Drontal Comp. Vet. 150 + 50 + 144 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-08-2016

Aktiv bestanddel:
Febantel, PRAZIQUANTEL, Pyrantelembonat
Tilgængelig fra:
Bayer Animal Health GmbH
ATC-kode:
QP52AA51
INN (International Name):
Febantel, PRAZIQUANTEL, Pyrantelembonate
Dosering:
150 + 50 + 144 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
17634

Læs hele dokumentet

19. august 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Drontal Comp. Vet., tabletter

0.

D.SP.NR

9366

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Drontal Comp. Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 tablet indeholder:

Aktive stoffer:

Febantel

150 mg

Pyrantelembonat

144 mg

Praziquantel

50 mg

Hjælpestoffer:

Kødsmag

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infestationer med rundorm og bændelorm hos hund.

Til behandling af blandingsinfestationer forårsaget af rundorm og bændelorm såsom:

Rundorme:

Spoleorm - Toxocara canis - Toxascaris leonina. Hageorm - Uncinaria stenocephala - Ancy-

lostoma caninum. Piskeorm - Trichuris vulpis.

Bændelorme:

Echinococcus granulosus - Echinococcus multilocularis - Dipylidium caninum - Taenia spp. -

Multiceps multiceps - Mesocestoides spp.

17634_spc.doc

Side 1 af 4

4.3

Kontraindikationer

Tæver må ikke behandles i de to første trimestre af drægtigheden, da undersøgelser med

Drontal Comp. Vet. ikke er blevet udført.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

I yderst sjældne tilfælde kan der forekomme forbigående gastrointestinale forstyrrelser eller

hypersensitivitetsreaktioner.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Se pkt. 4.3 Kontraindikationer.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Engangsdosis: 15 mg febantel, 14,4 mg pyrantelembonat og 5 mg praziquantel/kg

legemsvægt. Dette sv.t. 1 tablet/10 kg legemsvægt.

Drontal Comp. Vet. tabletterne kan gives direkte til hunden eller skjult i foderet. Det

anbefales at behandle umiddelbart før fødeindtagelsen. Ingen diætetiske forholdsregler er

nødvendige.

4.10

Overdosering

Forbigående brækninger hos hunde og hvalpe blev observeret ved dosering op til 10 x

rekommanderet dosis.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Anthelmintikum, ATCvet-kode: QP 52 AA 51

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Drontal Comp. Vet. er et anthelmintikum mod bændelorm og rundorm hos hund, som

indeholder

pyrantelembonat

tetrahydropyrimidin),

praziquantel

pyrazinisoquinolinderivat) og febantel (et benzimidazol).

17634_spc.doc

Side 2 af 4

I denne kombination tjener praziquantel som et bændelormemiddel mod alle aktuelle cestode

arter i alle udviklingsstadier.

Pyrantel påvirker parasittens neuromuskulære transmission gennem stimulering af de

kolinerge neuroner. Dette forårsager en spastisk paralyse af nematoderne.

Febantels anthelmintiske effekt skyldes dets hæmmende evne på polymerisationen af tubulin

til mikrotubulin. De metaboliske forstyrrelser udtømmer parasitten for dens energireserver og

dræber den i løbet af 2-3 dage.

Praziquantel absorberes hurtigt gennem parasittens overflade og fordeles derefter jævnt

overalt i parasitten. Der sker hurtigt alvorlig skade på integumentet førende til kontraktion og

paralyse af parasitten. Den hurtigt indtrædende virkning skyldes praziquantels påvirkning af

parasitmembranens permeabilitet af Ca

, hvilket medfører dysregulation af parasittens

stofskifte.

5.2

Farmakokinetiske oplysninger

Praziquantel og pyrantel samt deres metabolitter udskilles primært gennem urinen, den

resterende del udskilles gennem fæces. Febantel og dets metabolitter udskilles

hovedsageligt gennem fæces og det resterende gennem nyrerne.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Majsstivelse

Laktosemonohydrat,

Cellulose, mikrokrystalinsk

Povidon

Magnesiumstearat

Natriumlaurilsulfat

Silica, kolloid vandfri

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

Blisterpakninger med 2, 6, 20 og 24 tabletter.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ingen.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

17634_spc.doc

Side 3 af 4

Repræsentant

Bayer A/S

Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

17634

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

28. august 1998

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

19. august 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

17634_spc.doc

Side 4 af 4

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information