Drosinetta 3,0 mg+0,020 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-06-2016

Aktiv bestanddel:
DROSPIRENON, Ethinylestradiol
Tilgængelig fra:
Gedeon Richter Plc.
ATC-kode:
G03AA12
INN (International Name):
DROSPIRENON, Ethinyl Estradiol
Dosering:
3,0 mg+0,020 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisationsnummer:
46327

Læs hele dokumentet

7. juni 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Drosinetta, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

27043

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Drosinetta

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 3 mg drospirenon og 0,02 mg ethinylestradiol.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 48,53 mg lactosemonohydrat og 0,070 mg

sojalecithin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide eller næsten hvide, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter, diameter ca. 6 mm.

"G73" præget på den ene side, den anden side uden præg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Oral svangerskabsforebyggelse.

I forbindelse med beslutningen om at ordinere Drosinetta skal der tages hensyn til den

enkelte kvindes aktuelle risikofaktorer, især risikofaktorer for venøs tromboemboli (VTE),

samt til, hvordan risikoen for VTE med Drosinetta er sammenlignet med andre hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen (se pkt. 4.3 og 4.4).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Administration: Oral anvendelse

46327_spc.doc

Side 1 af 21

Dosering

Sådan skal du tage Drosinetta

Tabletterne skal tages hver dag på ca. samme tidspunkt i den rækkefølge, der fremgår af

blisterarket, om nødvendigt med en smule væske til. Der tages en tablet dagligt i 21 på

hinanden følgende dage. Hver efterfølgende blisterark startes efter en 7 dage lang tabletfri

periode, hvorunder der normalt optræder en menstruationslignende pauseblødning.

Pauseblødningen starter sædvanligvis på dag 2-3 efter indtagelse af den sidste tablet og vil

muligvis ikke være ophørt, før næste blisterark påbegyndes.

Sådan påbegyndes indtagelse af Drosinetta

Ingen forudgående indtagelse af hormonelle præventionsmidler (inden for den seneste

måned)

Tabletindtagelsen bør påbegyndes på dag 1 af kvindens normale cyklus (dvs. på

menstruationens første dag).

Skift fra et andet kombineret hormonelt præventionsmiddel (kombinationspille, p-ring

eller p-plaster)

Kvinden bør begynde med at tage Drosinetta, helst dagen efter indtagelse af den sidste

aktive tablet (den sidste tablet, der indeholder de aktive indholdsstoffer) i hendes hidtidige

kombinations p-piller, men senest dagen efter den normale tabletfri eller placeboperiode

med de hidtidige kombinations p-piller. Hvis kvinden hidtil har benyttet p-ring

(vaginalring) eller p-plaster (depotplaster), skal hun begynde at tage Drosinetta samme

dag, som hun ophører med sin hidtidige præventionsmetode, og allersenest den dag, hvor

næste ring eller plaster skulle have været anbragt.

Ved skift fra rene gestagenpræparater (minipiller, injektion, implantat eller et gestagen-

frigørende intrauterint system (IUS))

Kvinden kan skifte fra minipiller når som helst, fra implantat eller gestagenspiral

samme dag, denne fjernes, og fra injektion på datoen for næste injektion, men i alle

tilfælde bør hun rådes til at supplere med en barrieremetode i de første 7 dage af

tabletindtagelsen.

Efter abort i 1. trimester

Kvinden kan starte tabletindtagelsen umiddelbart. Gør hun det, er det ikke nødvendigt

at benytte supplerende svangerskabsforebyggelse.

Efter præmatur fødsel eller abort i 2. trimester

Kvinden bør tilrådes at starte på dag 21-28 efter fødsel eller abort i 2. trimester. Hvis

kvinden starter senere, bør hun tilrådes til at supplere med en barrieremetode i de

første 7 dage. Hvis kvinden allerede har haft samleje, bør graviditet dog udelukkes, før

hun begynder at tage kombinations p-piller, ellers skal hun afvente førstkommende

menstruation.

For ammende kvinder – se pkt. 4.6.

Glemte tabletter

Hvis kvinden har glemt tabletindtagelse i mindre end 12 timer, nedsættes

svangerskabsforebyggelsen ikke. Kvinden skal tage tabletten, så snart hun husker det, og

de resterende tabletter tages som normalt.

Hvis hun har glemt tabletindtagelse i mere end 12 timer, kan svangerskabsforebyggelsen

være nedsat. Håndtering af glemte tabletter kan ske efter én af følgende to grundregler:

46327_spc.doc

Side 2 af 21

Tabletterne må aldrig seponeres i mere end 7 dage.

Det kræver 7 dages uafbrudt tabletindtagelse at opnå tilstrækkelig undertrykkelse af

hypothalamus-hypofyse-ovarie-aksen.

I daglig praksis kan derfor gives følgende råd:

Uge 1

Kvinden skal tage den sidste oversprungne tablet, så snart hun kommer i tanke om det, selv

om det indebærer, at hun skal tage 2 tabletter på en gang. Herefter skal hun fortsætte med

at tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. Samtidig bør hun benytte en barriere-

metode, f.eks. et kondom, i de næste 7 dage. Hvis kvinden har haft samleje i de foregående

7 dage, er hun muligvis gravid. Jo flere tabletter, hun har glemt, og jo tættere

forglemmelsen ligger op ad den sædvanlige tabletfri periode, desto højere er risikoen for

graviditet.

Uge 2

Kvinden skal tage den sidste oversprungne tablet, så snart hun kommer i tanke om det, selv

om det indebærer, at hun skal tage 2 tabletter på en gang. Herefter skal hun fortsætte med

at tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. Under forudsætning af at tabletterne er

taget korrekt i de 7 dage, der er gået forud for den glemte tablet, er det ikke nødvendigt at

benytte supplerende svangerskabsforebyggelse. Hvis hun imidlertid har glemt mere end 1

tablet, skal kvinden tilrådes at benytte supplerende svangerskabsforebyggelse i 7 dage.

Uge 3

Risikoen for præventionssvigt er overhængende på grund af den efterfølgende 7-dages

tabletfri periode. Dog kan den nedsatte svangerskabsforebyggelse forebygges ved at justere

tabletindtagelsen. Forudsat alle tabletter er taget korrekt i de 7 dage, der er gået forud for

den glemte tablet, er det ikke nødvendigt at benytte supplerende svangerskabsforebyggelse,

såfremt én af følgende to valgmuligheder benyttes. I modsat fald skal kvinden rådes til at

følge den første af de to valg og samtidig benytte supplerende svangerskabsforebyggelse i

de næste 7 dage.

Kvinden skal tage den sidste oversprungne tablet, så snart hun kommer i tanke om det,

selvom det indebærer, at hun skal tage 2 tabletter på en gang. Herefter skal hun

fortsætte med at tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. Hun skal påbegynde

næste blisterark umiddelbart efter at have taget den sidste tablet i hendes

igangværende blisterark, dvs. uden pause mellem blisterarkene. Det er ikke

sandsynligt, at kvinden får sin menstruation før afslutningen på det andet blisterark,

men hun kan opleve pletblødning eller gennembrudsblødning på de dage, hvor hun

tager tabletterne.

Kvinden kan i stedet rådes til at ophøre med at tage tabletter fra det igangværende

blisterark. I så fald skal kun holde en tabletfri periode af op til 7 dages varighed

(inklusive de dage, hvor hun har glemt at tage tabletterne) og derefter påbegynde et

nyt blisterark.

Hvis kvinden har sprunget tabletter over og ikke får sin menstruation i førstkommende

tabletfri periode, må muligheden for graviditet tages i betragtning.

46327_spc.doc

Side 3 af 21

Forholdsregler i tilfælde af gastrointestinale lidelser

I tilfælde af alvorlige gastrointestinale lidelser (f.eks. opkastning eller alvorlig diaré) er p-

pillerne muligvis ikke blevet absorberet fuldstændigt, og kvinden bør rådes til at benytte

supplerende svangerskabsforebyggelse.

Hvis kvinden kaster op inden for 3-4 timer efter tabletindtagelse, skal hun hurtigst muligt

tage en ny p-pille. Den nye tablet bør så vidt muligt tages senest 12 timer efter det normale

tidspunkt for tabletindtagelse. Hvis der er gået mere end 12 timer, følges vejledningen for

glemte tabletter i pkt. 4.2 "Glemte tabletter". Såfremt kvinden ikke ønsker at ændre sin

hidtidige tidsplan for tabletindtagelsen, kan hun tage den eller de nødvendige ekstra

tabletter fra et andet blisterark.

Sådan udskydes menstruationen

For at udskyde en pauseblødning ("menstruation") skal kvinden fortsætte med endnu et

blisterark Drosinetta uden en tabletfri periode. Hun kan udskyde menstruationen, så længe

hun vil, men ikke længere end slutningen af det andet blisterark. Under forlængelsen kan

kvinden opleve gennembrudsblødning eller pletblødning. Regelmæssig indtagelse af

Drosinetta genoptages efter de sædvanlige 7 dages tabletfri periode.

Såfremt kvinden ønsker at ændre sin menstruation til en anden ugedag end hidtil, skal hun

blot afkorte førstkommende tabletfri periode med det ønskede antal dage. Jo kortere den

tabletfri periode er, desto højere er risikoen for, at hun ikke får menstruation men i stedet

oplever gennembrudsblødning og pletblødning, mens hun tager det næste blisterark (præcis

som ved udskydelse af en menstruation).

4.3

Kontraindikationer

Kombinations p-piller bør ikke benyttes, såfremt én af nedennævnte tilstande er til stede.

Hvis en sådan tilstand debuterer under brug af kombinations p-piller, skal disse seponeres

med det samme.

Overfølsomhed over for de aktive indholdsstoffer eller et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for jordnødder eller soja.

Tilstedeværelse af eller risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Venøs tromboemboli – nuværende VTE (behandlet med antikoagulans) eller

tidligere (f.eks. dyb venetrombose [DVT] eller lungeemboli [PE])

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for venøs tromboemboli, f.eks.

APC-resistens (herunder faktor V Leiden), antitrombin-III-mangel, protein

C-mangel, protein S-mangel

Større operation med langvarig immobilisering (se pkt. 4.4)

En høj risiko for venøs tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere risikofaktorer

(se pkt. 4.4)

Tilstedeværelse af eller risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Arteriel tromboemboli – nuværende arteriel tromboemboli, tidligere arteriel

tromboemboli (f.eks. myokardieinfarkt) eller prodromalsymptomer (f.eks.

angina pectoris)

Cerebrovaskulær sygdom – nuværende apopleksi, tidligere apopleksi eller

prodromalsymptomer (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, TIA)

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for arteriel tromboemboli, f.eks.

hyperhomocysteinæmi og antifosfolipid-antistoffer (anticardiolipin-antistoffer,

lupusantikoagulans).

Migræne med fokale neurologiske symptomer i anamnesen.

46327_spc.doc

Side 4 af 21

En høj risiko for arteriel tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere

risikofaktorer (se pkt. 4.4) eller pga. tilstedeværelse af én alvorlig risikofaktor

såsom:

diabetes mellitus med vaskulære symptomer

svær hypertension

svær dyslipoproteinæmi

Nuværende eller tidligere alvorlig leverlidelse, så længe leverværdierne íkke er

normaliseret.

Alvorlig nyreinsufficiens eller akut nyresvigt.

Nuværende eller tidligere levertumorer (benigne eller maligne).

Kendte eller mistænkte kønshormon-relaterede maligne tilstande (f.eks. i genitalier

eller mammae)

Udiagnosticeret vaginal blødning

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler

Hvis nogle af nedenstående tilstande eller risikofaktorer er til stede, skal Drosinettas

egnethed drøftes med kvinden.

I tilfælde af forværring eller første forekomst af en hvilken som helst af disse tilstande eller

risikofaktorer skal kvinden informeres om at kontakte egen læge for at beslutte, om

Drosinetta bør seponeres.

I tilfælde af mistænkt eller påvist venøs eller arteriel tromboemboli bør brugen af

kombinerede hormonelle kontraceptiva afbrydes. I tilfælde af påbegyndt antikoagulant

behandling bør passende alternativ kontraception påbegyndes på grund af teratogeniciteten

af antikoagulanter (coumariner).

Kredsløbsforstyrrelser

Risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Anvendelsen af et kombineret hormonelt præventionsmiddel øger risikoen for venøs

tromboemboli (VTE) sammenlignet med ingen anvendelse. Præparater, der indeholder

levonorgestrel, norgestimat eller norethisteron er forbundet med den laveste risiko

for VTE. Risikoniveauet for andre præparater som f.eks. Drosinetta kan være op til

to gange højere. Beslutningen om at anvende et andet præparat end et præparat med

den laveste risiko for VTE, bør kun træffes efter en samtale med kvinden, så det

sikres, at hun forstår risikoen for VTE med Drosinetta, hvordan hendes aktuelle

risikofaktorer påvirker denne risiko, og at hendes risiko for VTE er størst i det første

år, hvor produktet anvendes. Der er også nogen evidens for, at risikoen øges, når

behandling med et kombineret hormonelt præventionsmiddel genstartes efter en

pause på 4 uger eller mere.

Blandt kvinder, der ikke tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel og som ikke er

gravide, vil ca. 2 ud af 10.000 udvikle en VTE i løbet af en periode på ét år. Risikoen kan

imidlertid være meget højere hos den enkelte kvinde, afhængigt af kvindens underliggende

risikofaktorer (se nedenfor).

Det vurderes

, at ud af 10.000 kvinder, der tager et kombineret hormonelt

præventionsmiddel, der indeholder drospirenon, vil mellem 9 og 12 kvinder udvikle en

46327_spc.doc

Side 5 af 21

VTE i løbet af ét år. Dette kan sammenlignes med ca. 6

hos kvinder, der tager et

kombineret hormonelt præventionsmiddel, der indeholder levonorgestrel.

I begge tilfælde er antallet af VTE’er pr. år lavere end det forventede antal under graviditet

eller i postpartum-perioden.

VTE kan være dødelig i 1-2 % af tilfældene.

Antal VTE-hændelser pr. 10.000 kvinder i løbet af ét år

1 Disse forekomster blev vurderet fra de samlede epidemiologiske studiedata med anvendelse af relative risici for de forskellige

præparater sammenlignet med hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, der indeholder levonorgestrel

2 Middelværdi 5-7 pr. 10.000 kvindeår baseret på en relativ risiko for hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, der indeholder

levonorgestrel, versus ingen anvendelse på ca. 2,3-3,6

Der er yderst sjældent rapporteret om trombose i andre blodkar, f.eks. vener og arterier i

hepar, mesenterium, renes, cerebrum eller retina hos brugere af kombinations p-piller.

Risikofaktorer for VTE

Risikoen for venøse tromboemboliske komplikationer hos kvinder, der bruger hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, kan stige væsentligt, hvis kvinden har yderligere

risikofaktorer, især hvis der er flere risikofaktorer (se tabel).

Drosinetta er kontraindiceret, hvis en kvinde har flere risikofaktorer, som giver hende en

høj risiko for venetrombose (se pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én risikofaktor, er

det muligt, at stigningen i risiko er højere end summen af de individuelle faktorer – i dette

tilfælde skal hendes samlede risiko for VTE tages i betragtning. Et kombineret hormonelt

præventionsmiddel bør ikke ordineres, hvis balancen mellem fordele og risici anses for at

være negativ (se pkt. 4.3).

46327_spc.doc

Side 6 af 21

Antal VTEhændelser

Ingen brug af kombineret

hormonelt præventionsmiddel

(2 hændelser)

Kombineret hormonelt

præventionsmiddel, der indeholder

levonorgestrel

(57 hændelser)

Kombineret hormonelt præventionsmiddel,

der indeholder

drospirenon

(912 hændelser)

Tabel: Risikofaktorer for VTE

Der er ingen konsensus om den

Der er ingen konsensus om den rolle af varikøse vener og superfiel trombophlebitis på

forekomsten eller progressionen af venetrombose.

Den øgede risiko for tromboemboli i forbindelse med graviditet og især i puerperiet på 6

uger skal tages i betragtning (se pkt. 4.6 for oplysninger om ”Graviditet og amning”).

Symptomer på VTE (dyb venetrombose og lungeemboli)

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og

fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på dyb venetrombose (DVT) kan omfatte:

unilateral hævelse af benet og/eller foden eller langs en vene i benet;

smerte eller ømhed i benet, som muligvis kun mærkes, når personen står eller

går,

46327_spc.doc

Side 7 af 21

Risikofaktor

Kommentar

Fedme (body mass index på over

30 kg/m²)

Risikoen stiger væsentligt med øget BMI.

Særligt vigtig at tage hensyn til, hvis der også er

andre risikofaktorer.

Langvarig immobilisering, større

operation, alle operationer i ben

eller bækken, neurokirurgi eller

større traume

Bemærk: Midlertidig

immobilisering herunder flyrejse

>4 timer kan også udgøre en

risikofaktor for VTE, især hos

kvinder med andre risikofaktorer

I disse situationer tilrådes det at seponere p-pillen

(i tilfælde med elektiv kirurgi mindst fire uger før)

og ikke genoptage anvendelsen før to uger efter

fuldstændig remobilisering. Der bør anvendes en

anden præventionsmetode for at undgå uønsket

graviditet.

Antitrombotisk behandling skal overvejes, hvis

Drosinetta ikke er blevet seponeret på forhånd.

Positiv familieanamnese (venøs

tromboemboli hos en søskende eller

en forælder, især i en relativt ung

alder, f.eks. før 50 år)

Hvis der er formodning om en arvelig disposition,

bør kvinden henvises til en specialist med henblik

på rådgivning, inden der træffes beslutning om

anvendelse af et kombineret hormonelt

præventionsmiddel.

Andre helbredstilstande forbundet

med VTE

Cancer, systemisk lupus erythematosus,

hæmolytisk-uræmisk syndrom, kronisk

inflammatorisk tarmsygdom (Crohns sygdom eller

ulcerativ colitis) og seglcelleanæmi

Stigende alder

Især over 35 år

øget varme i det pågældende ben; rød eller misfarvet hud på benet.

Symptomer på lungeemboli (PE) kan omfatte:

pludseligt opstået uforklaret åndenød eller hurtig vejrtrækning;

pludseligt opstået hoste, som kan være forbundet med hæmoptyse;

stærk smerte i brystet;

svær ørhed eller svimmelhed;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

Nogle af disse symptomer (f.eks. ”åndenød”, ”hoste”) er uspecifikke og kan misfortolkes

som mere almindelige eller mindre alvorlige hændelser (f.eks. luftvejsinfektioner).

Andre tegn på vaskulær okklusion kan omfatte: pludseligt opstået smerte, hævelse og

blålig misfarvning af en ekstremitet.

Hvis okklusionen forekommer i øjnene, kan symptomerne gå fra smertefri

synsforstyrrelser til senere synstab. Synstab kan nogle gange forekomme næsten

øjeblikkeligt.

Risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Epidemiologiske studier har forbundet anvendelse af hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen med en øget risiko for arteriel tromboemboli (myokardieinfarkt) eller

med cerebrovaskulær hændelse (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, apopleksi). Arterielle

tromboemboliske hændelser kan være dødelige.

Risikofaktorer for ATE

Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikationer eller cerebrovaskulær hændelse

hos kvinder, der bruger hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, stiger hos kvinder

med risikofaktorer (se tabel). Drosinetta er kontraindiceret, hvis en kvinde har én alvorlig

eller flere risikofaktorer for ATE, som giver hende en høj risiko for arteriel trombose (se

pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én risikofaktor, er det muligt, at stigningen i risiko

er højere end summen af de individuelle faktorer – i dette tilfælde skal hendes samlede

risiko tages i betragtning. Et kombineret hormonelt præventionsmiddel bør ikke ordineres,

hvis balancen mellem fordele og risici anses for at være negativ (se pkt. 4.3).

Tabel: Risikofaktorer for ATE

Risikofaktor

Kommentar

Stigende alder

Især over 35 år

Rygning

Kvinden skal rådes til ikke at ryge, hvis hun ønsker

at bruge et kombineret hormonelt

præventionsmiddel. Kvinder over 35 år, der

fortsætter med at ryge, skal stærkt tilrådes at bruge

en anden præventionsmetode.

Hypertension

46327_spc.doc

Side 8 af 21

Fedme (body mass index på over

30 kg/m

Risikoen stiger væsentligt med stigningen i BMI.

Især vigtigt hos kvinder med yderligere

risikofaktorer

Positiv familieanamnese (arteriel

tromboemboli hos en søskende eller

en forælder, især i en relativ ung

alder, f.eks. under 50 år)

Hvis der er formodning om en arvelig disposition,

bør kvinden henvises til en specialist med henblik

på rådgivning, inden der træffes beslutning om

anvendelse af et kombineret hormonelt

præventionsmiddel.

Migræne

En øget anfaldsfrekvens eller sværere

migræneanfald (som kan være

prodromalsymptomer for en cerebrovaskulær

hændelse) under anvendelse af hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen kan være en

grund til øjeblikkelig seponering

Andre helbredstilstande associeret

med uønskede vaskulære hændelser

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinæmi,

hjerteklapsygdom og atrieflimren,

dyslipoproteinæmi og systemisk lupus

erythematosus.

Symptomer på ATE

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og

fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på en cerebrovaskulær hændelse kan omfatte:

pludseligt opstået følelsesløshed eller muskelsvaghed i ansigtet, armen eller benet,

især på den ene side af kroppen;

pludseligt opstået gangbesvær, svimmelhed, tab af balance eller koordination;

pludseligt opstået forvirring, tale- og forståelsesbesvær;

pludseligt opstået synsbesvær på et eller begge øjne

pludseligt opstået svær eller langvarig hovedpine uden kendt årsag;

bevidsthedstab eller besvimelse med eller uden krampeanfald.

Forbigående symptomer indikerer, at hændelsen er et transitorisk iskæmisk attak (TIA).

Symptomer på myokardieinfarkt (MI) kan omfatte:

smerte, ubehag, tryk, tyngdefornemmelse, en knugende fornemmelse eller

oppustethed i brystet, armen eller under brystbenet;

ubehag, der stråler ud til ryggen, kæben, halsen, armen, maven;

mæthedsfølelse, fordøjelsesbesvær eller kvælningsfornemmelse;

sveden, kvalme, opkastning eller svimmelhed;

ekstrem svækkelse, angst eller åndenød;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

Tumorer

Der er rapporteret en øget risiko for cervixcancer hos langtidsbrugere (> 5 år) af

kombinations p-piller i visse epidemiologiske undersøgelser, men der er stadig delte

46327_spc.doc

Side 9 af 21

meninger om, i hvor høj grad dette resultat kan tilskrives den samlede virkning af seksuel

adfærd og andre faktorer som f.eks. human papillomavirus (HPV).

En metaanalyse af 54 epidemiologiske undersøgelser viser, at der er en let forøget risiko

(RR = 1,24) for diagnosticering af brystcancer hos kvinder, der aktuelt tager kombinations

p-piller. Den forhøjede risiko forsvinder gradvist i løbet af 10 år efter endt brug af

kombinations p-pillerne. Da brystcancer er sjælden hos kvinder under 40 år, er det

forhøjede antal brystcancer-diagnoser hos aktuelle og debuterende brugere af kombinations

p-piller lille i forhold til den generelle risiko for brystcancer. Disse undersøgelser er ikke

evidens for en årsagssammenhæng. Den observerede øgede risiko kan skyldes tidligere

diagnosticering af brystcancer hos brugere af kombinations p-piller, de biologiske

virkninger af kombinations p-piller eller en kombination af disse. De tilfælde af

brystcancer, der er diagnosticeret hos faste brugere, har tendens til at være mindre klinisk

avancerede end de cancertilfælde, der blev diagnosticeret hos ikke-brugere.

I sjældne tilfælde er der hos brugere af kombinations p-piller rapporteret om benigne

levertumorer og i endnu sjældnere tilfælde om maligne levertumorer. I isolerede tilfælde

har disse tumorer ført til livstruende intraabdominale blødninger. Hvis der hos brugere af

kombinations p-piller optræder alvorlige smerter i det øvre abdomen, forstørret lever eller

tegn på intraabdominal blødning, bør levertumor derfor inddrages i differentialdiagnosen.

Ved brug af kombinations p-piller i højere doser (50 µg ethinylestradiol) nedsættes

risikoen for endometrie- og ovariecancer. Om det også gælder for lavdosis kombinations p-

piller er endnu ikke bekræftet.

Andre tilstande

Den gestagene komponent i dette lægemiddel er en aldosteron-antagonist med

kaliumbevarende egenskaber. I de fleste tilfælde forventes ingen stigning i

kaliumniveauerne. I et klinisk undersøgelse øgedes serumkalium imidlertid let men ikke

signifikant hos patienter med mild eller moderat nedsat nyrefunktion ved samtidig brug af

kaliumbesparende lægemidler og drospirenon. Derfor anbefales det at kontrollere

serumkalium i første behandlingsperiode hos patienter med nyreinsufficiens, hvis

serumkaliumniveau før behandlingen lå i det øvre referenceområde, især ved samtidig

indtagelse af kaliumbesparende lægemidler. Se desuden pkt. 4.5.

Kvinder hypertriglyceridæmi eller som er arveligt disponerede for denne lidelse, kan have

øget risiko for pankreatitis ved brug af kombinations p-piller.

Selv om mindre stigninger i blodtrykket er rapporteret hos mange kvinder, der benytter

kombinations p-piller, er klinisk relevante stigninger sjældne. Kun i disse sjældne tilfælde

tilrådes det at seponere kombinations p-pillerne øjeblikkeligt. Hvis konstant forhøjede

blodtryksværdier eller et betydeligt forhøjet blodtryk under brug af kombinations p-piller

ved i forvejen eksisterende hypertension ikke responderer tilstrækkeligt på antihypertensiv

behandling, bør kombinations p-pillerne seponeres. Brugen af kombinations p-piller kan

genoptages, hvis der kan opnås normale blodtryksværdier ved antihypertensiv behandling.

Følgende tilstande er rapporteret at optræde eller blive forværret ved såvel graviditet som

brug af kombinations p-piller, men evidensen for en sammenhæng med brug af

kombinations p-piller er ikke entydig. Gulsot og/eller pruritus relateret til cholestase,

galdesten, porfyri, systemisk lupus erytematosus, hæmolytisk uræmisk syndrom,

Sydenhams chorea, herpes gestationis, otosklerose-relateret nedsat hørelse.

46327_spc.doc

Side 10 af 21

Hos kvinder med hereditært angioødem kan eksogene østrogener fremkalde eller forværre

symptomerne på angioødem.

Akut eller kronisk forstyrrelse af leverfunktionen kan nødvendiggøre seponering af

kombinations p-piller, indtil leverfunktionsværdierne vender tilbage til det normale.

Tilbagevendende gulsot og/eller pruritus relateret til cholestase, der er opstået under en

tidligere graviditet eller under tidligere brug af kønshormoner, nødvendiggør seponering af

kombinations p-pillerne.

Selv om kombinations p-piller kan påvirke perifer insulinresistens og glucosetolerans, er

der ingen evidens for behov for at ændre det terapeutiske regime ved diabetes under brug

af kombinationspiller (< 50 µg ethinylestradiol). Imidlertid bør diabetespatienter følges

nøje, især i den første tid, hvor de tager kombinations p-piller.

Der er rapporteret om forværring af endogen depression, epilepsi, Crohns sygdom samt

ulcerøs colitis under brug af kombinations p-piller.

Chloasma kan undertiden forekomme, specielt hos kvinder med chloasma gravidarum i

anamnesen. Kvinder med tendens til chloasma bør undgå udsættelse for sollys eller

ultraviolet stråling, når de benytter kombinations p-piller.

Dette lægemiddel indeholder 48,53 mg lactosemonohydrat per tablet. Patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption bør ikke tage dette lægemiddel.

Dette lægemiddel indeholder 0,070 mg sojalecithin per tablet. Patienter med

overfølsomhed over for jordnødder eller soja bør ikke indtage dette lægemiddel.

Lægeundersøgelse/konsultation

En komplet anamnese (herunder familieanamnese) skal indhentes, og graviditet skal

udelukkes inden opstart eller genoptagelse af behandling med Drosinetta. Blodtrykket skal

måles og en fysisk undersøgelse skal foretages på baggrund af kontraindikationerne (se

pkt. 4.3) og advarslerne (se pkt. 4.4). Det er vigtigt at gøre kvinden opmærksom på

oplysningerne om venøs og arteriel trombose, herunder risikoen ved Drosinetta

sammenlignet med andre hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, symptomerne

på VTE og ATE, de kendte risikofaktorer, samt hvad der skal gøres, hvis der opstår

mistanke om en trombose.

Kvinden skal også informeres om at læse indlægssedlen omhyggeligt og at overholde den

vejledning, der gives deri. Undersøgelsernes hyppighed og art skal baseres på etablerede

retningslinjer i praksis og tilpasses den enkelte kvinde.

Kvinder skal oplyses om, at hormonelle præventionsmidler ikke beskytter mod

hiv-infektioner (aids) og andre seksuelt overførte sygdomme.

Nedsat virkning

Kombinations p-pillernes virkning kan være nedsat, hvis kvinden f.eks. har glemt én eller

flere tabletter (se pkt. 4.2), har gastrointestinale lidelser (se pkt. 4.2) eller er under samtidig

medicinering (se pkt. 4.5).

46327_spc.doc

Side 11 af 21

Reduceret cykluskontrol

Ved alle kombinations p-piller kan der optræde uregelmæssige blødninger (pletblødning og

gennembrudsblødning), især i de første måneder. Det giver derfor først mening at udrede

uregelmæssige blødninger efter en tilvænningsperiode på omkring tre cyklusser.

Hvis de uregelmæssige blødninger fortsætter eller optræder efter hidtil regelmæssige

cyklusser, bør man tage højde for ikke-hormonelle årsager og egnede diagnostiske

foranstaltninger er indiceret for at udelukke maligne forekomster eller graviditet. Det kan

omfatte udskrabning.

Hos nogle kvinder kan menstruationen udeblive i denne tabletfri periode. Hvis kvinden har

taget kombinations p-pillerne i overensstemmelse med vejledningen i pkt. 4.2, er hun

sandsynligvis ikke gravid. Men hvis kombinations p-pillerne ikke er blevet taget i

overensstemmelse med disse retningslinjer forud for den første udeblevne menstruation,

eller hvis to menstruationer udebliver, skal graviditet udelukkes, før kvinden må fortsætte

med at tage kombinations p-piller.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Bemærk: Ordineringsinformationen for samtidigt indgivne lægemidler bør kontrolleres for

at identificere potentielle interaktioner.

Andre lægemidlers effekt på Drosinetta

Interaktioner kan forekomme med lægemidler, der inducerer mikrosomale enzymer,

hvilket kan medføre øget clearance af kønshormoner og medføre gennembrudsblødning

og/eller nedsat svangerskabsforebyggelsen.

Behandling

Enzyminduktion kan allerede observeres efter få dages behandling. Maksimal

enzympåvirkning ses generelt inden for få uger. Efter ophør af lægemiddelbehandlingen

kan enzyminduktionen vare ved i ca. 4 uger.

Korttidsbehandling

En kvinde, der behandles med et enzym-inducerende lægemiddel bør midlertidigt benytte

en barrieremetode eller en anden præventionsmetode som supplement til kombinations p-

pillerne. Barrieremetoden skal anvendes i hele den periode, hvor hun sideløbende tager et

lægemiddel samt i 28 dage efter seponering af lægemidlet. Hvis lægemiddelbehandlingen

strækker sig ud over den sidste tablet i kombinations p-pille-pakningen, bør den næste

kombinations p-pille-pakning påbegyndes straks efter den foregående pakning uden den

sædvanlig tabletfrie pause.

Langtidsbehandling

Kvinder i langtidsbehandling med leverenzyminducerende lægemidler bør benytte en

anden, ikke-hormonel præventionsmetode.

Følgende interaktioner er rapporteret i litteraturen.

Stoffer, der øger clearance af kombinations p-piller (mindsket effekt af kombinations p-

piller pga. enzyminduktion) som f.eks.:

46327_spc.doc

Side 12 af 21

Barbiturater, bosentan, carbamazepin, phenytoin, primidon, rifampicin og hiv-medicin

ritonavir, nevirapin og efavirenz og muligvis også felbamat, griseofulvin, oxcarbazepin,

topiramat og naturlægemidlet prikbladet perikon (Hypericum perforatum).

Stoffer med variabel effekt på clearance af kombinations p-piller:

Ved samtidig administration med kombinations p-piller kan adskillige kombinationer med

hiv-protesehæmmere og non-nukleosid reverse transkriptasehæmmere, herunder

kombinationer med HCV-hæmmere, øge eller nedsætte plasmakoncentrationen af østrogen

eller progestiner. Nettoeffekten af disse ændringer kan i nogle tilfælde være klinisk

relevante.

Derfor bør produktresuméet for samtidigt administreret hiv/HCV-lægemidler konsulteres

for at identificere potentielle interaktioner og dertilhørende anbefalinger. I tvivlstilfælde

bør en supplerende barrieremetode anvendes af kvinder, der behandles med en

proteasehæmmer eller en non-nukleosid reverse transkriptasehæmmer.

Hovedmetabolitterne af drospirenon i humant plasma dannes uden involvering af cytokrom

P450-systemet. Inhibitorer af dette enzymsystem påvirker derfor sandsynligvis ikke

drospirenon-metabolismen.

Drosinettas effekt på andre lægemidler

Orale præventionsmidler kan påvirke metabolismen af visse andre lægemidler. Plasma- og

vævskoncentrationerne kan enten stige (f.eks. ciclosporin) eller falde (f.eks. lamotrigin).

Baseret på in vitro inhibitionsundersøgelser og in vivo interaktionsundersøgelser hos

kvindelige forsøgspersoner, der tog omeprazol, simvastatin og midazolam som

markørsubstrat, udviser drospirenon i doser på 3 mg kun ringe tilbøjelighed til at interagere

med metabolismen af andre lægemidler.

Andre typer interaktioner

Hos patienter uden nyreinsufficiens viste samtidig brug af drospirenon og ACE-hæmmere

eller NSAID-præparater ingen signifikant påvirkning af serumkalium. Samtidig brug af

Drosinetta og aldosteronantagonister eller kaliumbesparende diuretika er imidlertid ikke

blevet undersøgt. I sådanne tilfælde bør serumkalium kontrolleres i den første

behandlingsperiode. Se desuden pkt. 4.4.

Laboratorieprøver

Brug af svangerskabsforebyggende steroider kan påvirke resultaterne af visse

laboratorieprøver, herunder biokemiske parametre for funktionen af hepar, tyreoidea,

adrenes og renes, plasmaniveauer af (transport)proteiner som f.eks. kortikosteroid-

bindende globulin og lipid-/lipoproteinfraktioner, parametre for kulhydratmetabolisme

samt parametre for koagulation og fibrinolyse. Ændringerne ligger normalt inden for det

normale referenceinterval. Som følge af drospirenons milde antimineralkortikoide aktivitet

fremkalder det forhøjet plasma-renin-aktivitet og plasma-aldosteron.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Drosinetta er ikke indiceret under graviditet.

Hvis kvinden bliver gravid under behandling med Drosinetta, bør behandlingen omgående

seponeres. Omfattende epidemiologiske undersøgelser har hverken påvist øget risiko for

46327_spc.doc

Side 13 af 21

fødselsdefekter hos børn født af kvinder, der tog kombinations p-piller før graviditeten,

eller teratogene effekter ved utilsigtet brug af kombinations p-piller under graviditet.

Dyreforsøg har vist bivirkninger under graviditet og amning (se pkt. 5.3). Baseret på disse

data kan bivirkninger som følge af hormonvirkningen af de aktive indholdsstoffer ikke

udelukkes. Den generelle erfaring med brug af kombinations p-piller under graviditet er

imidlertid, at der ikke foreligger evidens for bivirkninger hos mennesker.

De tilgængelige data vedrørende brug af drospirenon/ethinylestradiol under graviditet er

for begrænsede til at konkludere på de negative virkninger af drospirenon/ethinylestradiol

på graviditeten eller på helbredet hos fostret eller den nyfødte. Indtil nu foreligger der

ingen relevante epidemiologiske data.

Den øgede risiko for VTE i post partum-perioden skal tages i betragtning, når behandling

med Drosinetta genoptages (pkt. 4.2 og 4.4).

Amning

Amning kan påvirkes af kombinations p-piller, da de kan reducere mængden og ændre

sammensætningen af modermælk. Derfor bør kvinden generelt frarådes at tage

kombinations p-piller, indtil barnet er fravænnet. Der kan udskilles mindre mængder

svangerskabsforebyggende steroider og/eller ders metabolitter i modermælken under brug

af kombinations p-piller. Disse mængder kan påvirke barnet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Der er ikke hos brugere af kombinations p-piller berettet om påvirkning

af evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Vedrørende alvorlige bivirkninger hos brugere af kombinations ppiller, se pkt. 4.4.

Følgende bivirkninger er rapporteret under brug af drospirenon 3 mg/ethinylestradiol 0,02

Nedenstående tabel viser bivirkninger efter MedDRA-systemorganklasser (MedDRA

SOCs). Hyppighederne er baseret på kliniske data.

Systemorganklasse

Frekvens af bivirkninger

MedDRA version

17.1

Almindelige

1/100 til <1/10

Ikke almindelige

1/1000 til <1/100

Sjældne

1/10.000 til <1/1.000

Infektioner

Candidiasis

Herpes simplex

Immunsystemet

Allergisk reaktion

Astma

Metabolisme og

ernæring

Øget appetit

46327_spc.doc

Side 14 af 21

Psykiske

forstyrrelser

Følelsesmæssig

labilitet

Depression

Nervøsitet

Søvnforstyrrelser

Nervesystemet

Hovedpine

Paræstesi

Vertigo

Øre og labyrint

Hypoakusi

Øjne

Synsforstyrrelser

Hjerte

Ekstrasystoler

Takykardi

Vaskulære

sygdomme

Lungeemboli

Hypertension

Hypotension

Migræne

Varicer

Venøs tromboemboli

(VTE)

Arteriel

tromboemboli (ATE)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Pharyngitis

Mave-tarmkanalen

Mavesmerter

Kvalme

Opkastning

Gastroenteritis

Diaré

Forstoppelse

Gastrointestinale lidelser

Hud og subkutane

væv

Akne

Angioødem

Alopeci

Eksem

Pruritus

Udslæt

Tør hud

Seborrhoea

Hudlidelser

Erythema nodosum

Erythema multiforme

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Nakkesmerter

Smerter i ekstremiteter

Muskelkramper

Nyrer og urinveje

Urinvejsinfektion

(blærekatar)

Det reproduktive

system og mammae

Brystsmerter

Brystforstørrelse

Brystømhed

Dysmenorré

Metroragi

Neoplasma mammae

Fibromer i brystet

Galactorrhoea

Ovariecyster

Hedeture

Menstruationsforstyrrelser

Amenoré

46327_spc.doc

Side 15 af 21

Menorrhagia

Vaginal candidiasis

Vaginitis

Vaginalt udflåd

Vulvovaginale lidelser

Vaginal tørhed

Underlivssmerter

Mistænkelig

papanicolaous-smear

Mindsket libido

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Ødem

Asteni

Smerte

Polydipsi

Øget svedafsondring

Undersøgelser

Vægtforøgelse

Vægttab

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

En øget risiko for arterielle og venøse trombotiske og tromboemboliske hændelser,

herunder myokardieinfarkt, apopleksi, transitorisk iskæmisk attak, venetrombose og

lungeemboli, er set hos kvinder, der bruger hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen. Dette omtales mere detaljeret i pkt. 4.4.

Følgende alvorlige bivirkninger er indberettet hos kvinder, der brugte kombinations p-

piller, disse drøftes i afsnit 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen:

Venøs tromboemboli

Arteriel tromboemboli

Hypertension

Levertumorer

Opståen eller forværring af tilstande, hvor evidensen for sammenhæng med brug af

kombinations p-piller ikke er entydig: Crohns sygdom, colitis ulcerosa, epilepsi,

endometriose, uterint myom, porfyri, systemisk lupus erytematose, herpes

gestationis, Sydenhams chorea, hæmolytisk uræmisk syndrom, cholestatisk gulsot

Chloasma

Akut eller kronisk forstyrrelse af leverfunktionen kan nødvendiggøre seponering af

kombinations p-piller, indtil leverfunktionsværdierne normaliseres.

Hos kvinder med hereditært angioødem kan eksogene østrogener fremkalde eller

forværre symptomerne på angioødem.

Frekvensen af diagnosen brystcancer er meget let forøget blandt p-pille-brugere. Da

brystcancer er sjælden hos kvinder under 40 år, er den øgede hyppighed lille i forhold til

den generelle risiko for brystcancer. Årsagssammenhængen med kombinations p-piller er

ukendt. For yderligere information, se pkt. 4.3 og 4.4.

Interaktioner

Interaktioner mellem p-piller og andre lægemidler (enzyminduktorer) kan medføre

gennembrudsblødning og/eller kontraceptivt svigt (se pkt. 4.5).

Indberetning af formodede bivirkninger

46327_spc.doc

Side 16 af 21

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er hidtil ikke rapporteret om overdosering af drospirenon/ethinylestradiol. På grundlag

af den generelle erfaring med ppiller af kombinationstypen er de symptomer, der eventuelt

kan optræde i tilfælde af en overdosering: Kvalme, opkastning og hos unge kvinder let

vaginal blødning. Der findes ingen antidot, og yderligere behandling bør være

symptomatisk.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G03AA12. Kønshormoner og modulatorer af det genitale system. Gestagener

og østrogener, faste kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Pearl-indeks for metodesvigt: 0,11 (øvre grænse for tosidet 95 % konfidensinterval: 0,60).

Samlet Pearl-indeks (metodesvigt + patientsvigt): 0,31 (øvre grænse for tosidet 95 %

konfidensinterval: 0,91).

Virkningsmekanisme

Drosinettas antikonceptionelle virkning er baseret på interaktion mellem forskellige

faktorer, hvoraf de vigtigste er undertrykkelse af ovulationen og ændringer i endometriet.

Drosinetta er en kombinations-p-pille indeholdende østrogenet ethinylestradiol og

gestagenet drospirenon. I terapeutiske doser har drospirenon desuden antiandrogene og

milde antimineralkortikoide egenskaber. Det har ingen østrogen, glukokortikoid eller

antiglukokortikoid aktivitet. Dette giver drospirenon en farmakologisk profil, der svarer

nøje til naturligt gestagen.

Kliniske undersøgelser tyder på, at drospirenons milde antimineralkortikoide egenskaber

medfører en mild antimineralokortikoid virkning.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Drospirenon

Absorption

Oralt administreret drospirenon absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt. Efter en enkelt

administration opnås maksimal serumkoncentration af det aktive indholdsstof på ca.

46327_spc.doc

Side 17 af 21

38 ng/ml efter 1-2 timer. Biotilgængeligheden af drospirenon er 76-85 %. Samtidig

fødeindtagelse har ingen indflydelse på biotilgængeligheden af drospirenon.

Fordeling

Efter oral administration falder serumkoncentrationen af drospirenon med en terminal

halveringstid på 31 timer. Drospirenon bindes til serumalbumin men bindes ikke til

kønshormonbindende globulin (SHBG) eller kortikoidbindende globulin (CBG). Kun 3-

5 % af de totale serumkoncentrationer af drospirenon er tilstede som frit steroid. Den

ethinylestradiol-inducerede stigning i SHBG har ingen indflydelse på

serumproteinbindingen af drospirenon. Det gennemsnitlige, tilsyneladende

fordelingsvolumen af drospirenon er 3,7 ± 1,2 l/kg.

Biotransformation

Drospirenon metaboliseres i udstrakt grad efter oral administration. De væsentligste

metabolitter i plasma er syreformen af drospirenon, der dannes ved åbning af laktonringen,

og 4,5-dihydrodrospirenon-3-sulfat, der begge dannes uden involvering af P450-systemet.

Drospirenon metaboliseres i mindre grad af cytokrom P450 3A4 og har, baseret på in vitro

data, vist evne til at hæmme dette enzym samt cytokrom P450 1A1, P450 2C9 og P450

2C19.

Elimination

Den metaboliske clearance rate for drospirenon i serum er 1,5 ± 0,2 ml/min/kg.

Drospirenon på uændret form udskilles kun i spormængder. Drospirenon-metabolitterne

udskilles i fæces og urin i forholdet ca. 1,2-1,4. Halveringstiden for udskillelse af

metabolitterne i urin og fæces er ca. 40 timer.

Steady-state

I én behandlingsperiode opnås den maksimale steady-state serumkoncentration af

drospirenon på ca. 70 ng/ml efter ca. 8 dages behandling. Serumniveauer af drospirenon

akkumuleres med en faktor ca. 3 som følge af forholdet imellem den terminale

halveringstid og doseringsintervallet.

Særlige patientgrupper

Påvirkning af nyreinsufficiens

Steady-state serumkoncentrationer af drospirenon hos kvinder med mild nyreinsufficiens

(serumkreatinin-clearance CLcr 50-80 ml/min) svarede til serumkoncentrationerne hos

kvinder med normal nyrefunktion. Serumkoncentrationerne af drospirenon var i

gennemsnit 37 % højere hos kvinder med moderat nyreinsufficiens (CLcr 30-50 ml/min) i

forhold til kvinder med normal nyrefunktion. Drospirenon-behandlingen tolereres godt af

kvinder med mild til moderat nyreinsufficiens. Drospirenon-behandlingen udviste ingen

klinisk signifikant påvirkning af serumkaliumkoncentrationen.

Påvirkning af leverinsufficiens

I en enkeltdosisundersøgelse faldt oral clearance (CL/F) med omkring 50 % hos frivillige

forsøgspersoner med moderat leverinsufficiens i forhold til frivillige forsøgspersoner med

normal leverfunktion. Det observerede fald i drospirenon-clearance hos frivillige

forsøgspersoner med moderat leverinsufficiens gav sig ikke udslag i nogen nævneværdig

forskel med hensyn til serumkaliumkoncentrationer. Selv ved diabetes og samtidig

behandling med spironolacton (to faktorer, der kan prædisponere en patient for

hyperkaliæmi) blev der ikke set en stigning i serumkaliumkoncentrationer der lå over den

46327_spc.doc

Side 18 af 21

øvre normalgrænse. Det konkluderes at drospirenon tolereres godt af patienter med mild

eller moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B).

Etniske grupper

Der er ikke observeret nogen klinisk relevante racemæssige forskelle i farmakokinetikken

af drospirenon eller ethinylestradiol mellem japanske og kaukasiske kvinder.

Ethinylestradiol

Absorption

Oralt administreret ethinylestradiol absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt. Efter

administration af en enkelt peroral dosis nås maksimal plasmakoncentration på ca. 33

pg/ml 1-2 timer efter administration. Som følge af præsystemisk konjugation og first-pass-

metabolisme er den absolutte biotilgængelighed ca. 60 %. Samtidig fødeindtagelse nedsatte

biotilgængeligheden af ethinylestradiol hos ca. 25 % af de undersøgte forsøgspersoner,

mens der hos de øvrige ikke iagttoges nogen ændring.

Fordeling

Efter oral administration falder serumkoncentrationen af ethinylestradiol i to faser med en

terminal halveringstid på ca. 24 timer. Ethinylestradiol bindes overvejende uspecifikt til

serumalbumin (cirka 98,5 %) og forårsager forøgelse af serumkoncentrationen af SHBG og

kortikoidbindende globulin (CBG). Ethinylestradiol har et tilsyneladende

fordelingsvolumen på 5 l/kg.

Biotransformation

Ethinylestradiol undergår præsystemisk konjugation i både tyndtarmens mucosa og

leveren. Ethinylestradiol metaboliseres primært ved aromatisk hydroxylation, men der

dannes mange forskellige hydroxylerede og metylerede metabolitter, der findes som frie

metabolitter og som glucuronid og sulfatkonjugater. Den metabolske clearance-hastighed

af ethinylestradiol er ca. 5 ml/min/kg.

Elimination

Ethinylestradiol på uændret form udskilles ikke i nævneværdigt omfang. Ethinylestradiol-

metabolitterne udskilles via urinen og galden i forholdet 4 : 6. Halveringstiden for

udskillelse af metabolitterne er ca. 1 døgn.

Steady-state

Steady-state opnås i anden halvdel af en behandlingsperiode, og serumkoncentrationerne af

ethinylestradiol akkumuleres med en faktor 2,0-2,3.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Hos laboratoriedyr har effekterne af drospirenon og ethinylestradiol kunnet relateres til

forhold fra den kendte farmakologiske virkning. Reproduktionstoksikologiske

undersøgelser har i særdeleshed kunnet afsløre embryotoksiske og fetotoksiske effekter

hos dyr, der anses for artsspecifikke. Ved udsættelse for drospirenon i større doser end

dem, der indtages ved normal brug af drospirenon og ethinylestradiol, er der observeret

påvirkning af kønsdifferentieringen hos rottefostre men ikke hos abefostre.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

46327_spc.doc

Side 19 af 21

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Pregelatineret majsstivelse

Macrogol polyvinylalkohol forgrenet copolymer

Magnesiumstearat

Tabletovertræk:

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E171)

Talcum (E553b)

Macrogol 3350

Lecithin (soja)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Opbevares i den originale æske for at

beskytte produktet mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Farveløst, gennemsigtigt PVC/PE/PVDC-Al-blisterark. Blisterarkene leveres i foldeæsker

vedlagt indlægsseddel og opbevaringsetui.

Pakningsstørrelser:

1×21 filmovertrukne tabletter

3×21 filmovertrukne tabletter

6×21 filmovertrukne tabletter

13×21 filmovertrukne tabletter

Det er ikke sikkert, at alle pakningsstørrelser markedsføres.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapest

Gyömrői út 19-21

Ungarn

Repræsentant for Danmark

Gedeon Richter Nordics AB

Norra Stationsgatan 61

113 43 Stockholm

46327_spc.doc

Side 20 af 21

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

46327

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. februar 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. juni 2016

46327_spc.doc

Side 21 af 21

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information