Dutrys 0,5 mg kapsler, bløde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

15-02-2021

Aktiv bestanddel:
DUTASTERID
Tilgængelig fra:
KRKA d.d. Novo mesto
ATC-kode:
G04CB02
INN (International Name):
dutasteride
Dosering:
0,5 mg
Lægemiddelform:
kapsler, bløde
Autorisationsnummer:
57209
Autorisation dato:
2016-12-19

Læs hele dokumentet

12. februar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Dutrys, bløde kapsler

0.

D.SP.NR.

30141

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dutrys

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver blød kapsel indeholder 0,5 mg dutasterid.

Hver blød kapsel indeholder 299,46 mg propylenglycol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Bløde kapsler

Aflange, lysegule, bløde gelatinekapsler (ca. 16,5×6,5 mm), fyldt med en klar væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af moderate til svære symptomer på benign prostatahyperplasi (BPH).

Nedsættelse af risikoen for akut urinretention (AUR) og operation hos patienter med

moderate til svære symptomer på BPH.

For oplysninger om behandlingseffekt og patientgrupper, der indgik i kliniske studier, se pkt.

5.1.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dutrys kan gives alene eller sammen med

-blokkeren tamsulosin (0,4 mg) (se pkt. 4.4, 4.8

og 5.1).

dk_hum_57209_spc.doc

Side 1 af 16

Dosering

Voksne (inklusive ældre)

Den anbefalede dosis af Dutrys er en kapsel (0,5 mg) oralt en gang daglig. Kapslerne skal

synkes hele og ikke tygges eller åbnes, da kontakt med kapselindholdet kan resultere i

irritation af den orofaryngeale slimhinde. Kapslerne kan tages med eller uden mad. Selv om

bedring kan ses tidligt i behandlingsforløbet, kan det tage op til 6 måneder, før der opnås

behandlingsrespons. Dosisjustering hos ældre er ikke påkrævet.

Nedsat nyrefunktion

Effekten af nedsat nyrefunktion på dutasterids farmakokinetik er ikke undersøgt.

Dosisjustering anses ikke for nødvendigt hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Effekten af nedsat leverfunktion på dutasterids farmakokinetik ikke er undersøgt, så

forsigtighed bør udvises ved behandling af patienter med mild til moderat nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2). Hos patienter med svært nedsat leverfunktion er dutasterid

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

4.3

Kontraindikationer

Dutrys er kontraindikeret:

til kvinder, børn og unge (se pkt. 4.6).

hos patienter med overfølsomhed over for dutasterid, andre 5-

-reduktasehæmmere, soja,

jordnødder (peanut) eller et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

til patienter med svært nedsat leverfunktion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Kombinationsbehandlingen skal ordineres efter omhyggelig vurdering af fordele og ulemper

pga. eventuelt øget risiko for bivirkninger (herunder hjerteinsufficiens), og efter at andre

behandlingsmuligheder, herunder monoterapi er blevet overvejet (se pkt. 4.2).

Kardiovaskulære bivirkninger

I to 4-årige kliniske studier var forekomsten af hjerteinsufficiens (en samlet betegnelse for

forskellige indberettede hændelser, primært hjerteinsufficiens og kongestiv hjerteinsufficiens)

marginalt højere hos patienter, der fik en kombination af dutasterid og en

-blokker, primært

tamsulosin, end hos de patienter, der ikke fik kombinationen. Imidlertid er forekomsten af

hjerteinsufficiens i disse studier lavere i alle behandlede grupper sammenlignet med

placebogruppen, og andre data til rådighed for dutasterid eller alfa-blokkere supporterer ikke

en konklusion om øget kardiovaskulære risici (se pkt. 5.1).

Virkning på prostata-specifikt antigen (PSA) og påvisning af prostatacancer

Digital rektalundersøgelse og andre udredninger for at udelukke prostatacancer bør foretages

før behandling med dutasterid og regelmæssigt herefter.

Koncentrationen af prostata-specifikt antigen (PSA) i serum er en vigtig komponent ved

påvisningen af prostatacancer. Dutasterid medfører et fald i gennemsnitligt serum-PSA på

omkring 50 % efter 6 måneders behandling.

Patienter i behandling med dutasterid skal have fastsat en ny PSA-baseline efter

6 måneders behandling med dutasterid. Det anbefales at kontrollere PSA-værdierne

dk_hum_57209_spc.doc

Side 2 af 16

regelmæssigt derefter. Enhver bekræftet stigning fra laveste PSA-niveau under behandling

med dutasterid kan signalere tilstedeværelse af prostatacancer (især high grade cancer)

eller manglende compliance ved behandling med dutasterid. Dette skal omhyggeligt

evalueres, også hvis værdierne stadig er inden for normalområdet for mænd, der ikke tager

5-α-reduktasehæmmere (se pkt. 5.1). Ved vurdering af en PSA-værdi hos en patient i

behandling med dutasterid skal denne sammenlignes med tidligere PSA-værdier målt

under behandlingen.

Behandling med dutasterid interfererer ikke med anvendelsen af PSA som værktøj til at

assistere i diagnosticering af prostatacancer, efter etablering af en ny baseline (se pkt. 5.1).

Der opnås samme totale serum-PSA, som før behandling, inden for 6 måneder efter

seponering. Forholdet mellem frit og totalt PSA forbliver konstant under behandling med

dutasterid. Hvis lægen vælger at anvende den procentvise frie PSA til at diagnosticere

prostatacancer hos mænd i behandling med dutasterid, er justering af værdien ikke

nødvendig.

Prostatacancer og high grade tumorer

REDUCE studiet, et 4-årigt, multicenter, randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret

studie, undersøgte virkningen af dutasterid 0,5 mg dagligt hos patienter med en høj risiko

for prostatacancer (mænd 50 til 75 år med PSA-niveauer på 2,5 til 10 ng/ml og en negativ

prostatabiopsi 6 måneder før indskrivning til studiet) i forhold til placebo.

Resultaterne af dette studie viste en øget forekomst af Gleason 8-10 prostatacancer hos

mænd i behandling med dutasterid (n=29; 0,9 %) sammenlignet med placebo (n=19;

0,6 %). Sammenhængen mellem dutasterid og Gleason 8-10 prostatecancere er ikke

klarlagt. Mænd i behandling med dutasterid skal regelmæssigt undersøges for

prostatacancer (se pkt. 5.1).

Utætte kapsler

Dutasterid absorberes gennem huden. Derfor skal kvinder, børn og unge undgå kontakt med

utætte kapsler (se pkt. 4.6). Hvis det alligevel sker, skal huden straks vaskes med vand og

sæbe.

Nedsat leverfunktion

Dutasterid er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom. Der bør udvises forsigtighed ved

behandling af patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2, 4.3 og 5.2).

Neoplasi i brystet

Brystcancer er sjældne tilfælde blevet rapporteret hos mænd, der fik dutasterid under

kliniske studier og i perioden efter markedsføring. Imidlertid viste epidemiologiske studier

ingen stigning i risikoen for at udvikle brystcancer hos mænd ved anvendelse af 5-alfa-

reduktasehæmmere (se pkt. 5.1). Lægen skal vejlede patienterne om straks at informere om

ændringer i brystvævet, såsom knuder eller udflåd fra brystvorten.

Hjælpestof

Dette lægemiddel indeholder propylenglycol.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

For oplysninger om nedsatte PSA-værdier under behandling med dutasterid og vejledning

om påvisning af prostatacancer, se pkt. 4.4.

dk_hum_57209_spc.doc

Side 3 af 16

Andre lægemidlers effekt på dutasterids farmakokinetik

Anvendt sammen med CYP3A4 og/eller P-glycoproteinhæmmere

Dutasterid elimineres hovedsageligt via metabolisme. In vitro-studier viser, at

metabolismen katalyseres af CYP3A4 og CYP3A5. Der er ikke foretaget formelle

interaktionsstudier med potente CYP3A4-hæmmere. Dog viste et farmakokinetisk studie

med et lille antal patienter, som samtidig var i behandling med verapamil eller diltiazem

(moderate hæmmere af CYP3A4 og P-glycoprotein), at serumkoncentrationerne af

dutasterid gennemsnitlig var 1,6-1,8 gange højere end hos andre patienter.

Serumkoncentrationerne af dutasterid kan øges ved langtidskombination af dutasterid med

potente hæmmere af CYP3A4 (f.eks. ritonavir, indinavir, nefazodon, itraconazol, ketoconazol

administreret oralt). Det er ikke sandsynligt, at øget koncentration af dutasterid fører til øget

hæmning af 5-

-reduktase. Hvis der forekommer bivirkninger, kan det overvejes at reducere

doseringshyppigheden. Det bør bemærkes, at ved enzymhæmning kan den lange halveringstid

muligvis blive yderligere forlænget, og det kan vare mere end 6 måneder med samtidig

behandling, før en ny steady-state opnås.

Administration af 12 g cholestyramin en time efter en enkeltdosis dutasterid på 5 mg havde

ingen virkning på dutasterids farmakokinetik.

Dutasterids effekt på andre lægemidlers farmakokinetik

Dutasterid har ingen effekt på farmakokinetikken for warfarin eller digoxin. Dette

indikerer, at dutasterid ikke hæmmer/inducerer CYP2C9 eller transporter-P-glycoprotein.

In vitro-interaktionsstudier indikerer, at dutasterid ikke hæmmer enzymerne CYP1A2,

CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 eller CYP3A4.

I et mindre 2-ugers studie (n=24) med raske mænd havde dutasterid (0,5 mg daglig) ingen

virkning på farmakokinetikken for tamsulosin eller terazosin. Der var heller ingen tegn på

farmakodynamisk interaktion i dette studie.

4.6

Graviditet og amning

Dutrys er kontraindiceret til kvinder.

Graviditet

Som det er tilfældet med andre 5-

-reduktasehæmmere, hæmmer dutasterid omdannelsen af

testosteron til dihydrotestosteron. Udviklingen af et drengefosters ydre kønsorganer kan

derfor hæmmes, hvis det gives til en gravid kvinde (se pkt. 4.4). Små mængder dutasterid er

blevet sporet i sæd fra personer, der har fået 0,5 mg dutasterid daglig. Det vides ikke, hvorvidt

et drengefoster skulle påvirkes negativt, hvis moderen har været i kontakt med sæd fra en

person i behandling med dutasterid (risikoen er størst i de første 16 uger af graviditeten).

Som det gælder for alle 5-

-reduktasehæmmere, anbefales det at patienten bruger kondom for

at undgå at eksponere sin partner for sæd, hvis patientens partner er eller kan blive gravid.

For information om prækliniske data, se pkt. 5.3.

Amning

Det vides ikke, om dutasterid udskilles i modermælk.

dk_hum_57209_spc.doc

Side 4 af 16

Fertilitet

Der er set påvirkning af sædkarakteristika (nedsat ssædtal, sædvolumen og sædmotilitet)

ved anvendelse af dutasterid til raske mænd (se pkt. 5.1). Muligheden for nedsat mandlig

fertilitet kan ikke udelukkes.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

På baggrund af dutasterids farmakodynamiske egenskaber forventes det ikke, at behandling

med dutasterid påvirker evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Dutasterid monoterapi

Ca. 19 % af de 2.167 patienter, som fik dutasterid i de 2-årige placebokontrollerede kliniske

fase III-studier, fik bivirkninger i løbet af det første år af behandlingen. De fleste var milde til

moderate og forekom i det reproduktive system. Der sås ingen ændringer i bivirkningsprofilen

efter yderligere 2 års open-label extension-studier.

Tabellen nedenfor viser bivirkninger fra kontrollerede kliniske studier og bivirkninger

indberettet efter markedsføring. Bivirkninger fra de kliniske studier er lægemiddelrelaterede

bivirkninger som er vurderet af investigator, (hvor forekomsten er (1 %), som er rapporteret

hyppigere hos patienter i behandling med dutasterid sammenlignet med placebo i det første år

af behandlingen. Bivirkninger efter markedsføring stammer fra spontane indberetninger, og

derfor kendes den faktiske hyppighed ikke:

Meget almindelig (≥ 1/10); Almindelig (≥ 1/100, < 1/10); Ikke almindelig (≥ 1/1.000,

< 1/100); Sjælden (≥ 1/10.000, < 1/1.000); Meget sjælden (< 1/10.000); Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Organklasser

Bivirkning

Hyppighed fra data i kliniske studier

Hyppighed i løbet

af det første år af

behandlingen

(n=2.167)

Hyppighed i

løbet af det andet

år af

behandlingen

(n=1.744)

Det reproduktive

system og

mammae

Impotens*

6,0 %

1,7 %

Ændret (nedsat) libido*

3,7 %

0,6 %

Ejakulationsforstyrrelser

1,8 %

0,5 %

Brystsygdom

1,3 %

1,3 %

Immunsystemet

Allergiske reaktioner,

herunder udslæt, kløe,

nældefeber, lokalt ødem

og angioødem

Hyppighed vurderet ud fra data

indberettet efter markedsføring

Ikke kendt

Psykiske

forstyrrelser

Depression

Ikke kendt

Hud og subkutane

væv

Alopeci (primært tab af

kropsbehåring),

hypertrikose

Ikke almindelig

Det reproduktive

Smerter og hævelse i

Ikke kendt

dk_hum_57209_spc.doc

Side 5 af 16

system og

mammae

testikler

* Disse seksuelle bivirkninger er associeret med dutasteridbehandling (inklusive

monoterapi og kombination med tamsulosin). Disse bivirkninger kan fortsætte efter

behandlingens ophør. Dutasterids rolle i den vedvarende effekt er ukendt.

Inkluderer nedsat sædvolumen.

inkluderer brystømhed og brystforstørrelse.

Dutasterid i kombination med

-blokkeren tamsulosin

Data fra det 4-årige CombAT-studie, sammenlignende dutasterid 0,5 mg (n=1.623) og

tamsulosin 0,4 mg (n=1.611) en gang daglig, alene og i kombinationsbehandling,

(n=1.610) har vist, at hyppigheden af investigator-vurderede, lægemiddelrelaterede

bivirkninger i løbet af første, andet, tredje og fjerde år af behandlingen var henholdsvis

22 %, 6 %, 4 % og 2 % for dutasterid/tamsulosin i kombinationsbehandling, 15 %, 6 %,

3 % og 2 % for dutasterid som monoterapi og 13 %, 5 %, 2 % og 2 % for tamsulosin som

monoterapi. Den højere hyppighed af bivirkninger i gruppen med kombinationsbehandling,

i det første år af behandlingen, skyldtes en højere incidens af reproduktionsforstyrrelser,

især ejakulationsbesvær, observeret i denne gruppe.

Følgende investigator-vurderede, lægemiddelrelaterede bivirkninger er rapporteret med en

incidens på ≥ 1 % i det første år af behandlingen i CombAT-studiet. Hyppigheden af disse

bivirkninger i løbet af den 4-årige behandlingsperiode vises i nedenstående tabel:

Organklasse

Bivirkning

Hyppighed i behandlingsperioden

År 1

År 2

År 3

År 4

Kombination

(n=1.610)

(n=1.428)

(n=1.283)

(n=1.200)

Dutasterid

(n=1.623)

(n=1.464)

(n=1.325)

(n=1.200)

Tamsulosin

(n=1.611)

(n=1.468)

(n=1.281)

(n=1.112)

Nerve-

systemet

Svimmelhed

Kombination

1,4 %

0,1 %

< 0,1 %

0,2 %

Dutasterid

0,7 %

0,1 %

<0,1 %

<0,1 %

Tamsulosin

1,3 %

0,4 %

<0,1 %

Hjerte

Hjerteinsufficiens

(samlet

betegnelse

Kombination

0,2 %

0,4 %

0,2 %

0,2 %

Dutasterid

<0,1 %

0,1 %

<0,1 %

Tamsulosin

0,1 %

<0,1 %

0,4 %

0,2 %

reproduktive

system og

mammae

Impotens

Kombination

6,3 %

1,8 %

0,9 %

0,4 %

Dutasterid

5,1 %

1,6 %

0,6 %

0,3 %

Tamsulosin

3,3 %

1,0 %

0,6 %

1,1 %

Ændret (nedsat)

libido

Kombination

5,3 %

0,8 %

0,2 %

Dutasterid

3,8 %

1,0 %

0,2 %

Tamsulosin

2,5 %

0,7 %

0,2 %

<0,1 %

dk_hum_57209_spc.doc

Side 6 af 16

Ejakulations-

lidelser

Kombination

9,0 %

1,0 %

0,5 %

<0,1 %

Dutasterid

1,5 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

Tamsulosin

2,7 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

Brystsygdom

Kombination

2,1 %

0,8 %

0,9 %

0,6 %

Dutasterid

1,7 %

1,2 %

0,5 %

0,7 %

Tamsulosin

0,8 %

0,4 %

0,2 %

Kombination = dutasterid 0,5 mg en gang daglig plus tamsulosin 0,4 mg en gang daglig.

Den samlede betegnelse hjerteinsufficiens omfatter kongestiv hjerteinsufficiens,

hjerteinsufficiens, venstresidig hjerteinsufficiens, akut hjerteinsufficiens, kardiogent chok,

akut venstresidig hjerteinsufficiens, højresidig hjerteinsufficiens, akut højresidig

hjerteinsufficiens, ventrikel insufficiens, kardiopulmonal insufficiens, kongestiv

kardiomyopati.

Disse seksuelle bivirkninger er associeret med dutasteridbehandling (inklusive monoterapi

og kombination med tamsulosin). Disse bivirkninger kan fortsætte efter behandlingens

ophør. Dutasterids rolle i den vedvarende effekt er ukendt.

Herunder ømhed af bryst og brystforstørrelse.

^ Inkluderer nedsat sædvolumen.

Andre data

REDUCE-studiet viste en højere incidens af Gleason 8-10 prostatacancer hos mænd

behandlet med dutasterid sammenlignet med placebo (se pkt. 4.4 og 5.1). Det er ikke

klarlagt, hvorvidt dutasterids reducerende effekt på prostatavolumen eller studierelaterede

faktorer påvirkede resultaterne af dette studie.

Følgende er blevet rapporteret under kliniske studier og ved anvendelse efter

markedsføring: brystcancer hos mænd (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

I studier med frivillige er dutasterid givet i enkeltdoser på op til 40 mg/dag (80 gange den

terapeutiske dosis) i 7 dage uden væsentlige sikkerhedsproblemer. I kliniske studier har

patienter modtaget doser på 5 mg daglig i 6 måneder, uden at der er set andre bivirkninger

end ved terapeutiske doser på 0,5 mg. Der findes ingen specifik antidot mod dutasterid, derfor

bør der i tilfælde af mistanke om overdosering gives passende symptomatisk og

understøttende behandling.

4.10

Udlevering

dk_hum_57209_spc.doc

Side 7 af 16

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 04 CB 02. Urologica. Testosteron-5-alfa-reduktase inhibitorer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Dutasterid reducerer niveauet af cirkulerende dihydrotestosteron (DHT) ved at hæmme både

isoenzym type 1 og type 2 af 5-

-reduktase isoenzymer, som omdanner testosteron til DHT.

Dutasterid som monoterapi

Effekt på DHT/testosteron

Effekten af daglige doser dutasterid på reduktion af DHT er dosisafhængig og indtræder inden

for 1-2 uger (henholdsvis 85 % og 90 % reduktion).

Hos patienter med BPH i behandling med 0,5 mg dutasterid daglig var den mediane reduktion

i serum-DHT 94 % efter 1 år og 93 % efter 2 år, og den mediane forøgelse af

serumtestosteron var 19 % efter både 1 og 2 år.

Effekt på prostatavolumen

Signifikant reduktion i prostatavolumen er set allerede en måned efter behandlingsstart, og

reduktionen fortsatte frem til 24. måned (p<0,001). Dutasterid medførte en gennemsnitlig

reduktion af total prostatavolumen efter 12 måneder på 23,6 % (fra 54,9 ml ved baseline til

42,1 ml) sammenlignet med en gennemsnitlig reduktion på 0,5 % (fra 54,0 ml til 53,7 ml) i

placebogruppen. Signifikante reduktioner (p<0,001) forekom også i prostatas

transitionszonevolumen allerede efter 1 måned, og frem til 24. måned med en gennemsnitlig

reduktion i prostatas transitionszonevolumen på 17,8 % (fra 26,8 ml

ved baseline til 21,4 ml) i

dutasterid-gruppen sammenlignet med placebogruppen, hvor der var en gennemsnitlig

stigning på 7,9 % (fra 26,8 ml til 27,5 ml) i 12. måned. Den reduktion, der blev observeret i

prostatavolumen i løbet af de første 2 år af den dobbeltblindede behandling, blev opretholdt i

yderligere 2 års open-label extension-studier. Reduktion af prostatastørrelsen, medfører

forbedrede symptomer og nedsat risiko for AUR og BPH-relateret operation.

Klinisk virkning og sikkerhed

I tre primære effektstudier (2-årige, multicenter, multinationale, placebokontrollerede,

dobbeltblindede studier) blev dutasterid 0,5 mg daglig eller placebo undersøgt hos

4.325 mænd med moderate til svære symptomer på BPH, med et prostatavolumen på ≥ 30 ml

og en PSA-værdi på 1,5-10 ng/ml. Studierne blev videreført som open-label extension-studier

i yderligere 2 år, hvor alle de patienter, der stadig var i studiet, fik dutasterid i samme dosis på

0,5 mg. 37 % af de oprindeligt placebo-randomiserede patienter og 40 % af de dutasterid-

randomiserede patienter forblev i studiet i alle 4 år. De fleste (71 %) af de 2.340 patienter i

open-label extension-studierne gennemførte de yderligere 2 års open-label extension

behandling.

De vigtigste kliniske effektparametre var American Urological Association Symptom Index

(AUA-SI), maksimalt urinflow (Q

) og forekomst af akut urinretention og BPH-relateret

operation.

AUA-SI er et spørgeskema med syv spørgsmål om BPH-relaterede symptomer med en

maksimum score på 35. Ved baseline var den gennemsnitlige score ca. 17. Efter 6 måneder, et

dk_hum_57209_spc.doc

Side 8 af 16

og to års behandling, havde placebogruppen en gennemsnitlig bedring på henholdsvis 2,5, 2,5

og 2,3 point. Dutasterid-gruppen blev forbedret med henholdsvis 3,2, 3,8 og 4,5 point.

Forskellen mellem grupperne var statistisk signifikant. Forbedringen i AUA-SI fra de 2 første

års dobbeltblindede behandlinger blev opretholdt i de følgende 2 års open-label extension-

studier.

(maksimalt urinflow)

Den gennemsnitlige baselineværdi i studierne for Q

var ca. 10 ml/sek. (normal Q

15 ml/s). Efter 1 og 2 års behandling var flowet i placebogruppen forbedret med henholdsvis

0,8 og 0,9 ml/sek. mod henholdsvis 1,7 og 2,0 ml/sek. i dutasterid-gruppen. Forskellen

mellem de to grupper var statistisk signifikant fra første måned til 24. måned. Den forøgelse

af Q

, der blev observeret i de første 2 år af den dobbeltblindede behandling blev opretholdt

i de følgende 2 års open-label extension-studier.

Akut urinretention og kirurgisk indgreb

Efter 2 års behandling var forekomsten af AUR 4,2 % i placebogruppen mod 1,8 % i

dutasterid-gruppen (57 % risikoreduktion). Forskellen er statistisk signifikant og betyder, at

der skal behandles 42 patienter (95 % konfidensinterval 30-73) i 2 år for at undgå ét tilfælde

af AUR.

Incidensen af BPH-relateret operation efter 2 år var 4,1 % i placebogruppen og 2,2 % i

dutasterid-gruppen (48 % risikoreduktion). Forskellen er statistisk signifikant og betyder, at

der skal behandles 51 patienter (95 % konfidensinterval 33-109) i 2 år for at undgå en

operation.

Hårvækst

Effekten af dutasterid på hårvækst blev ikke formelt vurderet i fase III-programmet, men 5-

reduktasehæmmere kan reducere hårtab og kan øge hårvækst hos personer med hårtab, der

skyldes reduktion i de mandlige kønshormoner (alopeci androgenica).

Thyroideafunktion

Thyroideafunktionen blev vurderet i et 1-årigt studie med raske mænd. Frie thyroxin-

niveauer var stabile under behandling med dutasterid, men TSH-værdierne var lettere

forhøjet (0,4 MCIU/ml) sammenlignet med placebo ved slutningen af behandlingen. Selv

om TSH-niveauerne var varierende, forblev de mediane TSH-intervaller

(1,4-1,9 MCIU/ml) inden for normalværdierne (0,5-5/6 MCIU/ml), de frie thyroxin-

niveauer forblev stabile inden for normalværdierne, og det var gældende for både placebo-

og dutasterid-behandlingsgrupperne, at ændringerne i TSH-værdierne ikke blev betragtet

som klinisk signifikante. I alle de kliniske studier har der ikke været evidens på, at

thyroideafunktionen blev påvirket negativt af dutasterid.

Neoplasi i brystet

I de 2-årige kliniske studier, som fremskaffede 3.374 patientårs eksponering for dutasterid, og

på registreringstidspunktet, i det 2-årige open-label extension-studie, blev der rapporteret to

tilfælde af brystcancer hos patienter, der fik dutasterid og ét tilfælde hos en patient som fik

placebo. Under de 4-årige kliniske studier CombAT og REDUCE, som leverede

17.489 patientårs eksponering for dutasterid og 5.027 patientårs eksponering over for

kombinationen af dutasterid og tamsulosin, blev der ikke rapporteret tilfælde af brystcancer i

nogen af behandlingsgrupperne.

dk_hum_57209_spc.doc

Side 9 af 16

To case control, epidemiologiske studier, det ene gennemført via en amerikansk (n=339

brystcancer tilfælde og n=6.780 kontroller) og det andet via en britisk (n=398 brystcancer

tilfælde og n=3.930 kontroller) sundhedsdatabase, viste ingen stigning i risikoen for at udvikle

brystcancer hos mænd ved anvendelse af 5-alfa-reduktasehæmmere (se pkt. 4.4). Resultaterne

fra det første studie kunne ikke identificere en positiv sammenhæng med mandlig brystcancer

(relativ risiko ved ≥ 1-års anvendelse, før brystcancerdiagnose, sammenlignet med <1-års

anvendelse: 0,70: 95 % konfidensinterval 0,34, 1,45). I det andet studie, var den estimerede

odds ratio for brystcancer i forbindelse med anvendelsen af 5-alfa reduktasehæmmere

sammenlignet med ikke-anvendelse 1,08: 95 % konfidensinterval 0,62, 1,87).

Sammenhæng mellem forekomsten af brystcancer hos mænd og længere tids anvendelse af

dutasterid, er ikke blevet bekræftet.

Påvirkning af den mandlige fertilitet

Effekterne af 0,5 mg dutasterid daglig på sædegenskaber blev evalueret hos raske frivillige i

alderen 18-52 år (n=27 dutasterid, n=23 placebo) gennem 52 ugers behandling og 24 ugers

opfølgning. Efter 52 uger var den gennemsnitlige, procentvise reduktion fra baseline for det

totale spermtal, sædvolumen og motiliteten henholdsvis 23 %, 26 % og 18 % i dutasterid-

gruppen, efter justering for ændringer fra baseline i placebogruppen. Spermkoncentrationen

og spermmorfologien var upåvirket. Efter 24 ugers opfølgning var den gennemsnitlige

ændring i det totale spermtal stadig 23 % under baseline. De gennemsnitlige værdier for alle

parametre til alle tidspunkter forblev inden for normalområdet, og mødte ikke det

prædefinerede kriterium for en klinisk signifikant ændring (30 %). Efter 52 uger var der to

personer i dutasterid-gruppen med et reduceret spermtal, som var nedsat med mere end 90 % i

forhold til baseline, med delvis bedring efter 24 ugers opfølgning. Muligheden for nedsat

mandlig fertilitet kan ikke udelukkes.

Dutasterid i kombination med α-blokkeren tamsulosin

Dutasterid 0,5 mg daglig (n=1.623), tamsulosin, 0,4 mg daglig (n=1.611) eller

kombinationen af dutasterid 0,5 mg plus tamsulosin 0,4 mg (n=1.610) blev vurderet hos

mandlige forsøgspersoner med moderate til svære symptomer på BPH, som havde en

prostata på ≥ 30 ml og en PSA-værdi i intervallet 1,5-10 ng/ml i et multinationalt,

randomiseret, dobbeltblindet multicenterstudie i parallelgruppen (CombAT-studiet).

Ca. 53 % af forsøgspersonerne var tidligere behandlet med 5-α-reduktase-hæmmere eller

α-blokkere. Det primære effekt-endepunkt i løbet af de første 2 års behandling var ændring

i "International Prostate Symptom Score" (IPSS), der er et evalueringsskema med

8 spørgsmål, der er baseret på AUA-SI med et tillægsspørgsmål om livskvalitet.

Sekundære effekt-endepunkter efter 2 år inkluderede maksimalt urinflow (Q

) og

prostatavolumen.

IPPS for kombinationsbehandlingen var signifikant fra 3. måned sammenlignet med

dutasterid og signifikant fra 9. måned sammenlignet med tamsulosin. Q

kombinationsbehandlingen var signifikant fra 6. måned sammenlignet med både dutasterid

og tamsulosin.

Det primære effekt-endepunkt efter 4 års behandling var tid til første tilfælde af AUR eller

BPH-relateret operation. Efter 4 års behandling reducerede kombinationsbehandlingen

statistisk signifikant risikoen for AUR eller BPH-relateret operation (65,8 % reduktion i

risiko p <0,001 [95 % konfidensinterval: 54,7 % til 74,1 %]) sammenlignet med tamsulosin

monoterapi. Forekomsten af AUR eller BPH-relateret operation på 4. år var 4,2 % for

kombinationsbehandlingen og 11,9 % for tamsulosin (p<0,001). Sammenlignet med

dutasterid-monoterapi reducerede kombinationsbehandlingen risikoen for AUR eller BPH-

dk_hum_57209_spc.doc

Side 10 af 16

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information