Drosinetta 28 3,0 mg+0,020 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-01-2017

Aktiv bestanddel:
DROSPIRENON, Ethinylestradiol
Tilgængelig fra:
Gedeon Richter Plc.
ATC-kode:
G03AA12
INN (International Name):
DROSPIRENON, Ethinyl Estradiol
Dosering:
3,0 mg+0,020 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisationsnummer:
46329

Læs hele dokumentet

4. januar 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Drosinetta 28, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

27045

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Drosinetta 28

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

21 hvide til næsten hvide (aktive) filmovertrukne tabletter:

Hver tablet indeholder 3 mg drospirenon og 0,02 mg ethinylestradiol.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

En filmovertrukket tablet indeholder 48,53 mg lactosemonohydrat og 0,070 mg

sojalecithin.

7 grønne filmovertrukne placebotabletter:

Indeholder ingen aktive stoffer.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: vandfri lactose 37,26 mg,

Sunset Yellow (E110) 0,003 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter, diameter ca. 6 mm. "G73" præget på

den ene side, den anden side uden præg.

Placebotabletterne er grønne, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter, diameter ca.

6 mm, uden præg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Svangerskabsforebyggelse.

46329_spc.doc

Side 1 af 22

I forbindelse med beslutningen om at ordinere Drosinetta 28 skal der tages hensyn til den

enkelte kvindes aktuelle risikofaktorer, især risikofaktorer for venøs tromboemboli (VTE),

samt til, hvordan risikoen for VTE med Drosinetta 28 er sammenlignet med andre

hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen (se pkt. 4.3 og 4.4).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Administration

Oral anvendelse

Dosering

Sådan tages Drosinetta 28

Tabletterne skal tages hver dag på ca. samme tidspunkt i den rækkefølge, der fremgår af

blisterarket, om nødvendigt med en smule væske til. Tabletterne skal tages uden pause. Der

tages én tablet dagligt fortløbende i 28 dage. Hvert efterfølgende blisterark startes dagen

efter sidste tablet i det foregående blisterark. Pauseblødningen starter som regel 2-3 dage

efter, at kvinden har påbegyndt placebotabletterne (nederste række), og den vil måske ikke

være ophørt, før det næste blisterark påbegyndes.

Sådan påbegyndes indtagelse af Drosinetta 28

Ingen forudgående indtagelse af hormonelle præventionsmidler (inden for den seneste

måned).

Tabletindtagelsen bør påbegyndes på dag 1 af kvindens normale cyklus (dag 1 er den første

dag i hendes menstruation).

Skift fra et kombineret hormonelt præventionsmiddel (kombinationspille, p-ring eller

p-plaster)

Kvinden bør begynde med at tage Drosinetta 28 dagen efter indtagelse af den sidste aktive

tablet i hendes hidtidige kombinations p-piller men senest dagen efter den normale tabletfri

eller placeboperiode med de hidtidige kombinations p-piller. Hvis kvinden hidtil har

benyttet p-ring (vaginalring) eller p-plaster (depotplaster), skal hun begynde at tage

Drosinetta 28 samme dag, som hun ophører med sin hidtidige præventionsmetode, og

allersenest den dag, hvor næste ring eller plaster skulle have været anbragt.

Ved skift fra et gestagenpræparat (minipiller, injektion, implantat) eller

gestagenspiral (hormonspiral)

Kvinden kan skifte fra minipiller når som helst, fra implantat eller gestagenspiral samme

dag, denne fjernes, og fra injektion på datoen for næste injektion, men i alle tilfælde bør

hun rådes til at supplere med en barrieremetode i de første 7 dage, hvor hun tager

Drosinetta 28.

Efter abort i 1. trimester

Kvinden kan starte tabletindtagelsen umiddelbart. Gør hun det, er det ikke nødvendigt at

benytte supplerende svangerskabsforebyggelse.

Efter fødsel eller abort i 2. trimester

Kvinden bør tilrådes at begynde at tage Drosinetta 28 på dag 21-28 efter fødsel eller abort i

2. trimester. Hvis kvinden starter senere, bør hun tilrådes til at supplere med en

barrieremetode i de første 7 dage. Hvis kvinden allerede har haft samleje, bør graviditet

dog udelukkes, før hun begynder at tage kombinations p-piller. I modsat fald skal kvinden

afvente førstkommende menstruation.

46329_spc.doc

Side 2 af 22

For ammende kvinder – se pkt. 4.6.

Glemte tabletter

Glemte tabletter fra den nederste række af blisterarket er placebotabletter, og man kan

derfor se bort fra dem. De skal dog kasseres for ikke utilsigtet at forlænge placeboperioden.

Nedenstående anbefalinger gælder kun glemte aktive tabletter (række 1-3 i blisterarket):

Hvis kvinden har glemt tabletindtagelse i mindre end 12 timer, nedsættes

svangerskabsforebyggelsen ikke. Kvinden skal tage tabletten, så snart hun husker det, og

de resterende tabletter tages som normalt.

Hvis hun har glemt tabletindtagelse i mere end 12 timer, kan svangerskabsforebyggelsen

være nedsat. Håndtering af glemte tabletter kan ske efter én af følgende to grundregler:

Tabletterne må aldrig seponeres i mere end 7 dage.

Det kræver 7 dages uafbrudt tabletindtagelse at opnå tilstrækkelig undertrykkelse af

hypothalamus-hypofyse-ovarie-aksen.

I daglig praksis kan derfor gives følgende råd:

Uge 1

Kvinden skal tage den sidste oversprungne tablet, så snart hun kommer i tanke om det,

selv om det indebærer, at hun skal tage 2 tabletter på en gang. Herefter skal hun

fortsætte med at tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. Samtidig bør hun

benytte en barriere-metode, f.eks. et kondom, i de næste 7 dage. Hvis kvinden har haft

samleje i de foregående 7 dage, er hun muligvis gravid. Jo flere tabletter, hun har

glemt, og jo tættere forglemmelsen ligger op ad placeboperioden, desto højere er

risikoen for graviditet.

Uge 2

Kvinden skal tage den sidste oversprungne tablet, så snart hun kommer i tanke om det,

selv om det indebærer, at hun skal tage to tabletter på én gang. Herefter skal hun

fortsætte med at tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. Under forudsætning af at

tabletterne er taget korrekt i de 7 dage, der er gået forud for den glemte tablet, er det

ikke nødvendigt at benytte supplerende svangerskabsforebyggelse. Hvis hun imidlertid

har glemt mere end 1 tablet, skal kvinden tilrådes at benytte supplerende

svangerskabsforebyggelse i 7 dage.

Uge 3

Risikoen for nedsat sikker virkning er overhængende på grund af den forestående 7-

dages placeboperiode. Ved at justere på tabletindtagelsen er det imidlertid fortsat

muligt at forebygge nedsættelse af den svangerskabsforebyggende virkning. Hvis

kvinden således følger én af nedenstående to muligheder, behøver hun ikke benytte

supplerende svangerskabsforebyggelse, når blot hun har taget alle tabletterne korrekt i

de 7 dage op til den første glemte tablet. Er dette derimod ikke tilfældet, bør kvinden

tilrådes at følge den første af de to alternative metoder og samtidig benytte

supplerende svangerskabsforebyggelse i de næste 7 dage.

Kvinden skal tage den sidste oversprungne tablet, så snart hun kommer i tanker om

det, også selv om det indebærer, at hun skal tage to tabletter på en gang. Derefter skal

hun fortsætte med at tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt hver dag, indtil de

aktive tabletter er brugt op. De 7 tabletter fra nederste række (placebotabletter) skal

46329_spc.doc

Side 3 af 22

kasseres. Derefter skal hun fortsætte direkte med det næste blisterark. Hun får

sandsynligvis ingen pauseblødning før afslutningen af den aktive del af det andet

blisterark, men kan opleve pletblødninger eller gennembrudsblødning de dage, hvor

hun tager tabletterne.

Kvinden kan også tilrådes at stoppe med at tage de aktive tabletter i det

igangværende blisterark. I så fald skal hun tage tabletterne i nederste række

(placebotabletter) i op til 7 dage, inklusive de dage, hvor hun har glemt at tage tabletter,

og derefter fortsætte med det næste blisterark.

Såfremt kvinden glemmer at tage flere tabletter og derefter ikke får pauseblødning i

placeboperioden, bør muligheden for graviditet tages i betragtning.

Forholdsregler i tilfælde af gastrointestinale lidelser

I tilfælde af alvorlige mave-tarm-lidelser (f.eks. opkastning eller diaré) er tabletterne

muligvis ikke blevet absorberet fuldstændigt, og kvinden skal benytte supplerende

svangerskabsforebyggelse. Hvis kvinden kaster op inden for 3-4 timer efter indtagelse af

en aktiv tablet, skal hun hurtigst muligt tage en ny (erstatnings-)tablet. Den nye tablet skal

så vidt muligt tages senest 12 timer efter det sædvanlige tidspunkt for indtagelse af

tabletten. Såfremt der er gået mere end 12 timer, skal anbefalingerne for glemte tabletter i

pkt. 4.2 "Glemte tabletter" følges. Såfremt kvinden ikke ønsker at ændre sin hidtidige

tidsplan for tabletindtagelsen, skal hun tage de ekstra tabletter fra et andet blisterark.

Sådan udskydes en pauseblødning

For at udskyde en pauseblødning ("menstruation") skal kvinden fortsætte direkte med et

andet blisterark Drosinetta 28 uden at tage placebotabletterne fra det igangværende

blisterark. Hun kan forlænge med et selvvalgt antal dage, indtil der ikke er flere aktive

tabletter i det andet blisterark. Under forlængelsen kan kvinden opleve

gennembrudsblødning eller pletblødning. Hun skal derefter starte med Drosinetta 28 igen

på helt normal vis efter udløbet af placeboperioden.

Kvinden kan flytte sin pauseblødning til en anden ugedag end den sædvanlige med den

hidtidige tidsplan ved at afkorte den kommende placeboperiode med et selvvalgt antal

dage. Jo kortere placeboperiode, desto større risiko for ikke at få en pauseblødning samt for

at opleve gennembrudsblødning og pletblødninger efter at være begyndt på det næste

blisterark (på samme måde som ved udskydelse af menstruationen).

4.3

Kontraindikationer

Hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen bør ikke anvendes under følgende

forhold. Hvis en sådan tilstand debuterer under brug af kombinations p-piller, skal brug af

kombinations p-piller afbrydes med det samme.

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for jordnødder eller soja.

Tilstedeværelse af eller risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Venøs tromboemboli – nuværende VTE (behandlet med antikoagulans) eller

tidligere (f.eks. dyb venetrombose [DVT] eller lungeemboli [PE])

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for venøs tromboemboli, f.eks.

APC-resistens (herunder faktor V Leiden), antitrombin-III-mangel, protein

C-mangel, protein S-mangel

46329_spc.doc

Side 4 af 22

Større operation med langvarig immobilisering (se pkt. 4.4)

En høj risiko for venøs tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere

risikofaktorer (se pkt. 4.4)

Tilstedeværelse af eller risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Arteriel tromboemboli – nuværende arteriel tromboemboli, tidligere arteriel

tromboemboli (f.eks. myokardieinfarkt) eller prodromalsymptomer (f.eks.

angina pectoris)

Cerebrovaskulær sygdom – nuværende apopleksi, tidligere apopleksi eller

prodromalsymptomer (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, TIA)

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for arteriel tromboemboli, f.eks.

hyperhomocysteinæmi og antifosfolipid-antistoffer (anticardiolipin-antistoffer,

lupusantikoagulans).

Migræne med fokale neurologiske symptomer i anamnesen.

En høj risiko for arteriel tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere

risikofaktorer (se pkt. 4.4) eller pga. tilstedeværelse af én alvorlig risikofaktor

såsom:

- diabetes mellitus med vaskulære symptomer

- svær hypertension

- svær dyslipoproteinæmi

Aktuel eller tidligere alvorlig leverlidelse, så længe leverværdierne ikke er vendt

tilbage til normale værdier.

Alvorlig nyreinsufficiens eller akut nyresvigt.

Nuværende eller tidligere levertumorer (godartede eller ondartede).

Kendte eller mistænkte kønshormon-fremkaldte ondartede lidelser (f.eks. i

kønsorganerne eller brysterne)

Udiagnosticeret vaginal blødning

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler

Hvis nogle af nedenstående tilstande eller risikofaktorer er til stede, skal Drosinetta 28s

egnethed drøftes med kvinden.

I tilfælde af forværring eller første forekomst af en hvilken som helst af disse tilstande eller

risikofaktorer skal kvinden informeres om at kontakte egen læge for at beslutte, om

Drosinetta 28 bør seponeres.

I tilfælde af mistænkt eller påvist venøs eller arteriel tromboemboli bør brugen af

kombinerede hormonelle kontraceptiva afbrydes. I tilfælde af påbegyndt antikoagulant

behandling bør passende alternativ kontraception påbegyndes på grund af teratogeniciteten

af antikoagulanter (coumariner).

Kredsløbsforstyrrelser

Risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Anvendelsen af et kombineret hormonelt præventionsmiddel øger risikoen for venøs

tromboemboli (VTE) sammenlignet med ingen anvendelse. Præparater, der indeholder

levonorgestrel, norgestimat eller norethisteron er forbundet med den laveste risiko

for VTE. Risikoniveauet for andre præparater som f.eks. Drosinetta 28 kan være op

til to gange højere. Beslutningen om at anvende et andet præparat end et præparat

med den laveste risiko for VTE, bør kun træffes efter en samtale med kvinden, så det

sikres, at hun forstår risikoen for VTE med Drosinetta 28, hvordan hendes aktuelle

risikofaktorer påvirker denne risiko, og at hendes risiko for VTE er størst i det første

46329_spc.doc

Side 5 af 22

år, hvor produktet anvendes. Der er også nogen evidens for, at risikoen øges, når

behandling med et kombineret hormonelt præventionsmiddel genstartes efter en

pause på 4 uger eller mere.

Blandt kvinder, der ikke tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel og som ikke er

gravide, vil ca. 2 ud af 10.000 udvikle en VTE i løbet af en periode på ét år. Risikoen kan

imidlertid være meget højere hos den enkelte kvinde, afhængigt af kvindens underliggende

risikofaktorer (se nedenfor).

Det vurderes

, at ud af 10.000 kvinder, der tager et kombineret hormonelt

præventionsmiddel, der indeholder drospirenon, vil mellem 9 og 12 kvinder udvikle en

VTE i løbet af ét år. Dette kan sammenlignes med ca. 6

hos kvinder, der tager et

kombineret hormonelt præventionsmiddel, der indeholder levonorgestrel.

I begge tilfælde er antallet af VTE’er pr. år lavere end det forventede antal under graviditet

eller i postpartum-perioden.

VTE kan være dødelig i 1-2 % af tilfældene.

Antal VTE-hændelser pr. 10.000 kvinder i løbet af ét år

Trombose i andre blodkar er set ekstremt sjældent hos brugere af et kombineret hormonelt

præventionsmiddel, f.eks. i hepatiske, mesenteriske, renale eller retinale vener og arterier.

Disse forekomster blev vurderet fra de samlede epidemiologiske studiedata med anvendelse af relative risici for de forskellige præparater sammenlignet med hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, der indeholder levonorgestrel

2 Middelværdi 5-7 pr. 10.000 kvindeår baseret på en relativ risiko for hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, der indeholder levonorgestrel, versus ingen

anvendelse på ca. 2,3-3,6

46329_spc.doc

Side 6 af 22

Antal VTEhændelser

Ingen brug af kombineret

hormonelt præventionsmiddel

(2 hændelser)

Kombineret hormonelt

præventionsmiddel, der indeholder

levonorgestrel

(57 hændelser)

Kombineret hormonelt præventionsmiddel,

der indeholder

drospirenon

(912 hændelser)

Risikofaktorer for VTE

Risikoen for venøse tromboemboliske komplikationer hos kvinder, der bruger hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, kan stige væsentligt, hvis kvinden har yderligere

risikofaktorer, især hvis der er flere risikofaktorer (se tabel).

Drosinetta 28 er kontraindiceret, hvis en kvinde har flere risikofaktorer, som giver hende

en høj risiko for venetrombose (se pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én risikofaktor,

er det muligt, at stigningen i risiko er højere end summen af de individuelle faktorer – i

dette tilfælde skal hendes samlede risiko for VTE tages i betragtning. Et kombineret

hormonelt præventionsmiddel bør ikke ordineres, hvis balancen mellem fordele og risici

anses for at være negativ (se pkt. 4.3).

Tabel: Risikofaktorer for VTE

Risikofaktor

Kommentar

Fedme (body mass index på over

30 kg/m²)

Risikoen stiger væsentligt med øget BMI.

Særligt vigtig at tage hensyn til, hvis der også er

andre risikofaktorer.

Langvarig immobilisering, større

operation, alle operationer i ben

eller bækken, neurokirurgi eller

større traume

Bemærk: Midlertidig

immobilisering herunder flyrejse

>4 timer kan også udgøre en

risikofaktor for VTE, især hos

kvinder med andre risikofaktorer

I disse situationer tilrådes det at seponere p-

plasteret/p-pillen/p-ringen (i tilfælde med elektiv

kirurgi mindst fire uger før) og ikke genoptage

anvendelsen før to uger efter fuldstændig

remobilisering. Der bør anvendes en anden

præventionsmetode for at undgå uønsket graviditet.

Antitrombotisk behandling skal overvejes, hvis

Drosinetta 28 ikke er blevet seponeret på forhånd.

Positiv familieanamnese (venøs

tromboemboli hos en søskende eller

en forælder, især i en relativt ung

alder, f.eks. før 50 år)

Hvis der er formodning om en arvelig disposition,

bør kvinden henvises til en specialist med henblik

på rådgivning, inden der træffes beslutning om

anvendelse af et kombineret hormonelt

præventionsmiddel.

Andre helbredstilstande forbundet

med VTE

Cancer, systemisk lupus erythematosus,

hæmolytisk-uræmisk syndrom, kronisk

inflammatorisk tarmsygdom (Crohns sygdom eller

ulcerativ colitis) og seglcelleanæmi

Stigende alder

Især over 35 år

Der er ingen konsensus om den mulige rolle af varikøse vener og superfiel trombophlebitis

på forekomsten eller progressionen af venetrombose.

46329_spc.doc

Side 7 af 22

Den øgede risiko for tromboemboli i forbindelse med graviditet og især i puerperiet på 6

uger skal tages i betragtning (se pkt. 4.6 for oplysninger om ”Graviditet og amning”).

Symptomer på VTE (dyb venetrombose og lungeemboli)

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og

fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på dyb venetrombose (DVT) kan omfatte:

unilateral hævelse af benet og/eller foden eller langs en vene i benet;

smerte eller ømhed i benet, som muligvis kun mærkes, når personen står eller

går,

øget varme i det pågældende ben; rød eller misfarvet hud på benet.

Symptomer på lungeemboli (PE) kan omfatte:

pludseligt opstået uforklaret åndenød eller hurtig vejrtrækning;

pludseligt opstået hoste, som kan være forbundet med hæmoptyse;

stærk smerte i brystet;

svær ørhed eller svimmelhed;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

Nogle af disse symptomer (f.eks. ”åndenød”, ”hoste”) er uspecifikke og kan misfortolkes

som mere almindelige eller mindre alvorlige hændelser (f.eks. luftvejsinfektioner).

Andre tegn på vaskulær okklusion kan omfatte: pludseligt opstået smerte, hævelse og

blålig misfarvning af en ekstremitet.

Hvis okklusionen forekommer i øjnene, kan symptomerne gå fra smertefri

synsforstyrrelser til senere synstab. Synstab kan nogle gange forekomme næsten

øjeblikkeligt.

Risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Epidemiologiske studier har forbundet anvendelse af hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen med en øget risiko for arteriel tromboemboli (myokardieinfarkt) eller

med cerebrovaskulær hændelse (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, apopleksi). Arterielle

tromboemboliske hændelser kan være dødelige.

Risikofaktorer for ATE

Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikationer eller cerebrovaskulær hændelse

hos kvinder, der bruger hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, stiger hos kvinder

med risikofaktorer (se tabel). Drosinetta 28 er kontraindiceret, hvis en kvinde har én

alvorlig eller flere risikofaktorer for ATE, som giver hende en høj risiko for arteriel

trombose (se pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én risikofaktor, er det muligt, at

stigningen i risiko er højere end summen af de individuelle faktorer – i dette tilfælde skal

hendes samlede risiko tages i betragtning. Et kombineret hormonelt præventionsmiddel bør

ikke ordineres, hvis balancen mellem fordele og risici anses for at være negativ (se

pkt. 4.3).

46329_spc.doc

Side 8 af 22

Tabel: Risikofaktorer for ATE

Risikofaktor

Kommentar

Stigende alder

Især over 35 år

Rygning

Kvinden skal rådes til ikke at ryge, hvis hun ønsker at

bruge et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Kvinder over 35 år, der fortsætter med at ryge, skal

stærkt tilrådes at bruge en anden præventionsmetode.

Hypertension

Fedme (body mass index på over

30 kg/m

Risikoen stiger væsentligt med stigningen i BMI.

Især vigtigt hos kvinder med yderligere risikofaktorer

Positiv familieanamnese (arteriel

tromboemboli hos en søskende eller en

forælder, især i en relativ ung alder,

f.eks. under 50 år)

Hvis der er formodning om en arvelig disposition, bør

kvinden henvises til en specialist med henblik på

rådgivning, inden der træffes beslutning om anvendelse

af et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Migræne

En øget anfaldsfrekvens eller sværere migræneanfald

(som kan være prodromalsymptomer for en

cerebrovaskulær hændelse) under anvendelse af

hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen kan

være en grund til øjeblikkelig seponering

Andre helbredstilstande associeret med

uønskede vaskulære hændelser

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinæmi,

hjerteklapsygdom og atrieflimren, dyslipoproteinæmi

og systemisk lupus erythematosus.

Symptomer på ATE

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og

fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på en cerebrovaskulær hændelse kan omfatte:

pludseligt opstået følelsesløshed eller muskelsvaghed i ansigtet, armen eller benet,

især på den ene side af kroppen;

pludseligt opstået gangbesvær, svimmelhed, tab af balance eller koordination;

pludseligt opstået forvirring, tale- og forståelsesbesvær;

pludseligt opstået synsbesvær på et eller begge øjne

pludseligt opstået svær eller langvarig hovedpine uden kendt årsag;

bevidsthedstab eller besvimelse med eller uden krampeanfald.

Forbigående symptomer indikerer, at hændelsen er et transitorisk iskæmisk attak (TIA).

Symptomer på myokardieinfarkt (MI) kan omfatte:

smerte, ubehag, tryk, tyngdefornemmelse, en knugende fornemmelse eller

oppustethed i brystet, armen eller under brystbenet;

ubehag, der stråler ud til ryggen, kæben, halsen, armen, maven;

mæthedsfølelse, fordøjelsesbesvær eller kvælningsfornemmelse;

sveden, kvalme, opkastning eller svimmelhed;

ekstrem svækkelse, angst eller åndenød;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

46329_spc.doc

Side 9 af 22

Tumorer

Der er rapporteret en øget risiko for cervixcancer hos langtidsbrugere (> 5 år) af

kombinations p-piller i visse epidemiologiske undersøgelser, men der er stadig delte

meninger om, i hvor høj grad dette resultat kan tilskrives den samlede virkning af seksuel

adfærd og andre faktorer som f.eks. humant papilloma-virus (HPV).

En metaanalyse af 54 epidemiologiske undersøgelser viser, at der er en let forøget risiko

(RR = 1,24) for diagnosticering af brystcancer hos kvinder, der aktuelt tager kombinations

p-piller. Den forhøjede risiko forsvinder gradvist i løbet af 10 år efter endt brug af

kombinations p-pillerne. Da brystcancer er sjælden hos kvinder under 40 år, er det

forhøjede antal brystcancer-diagnoser hos aktuelle og debuterende brugere af kombinations

p-piller lille i forhold til den generelle risiko for brystcancer. Disse undersøgelser er ikke

evidens for en årsagssammenhæng. Det iagttagne mønster med øget risiko kan skyldes

tidligere diagnosticering af brystcancer hos brugere af kombinations p-piller og/eller

kombinations p-pillernes biologiske virkninger. De tilfælde af brystcancer, der er

diagnosticeret hos faste brugere, har tendens til at være klinisk mindre avancerede end de

cancertilfælde, der blev diagnosticeret hos aldrig-brugere.

I sjældne tilfælde er der hos brugere af kombinations p-piller rapporteret om godartede

levertumorer og i endnu sjældnere tilfælde om ondartede levertumorer. I isolerede tilfælde

har disse tumorer ført til livstruende intraabdominale blødninger. Hvis der hos brugere af

kombinations p-piller optræder smerter i det øvre abdomen, forstørret lever eller tegn på

intraabdominal blødning, bør levertumor derfor inddrages i differentialdiagnosen.

Ved brug af kombinations p-piller i højere doser (50 µg ethinylestradiol) nedsættes

risikoen for endometrie- og ovariecancer. Om det også gælder for lavdosis-kombinations

p-piller er endnu ikke bekræftet.

Andre forhold

Gestagen-komponenten i dette produkt er en aldosteron-antagonist med kaliumbevarende

egenskaber. I de fleste tilfælde forventes ingen stigning i kaliumniveauerne. I et klinisk

undersøgelse øgedes serumkalium imidlertid let men ikke signifikant hos patienter med

mild eller moderat nyresvigt ved samtidig brug af kaliumbevarende lægemidler og

drospirenon. Derfor anbefales det at kontrollere serumkalium i første behandlingsperiode

hos patienter med nyreinsufficiens, hvis serumkaliumniveau før behandlingen lå i det øvre

referenceområde, især ved samtidig indtagelse af kaliumbevarende lægemidler. Se desuden

pkt. 4.5.

Kvinder med personlig eller familiær anamnese med hypertriglyceridæmi kan have øget

risiko for pankreatitis ved brug af kombinations p-piller.

Selv om mindre stigninger i blodtrykket er rapporteret hos mange kvinder, der benytter

kombinations p-piller, er klinisk relevante stigninger sjældne. Kun i disse sjældne tilfælde

tilrådes det at seponere kombinations p-pillerne øjeblikkeligt. Hvis konstant forhøjede

blodtryksværdier eller et betydeligt forhøjet blodtryk under brug af kombinations p-piller

ved præeksisterende hypertension ikke responderer tilstrækkeligt på antihypertensiv

behandling, bør det kombinations p-pillerne seponeres. Brugen af kombinations p-piller

kan genoptages, hvis der kan opnås normale blodtryksværdier ved antihypertensiv

behandling.

46329_spc.doc

Side 10 af 22

Følgende tilstande er rapporteret at optræde eller blive forværret ved såvel graviditet som

brug af kombinations p-piller, men evidensen for en sammenhæng med brug af

kombinations p-piller er ikke entydig. Gulsot og/eller pruritus relateret til cholestase,

galdesten, porfyri, systemisk erytematosus, hæmolytisk uræmisk syndrom, Sydenhams

chorea, herpes gestationis, otosklerose-relateret nedsat hørelse.

Hos kvinder med hereditært angioødem kan eksogene østrogener fremkalde eller forværre

symptomerne på angioødem.

Akut eller kronisk forstyrrelse af leverfunktionen kan nødvendiggøre seponering af

kombinations p-piller, indtil leverfunktionsværdierne vender tilbage til det normale. Gulsot

og/eller pruritus relateret til cholestase, der er opstået under en tidligere graviditet eller

under tidligere brug af kønshormoner, nødvendiggør seponering af kombinations p-

pillerne.

Selv om kombinations p-piller kan påvirke perifer insulinresistens og glucosetolerans, er

der ingen evidens for behov for at ændre det terapeutiske regime ved diabetes under brug

af kombinations p-piller (< 0,05 mg ethinylestradiol). Imidlertid bør diabetespatienter

følges nøje, især i den første tid, hvor de tager kombinations p-piller.

Der er rapporteret om forværring af endogen depression, epilepsi, Crohns sygdom samt

ulcerøs colitis under brug af kombinations p-piller.

Chloasma kan undertiden forekomme, specielt hos kvinder med chloasma gravidarum i

anamnesen. Kvinder med tendens til chloasma bør undgå udsættelse for sollys eller

ultraviolet stråling, når de benytter kombinations p-piller.

De aktive tabletter indeholder 48,53 mg lactosemonohydrat, mens placebotabletterne

indeholder 37,26 mg vandfri lactose per tablet. Patienter med arvelig galactoseintolerans,

en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption, som er på lactosefri diæt, bør tage denne mængde med i

betragtning.

Placebotabletterne indeholder farvestof "Sunset Yellow", der kan forårsage allergiske

reaktioner.

Dette lægemiddel indeholder 0,070 mg sojalecithin pr. tablet. Patienter, som er

overfølsomme over for jordnødder eller soja, bør ikke tage dette lægemiddel.

Lægeundersøgelse/Konsultation

En komplet anamnese (herunder familieanamnese) skal indhentes, og graviditet skal

udelukkes inden opstart eller genoptagelse af behandling med Drosinetta 28. Blodtrykket

skal måles og en fysisk undersøgelse skal foretages på baggrund af kontraindikationerne

(se pkt. 4.3) og advarslerne (se pkt. 4.4). Det er vigtigt at gøre kvinden opmærksom på

oplysningerne om venøs og arteriel trombose, herunder risikoen ved Drosinetta 28

sammenlignet med andre hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, symptomerne

på VTE og ATE, de kendte risikofaktorer, samt hvad der skal gøres, hvis der opstår

mistanke om en trombose.

Kvinden skal også informeres om at læse indlægssedlen omhyggeligt og at overholde den

vejledning, der gives deri. Undersøgelsernes hyppighed og art skal baseres på etablerede

retningslinjer i praksis og tilpasses den enkelte kvinde.

46329_spc.doc

Side 11 af 22

Kvinder skal oplyses om, at hormonelle præventionsmidler ikke beskytter mod

hiv-infektioner (aids) og andre seksuelt overførte sygdomme.

Nedsat virkning

Effekten af Drosinetta 28 kan være nedsat, hvis kvinden f.eks. har glemt én eller flere

aktive tabletter (se pkt. 4.2), har gastrointestinale lidelser, når de aktive tabletter indtages

(se pkt. 4.2) eller er under samtidig medicinering (se pkt. 4.5).

Reduceret cykluskontrol

Ved alle kombinations p-piller kan der optræde uregelmæssige blødninger (pletblødning og

gennembrudsblødning), især i de første måneder. Det giver derfor først mening at udrede

uregelmæssige blødninger efter en tilvænningsperiode på omkring tre cyklusser.

Hvis de uregelmæssige blødninger fortsætter eller optræder efter hidtil regelmæssige

cyklusser, bør man tage højde for ikke-hormonelle årsager og egnede diagnostiske

foranstaltninger er indiceret for at udelukke maligne forekomster eller graviditet. Det kan

omfatte udskrabning.

Nogle kvinder får ikke en menstruationsblødning i perioden med placebotabletter. Hvis

kvinden har taget kombinations p-pillerne i overensstemmelse med vejledningen i pkt. 4.2,

er hun sandsynligvis ikke gravid. Men hvis kombinations p-pillerne ikke er blevet taget i

overensstemmelse med disse retningslinjer forud for den første udeblevne ophørsblødning,

eller hvis to ophørsblødninger udebliver, skal graviditet udelukkes, før kvinden må

fortsætte med at tage kombinations p-piller.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Bemærk: Ordineringsinformationen for samtidigt indgivne lægemidler bør kontrolleres for

at identificere potentielle interaktioner.

Andre lægemidlers effekt på Drosinetta 28

Interaktioner kan forekomme med lægemidler, der inducerer mikrosomale enzymer,

hvilket kan medføre øget clearance af kønshormoner og medføre gennembrudsblødning

og/eller nedsat svangerskabsforebyggelsen.

Behandling

Enzyminduktion kan allerede observeres efter få dages behandling. Maksimal

enzympåvirkning ses generelt inden for få uger. Efter ophør af lægemiddelbehandlingen

kan enzyminduktionen vare ved i ca. 4 uger.

Korttidsbehandling

En kvinde, der behandles med et enzym-inducerende lægemiddel bør midlertidigt benytte

en barrieremetode eller en anden præventionsmetode som supplement til kombinations p-

pillerne. Barrieremetoden skal anvendes i hele den periode, hvor hun sideløbende tager et

lægemiddel, samt i 28 dage efter seponering af lægemidlet. Hvis lægemiddelbehandlingen

fortsætter efter at kvinden har taget den sidste aktive tablet i en p-pillepakke, skal hun

kassere placebotabletterne og med det samme fortsætte med den næste p-pillepakke.

Langtidsbehandling

Kvinder, som er i langtidsbehandling med leverenzyminducerende lægemidler, bør benytte

en anden pålidelig, ikke-hormonel præventionsmetode.

46329_spc.doc

Side 12 af 22

Følgende interaktioner er rapporteret i litteraturen.

Stoffer, der øger clearance af kombinations p-piller (mindsket effekt af kombinations p-

piller pga. enzyminduktion) som f.eks.:

Barbiturater, bosentan, carbamazepin, phenytoin, primidon, rifampicin og hiv-medicin

ritonavir, nevirapin og efavirenz og muligvis også felbamat, griseofulvin, oxcarbazepin,

topiramat og naturlægemidlet prikbladet perikon (Hypericum perforatum).

Stoffer med variabel effekt på clearance af kombinations p-piller:

Ved samtidig administration med kombinations p-piller kan adskillige kombinationer med

hiv-protesehæmmere og non-nukleosid reverse transkriptasehæmmere, herunder

kombinationer med HCV-hæmmere, øge eller nedsætte plasmakoncentrationen af østrogen

eller progestiner. Nettoeffekten af disse ændringer kan i nogle tilfælde være klinisk

relevante.

Derfor bør produktresuméet for samtidigt administreret hiv/HCV-lægemidler konsulteres

for at identificere potentielle interaktioner og dertilhørende anbefalinger. I tvivlstilfælde

bør en supplerende barrieremetode anvendes af kvinder, der behandles med en

proteasehæmmer eller en non-nukleosid reverse transkriptasehæmmer.

Lægemidler, der sænker clearance af kombinations-p-piller (enzym-hæmmere):

Den kliniske relevans af potentielle interaktioner med enzym-hæmmere er endnu ukendt.

Samtidig administration af stærke CYP3A4-hæmmere kan øge plasmakoncentrationerne af

østrogen eller progestin eller begge dele.

I et multidosisstudie med en kombination af drospirenon (3 mg/dag) og ethinylestradiol

(0,02 mg/dag) øgede samtidig administration i 10 dage af den stærke CYP3A4-hæmmer

ketoconazol AUC (0-24 t) for drospirenon og ethinylestradiol henholdsvis 2,7 og

1,4 gange.

Etoricoxib-doser på 60-120 mg/dag har vist sig at øge plasmakoncentrationerne af

ethinylestradiol henholdsvis 1,4-1,6 gange, når det tages sammen med en kombinations-p-

pille, der indeholder 0,035 mg ethinylestradiol.

Drosinetta 28’s effekt på andre lægemidler

P-piller af kombinationstypen kan påvirke metabolismen af visse andre lægemidler.

Plasma- og vævskoncentrationerne kan enten stige (f.eks. ciclosporin) eller falde (f.eks.

lamotrigin).

Baseret på in vivo-interaktionsstudier hos frivillige kvinder, der anvender omeprazol,

simvastatin eller midazolam som markørsubstrat, er det usandsynligt, at der vil være en

klinisk relevant interaktion mellem drospirenon i doser på 3 mg og den cytochrom P450-

medierede metabolisme af andre aktive indholdsstoffer.

Kliniske data tyder på, at ethinylestradiol hæmmer clearance af CYP1A2-substrater,

hvilket medfører en svag stigning i plasmakoncentrationerne (f.eks. theophyllin) eller en

moderat stigning i plasmakoncentrationerne (f.eks. tizanidin).

46329_spc.doc

Side 13 af 22

Andre typer interaktioner

Hos patienter uden nyreinsufficiens viste samtidig brug af drospirenon og ACE-hæmmere

eller NSAID-præparater ingen signifikant påvirkning af serumkalium. Samtidig brug af

Drosinetta 28 og aldosteronantagonister eller kaliumbesparende diuretika er imidlertid ikke

blevet undersøgt. I sådanne tilfælde bør serumkalium kontrolleres i den første

behandlingsperiode. Se desuden pkt. 4.4.

Laboratorieprøver

Brug af svangerskabsforebyggende steroider kan påvirke resultaterne af visse

laboratorieprøver, herunder biokemiske parametre for funktionen af hepar, tyreoidea,

adrenes og renes, plasmaniveauer af (transport)proteiner som f.eks. kortikosteroid-

bindende globulin og lipid-/lipoproteinfraktioner, parametre for kulhydratmetabolisme

samt parametre for koagulation og fibrinolyse. Ændringerne ligger normalt inden for den

sædvanlige måleusikkerhed. Som følge af drospirenons milde antimineralkortikoide

aktivitet fremkalder det forhøjet plasma-renin-aktivitet og plasma-aldosteron.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Drosinetta 28 er kontraindiceret under graviditet.

Hvis der forekommer graviditet under behandling med Drosinetta 28, skal behandlingen

omgående seponeres. Omfattende epidemiologiske undersøgelser har hverken påvist øget

risiko for fødselsdefekter hos børn født af kvinder, der tog kombinations p-piller før

graviditeten, eller teratogene effekter ved utilsigtet brug af kombinations p-piller under

graviditet.

Undersøgelser på dyr har vist bivirkninger under graviditet og amning (se pkt. 5.3). Baseret

på disse data kan bivirkninger som følge af hormonvirkningen af de aktive indholdsstoffer

ikke udelukkes. Den generelle erfaring med brug af kombinations p-piller under graviditet

er imidlertid, at der ikke foreligger evidens for bivirkninger hos mennesker.

De tilgængelige data vedrørende brug af drospirenon/ethinylestradiol under graviditet er

for begrænsede til at tillade nogen konklusion angående negative effekter af

drospirenon/ethinylestradiol på graviditet eller på helbredet hos fostret eller den nyfødte.

Indtil nu foreligger der ingen relevante epidemiologiske data.

Den øgede risiko for VTE i post partum-perioden skal tages i betragtning, når behandling

med Drosinetta 28 genoptages (pkt. 4.2 og 4.4).

Amning

Amning kan påvirkes af kombinations p-piller, da de kan reducere modermælkens mængde

og påvirke dens sammensætning. Derfor bør kvinden generelt frarådes at tage

kombinations p-piller, indtil barnet er fravænnet. Der kan udskilles mindre mængder

svangerskabsforebyggende steroider og/eller disses metabolitter i modermælken. Disse

mængder kan påvirke barnet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Der er ikke hos brugere berettet om påvirkning af evnen til at føre bil

eller betjene maskiner.

46329_spc.doc

Side 14 af 22

4.8

Bivirkninger

Vedrørende alvorlige bivirkninger hos brugere af kombinations ppiller se pkt. 4.4.

Følgende bivirkninger er rapporteret under brug af kombinationer af drospirenon 3 mg og

ethinylestradiol 0,02 mg.

Nedenstående tabel viser bivirkninger efter MedDRA-systemorganklasser (MedDRA

SOCs). Hyppighederne er baseret på kliniske data.

Systemorganklasse

Frekvens af bivirkninger

MedDRA version

17.1

Almindelig

1/100 til <1/10

Ikke almindelig

1/1.000 til <1/100

Sjælden

1/10.000 til <1/1.000

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Candidiasis

Herpes simplex

Immunsystemet

Allergisk reaktion

Astma

Metabolisme og

ernæring

Øget appetit

Psykiske

forstyrrelser

Følelsesmæssig labilitet

Depression

Nervøsitet

Søvnforstyrrelser

Nervesystemet

Hovedpine

Paræstesi

Vertigo

Øre og labyrint

Hypakusi

Øjne

Synsforstyrrelser

Hjerte

Ekstrasystoler

Takykardi

Vaskulære

sygdomme

Lungeemboli

Hypertension

Hypotension

Migræne

Varicer

Venøs tromboemboli

(VTE)

Arteriel tromboemboli

(ATE)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Faryngitis

Mave-tarm-

kanalen

Mavesmerter

Kvalme

Opkastning

Gastroenteritis

Diaré

46329_spc.doc

Side 15 af 22

Forstoppelse

Gastrointestinale lidelser

Hud og subkutane

væv

Akne

Angioødem

Alopeci

Eksem

Pruritus

Udslæt

Tør hud

Seborrhoea

Hudlidelser

Erythema nodosum

Erythema multiforme

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Halssmerter

Smerter i ekstremiteter

Muskelkramper

Nyrer og urinveje

Urinvejsinfektion

(blærekatar)

Det reproduktive

system og

mammae

Brystsmerter

Brystforstørrelse

Brystømhed

Dysmenoré

Metrorrhagi

Neoplasma mammae

Fibromer i brystet

Galactorrhoea

Ovariecyster

Hedeture

Menstruationssmerter

Amenoré

Menorrhagia

Vaginal candidiasis

Vaginitis

Vaginalt udflåd

Vulvovaginale lidelser

Vaginal tørhed

Underlivssmerter

Udslag på Papanicolaous

farvemetode ("Pap

smear")

Nedsat libido

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Ødem

Asteni

Smerte

Polydipsi

Øget svedafsondring

Undersøgelser

Vægtforøgelse

Vægttab

Den mest passende MedDRA betegnelse er anvendt til at beskrive en bestemt reaktion og

dens synonymer og tilhørende tilstande.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

En øget risiko for arterielle og venøse trombotiske og tromboemboliske hændelser,

herunder myokardieinfarkt, apopleksi, transitorisk iskæmisk attak, venetrombose og

46329_spc.doc

Side 16 af 22

lungeemboli, er set hos kvinder, der bruger hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen. Dette omtales mere detaljeret i pkt. 4.4.

Følgende alvorlige bivirkninger er indberettet hos kvinder, der brugte kombinations p-

piller, disse drøftes i pkt. 4.4:

Venøs tromboemboli.

Arteriel tromboemboli.

Hypertension.

Levertumorer.

Opståen eller forværring af tilstande, hvor evidensen for sammenhæng med

kombinations p-pille-brug ikke er entydig: Crohns sygdom, colitis ulcerosa, epilepsi,

endometriose, uterint myom, porfyri, systemisk lupus erytematose, herpes gestationis,

Sydenhams chorea, hæmolytisk uræmisk syndrom, cholestatisk gulsot

Chloasma

Akut eller kronisk forstyrrelse af leverfunktionen kan nødvendiggøre seponering af

kombinations p-piller, indtil leverfunktionsværdierne vender tilbage til det normale.

Hos kvinder med hereditært angioødem kan eksogene østrogener fremkalde eller

forværre symptomerne på angioødem.

Frekvensen af diagnosen brystkræft er meget let forøget blandt kombinations p-pille-

brugere. Da brystcancer er sjælden hos kvinder under 40 år, er den øgede hyppighed lille i

forhold til den generelle risiko for brystcancer. Årsagssammenhængen med kombinations

p-piller er ukendt. For yderligere information, se pkt. 4.3 og 4.4.

Interaktioner

Interaktioner mellem p-piller og andre lægemidler (enzyminduktorer) kan medføre

gennembrudsblødning og/eller kontraceptivt svigt (se pkt. 4.5).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er hidtil ikke rapporteret om erfaringer med overdosering af

drospirenon/ethinylestradiol. På grundlag af den generelle erfaring med p-piller af

kombinationstypen er de symptomer, der eventuelt kan optræde i tilfælde af indtagelse af

en overdosis af aktive tabletter: Kvalme, opkastning, hos unge kvinder let vaginal

blødning. Der er ingen antidot, og yderligere behandling bør være symptomatisk.

4.10

Udlevering

46329_spc.doc

Side 17 af 22

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Kønshormoner og modulatorer af det genitale system. Gestagener og østrogener, faste

kombinationer.

ATC-kode: G03AA12.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Pearl-indeks for metodesvigt: 0,11 (øvre grænse for tosidet 95 %-konfidensinterval: 0,60).

Samlet Pearl-indeks (metodesvigt plus patientsvigt): 0,31 (øvre grænse for tosidet 95 %

konfidensinterval: 0,91).

Virkningsmekanisme

Den svangerskabsforebyggende virkning af Drosinetta 28 er baseret på interaktion mellem

forskellige faktorer, hvoraf de vigtigste er undertrykkelse af ovulationen og ændringer i

endometriet.

Drosinetta 28 er en kombinationspille indeholdende østrogenet ethinylestradiol og

gestagenet drospirenon. I terapeutiske doser har drospirenon desuden antiandrogene og

milde antimineralkortikoide egenskaber. Det har ingen østrogen, glukokortikoid eller

antiglukokortikoid aktivitet. Dette giver drospirenon en farmakologisk profil, der svarer

nøje til naturligt gestagen.

Kliniske undersøgelser tyder på, at drospirenons milde antimineralkortikoide egenskaber

hos Drosinetta 28 medfører en mild antimineralokortikoid virkning.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Drospirenon

Absorption

Oralt administreret drospirenon absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt. Efter en enkelt

administration opnås maksimal serumkoncentration af det aktive indholdsstof på ca.

38 ng/ml efter 1-2 timer. Biotilgængeligheden er 76-85 %. Samtidig fødeindtagelse har

ingen indflydelse på biotilgængeligheden af drospirenon.

Fordeling

Efter oral administration falder serumkoncentrationen af drospirenon med en terminal

halveringstid på 31 timer. Drospirenon bindes til serumalbumin men bindes ikke til

kønshormonbindende globulin (SHBG) eller kortikoidbindende globulin (CBG). Kun 3-

5 % af de totale serumkoncentrationer af drospirenon er tilstede som frit steroid. Den

ethinylestradiol-inducerede stigning i SHBG har ingen indflydelse på

serumproteinbindingen af drospirenon. Det gennemsnitlige, tilsyneladende

fordelingsvolumen af drospirenon er 3,7 ± 1,2 l/kg.

Biotransformation

Drospirenon metaboliseres i udstrakt grad efter oral administration. De væsentligste

metabolitter i plasma er syreformen af drospirenon, der dannes ved åbning af laktonringen,

og 4,5-dihydro-drospirenon-3-sulphat, der dannes ved reduktion og efterfølgende

sulfonering. Drospirenon er også underlagt oxidativ metabolisme katalyseret af CYP3A4.

46329_spc.doc

Side 18 af 22

In vitro kan drospirenon medføre en svag til moderat hæmning af cytochrom P450-

enzymerne CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4.

Elimination

Den metaboliske clearance rate for drospirenon i serum er 1,5 ± 0,2 ml/min./kg.

Drospirenon på uændret form udskilles kun i spormængder. Drospirenon-metabolitterne

udskilles i fæces og urin i forholdet ca. 1,2-1,4. Halveringstiden for udskillelse af

metabolitterne i urin og fæces er ca. 40 timer.

Steady-state forhold

I én behandlingsperiode opnås maksimale steady-state serumkoncentration af drospirenon

på ca. 70 ng/ml efter ca. 8 dages behandling. Serumniveauer af drospirenon akkumuleres

med en faktor ca. 3 som følge af forholdet imellem den terminale halveringstid og

doseringsintervallet.

Særlige patientgrupper

Virkning ved nedsat

nyrefunktion

Steady-state serumkoncentrationer af drospirenon hos kvinder med mild nyreinsufficiens

(serumkreatinin-clearance CLcr 50-80 ml/min.) svarede til serumkoncentrationerne hos

kvinder med normal nyrefunktion. Serumkoncentrationerne af drospirenon var i

gennemsnit 37 % højere hos kvinder med moderat nyreinsufficiens (CLcr 30-50 ml/min.) i

forhold til kvinder med normal nyrefunktion. Desuden tåltes drospirenon-behandlingen

godt af kvinder med mild og moderat nyreinsufficiens. Drospirenon-behandlingen udviste

ingen klinisk signifikant påvirkning af serumkaliumkoncentrationen.

Virkning ved nedsat

leverfunktion

I en enkeltdosisundersøgelse faldt oral clearance (CL/F) med omkring 50 % hos

forsøgspersoner med moderat leverinsufficiens i forhold til forsøgspersoner med normal

leverfunktion. Det iagttagne fald i drospirenon-clearance hos forsøgspersoner med moderat

leverinsufficiens gav sig ikke udslag i nogen nævneværdig forskel med hensyn til

serumkaliumkoncentrationer. Selv ved diabetes og samtidig behandling med spironolacton

(to faktorer, der kan prædisponere en patient for hyperkaliæmi) blev der ikke set en

stigning i serumkaliumkoncentrationer der lå over den øvre normalgrænse. Det

konkluderes at drospirenon tåles godt af patienter med mild eller moderat nedsat

leverfunktion (Child-Pugh B).

Etniske grupper

Der er ikke observeret nogen klinisk relevante racemæssige forskelle i farmakokinetikken

af drospirenon eller ethinylestradiol mellem japanske og europide kvinder.

Ethinylestradiol

Absorption

Oralt administreret ethinylestradiol absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt.

Spidskoncentrationer i serum på ca. 33 pg/ml nås 1-2 timer efter enkelt oral

dosisindgivelse. Som følge af præsystemisk konjugation og første-passage-metabolisme er

den absolutte biotilgængelighed 60 %. Samtidig fødeindtagelse nedsatte

biotilgængeligheden af ethinylestradiol hos ca. 25 % af de undersøgte forsøgspersoner,

mens der hos de øvrige ikke iagttoges nogen ændring.

46329_spc.doc

Side 19 af 22

Fordeling

Efter oral administration falder serumkoncentrationen af ethinylestradiol i to faser med en

terminal halveringstid på ca. 24 timer. Ethinylestradiol bindes overvejende uspecifikt til

albumin (cirka 98,5 %) og forårsager forøgelse af serumkoncentrationen af SHBG.

Ethinylestradiol har et tilsyneladende fordelingsvolumen på 5 l/kg.

Biotransformation

Ethinylestradiol er underlagt en signifikant first-pass-metabolisme i tarm og lever.

Ethinylestradiol metaboliseres primært ved aromatisk hydroxylering, men der dannes

mange forskellige hydroxylerede og methylerede metabolitter, der findes som fri

metabolitter samt som glucuronid- og sulphat-konjugater. Den metaboliske clearance-

hastighed af ethinylestradiol er ca. 5 ml/min/kg.

In vitro er ethinylestradiol en reversibel hæmmer af CYP2C19, CYP1A1 og CYP1A2 samt

en mekanismebaseret hæmmer af CYP3A4/5, CYP2C8 og CYP2J2.

Elimination

Ethinylestradiol i uændret form udskilles ikke i nævneværdigt omfang. Ethinylestradiol-

metabolitterne udskilles via urinen og galden i forholdet 4 : 6. Halveringstiden for

udskillelse af metabolitterne er ca. 1 døgn.

Steady-state forhold

Steady-state forhold opnås i anden halvdel af en behandlingsperiode, og

serumkoncentrationerne af ethinylestradiol kumuleres med en faktor 2,0-2,3.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Hos laboratoriedyr har effekterne af drospirenon og ethinylestradiol kunnet relateres til

forhold fra den kendte farmakologiske virkning. Reproduktionstoksikologiske

undersøgelser har i særdeleshed kunnet afsløre embryotoksiske og føtotoksiske effekter

hos dyr, der anses for artsspecifikke. Ved udsættelse for større mængder end dem, der

indtages ved normal brug af drospirenon og ethinylestradiol, er der iagttaget påvirkning af

kønsdifferentieringen hos rottefostre men ikke hos abefostre.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne (aktive)

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Prægelatineret majsstivelse

Macrogol polyvinylalkohol forgrenet copolymer

Magnesiumstearat

Tabletovertræk (aktive):

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E171)

Talcum (E553b)

Macrogol 3350

Lecithin (soja)

46329_spc.doc

Side 20 af 22

Tabletkerne (placebo)

Mikrokrystallinsk cellulose

Vandfri lactose

Prægelatineret majsstivelse

Magnesiumstearat

Vandfri kolloid silica

Tabletovertræk (placebo):

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E171)

Macrogol 3350

Talcum (E553b)

Indigo-karmin (E132)

Quinolingult (E104)

Sort jernoxid (E172)

Sunset Yellow FCF (E110)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i den originale æske for at

beskytte produktet mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Farveløst, gennemsigtigt PVC/PE/PVDC-Al-blisterark. Blisterarkene leveres i foldeæsker

vedlagt indlægsseddel og opbevaringsetui.

Pakningsstørrelser:

1×28 filmovertrukne tabletter

3×28 filmovertrukne tabletter

6×28 filmovertrukne tabletter

13×28 filmovertrukne tabletter

Det er ikke sikkert, at alle pakningsstørrelser markedsføres.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapest

Gyömrői út 19-21

Ungarn

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

46329

46329_spc.doc

Side 21 af 22

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. februar 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

4. januar 2017

46329_spc.doc

Side 22 af 22

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information