Dorzolamid/Timolol "Hexal" 20+5 mg/ml øjendråber, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-01-2020

Aktiv bestanddel:
DORZOLAMIDHYDROCHLORID, TIMOLOLMALEAT
Tilgængelig fra:
Hexal A/S
ATC-kode:
S01ED51
INN (International Name):
DORZOLAMIDHYDROCHLORIDE, TIMOLOLMALEALE
Dosering:
20+5 mg/ml
Lægemiddelform:
øjendråber, opløsning
Autorisationsnummer:
43115
Autorisation dato:
2009-06-25

8. januar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Dorzolamid/Timolol "Hexal", øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

25931

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dorzolamid/Timolol "Hexal"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En milliliter af opløsningen indeholder 20 mg dorzolamid (som hydrochlorid) og 5 mg

timolol (som maleat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: benzalkoniumchlorid (0,075

mg/ml)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning

Dorzolamid/Timolol "Hexal" er en farveløs til let gullig, viskøs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dorzolamid/Timolol "Hexal" er indiceret til behandling af forhøjet intraokulært tryk hos

patienter med åbenvinklet eller pseudoeksfoliativt glaukom, hvor monoterapi med topiske

betablokkere er utilstrækkelig.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis er én dråbe Dorzolamid/Timolol "Hexal" i (konjunktivalsækken i) det berørte øje to

gange daglig.

dk_hum_43115_spc.doc

Side 1 af 16

Hvis der anvendes et andet topisk oftalmisk middel, skal der gå mindst 10 minutter mellem

administrationen af Dorzolamid/Timolol "Hexal" og det andet middel.

Administration

Se pkt. 6.6.

Ved nasolakrimal okklusion eller lukning af øjenlågene i 2 minutter reduceres den

systemiske absorption. Dette kan medføre et fald i forekomsten af systemiske bivirkninger

og forøget lokal aktivitet.

Pædiatrisk population

Der er ikke dokumentation for effekten hos børn.

Der er ikke dokumentation for sikkerheden hos børn under to år (oplysninger om

sikkerheden hos børn mellem ≥ 2 og < 6 år kan findes under pkt. 5.1).

4.3

Kontraindikationer

Dorzolamid/Timolol "Hexal" er kontraindiceret hos patienter med:

Overfølsomhed over for de aktive stoffer, sulfonamider eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Reaktiv luftvejssygdom, herunder nuværende eller tidligere bronkial astma, eller svær

kronisk obstruktiv lungesygdom.

Sinusbradykardi, syg sinussyndrom, sinoatrialt blok, atrioventrikulært blok af anden

eller tredje grad, der ikke kontrolleres med pacemaker. Åbenlyst hjertesvigt eller

kardiogent shock.

Svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance på < 30 ml/min.) eller hyperkloræmisk

acidose.

Ovenstående er baseret på komponenterne og er ikke unikt for kombinationen.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Kardiovaskulære/respiratoriske reaktioner

Ligesom for andre lokalt appliceret oftalmologiske lægemidler kan timolol absorberes

systemisk. På grund af det beta-adrenerge indholdsstof timolol kan der forekomme de

samme typer af kardiovaskulære, pulmonale og andre bivirkninger, som ses ved

systemiske betablokkere. Incidensen af systemiske bivirkninger efter topikal oftalmisk

administration er lavere end ved systemisk administration. For reduktion af den systemiske

absorption, se pkt. 4.2.

Hjertesygdomme:

Hos patienter med kardiovaskulære sygdomme (f.eks. koronar hjertesygdom, Prinzmetals

angina og hjertesvigt) og i hypotensionsbehandling bør behandling med betablokkere

vurderes meget nøje, og behandling med andre aktive substanser bør overvejes. Patienter

med kardiovaskulære lidelser bør monitoreres for tegn på forværring af disse sygdomme

og bivirkninger.

På grund af dets negative effekt på ledningstiden bør betablokkere kun gives med

forsigtighed til patienter med hjerteblok af første grad.

Vaskulære sygdomme

Patienter med svære perifere kredsløbsforstyrrelser/-lidelser (dvs. alvorlige former for

Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom) bør behandles med forsigtighed.

dk_hum_43115_spc.doc

Side 2 af 16

Respiratoriske sygdomme:

Respiratoriske reaktioner, herunder dødsfald på grund af bronkospasmer hos patienter med

astma er blevet rapporteret efter administration af nogle oftalmologiske betablokkere.

Dorzolamid/Timolol "Hexal" bør anvendes med forsigtighed hos patienter med

mild/moderat kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og kun hvis den potentielle fordel

opvejer den potentielle risiko.

Nedsat leverfunktion

Den faste kombination af dorzolamid og timolol er ikke undersøgt hos patienter med

nedsat leverfunktion og skal derfor anvendes med forsigtighed hos disse patienter.

Immunologi og overfølsomhed

Som det er tilfældet med andre topisk anvendte oftalmiske midler, kan dette lægemiddel

absorberes systemisk. Det aktive stof dorzolamid indeholder en sulfonamidgruppe. Der kan

derfor forekomme de samme typer bivirkninger ved okulær brug som ved systemisk

administration af sulfonamider, inklusive alvorlige reaktioner såsom Stevens-Johnsons

syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Hvis der er tegn på alvorlige reaktioner eller

overfølsomhed, skal dette lægemiddel seponeres.

Ved brug af den faste kombination af dorzolamid og timolol er der set lokale okulære

bivirkninger, som ligner dem, der er observeret ved brug af øjendråber med

dorzolamidhydrochlorid. Hvis der forekommer sådanne reaktioner, skal det overvejes at

seponere Dorzolamid/Timolol "Hexal".

Anafylaktiske reaktioner

Under behandling med betablokkere kan patienter med atopi eller svær anafylaksi over for

forskellige allergener i anamnesen reagere kraftige på gentaget eksponering for sådanne

allergener og ikke respondere på den typiske dosis adrenalin til behandling af anafylaktiske

reaktioner.

Kombinationsbehandling

Effekten på det intraokulære tryk eller de kendte virkninger ved systemisk beta-blokade

kan blive forstærket, når timolol gives til patienter, der allerede behandles med en

systemisk betablokker. Reaktionerne hos disse patienter bør observeres nøje. Brugen af to

topikale betaadrenerge blokkere anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Samtidig brug af dorzolamid og orale carboanhydrasehæmmere anbefales ikke.

Seponering af behandlingen

Som det er tilfældet med systemiske betablokkere, skal behandlingen seponeres gradvist

hos patienter med iskæmisk hjertesygdom, der har behov for seponering af oftalmisk

timolol.

Yderligere effekter af betablokade

Hypoglykæmi / diabetes

Betablokkere bør anvendes med forsigtighed hos patienter med spontan hypoglykæmi eller

til patienter med labil diabetes, idet betablokkere kan maskere tegn og symptomer på akut

hypoglykæmi.

dk_hum_43115_spc.doc

Side 3 af 16

Betablokkere kan også maskere tegn på hyperthyreoidisme. Abrupt seponering af

behandling med beta-blokkere kan forværre symptomerne.

Korneale sygdomme

Oftalmologiske β-blokkere kan fremkalde tørhed i øjnene. Patienter med korneale

sygdomme bør behandles med forsigtighed.

Kirurgisk anæstesi

β-blokerende oftalmologiske præparater kan blokere systemiske β-agonist virkninger af

f.eks. adrenalin. Anæstesiologen bør informeres, når patienten får timolol.

Behandling med betablokkere kan forværre symptomerne på myasthenia gravis.

Yderligere effekter af hæmning af kulsyreanhydrase

Behandling med perorale kulsyreanhydrasehæmmere er blevet forbundet med urolithiasis

som følge af ubalancer i syre-base-forholdet, især hos patienter med nyresten i anamnesen.

Selvom der ikke er observeret ubalancer i syre-base-forholdet ved brug af den faste

kombination af dorzolamid og timolol, er der rapporteret om sjældne tilfælde af

urolithiasis. Eftersom Dorzolamid/Timolol "Hexal" indeholder en topisk

kulsyreanhydrasehæmmer, der absorberes systemisk, kan patienter med nyresten i

anamnesen have øget risiko for urolithiasis, mens de bruger Dorzolamid/Timolol "Hexal".

Andet

Ved behandling af patienter med akut vinkelblokglaukom er det nødvendigt at benytte

terapeutiske interventioner som supplement til okulære hypotensiva. Den faste

kombination af dorzolamid og timolol er ikke undersøgt hos patienter med akut

vinkelblokglaukom.

Der er rapporteret om corneaødem og irreversibel dekompensation af cornea hos patienter

med eksisterende kroniske corneadefekter og/eller intraokulær kirurgi under behandling

med dorzolamid i anamnesen. Der er øget risiko for udvikling af kornealt ødem hos

patienter med lavt antal endotelceller. Der bør udvises forsigtighed ved ordination af

Dorzolamid/Timolol "Hexal" til denne gruppe patienter.

Choroidalløsning har været rapporteret ved samtidig administration af vandig

tryksænkende behandling (f.eks. timolol og acetazolamid) efter filtrationsprocedurer

Som det er tilfældet ved brug af andre stoffer til behandling af glaukom, er der hos nogle

patienter rapporteret om nedsat følsomhed over for oftalmisk timololmaleat efter langvarig

behandling. I kliniske studier, hvor 164 patienter er blevet fulgt i mindst 3 år, er der dog

ikke observeret en signifikant forskel i det gennemsnitlige intraokulære tryk efter den

indledende stabilisering.

Brug af kontaktlinser

Dorzolamid/Timolol "Hexal" indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, som

kan forårsage øjenirritation. Kontaktlinser skal tages ud før anvendelse, og der skal gå

mindst 15 minutter, før de sættes i igen. Benzalkoniumchlorid er kendt for at misfarve

bløde kontaktlinser.

Pædiatrisk population

Se pkt. 5.1.

dk_hum_43115_spc.doc

Side 4 af 16

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført nogen specifikke interaktionsundersøgelser af den faste kombination af

dorzolamid og timolol.

I kliniske studier er den faste kombination af dorzolamid og timolol blevet anvendt

sammen med følgende systemiske lægemidler uden tegn på bivirkninger: ACE-hæmmere,

calciumblokkere, diuretika, ikke-steroide antiinflammatoriske aktive stoffer (herunder

acetylsalicylsyre) og hormoner (f.eks. østrogen, insulin og thyroxin).

Der er dog potentiale for additive effekter med risiko for hypotension og/eller udtalt

bradykardi, når den oftalmiske opløsning med timololmaleat administreres samtidig med

perorale calciumblokkere, katekolamin-depleterende lægemidler eller beta-adrenerge

blokkere, antiarytmika (herunder amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika,

guanethidin, narkotika eller monoaminooxidase (MAO)-hæmmere.

Forstærket systemisk betablokade (f.eks. nedsat hjertefrekvens, depression) har været

rapporteret ved samtidig behandling med CYP2D6-hæmmere (f.eks. quinidin, fluoxetin,

paroxetin) og timolol, muligvis fordi quinidin hæmmer metaboliseringen af timolol via

P450-enzymet CYP2D6.

Det aktive stof dorzolamid i Dorzolamid/Timolol "Hexal" er en kulsyreanhydrase-

hæmmer, og selvom det administreres topisk, absorberes det systemisk. I kliniske studier

er en oftalmisk opløsning med dorzolamidhydrochlorid ikke blevet forbundet med

ubalancer i syre-base-balancen. Der er dog rapporteret om sådanne ubalancer ved brug af

perorale kulsyreanhydrasehæmmere, og disse ubalancer har i nogle tilfælde medført

interaktioner (f.eks. toksicitet i forbindelse med behandling med høje doser salicylat). Der

skal derfor tages højde for, at sådanne interaktioner kan forekomme hos patienter, som får

Dorzolamid/Timolol "Hexal".

Der er undertiden rapporteret om mydriasis, som skyldes samtidig brug af oftalmologiske

betablokkere og adrenalin (epinefrin), selvom Dorzolamid/Timolol "Hexal" i sig selv ikke

eller kun i ubetydelig grad påvirker pupilstørrelsen,

Betablokkere kan forstærke den hypoglykæmiske effekt af antidiabetika.

Perorale betablokkere kan forværre den rebound-hypertension, som kan opstå efter

seponering af clonidin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Dorzolamid/Timolol "Hexal" bør ikke anvendes under graviditet.

Dorzolamid

Der er ikke tilstrækkelige kliniske data for gravide kvinder, der har fået dorzolamid. Hos

kaninafkom havde dorzolamid teratogen virkning, når moderen fik toksiske doser

dorzolamid (se pkt. 5.3).

dk_hum_43115_spc.doc

Side 5 af 16

Timolol

Der foreligger ikke tilstrækkelige data for brug af timolol hos gravide. Timolol bør ikke

anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt.

For at reducere den systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Epidemiologiske undersøgelser har ikke vist misdannelser, men viser en risiko for

intrauterin væksthæmning, når betablokkere administreres oralt. Desuden har tegn og

symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotension, åndenød og hypoglykæmi)

været observeret hos den nyfødte, når betablokkere har været administreret frem til

fødslen. Hvis Dorzolamid/Timolol "Hexal" administreres frem til fødslen, skal den nyfødte

overvåges nøje i de første dage af livet.

Amning

Det vides ikke, om dorzolamid udskilles i modermælken hos mennesker. Hos diegivende

rotter, som fik dorzolamid, blev der observeret nedsat vægtøgning hos afkommet.

Betablokkere udskilles i modermælk. Ved terapeutiske doser af timolol som øjendråber er

det ikke sandsynligt, at tilstrækkelige mængder vil være til stede i modermælken til at

forårsage kliniske symptomer på betablokade hos spædbarnet. For at reducere den

systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Hvis behandling med Dorzolamid/Timolol "Hexal" er påkrævet, anbefales amning ikke.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke udført undersøgelser med henblik på indvirkningen på evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner. Mulige bivirkninger såsom svimmelhed og

synsforstyrrelser kan påvirke visse patienters evne til at køre bil og/eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

I kliniske studier er de observerede bivirkninger for den faste kombination af dorzolamid

og timolol i overensstemmelse med dem, der tidligere er indberettet ved brug af

dorzolamidhydrochlorid og/eller timololmaleat.

1.035 patienter er blevet behandlet med den faste kombination af dorzolamid og timolol i

kliniske forsøg. Ca. 2,4 % af alle patienterne ophørte med behandlingen med den faste

kombination af dorzolamid og timolol på grund af lokale okulære bivirkninger, og ca.

1,2 % af alle patienterne ophørte med behandlingen på grund af lokale bivirkninger, der

tydede på allergi eller overfølsomhed (f.eks. øjenlågsbetændelse og conjunctivitis).

Som andre topikalt applicerede oftalmologiske præparater absorberes timolol i det

systemiske kredsløb. Dette kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske

betablokkere. Forekomsten af systemiske bivirkninger efter topikal oftalmologisk

administration er lavere end for systemisk administration.

Der er indberettet følgende bivirkninger ved brug af den faste kombination af dorzolamid

og timolol eller en af komponenterne, enten under kliniske studier eller efter

markedsføringen:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

dk_hum_43115_spc.doc

Side 6 af 16

Systemorgan

klasse

(MedDRA)

Formulering

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Ikke kendt**

Immunsyste

met

Dorzolamid/

Timolol

Tegn og

symptomer på

systemiske

allergiske

reaktioner

herunder

angioødem,

urticaria,

pruritus,

udslæt,

anafylaksi

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Tegn og

symptomer på

allergiske

reaktioner

herunder

angioødem,

urticaria, lokal

generaliseret

udslæt,

anafylaksi

Pruritus

Metabolisme

og ernæring

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Hypoglykæmi

Psykiske

forstyrrelser

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Depression*

Insomni*,

mareridt*,

hukommelsest

Hallucina-

tioner***

Nervesystem

et

Dorzolamidhyd

rochlorid

øjendråber,

opløsning

Hovedpine*

Svimmelhed*,

paræstesi*

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Hovedpine*

Svimmelhed

*, synkope*

Paræstesi*,

stigning i tegn

og symptomer

på myasthenia

gravis, nedsat

libido*,

cerebrovaskul

ær hændelse*,

cerebral

iskæmi

Øjne

Dorzolamid/

Timolol

Brænden

og svien

Konjunktiva

l infektion,

sløret syn,

korneal

erosion,

øjenkløe,

tåreflåd

Dorzolamidhyd

Øjenlågsin-

Iridocyclitis*

Irritation

Følelse af

dk_hum_43115_spc.doc

Side 7 af 16

rochlorid

øjendråber,

opløsning

flammation*

, øjenlågs-

irritation*

herunder

rødme*,

smerte*,

skorpedannels

e på

øjenlågene*,

forbigående

myopi (som

resolverer ved

seponering),

kornealt

ødem*,

okulær

hypotoni*,

choroidalløs-

ning (efter

filtrations-

kirurgi)*

fremmedlegeme

i øjet

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Tegn og

symptomer

på okulær

irritation

inklusive

blefaritis*,

keratitis*,

nedsat

følsomhed i

cornea, og

tørre øjne*

Synsfor-

styrrelser

inklusive

refraktive

ændringer (i

nogle

tilfælde pga

seponering af

miotisk

behandling)*

Ptose, diplopi,

choroidalløs-

ning efter

filtrations-

kirurgi* (se

pkt. 4.4)

Kløe, tåreflåd,

rødme, sløret

syn, korneal

erosion

Øre og

labyrint

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Tinnitus*

Hjerte

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Bradykardi*

Brystsmerter*,

palpitationer*,

ødem*,

arytmi*,

kronisk

hjerteinsuffi-

ciens*,

hjertestop*,

hjerteblok

Atrioventrikulæ

rt blok, hjerte-

svigt

Vaskulære

sygdomme

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Hypotension*,

klaudikation,

Raynaud's

fænomen*,

kolde hænder

og fødder*

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Dorzolamid/

Timolol

Sinusitis

Åndenød,

respirations-

insufficiens,

rhinitis,

sjælden

bronkospasme

Dorzolamidhyd

rochlorid

Epistaxis*

Dyspnø

dk_hum_43115_spc.doc

Side 8 af 16

øjendråber,

opløsning

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Dyspnø*

Bronkospasme

r (fortrinsvis

hos patienter

eksisterende

bronkospastis

k sygdom)*,

respirations-

insufficiens,

hoste*

Mave-tarm-

kanalen

Dorzolamid/

Timolol

Dysgeusi

Dorzolamidhyd

rochlorid

øjendråber,

opløsning

Kvalme*

Halsirritation,

tør mund*

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Kvalme*,

dyspepsi*

Diarré, tør

mund*

Dysgeusi,

mavesmerter,

opkastning

Hud og

subkutane

væv

Dorzolamid/

Timolol

Kontakderma-

titis, Stevens-

Johnsons

syndrom,

toksisk

epidermal

nekrolyse

Dorzolamidhyd

rochlorid

øjendråber,

opløsning

Udslæt*

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Alopecia*,

psoriasisligne

nde udslæt

eller

forværring af

psoriasis*

Hududslæt

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Systemisk

lupus

erythematosus

Myalgi

Nyrer og

urinveje

Dorzolamid/

Timolol

Urolithiasis

Det

reproduktive

system og

mammae

Timololmaleat

øjendråber,

opløsning

Peyronies

sygdom*,

nedsat libido

Seksuel

dysfunktion

Almene

symptomer

og reaktioner

administrati

onsstedet

Dorzolamidhyd

rochlorid

øjendråber,

opløsning

Asteni/

træthed*

Timololmaleat

øjendråber,

Asteni/

træthed*

dk_hum_43115_spc.doc

Side 9 af 16

opløsning

* Disse bivirkninger blev også observeret for den faste kombination af dorzolamid og timolol efter

markedsføring.

**Yderligere bivirkninger er set med oftalmologiske betablokkere, som potentielt kan forekomme

med den faste kombination af dorzolamid og timolol.

*** Bivirkninger observeret med timolol.

dk_hum_43115_spc.doc

Side 10 af 16

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der foreligger ingen data om uforsætlig eller forsætlig indtagelse af en overdosis af den

faste kombination af dorzolamid og timolol hos mennesker.

Symptomer

Der er rapporteret om utilsigtet overdosering med den oftalmiske opløsning med

timololmaleat, hvilket medførte systemiske effekter, der lignede dem, som er set ved brug

af systemiske betablokkere, f.eks. svimmelhed, hovedpine, åndenød, bradykardi,

bronkospasme og hjertestop. De mest almindelige tegn og symptomer, der kan forventes

ved overdosering med dorzolamid, er elektrolytforstyrrelser, udvikling af en acidotisk

tilstand og muligvis påvirkning af centralnervesystemet.

Der foreligger kun begrænsede oplysninger om uforsætlig eller forsætlig indtagelse af en

overdosis af dorzolamidhydrochlorid hos mennesker. Der er rapporteret om somnolens ved

peroral indtagelse. Ved topisk anvendelse er der rapporteret om følgende: kvalme,

svimmelhed, hovedpine, træthed, abnorme drømme og dysfagi.

Behandling

Behandlingen skal være symptomatisk og støttende. Serumniveauerne af elektrolytter (især

kalium) og pH-niveauerne i blodet skal monitoreres. Studier har vist, at timolol er

vanskeligt at dialysere.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S 01 ED 51. Øjenmidler – betablokkere – timolol, kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Dorzolamid/Timolol "Hexal" består af to komponenter: dorzolamidhydrochlorid og

timololmaleat. Hver af de to komponenter sænker forhøjet intraokulært tryk ved at

reducere produktionen af kammervæske, men virkningsmekanismen er forskellig.

Dorzolamidhydrochlorid er en potent hæmmer af kulsyreanhydrase II hos mennesker.

Hæmning af kulsyreanhydrase i processus ciliares reducerer produktionen af

dk_hum_43115_spc.doc

Side 11 af 16

kammervæske, hvilket formentlig hæmmer dannelsen af bikarbonat-ioner med

efterfølgende reduktion af natrium- og væsketransporten til følge. Timololmaleat er en

ikke-selektiv beta-receptorblokker. Timololmaleats præcise virkningsmekanisme i

forbindelse med sænkning af det intraokulære tryk er ikke klart påvist på nuværende

tidspunkt, men et fluoresceinstudie og tonografistudier tyder på, at den dominerende

virkning kan være relateret til reduceret produktion af kammervæske. I nogle studier blev

der dog også observeret et let øget afløb af kammervæske. Den kombinerede effekt af disse

to midler resulterer i en større sænkning af det intraokulære tryk end ved administration af

de to komponenter hver for sig.

Efter okulær brug bevirker Dorzolamid/Timolol "Hexal" en sænkning af forhøjet

intraokulært tryk, uanset om det er forbundet med glaukom eller ej. Forhøjet intraokulært

tryk er en væsentlig risikofaktor i patogenesen af synsnervebeskadigelse og

glaukomrelateret synsfelttab. Dorzolamid/Timolol "Hexal" sænker det intraokulære tryk

uden de almindelige bivirkninger ved miotisk behandling, f.eks. natteblindhed,

akkomodationsspasme og pupilkonstriktion.

Farmakodynamisk effekt

Klinisk effekt

Der er udført kliniske studier af op til 15 måneders varighed med det formål at

sammenligne effekten af den faste kombination af dorzolamid og timolol to gange daglig

(doseret om morgenen og ved sengetid) på sænkning af det intraokulære tryk med

individuelt og samtidigt administreret timolol (0,5 %) og dorzolamid (2,0 %) hos patienter

med glaukom eller okulær hypertension, hos hvem kombinationsbehandling i forsøgene

blev anset for at være hensigtsmæssig. Dette omfattede både ubehandlede patienter og

patienter, hvis sygdom var utilstrækkeligt kontrolleret med monoterapi med timolol.

Størstedelen af patienterne fik monoterapi med topiske betablokkere før inklusionen i

studiet. I en analyse af de kombinerede studier var effekten af den faste kombination af

dorzolamid og timolol to gange daglig på sænkning af det intraokulære tryk større end

effekten af monoterapi med enten 2 % dorzolamid tre gange daglig eller 0,5 % timolol to

gange daglig. Effekten af den faste kombination af dorzolamid og timolol to gange daglig

på sænkning af det intraokulære tryk svarede til effekten af kombinationsbehandling med

dorzolamid to gange daglig og timolol to gange daglig. Effekten af den faste kombination

af dorzolamid og timolol to gange daglig på sænkning af det intraokulære tryk blev påvist

ved målinger på forskellige tidspunkter af dagen, og effekten blev opretholdt ved

langtidsbehandling.

Pædiatrisk population

Der er udført et kontrolleret studie af tre måneders varighed, hvor det primære formål var

at dokumentere sikkerheden ved en oftalmisk opløsning med 2 % dorzolamidhydrochlorid

hos børn under seks år. I dette studie fik 30 patienter på under seks år og mindst to år, hvis

intraokulære tryk ikke kunne kontrolleres tilstrækkeligt med monoterapi med dorzolamid

eller timolol, den faste kombination af dorzolamid og timolol i en åben fase. Der er ikke

dokumentation for effekten hos disse patienter. I denne lille patientgruppe var

administration af den faste kombination af dorzolamid og timolol to gange daglig generelt

veltolereret. 19 patienter gennemførte behandlingsperioden, og 11 patienter ophørte med

behandlingen på grund af operation, ændret medicinering eller af andre årsager.

dk_hum_43115_spc.doc

Side 12 af 16

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Dorzolamidhydrochlorid

I modsætning til orale kulsyreanhydrasehæmmere giver okulær brug af

dorzolamidhydrochlorid mulighed for, at det aktive stof kan indvirke direkte på øjet ved

væsentligt lavere doser, hvilket betyder lavere systemisk eksponering. I kliniske studier har

dette resulteret i en sænkning af det intraokulære tryk uden de ubalancer i syre-base-

balancen eller elektrolytændringer, der er kendetegnende for perorale

kulsyreanhydrasehæmmere.

Ved topisk anvendelse når dorzolamid ud i det systemiske kredsløb. Erytrocyt- og

plasmakoncentrationerne af det aktive stof og dets metabolit og hæmningen af

kulsyreanhydrase i erytrocytterne blev målt med henblik på at vurdere potentialet for

systemisk hæmning af kulsyreanhydrase. Ved kronisk dosering akkumuleres dorzolamid i

erytrocytterne som følge af selektiv binding til kulsyreanhydrase II, mens der opretholdes

meget lave plasmakoncentrationer af den frie fraktion af det aktive stof. Det aktive

moderstof danner en enkelt N-desethyl-metabolit, som er en mindre potent hæmmer af

kulsyreanhydrase II end det aktive moderstof, men som også hæmmer et mindre aktivt

isoenzym (kulsyreanhydrase I). Metabolitten akkumuleres også i erytrocytterne, hvor den

primært binder sig til kulsyreanhydrase I. Dorzolamid bindes i moderat grad til

plasmaproteiner (ca. 33 %). Dorzolamid udskilles primært i uomdannet form via urinen.

Metabolitten udskilles også via urinen. Efter endt dosering udvaskes dorzolamid af

erytrocytterne på ikke-lineær vis, hvilket resulterer i et hurtigt initialt fald i

dorzolamidkoncentrationen efterfulgt af en langsommere eliminationsfase med en

halveringstid på ca. fire måneder.

Ved oral administration af dorzolamid med det formål at simulere den maksimale

systemiske eksponering efter langvarig topisk okulær behandling blev steady-state nået

inden for 13 uger. Ved steady-state var der stort set intet frit aktivt stof og intet af den

aktive metabolit i plasma. Hæmningen af kulsyreanhydrase i erytrocytterne var lavere, end

hvad der forventedes at være nødvendigt for at opnå en farmakologisk effekt på

nyrefunktionen eller respirationen. Der blev observeret lignende farmakokinetiske

resultater efter kronisk okulær brug af dorzolamidhydrochlorid. Nogle ældre patienter med

nedsat nyrefunktion (estimeret kreatininclearance på 30-60 ml/min.) havde dog højere

erytrocytkoncentrationer af metabolitten, men der var ingen betydningsfulde forskelle i

hæmningen af kulsyreanhydrase eller klinisk signifikante systemiske bivirkninger, som

direkte kunne tilskrives dette fund.

Timololmaleat

I et studie af plasmakoncentrationen hos seks forsøgspersoner blev den systemiske

eksponering for timolol målt efter okulær brug af en oftalmisk opløsning med 0,5 %

timololmaleat to gange daglig. Den gennemsnitlige maksimale plasmakoncentration efter

dosering om morgenen var 0,46 ng/ml, og efter dosering om eftermiddagen var den 0,35

ng/ml.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Den okulære og systemiske sikkerhedsprofil for de enkelte komponenter er veletableret.

Dorzolamid

dk_hum_43115_spc.doc

Side 13 af 16

Hos kaninafkom blev der observeret misdannelser af hvirvellegemer, når moderen fik

toksiske doser af dorzolamid, hvilket resulterede i metabolisk acidose.

dk_hum_43115_spc.doc

Side 14 af 16

Timolol

Dyreundersøgelser har ikke vist teratogen virkning.

Desuden er der ikke set okulære bivirkninger hos dyr, som har fået topisk behandling med

en oftalmisk opløsning med dorzolamidhydrochlorid og timololmaleat eller med samtidigt

administreret dorzolamidhydrochlorid og timololmaleat. I in vitro- og in vivo-studier med

hver af komponenterne var der ingen tegn på et mutagent potentiale. Derfor forventes der

ikke at være nogen signifikant sikkerhedsrisiko for mennesker ved brug af terapeutiske

doser af Dorzolamid/Timolol "Hexal".

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzalkoniumchlorid

Hydroxyethylcellulose

Mannitol (E421)

Natriumcitratdihydrat

Natriumhydroxid (til justering af pH)

Saltsyre (til justering af pH)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Dorzolamid/Timolol "Hexal" må ikke bruges i mere end 28 dage efter anbrud af

beholderen.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevar flasken i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Dorzolamid/Timolol "Hexal" fås i følgende pakningsstørrelser:

1 × 5 ml, 3 × 5 ml og 6 × 5 ml øjendråber

LDPE-flaske med LDPE-spids og HDPE-hætte.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Patienterne skal instrueres i at undgå, at spidsen af dispenseringsbeholderen kommer i

kontakt med øjet eller øjenomgivelserne.

Patienterne skal også instrueres i, at okulære opløsninger, som ikke håndteres korrekt, kan

blive kontamineret med almindelige bakterier, der er kendt for at forårsage øjeninfektioner.

Kontaminerede opløsninger kan medføre alvorlige øjenskader og efterfølgende synstab.

dk_hum_43115_spc.doc

Side 15 af 16

Patienterne skal informeres om korrekt håndtering af øjendråbeopløsningen

Dorzolamid/Timolol "Hexal".

Brugervejledning

Følg denne vejledning nøje ved brug af øjendråbeopløsningen Dorzolamid/Timolol

"Hexal". Det anbefales at vaske hænder, inden øjendråberne anvendes.

Brug ikke flasken, hvis den børnesikrede forsegling ikke er intakt, før flasken bruges

første gang.

Åbn flasken ved at dreje hætten, indtil den børnesikrede forsegling brydes.

Læn hovedet bagover, og træk forsigtigt det nederste øjenlåg en smule ned, så der

dannes en lomme mellem øjenlåget og øjet.

Vend flasken med spidsen nedad, og tryk forsigtigt på den som vist (fig. 2 og 3), indtil

der dryppes en enkelt dråbe ned i øjet som foreskrevet af lægen. UNDGÅ AT

BERØRE ØJET ELLER ØJENLÅGET MED SPIDSEN AF FLASKEN.

Gentag trin 3 og 4 på det andet øje, hvis lægen har foreskrevet det.

Luk straks flasken efter brug ved at skrue hætten godt fast, og sæt flasken tilbage i den

originale yderpakning.

Flaskespidsen er udviklet til at afgive en nøje afmålt dråbe. Hullet i flaskespidsen må

derfor ikke gøres større.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

HEXAL A/S

Kanalholmen 8-12

2650 Hvidovre

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

43115

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

24. juni 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. januar 2020

dk_hum_43115_spc.doc

Side 16 af 16

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information