Duovent HFA 50+20 mikrog./pust inhalationsspray, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

25-01-2021

Aktiv bestanddel:
FENOTEROLHYDROBROMID, IPRATROPIUMBROMID
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
R03AL01
INN (International Name):
FENOTEROLHYDROBROMIDE, IPRATROPIUM BROMIDE
Dosering:
50+20 mikrog./pust
Lægemiddelform:
inhalationsspray, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
47675
Autorisation dato:
2011-01-17

Læs hele dokumentet

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Duovent HFA.

3. Sådan skal du bruge Duovent HFA.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Duovent HFA virker ved at afslappe muskulaturen omkring de små bron-

kier i lungerne. Herved udvides bronkierne. Luften kan nu lettere pas-

sere, og det bliver nemmere at trække vejret.

Du kan bruge Duovent HFA

inhalationsvæske ved kroniske lungesyg-

domme som kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL eller rygerlunger) og

til behandling af astmaanfald.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet

i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Duovent HFA

Brug ikke Duovent HFA

hvis du er allergisk over for ipratropiumbromid eller fenoterolhydrobro-

mid, atropinlignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer (angi-

vet i punkt 6).

hvis du lider af sygdom i hjertemuskulaturen eller hurtig uregelmæssig

puls.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontak lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Duovent HFA

hvis du har sukkersyge

hvis du for nylig har haft en blodprop i hjertet

hvis du har en hjerte-kar-sygdom

hvis du har hjerterytmeforstyrrelser

hvis du har for højt blodtryk

hvis du har for højt stofskifte (basedow/Graves sygdom)

hvis du har binyrelidelser

hvis du har grøn stær (glaukom) eller anlæg for grøn stær

hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostata) og/eller besvær med at

lade vandet.

hvis du har cystisk fibrose. Duovent HFA

kan give fordøjelsesbesvær.

hvis du oplever åndenød og åndedrætsbesvær

hvis du oplever brystsmerter, åndenød eller forværring af din hjerte-kar-

sygdom.

hvis du oplever øjensmerter eller -ubehag, sløret syn eller synsforstyrrel-

ser såsom ringe eller pletter samtidig med røde øjne.

hvis du oplever overfølsomhedsreaktioner som nældefeber, hævelser,

udslæt, kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald,

åndenød, hævelser i mund og svælg og besvimelse. Kan være alvorligt.

Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det

være livsfarligt. Ring 112.

hvis du har akut svær astma

Hvis du bruger mere Duovent HFA end foreskrevet af lægen, kan det

være tegn på, at sygdommen er forværret, og du bør snarest kontakte din

læge.

Langtidsbehandling bør kombineres med anden behandling. Hvis behand-

lingen ikke giver den ønskede effekt, bør lægen kontaktes.

Så længe du får Duovent HFA, skal du have undersøgt blod og urin regel-

mæssigt.

Doping: Der kræves en særlig dispensation; Therapeutic Use Exemption

(TUE), ved behandling med Duovent HFA. TUE skal anmeldes til stævnele-

delsen før konkurrencer.

Brug af anden medicin sammen med Duovent HFA

Tal med din læge, hvis du tager:

- medicin mod depression (tricykliske antidepressive midler og MAO-

hæmmere). Vær opmærksom på, at dette også kan gælde for medicin,

som du har brugt for 14 dage siden.

- medicin mod forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (betablokkere),

- medicin mod grøn stær (visse øjendråber),

- binyrebarkhormoner, vanddrivende medicin eller anden medicin til

behandling af astma og kroniske lungelidelser, og medicin mod øget

svedtendens (antikolinergika og xanthinderivater),

- medicin mod hjerterytmeforstyrreler (digoxin),

Fortæl lægen før en evt. bedøvelse, at du bruger Duovent HFA. Måske skal

du ophøre med brugen af Duovent HFA før bedøvelse med fx Halotan, enflu-

ran og trichloroethylen.

Hvis du har svær astma, er der risiko for, at koncentrationen af kalium i blo-

det bliver for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astma-

medicin med theofyllin eller binyrebarkhormoner.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin

eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mine-

raler samt kosttilskud.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller plan-

lægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun bruge Duovent HFA efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun bruge Duovent HFA efter aftale med lægen.

Fenoterolhydrobromid går over i modermælken, med det er ikke sandsyn-

ligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen hvis du har spørgsmål.

Fertilitet:

Der foreligger ikke studier af Duovent HFA´s effekt på fertiliteten.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Duovent HFA påvirker normalt ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken; skulle du få

bivirkninger såsom svimmelhed eller påvirkning af synet,

bør du undgå at køre bil eller betjene maskiner.

3. Sådan skal du bruge Duovent HFA

Brug altid Duovent HFA nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Duovent HFA er kun til inhalation.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 6 år:

Inhalér 1 – 2 pust, dog højst 8 pust daglig.

Ved anfald: Tag ét pust og om nødvendigt endnu ét pust efter 5 minutter.

Hvis ikke 4 pust (inden for 1 time) er tilstrækkelig til at stoppe et anfald, så

kontakt straks læge eller skadestue.

Børn må kun bruge Duovent HFA under opsyn af en voksen.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brugsanvisning:

Inden sprayen bruges første gang skal metalbeholderen trykkes ned 2 gange.

1. Tag beskyttelseshætten af mundstykket.

2. Pust helt ud.

3. Hold inhalationssprayen med metalbeholderens bund opad. Tag sprayens

mundstykke i munden og luk læberne tæt om det.

4. Tag så en rolig og dyb indånding gennem munden. Tryk samtidig på

metalbeholderens bund (som vender opad!). Det er meget vigtigt at starte

indåndingen, lige inden du udløser et pust. Proceduren gentages for

næste inhalation.

5. Sæt beskyttelseshætten på mundstykket igen efter brug.

Indlægsseddel: Information til brugeren

DUOVENT

®

HFA

20 mikrogram/50 mikrogram

inhalationsvæske, opløsning

Ipratropiumbromid/fenoterolhydrobromid

1000097161-001-03

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordi-

neret Duovent HFA til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Hvis sprayen ikke har været brugt i 3 dage skal metalbeholderen trykkes ned

én gang før brug.

Sprayen indeholder 200 doser. Du kan undersøge om der er mere i sprayen

på følgende måde: Tag mundstykket af sprayen og kom beholderen i en skål

med vand. Indholdet af sprayen kan bedømmes ved at se beholderens posi-

tion i vandet.

Rengør mundstykket mindst én gang ugentlig ved at rense med varmt vand.

Skyl eventuelle sæberester væk inden tørring. Mundstykket må ikke komme

i opvaskemaskinen.

Du bør lade mundstykket tørre uden brug af varme. Når mundstykket er tørt

kan man sætte sprayen og beskyttelseshætten på igen.

Hvis du har brugt for meget Duovent HFA

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Duovent

HFA, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet,

og du føler dig utilpas.

Symptomer:

hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig

puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skade-

stue. Ring evt. 112.

uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

ekstra hjerteslag eller hjertebanken

trykken for brystet eller i mellemgulvet, hjertesmerter

for højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget

forhøjet blodtryk er alvorligt.

svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk

kvalme, svimmelhed eller rysten

rødme

hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet.

I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt

kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser

og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

mundtørhed

nedsat evne til at se skarpt

Hvis du har glemt at bruge Duovent HFA

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med

den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Duovent HFA

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig

usikker på.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter

til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.

Ring 112.

Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

evt. 112. (atrieflimmer)

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i

øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue. (glaukom og snæver-

vinklet glaukom)

Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. (bronkospamse og para-

doks bronkospasme)

Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller ska-

destue. Ring evt. 112. (Laryngospasme)

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig

blodforsyning til hjertemusklen eller blodprop i hjertet. Ring 112. (Myokar-

dieiskæmi)

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

Hoste.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig

puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skade-

stue. Ring evt. 112. (takykardi, supraventikulær takykardi)

Nervøsitet, hovedpine, rysten, svimmelhed,

Hjertebanken (palpitationer)

Svælgkatar/irritation i svælget (pharyngitis), talebesvær (dysfoni), opkast-

ning, kvalme og mundtørhed.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget

forhøjet blodtryk er alvorligt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Tal med lægen.

(urinretention)

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis

der er hævelse af ansigt, læber, svælg og tunge, kan det være livsfarligt.

Ring 112. (urticaria, ødemer i mund og svælg)

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt

kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligmed lammelser

og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

(hypokaliæmi)

Hævelse af hornhinde (corneaødem), nedsat evne til at se skarpt (akko-

modationsforstyrrelser), sløret syn, øjensmerter, store pupiller (mydriasis),

rødme i øjet (konjunktival hyperæmi), synsforstyrrelser i form af ringe

omkring lyse genstande (visual halo). Kontakt lægen.

Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. (arytmi)

Rastløs uro og psykiske forstyrrelser.

Nældefeber (urticaria), udslet, hudreaktioner, svedudbrud

Halsirritation, tør hals, betændelse i munden eller på tungen (stomatit og

glossit)

Diarre, forstoppelse pga nedsat bevægelse i tarmen (forstyrrelse i den gas-

trointestinal motilitet)

Muskelsvaghed, muskelkramper, muskelsmerter (myalgi), svimmelhed, evt.

besvimelse pga. lavt blodtryk.

Overfølsomhed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirknin-

ger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller

E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Duovent HFA utilgængeligt for børn.

Brug ikke Duovent HFA efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis

pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste

dag i den anførte måned.

Opbevar Duovent HFA mellem15-25 °C.

Duovent HFA må ikke fryses eller udsættes for frost. Beskyt Duovent HFA

mod lys og varme.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespan-

den.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Duovent HFA, inhalationsvæske, opløsning indeholder:

Ipratropiumbromid 20 mikrogram og feneterolhydrobromid 50 mikrogram.

Øvrige indholdsstoffer:

Vandfri citronsyre, renset vand, vandfri ethanol, og HFA-134a tetra-fluoroet-

han.

Udseende og pakningsstørrelser:

Duovent HFA fås i pakninger med 200 doser (10 ml) inhalationsvæske, opløs-

ning.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Duovent HFA også som Berodual

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du

henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel er senest blevet revideret 06/2015.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs hele dokumentet

19. januar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Duovent HFA, inhalationsspray, opløsning (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

06774

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Duovent HFA

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 pust indeholder ipratropiumbromid 20 mikrogram + fenoterolhydrobromid 50

mikrogram.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationsspray, opløsning (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse og anfaldsbehandling af reversible bronkospasmer hos patienter med kronisk

obstruktiv lungesygdom (KOL) med reversible bronkospasmer.

Anfaldsbehandling af reversible bronkospasmer hos patienter med astma bronchiale i

tillæg til anti-inflammatorisk behandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne og børn over 6 år:

Anvendelse efter behov

1-2 pust. Maksimalt 8 pust pr. dag.

Ved anfald

1 pust, om nødvendigt endnu 1 pust efter 5 minutter.

dk_hum_47675_spc.doc

Side 1 af 12

I tilfælde, hvor 4 pust (inden for 1 time) er utilstrækkeligt til at stoppe et anfald, bør

patienten straks søge læge.

Særlige populationer

Pædiatrisk population

Lægemidlet bør ikke anvendes til børn på 6 år eller derunder, da der ikke er tilstrækkelig

erfaring med behandling af børn på 6 år eller derunder.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Dosis-justering er ikke nødvendig til patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion grundet

lav systemisk absorption af de aktive stoffer ved inhalation.

Administration

Douvent HFA inhalationsspray er til inhalation og må ikke indtages oralt eller nasalt.

Instruktioner vedrørende håndtering og brug

Patienten skal instrueres i korrekt brug af inhalationssprayen for at sikre optimal

behandling. Instruktion findes under pkt. 6.6.

Børn

Lægemidlet bør kun anvendes til børn under opsyn af en voksen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed for de aktive stoffer, atropinlignende stoffer eller for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Hypertropisk obstruktiv kardiomyopati eller tachyarrytmi.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hypersensitivitet

Hypersensitivitetsreaktioner umiddelbart efter administration kan forekomme. Der er set

sjældne tilfælde af urticaria, angioødem, hududslæt, bronkospasmer, oropharyngealt ødem

og anafylaksi.

Paradoks bronkospasme

Douvent HFA kan som anden inhalationsmedicin give paradokse bronkospasmer, hvilket

kan være livstruende. Hvis paradokse bronkospasmer indtræffer, skal Douvent HFA

behandlingen straks ophøre og erstattes med en anden passende behandling.

Øjenkomplikationer

Der er rapporteret enkelte tilfælde af øjenkomplikationer (så som mydriasis, forhøjet

intraokulært tryk, snævervinklet glaukom og øjensmerter), når forstøvet ipratropiumbromid

enten som enkeltstof eller i kombination med en beta-2-agonist er kommet i kontakt med

øjnene. Patienterne skal derfor instrueres i korrekt administration af Douvent HFA.

Øjensmerter eller -ubehag, sløret syn, synsforstyrrelser med halo eller farvede pletter i

forbindelse med røde øjne fra konjunktival kongestion eller corneal ødem kan være tegn på

akut snævervinklet glaukom. Hvis der udvikles en kombination af disse symptomer, bør

dk_hum_47675_spc.doc

Side 2 af 12

behandling med miotiske øjendråber initieres, og patienten bør omgående tilses af en

specialist.

Systemisk virkning

Forsigtighed bør udvises og mulige risici bør nøje afvejes i forhold til det terapeutiske

udbytte hos patienter med dårligt kontrolleret diabetes mellitus, nylig myokardieinfarkt,

alvorlig kardiovaskulær sygdom, arteriel hypertension, thyreotoksikose, fæokromocytom,

hos patienter med disposition for snævervinklet glaukom, samt hos patienter med

eksisterende urinvejsobstruktion (f.eks. prostatahyperplasi eller blærehals-obstruktion).

Diabetes

Forsigtighed bør udvises ved brug af fenoterol til patienter med diabetes. Beta-2-agonister

kan fremkalde hyperglykæmi, og patienter med diabetes, der sættes i behandling med

fenoterol, bør initialt tilrådes hyppigere blodsukker-målinger.

Thyreotoksikose

Forsigtighed bør udvises ved brug af fenoterol til patienter med thyreotoksikose.

Anvendelse af fenoterol til patienter, der lider af thyreotoksikose kan medføre en øget

påvirkning af hjertet (palpitationer, arytmier).

Kardiovaskulære virkninger

Der er set kardiovaskulære virkninger af sympatomimetika, herunder Douvent HFA.

Postmarketing data og publiceret litteratur tyder på, at behandling med beta-agonister i

sjældne tilfælde kan være forbundet med udvikling af myokardie iskæmi og kardielle

arrythmier. Patienter med underliggende alvorlig hjertesygdom (f.eks. iskæmisk

hjertesygdom, takyarytmi eller alvorligt hjertesvigt), som får Douvent HFA for deres

lungesygdom, skal opfordres til at søge lægehjælp, hvis de oplever brystsmerter eller

symptomer på at deres hjertesygdom forværres. Symptomer som dyspnø og brystsmerter

kan stamme fra en lunge- eller hjertelidelse og bør derfor undersøges nærmere.

Hypokaliæmi

Behandling med beta-2-agonister kan medføre potentiel alvorlig hypokaliæmi (se desuden

pkt. 4.8). Der bør udvises særlig forsigtighed ved akut svær astma, da hypoxi kan forstærke

hypokalæmiens påvirkning af hjerterytmen.

Forstyrrelser i gastrointestinal motilitet

Patienter med cystisk fibrose kan være mere udsatte for forstyrrelser i den gastrointestinale

mobilitet.

Dyspnø

Patienter bør tilskyndes til straks at søge læge ved akut dypsnø og ved hurtig forværring af

dyspnøen.

Hvis det er nødvendigt at bruge højere doser end anbefalet for at kontrollere symptomerne

på bronkial obstruktion (eller bronkospasmer), bør patientens behandlingsplan revurderes.

Samtidig behandling med eller øgning af dosis af inhalerbar eller oral steroid bør

overvejes.

Langtidsbehandling

Langtidsbehandling bør være symptomorienteret og bør kombineres med anti-

inflammatorisk behandling. Såfremt behandlingen ikke giver den ønskede effekt, bør

patienten kontakte lægen. Andre sympatomimetika bør kun anvendes sammen med

ipratropium/fenoterol under nøje medicinsk supervision (se pkt. 4.5). Patienter med astma

dk_hum_47675_spc.doc

Side 3 af 12

bronkiale bør kun anvende Douvent HFA efter behov/ved anfald. Langtidsbehandling bør

indskrænkes til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.

Fenoterol kan som andre beta-2-agonister hæmme veer grundet relaksation af den glatte

muskulatur i uterus.

Doping advarsel

Brugen af Douvent HFA kan på grund af fenoterol give en positiv doping test.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Beta-blokkere

Beta-receptor-blokerende lægemidler, specielt de ikke selektive (inkl. øjendråber), kan helt

eller delvist ophæve virkningen, og bør normalt ikke anvendes samtidig.

Antikolinergika, xantinderivater og sympatomimetika

Samtidig brug af xantinderivater og sympatomimetika kan øge både virkning og

bivirkninger af Douvent HFA.

Kronisk behandling med Douvent HFA sammen med andre antikolinergika er ikke

undersøgt og kan derfor ikke anbefales.

Monoaminoxidasehæmmere og tricycliske antidepresiva

Monoaminoxidasehæmmere og tricycliske antidepresiva kan forstærke den beta-adrenerge

effekt, hvorfor der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug og op til 14 dage efter brug

af monoaminoxidasehæmmere.

Anæstetika

Inhalation af anæstetika indeholdende halogenerede kulbrinter f.eks.: halotan,

trichloroethylen og enfluran kan forstærke de kardiovaskulære bivirkninger, hvorfor disse

bør monitoreres nøje. Alternativt kan seponering af Douvent HFA (1-2 dage) før operation

overvejes.

Xantinderivater, kortikosteroider og diuretika

Beta-2-agonist-behandling kan medføre hypokaliæmi, som kan øges ved samtidig

behandling med xanthinderivater, korticosteroider og diuretika. Dette bør især tages i

betragtning hos patienter med alvorlig luftvejsobstruktion. Hypoxi kan forværre virkningen

af hypokaliæmi på hjerterytmen. Virkningen af digoxin kan påvirkes heraf, hvorfor serum

kalium bør monitoreres (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke udført kliniske studier hverken med enkeltstofferne eller med kombination af

ipratropium og fenoterol mht. effekt på human fertilitet. Prækliniske studier med stofferne

hver for sig har ikke vist påvirkning af fertiliteten (se pkt. 5.3).

Graviditet

Bør kun anvendes med forsigtighed til gravide, da erfaringsgrundlaget for anvendelse af

fenoterol/ ipratropium til gravide er ringe.

Prækliniske studier og erfaringer hos mennesker har ikke vist nogen direkte eller indirekte

skadelige virkninger af fenoterol eller ipratropium på graviditet, embryonal/føtal udvikling

eller fødsels eller postnatal udvikling.

dk_hum_47675_spc.doc

Side 4 af 12

Brugen af beta-2-sympatomimetika i slutningen af graviditeten eller i høje doser kan have

negativ virkning på den nyfødte (tremor, takykardi, blodglucosefluktuationer,

hypokaliæmi).

Amning

Douvent HFA kan anvendes med forsigtighed i ammeperioden.

Prækliniske studier har vist at fenoterol udskilles i mælk.

Bivirkninger i form af irritabilitet og takykardi hos det ammede barn kan ikke udelukkes.

Det vides ikke, om ipratropiumbromid udskilles i modermælk. Det er dog ikke sandsynligt,

at barnet vil blive udsat for nævneværdige doser.

Drivgassen

Studier med norfluran (HFC-134a) givet til drægtige eller diegivende rotter har ikke vist

nogen skader på afkommet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget studier af Douvent HFAs virkning på evnen til at føre motorkøretøj

og betjene maskiner. Alligevel bør patienter informeres om, at de kan opleve bivirkninger

såsom svimmelhed, synsforstyrrelser, mydriasis og sløret syn under behandling med

Douvent HFA. Derfor bør der udvises forsigtighed ved bilkørsel og ved betjening af

maskiner. Hvis patienterne oplever ovennævnte bivirkninger, bør de undgå potentielt

farlige opgaver såsom at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Mange af de anførte bivirkninger skyldes Douvent HFAs antikolinerge og beta-adrenerge

egenskaber. Som ved al inhalationsbehandling kan der forekomme symptomer på

lokalirritation. De anførte bivirkninger er set dels i kliniske studier dels fra

lægemiddelovervågning efter markedsføring.

De hyppigste bivirkninger rapporteret i kliniske studier, er hoste, mundtørhed, hovedpine,

tremor, pharyngitis, kvalme, svimmelhed, dysfoni, takykardi, hjertebanken, opkastning,

øge systolisk blodtryk og nervøsitet.

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed ud fra følgende konvention

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <

1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Immunsystemet

Sjælden

Anafylaktiske reaktioner, overfølsomhed.

Metabolisme og ernæring

Sjælden

Hypokaliæmi.

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Sjælden

Nervøsitet

Agitation, psykiske forstyrrelser

Nervesystemet

Ikke almindelig

Hovedpine, tremor, svimmelhed.

dk_hum_47675_spc.doc

Side 5 af 12

Sjælden

Hyperaktivitet.

Øjne

Sjælden

Snævervinklet glaukom, forhøjet

intraokulært tryk,

akkomodationsforstyrrelser, mydriasis,

sløret syn, øjensmerter, corneaødem,

conjuktival hyperæmi, visuel halo.

Hjerte

Ikke almindelig

Sjælden

Takykardi, palpitationer

Arytmi, atrieflimmer, supraventrikulær

takykardi, myokardieiskæmi

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Hoste

Pharyngitis, dysphoni

Bronkospasme, halsirritation, pharyngalt

ødem, laryngospasme, paradoks

bronkospasme, tør hals

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Sjælden

Opkastning, kvalme, mundtørhed,

Stomatit, glossit, forstyrrelse i den

gastrointestinale motilitet, diarre,

obstipation, ødemer i munden

Hud og subkutane væv

Sjælden

Urticaria, udslet, hudreaktioner, angioødem,

svedudbrud

Knogler, led, muskler og bindevæv

Sjælden

Muskelsvaghed, muskelspasmer, myalgi

Nyrer og urinveje

Sjælden

Urinretention

Undersøgelser

Ikke almindelig

Sjælden

Forhøjet systolisk blodtryk

Nedsat diastolisk blodtryk

Indberetning af formodede bivirkninger

dk_hum_47675_spc.doc

Side 6 af 12

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Forventes hovedsageligt at være relateret til fenoterol – stærk forøget beta-adrenerg

stimulation. De væsentligste symptomer er takykardi, arytmier, ekstrasystoler,

palpitationer, hjertesmerter, oppression, hypertension, hypotension, kvalme, svimmelhed,

tremor, rødme. Metabolisk acidose er set ved overdosering med fenoterol.

Overdosering af fenoterol kan medføre hypokaliæmi. Serumkalium bør monitoreres.

Symptomer på overdosering med ipratropiumbromid, som mundtørhed og

akkomodationsforstyrrelser, er af mild og forbigående karakter da den systemiske

biotilgængelighed af ipratropium er meget lav.

Behandling

Behandling med Douvent HFA bør seponeres. Syre-, base- og elektrolytmonitorering bør

overvejes.

Sedativa, i sværere tilfælde intensiv behandling. Som specifik antidot kan beta-

receptorblokkere (beta-1-selektive) anvendes, men her er der hos astma- og KOL-patienter

med bronkospasmer (eller bronkokonstriktion) en risiko for en forværring af

bronkialobstruktionen. Dette skal tages med i overvejelserne, og dosis må justeres nøje på

grund af risiko for at udløse en alvorlig bronkokonstriktion, der kan være fatal.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: R 03 AL 01. Adrenergika i kombination med anticholinergica, til inhalation.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Douvent HFA indeholder to aktive bronkodilaterende stoffer: Ipratropiumbromid, som

udviser en antikolinerg effekt, og fenoterolhydrobromid, som er en beta-2-agonist.

Ipratropiumbromid

Ipratropium er en kvartær amin med antikolinerge (parasympatolytiske) egenskaber.

Prækliniske studier har vist, at ipratropiumbromid hæmmer vagalt medierende reflekser

ved at antagonisere virkninger af acetylcholin-transmitterstoffet frigivet fra vagusnerven.

Antikolinergika hindrer øgningen i den intracellulære koncentration af Ca

forårsaget af

interaktionen mellem acetylcholin og muscarin-receptorerne i bronkiernes glatte

muskulatur. Ca

-frigivelse er medieret af et sekundært signalstof (second messenger

system) bestående af IP3 (inositol triphosphate) and DAG (diacylglycerol).

dk_hum_47675_spc.doc

Side 7 af 12

Bronkodilation efter inhalation af ipratropiumbromid er primært en lokal organspecifik

effekt og ikke en systemisk effekt.

Prækliniske og kliniske resultater tyder på, at ipratropiumbromid hverken påvirker

sekretproduktionen i luftvejene, den mukociliære clearance eller luftskiftet.

Fenoterolhydrobromid

Fenoterol er et direkte virkende sympatomimetikum, der selektivt stimulerer beta-2-

receptorerne i det terapeutiske doseringsområde. Beta-1-receptorerne aktiveres først i et

højere dosisområde. Påvirkning af beta-2-receptorerne aktiverer adenyl cyklase via et

stimulatorisk G-protein, hvorved dannelsen af cAMP øges. Stigningen i koncentrationen af

cAMP aktiverer proteinkinase A til fosforylering af target-proteinerne i luftvejenes glatte

muskelceller. Dette medfører fosforylering af ”myosin light chain kinase”, hæmning af

fosfoinositid hydrolyse og åbning af de store calciumaktiverede kaliumkanaler.

Fenoterolhydrobrimid afslapper den bronkiale og vaskulære glatte muskulatur og beskytter

mod bronkokonstringerende stimuli såsom histamin, metacholin, kold luft og allergener

(tidligt respons). Umiddelbart efter indgift hæmmes frigivelsen af bronkokonstriktive og

proinflammatoriske mediatorer fra mastcellerne. Desuden er der efter administration af

0,6 mg fenoterol blevet påvist en stigning i den mukociliære clearance.

Højere plasmakoncentrationer, som hyppigst opnås via oral eller intravenøs administration,

hæmmer uterusmotiliteten. Ligeledes kan der ved indtag af høje doser observeres

metaboliske påvirkninger såsom lipolyse, glycogenolyse, hyperglykæmi og hypokaliæmi.

Hypokaliæmi forårsages ved en øget kaliumoptagelse i musklerne. Beta-adrenerge

virkninger på hjertet såsom øget hjertefrekvens og kontraktionsevne forårsages af

fenoterols vaskulære påvirkning, stimulation af hjertets beta-2-receptorer samt ved

supraterapeutiske doser stimulation af beta-1-receptorer. Som for andre beta-agonister har

forlægelser i QTc været rapporteret. For fenoterol inhalationsspray har disse rapporteringer

været enkeltstående og er set ved doser der er højere end det anbefalede. Den systemiske

eksponering efter administration af inhalationsopløsning i nebulisator kan imidlertid være

højere end med anbefalede doser taget med dosisaerosol. Den kliniske betydning er ikke

klarlagt. Tremor er en hyppigere observeret og dosisafhængig beta-agonist påvirkning.

Modsat de lokale virkninger på bronkiernes glatte muskulatur er det beta-agonisternes

systemiske virkninger på skeletmuskulaturen, der påvirker toleranceudviklingen.

Samtidig brug af ipratropium og fenoterol afslapper bronkierne ved at påvirke forskellige

farmakologiske virkningssteder. De to aktive indholdsstoffer komplementerer hinanden i

deres spasmolytiske reaktion på bronkiernes glatte muskulatur og tillader en bredere

terapeutisk anvendelse inden for lungesygdomme, som er associeret med konstriktion af

luftvejene. Den komplementære virkning bevirker, at kun en meget lille mængde af beta-

agonisten er nødvendig for at opnå den ønskede effekt, hvilket faciliterer individuel

dosering tilpasset den enkelte patient med et minimum af bivirkninger.

Klinisk virkning og sikkerhed

Kombinationsbehandling med ipratropium og fenoterol af patienter med astma og KOL har

vist bedre virkning end behandling med de to stoffer hver for sig. To studier (et med

astmapatienter og et med KOL-patienter) viste, at Douvent HFA er lige så effektivt som en

dobbelt dosis fenoterol administreret uden ipratropium, og var bedre tolereret i kumulative

dosis-respons studier.

dk_hum_47675_spc.doc

Side 8 af 12

Ved akut bronkokonstriktion virker Douvent HFA umiddelbart efter administration og er

derfor også anvendelig til behandling af akutte bronkospasmer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Den terapeutiske effekt af kombinationen af ipratropiumbromid og fenoterolhydrobromid

skyldes lokal virkning i luftvejene. Den farmakodynamiske bronkodilatation er derfor ikke

relateret til farmakokinetikken af de aktive indholdsstoffer.

Efter inhalation, alt afhængigt af formulering, inhalationsteknik og udstyr, deponeres ca.

10-39 % af dosis i lungerne, mens resten deponeres i mundstykket, munden og den øverste

del af luftvejene (oropharynx). Den lungedeponerede del af dosis bliver hurtigt optaget

(inden for minutter). Den i oropharynx deponerede del af dosis sluges langsomt og passerer

mave-tarmkanalen. Den systemiske eksponering er således en kombination af oral- og af

lunge-biotilgængelighed.

Der er ingen tegn på, at farmakokinetikken af de to aktive indholdsstoffer i kombination

afviger fra farmakokinetikken af de enkelte indholdsstoffer.

Fenoterolhydrobromid

Den via mave-tarmkanalen optagne del af dosis metaboliseres næsten udelukkende ved

sulfatkonjugering. Den absolutte biotilgængelighed efter oral administration er lav ca.

1,5 %.

Efter intravenøs administration var den kumulative renale ekskretion over 24 timer af fri

fenoterol og konjugeret fenoterol henholdsvis ca. 15 % og 27 %. Efter inhalation med

Douvent HFA inhalationsspray var den kumulative renale ekskretion over 24 timer af fri

fenoterol ca. 1 %. Den totale systemiske biotilgængelighed af fenoterolhydrobromid efter

en inhaleret dosis estimeres til 7 %.

Kinetiske parametre, der beskriver fordelingen af fenoterol, blev beregnet ud fra

plasmakoncentrationer efter intravenøs administration, og plasmakoncentration-tid

profilerne kan beskrives ved en 3-compartment model, hvor den terminale halveringstid er

ca. 3 timer. Det tilsyneladende fordelingsvolumen af fenoterol ved steady state (Vdss) er

ca. 189 l (≈ 2,7 l/kg).

Ca. 40 % er bundet til plasmaproteiner. Prækliniske studier i rotter har vist, at fenoterol og

dets metabolitter ikke passerer blod-hjernebarrieren. Fenoterol har en total clearance på

1,8 l/min og en nyre-clearance på 0,27 l/min.

I et balanceret ekskretionsstudie var den kumulative renale ekskretion over 2 døgn af

radioaktivt mærket stof (herunder lægemidlet og alle metabolitter) 65 % efter intravenøs

administration og total radioaktivit mærket stof udskilt med fæces 14,8 %. Efter oral

administration var den kumulative radioaktivt mærket stofmængde udskilt med urinen over

48 timer ca. 30 % og med fæces 40,2 %.

Ipratropiumbromid

Den kumulative renale ekskretion (0-24 timer) af ipratropium er ca. 46 % af en intravenøst

indgivet dosis, under 1 % af en oral dosis og ca. 3-13 % af en inhaleret dosis via Douvent

HFA inhalationsspray. Den samlede systemiske biotilgængelighed af oral og inhaleret

ipratropiumbromid estimeres på basis heraf til henholdsvis 2 % og 7-28 %. Det betyder, at

den oralt indtagne dosis af ipratropiumbromid ikke bidrager væsentligt til systemisk

eksponering.

dk_hum_47675_spc.doc

Side 9 af 12

Kinetiske parametre, der beskriver fordelingen af ipratropium, blev beregnet ud fra

plasmakoncentrationer efter intravenøs administration. Et hurtig bifasisk fald i

plasmakoncentrationen blev observeret. Det tilsyneladende fordelingsvolumen ved steady-

state (Vdss) er ca. 176 l (≈ 2,4 l/kg). Ipratropium er kun i ringe grad proteinbundet

(<20 %). Den kvaternære amin, ipratropium, passerer ikke blod-hjernebarrieren.

Halveringstiden i den terminale eliminationsfase er ca. 1,6 timer.

Ipratropiums totalclearance er 2,3 l/min og renal clearance er 0,9 l/min. Efter intravenøs

indgift metaboliseres ca. 60 % af dosis - den største del muligvis i leveren ved oxidation.

I et balanceret ekskretionsstudie var den kumulative renale ekskretion (over 6 dage) af

radioaktivt mærket lægemiddel (lægemiddelstoffet og metabolitter) 72,1 % efter intravenøs

administration, 9,3 % efter oral administration og 3,2 % efter inhalation. Total

radioaktivitet udskilt med fæces var 6,3 % efter intravenøs, 88,5 % efter oral og 69,4 %

efter inhalation. Efter intravenøs administration af radioaktivt mærket lægemiddel foregår

ekskretion af radioaktivt mærket lægemiddel hovedsageligt via nyrerne. Halveringstiden

for udskillelse af radioaktivt mærket lægemiddel (lægemiddelstoffet og metabolitter) er

3,6 timer. De vigtigste metabolitter udskilt med urinen binder dårligt til muskarine receptor

og må betragtes som uvirksomme.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Akut toksicitetsstudier med kombinationen i forholdet 1/2,5 (ipratropiumbromid/

fenoterolhydrobromid) i mus og rotter efter oral, intravenøs og inhalations administration

viste lav akut toksicitet. LD

-værdierne bestemtes snarere af ipratropiumbromid end af

fenoterolhydrobromid uden nogen antydning af potensering.

Der er udført toksicitetsstudier over 13 uger med kombinationen i rotter (oral, inhalation)

og hunde (intravenøs, inhalation). Kun mindre toksiske påvirkninger blev observeret ved

koncentrationer op til flere hundrede gange større end den anbefalede dosis til mennesker.

Ar i venstre myokardieventrikel blev kun set i et dyr fra den højeste dosisgruppe i det

intravenøse 4 ugers hundestudier (84 mikrog/kg/dag). 13-ugersstudier i rotter ved oral

administration og 13-ugersstudier i hunde ved inhalationsadministration viste ingen

toksikologiske forandringer ud over dem proportionalt med de individuelle komponenter.

Der var ingen tegn på potensering med kombinationen i forhold til de enkelte

komponenter. Alle observerede bivirkninger er velkendte for fenoterolhydrobromid og

ipratropiumbromid.

Efter administration via inhalation af kombinationen af ipratropiumbromid og

fenoterolhydrobromid til rotter og kaniner sås ingen teratogene påvirkninger. Der blev

heller ikke observeret nogen teratogene påvirkninger efter inhalation af ipratropiumbromid

og fenoterolhydrobromid hver for sig. Oral dosering af doser >25 mg/kg/dag (kaniner) og

>38,5 mg/kg/dag (mus) af fenoterolhydrobromid inducerede en stigning i antallet af

misdannelser

De observerede misdannelser betragtes som en klasseeffekt for beta-agonister. Fertilitet

blev ikke nedsat hos rotter ved orale doser af ipratropiumbromid på op til 90 mg/kg/dag og

af fenoterolhydrobromid op til 40 mg/kg/dag.

Der er ikke foretaget genotoksicitetsstudier med kombinationen. Men in vitro og in vivo

studier afslørede, at hverken fenoterolhydrobromid eller ipratropiumbromid havde

mutagent potentiale.

dk_hum_47675_spc.doc

Side 10 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information