Dormidina 12,5 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-07-2016

Aktiv bestanddel:
Doxylaminhydrogensuccinat
Tilgængelig fra:
Laboratorios Dr. Esteve., S.A.
ATC-kode:
R06AA09
INN (International Name):
Doxylaminhydrogensuccinat
Dosering:
12,5 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisationsnummer:
52358

7. juli 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Dormidina, filmovertrukne tabletter 12,5 mg

0.

D.SP.NR.

28759

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dormidina

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 12,5 mg doxylaminhydrogensuccinat.

Hjælpestof,

som behandleren skal være opmærksom på

Ponceau 4R cochenillerød A (E 124): 0,02 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Aflange, pink-farvede tabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Kortvarig symptomatisk behandling af lejlighedsvis insomni hos voksne over 18 år.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne (over 18 år)

Oral anvendelse.

Den anbefalede dosis er 12,5 mg til 25 mg (1-2 tabletter) administreret 30 minutter før

sengetid.

52358_spc.docx

Side 1 af 12

I tilfælde af døsighed i dagtimerne, anbefales det at reducere dosis fra 25 mg til 12,5 mg

eller at tage dosis tidligere for at sikre en periode på mindst 8 timer før opvågning.

Den maksimale daglige dosis må ikke overstige 25 mg (2 tabletter).

Behandlingsvarigheden bør være så kort som mulig. Sædvanligvis kan behandlingstiden

variere fra få dage til én uge. Dette lægemiddel må ikke administreres i perioder, der

overstiger 7 dage, medmindre det anses for tilrådeligt, ifølge grundig vurdering af en læge.

Pædiatrisk population

Dormidina frarådes hos børn og/eller unge i alderen under 18 år. Doxylamins sikkerhed og

virkning som et søvnmiddel til natten hos børn og/eller unge i alderen under 18 år er ikke

klarlagt.

Ældre

Hos voksne over 65 år er der større sandsynlighed for, at de lider af andre tilstande, der kan

kræve en dosisreduktion (se pkt. 4.4). Den anbefalede startdosis er 12,5 mg (1 tablet)

administreret 30 min. før sengetid. Dosis kan øges til 25 mg (2 tabletter) hvis initialdosen

ikke lindrer insomnien tilstrækkeligt. Hvis der opstår bivirkninger, skal dosis være 12,5 mg

(1 tablet) dagligt. Behandlingseffekten skal vurderes kontinuerligt.

Nedsat nyre- og/eller leverfunktion

Der foreligger ingen data for patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion. Patienter med

nyre- og/eller leversygdom kan have en større risiko for doxylamin-bivirkninger på grund

af lægemiddel- og metabolitakkumulering. Doxylamin er kontraindiceret hos patienter med

svært nedsat nyre- eller leverfunktion samt hos patienter med nyresygdom i slutstadiet, og

lægemidlet skal undgås til patienter med moderat nedsat nyre eller leverfunktion. Der

anbefales en dosisreduktion til en maksimal daglig indtagelse på 12,5 mg hos patienter

med let nedsat nyre- eller leverfunktion (se pkt. 4.3 og 4.4).

Administration

Oral administration.

Tabletterne skal tages 30 minutter før sengetid med tilstrækkelig væske (helst vand).

Dormidina kan tages før eller efter måltider, fordi der ikke findes resulterende forskelle i

biotilgængeligheden for dette lægemiddel (se pkt. 5.2).

Dormidina må ikke tages sammen med drikkevarer indeholdende alkohol (se pkt. 4.5)

4.3

Kontraindikationer

-

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

-

Overfølsomhed over for andre antihistaminer. Der skal tages højde for risikoen for

krydsreaktioner med andre antihistaminer, og derfor må der ikke anvendes H1-

antihistamin til patienter, der er overfølsomme over for et eller flere af stofferne i

gruppen.

-

Astma

-

Kronisk bronkitis

-

Lungeemfysem

-

Glaukom

-

Prostatahypertrofi

-

Stenoserende ulcus pepticum

-

Pyloroduodenal obstruktion

52358_spc.docx

Side 2 af 12

-

Blærehalsobstruktion

-

Moderat til svært nedsat nyre- og leverfunktion

-

Samtidig brug af monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere).

-

Samtidig brug af stærke enzymhæmmere af CYP450-isoenzymer. Disse omfatter SSRI

(fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin), makrolidantibiotika (clarithromycin, erythromycin,

telitromycin), antiarytmika (amiodaron), proteasehæmmere og antivirale lægemidler

(indinavir, ritonavir, telaprevir) samt azol-antimykotika (fluconazol, ketoconazol,

itraconazol, voriconazol), terbinafin, kinidin, nefazodon, bupropion og gemfibrozil.

-

Dormidina er kontraindiceret under amning (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dormidina frarådes i perioder, der overstiger 7 dage, medmindre det anses for tilrådeligt,

ifølge grundig vurdering af en læge.

Hvis der forekommer døsighed i dagtimerne, anbefales det at reducere dosis (se pkt. 4.2)

eller at tage lægemidlet tidligere for at sikre en periode på mindst 8 timer før opvågning.

Nedsat lever-/nyrefunktion

Der skal udvises forsigtighed hos patienter med let nedsat nyre- og leverfunktion.

Krampeanfald

Der skal udvises forsigtighed hos epilepsipatienter, da antihistaminer nogle gange

forårsager hyperekscitabilitet, selv ved terapeutiske doser, så antihistaminer kan derved

sænke tærsklen for krampeanfald.

Nedsat hjertefunktion

Patienter med hjertesvigt skal behandles med forsigtighed. Der skal udvises særlig

forsigtighed ved behandling af patienter med arteriel hypertension, da antihistaminer kan

sænke blodtrykket. Der skal ligeledes udvises forsigtighed hos patienter med et forlænget

QT-interval, selvom denne bivirkning ikke er blevet observeret med doxylamin, andre

antihistaminer kan forlænge det nævnte interval.

Hørelse

Doxylamin kan sløre ototoksiske effekter af nogle lægemidler (bl.a. parenterale

aminoglycosider, carboplatin, cisplatin, chloroquin og erythromycin blandt andre), så det

anbefales at kontrollere hørelsen med jævne mellemrum.

Dehydrering

H1-antihistaminer kan forværre symptomerne på dehydrering og hedeslag på grund af

reduceret svedtendens, der forårsages af antikolinerge virkninger.

Samtidig behandling med andre CNS-depressiva

Indtagelse af alkohol under behandlingen skal undgås (se pkt. 4.5).

Doxylamin kan fremkalde additiv virkning på centralnervesystemet (CNS), når det tages

samtidig med alkohol, hypnotika, sedativa og andre lægemidler, der fremkalder CNS-

depression. Endvidere kan antihistaminernes antikolinerge virkning blive potenseret, hvis

lægemidlet bruges sammen med antikolinergika eller tricykliske antidepressiva (se pkt.

4.5)

52358_spc.docx

Side 3 af 12

Ældre

Forsigtighed er påkrævet hos patienter over 65 år på grund af deres større følsomhed

overfor forekomsten af bivirkninger fremkaldt af dette lægemiddel. Behandlingens

virkning skal evalueres kontinuerligt (se pkt. 4.2).

Doxylaminsuccinats antikolinerge virkning viser sig normalt ved forekomsten af

mundtørhed, obstipation, urinretention og sløret syn, men kan også øge døsigheden i

dagtimerne og vertigo. Hos ældre er der også beskrevet en øget risiko for fald (pkt. 4.8).

Antihistaminer har ofte en antikolinerg aktivitet, som ældre patienter er særligt følsomme

over for. Behandling med antihistaminer skal administreres med forsigtighed, hvis

overhovedet, til patienter med eksisterende tilstande, der sandsynligvis forværres af den

antikolinerge aktivitet, f.eks. urinretention eller obstruktion, snævervinklet glaukom,

ubehandlet intraokulær hypertension eller ukontrolleret primær åbenvinklet glaukom samt

gastrointestinale obstruktive forstyrrelser.

Andre tilstande, som kræver forsigtighed

Hypokaliæmi eller andre elektrolytforandringer.

Urinretention.

Grapefrugtjuice

Det vides ikke, om grapefrugtjuice hæmmer metabolismen af doxylamin. Patienten

opfordres til at undgå grapefrugt i forbindelse med behandling med doxylamin.

Doxylamins virkning på andre lægemidlers farmakokinetik

Der foreligger begrænset viden om doxylamins potentiale for hæmning af andre

lægemidlers metabolisme. Derfor må lægemidler med et snævert terapeutisk indeks ikke

bruges sammen med doxylamin på grund af risikoen for øget eksponering for disse

lægemidler (se pkt. 4.5).

Tolerance

Gentagen brug af hypnotika/sedativa kan resultere i, at virkningen går tabt (tolerance),

selvom denne virkning ikke er blevet beskrevet for doxylamin.

Anterograd amnesi

Selv ved terapeutiske doser kan hypnotika forårsage anterograd amnesi, særligt i løbet af

de første par timer efter indtagelsen, selvom denne virkning ikke er blevet beskrevet for

doxylamin.

Risikoen stiger i takt med stigende doser, men den kan reduceres af en tilstrækkelig lang

og uafbrudt søvn (7-8 timer).

Advarsler om hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder farvestoffet ponceau 4R cochenillerød A (E 124), som kan

medføre allergiske reaktioner, især hos patienter som er allergisk overfor acetylsalicylsyre.

52358_spc.docx

Side 4 af 12

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakodynamiske interaktioner

Indtagelse af alkohol skal undgås under behandling med doxylamin, fordi det kan

forstærke virkningen af sidstnævnte på en uforudsigelig måde.

Adrenalin til behandling af hypotension bør ikke anvendes hos patienter, som tager

doxylamin, fordi adrenalin i disse tilfælde kan inducere et større fald i blodtrykket.

Noradrenalin kan dog anvendes til behandling af alvorligt shock (se pkt. 4.9).

Fordi adskillige antihistaminer er i stand til at forlænge QT-intervallet (selvom denne

virkning ikke er observeret i tilfælde af doxylamin), skal samtidig administration af andre

lægemidler, der forlænger QT-intervallet (f.eks. antiarytmika, visse antibiotika, visse

lægemidler mod malaria, visse antihistaminer, visse lipidsænkende lægemidler og visse

neuroleptika) undgås.

Samtidig administration af cytokrom P450-hæmmere (f.eks. azolderivater eller makrolider)

eller lægemidler, som forårsager elektrolytforandringer såsom hypokaliæmi eller

hypomagnesiæmi (f.eks. visse diuretika) skal undgås.

Antihistaminer kan medføre additiv virkning af både alkohol og med andre lægemidler, der

fremkalder CNS-depression. (f.eks. barbiturater, hypnotika, sedativa, anxiolytika,

analgetika af opiod-typen, antipsykotika, procarbazin).

Antihypertensiva med virkning på det centrale nervesystem, så som guanabenz, clonidin

eller alfamethyldopa, kan forstærke den sederende virkning, når det administreres med

antihistaminer.

Den antikolinerge virkning kan blive forstærket, når doxylamin administreres samtidigt

med andre antikolinergika (antidepressiva, lægemidler til behandling af Parkinsonisme,

MAO-hæmmere, neuroleptika, antropine antispasmodika, disopyramid).

Samtidig brug af doxylamin med følgende produkter skal vurderes nøje: antihistaminer,

der påføres huden (f.eks. diphenhydramincreme, salve, spray), antispasmodika (f.eks.

atropin, belladonnaalkaloider) og scopolamin.

Farmakokinetiske interaktioner

Andre lægemidlers virkning på doxylamins farmakokinetik

De enzymer, der er ansvarlige for metabolismen af doxylamin, kendes ikke. Stærke

hæmmere af CYP450-isoenzymer skal derfor ikke bruges sammen med doxylamin på

grund af den potentielle risiko for øget eksponering for doxylamin og dermed en øget

risiko for bivirkninger og sedering i dagtimerne. Disse omfatter SSRI (fluoxetin,

fluvoxamin, paroxetin), makrolidantibiotika (clarithromycin, erythromycin, telitromycin),

antiarytmika (amiodaron), proteasehæmmere og antivirale midler (indinavir, ritonavir,

telaprevir) samt azol-antimykotika (fluconazol, ketoconazol, itraconazol), bupropion og

gemfibrozil (se pkt. 4.3).

52358_spc.docx

Side 5 af 12

Doxylamins virkning på andre lægemidlers farmakokinetik

Der foreligger begrænset viden om doxylamins potentiale for hæmning af andre

lægemidlers metabolisme. Lægemidler med et snævert terapeutisk indeks bør derfor ikke

bruges sammen med doxylamin på grund af risikoen for øget eksponering for disse

lægemidler.

Interaktioner med mad

Et biotilgængelighedsstudie udført med raske frivillige udviste ingen forskelle i

biotilgængeligheden, ved administration uden eller med mad.

Interaktioner med diagnostiske test

Doxylamin kan påvirke hudprøver, der bruger allergener. Det anbefales derfor at seponere

behandlingen med lægemidlet mindst tre dage, før disse test påbegyndes.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ingen tilgængelige data for mulige virkninger af doxylamin på human fertilitet.

Dyrestudier har ikke påvist virkninger på fertilitet, selv ved meget højere doser end dem,

som anbefales ved klinisk anvendelse (se pkt. 5.3)

Graviditet

Epidemiologiske studier med lægemidler, der indeholdt doxylamin, viste ikke evidens for

teratogene virkninger hos mennesker. Der foreligger utilstrækkelig erfaring med brugen af

doxylamin i andet og tredje trimester. Farmakologiske virkninger på fosteret kan ikke

udelukkes. Præ-kliniske data er utilstrækkelige, hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt.

5.3). Brugen af Dormidina under graviditet skal derfor helst undgås.

Amning

Fysisk-kemiske data indikerer, at doxylaminsuccinat udskilles i human mælk. Fordi

nyfødte børn kan være mere sensitive overfor virkningen af antihistaminer og paradoksal

irritabilitet, kan en risiko for det ammede barn ikke udelukkes. Dormidina er

kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Doxylamin påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Fordi det er søvnfremkaldende, kan det mindske årvågenhed og reaktionsevnen. Det

anbefales derfor at undgå at føre motorkøretøj og betjene maskiner, mens der tages denne

medicin, i hvert fald i de første dage af behandlingen, indtil det vides, om det påvirker

evnen til at køre bil og betjene maskiner, i henhold til dosis og tiden der går hen.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Bivirkningerne ved doxylamin er almindeligvis milde, forbigående og mere almindelig i de

første dage af behandlingen.

De mest almindelige bivirkninger er døsighed og antikolinerge virkninger (1-9%):

mundtørhed, obstipation, sløret syn, urinretention, øget bronkial sekretion og svimmelhed.

52358_spc.docx

Side 6 af 12

Oversigt over bivirkninger

De indrapporterede bivirkninger i forbindelse med post-marketing erfaring med lægemidlet

er opstillet efter hvor alvorlige de er, inden for hver enkelt frekvensgruppe:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000), herunder enkeltstående rapporter

Meget almindelig

Nervesystemet: Somnolens

Almindelig

Mave-tarm-kanalen: Mundtørhed, obstipation

Øjne: Sløret syn

Øre og labyrint: Svimmelhed (vertigo).

Nyrer og urinveje: Urinretention.

Luftveje, thorax og mediastinum: Øgede bronkial sekretion.

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Asteni, perifert ødem.

Mave-tarm-kanalen: Kvalme, opkastning, diarré.

Hud og subkutane væv: Udslæt.

Øre og labyrint: Tinnitus.

Vaskulære sygdomme: Ortostatisk hypotension.

Øjne: Diplopi.

Sjælden

Psykiske forstyrrelser: Agitation (specielt hos ældre).

Nervesystemet: Tremor, krampeanfald.

Blod og lymfesystem: Hæmolytisk anæmi, trombocytopeni, leukopeni, agranulocytose.

Andre bivirkninger med ukendt frekvens, rapporteret ved post-marketing-erfaring

med lægemidlet er:

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Utilpashed.

Andre bivirkninger, som er beskrevet i publicerede kliniske studier med doxylamin:

Almindelig

Nervesystemet: Svimmelhed, hovedpine.

Mave-tarm-kanalen: Smerter i øvre del af abdomen

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Træthed.

Psykiske forstyrrelser: Insomni, rastløshed.

Ikke almindelig

Mave-tarm-kanalen: Dyspepsi.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Afspændende fornemmelse.

Psykiske forstyrrelser: Mareridt.

Luftveje, thorax og mediastinum: Dyspnø.

52358_spc.docx

Side 7 af 12

Beskrivelse af selekterede bivirkninger

Andre bivirkninger fra denne lægemiddelklassifikation, som generelt beskrives for nogle

antihistaminer (refererer ikke specielt til doxylamin) er:

Hjerte: Arytmi, palpitationer.

Mave-tarm-kanalen: Duodenal-gastrisk refluks.

Lever og galdeveje: Ændret leverfunktion (kolestatisk ikterus)

Supplerende tests: Forlænget QT-interval på elektrokardiogrammet.

Metabolisme og ernæring: Nedsat eller øget appetit.

Knogler, led, muskler og bindevæv: Muskelsmerter.

Nervesystemet: Koordinationsforstyrrelser, ekstrapyramidale forstyrrelser, paræstesi,

ændret psykomotorisk aktivitet.

Psykiske forstyrrelser: Depression.

Luftveje, thorax og mediastinum: Nedsat bronkial sekretion.

Hud og subkutane væv: Alopeci, allergisk dermatitis, hyperhidrosis, lysoverfølsomheds-

reaktioner.

Vaskulære sygdomme: Hypotension.

Bivirkningernes hyppighed og alvorlighedsgrad kan reduceres af individuelle justeringer i

den daglige dosis.

Personer i alderen over 65 år har en øget risiko for at opleve bivirkninger, fordi de kan lide

af andre sygdomme eller kan tage andre lægemidler samtidigt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Overdosering med doxylamin er kun i sjældne tilfælde livstruende. Bedring opnås

sædvanligvis inden for 24-48 timer.

Som en generel regel skal risikoen for flere forgiftninger overvejes (f.eks. når det drejer sig

om indtagelse af flere lægemidler).

Symptomer på en overdosis er døsighed, stimulering af centralnervesystemet eller

depression, antikolinerge virkninger (mydriasis, feber, mundtørhed, nedsat intestinaltonus),

rødme, takykardi, hypertension, kvalme, opkastning, agitation, ændret gang, svimmelhed,

irritabilitet, sedering, arytmi, konfusion og hallucinationer. Patienter kan rammes af

delirium, psykose, hypotension, krampeanfald, respirationsdepression,

bevidsthedssvækkelse, koma og død.

Rhabdomyolyse kan være en alvorlig komplikation, som kan medføre nyresvigt. Som

konsekvens er en systemisk evaluering berettiget, baserende på bestemmelse af kreatin-

phosphokinase (CPK)-aktivitet.

52358_spc.docx

Side 8 af 12

Disse alvorlige bivirkninger er ikke beskrevet ved terapeutisk dosering, dvs. den dosis, der

tilskrives forekomsten af rhabdomyolyse og dødsfald er på henholdsvis 13 mg/kg og 25

mg/kg, hvilket er næsten 100 gange højere end det terapeutiske interval. Prognosen

afhænger af den underliggende lægemiddeltoksicitet, som kan bidrage til den indberettede

mortalitet på omkring 5 %, der blev observeret ved svær rhabdomyolyse. De fleste tilfælde

er dog milde. Hvis der ikke er nogen underliggende komplikationer, er akut nyresvigt ved

rhabdomyolyse reversibel og har en fremragende prognose, selvom bedringen evt.

forsinkes.

Der findes ingen specifik modgift i tilfælde af overdosering med antihistaminer, og

behandlingen er derfor symptomatisk og støttende med eventuel brug af:

fremkaldelse af opkastning

ventrikelskylning

vasopressorer til behandling af hypotension så som noradrenalin eller fenylefrin.

Adrenalin skal dog ikke bruges, da det kan sænke blodtrykket yderligere.

Der er ikke udført studier for brug af hæmodialyse, hæmofiltration eller peritoneal dialyse i

forbindelse med en overdosis med doxylamin. Disse forholdsregler er kun til begrænset

gavn på grund af den udtalte fordeling af lægemidlet. Ved en forgiftning med flere

lægemidler kan det dog ikke udelukkes, og hæmodialyse og peritoneal dialyse kan tilrådes.

Tvunget diurese er kun effektiv i en vis udstrækning.

Tidlig registrering og behandling af rhabdomyolyse er nødvendig for at minimere

nyreskade. Behandlingen af rhabdomyolyse induceret af en overdosis doxylamin foregår

ved aggressiv hydrering og urinalkalisering. Det er nødvendigt med en aggressiv hydrering

med intravenøse krystalloider som 0,9 % saltvand (NS) eller Ringer-laktat (LR) ved en

hastighed på 300-500 ml/t. hos en voksen. Indtil nu har man ikke ment, at der var forskel

mellem effektiviteten af NS og LR.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: R 06 AA 09. Antihistaminer til systemisk brug, aminoalkylether, doxylamin.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Doxylamin er et ethanolaminderivativ og antihistamin med kompetitiv, reversibel og non-

specifik antagonistaktivitet på H1-histaminreceptorer.

Farmakodynamisk virkning

Doxylamin viser en stærk hypnotisk og sedativ aktivitet samt antiemetisk og antikolinerg

aktivitet. Doxylamin kan passere blodhjernebarrieren, virke på centrale H1-receptorer og

dermed fremkalde sedering. Det ser ud til, at den sederende virkning også kan fremkaldes

af antagonismen af både serotonin- og muskarinreceptorer.

52358_spc.docx

Side 9 af 12

Klinisk virkning og sikkerhed

Doxylamin reducerer den tid, det tager patienten at falde i søvn, og øger dybden og

varigheden af søvn på en effektiv måde.

Den søvninducerende virkning opnås i løbet af 30 minutter og er maksimal mellem 1-3

timer efter administration, hvilket svarer til tiden for maksimal plasmakoncentration.

Bivirkningsprofilen for doxylamin skyldes hovedsagelig dets farmakologi (kombineret

antikolinerge-/histaminerge virkning) og farmakokinetik. Der kan være en resterende

sedering i dagtimerne på grund af doxylamins lange halveringstid, når det administreres

ved sengetid. Graden af patientens vågne tilstand og funktionsdygtighed den efterfølgende

dag er ikke blevet tilstrækkeligt undersøgt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Doxylamin er meget opløselig og in-vitro studier i Caco-2 celler tyder på en høj

permeabilitet. Efter oral administration nås den maksimale plasmakoncentration (T

efter 2-3 timer.

Et biotilgængelighedsstudie med Dormidina 25 mg filmovertrukne tabletter udført med

raske frivillige uden og med mad gav de følgende farmkokinetiske resultater:

Parameter

Med mad

Uden mad

Gennemsnitlig

CV (%)

Gennemsnitlig

CV (%)

C

max

(ng/ml)

120,99

15,0

118,21

19,2

T

max

* (timer)

2,50

41,7

2,00

27,7

AUC

t

(ng·t/ml)

1712,20

26,7

1746,97

31,6

AUC

(ng·t/ml)

1798,14

29,6

1830,05

33,6

AUC

t/∞

(%)

95,84

95,91

K

el

(timer

-1

)

0,0544

22,3

0,0553

24,4

T

1/2el

(timer)

13,49

28,1

13,11

19,5

*Gennemsnittet er vist for T

baseret på statistisk analyse ved en ikke-parametrisk tilgang

Fordeling

Fordeling af lægemidlet er sædvanligvis hurtigt. Plasmaproteinbindingen er lav

sammenlignet med andre antihistaminer (24 % til human albumin). Doxylamin krydser

blodhjernebarrieren.

Biotransformation

Doxylamins biotransformation er ikke fuldstændigt undersøgt, og de involverede enzymer

er ikke blevet identificeret. De væsentligste metaboliske veje er N-demethylering, N-

oxidering, hydroxylering, N-acetylering, N-dealkylering og etherspaltning. Doxylamin en

potent inducer af typen phenobarbital af cytokrom-P450 hos mus, selvom der er uklar om

doxylamin kan fungere som en enzyminducer hos mennesker.

Elimination

Doxylaminsuccinat har en eliminationshalveringstid på ca. 10-13 timer hos raske unge

voksne, og den øges til ca. 12-16 timer hos ældre. Lægemidlet udskilles primært i urinen

som uomdannet doxylamin (ca. 60 %) samt som nordoxylamin- og dinordoxylamin-

metabolitter.

52358_spc.docx

Side 10 af 12

Der mangler data om doxylamins farmakokinetik hos patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion. Der forventes dog en øget lægemiddeleksponering.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af genotoksicitet, udviklingstoksicitet og reproduktionstoksicitet.

Toksicitetsstudier med gentagne doser har vist, at oral administration af doxylamin

producerer leverskader hos gnavere. Doxylamin en potent inducer af typen phenobarbital

af cytokrom-P450 hos mus, selvom der er uklar om doxylamin kan fungere som en

enzyminducer hos mennesker.

Toksicitetsforsøg med gentagne doser med hunde resulterede i reduceret vægtøgning samt

mydriasis og tremor.

I karcinogenicitetsstudierne (104 uger) inducerede doxylamin levertumorer hos mus og

rotter samt thyroide tumorer hos mus. Induktionen af CYP450-enzym og

thyroxinglukuronidering med efterfølgende fald i thyroxinkoncentrationen i serum og en

øget koncentration af thyroideastimulerende hormoner er den mest sandsynlige

mekanisme, der ligger til grund for disse tumorer hos dyr. Denne mekanisme anses ikke for

at være relevant hos mennesker. Der mangler data om systemisk eksponering i

ovenstående studier.

Studier med mus viser, at doxylamin passerer placentabarrieren, og at lægemidlet er påvist

i fostrene ved koncentrationer, der ligger over plasmaniveauerne for drægtige hunner.

Der er ikke observeret nogen virkninger på fertiliteten hos rotter selv ved doser langt

højere end dem, der anbefales i klinisk praksis. Der mangler data om peri- og postnatal

udvikling.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Calciumhydrogenphosphatdihydrat (E341)

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Natriumstivelsesglycolat (type A) (kartoffelstivelse)

Kolloid vandfri silica (E551)

Magnesiumstearat (E572)

Filmovertræk

Hypromellose (E464)

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Macrogol-40 stearat (E431)

Propylenglycol (E1520)

Titandioxid (E171)

Ponceau 4R cochenillerød A (E124)

Macrogol 400

Macrogol 6000

52358_spc.docx

Side 11 af 12

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminiumblister

Pakningsstørrelser: 7 og 14 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Av Mare de Déu de Montserrat 221

08041 Barcelona

Spanien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

52358

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. oktober 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. juli 2016

52358_spc.docx

Side 12 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information