Dorzolamid/timolol "Pharmathen" 20+5 mg/ml øjendråber, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
DORZOLAMIDHYDROCHLORID, TIMOLOLMALEAT
Tilgængelig fra:
Pharmathen S.A.
ATC-kode:
S01ED51
INN (International Name):
DORZOLAMIDHYDROCHLORIDE, TIMOLOLMALEALE
Dosering:
20+5 mg/ml
Lægemiddelform:
øjendråber, opløsning
Autorisationsnummer:
56282
Autorisation dato:
2017-01-25

4. februar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Dorzolamid/timolol "Pharmathen", øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

29865

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dorzolamid/timolol "Pharmathen"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ml indeholder 20 mg dorzolamid som dorzolamidhydrochlorid og 5 mg timolol som

timololmaleat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning

Klar, farveløs, let viskøs vandig opløsning med pH mellem 5,0 og 6,0.

Osmolalitet: 242-323 mOsmol/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Indiceret til behandling af forhøjet intraokulært tryk (IOP) hos patienter med åbenvinklet

eller pseudoeksfoliativt glaukom, hvor monoterapi med topikale betablokkere er

utilstrækkelig.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis er 1 dråbe Dorzolamid/timolol "Pharmathen" (i konjunktivalsækken) i de(t)

afficerede øje/øjne 2 gange daglig.

Hvis der anvendes mere end et topikalt oftalmologisk middel, skal Dorzolamid/timolol

"Pharmathen" og det andet lægemiddel administreres med mindst 10 minutters mellemrum.

Dorzolamid/timolol "Pharmathen" øjendråber er en steril opløsning, som ikke indeholder

konserveringsmiddel.

dk_hum_56282_spc.doc

Side 1 af 16

Opløsningen fra multidosisflasken må anvendes i op til 28 dage efter første åbning af

flasken til administration i de(t) afficerede øje/øjne.

Administration

Patienter bør instrueres i at vaske hænder før brug og undgå berøring af øjet eller

øjenomgivelserne med spidsen af dispenseringsbeholderen, da dette kan forårsage

øjenskader.

Patienter bør også instrueres i, at øjendråber, hvis de håndteres forkert, kan blive

kontamineret af almindelige bakterier, som er kendt for at forårsage øjeninfektioner. Brug

af kontaminerede opløsninger kan resultere i alvorlige skader på øjet og efterfølgende

synstab.

Ved brug af nasolakrimal okklusion eller lukning af øjenlågene i 2 minutter, reduceres

systemisk absorption. Dette kan resultere i et fald i systemiske bivirkninger og en stigning i

lokal aktivitet.

Pædiatrisk population

Effekten hos pædiatriske patienter er ikke fastlagt.

Sikkerheden hos pædiatriske patienter under 2 år er ikke klarlagt. (For information

vedrørende sikkerheden hos patienter ≥ 2 og < 6 år, se pkt. 5.1).

Indgivelsesmåde

Før inddrypning af øjendråber

Patienterne skal informeres at vaske hænder, før flasken åbnes.

Patienterne skal også informeres om, at de ikke må anvende lægemidlet, hvis

forseglingen på flasken er brudt før første anvendelse.

Når Dorzolamid/timolol "Pharmathen" bruges for første gang, før inddrypning i øjet,

bør patienten øve sig i at bruge doseringsflasken ved at klemme den langsomt for at

administrere en dråbe i luften, væk fra øjet.

Når patienten føler sig sikker på at kunne administrere en dråbe ad gangen, skal

patienten indtage en position, der er mest behagelig for inddrypning af dråberne

(patienten kan sidde ned, ligge på ryggen, eller stå foran et spejl).

Inddrypning

Flasken bør holdes direkte under hætten og hætten skal drejes for at åbne flasken. For

at undgå kontaminering af opløsningen, må spidsen af flasken ikke røre ved noget.

Patienten skal bøje hovedet bagover og holde flasken over øjet.

Patienten skal forsigtigt trække ned i det nederste øjenlåg og kigge op. Flasken skal

klemmes forsigtigt på midten, så en dråbe kan falde ned i patientens øje. Bemærk, at der

dk_hum_56282_spc.doc

Side 2 af 16

kan være nogle få sekunders forsinkelse fra man klemmer flasken, til dråben kommer

ud. Flasken må ikke klemmes for hårdt.

Patienterne skal opfordres til at søge råd hos deres læge, apoteket eller sygeplejersken, hvis

de ikke er sikker på, hvordan de skal administrere deres medicin.

Patienten skal blinke med øjet nogle få gange, så dråben spredes i øjet.

Vejledningens punkt 2 – 4 skal gentages for administration i det andet øje, om

nødvendigt. Patienten skal tydeligt informeres om, hvis kun det ene øje kræver

behandling, og i så fald, hvilket øje det drejer sig om.

Efter brug og før hætten sættes på, skal flasken rystes én gang i en nedadgående

retning, uden at røre dråbespidsen, for at fjerne enhver resterende væske på spidsen.

Dette er nødvendigt for at sikre administration af efterfølgende dråber.

Ved slutningen af den 28-dages i anbrud af lægemidlet, vil der være noget

Dorzolamid/timolol "Pharmathen" tilbage i flasken. Patienten bør ikke forsøge at bruge

den overskydende medicin, som er tilbage i flasken efter at behandlingen er afsluttet.

Patienten må ikke bruge øjendråberne i mere end 28 dage efter første åbning af flasken.

4.3

Kontraindikationer

Dorzolamid/timolol "Pharmathen" er kontraindiceret hos patienter med:

overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

reaktiv luftvejssygdom, herunder nuværende eller tidligere bronkial astma eller svær

kronisk obstruktiv lungesygdom

dk_hum_56282_spc.doc

Side 3 af 16

sinusbradykardi, sygt sinussyndrom, sinoatrialt blok, atrioventrikulært blok af anden

eller tredje grad, der ikke kan kontrolleres af en pacemaker, åbenbart hjertesvigt eller

kardiogent shock

svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance på < 30 ml/min.) eller hyperkloræmisk

acidose.

Ovenstående er baseret på de aktive substanser og er ikke unikt for kombinationen.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Kardiovaskulære/respiratoriske reaktioner

Som med andre topikale oftalmologiske lægemidler, absorberes timolol systemisk. Pga.

den beta-adrenerge komponent, timolol, kan de samme typer af kardiovaskulære,

pulmonære, og andre bivirkninger, som ses ved administration af systemiske beta-

blokkere, forekomme. Incidensen af systemiske bivirkninger efter topikal administration af

øjendråber er lavere end for systemisk administration. For reduktion af systemisk

administration, se pkt. 4.2.

Hjertelidelser

Hos patienter med kardiovaskulære sygdomme (f.eks. koronar hjertesygdom, Prinzmetal

angina og hjertesvigt) og hypotension skal behandling med betablokkere overvejes meget

nøje og behandling med andre aktive substanser bør overvejes. Patienter med

kardiovaskulære lidelser skal overvåges for tegn på forværring af disse sygdomme og for

bivirkninger.

Som følge af deres negative virkning på ledningstid bør betablokkere kun gives med

forsigtighed til patienter med hjerteblok af første grad.

Vaskulære lidelser

Patienter med svære perifere kredsforstyrrelser (dvs. svære former for Raynauds sygdom

eller Raynauds syndrom) skal behandles med forsigtighed.

Respiratoriske lidelser

Der er rapporteret om respiratoriske reaktioner, herunder dødsfald, som følge af

bronkospasme hos patienter med astma, efter administration af nogle oftalmologiske

betablokkere.

Dorzolamid/timolol "Pharmathen" skal bruges med forsigtighed hos patienter med

mild/moderat kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), og kun hvis den potentielle fordel

overstiger den potentielle risiko.

Nedsat leverfunktion

Dette lægemiddel er ikke undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion og bør derfor

anvendes med forsigtighed til disse patienter.

Immunologi og overfølsomhed

Som for andre topikale oftalmologiske lægemidler, kan dette lægemiddel absorberes

systemisk. Dorzolamid indeholder en sulfonamidgruppe, som også findes hos

sulfonamider. Derfor kan topikal administration forårsage de samme bivirkninger, som er

kendte for sulfonamider, herunder alvorlige reaktioner som Stevens-Johnson syndrom og

dk_hum_56282_spc.doc

Side 4 af 16

toksisk epidermal nekrolyse. I tilfælde af tegn på alvorlige overfølsomhedsreaktioner skal

lægemidlet seponeres.

Ved brug af dorzolamid/timolol er der set lokale okulære bivirkninger, som ligner dem, der

er observeret ved brug af øjendråber med dorzolamidhydrochlorid. Hvis disse reaktioner

forekommer, skal det overvejes at seponere Dorzolamid/timolol "Pharmathen".

Patienter som tager betablokkere, og har atopi eller alvorlige anafylaktiske reaktioner på en

række forskellige allergener i anamnesen, kan være mere reaktive over for en gentagen

eksponering for sådanne allergener og responderer muligvis ikke på de sædvanlige doser af

adrenalin til behandling af anafylaktiske reaktioner.

Kombinationsbehandling

Effekten på intraokulært tryk eller de kendte effekter af systemisk betablokade kan

forstærkes, når timolol gives til patienter, der allerede tager et systemisk betablokerende

stof. Disse patienters reaktion skal nøje observeres. Anvendelse af to topikale beta-

adrenerge blokerende stoffer anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Anvendelse af dorzolamid og orale carboanhydrasehæmmere anbefales ikke.

Seponering af behandlingen

Som med systemiske betablokkere skal behandlingen med oftalmologisk timolol seponeres

gradvist hos patienter med koronar hjertesygdom, hvis behandlingsophør er nødvendig.

Yderligere virkninger af betablokade

Hypoglykæmi/diabetes

Behandling med betablokkere skal administreres med forsigtighed til patienter som er i

risiko for spontan hypoglykæmi eller til patienter med labil diabetes, da betablokkere kan

maskere tegn og symptomer på akut hypoglykæmi.

Behandling med betablokkere kan også maskere symptomer på hypertyreose. Pludselig

seponering af behandling med betablokkere kan fremskynde symptomforværring.

Sygdomme i hornhinden

Oftalmologiske betablokkere kan forårsage tørhed i øjnene. Patienter med

hornhindesygdomme skal behandles med forsigtighed.

Kirurgisk anæstesi

Beta-blokerende oftalmologiske præparater kan blokere systemiske beta-agonist

virkninger, f.eks. af adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, når patienten tager timolol.

Behandling med betablokkere kan forværre symptomerne på myasthenia gravis.

Yderligere virkninger af carboanhydrasehæmning

Behandling med orale carboanhydrasehæmmere er blevet forbundet med urolithiasis, der

er forårsaget af forstyrrelser i syre-basebalancen, særligt hos patienter med nyresten i

anamnesen. Skønt der ikke er set forstyrrelser i syre-basebalancen ved brug af

dorzolamid/timolol (med konserveringsmiddel), er der i sjældne tilfælde set urolithiasis.

Da Dorzolamid/timolol "Pharmathen" uden konserveringsmiddel indeholder en topikal

carboanhydrasehæmmer med systemisk absorption, kan patienter med nyresten i

dk_hum_56282_spc.doc

Side 5 af 16

anamnesen have forøget risiko for urolithiasis, mens de er i behandling med dette

lægemiddel.

Andet

Ved behandling af patienter med akut snævervinklet glaukom er det nødvendigt at benytte

terapeutiske interventioner som supplement til okulære antihypertensiva. Dette lægemiddel

er ikke undersøgt hos patienter med akut snævervinklet glaukom.

Hornhindeødem og irreversibel hornhinde-nedbrydning er rapporteret hos patienter med

preeksisterende kroniske hornhindelidelser og/eller intraokulær operation samtidig med

behandling med dorzolamid. Der er en øget risiko for at patienter med lavt endotele celletal

udvikler hornhindeødem. Forsigtighed tilrådes når dorzolamid/timolol ordineres til denne

patientgruppe.

Der er rapporteret om choroidealløsning ved administration af kammervæskehæmmende

lægemidler (f.eks. timolol, acetazolamid) efter filtreringsprocedurer.

Som ved anvendelse af andre antiglaukom-lægemidler er der hos nogle patienter

rapporteret om nedsat følsomhed over for oftalmologisk timololmaleat efter langvarig

behandling. I kliniske forsøg, hvor 164 patienter er blevet fulgt i mindst 3 år, er der dog

ikke observeret en signifikant forskel i det gennemsnitlige intraokulære tryk efter den

indledende stabilisering.

Patienter med kontaktallergiover for sølv i anamnesen, bør ikke bruge dette produkt, da

dispenserede dråber kan indeholde spor af sølv.

Brug af kontaktlinser

Dette lægemiddel er ikke undersøgt hos patienter, der bærer kontaktlinser.

Pædiatrisk population

Se pkt. 5.1.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført specifikke interaktionsundersøgelser med dorzolamid/timolol uden

konserveringsmiddel.

I kliniske forsøg er dorzolamid/timolol blevet anvendt sammen med følgende systemiske

lægemidler uden tegn på bivirkninger: ACE-hæmmere, calciumkanalblokkere, diuretika,

non-steroide antiinflammatoriske lægemidler, herunder acetylsalicylsyre, og hormoner

(f.eks. østrogen, insulin og thyroxin).

Der er dog en mulighed for at additive effekter kan føre til hypotension og/eller udtalt

bradykardi, når den oftalmologisk betablokkeropløsning administreres samtidig med

perorale calciumkanalblokkere, catecholamin-depleterende stoffer eller beta-adrenerge

blokkere, antiarytmika (herunder amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika,

guanethidin, narkotika og monoaminoxidase (MAO) hæmmere.

Der er rapporteret om potenseret systemisk betablokade (f.eks. nedsat hjertefrekvens,

depression) under behandling med CYP2D6-hæmmere (f.eks. quinidin, fluoxetin,

paroxetin) og timolol.

dk_hum_56282_spc.doc

Side 6 af 16

Selvom dorzolamid/timolol uden konserveringsmiddel alene, har ingen eller lille effekt på

pupilstørrelsen, er der undertiden rapporteret om mydriasis, som skyldes samtidig brug af

oftalmologiske betablokkere og adrenalin (epinephrin).

Betablokkere kan forstærke den hypoglykæmiske effekt af antidiabetika.

Orale betablokkere kan forværre den rebound-hypertension, som kan opstå efter

seponering af clonidin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Dorzolamid/timolol bør ikke anvendes under graviditet.

Dorzolamid

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af dorzolamid under graviditet. Forsøg

med kaniner har vist en teratogen effekt ved maternelt toksiske doser (se pkt. 5.3).

Timolol

Der findes ikke tilstrækkelige data for brug af timolol til gravide kvinder. Timolol bør ikke

anvendes under graviditet med mindre det er på tvingende indikation. For at reducere den

systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Epidemiologiske undersøgelser har ikke vist misdannelser, men viser en risiko for intra-

uterin vækstreduktion når betablokkere administreres oralt. Yderligere sås tegn og

symptomer på betablokade (så som bradykardi, hypotension, åndenød og hypoglykæmi)

hos spædbørn når betablokkere blev administreret indtil fødslen. Hvis dette lægemiddel

administreres indtil fødslen, skal spædbarnet observeres i de første dage efter fødslen.

Amning

Det vides ikke, om dorzolamid udskilles i modermælken hos mennesker. Hos diegivende

rotter, som fik dorzolamid, blev der observeret nedsat vægtøgning hos afkommet.

Betablokkere udskilles i modermælken. Ved terapeutiske timololdoser som indgives som

øjendråber er der ringe sandsynlighed for, at der vil være tilstrækkelige i brystmælken til at

producere kliniske symptomer på betablokade hos spædbarnet. For at reducere den

systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Hvis behandling med Dorzolamid/timolol "Pharmathen" er nødvendig, anbefales amning

ikke.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Det er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Hos nogle patienter kan evnen til at føre motorkøretøj og/eller betjene maskiner blive

påvirket af mulige bivirkninger, f.eks. sløret syn.

4.8

Bivirkninger

I kliniske forsøg med dorzolamid/timolol uden konserveringsmiddel svarede de

observerede bivirkninger til dem, der tidligere er indberettet ved brug af

dorzolamid/timolol (med konserveringsmiddel), dorzolamidhydrochlorid og/eller

timololmaleat.

dk_hum_56282_spc.doc

Side 7 af 16

1.035 patienter er blevet behandlet med dorzolamid/timolol (med konserveringsmiddel) i

kliniske forsøg. Ca. 2,4 % af alle patienterne ophørte med behandlingen med

dorzolamid/timolol (med konserveringsmiddel) på grund af lokale okulære bivirkninger.

Ca. 1,2 % af alle patienterne ophørte med behandlingen på grund af lokale bivirkninger,

der tydede på allergi eller overfølsomhed (f.eks. øjenlågsbetændelse og conjunctivitis).

Dorzolamid/timolol uden konserveringsmiddel har vist sig at samme sikkerhedsprofil som

dorzolamid/timolol (med konserveringsmiddel) i en dobbelt-blind sammenlignende

undersøgelse med gentagne doser.

Ligesom andre topikalt anvendte oftalmologiske lægemidler, absorberes timolol i det

systemiske kredsløb. Dette kan forårsage samme bivirkninger, som ses ved systemiske

betablokkere. Forekomsten af systemiske bivirkninger efter topikal oftalmologisk

administration er lavere end for systemisk administration.

Følgende bivirkninger er indberettet ved brug af dorzolamid/timolol uden

konserveringsmiddel eller en af de aktive substanser, enten under kliniske forsøg eller efter

markedsføringen:

Tabel over bivirkninger

Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <

1/100) og sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) ukendt (kan ikke

estimeres ud fra de foreliggende data)

Organsystem-

klasse

(MedDRA)

Formulering

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Ikke

kendt**

Immunsysteme

t

Dorzolamid/

timolol uden

konserveringsmid

Tegn og

symptomer

systemiske

allergiske

reaktioner

herunder

angioødem,

urticaria,

pruritus,

udslæt,

anafylaksi

Timololmaleat,

øjendråber,

opløsning

Tegn og

symptomer

systemiske

allergiske

reaktioner

inklusiv

angioødem,

urticaria,

lokaliseret

generaliseret

udslæt,

Pruritus

dk_hum_56282_spc.doc

Side 8 af 16

anafylaksi.

Metabolisme

og ernæring

Timololmaleat,

øjendråber,

opløsning

Hypoglykæ

Psykiske

lidelser

Timololmaleat,

øjendråber,

opløsning

Depression* Søvnløshed*

, mareridt*,

hukommelse

stab

Hallucinatio

Nervesystemet

Dorzolamidhydro

chlorid,

øjendråber,

opløsning

Hovedpine*

Svimmelhed

*, paræstesi*

Timololmaleat,

øjendråber

opløsning

Hovedpine*

Svimmelhed

*, synkope*,

Paræstesi*,

øgede tegn

symptomer

på myastenia

gravis,

nedsat

libido*,

cerebrovascu

lære

tilfælde*,

cerebral

iskæmi

Øjne

Dorzolamid/

timolol uden

konserveringsmid

Brænden og

svien

Konjunktival

injektion, sløret

syn, hornhinde-

erosion, øjenkløe

og tåreflåd

Følelse af

fremmedleg

eme i øjet

Dorzolamidhydro

chlorid,

øjendråber,

opløsning

Øjenlågsinflam

mation*,

irritation af

øjenlåget*

Iridocyclitis

Irritation,

herunder

røde øjne*,

smerter*,

skorpedannel

se på

øjenlågene*,

forbigående

myopi, (som

forsvinder

efter endt

behandling),

hornhinde-

ødem*,

okulær

hypotoni*,

choroidealøs

ning (efter

filtrationskir

urgi)*

Følelse af

fremmedleg

eme i øjet

Timololmaleat,

øjendråber,

Tegn og

symptomer på

Synsforstyrr

elser,

Ptose,

diplopi,

Kløe,

tåreflåd,

dk_hum_56282_spc.doc

Side 9 af 16

opløsning

okulær irritation,

herunder

blepharitis*,

keratitis*, nedsat

følsomhed i

cornea og tørre

øjne*

herunder

refraktive

ændringer (i

nogle

tilfælde på

grund af

seponering

af miotisk

behandling)

choroidea-

løsning

(efter

filtrationskir

urgi), se pkt.

4.4)

rødme,

sløret syn,

korneal

erosion

vision,

corneal

erosion

Øre og

labyrint

Timololmaleat,

øjendråber,

opløsning

Tinnitus*

Hjerte

Timololmaleat,

øjendråber,

opløsning

Bradykardi* Brystsmerter

palpitationer

*, ødem*,

arytmi*,

kongestivt

hjertesvigt*,

hjertestop*,

hjerteblok*,

Atrioventrik

ulært blok,

hjertesvigt

Vaskulære

sygdomme

Timololmaleat,

øjendråber,

opløsning

Hypotension

claudicatio,

Raynauds

syndrom*,

kolde

hænder og

fødder*

Luftveje, tho-

rax og medi-

astinum

Dorzolamid/

timolol uden

konserveringsmid

Sinuitis

Kortåndethe

respirationss

vigt, rhinitis,

sjælden

bronkospasm

Dyspnø

Dorzolamidhydro

chlorid,

øjendråber,

opløsning

Epistaxis*

Dyspnø

Timololmaleat,

øjendråber,

opløsning

Dyspnø*

Bronkospas

(fortrinsvis

hos patienter

eksisterende

bronkospasti

sk sygdom)

respirations-

svigt, hoste*

dk_hum_56282_spc.doc

Side 10 af 16

Mave-tarm-

kanalen

Dorzolamid/

timolol uden

konserveringsmid

Smagsforstyr

relser

Dorzolamidhydro

chlorid,

øjendråber,

opløsning

Kvalme*

Halsirritation

mundtørhed*

Timololmaleat,

øjendråber,

opløsning

Kvalme*,

dyspepsi*

Diarré,

mundtørhed*

Smagsfor-

styrrelser,

mavesmerte

opkastning

Hud og subku-

tane væv

Dorzolamid/

timolol uden

konserveringsmid

Kontaktderm

atitis,

Stevens-

Johnson's

syndrom,

toksisk

epidermal

nekrolyse

Dorzolamidhydro

chlorid

øjendråber,

opløsning

Udslæt*

Timololmaleat,

øjendråber,

opløsning

Alopeci*,

psoriasislign

ende udslæt

eller

forværring af

psoriasis*

Hududslæt

Knogler og

bindevæv

Timololmaleat,

øjendråber,

opløsning

Systemisk

lupus

erytematosus

Myalgi

Nyrer og

urinveje

Dorzolamid/

timolol

Urolithiasis

Graviditet

puerperium og

den perinatale

periode

Timololmaleat,

øjendråber,

opløsning

Peyronie’s

sygdom,

nedsat libido

Seksuel

dysfunktion

Almene

symptomer og

reaktioner på

administration

sstedet

Dorzolamid-

hydrochlorid,

øjendråber,

opløsning

Astheni/træthed*

Timololmaleat,

øjendråber,

opløsning

Astheni/

træthed*

*Disse bivirkninger blev også observeret med dorzolamid/timolol (med konserveringsmiddel) efter

markedsføringen.

dk_hum_56282_spc.doc

Side 11 af 16

** Yderligere bivirkninger er observeret med oftalmologiske betablokkere og kan potentielt

forekomme med dorzolamid/timolol uden konserveringsmiddel.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der foreligger ingen data om uforsætlig eller forsætlig indtagelse af en overdosis af

dorzolamid/timolol (med konserveringsmiddel) og dorzolamid/timolol (uden

konserveringsmiddel) hos mennesker.

Symptomer

Der er rapporteret om utilsigtet overdosering med den oftalmologiske opløsning med

timololmaleat, hvilket medførte systemiske reaktioner, der lignede dem, som er set ved

brug af systemiske betablokkere, såsom svimmelhed, hovedpine, åndenød, bradykardi,

bronkospasme og hjertestop. De mest almindelige tegn og symptomer, der kan forventes

ved overdosering med dorzolamid, er elektrolytforstyrrelser, udvikling af en acidotisk

tilstand og muligvis påvirkning af centralnervesystemet.

Der foreligger kun begrænsede oplysninger om uforsætlig eller forsætlig indtagelse af en

overdosis af dorzolamidhydrochlorid hos mennesker. Der er rapporteret om somnolens ved

oral indtagelse. Ved topikal anvendelse er der rapporteret om følgende: kvalme,

svimmelhed, hovedpine, træthed, abnorme drømme og dysfagi.

Behandling

Behandlingen bør være symptomatisk og understøttende. Serumniveauerne af elektrolytter

(især kalium) og pH-niveauerne i blodet skal monitoreres. Forsøg har vist, at timolol er

vanskeligt at dialysere.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S 01 ED 51. Antiglaukom-midler og miotica - beta-blokerende midler.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Dorzolamid/timolol "Pharmathen" består af to komponenter: Dorzolamidhydrochlorid og

timololmaleat. Hver af de to komponenter sænker forhøjet intraokulært tryk ved at

reducere produktionen af kammervæske, men virkningsmekanismen er forskellig.

dk_hum_56282_spc.doc

Side 12 af 16

Dorzolamidhydrochlorid er en potent hæmmer af carboanhydrase II hos mennesker.

Hæmning af carboanhydrase i processus ciliares reducerer produktionen af kammervæske,

formentlig ved hæmning af dannelsen af bikarbonationer med efterfølgende reduktion af

natrium- og væsketransporten. Timololmaleat er en ikke-selektiv betareceptorblokker.

Timololmaleats præcise virkningsmekanisme i forbindelse med sænkning af det

intraokulære tryk er ikke klart påvist på nuværende tidspunkt, men et fluoresceinforsøg og

tonografiforsøg tyder på, at den dominerende virkning kan være relateret til reduceret

produktion af kammervæske. I nogle forsøg blev der dog også observeret et let øget afløb

af kammervæske. Den kombinerede effekt af disse to midler resulterer i en større sænkning

af det intraokulære tryk end ved administration af de to komponenter hver for sig.

Efter topikal anvendelse reducerer dorzolamid/timolol uden konserveringsmiddel det

forhøjede intraokulære tryk, uanset om det er associeret med glaukom eller ej. Forhøjet

intraokulært tryk er en væsentlig risikofaktor i patogenesen af synsnervebeskadigelse og

glaukomrelateret synsfelttab. Dette lægemiddel reducerer det intraokulære tryk uden de

almindelige bivirkninger ved miotisk behandling, såsom natteblindhed, akkomodations-

spasme og pupilkonstriktion.

Farmakodynamisk

virkning

Klinisk effekt

Der er udført kliniske forsøg af op til 15 måneders varighed for at sammenligne effekten af

dorzolamid/timolol (med konserveringsmiddel) 2 gange daglig (doseret om morgenen og

ved sengetid) med enkeltvis – og samtidigt administreret 0,5% timolol og 2,0% dorzolamid

hos patienter med glaukom eller okulær hypertension, hos hvem kombinationsbehandling i

forsøgene blev anset for at være hensigtsmæssig. Dette omfattede både ubehandlede

patienter og patienter, der var utilstrækkeligt behandlet med timololmonoterapi.

Størstedelen af patienterne fik monoterapi med topikale betablokkere før inklusionen i

forsøget. I en analyse af de kombinerede forsøg af dorzolamid/timolol (med

konserveringsmiddel) 2 gange daglig var effekten på sænkning af det intraokulære tryk

(IOP) større end effekten af monoterapi med enten 2 % dorzolamid 3 gange daglig eller 0,5

% timolol 2 gange daglig. Effekten af dorzolamid/timolol (med konserveringsmiddel) 2

gange daglig på sænkning af det intraokulære tryk (IOP) svarede til effekten af

kombinationsbehandling med dorzolamid 2 gange daglig og timolol 2 gange daglig.

Effekten af dorzolamid/timolol (med konserveringsmiddel) 2 gange daglig på sænkning af

det intraokulære tryk (IOP) blev påvist ved målinger på forskellige tidspunkter af dagen,

og effekten blev opretholdt ved langtidsbehandling.

I et, aktivt-behandlingskontrolleret, parallelt dobbelt-blindet studie i 261patienter med

forhøjet intraokulært tryk ≥22 mmHg i et eller begge øjne, havde dorzolamid/timolol uden

konserveringsmiddel en IOP-sænkende effekt svarende til dorzolamid/timolol (med

konserveringsmiddel). Sikkerhedsprofilen for dorzolamid/timolol uden

konserveringsmiddel er lig med sikkerhedsprofilen for dorzolamid/timolol (med

konserveringsmiddel),

Pædiatrisk population

Der er udført et kontrolleret forsøg af 3 måneders varighed, hvor det primære formål var at

dokumentere sikkerheden ved en oftalmologisk opløsning med 2 %

dorzolamidhydrochlorid hos børn under 6 år. I dette forsøg fik 30 patienter på under 6 år

og mindst 2 år, hvis intraokulære tryk (IOP) ikke kunne kontrolleres tilstrækkeligt med

dk_hum_56282_spc.doc

Side 13 af 16

monoterapi med dorzolamid eller timolol, dorzolamid/timolol med konserveringsmiddel i

en åben fase. Effekt hos disse patienter er ikke påvist. I denne lille patientgruppe var

administration af dorzolamid/timolol (med konserveringsmiddel) 2 gange daglig generelt

veltolereret. 19 patienter gennemførte behandlingsperioden, og 11 patienter ophørte med

behandlingen på grund af operation, ændret medicinering eller af andre årsager.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Dorzolamidhydrochlorid

I modsætning til orale carboanhydrasehæmmere giver topikal administration af

dorzolamidhydrochlorid mulighed for, at det aktive stof kan indvirke direkte på øjet ved

væsentligt lavere doser, og derfor lavere systemisk eksponering. I kliniske forsøg har dette

resulteret i en sænkning af det IOP uden forstyrrelser i syre-basebalancen eller

elektrolytændringer, der er kendetegnende for orale carboanhydrasehæmmere.

Ved topikal anvendelse når dorzolamid ud i det systemiske kredsløb. For at vurdere

muligheden for systemisk carboanhydrasehæmning efter topikal administration, blev aktivt

stof - og metabolitkoncentrationerne målt i erytrocytter og plasma og

carboanhydrasehæmningen i erytrocytterne blev bestemt. Ved kronisk dosering

akkumuleres dorzolamid i erytrocytterne som følge af selektiv binding til CA-II, mens der

opretholdes særdeles lave plasmakoncentrationer af det frie aktive stof. Det aktive

moderstof danner en enkelt N-desethyl-metabolit, som er en mindre potent hæmmer af

CA-II end det aktive moderstof, men som også hæmmer et mindre aktivt isoenzym (CA-I).

Metabolitten akkumuleres også i erytrocytterne, hvor den primært binder sig til CA-I.

Dorzolamid bindes i moderat grad til plasmaproteiner (ca. 33 %). Dorzolamid udskilles

primært i uomdannet form via urinen. Metabolitten udskilles også via urinen. Efter endt

dosering udvaskes dorzolamid af erytrocytterne på ikke-lineær vis, hvilket resulterer i et

hurtigt initialt fald i koncentrationen af aktiv substans efterfulgt af en langsommere

eliminationsfase med en halveringstid på ca. 4 måneder.

Ved oral administration af dorzolamid med det formål at simulere den maksimale

systemiske eksponering efter langvarig topikal okulær administration blev steady state nået

inden for 13 uger. Ved steady-state var der stort set intet frit aktivt stof eller metabolit i

plasma. Hæmningen af CA i erytrocytterne var lavere, end hvad der forventedes at være

nødvendigt for at opnå en farmakologisk effekt på nyrefunktionen eller respirationen. Der

blev observeret lignende farmakokinetiske resultater efter kronisk topikal administration af

dorzolamidhydrochlorid. Nogle ældre patienter med nedsat nyrefunktion (estimeret

kreatininclearance på 30-60 ml/min) havde dog højere erytrocytkoncentrationer af

metabolitten, men der var ingen betydningsfulde forskelle i hæmningen af carboanhydrase

eller klinisk signifikante systemiske bivirkninger, som direkte kunne tilskrives dette fund.

Timololmaleat

I et forsøg, hvor man undersøgte plasmakoncentrationen hos 6 forsøgspersoner, blev den

systemiske eksponering for timolol målt efter topikal administration af en oftalmologisk

opløsning med 0,5 % timololmaleat 2 gange daglig. Den gennemsnitlige maksimale

plasmakoncentration efter dosering om morgenen var 0,46 ng/ml, og efter dosering om

eftermiddagen var den 0,35 ng/ml.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Den okulære og systemiske sikkerhedsprofil for de enkelte komponenter er veletableret.

dk_hum_56282_spc.doc

Side 14 af 16

Dorzolamid

Hos kaniner blev der ved maternelt toksiske doser af dorzolamid observeret misdannelser

på hvirvellegemerne i forbindelse med metabolisk acidose.

Timolol

Dyreforsøg har ikke vist nogen teratogen effekt.

Desuden er der ikke set okulære bivirkninger hos dyr, som har fået topikal behandling med

en oftalmologisk opløsning med dorzolamidhydrochlorid og timololmaleat eller med

samtidigt administreret dorzolamidhydrochlorid og timololmaleat. I in vitro- og in vivo-

forsøg med hver af komponenterne viste ikke tegn på et mutagent potentiale. Derfor

forventes der ikke at være nogen signifikant sikkerhedsrisiko for mennesker ved brug af

terapeutiske doser af dorzolamid/timolol uden konserveringsmiddel.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Hydroxyethylcellulose

Mannitol (E421)

Natriumcitrat (E331)

Natriumhydroxid (E524)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter første åbning: 28 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

For opbevaring efter første anbrud, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

5 ml opløsning i en hvid, uigennemsigtig 11 ml LDPE-flaske og hvid Novelia-dyse (HDPE

og silikone) med en hvid HDPE-hætte.

Pakningsstørrelser

1, 2, 3, 4 og 6 flasker i en karton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

dk_hum_56282_spc.doc

Side 15 af 16

6 Dervenakion Str.

153 51 Pallini, Attiki

Grækenland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

56282

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

25. januar 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

4. februar 2020

dk_hum_56282_spc.doc

Side 16 af 16

Andre produkter

search_alerts

share_this_information