskellige hydroxylerede og methylerede metabolitter, der findes som fri

metabolitter samt som glucuronid- og sulfatkonjugater. Den metaboliske clearance er ca. 5-

13 ml/min/kg.

Elimination

Serumkoncentrationen af ethinylestradiol falder i to faser, hvor den afsluttende

udskillelsesfase er kendetegnet ved en halveringstid på ca. 16-24 timer. Der udskilles kun

metabolitter og med et forhold på 4:6 mellem urin og galde. Halveringstiden for

metabolitudskillelse er ca. 1 døgn.

Steady-state

Steady-state nås efter 3-4 dage, hvor serumkoncentrationen er 20 % højere end efter en

enkeltdosis.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Undersøgelser af systemisk tolerans ved gentagne doser har ikke vist nogen effekter, der

tyder på risici for mennesker.

Undersøgelser af toksiciteten ved længerevarende gentagne terapeutiske doser har ikke vist

noget onkogent potentiale hos mennesker. Det er dog vigtigt at erindre, at kønssteroider

kan fremme væksten af hormonafhængigt væv og tumorer.

Undersøgelser af embryotoksiciteten og teratogeniciteten af ethinylestradiol samt

evaluering af effekterne af kombinationen på forældredyrenes og afkommets fertilitet samt

fosterudvikling og diegivning tyder ikke på nogen risiko for bivirkninger hos mennesker

ved den anbefalede dosering. Ved utilsigtet indtagelse efter befrugtning skal behandlingen

seponeres med det samme.

Undersøgelser med ethinylestradiol og gestoden in vitro og in vivo har ikke vist tegn på

mutagent potentiale.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Natriumcalciumedetat

Magnesiumstearat

Silica, kolloid vandfri

47611_spc.docx

Side 19 af 20

Povidon K-30

Majsstivelse

Lactosemonohydrat

Tabletovertræk

Quinolingult (E104)

Povidon K-90

Titandioxid (E171)

Macrogol 6000

Talcum (E553b)

Calciumcarbonat (E170)

Saccharose

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Opbevares i den originale æske for at beskytte mod lys og fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterkort af PVC/PVDC-aluminium.

Pakningsstørrelser: 1 x 21, 3 x 21 og 6 x 21 overtrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige regler for bortskaffelse.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

H-1103 Budapest

Ungarn

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

75/20 mikrogram:47610

75/30 mikrogram:47611

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

3. april 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

3. oktober 2017

47611_spc.docx

Side 20 af 20

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information