Donepezil "Jubilant" 5 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

08-08-2016

Aktiv bestanddel:
Donepezilhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Jubilant Pharmaceuticals nv
ATC-kode:
N06DA02
INN (International Name):
donepezil hydrochloride
Dosering:
5 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
49663
Autorisation dato:
2012-02-28

Læs hele dokumentet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Donepezil Jubilant 5 mg filmovertrukne tabletter

Donepezil Jubilant 10 mg filmovertrukne tabletter

donepezilhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som De har.

Kontakt med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Donepezil Jubilant

Sådan skal De tage Donepezil Jubilant

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Donepezil Jubilant (donepezilhydrochlorid) hører til den gruppe af lægemidler, som hedder

acetylcholinesterase-hæmmere. Donepezil øger mængden af stoffet acethylcholin, som indgår i

hjernens hukommelsesfunktion ved at nedsætte den hastighed, som acethylcholin omdannes med.

Donepezil Jubilant bruges til at behandle symptomer på demens hos patienter med mild til moderat

svær grad af Alzheimers sygdom. Symptomer på demens er tiltagende hukommelsestab, forvirring og

ændring i adfærd. Dette gør, at patienter med Alzheimers sygdom får sværere og sværere ved at udføre

normale dagligdags aktiviteter.

Donepezil Jubilant bruges kun til behandling af voksne.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR

DE BEGYNDER AT TAGE DONEPEZIL JUBILANT

Tag ikke Donepezil Jubilant:

hvis De er allergisk over for donepezilhydrochlorid eller piperidin-derivater et af de øvrige

indholdsstoffereller i Donepezil Jubilant (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før De tager Donepezil Jubilant, hvis du har eller har haft en

eller flere af nedenstående tilstande:

mavesår eller sår på tolvfingertarmen

krampeanfald eller kramper

en hjertelidelse (uregelmæssige eller meget langsomme hjerteslag)

astma eller anden længerevarende lungesygdom

leverproblemer eller leverbetændelse

vandladningsbesvær eller mild nyresygdom

Fortæl det også til lægen, hvis De er gravid, eller tror De er gravid.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug af anden medicin sammen med Donepezil Jubilant

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler. Det gælder også medicin, som De skal tage fremover, hvis De fortsætter med at bruge

Donepezil Jubilant. Dette er fordi, denne medicin kan påvirke virkningen af Donepezil Jubilant.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du tager et eller flere af disse lægemidler:

anden medicin mod Alzheimers sygdom, f.eks. galantamin

smertestillende medicin eller medicin mod gigt, f.eks. acetylsalicylsyre, non-steroide

antiinflammatoriske stoffer (NSAID) som ibuprofen eller diclofenacnatrium

antikolinerge midler, f.eks. tolterodin

medicin mod infektion (antibiotika), f.eks. erythromycin, rifampicin

medicin mod svamp, f.eks. ketoconazol

medicin mod depression, f.eks. fluoxetin

medicin mod kramper, f.eks. phenytoin eller carbamazepin

medicin mod hjertelidelser, f.eks. quinidin, betablokkere (propranolol og atenolol)

muskelafslappende medicin, f.eks. diazepam, succinylcholin

fuld bedøvelse

Hvis De skal opereres og i fuld bedøvelse, skal De fortælle lægen eller sundhedspersonalet at De

bruger Donepezil Jubilant. Medicinen kan påvirke den mængde bedøvelse, der skal bruges.

Donepezil Jubilant kan anvendes til patienter med nyresygdom eller mild til moderat leversygdom.

Fortæl det først til din læge, hvis du har en nyre- eller leversygdom. Patienter med alvorlig

leversygdom bør ikke bruge Donepezil Jubilant.

Brug af Donepezil Jubilant sammen med mad, drikke og alkohol

Mad påvirker ikke virkningen af Donepezil Jubilant.

De bør ikke drikke alkohol, da alkohol kan påvirke virkningen af Donepezil Jubilant.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge

Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel.

De bør ikke tage Donepezil Jubilant, hvis De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Denne medicin kan give træthed, svimmelhed og muskelkramper. Hvis De oplever nogle af disse

bivirkninger, må De ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.Demens kan også svække evnen til

at køre eller at arbejde med maskiner. De må kun foretage disse aktiviteter, hvis Deres læge mener, at

det er sikkert.

Donepezil Jubilant indeholder lactose (en sukkerart).

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DE TAGE DONEPEZIL JUBILANT

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket. De må ikke selv ændre dosis uden at have talt med lægen.

Fortæl navnet på din plejer til din læge eller på apoteket. Din plejer kan hjælpe dig med at tage dette

lægemiddel som foreskrevet.

Normalt starter De med at tage 1 hvid tablet på 5 mg hver aften inden De går i seng. Efter 1 måned kan

lægen øge dosis til 1 tablet på 10 mg hver aften inden De går seng.

Slug tabletten med et glas vand om aftenen inden sengetid.

Hvilken styrke tablet De skal tage, afhænger af, hvor længe De har taget denne medicin og hvad lægen

anbefaler. De må højest tage 10 mg dagligt.

Hvor længe skal De tage Donepezil Jubilant

Deres læge vil fortælle Dem, hvor længe De skal tage tabletterne. Deres læge vil regelmæssigt tilse

Dem og vurdere behandlingen og Deres symptomer.

Hvis De har taget for meget Donepezil Jubilant

Tag kun 1 tablet om dagen. Kontakt straks Deres læge, hvis De har taget mere af Donepezil Jubilant,

end De skulle. Hvis De ikke kan kontakte Deres læge, så kontakt straks skadestuen. Tag altid resten af

tabletterne og kartonen med til hospitalet, så lægen ved, hvad De har taget.

Symptomer på overdosering er kvalme og opkastning, savlen, sveden, langsom hjerterytme, lavt

blodtryk (giver en følelse af at være omtåget eller svimmel når man står op), vejrtrækningsbesvær,

besvimelse og kramper.

Hvis De har glemt at tage Donepezil Jubilant

Hvis De har glemt at tage en tablet, skal De blot tage en tablet næste dag på det sædvanlige tidspunkt.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De glemmer at tage medicinen i mere end en uge, så kontakt lægen, før De tager mere medicin.

Hvis De holder op med at tage Donepezil Jubilant

De må ikke stoppe behandlingen, medmindre Deres læge har bedt Dem om det. Hvis De stopper med

at tage Donepezil Jubilant, vil fordelene ved behandlingen gradvist forsvinde.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne, der er nævnt her, er oplevet af patienter, der har taget Donepezil Jubilant.

Alvorlige bivirkninger:

Fortæl det straks til lægen, hvis De oplever nogle af disse alvorlige bivirkninger. De kan have brug for

øjeblikkelig lægehjælp.

leverskade, f.eks. leverbetændelse. Symptomerne på leverbetændelse er kvalme eller

opkastning, appetitløshed, generel utilpashed, feber, kløe, gulfarvning af huden og det hvide i

øjnene samt mørk urin (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

mavesår eller sår på tolvfingertarmen. Symptomer på mavesår og sår på tolvfingertarmen er

mavesmerter og mavegener (fordøjelsesbesvær) mellem navlen og brystbenet (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

blødning i maven eller tarmene. Dette kan give sort tjærelignende afføring eller synligt blod fra

endetarmen (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

krampeanfald eller kramper (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptika syndrom)

(det sker hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter)

Svaghed, ømhed eller smerter i musklerne, navnlig, hvis du samtidig føler dig utilpas eller har

feber eller mørkfarvet urin. Dette kan skyldes en abnorm nedbrydning af muskelvæv, som kan

være livstruende og medføre nyreproblemer (en tilstand kaldet rhabdomyolyse) (det sker hos

mindre end 1 ud af 10.000 patienter)

Andre mulige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

diarré

kvalme eller opkastning

hovedpine

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

opkastning

muskelkramper

træthed

søvnløshed

snue

appetitløshed

hallucinationer (se eller høre ting som ikke findes i virkeligheden)

unormale drømme og mareridt

aggressiv opførsel

besvimelsesanfald

svimmelhed

mavegener

udslæt

kløe

inkontinens

smerter

ulykker (patienter kan være mere tilbøjelige til at falde og at komme til skade ved uheld)

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

langsom hjerterytme

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

stivhed, rysten eller ukontrollable bevægelser, især af ansigtet og tungen, men også af arme og

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved

at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet eller, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Donepezil Jubilant indeholder:

Aktivt stof: donepezilhydrochlorid

Donepezil Jubilant 5 mg filmovertrukne tabletter:

1 tablet indeholder 5 mg donepezilhydrochlorid.

Donepezil Jubilant 10 mg filmovertrukne tabletter:

1 tablet indeholder 10 mg donepezilhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkernen

: lactosemonohydrat; majsstivelse; mikrokrystallinsk cellulose (E460); hyprolose

(E463); magnesiumstearat (E572).

Filmovertrækket

: hypromellose (E464); talcum; macrogol; farvestoffet titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Donepezil Jubilant 5 mg filmovertrukne tabletter:

Hvide eller creme, runde, filmovertrukne tabletter mærket "J" på den ene side og "5" på den anden

side.

Størrelsen af tabletten er 7,7 x 3,4 mm.

Donepezil Jubilant 10 mg filmovertrukne tabletter:

Hvide eller creme, runde, filmovertrukne tabletter mærket "J" på den ene side og "10" på den anden

side. Størrelsen af tabletten er 8,5 x 4,5 mm.

Pakningsstørrelser:

Pakningsstørrelser 28, 50, 56, 98 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Jubilant Pharmaceuticals nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22, block C

B-9820 Merelbeke

Belgien

Fremstiller

PSI Supply nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22, block C

B-9820 Merelbeke

Belgien

PharmaS d.o.o.

Industrijska cesta 5

Potok

Popovača, 44317

Kroatien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Sverige

Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter

Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter

Danmark

Donepezil Jubilant 5 mg

Donepezil Jubilant 10 mg

Italien

Lizidra 5 mg compresse rivestite con film

Lizidra 10 mg compresse rivestite con film

Cypern

Donepezil Jubilant 5 mg film-coated tablets

Donepezil Jubilant 10 mg film-coated tablets

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2016.

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlægsseddel.dk.

Læs hele dokumentet

4. august 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Donepezil ”Jubilant”, filmovertrukne tabletter

1.

D.SP.NR.

28069

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Donepezil ”Jubilant”

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Donepezil ”Jubilant” 5 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder 5 mg donepezilhydrochlorid.

Donepezil ”Jubilant” 10 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder 10 mg donepezilhydrochlorid.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Donepezil ”Jubilant” 5 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder 82,5 mg lactose.

Donepezil ”Jubilant” 10 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder 165 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Donepezil Jubilant 5 mg filmovertrukne tabletter

Hvide eller creme, runde, filmovertrukne tabletter på cirka 7,0 mm i diameter og en

tykkelse på 3,5 mm, mærket "J" på den ene side og "5" på den anden side.

Donepezil Jubilant 10 mg filmovertrukne tabletter

Hvide eller creme, runde, filmovertrukne tabletter på cirka 8,5 mm i diameter og en

tykkelse på 4,5 mm, mærket "J" på den ene side og "10" på den anden side.

49663_spc.docx

Side 1 af 11

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Donepezil ”Jubilant” er indiceret til symptomatisk behandling af mild til moderat svær

grad af Alzheimers demens.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne/ældre:

Initialt 5 mg 1 gang dagligt. En dosering på 5 mg dagligt bør bibeholdes mindst 1 måned

for at kunne bedømme den tidligste behandlingseffekt og for at nå steady-state

koncentration af donepezilhydrochlorid. Efter 1 måneds behandling med 5 mg dagligt kan

dosis af Donepezil ”Jubilant” på baggrund af en klinisk vurdering øges til 10 mg 1 gang

dagligt. Den højest anbefalede daglige dosis er 10 mg. Doser over 10 mg dagligt er ikke

undersøgt i kliniske forsøg.

Behandlingen bør initieres og overvåges af en læge med erfaring i diagnostik og

behandling af Alzheimers demens. Diagnosen skal stilles i overensstemmelse med

accepterede guidelines (f.eks. DSM IV eller ICD 10). Behandling med donepezil bør kun

påbegyndes, hvis patienten har en pårørende eller omsorgsperson, som regelmæssigt vil

kontrollere patientens medicinindtag. Vedligeholdesesbehandling kan fortsætte så længe,

patienten har terapeutisk fordel heraf. Derfor bør den kliniske effekt af donepezil

revurderes regelmæssigt. Det bør overvejes at seponere behandlingen, når der ikke længere

er tegn på terapeutisk effekt. Individuel respons på donepezil kan ikke forudsiges.

Efter afbrydelse af behandlingen ses en gradvis aftagen af donepezilhydrochlorid virkning.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Et tilsvarende doseringsprincip kan følges for patienter med nedsat nyrefunktion, da

clearance af donepezilhydrochlorid ikke påvirkes af denne tilstand.

På grund af mulig øget eksponering ved mild til moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2),

bør eventuel dosisøgning ske i henhold til individuel tolerans. Der foreligger ingen data på

patienter med svært nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population:

Donepezil Jubilant anbefales ikke til børn.

Administration

Donepezil Jubilant bør indtages oralt om aftenen lige inden sengetid.

5.3

Kontraindikationer

Donepezil Jubilant er kontraindiceret hos patienter med kendt overfølsomhed over for

donepezilhydrochlorid, piperidinderivater eller et eller flere af hjælpestofferne anført i

punkt 6.1.

49663_spc.docx

Side 2 af 11

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brugen af Donepezil ”Jubilant” til patienter med svær demens, andre typer af demens eller

andre typer af hukommelsesbesvær (f.eks. aldersbestemt kognitiv svækkelse) er ikke

undersøgt.

Anæstesi

Donepezil ”Jubilant”, som er en cholinesterasehæmmer, vil sandsynligvis forstærke

muskelrelaksation af succinylcholintypen under anæstesi.

Kardiovaskulære forhold

Cholinesterasehæmmere kan som følge af deres farmakologiske virkning have en

vagotonisk effekt på hjertefrekvensen (f.eks. bradykardi). Denne mulige virkning kan især

være af betydning for patienter med syg sinus knude-syndrom eller andre

supraventrikulære overledningsforstyrrelser, så som sinoatrialt eller atrioventrikulært blok.

Der har været rapporteret tilfælde af synkope og krampeanfald. Ved undersøgelse af

sådanne patienter bør muligheden for hjerteblok eller lang sinuspause overvejes.

Gastrointestinale forhold

Patienter med øget risiko for udvikling af ulcera, f.eks. patienter med ulcussygdomme i

anamnesen, eller patienter, som samtidigt indtager non-steroide antiinflammatoriske stoffer

(NSAID), bør følges for symptomer. Kliniske studier med Donepezil ”Jubilant” har

imidlertid ikke vist stigning i incidensen af peptiske ulcera eller gastrointestinal blødning i

forhold til placebo.

Urogenitale forhold

Skønt det ikke er set i kliniske studier med donepezil, kan cholinomimetika forårsage

obstruktion af blæretømning.

Neurologiske forhold

Krampeanfald: Cholinomimetika menes at kunne forårsage generaliserede kramper.

Krampeanfald kan imidlertid også være en manifestation af Alzheimers sygdom.

Cholinomimetika kan have potentiale til at forværre eller inducere ekstrapyramidale

symptomer.

Malignt neuroleptikasyndrom

Malignt neuroleptikasyndrom er en potentielt livstruende tilstand, der er karakteriseret ved

hypertermi, muskelrigiditet, autonom ustabilitet, ændret bevidsthedsniveau og forhøjet

serumkreatinfosfokinase. Yderligere symptomer kan omfatte myoglobinuri

(rabdomyolyse) og akut nyresvigt. Det er rapporteret at malignt neuroleptikasyndrom

forekommer meget sjældent ved behandling med donepezil og især hos patienter i samtidig

behandling med antipsykotika. Hvis en patient udvikler tegn og symptomer, som kunne

tyde på malignt neuroleptikasyndrom, eller får uforklarlig høj feber uden yderligere

kliniske manifestationer af malignt neuroleptikasyndrom, bør behandlingen seponeres.

49663_spc.docx

Side 3 af 11

Pulmonale forhold

Cholinesterasehæmmere bør på grund af deres cholinomimetiske virkning gives med

forsigtighed til patienter med astma eller obstruktiv lungesygdom i anamnesen.

Samtidig administration af Donepezil ”Jubilant” og andre acetylcholinesterasehæmmere,

agonister eller antagonister af det kolinerge system bør undgås.

Svært nedsat leverfunktion

Der foreligger ingen data på patienter med svært nedsat leverfunktion.

Mortalitet i kliniske studier af vaskulær demens

3 kliniske studier af en varighed på 6 måneder blev udført på personer, der opfyldte

NINDS-AIREN-kriterierne for sandsynlig eller mulig vaskulær demens (VaD). NINDS-

AIREN-kriterierne er designet til at identificere patienter, hvis demens tilsyneladende

udelukkende har vaskulære årsager og til at udelukke patienter med Alzheimers demens. I

det første studie var mortalitetsraten 2/198 (1,0%) ved behandling med 5 mg

donepezilhydrochlorid, 5/206 (2,4%) ved behandling med 10 mg donepezilhydrochlorid og

7/199 (3,5%) ved placebobehandling. I det andet studie var mortalitetsraten 4/208 (1,9%)

ved behandling med 5 mg donepezilhydrochlorid, 3/215 (1,4%) ved behandling med 10 mg

donepezilhydrochlorid og 1/193 (0,5%) ved placebobehandling. I det tredje studie var

mortalitetsraten 11/648 (1,7%) ved behandling med 5 mg donepezilhydrochlorid og 0/326

(0%) ved placebobehandling. Den samlede mortalitetsrate for donepezilhydrochlorid-

grupperne i de 3 studier (1,7%) er numerisk højere end i placebogrupperne (1,1%), men

forskellen er dog ikke statistisk signifikant. Størstedelen af dødsfaldene hos patienter i

behandling med enten donepezilhydrochlorid eller placebo skyldes tilsyneladende

adskillige vaskulært relaterede årsager, hvilket kunne forventes hos denne ældre population

med underliggende vaskulær sygdom. En analyse af alle alvorlige nonfatale og fatale

vaskulære hændelser viser ingen forskelle i forekomsten mellem gruppen, der fik

behandling med donepezilhydrochlorid og placebogruppen.

I poolede Alzheimers demens-studier (n=4146) samt når disse studier blev poolet med

andre demens-studier, herunder vaskulær demens-studierne (n=6888), oversteg

mortalitetsraten i placebogrupperne numerisk mortalitetsraten i donepezilhydrochlorid-

grupperne.

Dette produkt indeholder lactose:

Denne medicin bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig

form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter hæmmer ikke metaboliseringen af

theofyllin, warfarin, cimetidin eller digoxin hos mennesker. Metaboliseringen af

donepezilhydrochlorid påvirkes ikke af samtidig administration af digoxin eller cimetidin.

In-vitro undersøgelser har vist, at cytokrom P450 isoenzymerne 3A4 og i mindre grad 2D6

medvirker til metaboliseringen af donepezil. Interaktionsundersøgelser udført in-vitro

viser, at ketoconazol og quinidin, hæmmere af henholdsvis CYP3A4 og 2D6, hæmmer

metabolisering af donezepil. Derfor kan disse og andre CYP3A4-hæmmere, som f.eks.

itraconazol og erythromycin, og CYP2D6-hæmmere, som f.eks. fluoxetin, hæmme

metaboliseringen af donepezil. I et studie med raske forsøgspersoner øgede ketoconazol

gennemsnitskoncentrationerne af donepezil med ca. 30%.

49663_spc.docx

Side 4 af 11

Enzyminduktorer, som f.eks. rifampicin, phenytoin, carbamazepin og alkohol, kan

reducere niveauerne af donepezil. Da omfanget af en hæmmende eller inducerende effekt

er ukendt, bør sådanne stofkombinationer anvendes med forsigtighed.

Donepezilhydrochlorid kan påvirke stoffer med antikolinerg aktivitet. Der er også

mulighed for synergistisk virkning ved samtidig behandling med stoffer som f.eks.

succinylcholin, andre neuromuskulært blokerende stoffer eller kolinerge agonister eller

betablokerende stoffer, som har effekt på den kardielle overledning.

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelig data om brugen af donezepil hos gravide kvinder.

Dyreforsøg har ikke påvist teratogen effekt, men har påvist peri- og postnatal toksicitet (se

pkt. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata). Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke.

Donepezil ”Jubilant” bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet.

Amning

Donepezil udskilles i modermælken hos rotter. Det vides ikke, om donepezilhydrochlorid

udskilles i human modermælk, og der er ingen studier med ammende kvinder. Derfor bør

kvinder, der indtager donepezil, ikke amme.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Donepezil påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller

moderat grad.

Demens kan forårsage svækkelse af evnen til at føre motorkøretøj og til at betjene

maskiner. Donepezil kan medføre træthed, svimmelhed og muskelkramper, overvejende

ved behandlingsstart og ved dosisøgning. Donepezilbehandlede patienters evne til fortsat at

køre bil eller betjene komplicerede maskiner bør rutinemæssigt vurderes af den

behandlende læge.

5.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er diarré, muskelkramper, træthed, kvalme, opkastning

og søvnløshed.

Bivirkninger rapporteret som mere end et isoleret tilfælde er anført nedenfor under de

relevante organklasser opdelt efter hyppighed. Hyppighederne er defineret som: meget

almindelig (>1/10), almindelig (>1/100, <1/10), ikke almindelig (>1/1000, <1/100),

sjælden (>1/10.000, <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra tilgængelige data).

49663_spc.docx

Side 5 af 11

Organklasser

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Infektioner og parasitære

sygdomme

Snue

Metabolisme og ernæring

Appetitløshed

Psykiske forstyrrelser

Hallucinationer**,

unormale drømme

og mareridt**,

agitation**,

aggressiv

opførsel**

Nervesystemet

Synkope*,

svimmelhed,

søvnløshed

Krampeanfald*

Ekstrapyramidale

symptomer

Malignt

neuroleptika

syndrom

Vaskulære sygdomme

Bradykardi

Sinoatrialt blok,

atrioventrikulært

blok

Mave-tarmkanalen

Diarré,

kvalme

Opkastning,

abdominale gener

Gastrointestinal

blødning,

mavesår og sår på

tolvfingertarmen

Lever og galdeveje

Leverdysfunktion

inklusiv

hepatitis***

Hud og subkutane væv

Udslæt,

Kløe

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Muskelkramper

Rhabdomyoly-

se****

Nyrer og urinveje

Urininkontinens

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Hovedpine

Træthed,

Smerte

Undersøgelser

Mindre stigning i

serumkoncentration

muskelkreatinkinase

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Ulykkestilfælde

*Ved undersøgelse af patienter med synkope eller krampeanfald bør muligheden for

hjerteblok eller lang sinuspause overvejes (se pkt. 4.4)

**Tilfælde af vedrørende hallucinationer, unormale drømme og mareridt, agitation og

aggressiv opførsel er ophørt ved dosisreduktion eller afbrydelse af behandlingen.

***I tilfælde af uforklarlig leverdysfunktion, bør man overveje at seponere behandlingen

med Donepezil ”Jubilant”.

****Der er indberettet rhabdomyolyse, som optræder uafhængigt af malignt

neuroleptikasyndrom og med tidsmæssig sammenhæng med opstart af donepezil

behandling eller ved dosisforøgelse af donepezil.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

49663_spc.docx

Side 6 af 11

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Den skønnede gennemsnitlige letaldosis af donepezilhydrochlorid efter en enkelt oral dosis

hos mus og rotter er henholdsvis 45 og 32 mg/kg eller ca. 225 og 160 gange den højst

anbefalede daglige humandosis på 10 mg. Der er set dosisrelaterede tegn på kolinerg

stimulation hos dyr som f. eks. nedsat spontanbevægelse, bugleje, vaklende gang, tåreflåd,

kloniske kramper, nedsat respiration, øget spytsekretion, miosis, fascikulationer og

reduceret kropsoverfladetemperatur.

Overdosis med cholinesterasehæmmere kan medføre kolinerge kriser karakteriseret ved

svær kvalme, opkastninger, øget spytsekretion, øget svedtendens, bradykardi, hypotension,

respirationsdepression, kollaps og kramper. Tiltagende muskelsvækkelse kan forekomme

og kan medføre i død, hvis respirationsmusklerne er omfattet.

Som i ethvert tilfælde af overdosering bør der anvendes almindelige understøttende

forholdsregler. Tertiære antikolinergika som f.eks. atropin kan anvendes som antidot ved

overdosis med Donepezil ”Jubilant”. Der anbefales intravenøs atropinsulfat titreret til

effekt: En initial intravenøs dosis på 1,0 - 2,0 mg med efterfølgende doser baseret på den

kliniske effekt. Der er rapporteret om atypisk effekt på blodtryk og hjertefrekvens efter

indgift af andre cholinomimetika ved samtidig indgift af kvarternære antikolinergika som

f.eks. glycopyrrolat. Det vides ikke, om donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter

kan fjernes ved dialyse (hæmodialyse, peritoneal dialyse eller hæmofiltration).

5.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: midler mod demens; cholinesterasehæmmere

ATC-kode: N 06 DA 02.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Donepezilhydrochlorid er en specifik og reversibel hæmmer af acetylcholinesterase, den

dominerende cholinesterase i hjernen. Donepezilhydrochlorid er in vitro en over 1000

gange mere potent hæmmer af dette enzym end af butyrylcholinesterase, et enzym, som

især findes uden for centralnervesystemet.

Farmakodynamisk virking

Hos patienter med Alzheimers demens, som deltog i kliniske studier, bevirkede indtagelse

af en enkelt daglig dosis på 5 mg eller 10 mg donepezilhydrochlorid steady-state hæmning

af acetylcholinesteraseaktivitet (målt i erytrocytmembraner) på henholdsvis 63,6% og

49663_spc.docx

Side 7 af 11

77,3%. Donepezilhydrochlorids hæmning af acetylcholinesterase i røde blodlegemer er vist

at korrelere med ændringerne i ADAS-C og, en sensitiv skala til undersøgelse af udvalgte

aspekter af kognition. Donepezilhydrochlorids potentiale til at kunne ændre forløbet af den

underliggende neuropatologi er ikke undersøgt. Således kan donepezilhydrochlorid ikke

anses for at have nogen effekt på sygdommens progression.

Klinisk virkning og sikkerhed

Behandlingseffekten af donepezilhydrochlorid på Alzheimers demens er undersøgt i 4

placebokontrollerede studier, 2 studier af 6 måneders varighed og 2 studier af 1 års

varighed.

I de kliniske studier af 6 måneders varighed er der foretaget en analyse ved afslutningen af

donepezilbehandling ved en kombination af tre effektkriterier: ADAS-C og (et mål for

kognitiv præstation), klinisk indtryk af forandring baseret på interview og med input fra

pårørende eller omsorgsperson (CIBIC+, Clinical Interview Based Impression Of Change

with Caregiver Input, et mål for global funktion) og ADL (Activity of Daily Living)

underskala af CDR (Clinical Dementia Rating Scale) gradskala for dagligdags aktiviteter

(et mål for evnen til at fungere inden for fællesskab, hjem og hobbies og klare personlig

hygiejne).

Patienter, som opfyldte de nedenfor nævnte kriterier, blev opfattet som

behandlingsrespondere:

Respons =

Forbedring af ADAS-C og med mindst 4 points

Ingen forværring af CIBIC+

Ingen forværring af ADL underskala af CDR gradskala

Respons

“Intent to Treat” Popula-

tion

n = 365

Evaluerbar Population

n = 352

Placebogruppe

Donepezil 5 mg tabletter

gruppe

18%*

18%*

Donepezil 10 mg tablet-

ter gruppe

21%*

22%**

<

0,05

<

0,01

Donepezilhydrochlorid udviste en dosisafhængig statistisk signifikant øgning i den

procentdel af patienterne, som var vurderet som behandlingsrespondere.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Maksimale plasmaniveauer nås ca. 3-4 timer efter oral indgift. Plasmakoncentrationer og

AUC (areal under kurven) stiger proportionalt med dosis. Halveringstiden er ca. 70 timer,

og indgift af 1 dosis dagligt i flere dage resulterer således i en gradvis steady-state

indstilling. Et omtrentligt steady-state niveau nås inden for 3 uger efter behandlingens

påbegyndelse. Når steady-state er nået, er der kun beskeden variation i

49663_spc.docx

Side 8 af 11

plasmakoncentrationen af donepezilhydrochlorid og i den tilsvarende farmakodynamiske

aktivitet i løbet af dagen.

Føde påvirker ikke absorptionen af donepezilhydrochlorid.

Fordeling

Donepezilhydrochlorid er ca. 95% bundet til humane plasma-proteiner.

Plasmaproterinbindingen af den aktive metabolit 6-O-desmethyldonepezil er ukendt.

Distributionen af donepezilhydrochlorid i forskellige kropsvæv er ikke undersøgt endeligt.

I en massebalanceundersøgelse med raske frivillige mandlige forsøgspersoner, med indgift

af 5 mg

C-mærket donepezilhydrochlorid, var 28% af den indgivne mængde endnu ikke

udskilt efter 240 timer. Dette tyder på, at donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter

forbliver i kroppen i mere end 10 dage.

Biotransformation/Elimination

Donepezilhydrochlorid udskilles både intakt i urinen og metaboliseres af cytokrom P450

systemet til adskillige metabolitter, som ikke alle er identificerede. Efter indgift af en

enkelt dosis 5 mg

C-mærket donepezilhydrochlorid var plasma-radioaktiviteten, udtrykt

som procent af indgivet dosis, tilstede overvejende som intakt donepezilhydrochlorid

(30%), 6-O-desmethyldonepezil (11%) – eneste metabolit, som har aktivitet svarende til

donepezilhydrochlorid), donepezil-cis-N-oxid (9%), 5-O-desmethyldonepezil (7%) og

glucuronidkonjugatet af 5-O-desmethyldonepezil (3%). Ca. 57% af den totalt indgivne

radioaktivitet blev fundet i urinen (17% som intakt donepezil) og 14,5% i fæces tydende på

biotransformation og udskillelse i urinen som primære eliminationsveje.

Der er intet, der tyder på enterohepatisk recirkulation af donepezilhydrochlorid og/eller af

nogle af dets metabolitter.

Plasmakoncentrationen af donepezil falder med en halveringstid på ca. 70 timer.

Køn, race og rygevaner har ingen klinisk signifikant indflydelse på plasmakoncentrationen

af donepezilhydrochlorid. Farmakokinetikken af donepezil er ikke metodisk undersøgt hos

ældre raske eller hos patienter med Alzheimers eller vaskulær demens. Gennemsnitlige

plasmaniveauer stemte imidlertid tæt overens med, hvad der sås hos unge raske

forsøgspersoner.

Patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion har forhøjede donepezil steady-state

koncentrationer; gennemsnitlig AUC med 48% og gennemsnitlig C

med 39% (se pkt.

4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Omfattende eksperimentelle dyreforsøg har vist, at dette stof, i overensstemmelse med dets

virkning som kolinerg stimulator (se pkt. 4.9), forårsager få andre virkninger end de

farmakologisk tilsigtede. Donepezil er ikke mutagent i bakterielle og

pattedyrscellemutationsassays. Nogen klastogen effekt sås in vitro ved koncentrationer, der

var klart toksiske over for cellerne og mere end 3000 gange steady-state

plasmakoncentrationerne. Der sås ingen klastogene eller andre genotoksiske virkninger i

micronucleus-modellen hos mus in vivo. Hverken hos rotter eller mus var der tegn på

onkogent potentiale i langtids-karcinogenicitetsundersøgelser.

49663_spc.docx

Side 9 af 11

Donepezilhydrochlorid havde ingen effekt på fertiliteten hos rotter og var ikke teratogen

hos rotter eller kaniner, men ved doser 50 gange humandosis sås nogen effekt på antallet af

dødfødsler og tidlig overlevelse blandt unger (se pkt. 4.6).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat,

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Majsstivelse

Hyprolose (E463)

Magnesiumstearat (E470b)

Filmovertræk

Hypromellose (E464)

Macrogol

Talcum

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister (PVC/aluminium). Pakningsstørrelser 28, 50, 56, 98 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Jubilant Pharmaceuticals nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22, block C

9820 Merelbeke

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

49663

10 mg:

49664

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. februar 2012

49663_spc.docx

Side 10 af 11

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

4. august 2016

49663_spc.docx

Side 11 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information