Doxycycline "Divasa-Farmavic Vet." 200 mg/ml opløsning til anvendelse i drikkevand

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

30-05-2016

Aktiv bestanddel:
DOXYCYCLINHYCLAT
Tilgængelig fra:
Divasa-Farmavic S.A.
ATC-kode:
QJ01AA02
INN (International Name):
doxycycline hyclate
Dosering:
200 mg/ml
Lægemiddelform:
opløsning til anvendelse i drikkevand
Terapeutisk gruppe:
Fjerkræ, Svin
Autorisationsnummer:
47112
Autorisation dato:
2011-07-13

Læs hele dokumentet

24. maj 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Doxycycline ”Divasa-Farmavic Vet.”, opløsning til anvendelse i drikkevand

0.

D.SP.NR

27294

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Doxycycline ”Divasa-Farmavic Vet.”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Sammensætning af 1 ml:

Aktivt stof

Doxycyclinhyclat 230 mg, svarende til 200 mg doxycyclinbase.

Hjælpestoffer

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Opløsning til anvendelse i drikkevand.

Klar gul-brun opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin og kyllinger (slagtekyllinger, unghøns, avlshøns).

4.2

Terapeutiske indikationer

Svin: Til behandling af de kliniske symptomer i forbindelse med luftvejsinfektioner hos

svin forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida og

Mycoplasma hyopneumoniae, der er følsomme over for doxycyclin.

Kyllinger: Benyttes i flokke med klinisk sygdom til reduktion af mortalitet, morbiditet og

kliniske symptomer samt til reduktion af læsioner på grund af pasteurellose forårsaget af

Pasteurella multocida eller til at reducere morbiditet og læsioner i tilfælde af

luftvejsinfektioner forårsaget af Ornithobacterium rhinotracheale (ORT).

47112_spc.doc

Side 1 af 6

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et

eller flere af hjælpestofferne.

Må ikke anvendes til dyr med nedsat leverfunktion.

4.4

Særlige advarsler

Ingen

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

På grund af bakteriernes forventelige varierende følsomhed (tidsmæssig, geografisk) over

for doxycyclin, hvor særligt A.pleuropneumoniae og O. rhinotracheale kan udvise

forskelle i følsomheden fra et land til et andet og endog fra en gård til en anden, anbefales

det at udføre bakteriologisk prøvetagning og følsomhedstestning. Brug af produktet skal

baseres dyrkning af mikroorganismer fra sygdomstilfælde på gården og disses følsomhed.

Hvis dette ikke er muligt, skal behandlingen baseres på lokale (regionale, på gårdniveau)

epidemiologiske oplysninger om målbakteriens følsomhed.

Eftersom det ikke er sikkert, at der kan opnås en fuldstændig udryddelse af målpatogenet,

skal medicineringen kombineres med god håndteringspraksis, dvs. god hygiejne,

passende ventilation og ingen ovebelægning

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

I tilfælde af allergi over for antibiotika af tetracyclin-klassen skal der udvises særlig

forsigtighed under håndteringen af dette produkt og den medicinerede opløsning.

Under klargøring og administration af det medicinerede drikkevand skal hudkontakt med

produktet undgås. Brug uigennemtrængelige handsker (f.eks. gummi eller latex) ved

håndtering af produktet.

I tilfælde af øjen- eller hudkontakt skylles det ramte område med store mængder rent

vand, og hvis der opstår irritation, søges lægehjælp. Vask hænder og kontamineret hud

øjeblikkeligt efter håndtering af produktet.

Hvis der opstår symptomer som f.eks. hududslæt efter eksponering, skal der straks søges

lægehjælp. Vis denne advarsel til lægen. Hævelser af ansigt, læber eller øjne eller

vejrtrækningsbesvær er alvorlige symptomer, som kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Undgå at ryge, spise eller drikke under håndteringen af produktet.

Undgå direkte kontakt med hud og øjne under håndteringen af produktet for at forebygge

sensibilisering og kontaktdermatitis..

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Tetracycliner kan – i meget sjældne tilfælde (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr,

herunder isolerede rapporter) – virke fotosensibiliserende og fremkalde allergiske

reaktioner. Hvis der opstår mistanke om bivirkninger, skal behandlingen seponeres.

Fortæl det til dyrlægen, hvis der opstår bivirkninger, som ikke er nævnt her.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Doxycyclin har lav kompleksdannende affinitet med calcium, og undersøgelser har vist,

at doxycyclin kun har minimal indvirkning på skeletdannelsen. Der sås ingen negative

47112_spc.doc

Side 2 af 6

effekter i fjerkræ efter administration af terapeutiske doser doxycyclin. Da der ikke

foreligger specifikke undersøgelser, frarådes det at anvende produktet under drægtighed

eller laktation.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Må ikke kombineres med bakteriocide antibiotika f.eks. penicilliner eller cefalosporiner.

Optagelsen af doxycyclin kan reduceres ved tilstedeværelse af store mængder calcium,

jern, magnesium eller aluminium i foderet. Må ikke administreres sammen med

antacider, kaolin og jernpræparater.

Det anbefales, at der holdes en pause på 1-2 timer efter indgivelse af andre produkter, der

indeholder polyvalente kationer, da disse begrænser optagelsen af tetracycliner.

Doxycyclin forstærker virkningen af antikoagulantia.

Produktets opløselighed er pH-afhængig, og det præcipiterer, hvis det blandes i en

alkalisk opløsning.

Drikkevandet må ikke opbevares i metalbeholdere.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til anvenelse i drikkevand.

Den anbefalede dosis til svin

er:

12,5 mg doxycyclinhyclat (0,054 ml produkt) per kg kropsvægt per dag i 4 på hinanden

følgende dage. Hvis der ingen tegn ses på klinisk bedring i løbet af denne tidsperiode,

skal diagnosen revideres, og behandlingen ændres. I tilfælde af svær infektion kan

medicineringsperioden forlænges til maksimalt 8 på hinanden følgende dage efter samråd

med den behandlende dyrlæge.

Den anbefalede dosis til kyllinger er:

10 mg doxycyclinhyclat (0,043 ml produkt) per kg kropsvægt per dag i 3-4 på hinanden

følgende dage i tilfælde af infektion forårsaget af P. multocida og 20 mg

doxycyclinhyclat (0,087 ml produkt) per kg kropsvægt per dag i 3-4 på hinanden

følgende dage i tilfælde af infektion forårsaget af O. rhinotracheale.

Den nøjagtige daglige produktmængde kan beregnes baseret på den anvendte dosis og

antallet af dyr, der skal behandles, og disses vægt. Nedenstående formel kan anvendes til

beregning af produktkoncentrationen i drikkevandet:

..... ml produkt/ kg

kropsvægt/dag

Middel kropsvægt (kg) for

dyr, der skal behandles

.... ml produkt pr. l

drikkevand

Middel dagligt vandforbrug (l) pr. dyr

den foregående dag

For at sikre en korrekt dosering skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Indtagelsen af medicineret drikkevand afhænger af kyllingernes kliniske tilstand. For at

opnå en korrekt dosering, skal koncentrationen af doxycyclin justeres i overensstemmelse

hermed. Det anbefales at anvende passende kalibreret vejeudstyr, hvis der kun anvendes

en del af pakningens indhold. Den daglige mængde skal tilsættes til drikkevandet på en

sådan måde, at hele lægemiddelmængden indtages i løbet af 24 timer. Det medicinerede

drikkevand skal fornys eller udskiftes hver 24 timer. Produktets opløselighed er pH-

afhængig, og det kan præcipitere, hvis det blandes i hårdt, alkalisk drikkevand. I

behandlingsperioden må dyrene ikke have adgang til andre vandkilder end det

medicinerede vand.

47112_spc.doc

Side 3 af 6

Vægt kan også anvendes til at måle mængden af produktet, der skal tilsættes

drikkevandet. I dette tilfælde bør densitetkorrektion anvendes, i henhold til følgende

formel:

Mængde, der skal tilsættes drikkevandet (g/L)

Mængde, der skal tilsættes drikkevandet (ml/L) x 1,075 (g/ml)

4.10

Overdosering

En overdosering på op til 1,6 gange den anbefalede dosis resulterede ikke i kliniske tegn,

som kunne tilskrives behandlingen. Fjerkræ tåler dobbelt overdosering af doxycyclin (40

mg/kg kropsvægt) uden nogen klinisk effekt.

4.11

Tilbageholdelsestid

Svin:

Slagtning: 4 dage

Kyllinger:

Slagtning: 3 dage i tilfælde af behandling af pasteurellose med et maksimum på 10 mg/kg

kropsvægt i maksimalt 4 dage.

Slagtning: 12 dage i tilfælde af behandling med et maksimum på 20 mg/kg kropsvægt i

maksimalt 4 dage.

Æg: Må ikke anvendes til æglæggende fugle, hvis æg er bestemt til menneskeføde.

Må ikke anvendes inden for 4 uger forud for æglægningsperiodens begyndelse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

ATCvet-kode: QJ 01 AA 02. Antibakterielle midler – tetracyclin.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Doxycyclin tilhører gruppen af tetracyclinantibiotika. Disse antibiotika har en

bredspektret antimikrobiel aktivitet og har den samme grundlæggende struktur som

polycyklisk naphthacencarboxamid.

Doxycyclin er primært et bakteriostatisk lægemiddel. Det virker ved at hæmme

proteinsyntesen i bakteriecellen. Når bakteriens proteinsyntese hæmmes, resulterer det i

en forstyrrelse af samtlige de funktioner, der er nødvendige for bakteriens overlevelse.

Særligt hæmmes celledelingen og dannelsen af cellevæggen.

Doxycyclin er et bredspektret antibiotikum, der er virksomt over for et stort antal gram-

positive og gram-negative, aerobe og anaerobe mikroorganismer og mycoplasma.

For Ornithobacterium rhinotracheale viser resultaterne en omfattende variation fra høj til

lav følsomhed afhængig af, hvilken geografisk region isolaterne kom fra.

Hos svin kan patogenernes resistens over for doxycyclin også variere. Særligt kan A.

pleuropneumoniae udvise forskelle i følsomheden fra et land til et andet og endog fra en

gård til en anden.

Der er indberettet fire resistensmekanismer, som mikroorganismerne generelt erhverver

over for tetracycliner. Nedsat akkumulering af tetracycliner (nedsat permeabilitet af

bakteriens cellevæg og aktivt effluks), proteinbeskyttelse af det bakterielle ribosom,

enzymatisk inaktivering af antibiotikummet og rRNA-mutationer (som forhindrer

tetracyclin i at binde sig til ribosomet). Tetracyclinresistens erhverves normalt via

plasmider eller andre mobile elementer (f.eks. konjugative transposoner). Der har også

været beskrevet krydsresistens mellem tetracycliner. På grund af doxycyclins større

lipidopløselighed og bedre evne til at passere gennem cellemembranen (sammenlignet

47112_spc.doc

Side 4 af 6

med tetracyclin) bibeholder det en vis effekt over for mikroorganismer med erhvervet

resistens over for tetracycliner.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Doxycyclin absorberes i maven og i den første del af duodenum. Sammenlignet med de

ældre tetracycliner påvirkes absorptionen af doxycyclin mindre af tilstedeværelsen af

bivalente kationer i foderet. Biotilgængeligheden hos ikke-fastende svin er cirka 21%.

Efter administration af en oral dosis på 12,8 mg/kg kropsvægt ligger steady state-

koncentrationen under medicinering i området fra et C

på 0,40 μg/ml tidligt om

morgenen til et C

på 0,87 μg/ml sent om eftermiddagen hos svin.

Efter administration af doxycyclinhyclat til kyllinger med en faktisk dosis på 21 mg/kg

kropsvægt opnåedes middel plasmakoncentrationer over 1 μg/ml i løbet af 6 timer, og

som varede i 6 timer efter seponering af medicineringen. Fra 24 timer op til 96 timer efter

påbegyndelse af behandling, oversteg doxycyclinkoncentrationen i plasma 2 μg/ml. Efter

administration af doxycyclinhyclat med en faktisk dosis på 10 mg/kg kropsvægt lå steady

state-koncentrationen i området fra 0,75 til 0,93 μg/g mellem 12 og 96 timer efter

påbegyndelse af medicineringen.

På grund af dets høje lipidopløselighed udviser doxycyclin en god vævspenetration.

Luftvejsvæv: Plasmakoncentrationer på 1,3 (rask lunge), 1,9 (betændt lunge) og 2,3

(nasal slimhinde) er rapporteret for doxycyclin. Plasmaproteinbindingsevnen er høj (over

90 %).

Doxycyclin metaboliseres stort set ikke. Doxycyclin udskilles primært med fæces.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vandfri ethanol

Propylenglycol

6.2

Uforligeligheder

Doxycyclins opløselighed er pH-afhængig. Der opstår præcipitation i alkaliske

opløsninger. Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder,

bør dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 3 år.

Efter første åbning af den indre emballage: 6 måneder.

Efter fortynding eller rekonstituering ifølge anvisning: 24 timer efter fortynding i

drikkevand.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballage

HDPE-beholder med pillesikret aluminiumsforsegling og HDPE skruelåg.

Pakningsstørrelser: 1 liter og 5 liter.

47112_spc.doc

Side 5 af 6

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

DIVASA-FARMAVIC S.A.

Ctra. Sant Hipòlit, km 71

08503 Gurb-Vic

Barcelona

Spanien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

47112

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

13. juli 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

24. maj 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

47112_spc.doc

Side 6 af 6

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information