Ebetrex 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
METHOTREXAT
Tilgængelig fra:
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
ATC-kode:
L04AX03
INN (International Name):
methotrexate
Dosering:
20 mg/ml
Lægemiddelform:
injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
42449
Autorisation dato:
2009-06-17

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ebetrex 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte

methotrexat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Ebetrex

Sådan skal du bruge Ebetrex

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ebetrex er et lægemiddel med følgende egenskaber:

det griber ind i væksten af visse af kroppens celler, som deler sig hurtigt (lægemiddel mod svulster)

det nedsætter bivirkninger fra kroppens egen forsvarsmekanisme (undertrykker immunforsvaret) og

det har betændelseshæmmende virkninger.

Ebetrex anvendes til behandling af patienter med:

Aktiv reumatoid artritis (RA) hos voksne patienter.

Polyartikulære former (når fem eller flere led er involveret) af alvorlig, aktiv, juvenil idiopatisk artritis

(JIA), hvor der har været utilfredsstillende virkning af ikke-steroide betændelseshæmmende

lægemidler (NSAID’ere).

Alvorlige former af psoriasis, især af typen pletpsoriasis, som ikke kan behandles tilfredsstillende med

konventionel behandling, f.eks. lysterapi, PUVA og retinoider, og alvorlig psoriasis, som påvirker

leddene (psoriasis artritis) hos voksne patienter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Ebetrex

Vigtig advarsel med hensyn til dosering af methotrexat:

Til behandling af reumatiske sygdomme eller hudsygdomme må methotrexat kun anvendes én gang

ugentligt.

Fejldosering af methotrexat kan medføre alvorlige bivirkninger omfattende tilfælde med dødelig udgang.

Læs afsnit 3 i denne indlægsseddel meget omhyggeligt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, inden du bruger Ebetrex, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Brug ikke Ebetrex:

hvis du er allergisk over for methotrexat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)

hvis du har en betydelig nyresygdom (din læge afgør sværhedsgraden af din sygdom)

hvis du har en betydelig leversygdom (din læge afgør sværhedsgraden af din sygdom)

hvis du har forstyrrelser i det bloddannende system

hvis du har stort alkoholforbrug

hvis du har svækket immunsystem

hvis du har alvorlige eller aktuelle infektioner, f.eks. tuberkulose og hiv

hvis du har sår i mave-tarm-kanalen (herunder sår i mundhulen)

hvis du er gravid eller ammer (se afsnittet “Graviditet og amning”)

hvis du skal vaccineres med levende vacciner under behandlingen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Ebetrex, hvis du:

har sukkersyge, som behandles med insulin

har inaktive langvarige infektioner (f.eks. tuberkulose, hepatitis B eller C, helvedesild (herpes zoster))

har eller har haft en lever- eller nyresygdom

har problemer med din lungefunktion

har unormal væskeansamling i maven eller i hulrummet mellem lungerne og brystkassens væg

(ascites, pleurale effusioner)

er i væskeunderskud eller lider af tilstande, der kan medføre væskemangel (opkastning, diarré,

mundbetændelse).

Der er rapporteret om tilfælde af akut blødning i lungerne hos patienter med underliggende reumatologiske

lidelser ved brug af methotrexat. Hvis du oplever symptomer på blodigt spyt eller blodig hoste, bør du

kontakte din læge med det samme.

Behandlingen må kun gives

én gang ugentligt.

Ukorrekt brug af methotrexat kan medføre alvorlige, herunder eventuelt dødelige, bivirkninger.

Læs afsnit 3 i denne indlægsseddel omhyggeligt.

Hvis du har haft hudproblemer efter strålebehandling (stråleinduceret dermatitis) og solskoldning, kan disse

tilstande vende tilbage under behandling med methotrexat (recall-reaktion).

Børn og unge

Dosis afhænger af patientens legemsvægt. Anvendelse til børn under 3 år frarådes på grund af utilstrækkelig

erfaring med denne aldersgruppe.

Børn i behandling med Ebetrex skal holdes under nøje medicinsk overvågning af en specialist på dette

område for at opdage mulige bivirkninger så tidligt som muligt.

Ældre

Ældre i behandling med Ebetrex skal holdes under nøje medicinsk overvågning for at opdage mulige

bivirkninger så tidligt som muligt. Dosis til ældre patienter skal være forholdsvis lav på grund af

aldersbetinget nedsat lever- og nyrefunktion og lave folatreserver.

Under behandling med Ebetrex kan hudforandringer, der skyldes psoriasis, forværres, hvis udsættelse for

UV-bestråling forekommer på samme tid.

Anbefalede undersøgelser og forsigtighedsregler:

Der kan forekomme alvorlige bivirkninger, selv om Ebetrex

gives i en lav dosis.

For at opdage disse tidligt

vil lægen foretage undersøgelser med kort tids mellemrum, hvis det er nødvendigt.

Inden behandlingen startes:

Inden behandlingen startes, kan lægen tage nogle blodprøver og også undersøge, hvor godt dine nyrer og din

lever arbejder. Du skal måske også have taget et røntgenbillede af brystkassen. Der kan også udføres

yderligere prøver under og efter behandlingen. Sørg for at overholde aftaler for blodprøver.

Hvis nogle af disse prøveresultater er unormale, vil behandlingen først blive genoptaget, når alle værdierne

er normale igen.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler ved behandling med Ebetrex

Methotrexat påvirker midlertidigt produktionen af sædceller og æg. I de fleste tilfælde fortager denne

bivirkning sig igen. Methotrexat kan medføre abort og svære fødselsdefekter. Du skal undgå at blive gravid

under og i mindst seks måneder efter behandlingen med methotrexat. Se også afsnittet "Graviditet og

amning".

Brug af anden medicin sammen med Ebetrex

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Husk at fortælle lægen om behandlingen med Ebetrex, hvis du får ordineret anden medicin, mens du stadig

er i behandling. Det er især vigtigt at tale med lægen, hvis du tager:

anden behandling for reumatoid artritis eller psoriasis, f.eks. leflunomid, sulphasalazin (også til

behandling af colitis ulcerosa), acetylsalicylsyre, phenylbutazon eller amidopyrin

alkohol (bør undgås)

levende vacciner

azathioprin (anvendes til at hindre afstødning efter en organtransplantation)

retinoider (anvendes til behandling af psoriasis og andre hudsygdomme)

lægemidler mod krampeanfald (forebygger kramper)

cancerbehandlinger

barbiturater (indsprøjtning med sovemedicin)

beroligende medicin

oral svangerskabsforebyggelse (p-piller)

probenecid (mod urinsur gigt)

antibiotika

pyrimethamin (anvendes til forebyggelse og behandling af malaria)

vitaminpræparater, som indeholder folinsyre

syrepumpehæmmere (anvendes til behandling af alvorlig halsbrand eller mavesår)

theophyllin (anvendes til behandling af astma).

Brug af Ebetrex sammen med mad, drikke og alkohol

Under behandling med Ebetrex skal du helt undgå at drikke alkohol, så vel som umådeholden indtagelse af

kaffe, koffeinholdige drikkevarer eller sort te.

Du skal også sørge for at drikke rigeligt med væske under behandlingen med Ebetrex, da væskemangel

(dehydrering) kan øge den giftige virkning af Ebetrex.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Brug ikke Ebetrex, mens du er gravid eller prøver at blive gravid. Methotrexat kan medføre fødselsdefekter

og abort, og det kan skade det ufødte barn. Stoffet er forbundet med misdannelse af kraniet, ansigtet, hjertet

og blodkarrene, hjernen samt benene og armene. Det er derfor meget vigtigt, at methotrexat ikke anvendes

hos kvinder, der er eller planlægger at blive gravide. Hos kvinder i den fødedygtige alder skal eksisterende

graviditet udelukkes med sikkerhed ved f.eks. at foretage en graviditetstest, før behandlingen påbegyndes.

Du skal undgå at blive gravid, mens du tager methotrexat og i mindst seks måneder efter behandlingens

ophør, ved at bruge sikker prævention i hele denne periode (se også afsnittet "Særlige advarsler og

forsigtighedsregler").

Hvis du alligevel bliver gravid under behandlingen, eller hvis du tror, du er blevet gravid, skal du straks

fortælle det til lægen. Lægen bør rådgive dig om risikoen for, at behandlingen skader barnet.

Hvis du ønsker at blive gravid, bør du tale med lægen, som kan henvise dig til en speciallæge med henblik på

rådgivning før den planlagte behandlingsstart.

Amning

Da methotrexat går over i modermælk, må du ikke amme under behandlingen. Hvis din behandlende læge

anser behandlingen med methotrexat for absolut nødvendig i ammeperioden, skal du ophøre med at amme.

Mandlig frugtbarhed

Den tilgængelige dokumentation tyder ikke på øget risiko for misdannelser eller abort, hvis faderen tager

under 30 mg methotrexat pr. uge. En risiko kan imidlertid ikke helt udelukkes. Methotrexat kan være

genotoksisk. Det betyder, at lægemidlet kan medføre genetiske mutationer. Methotrexat kan påvirke

produktionen af sædceller og medføre fødselsdefekter. Du bør derfor undgå at gøre en kvinde gravid eller at

donere sæd, mens du tager methotrexat og i mindst seks måneder efter behandlingsophør.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der kan opstå bivirkninger såsom træthed og svimmelhed under behandlingen. Derfor kan evnen til at føre

motorkøretøj og/eller betjene maskiner være nedsat. Hvis du er påvirket af træthed eller svimmelhed, må du

ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Ebetrex indeholder natriumchlorid og natriumhydroxid

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. ugentlig dosis, dvs. at den i det

væsentlige er natriumfri.

3.

Sådan skal du bruge Ebetrex

Ebetrex bør kun ordineres af læger, der er bekendt med dette lægemiddels forskellige egenskaber og dets

måde at virke på.

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Ebetrex må

kun

anvendes

én gang ugentligt.

Sammen med din læge kan du fastsætte en bestemt ugedag

hver uge, hvor du får injektionen.

Ukorrekt brug af Ebetrex kan medføre alvorlige, herunder eventuelt dødelige, bivirkninger.

Den sædvanlige dosis er:

Dosis til patienter med reumatoid artritis

Den sædvanlige startdosis af methotrexat er 7,5 mg én gang om ugen. Ebetrex gives som en enkeltdosis som

injektion under huden, i en muskel eller i en vene (se “Indgivelsesmåde og varighed”).

Hvis virkningen ikke er tilfredsstillende, og lægemidlet tåles godt, kan dosis af Ebetrex gradvist øges. Den

gennemsnitlige ugentlige dosis er 15-20 mg. Generelt bør en ugentlig dosis Ebetrex på 25 mg ikke

overskrides. Når det ønskede behandlingsmæssige resultat er opnået, bør dosis - om muligt - gradvist

nedsættes til lavest mulige effektive vedligeholdelsesdosis.

Dosis til børn og unge under 16 år med polyartikulære former af juvenil idiopatisk artritis

Den anbefalede dosis er 10-15 mg/m

legemsoverflade pr. uge. Ved utilfredsstillende resultat kan den

ugentlige dosis øges op til 20 mg/m

legemsoverflade/uge. Det er dog nødvendigt at kontrollere

regelmæssigt. Fordi der kun foreligger meget få data om indgift af lægemidlet i en blodåre (intravenøst) til

børn og unge, bør det kun gives under huden (subkutant) eller i musklen (intramuskulært).

Anvendelse til børn under 3 år frarådes på grund af utilstrækkelig erfaring med denne aldersgruppe.

Voksne med alvorlige former for psoriasis og psoriasis artritis

Det anbefales at indgive en enkeltdosis på 5-10 mg for at vurdere mulige skadelige virkninger.

Denne dosis kan indgives under huden (subkutant), i musklen (intramuskulært) eller i en blodåre

(intravenøst).

Hvis der efter én uge ikke observeres ændringer i blodtal, fortsættes behandlingen med en dosis på ca. 7,5

mg. Denne dosis kan gradvist øges (i trin på 5-7,5 mg pr. uge og under overvågning af blodtal) indtil

tilfredsstillende behandlingsmæssige resultater er opnået. Generelt kan en ugentlig dosis på 20 mg være

forbundet med en betydeligt øget giftig virkning. Den ugentlige dosis bør ikke overskride 30 mg.

Når det ønskede behandlingsmæssige resultat er opnået, bør dosis gradvist nedsættes til lavest mulige

effektive vedligeholdelsesdosis for den enkelte patient.

Patienter med en nyresygdom

Patienter med en nyresygdom skal måske have en mindre dosis.

Indgivelsesmåde og varighed

Behandlingsvarigheden bestemmes af den behandlende læge. Ebetrex injiceres

én gang om ugen!

anbefales at bestemme en fast ugedag som ”injektionsdag”.

Ebetrex gives under huden, i en muskel eller i en blodåre. Hos børn og unge må det ikke gives i en blodåre.

Behandling af reumatoid artritis, juvenil idiopatisk artritis, psoriasis vulgaris og psoriasis artritis med Ebetrex

er en langtidsbehandling.

Reumatoid artritis

Der kan generelt forventes en bedring af symptomerne efter 4-8 ugers behandling. Symptomerne kan vende

tilbage efter ophør af behandling med Ebetrex.

Alvorlige typer af psoriasis vulgaris og psoriasis artritis (psoriasis arthropatica)

Der kan generelt forventes resultat af behandlingen efter 2-6 uger.

Afhængigt af symptomernes sværhedsgrad og laboratorieværdier skal behandlingen fortsættes eller afbrydes.

I begyndelsen af behandlingen kan Ebetrex injiceres af sundhedspersonalet. Din læge kan dog afgøre, at du

selv kan lære, hvordan du skal injicere Ebetrex ind under huden. Du vil få en passende oplæring i, hvordan

du skal gøre. Du skal under ingen omstændigheder forsøge at give dig selv en indsprøjtning uden at være

oplært heri.

Hvis du har brugt for meget Ebetrex

Du må ikke selv ændre dosis! Brug Ebetrex efter lægens anvisning.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du (eller en anden) har taget mere af Ebetrex, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

En overdosis af methotrexat kan medføre alvorlige forgiftningsreaktioner. Symptomer på en overdosis kan

omfatte at have let ved at få blå mærker eller blødning, usædvanlig svaghed, sår i munden, kvalme,

opkastning, sort eller blodig afføring, hoste med blodigt opspyt eller kaffegrumslignende opkast og nedsat

urinmængde. Se også afsnit 4.

Tag medicinpakningen med, hvis du tager til lægen eller på hospitalet.

Modgift i tilfælde af en overdosis er calciumfolinat.

Hvis du har glemt at bruge Ebetrex

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige

dosis. Spørg lægen til råds.

Hvis du holder op med at bruge Ebetrex

Du bør ikke afbryde eller stoppe behandling med Ebetrex, medmindre du har talt med din læge om det. Hvis

du formoder, at du har alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte din læge for vejledning.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det omgående til lægen, hvis du pludselig får hvæsende vejrtrækning, åndenød, hævelse af øjenlåg,

ansigt eller læber, udslæt eller kløe (især hvis hele kroppen er påvirket) og en fornemmelse af, at du er ved at

besvime (dette kan være tegn på alvorlige allergiske reaktioner eller anafylaktisk shock).

Alvorlige bivirkninger

Hvis du får nogle af følgende bivirkninger, skal du straks kontakte lægen:

lungeproblemer (symptomer kan være almen utilpashed, tør, generende hoste, åndenød, stakåndethed i

hvile, brystsmerter eller feber)

blodig hoste eller blodigt spyt

alvorlig afskalning eller blærer på huden (dette kan også berøre munden, øjnene og kønsorganerne)

usædvanlig blødning (herunder blodig opkastning) eller blå mærker

alvorlig diarré

sår i munden

sorte eller tjæreagtige afføringer

blod i urin eller afføring

små røde pletter på huden

feber

gulfarvning af huden (gulsot)

smerter ved vandladning eller vandladningsbesvær

hævelse af hænder, ankler eller fødder eller ændringer i vandladningshyppighed eller nedsat eller

manglende udskillelse af urin (symptomer på nyresvigt)

tørst og/eller hyppig vandladning

krampeanfald (kramper)

bevidstløshed

sløret eller nedsat syn.

Følgende bivirkninger er også rapporteret:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

appetitløshed, kvalme, opkastning, mavesmerter

betændelse og sår i mund og svælg

øgede leverenzymer (kan ses i en prøve, som lægen foretager).

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

nedsat dannelse af blodlegemer med nedsat antal af hvide og/eller røde blodlegemer og blodplader til

følge (leukopeni, anæmi, trombocytopeni)

hovedpine

træthed, døsighed

snurren, prikken eller svie i huden, udslæt, rødmen, kløe

lungebetændelse (pneumonitis)

diarré.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

helvedesild (herpes zoster)

hævede lymfeknuder (som i en del tilfælde aftog spontant, så snart Ebetrex blev stoppet)

fald i antallet af blodlegemer og blodplader

alvorlige allergiske reaktioner

sukkersyge

depression

svaghed i hele venstre eller højre kropsdel

svimmelhed, forvirring

krampeanfald

hjerneskade (svind af hjernens hvide substans/forstyrrelser i hjernen)

betændelse i blodkar

lungeskade, vand omkring lungerne

sår og blødning fra mave-tarm-kanalen

betændelse i bugspytkirtlen

leverforstyrrelser

nedsat proteinindhold i blodet

nældefeber (alene), lysoverfølsomhed, brun hud

alvorlige giftige hudreaktioner, herunder blæredannelse og afstødning af det øverste hudlag (Stevens-

Johnsons syndrom, Lyells syndrom)

hårtab

øgning af gigtknuder (knuder i vævet)

smertefuld psoriasis

led- eller muskelsmerter

knogleskørhed

betændelse og sår i blæren (muligvis med blod i urinen), smerter ved vandladning

misdannelser hos fostre

betændelse og sår i skeden

svie eller vævsskade efter injektion af Ebetrex i en muskel.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):

blodforgiftning

meget store røde blodlegemer (megaloblastisk anæmi)

humørsvingninger

midlertidige problemer med sanserne

nedsat kontrol over frivillige bevægelser i hele kroppen

taleforstyrrelser

alvorlige øjenproblemer

lavt blodtryk

blodpropper

ondt i halsen

vejrtrækningspauser

betændelse i mave-tarm-kanalen, blodige afføringer

betændt tandkød

akut hepatitis (leverbetændelse)

ændret farve på neglene, tab af negle

akne, røde eller violette pletter på grund af karblødning

knoglebrud på grund af overanstrengelse

elektrolytforstyrrelser

abort

mangelfuld sædproduktion

menstruationsforstyrrelser.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

forkølelsessår (herpes simplex)

leverbetændelse

alvorligt nedsat funktion af knoglemarven

nedsat immunforsvar (hypogammaglobulinæmi)

smerter

muskelsvaghed

smagsforstyrrelser (metalsmag)

betændelse i hjernehinden med lammelse eller opkastning til følge

røde øjne, betændelse i hjertesækken, væske i hjertesækken

lungebetændelse, vejrtrækningsproblemer, astma

opkastning af blod

leversvigt

infektion omkring en fingernegl, bylder, små blodkar i huden

protein i urinen

fosterdød

problemer med dannelsen af æg (kvinder) og sæd (mænd)

tab af sexlyst

rejsningsproblemer

udflåd fra skeden

ufrugtbarhed

milde lokale hudreaktioner, når Ebetrex indgives under huden

lymfoproliferative sygdomme (ukontrolleret vækst af hvide blodlegemer).

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data):

infektioner, som i nogle tilfælde kan være dødelige

hævede lymfeknuder

nedsat funktion af immunsystemet

feber

betændelse i små blodkar på grund af en allergisk reaktion

betændelse i bughinden

langsom sårheling

blødning i lungerne

knogleskade i kæberne (sekundært til ukontrolleret vækst af hvide blodlegemer)

vævsdød på injektionsstedet.

Efter injektion i en muskel kan der opstå lokale bivirkninger (brændende fornemmelse) eller skader

(dannelse af steril absces (byld), ødelæggelse af fedtvæv) på injektionsstedet.

Injektion under huden er generelt veltolereret. Der er kun set milde lokale hudreaktioner, der aftog under

behandlingen.

Methotrexat kan medføre et fald i antallet af hvide blodlegemer, og din modstandsdygtighed over for

infektion kan blive nedsat. Du skal straks søge læge, hvis du får en infektion med symptomer som feber og

en alvorlig forværring af din almentilstand eller feber med lokale infektionssymptomer, f.eks. ondt i

halsen/svælget/munden eller urinvejsproblemer. Lægen vil tage en blodprøve for at kontrollere, om antallet

af hvide blodlegemer er faldet (agranulocytose). Det er vigtigt at fortælle lægen om din medicin.

Methotrexat kan forårsage alvorlige (og i nogle tilfælde livstruende) bivirkninger. Lægen vil derfor tage

nogle prøver for at kontrollere, om du udvikler abnormiteter i blodet (f.eks. lavt antal hvide blodlegemer, lavt

antal blodplader, lymfomer) og ændringer i nyrerne og leveren.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten på den fyldte sprøjte og pakningen efter

“udløbsdato” eller “EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Produktet skal anvendes umiddelbart efter åbning.

Brug ikke lægemidlet, hvis opløsningen ikke er klar eller indeholder partikler.

Kun til éngangsbrug. Opløsning, der ikke er anvendt, skal bortskaffes!

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ebetrex indeholder:

Aktivt stof: methotrexat.

1 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 20 mg methotrexat (som 21,94 mg methotrexatdinatrium).

1 fyldt injektionssprøjte med 0,375 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 7,5 mg methotrexat.

1 fyldt injektionssprøjte med 0,5 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 10 mg methotrexat.

1 fyldt injektionssprøjte med 0,625 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 12,5 mg methotrexat.

1 fyldt injektionssprøjte med 0,75 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 15 mg methotrexat.

1 fyldt injektionssprøjte med 0,875 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 17,5 mg methotrexat.

1 fyldt injektionssprøjte med 1 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 20 mg methotrexat.

1 fyldt injektionssprøjte med 1,125 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 22,5 mg methotrexat.

1 fyldt injektionssprøjte med 1,25 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 25 mg methotrexat.

1 fyldt injektionssprøjte med 1,375 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 27,5 mg methotrexat.

1 fyldt injektionssprøjte med 1,5 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 30 mg methotrexat.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, natriumhydroxid til pH-justering og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Ebetrex injektionsvæske, opløsning findes som fyldte injektionssprøjter med en klar, gullig injektionsvæske.

Hver pakning indeholder 1, 4, 5, 6, 12 eller 30 fyldte injektionssprøjter med 0,375 ml, 0,5 ml, 0,625 ml,

0,75 ml, 0,875 ml, 1 ml, 1,125 ml, 1,25 ml, 1,375 ml og 1,5 ml injektionsvæske, opløsning, éngangskanyler

med eller uden sikkerhedskanyle

og servietter til desinfektion.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11, 4866

Unterach, Østrig

Repræsentant

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Denne indlægsseddel blev senest ændret 14. februar 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Ebetrex 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning i fyldte sprøjter

Vejledning til anvendelse, indgivelse og bortskaffelse

Opløsningen skal være klar og fri for partikler.

Dette lægemiddel skal håndteres og bortskaffes på samme vis som andre cytotoksiske præparater i

overensstemmelse med de lokale retningslinjer. Gravide kvinder, der arbejder som sundhedsfagligt

personale, må ikke håndtere og/eller administrere Ebetrex.

Kun til éngangsbrug. Ikke anvendt opløsning skal bortskaffes.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer for cytotoksiske

præparater.

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette præparat ikke blandes

med andre lægemidler.

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Trinvis vejledning til subkutan injektion:

Åben æsken og læs indlægssedlen grundigt.

Tag inderpakningen, der indeholder den fyldte injektionssprøjte og hætten med kanylen, ud.

Luk inderpakningen op ved at trække i hjørneflappen. Tag den fyldte sprøjte ud af pakningen.

Fjern (drej) den grå gummihætte fra sprøjten uden at røre ved den fyldte sprøjtes åbning.

Læg sprøjten tilbage i inderpakningen, så den er klar til brug. Den gule opløsning kan ikke løbe ud.

Åben nu hætten med kanylen ved at trække i flappen. Rør ikke ved den runde, sterile åbning. For at

undgå dette, skal du holde fast på den nederste del af hætten med kanylen.

Anbring kanylen med hætte på sprøjten og drej den på (med uret).

Læg sprøjten, så den er let at få fat på.

Vælg et injektionssted. Aftør injektionsstedet med alkoholservietten med cirkulære bevægelser. Rør

herefter ikke området før injektionen foretages.

Træk hætten af kanylen. Læg hætten til side.

Rør ikke ved den sterile kanyle. Hvis det skulle ske, så spørg lægen eller på apoteket, om du skal

bruge en anden kanyle. Løft en hudfold med to fingre og stik kanylen ind næsten lodret.

Stik kanylen helt ind i hudfolden. Pres så stemplet langsomt ned og injicér hele opløsningen ind

under huden.

Fjern forsigtigt kanylen og dup injektionsstedet med en desinfektionsserviet. Du må ikke gnubbe, da

det vil medføre irritation på injektionsstedet.

For at undgå skader skal brugte sprøjter bortskaffes i en affaldsbeholder.

14. februar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Ebetrex, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

0.

D.SP.NR.

25622

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ebetrex

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml injektionsvæske, opløsning indeholder 20 mg methotrexat (som 21,94 mg

methotrexatdinatrium).

Hver fyldt injektionssprøjte med 0,375 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 7,5 mg

methotrexat.

Hver fyldt injektionssprøjte med 0,5 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 10 mg

methotrexat.

Hver fyldt injektionssprøjte med 0,625 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 12,5 mg

methotrexat.

Hver fyldt injektionssprøjte med 0,75 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 15 mg

methotrexat.

Hver fyldt injektionssprøjte med 0,875 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 17,5 mg

methotrexat.

Hver fyldt injektionssprøjte med 1 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 20 mg

methotrexat.

Hver fyldt injektionssprøjte med 1,125 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 22,5 mg

methotrexat.

Hver fyldt injektionssprøjte med 1,25 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 25 mg

methotrexat.

Hver fyldt injektionssprøjte med 1,375 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 27,5 mg

methotrexat.

Hver fyldt injektionssprøjte med 1,5 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 30 mg

methotrexat.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver ml injektionsvæske, opløsning indeholder 0,18 mmol/ml natrium (4,13 mg/ml

natrium).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

dk_hum_42449_spc.doc

Side 1 af 19

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Klar, gullig injektionsvæske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Aktiv reumatoid arthritis hos voksne patienter.

Polyarthritiske former af alvorlig, aktiv juvenil idiopatisk arthritis (JIA) ved

utilstrækkeligt respons på nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID).

Alvorlig genstridig, invaliderende psoriasis, som ikke responderer tilstrækkeligt på

andre behandlingsformer, såsom lysbehandling, PUVA og retinoider, samt alvorlig

arthritis psoriatica hos voksne patienter.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Vigtig advarsel med hensyn til dosering af methotrexat:

Methotrexat til behandling af reumatiske sygdomme eller hudsygdomme må kun anvendes

én gang ugentlig. Fejldosering af methotrexat kan medføre alvorlige bivirkninger

omfattende tilfælde med dødelig udgang. Læs dette afsnit i produktresuméet meget

omhyggeligt.

Ebetrex bør kun ordineres af læger, som har erfaring med lægemidlets forskellige

egenskaber og virkningsmekanismen. Ebetrex injiceres en gang ugentlig!

Det skal udtrykkeligt nævnes overfor patienten, at Ebetrex kun administreres en gang

ugentlig. Det anbefales at fastsætte en fast dag om ugen som ”injektionsdag”.

Dosis til patienter med reumatoid arthritis

Den anbefalede startdosis er 7,5 mg methotrexat en gang ugentlig administreret subkutant,

intramuskulært eller intravenøst. Afhængigt af den individuelle sygdomsaktivitet og

patientens tolerance kan startdosis øges. Den ugentlige dosis bør normalt ikke overskride

25 mg.

Doser over 20 mg/uge kan dog være forbundet med signifikant øget toksicitet, især

knoglemarvssuppression. Behandlingsrespons kan forventes efter cirka 4-8 uger. Når det

ønskede terapeutiske resultat er opnået, bør dosis reduceres gradvist til den lavest mulige

effektive vedligeholdelsesdosis.

Dosis til børn og unge under 16 år med polyarthritiske former for juvenil idiopatisk

arthritis

Den anbefalede dosis er 10-15 mg/m

legemsoverflade (BSA)/uge. Ved

behandlingsresistente tilfælde kan den ugentlige dosis øges op til 20 mg/m

legemsoverflade/uge. En øget overvågningsfrekvens er indiceret, når dosis øges.

Da tilgængelige data om intravenøs anvendelse hos børn og unge er begrænset, er

parenteral administration begrænset til subkutan og intramuskulær injektion.

Patienter med JIA bør altid henvises til en reumatologisk afdeling, der er specialiseret i

behandling af børn/unge.

dk_hum_42449_spc.doc

Side 2 af 19

Anvendelse til børn under 3 år frarådes, fordi der ikke foreligger tilstrækkelige data om

virkning og sikkerhed hos denne befolkningsgruppe.

Dosis til patienter med alvorlige typer af psoriasis vulgaris og arthritis psoriatica

Det anbefales, at en testdosis på 5-10 mg administreres parenteralt en uge før

behandlingsstart for at påvise idiosynkratiske bivirkninger.

Den anbefalede startdosis er 7,5 mg methotrexat en gang ugentlig administreret subkutant,

intramuskulært eller intravenøst.

Dosis skal øges gradvist, men bør normalt ikke overstige en dosis på 25 mg methotrexat

ugentlig. Doser, som overstiger 20 mg ugentlig kan associeres med signifikant stigning i

toksicitet, især knoglemarvsdepression.

Behandlingsrespons kan normalt forventes efter cirka 2-6 uger. Når det ønskede

terapeutiske resultat er opnået, bør dosis gradvist reduceres til den lavest mulige effektive

vedligeholdelsesdosis.

Dosis bør øges efter behov, men bør normalt ikke overstige den anbefalede maksimale

dosis på 25 mg ugentlig. I enkeltstående tilfælde kan en højere dosis klinisk set

retfærdiggøres, men bør ikke overstige et maksimum på 30 mg methotrexat ugentlig, fordi

toksiciteten vil stige signifikant.

Nedsat nyrefunktion og nedsat leverfunktion

Ebetrex bør anvendes med forsigtighed hos patienter med nedsat nyrefunktion. Dosis bør

tilpasses som følger:

% af dosis, der skal administreres

Kreatininclearance (ml/min.)

> 50

100 %

20-50

50 %

< 20

Ebetrex må ikke anvendes

Methotrexat bør administreres med stor forsigtighed, hvis overhovedet, til patienter med

signifikant aktuel eller tidligere leversygdom, især hvis den er forårsaget af alkohol.

Methotrexat er kontraindiceret, hvis bilirubin-værdien er > 5 mg/dl (85,5 µmol/l) (se pkt.

4.3).

Ældre

Hos ældre patienter bør dosisreduktion overvejes på grund af nedsat lever- og

nyrefunktion, samt lave folatreserver, som forekommer med fremskreden alder.

Anvendelse hos patienter med et tredje fordelingsrum (pleuraeffusion, ascites)

Fordi methotrexats halveringstid kan være op til 4 gange længere end den normale længde

hos patienter med et tredje fordelingsrum, kan dosisreduktion eller, i nogle tilfælde,

seponering af administration af methotrexat være påkrævet (se pkt. 4.4 og 5.2).

Behandlingsvarighed og administrationsmetode

Dette lægemiddel er kun til engangsbrug.

Ebetrex injektionsvæske, opløsning kan injiceres ad den subkutane, intramuskulære eller

intravenøse vej (hos børn og unge kun subkutant eller intramuskulært).

Intravenøs administration til voksne skal gives som bolusinjektion.

Se ligeledes pkt. 6.6.

Den overordnede behandlingsvarighed fastsættes af lægen.

dk_hum_42449_spc.doc

Side 3 af 19

Opløsningen skal inspiceres visuelt inden brug.

Der må kun anvendes klare, partikelfrie opløsninger.

Undgå al kontakt med hud og slimhinder! I tilfælde af kontaminering skylles de berørte

områder straks med rigeligt vand! Se pkt. 6.6.

Behandling af reumatoid arthritis, juvenil idiopatisk arthritis, alvorlig form af psoriasis

vulgaris og psoriasis arthritis med Ebetrex repræsenterer en langtidsbehandling.

Reumatoid arthritis

Hos patienter med reumatoid arthritis kan der forventes behandlingsrespons efter 4-8 uger.

Symptomerne kan forekomme igen efter endt behandling.

Alvorlige former for psoriasis vulgaris og arthritis psoriatica

Behandlingsrespons opnås som regel efter 2-6 uger. Herefter kan behandlingen fortsættes

eller seponeres afhængigt af den kliniske tilstand og ændringer i laboratorieværdierne.

Bemærk

Hvis der skiftes fra peroral anvendelse til parenteral anvendelse, kan det være nødvendigt

at nedsætte dosis pga. methotrexats varierende biotilgængelighed efter peroral

administration.

Det kan overvejes at give folsyre- eller folinsyretilskud i henhold til gældende

behandlingsretningslinjer.

4.3

Kontraindikationer

Ebetrex er kontraindiceret ved

overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

svært nedsat leverfunktion, hvis serumbilirubin er > 5 mg/dl (85,5

µmol/l) (se også pkt.

4.2)

alkoholmisbrug

svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance mindre end 20 ml/min.) eller

serumkreatininværdier over 2 mg/dl (se også pkt. 4.2 og 4.4)

allerede eksisterende bloddyskrasi, såsom knoglemarvshypoplasi, leukopeni,

thrombocytopeni eller signifikant anæmi

immundefekt

alvorlige, akutte eller kroniske infektioner, såsom tuberkulose og hiv

stomatitis, sår i mundhulen og aktivt sår i mave-tarm-kanalen

graviditet og amning (se pkt. 4.6)

samtidig vaccination med levende vacciner.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienterne skal have klar information om, at Ebetrex kun må administreres én gang

ugentligt, ikke hver dag. Ukorrekt brug af methotrexat kan medføre alvorlige, herunder

potentielt dødelige, bivirkninger. Sundhedspersonale og patienter skal instrueres grundigt.

Særligt hos ældre patienter er der rapporteret om dødelige udfald efter uforvarende daglig

administration af den ugentlige dosis.

dk_hum_42449_spc.doc

Side 4 af 19

På grund af den potentielt toksiske virkning på leveren bør der ikke gives andre

hepatotoksiske lægemidler under behandlingen med methotrexat, medmindre det er absolut

nødvendigt, og alkoholindtag bør undgås eller reduceres til et minimum (se pkt. 4.5).

Nyrefunktion

Hos patienter med risikofaktorer, såsom nedsat nyrefunktion (selv i grænsetilfælde),

frarådes samtidig administration af non-steroide antiflogistika (potentielt øget toksicitet).

Hos patienter med nedsat nyrefunktion bør methotrexat kun gives med ekstra forsigtighed

og i lavere doser på grund af forsinket elimination af methotrexat (se pkt. 4.2).

Da methotrexat primært udskilles via nyrerne, må der hos patienter med nedsat

nyrefunktion forventes øgede koncentrationer, hvilket kan resultere i svære bivirkninger,

såsom nedsat nyrefunktion op til nyresvigt. Der er rapporteret om svære bivirkninger,

herunder dødsfald, i forbindelse med administration af non-steroide antiinflammatoriske

lægemidler.

Nyrefunktionen kan forværres med en stigning i visse laboratorieværdier (kreatinin, urea

og urinsyre i serum) under behandling med methotrexat.

Gastrointestinal toksicitet

Tilstande, der medfører dehydrering (opkastning, diarré, stomatitis), kan også øge

toksiciteten af methotrexat på grund af øgede niveauer af stoffet. I så tilfælde bør

behandlingen med methotrexat afbrydes, indtil symptomerne ophører.

Methotrexat og pleuraekssudat/ascites

Hos patienter med patologisk væskeophobning i kroppens hulrum (tredje rum), såsom

ascites eller pleuraekssudat, er plasmahalveringstiden af methotrexat forlænget, hvilket

resulterer i uventet toksicitet.

Pleuraekssudat og ascites bør drænes inden iværksættelse af methotrexatbehandling.

Der bør generelt udvises ekstra forsigtighed hos patienter med insulinafhængig diabetes

mellitus og nedsat lungefunktion.

Infektion eller immunologiske sygdomme

På baggrund af den mulige virkning på immunsystemet kan methotrexat medføre falske

vaccine- og testresultater (immunologiske procedurer til registrering af immunreaktion).

Vaccination med levende vacciner bør derfor undgås hos patienter i

methotrexatbehandling. Der er rapporteret om disseminerede vacciniainfektioner efter

koppevaccination hos patienter i methotrexatbehandling.

Methotrexat har forårsaget reaktivering af hepatitis B-infektion eller forværring af hepatitis

C-infektioner, i nogle tilfælde med dødelig udgang. I nogle tilfælde indtrådte

reaktiveringen af hepatitis B efter seponering af methotrexat. Der bør tages kliniske og

laboratoriemæssige prøver med henblik på klinisk vurdering af eksisterende leversygdom

hos patienter med hepatitis B- eller C-infektion i anamnesen. Som følge deraf kan

behandling med methotrexat vise sig at være uegnet til visse patienter.

Der skal desuden udvises særlig forsigtighed i tilfælde af en inaktiv kronisk infektion,

såsom herpes zoster eller tuberkulose, på grund af muligheden for aktivering.

dk_hum_42449_spc.doc

Side 5 af 19

Under behandlingen med methotrexat kan der opstå opportunistiske infektioner, herunder

pneumocystis carinii, som kan have et dødeligt forløb.

Pulmonal toksicitet

Lungekomplikationer, pleuraekssudat, alveolitis eller pneumonitis med symptomer såsom

almen utilpashed, tør og irriterende hoste, dyspnø op til dyspnø i hvile, hoste, brystsmerter,

feber, hypoksæmi og infiltrater på thoraxrøntgen under behandlingen med methotrexat kan

være tegn på en potentielt farlig skade, der kan have dødelig udgang.

Lungesygdomme forårsaget af methotrexat, såsom pneumonitis, kan indtræde akut på et

hvilket som helst tidspunkt af behandlingen og er ikke altid fuldstændigt reversible. De er

allerede indberettet ved brug af alle doser (inklusive lave doser på 7,5 mg/uge).

Hvis der er mistanke om sådanne komplikationer, skal methotrexat omgående seponeres,

og der skal foretages en differentialdiagnosticering i forhold til infektioner (inklusive

pneumoni).

Derudover er der indberettet tilfælde af pulmonal alveolær blødning ved anvendelse af

methotrexat i reumatologiske og relaterede indikationer. Denne bivirkning kan også være

forbundet med vaskulitis og andre komorbiditeter. Hvis der er mistanke om pulmonal

alveolær blødning, skal dette øjeblikkeligt undersøges med henblik på at stille en diagnose.

Hudtoksicitet

Der er set alvorlige og undertiden fatale allergiske hudreaktioner, såsom Stevens-Johnsons

syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (Lyells syndrom).

Dermatitis og skoldning som følge af strålebehandling kan vende tilbage under

behandlingen med methotrexat (radiation recall). Psoriasislæsioner kan forværres under

UV-stråling og samtidig administration af methotrexat.

Der kan undertiden ses maligne lymfomer hos patienter i behandling med lave doser af

methotrexat. Lymfomerne aftager i visse tilfælde efter seponering af methotrexat. Hvis

lymfomerne ikke aftager spontant, skal der iværksættes cytotoksisk behandling. I et nyligt

udført studie kunne der ikke påvises øget forekomst af lymfomer.

Intravenøs administration af methotrexat kan resultere i akut encefalitis (hjernebetændelse)

og akut encefalopati (hjernefunktionsforstyrrelse) med fatalt udfald.

Brug hos ældre

Særligt hos ældre patienter er der rapporteret om dødelige udfald efter uforvarende daglig

administration af den ugentlige dosis. Særligt ældre patienter bør desuden undersøges

hyppigere for tidlige tegn på toksicitet. Methotrexatdosis bør tilpasses i henhold til alder og

nedsat lever- og nyrefunktion (se pkt. 4.2).

Pædiatrisk population

Hos børn og unge bør behandling med methotrexat kun iværksættes og monitoreres af

specialister med tilstrækkelig erfaring i diagnosticering og behandling af den pågældende

sygdom.

dk_hum_42449_spc.doc

Side 6 af 19

Fertilitet og reproduktion

Fertilitet

Det er rapporter om, at methotrexat har medført oligospermi, menstruel dysfunktion og

amenoré hos mennesker under og i en kort periode efter behandlingen, og at det har

medført nedsat fertilitet samt påvirket spermatogenesen og oogenesen i

behandlingsperioden. Disse bivirkninger synes at være reversible efter seponering.

Teratogenicitet — reproduktionsrisiko

Hos mennesker medfører methotrexat desuden embryotoksicitet, abort og fosterdefekter.

Derfor bør de mulige risici for påvirkning af reproduktionsevnen, spontan abort og

medfødte misdannelser drøftes med kvindelige, fertile patienter (se pkt. 4.6). Graviditet

skal være udelukket, før Ebetrex anvendes. Hvis kønsmodne kvinder behandles, skal de

anvende sikker prævention under og i mindst seks måneder efter behandlingen.

Se præventionsrådene til mænd i pkt. 4.6.

Anbefalede undersøgelser og sikkerhedsforanstaltninger:

Patienter skal holdes under tæt monitorering under behandlingen med methotrexat, så

forgiftningssymptomer bliver opdaget med det samme.

Før påbegyndelse af behandling:

fuldstændig blodtælling med differentialblodtælling og trombocytter

leverenzymer (ALAT [GPT], ASAT [GOT]), bilirubin

serumalbumin

om nødvendigt røntgen af thorax

nyrefunktionstest.(om nødvendigt med kreatininclearance)

hepatitis-serologi (A, B, C)

om nødvendigt udelukkelse af tuberkulose.

Under behandlingen

(ugentligt i de første to uger, derefter hver anden uge i de næste

måneder, herefter afhængigt af leukocyttallet og patientens stabilitet mindst én gang hver

måned i de næste seks måneder og derefter mindst hver tredje måned):

En øget overvågningsfrekvens bør også overvejes, når dosis øges, eller når

lægemiddelniveauerne er forhøjede (f.eks. på grund af dehydrering, øget toksicitet af

methotrexat).

Undersøgelse af mundhulen og svælget for slimhindeforandringer.

Fuldstændig blodtælling med differentialblodtælling og trombocytter.

Monitorering af leverrelaterede enzymer i serum.

Hos 13-20 % af patienterne er der set forbigående transaminasestigning til 2-3 gange det

normale. Vedvarende anomalier i leverrelaterede enzymer og/eller fald i serumalbumin

kan indikere alvorlig hepatotoksicitet.

Enzymdiagnostik er ingen pålidelig prognose for udviklingen af morfologisk påviselig

hepatotoksicitet, dvs. selv i tilfælde af normale transaminaser kan der forekomme

leverfibrose, som kun kan identificeres histologisk eller, sjældnere, kan der ligeledes

forekomme levercirrose. Hvis stigningen i leverrelaterede enzymer varer ved, bør det

dk_hum_42449_spc.doc

Side 7 af 19

overvejes at reducere dosis eller at indføre yderligere pauser i behandlingen. Se desuden

punkt 6, "Leverbiopsi", vedrørende de alvorligste former for psoriasis.

Monitorering af nyrefunktion/kreatininværdier i serum.

Hvis serumkreatinin stiger, bør dosis reduceres. Ved serumkreatininværdier over 2

mg/dl bør der ikke gives behandling med methotrexat.

Ved grænsetilfælde af nedsat nyrefunktion (f.eks. hos ældre patienter) bør der foretages

hyppigere (tæt) monitorering. Dette gælder især, hvis der anvendes andre lægemidler,

der forårsager nedsat udskillelse af methotrexat eller nefrotoksicitet (f.eks. non-steroide

antiinflammatoriske lægemidler), eller lægemidler, der potentielt kan forårsage

hæmatopoietiske forstyrrelser.

Udspørg patienten om mulige pulmonale dysfunktioner; om nødvendigt

lungefunktionstest.

Leverbiopsi.

Ved reumatologiske indikationer er der ingen evidens, der giver belæg for at anvende

leverbiopsier i forbindelse med monitorering af hepatotoksicitet. Der er kontrovers om

behovet for leverbiopsier før og under behandlingen hos psoriasispatienter. Der er brug

for yderligere forskning for at klarlægge, hvorvidt levertoksicitet kan detekteres i

tilstrækkelig grad ved hjælp af serielle leverkemiprøver eller PIIINP (Procollagen III,

N-terminal propeptid;P). Denne vurdering bør skelne imellem patienter uden

risikofaktorer og patienter med risikofaktorer, f.eks. markant alkoholforbrug i

anamnesen, vedvarende stigning i leverenzymer, leversygdom i anamnesen, arvelig

leversygdom i familieanamnesen, diabetes mellitus, fedme og tidligere kontakt med

hepatotoksiske lægemidler eller kemikalier og langvarig methotrexatbehandling eller

kumulative doser på 1,5 g eller mere.

I tilfælde af en konstant stigning i leverrelaterede enzymer bør det overvejes at reducere

dosis eller seponere behandlingen.

Bemærkninger

På grund af risikoen for alvorlige eller endog fatale toksiske reaktioner skal patienterne

informeres grundigt af lægen om risici (herunder tidlige tegn og symptomer på toksicitet)

og de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger. De skal informeres om nødvendigheden af

straks at konsultere lægen, hvis der opstår forgiftningssymptomer, ligesom

nødvendigheden af efterfølgende monitorering af forgiftningssymptomer (herunder

regelmæssige laboratorieprøver).

Doser over 20 mg/uge kan være forbundet med signifikant øget toksicitet, især

knoglemarvsdepression.

Særlig bemærkning

Hud- og slimhindekontakt med methotrexat skal undgås. I tilfælde af kontaminering skal

de berørte dele skylles omhyggeligt med rigeligt vand.

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

dk_hum_42449_spc.doc

Side 8 af 19

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

I dyreforsøg medførte nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID), herunder

salicylsyre, en nedsat tubulær sekretion af methotrexat og derved en øget toksicitet. I

kliniske studier, hvor NSAID’er og salicylsyre blev administreret som samtidig

medicinering til patienter med reumatoid arthritis, blev der imidlertid ikke observeret en

øgning i bivirkninger. Behandling af reumatoid arthritis med sådanne lægemidler kan

fortsættes under lavdosis-behandling med methotrexat, men kun under tæt overvågning af

en læge.

Samtidig administration af protonpumpehæmmere (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol)

kan føre til forsinket eller hæmmet renal elimination af methotrexat og resultere i forhøjede

plasmaniveauer af methotrexat med kliniske tegn og symptomer på methotrexattoksicitet.

Hos patienter med nedsat nyrefunktion skal der udvises forsigtighed.

Regelmæssig indtagelse af alkohol og administration af yderligere hepatotoksiske

lægemidler øger sandsynligheden for hepatotoksiske virkninger af methotrexat.

Patienter, der under en behandling med methotrexat tager potentielt hepatotoksiske

lægemidler (f.eks. leflunomid, azathioprin, sulfasalazin og retinoider), skal overvåges nøje

for mulig øget hepatotoksicitet. Indtagelse af alkohol bør undgås under behandling med

Ebetrex.

Salicylater, phenylbutazon, phenytoin, barbiturater, beroligende lægemidler, orale

kontraceptiva, tetracycliner, amidopyrinderivater, sulfonamider samt p-aminobenzoesyre

fortrænger methotrexat fra bindingen til serumalbumin, hvorved biotilgængeligheden øges

(indirekte dosisøgning).

Probenecid og svage organiske syrer kan ligeledes nedsætte udskillelsen af methotrexat og

derved også forårsage en indirekte dosisøgning.

Antibiotika såsom penicilliner, glycopeptider, sulfonamider og cephalotin kan i enkelte

tilfælde reducere methotrexats renale clearance, således at øgede serumkoncentrationer af

methotrexat med samtidig hæmatologisk og gastrointestinal toksicitet kan forekomme.

Ciprofloxacin reducerer udskillelsen via nyretubuli. Samtidig brug af methotrexat og dette

lægemiddel bør monitoreres nøje.

Orale antibiotika såsom tetracycliner, chloramphenicol og ikke-absorberbare bredspektrede

antibiotika kan nedsætte methotrexats intestinale absorption eller påvirke den

enterohepatiske cirkulation på grund af hæmning af tarmfloraen eller undertrykkelse af

bakteriemetabolisme.

Under forudgående behandling med substanser, som kan have negative virkninger på

knoglemarven (f.eks. sulfonamider, trimethoprim/sulfamethoxazol, chloramphenicol,

pyrimethamin), skal der tages højde for risikoen for udtalte forstyrrelser af hæmatopoiesen

(bloddannelse).

Samtidig administration af lægemidler, der forårsager folatmangel (f.eks. sulfonamider,

trimethoprim/sulfamethoxazol) kan resultere i øget methotrexattoksicitet. Derfor skal der

udvises særlig forsigtighed ved eksisterende folsyremangel. Modsat kan samtidig

administration af lægemidler, der indeholder folinsyre, eller vitaminpræparater, der

indeholder folsyre eller derivater, nedsætte methotrexats virkning.

dk_hum_42449_spc.doc

Side 9 af 19

Der forventes generelt ingen øget toksisk virkning af methotrexat ved samtidig

administration af Ebetrex og andre antireumatiske stoffer (f.eks. guldsalte, penicillamin,

hydroxychloroquin, sulfasalazin, azathioprin, ciclosporin).

Selvom kombinationen af methotrexat og sulfasalazin kan forstærke methotrexats virkning

ved sulfasalazinrelateret hæmning af folsyresyntese og dermed resultere i øget risiko for

bivirkninger, er sådanne bivirkninger kun observeret hos enkelte patienter under adskillige

forsøg.

Methotrexat kan nedsætte theophyllin-clearance. Derfor bør theophyllin-niveauerne i

blodet overvåges under samtidig administration af methotrexat.

Overdreven indtagelse af drikke, der indeholder koffein- eller theophyllin (kaffe,

læskedrikke der indeholder koffein, sort te), bør undgås under behandling med

methotrexat, da methotrexats virkning kan nedsættes pga. mulig interaktion mellem

methotrexat og methylxanthiner ved adenosinreceptorerne.

Kombineret anvendelse af methotrexat og leflunomid kan øge risikoen for pancytopeni.

Methotrexat øger plasmaniveauerne af mercaptopuriner. Kombinationen af disse kan

derfor kræve dosisjustering.

Anvendelse af dinitrogenoxid forstærker methotrexats indvirkning på folat, hvilket kan

medføre øget toksicitet i form af f.eks. uforudsigelig myelosuppression og stomatit.

Selvom denne interaktion kan reduceres ved at administrere calciumfolinat, bør samtidig

anvendelse undgås.

Der må ikke udføres vaccination med levende vacciner under behandling med methotrexat

(se pkt. 4.3 og 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Methotrexat er kontraindiceret under graviditet ved ikke-onkologiske indikationer (se

pkt. 4.3). Hvis der opstår graviditet under eller op til seks måneder efter behandling med

methotrexat, bør patienten rådgives om risikoen for, at behandlingen skader barnet, og det

bør ved ultralydsscanninger bekræftes, at fosterudviklingen er normal.

Methotrexat har udvist reproduktionstoksicitet i dyreforsøg, navnlig i første tredjedel af

drægtighedsperioden (se pkt. 5.3). Det er påvist, at methotrexat er teratogent for

mennesker, idet der er rapporteret om fosterdød, aborter og/eller medfødte anormaliteter

(f.eks. i kraniet/ansigtet, hjertet/blodkarrene, centralnervesystemet og ekstremiteterne).

Methotrexat er et kraftigt humant teratogen, der medfører øget risiko for spontan abort,

intrauterin vækstbegrænsning og medfødte misdannelser i tilfælde af eksponering under

graviditet.

Der er rapporteret om spontane aborter hos 42,5 % af de gravide kvinder, der blev

behandlet med methotrexat i lave doser (mindre end 30 mg pr. uge), sammenholdt med

en rapporteret forekomst på 22,5 % hos sygdomsmatchede patienter, der blev behandlet

med andre lægemidler end methotrexat.

Alvorlige fødselsdefekter sås hos 6,6 % af de levendefødte børn af kvinder, der var

blevet behandlet med methotrexat i lave doser (mindre end 30 mg/uge) under

dk_hum_42449_spc.doc

Side 10 af 19

graviditeten, sammenholdt med ca. 4 % af de levendefødte børn af sygdomsmatchede

patienter, der var blevet behandlet med andre lægemidler end methotrexat.

De tilgængelige data for eksponering for methotrexat-doser over 30 mg/uge under

graviditet er begrænsede, men der forventes en højere forekomst af spontane aborter og

medfødte misdannelser.

Når methotrexat blev seponeret inden undfangelsen, blev der beskrevet normale

graviditeter.

Fertile kvinder/prævention hos kvinder

Kvinder må ikke blive gravide under behandling med methotrexat, og de skal derfor

anvende sikker prævention under og i mindst seks måneder efter behandlingen (se pkt.

4.4). Før igangsættelse af behandling skal fertile kvinder oplyses om risikoen for

misdannelser ved brug af methotrexat, og eksisterende graviditet skal udelukkes med

sikkerhed ved f.eks. at foretage en graviditetstest. Under behandlingen bør graviditetstest

gentages, hvis det er klinisk indiceret (f.eks. ved manglende anvendelse af prævention).

Kvindelige, fertile patienter skal vejledes i forhold til forebyggelse og planlægning af

graviditet.

Prævention hos mænd

Det vides ikke, om methotrexat udskilles i sæd. Det er i dyreforsøg påvist, at methotrexat

er genotoksisk, og derfor kan risikoen for genotoksisk indvirkning på sædceller ikke helt

udelukkes. Den begrænsede kliniske evidens indikerer ikke en øget risiko for misdannelser

eller abort efter paternel eksponering for methotrexat i lave doser (mindre end 30 mg pr.

uge). Hvad angår højere doser, er der ikke tilstrækkelige data til at estimere risikoen for

misdannelser eller abort efter paternel eksponering.

Som forholdsregel anbefales seksuelt aktive mandlige patienter eller deres kvindelige

partnere at anvende sikker prævention under behandlingen af den mandlige patient og i

mindst seks måneder efter seponering. Mænd bør ikke donere sæd under behandling med

methotrexat og i seks måneder efter seponering.

Amning

Methotrexat udskilles i brystmælk og kan medføre toksicitet hos barnet, der ammes.

Behandlingen er kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3). Hvis anvendelse under amning

bliver nødvendig, skal amning afbrydes inden behandlingen.

Fertilitet

Methotrexat påvirker spermatogenesen og oogenesen og kan medføre nedsat fertilitet. Der

er rapporter om, at methotrexat hos mennesker medfører oligospermi, menstruel

dysfunktion og amenorré. Disse bivirkninger synes at være reversible efter seponering af

behandlingen i de fleste tilfælde.

4.7

Virkning erpå evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Da der kan opstå bivirkninger relateret til centralnervesystemet, såsom træthed og vertigo,

under behandlingen med methotrexat, kan evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner i enkeltstående tilfælde være nedsat (se pkt. 4.8). Dette gælder især i kombination

med alkohol.

dk_hum_42449_spc.doc

Side 11 af 19

4.8

Bivirkninger

Forekomst og sværhedsgraden af bivirkningerne afhænger af dosis og

administrationshyppighed af Ebetrex. Da der imidlertid kan opstå alvorlige bivirkninger

selv ved lave doser, er det absolut nødvendigt, at lægen kontrollerer patienter regelmæssigt

med korte intervaller.

De fleste bivirkninger er reversible, hvis de diagnosticeres tidligt. Hvis der opstår

bivirkninger, skal dosis om nødvendigt reduceres eller behandlingen afbrydes og passende

modforanstaltninger tages (se pkt. 4.9).

Behandlingen med methotrexat bør kun genoptages med forsigtighed og med en grundig

vurdering af nødvendigheden af behandlingen samt øget opmærksomhed på muligheden

for tilbagevendende toksicitet.

Hyppigheder i denne tabel er defineret ved anvendelse af følgende konvention:

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Yderligere oplysninger er anført i den følgende tabel.

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Herpes

zoster.

Sepsis.

Herpes

simplex,

hepatitis.

Opportunistiske

infektioner (kan i nogle

tilfælde være fatale),

dødelig sepsis,

histoplasma og

cryptococcus mycosis

nocardiosis, dissemineret

herpes simplex,

infektioner forårsaget af

cytomegalo-virus

inklusive pneumoni,

reaktivering af hepatitis B-

infektion og forværring af

hepatitis C-infektion.

Benigne,

maligne og

uspecificerede

tumorer (inkl.

cyster og

polypper)

Individuelle

tilfælde af

lymfomer

Blod og

lymfesystem

Leukocytop

eni, trombo-

cytopeni,

anæmi.

Pancytopeni,

agranulocyto

se, hæmato-

poietiske

forstyrrelser.

Megalo-

blastisk

anæmi.

Alvorligt

forløb af

knogle-

marvs-

depression,

aplastisk

anæmi,

lymfoprolife

rative

sygdomme

(se afsnittet

”Beskrivelse

af udvalgte

bivirkninger

Lymfadenopati, eosinofili

og neutropeni

dk_hum_42449_spc.doc

Side 12 af 19

” nedenfor)

Immun-

systemet

Alvorlige

allergiske

reaktioner,

herunder

anafylaktisk

shock.

Hypo-

gamma-

globulin-

æmi.

Immuno-suppression,

feber

, allergisk vaskulitis.

Metabolisme

og ernæring

Diabetes

mellitus.

Psykiske

forstyrrelser

Depression.

Humør-

svingninger,

forbigående

sanse-

forstyrrelser.

Nervesystemet

Hovedpine,

træthed,

døsighed,

paræstesi.

Hemiparese

, vertigo,

forvirring,

krampe-

anfald,

leuko-

encefalo-

pati/encefa-

lopati (ved

parenteral

administrati

on).

Parese,

taleforstyr-

relser

inklusive

dysartri og

afasi.

Smerter,

myasteni i

ekstremite-

ter,

dysgeusi

(metal-

smag), akut

aseptisk

meningitis,

meningisme

(paralyse,

opkastning)

Øjne

Alvorlige

synsforstyr-

relser

(sløret eller

tåget syn),

svær

dysopsi af

ukendt

ætiologi.

Konjunktivi

tis.

Hjerte

Hypo-

tension.

Pericarditis,

perikardiee

ks-sudat,

perikardiel

tamponade.

Vaskulære

sygdomme

Vaskulitis

(som

alvorligt

toksisk

symptom).

Tromboemb

oliske

hændelser

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Lunge-

komplika-

tioner som

følge af

interstitiel

alveolitis/pn

eu-moni, og

relaterede

dødsfald

Lunge-

fibrose,

pleuraekssu

dat.

Pharyngitis,

vejr-

træknings-

stop.

Pneum-

ocystis

carinii,

pneumoni,

kronisk

obstruktiv

lungesygdo

m, astma

bronkiale.

Pulmonal alveolær

blødning

Mave-tarm-

kanalen

Appetitløsh

ed, kvalme,

opkastning,

abdominale

Diarré

Gastro-

intestinale

ulcerationer

Enteritis,

melæna

gingivitis.

Hæmateme-

Ikke-infektiøs peritonitis.

dk_hum_42449_spc.doc

Side 13 af 19

smerter,

inflam-

mation og

ulcerationer

slimhinder i

mund og

svælg

blødning,

pancreatitis.

Lever- og

galdeveje

Stigning i

leverenzym

er (ALAT,

[GPT],

ASAT,

[GOT]),

alkalisk

phosphatase

bilirubin).

Udvikling

af fedtlever,

fibrose og

cirrose

fald i serum

albumin.

Akut

hepatitis og

hepatotoksi

citet.

Akut lever-

nekrose.

Leverinsufficiens.

Hud og

subkutane væv

Eksantem,

erytem,

pruritus.

Urticaria,

lysoverfølso

mhed,

hyperpigme

ntering af

huden,

hårtab,

noduli,

smertefulde

plaque

psoriasis

læsioner,

Alvorlige

toksiske

reaktioner:

herpetifor-

hududslæt,

Stevens-

Johnsons

syndrom,

toksisk

epidermal

nekrolyse

(Lyells

syndrom).

Øget

pigmente-

ring af

neglene,

onycholysis

, akne,

petecchier,

ecchymose,

erythema

multiforme,

erytematøse

hududslæt.

Akut

paronychi,

furuncu-

lose,

telangiecta-

Forstyrret sårheling.

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Artralgi,

myalgi,

osteoporose

Stressfrak-

tur.

Osteonekrose i kæberne

(sekundært til

lymfoproliferative

sygdomme).

Nyrer og

urinveje

Inflamma-

tion og

ulceration i

urinblæren

(muligvis

hæmaturi),

dysuri.

Azotæmi.

Proteinuri.

Graviditet,

puerperium og

den perinatale

periode

Foster-

misdannel-

ser.

Abort.

Fosterdød.

dk_hum_42449_spc.doc

Side 14 af 19

reproduktive

system og

mammae

Betændelse

sårdannelse

i vagina.

Oligo-

spermi,

menstrua-

tions-

forstyrrelser

, som dog

aftager efter

behandlings

-ophør.

Forstyr-

relser i

ovogenese,

spermato-

genese,

manglende

libido,

impotens,

vaginalt

udflåd,

infertilitet.

Almene

symptomer og

reaktioner på

administra-

tionsstedet

Efter intra-

muskulær

anvendelse

methotrexat

kan der på

administra-

tionsstedet

forekomme

lokale

bivirkninger

(brændende

fornem-

melse) eller

skade (steril

absces-

dannelse,

destruktion

af fedtvæv).

Feber

Nekrose på

injektionsstedet

Aftog i en række tilfælde efter seponering af methotrexat.

De første tegn på disse livstruende komplikationer kan være: feber, ømhed i halsen,

sårdannelse i orale slimhinder, influenza-lignende gener, udtalt udmattelse, epistaxis og

hudblødning. Brug af methotrexat skal omgående afbrydes, hvis antallet af blodlegemer

falder markant.

Kræver udredning af bakteriel eller mykotisk septikæmi!

Herunder arteriel og cerebral trombose, tromboflebitis, dyb venetrombose, retinal

venetrombose, lungeemboli.

Uanset dosis og behandlingsvarighed.

I tilfælde af diarré eller oral eller faryngeal sårdannelse kan det på grund af risikoen for

gastrointestinal perforation eller hæmoragisk enteritis være nødvendigt at afbryde

behandlingen.

Især i de første 24-48 timer efter administration af Ebetrex.

Forekommer ofte til trods for regelmæssigt kontrollerede normalværdier for

leverenzymer.

Subkutan injektion af methotrexat viser god lokal tolerance. Der er indtil videre kun

observeret lette lokale hudreaktioner, hvor antallet faldt under behandlingsforløbet.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Lymfomer/lymfoproliferative sygdomme: Der er rapporteret om enkelte tilfælde af

lymfomer og andre lymfoproliferative sygdomme, der i en række tilfælde fortog sig efter

seponering af methotrexatbehandlingen.

Bivirkninger, der som regel er set ved onkologisk brug af højere doser, omfatter:

dk_hum_42449_spc.doc

Side 15 af 19

Ikke almindelig:

Svær nefropati, nyresvigt

Meget sjælden:

Usædvanlig fornemmelse i hovedet, forbigående blindhed/

synstab

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

a) Symptomer på overdosering

Erfaringen efter markedsføringen har vist, at overdosering af methotrexat oftest opstår efter

oral brug, men også efter intravenøs eller intramuskulær brug. I rapporterne vedrørende

oral overdosering var den ugentlige dosis ved en fejltagelse blevet taget dagligt (som

samlet dosis eller fordelt på flere enkeltdoser). Symptomerne efter oral overdosering

påvirker hovedsageligt det hæmatopoietiske og gastrointestinale system. Symptomerne

omfatter leukopeni, trombocytopeni, anæmi, pancytopeni, neutropeni, myelosuppression,

mucositis, stomatitis, mundsår, kvalme, opkastning, gastrointestinal ulceration og

gastrointestinale blødninger. Nogle patienter viste ingen tegn på overdosering.

Der er rapporteret om dødsfald som følge af en overdosis. I disse tilfælde er der også

rapporteret om septisk shock, nyresvigt og aplastisk anæmi.

b) Behandling af overdosering

Calciumfolinat er det specifikke antidot til neutralisering af methotrexats toksiske

bivirkninger.

Hvis leukocytterne falder ved lave methotrexatdoseringer, f.eks. 6-12 mg, kan der gives

calciumfolinat via intravenøs eller intramuskulær injektion så hurtigt som muligt, efterfulgt

af adskillige indgivelser (mindst 4) af samme dosis med 3-6 timers mellemrum.

I tilfælde af massiv overdosering kan hydrering og urinalkalinisation være nødvendig for at

forebygge udfældning af methotrexat og/eller dets metabolitter i de renale tubuli. Hverken

hæmodialyse eller peritoneal dialyse er vist at forbedre methotrexatelimination. Der er

rapporteret om effektiv clearance af methotrexat ved akut periodisk hæmodialyse ved

hjælp af en high flux-dialysemaskine.

Hos patienter med reumatoid arthritis, polyarthritis som juvenil idiopatisk arthritis, arthritis

psoriatica eller psoriasis vulgaris kan administration af folsyre eller folinsyre nedsætte

methotrexats toksicitet (gastrointestinale symptomer, inflammation af mundslimhinden,

hårtab og forhøjede leverenzymer), se pkt. 4.5. Før anvendelse af folsyrepræparater,

anbefales monitorering af vitamin B

-værdier, da folsyre kan skjule en eksisterende

vitamin B

-mangel, især hos voksne over 50 år.

4.10

Udlevering

dk_hum_42449_spc.doc

Side 16 af 19

5

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 BA 01, farmakoterapeutisk klassifikation: antineoplastiske stoffer;

antimetabolitter, folsyreanaloger.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Methotrexat er en folsyreantagonist, der tilhører gruppen af cytotoksiske stoffer, der er

kendt som antimetabolitter. Det virker ved kompetitiv hæmning af enzymet dihydrofolat-

reduktase og hæmmer derved DNA-syntesen. Det er endnu ikke klarlagt, om methotrexats

virkning ved behandling af psoriasis, arthritis psoriatica og kronisk polyarthritis skyldes en

antiinflammatorisk eller en immunsupprimerende virkning, og i hvilken grad en

methotrexatinduceret stigning i den ekstracellulære adenosinkoncentration ved

inflammerede steder bidrager til disse virkninger.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter peroral administration absorberes methotrexat fra mave-tarm-kanalen. Ved

administration af lave doser (7,5 mg/m² til 80 mg/m² legemsoverflade) er methotrexats

gennemsnitlige biotilgængelighed cirka 70 %, men der kan være betydelige

interindividuelle og intraindividuelle afvigelser (25-100 %). Maksimale

plasmakoncentrationer opnås efter 1-2 timer. Biotilgængeligheden efter subkutan,

intravenøs og intramuskulær injektion er sammenlignelig.

Cirka 50 % af methotrexat er bundet til plasmaproteiner. Når methotrexat fordeles i

kropsvævet, ses der især høje koncentrationer i form af polyglutamater i leveren, nyrerne

og milten, som kan vedvare i uger eller måneder. Når methotrexat administreres i små

doser, passerer stoffet over i kropsvæsken i meget små mængder; ved høje doser (300

mg/kg legemsvægt) blev der målt koncentrationer i kropsvæsken mellem 4 og 7 μg/ml.

Den terminale halveringstid er i gennemsnit 6-7 timer, og der er betydelig variation

(3-17 timer). Halveringstiden kan forlænges til 4 gange den normale længde hos patienter

med et tredje fordelingsrum (pleuraeffusion, ascites). Cirka 10 % af den administrerede

methotrexatdosis metaboliseres intrahepatisk. Den primære metabolit er 7-

hydroxymethotrexat.

Udskillelse sker hovedsageligt som uomdannet stof og primært renalt via glomerulær

filtration og aktiv udskillelse i den proksimale tubulus. Cirka 5-20 % methotrexat og 1-5 %

af 7-hydroxymethotrexat elimineres biliært. Der er udtalt enterohepatisk cirkulation.

I tilfælde af nyresvigt er eliminationen signifikant forsinket. Nedsat elimination ved

leverinsufficiens er ikke kendt.

Methotrexat passerer placentabarrieren hos rotter og aber.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Kronisk toksicitet

Kroniske toksicitetsstudier udført med mus, rotter og hunde viste toksiske virkninger i

form af gastrointestinale læsioner, myelosuppression og hepatotoksicitet.

Mutagent og carcinogent potentiale

Langtidsstudier hos rotter, mus og hamstere viste ingen tegn på tumorigent potentiale for

methotrexat. Methotrexat inducerer gen- og kromosommutationer både in vitro og in vivo.

Der er mistanke om en mutagen virkning hos mennesker.

Reproduktionstoksikologi

dk_hum_42449_spc.doc

Side 17 af 19

Der er blevet identificeret teratogene virkninger hos fire dyrearter (rotter, mus, kaniner,

katte). I rhesusaber er der ikke set misdannelser, der er sammenlignelige for mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter åbning skal præparatet anvendes straks. Se pkt. 6.6.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevaringsforhold efter anbrud af lægemidlet, se pkt. 6.3.

Fyldte injektionssprøjter opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Ebetrex fås som fyldte injektionssprøjter med et volumen på 1,25 ml (til fyldningsvolumen

på 0,375 ml, 0,5 ml, 0,625 ml, 0,75 ml og 0,875 ml), 2,25 ml (til fyldningsvolumen på 1

ml, 1,125 ml, 1,25 ml, og 1,375 ml) og 3,0 ml (til fyldningsvolumen på 1,5 ml) af farveløst

glas (type I i henhold til Ph.Eur.) med en elastomerisk hætte og en elastomerisk

stempelprop.

Hver pakning indeholder 1, 4, 5, 6 12, eller 30 fyldte injektionssprøjter med 0,375 ml, 0,5

ml, 0,625 ml, 0,75 ml, 0,875 ml, 1 ml, 1,125 ml, 1,25 ml, 1,375 ml og 1,5 ml

injektionsvæske, opløsning, engangskanyler med eller uden sikkerhedskanyle og

alkoholservietter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Dette lægemiddel skal håndteres og bortskaffes på samme vis som andre cytotoksiske

præparater i henhold til lokale retningslinjer. Gravide kvinder, der arbejder som

sundhedsfagligt personale, må ikke håndtere og/eller administrere Ebetrex.

Kun til engangsbrug.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer for cytotoksiske præparater.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

Mondseestrasse 11

dk_hum_42449_spc.doc

Side 18 af 19

4866 Unterach

Østrig

Repræsentant

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

42449

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. juni 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. februar 2020

dk_hum_42449_spc.doc

Side 19 af 19

Andre produkter

search_alerts

share_this_information