Donepezil "Aurobindo" 5 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

31-01-2018

Aktiv bestanddel:
Donepezilhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
ATC-kode:
N06DA02
INN (International Name):
donepezil hydrochloride
Dosering:
5 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
50391
Autorisation dato:
2013-06-18

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Donepezil Aurobindo 5 mg filmovertrukne tabletter

Donepezil Aurobindo 10 mg filmovertrukne tabletter

Donepezilhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Donepezil Aurobindo

Sådan skal du tage Donepezil Aurobindo

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Donepezil Aurobindo (donepezilhydrochlorid) tilhører en gruppe medicin, der kaldes

acetylcholinesterase-hæmmere.

Donepezilhydrochlorid øger koncentrationen af et stof (acetylcholin) i hjernen, som er involveret i

hukommelsesfunktionen, ved at forhale nedbrydningen af acetylcholin.

Det anvendes til behandling af symptomer på demens hos personer, der har fået stillet diagnosen let til

moderat Alzheimers demens. Symptomerne omfatter stigende hukommelsestab, forvirring og ændring i

adfærd. Som følge heraf har personer med Alzheimers demens mere og mere svært ved udføre deres

normale daglige aktiviteter.

Donepezil Aurobindo er kun beregnet til voksne patienter.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Donepezil Aurobindo

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Donepezil Aurobindo:

hvis du er allergisk over for donepezilhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Donepezil

Aurobindo (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før du tager Donepezil Aurobindo, hvis De har eller har haft:

mavesår eller sår på tolvfingertarmen

krampeanfald eller kramper

en hjertelidelse (uregelmæssige eller meget langsomme hjerteslag)

astma eller anden længerevarende lungesygdom

leverproblemer eller leverbetændelse

vandladningsbesvær eller mild nyresygdom

Fortæl det også til lægen, hvis De er gravid, eller tror De er gravid.

Børn og unge

Donepezil Aurobindo bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Donepezil Aurobindo

Fortæl altid det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Det gælder også medicin, som De skal tage

fremover, hvis De fortsætter med at bruge Donepezil Aurobindo. Dette er fordi, denne medicin kan

påvirke virkningen af Donepezil Aurobindo.

Det er især vigtigt at du fortæller det til lægen, hvis du tager nogle af følgende typer medicin

anden medicin mod Alzheimers sygdom, f.eks. galantamin

smertestillende medicin eller medicin mod slidgigt f.eks. acetylsalicylsyre, ikke-steroide

betændelseshæmmende medicin (NSAID) som f.eks. ibuprofen eller diclofenacnatrium

antikolinerg medicin f.eks. tolterodin

antibiotika f.eks. erythromycin, rifampicin

svampemidler f.eks. ketoconazol

medicin mod depression, f.eks. fluoxetin

krampestillende medicin f.eks. phenytoin, carbamazepin

medicin mod hjertelidelser, f.eks. quinidin, betablokkere (propranolol og atenolol)

muskelafslappende medicin, f.eks. diazepam, succinylcholin

fuld bedøvelse

medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. urtemedicin

Hvis De skal opereres og i fuld bedøvelse, skal De fortælle lægen eller sundhedspersonalet at De bruger

Donepezil Aurobindo. Medicinen kan påvirke den mængde bedøvelse, der skal bruges.

De kan bruge Donepezil Aurobindo hvis De har nyresygdom eller mild til moderat leversygdom. Tal med

lægen, hvis De har nyre- eller leversygdom. Patienter med svær leversygdom bør ikke tage Donepezil

Aurobindo.

Fortæl Deres læge navnet på den pårørende eller omsorgsperson, der skal hjælpe Dem med at tage

medicinen.

Brug af Donepezil Aurobindo sammen med mad og drikke og alkohol

Mad har ingen indflydelse på virkningen af Donepezil Aurobindo.

Donepezil Aurobindo må ikke tages sammen med alkohol, da alkohol kan ændre virkningen af

medicinen.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Donepezil Aurobindo må ikke anvendes under amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alzheimers demens kan nedsætte dine evner til at føre motorkøretøj og til at betjene maskiner. Du må

ikke udføre disse aktiviteter, medmindre lægen har sagt, at det er sikkert at gøre det.

Endvidere kan medicinen medføre træthed, svimmelhed og muskelkramper. Hvis du oplever noget af

dette, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Donepezil Aurobindo virker sløvende,

og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Donepezil Aurobindo indeholder

Donepezil Aurobindo indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter (f.eks. lactose).

3.

Sådan skal du tage Donepezil Aurobindo

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Hvor meget Donepezil Aurobindo skal du tage?

Sædvanligvis skal du starte med at tage 5 mg (en hvid tablet) hver aften. Efter én måned kan din læge evt.

bede dig tage 10 mg (en gul tablet) hver aften..

Donepezil Aurobindo skal sluges med lidt vand før du går i seng.

Den tabletstyrke du skal have, kan ændres afhængigt af hvor længe, du har taget medicinen og hvad din

læge anbefaler. Den højeste anbefalede dosis er 10 mg hver aften. Du må ikke selv ændre din dosis uden

at rådføre dig med lægen.

Hvis du har taget for mange Donepezil Aurobindo

Kontakt straks din læge eller skadestuen, hvis Du har taget mere af Donepezil Aurobindo, end Du skulle.

Tag altid denne indlægsseddel og resten af tabletterne med dig.

Symptomer på overdosering er kvalme og opkastning, savlen, sveden, langsom hjerterytme, lavt blodtryk

(giver en følelse af at være omtåget eller svimmel når man står op), vejrtrækningsbesvær, besvimelse og

krampeanfald eller kramper.

Hvis du har glemt at tage Donepezil Aurobindo

Hvis Du har glemt at tage en tablet, skal Dutage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis Du glemmer at tage medicinen i mere

end en uge, så kontakt lægen, før Du tager mere medicin.

Hvis du holder op med at tage Donepezil Aurobindo

Du må ikke stoppe behandlingen, medmindre din læge har bedt dig om det. Hvis du stopper med at

tage Donepezil Aurobindo, vil fordelene ved behandlingen gradvist forsvinde.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvor længe skal du tage Donepezil Aurobindo

Din læge eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor længe du skal tage tabletterne. Din læge vil

regelmæssigt tilse dig og vurdere behandlingen og dine symptomer.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er blevet indberettet af personer, der tager Donepezil Aurobindo.

Fortæl det til lægen, hvis du har nogle af disse bivirkninger, mens du tager Donepezil Aurobindo.

Alvorlige bivirkninger:

Du skal omgående fortælle det til lægen, hvis du bemærker de alvorlige bivirkninger, der er nævnt her.

Du kan får brug for omgående lægehjælp..

leverskade f.eks. leverbetændelse. Symptomerne på leverbetændelse er kvalme eller

opkastning,appetitløshed, almen utilpashed, feber, kløe, gulfarvning af huden og øjnene, mørkfarvet

urin (det sker hos op til 1 ud af 1000 patienter).

mavesår eller sår på tolvfingertarmen. Symptomerne på sår er mavesmerter og ubehag

(fordøjelsesbesvær), som føles mellem navlen og brystbenet (det sker hos op til

1 ud af 100 patienter ).

blødning i maven eller i tarmene. Dette kan medføre sort afføring eller synligt blod fra endetarmen

(det sker hos op til 1 ud af 100 patienter).

krampeanfald eller kramper (det sker hos op til 1 ud af 100 patienter ).

Kontakt straks lægen, hvis du får feber med muskelstivhed, svedudbrud eller nedsat bevidsthed (en

lidelse kaldet ”malignt neuroleptikasyndrom”)

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter ):

diarré

kvalme eller opkastning

hovedpine

Almindelige bivirkninger (det sker hos op til 1 ud af 10 patienter ):

muskelkramper

træthed

søvnbesvær (insomni)

snue

appetitløshed

hallucinationer (se eller høre ting som ikke findes i virkeligheden)

unormale drømme og mareridt

aggressiv adfærd

besvimelse

svimmelhed

mavegener

udslæt

kløe

inkontinens

smerter

ulykker (patienter kan være mere tilbøjelige til at falde og at komme til skade ved uheld)

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos op til 1 ud af 100 patienter ):

langsom hjerterytme

øget spytsekretion

Sjældne bivirkninger (det sker hos op til 1 ud af 1000 patienter ):

stivhed, rysten eller ukontrollable bevægelser, især af ansigtet og tungen, men også af arme og ben.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive

bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder

skema og vejledning under Bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted www.sst.dk

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Blister: Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

HDPE flaske:

Hold HDPE flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Donepezil Aurobindo indeholder:

Aktivt stof: donepezilhydrochlorid

5 mg:

Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg donepezilhydrochlorid, svarende til 4,56 mg

donepezil.

10 mg

: Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg donepezilhydrochlorid, svarende til 9,12 mg

donepezil.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat, pregelatiniseret stivelse (majsstivelse), cellulose, mikrokrystallinsk,

hydroxypropylcellulose, lavsubstitueret og magnesiumstearat.

Overtræk:

Hypromellose, macrogol 6000, talkum, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172) (til 10 mg

alene)

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukken tablet.

Donepezil Aurobindo 5 mg filmovertrukne tabletter

Hvide til off-white, cirkulære, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med "X" på den ene side og

"11" på den anden side.

Donepezil Aurobindo 10 mg filmovertrukne tabletter

Gule, cirkulære, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med "X" på den ene side og "12" på den

anden side.

Donepezil Aurobindo filmovertrukne tabletter er tilgængelige i blisterpakning og HDPE-flaske.

Pakningsstørrelser:

Blisterpakning: 14, 28, 50, 56 og 98 tabletter

HDPE beholder pack: 30, 250 og 1000 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Fremstiller

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

eller

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Storbritannien

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2018

Læs hele dokumentet

29. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Donepezil ”Aurobindo”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

28277

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Donepezil ”Aurobindo”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg donepezilhydrochlorid, svarende til 4,56 mg

donepezil.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg donepezilhydrochlorid, svarende til 9,12 mg

donepezil.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

5 mg: Hver filmovertrukken tablet indeholder 84 mg lactosemonohydrat.

10 mg: Hver filmovertrukken tablet indeholder 168 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Donepezil ”Aurobindo” 5 mg filmovertrukne tabletter

Hvide til off-white, cirkulære, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med "X" på den

ene side og "11" på den anden side.

Donepezil ”Aurobindo” 10 mg filmovertrukne tabletter

Gule, cirkulære, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med "X" på den ene side og

"12" på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Donepezilhydrochlorid tabletter er indiceret til symptomatisk behandling af mild til moderat

svær grad af Alzheimers demens.

50391_spc.docx

Side 1 af 11

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne/ældre:

Behandlingen initieres med 5 mg/dag (1 gang dagligt). En dosering på 5 mg dagligt bør

bibeholdes mindst 1 måned for at kunne bedømme den tidligste behandlingseffekt og for at nå

steady-state koncentration af donepezilhydrochlorid. Efter 1 måneds behandling med 5 mg

dagligt kan dosis af donepezilhydrochlorid på baggrund af en klinisk vurdering øges til 10

mg/dag (1 gang dagligt). Den højest anbefalede daglige dosis er 10 mg. Doser over 10 mg

dagligt er ikke undersøgt i kliniske forsøg.

Behandlingen bør initieres og overvåges af en læge med erfaring i diagnostik og behandling

af Alzheimers demens. Diagnosen skal stilles i overensstemmelse med accepterede guidelines

(f.eks. DSM IV eller ICD 10). Behandling med donepezil bør kun påbegyndes, hvis patienten

har en pårørende eller omsorgsperson, som regelmæssigt vil kontrollere patientens

medicinindtag. Vedligeholdelsesbehandling kan fortsætte så længe, patienten har terapeutisk

fordel heraf. Derfor bør den kliniske effekt af donepezil revurderes regelmæssigt. Det bør

overvejes at seponere behandlingen, når der ikke længere er tegn på terapeutisk effekt.

Individuel respons på donepezil kan ikke forudsiges.

Efter afbrydelse af behandlingen ses en gradvis aftagen af donepezilhydrochlorid virkning.

Pædiatrisk population

Donepezilhydrochlorid

bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Et tilsvarende doseringsprincip kan følges for patienter med nedsat nyrefunktion, da clearance

af donepezilhydrochlorid ikke påvirkes af denne tilstand.

På grund af mulig øget eksponering ved mild til moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2),

bør eventuel dosisøgning ske i henhold til individuel tolerans. Der foreligger ingen data på

patienter med svært nedsat leverfunktion.

Administration

Donepezilhydrochlorid bør indtages oralt om aftenen lige inden sengetid.

4.3

Kontraindikationer

Donepezilhydrochlorid er kontraindiceret hos patienter med kendt overfølsomhed over for

donepezilhydrochlorid, piperidinderivater eller andre hjælpestoffer anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brugen af donepezilhydrochlorid til patienter med svær demens, andre typer af demens eller

andre typer af hukommelsesbesvær (f.eks. aldersbestemt kognitiv svækkelse) er ikke

undersøgt.

Anæstesi: Donepezilhydrochlorid, som er en cholinesterasehæmmer, vil sandsynligvis

forstærke muskelrelaksation af succinylcholintypen under anæstesi.

50391_spc.docx

Side 2 af 11

Kardiovaskulære forhold: Cholinesterasehæmmere kan som følge af deres farmakologiske

virkning have en vagotonisk effekt på hjertefrekvensen (f.eks. bradykardi). Denne mulige

virkning kan især være af betydning for patienter med "syg sinus knude-syndrom" eller andre

supraventrikulære overledningsforstyrrelser, så som sinoatrialt eller atrioventrikulært blok.

Der har været rapporteret tilfælde af synkope og krampeanfald. Ved undersøgelse af

sådanne patienter bør muligheden for hjerteblok eller lang sinuspause overvejes.

Gastrointestinale forhold: Patienter med øget risiko for udvikling af ulcera, f.eks. patienter

med ulcussygdomme i anamnesen, eller patienter, som samtidigt indtager non-steroide

antiinflammatoriske stoffer (NSAID), bør følges for symptomer. Kliniske studier med

donepezilhydrochlorid har imidlertid ikke vist stigning i incidensen af peptiske ulcera eller

gastrointestinal blødning i forhold til placebo.

Urogenitale forhold: Skønt det ikke er set i kliniske studier med donepezilhydrochlorid, kan

cholinomimetika forårsage obstruktion af blæretømning.

Neurologiske forhold: Krampeanfald: Cholinomimetika menes at kunne forårsage

generaliserede kramper. Krampeanfald kan imidlertid også være en manifestation af

Alzheimers sygdom.

Cholinomimetika kan have potentiale til at forværre eller inducere ekstrapyramidale

symptomer.

Malignt neuroleptikasyndrom: Malignt neuroleptikasyndrom er en potentielt livstruende

tilstand, der er karakteriseret ved hypertemi, muskelrigiditet, autonom ustabilitet, ændret

bevidsthedsniveau og forhøjet serumkreatininfosfokinase. Yderligere symptomer kan

omfatte myoglobiniuri (rabdomolyse) og akut nyresvigt. Der er rapporteret at malignt

neuroleptikasyndrom forekommer meget sjældent ved behandling med donepezil og især

hos patienter i samtidig behandling med antipsykotika. Hvis en patient udvikler tegn og

symptomer, som kunne tyde på maglignt neuroleptikasyndrom, eller får uforklarlig høj

feber uden yderligere kliniske manifestationer af malignt neuroleptikasyndrom, bør

behandlingen seponeres.

Pulmonale forhold: Cholinesterasehæmmere bør på grund af deres cholinomimetiske

virkning gives med forsigtighed til patienter med astma eller obstruktiv lungesygdom i

anamnesen.

Samtidig administration af donepezilhydrochlorid og andre acetylcholinesterasehæmmere,

agonister eller antagonister af det kolinerge system bør undgås.

Svært nedsat leverfunktion: Der foreligger ingen data på patienter med svært nedsat

leverfunktion.

Mortalitet i kliniske studier af vaskulær demens.

3 kliniske studier af en varighed på 6 måneder blev udført på personer, der opfyldte NINS-

AIREN-kriterierne for sandsynlig eller mulig vaskulær demens (VaD). NINS-AIREN-

kriterierne er designet til at identificere patienter, hvis demens tilsyneladende udelukkende

har vaskulære årsager og til at udelukke patienter med Alzheimers demens. I det første

studie var mortalitetsraten 2/198 (1,0%) ved behandling med 5 mg donepezilhydrochlorid,

50391_spc.docx

Side 3 af 11

5/206 (2,4%) ved behandling med 10 mg donepezilhydrochlorid og 7/199 (3,5%) ved

placebobehandling. I det andet studie var mortalitetsraten 4/208 (1,9%) ved behandling

med 5 mg donepezilhydrochlorid, 3/215 (1,4%) ved behandling med 10 mg

donepezilhydrochlorid og 1/193 (0,5%) ved placebobehandling. I det tredje studie var

mortalitetsraten 11/648 (1,7%) ved behandling med 5 mg donepezilhydrochlorid og 0/326

(0%) ved placebobehandling. Den samlede mortalitetsrate for donepezilhydrochlorid-

grupperne i de 3 studier (1,7%) er numerisk højere end i placebogrupperne (1,1%), men

forskellen er dog ikke statistisk signifikant. Størstedelen af dødsfaldene hos patienter i

behandling med enten donepezilhydrochlorid eller placebo skyldes tilsyneladende

adskillige vaskulært relaterede årsager, hvilket kunne forventes hos denne ældre population

med underliggende vaskulær sygdom. En analyse af alle alvorlige nonfatale og fatale

vaskulære hændelser viser ingen forskelle i forekomsten mellem gruppen, der fik

behandling med donepezilhydrochlorid og placebogruppen.

I poolede Alzheimers demens-studier (n=4146) samt når disse studier blev poolet med

andre demens-studier, herunder vaskulær demens-studierne (n=6888), oversteg

mortalitetsraten i placebogrupperne numerisk mortalitetsraten i donepezilhydrochlorid-

grupperne.

Dette produkt indeholder lactose. Denne medicin bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter hæmmer ikke metaboliseringen af

theofyllin, warfarin, cimetidin eller digoxin hos mennesker. Metaboliseringen af

donepezilhydrochlorid påvirkes ikke af samtidig administration af digoxin eller cimetidin. In-

vitro undersøgelser har vist, at cytokrom P450 isoenzymerne 3A4 og i mindre grad 2D6

medvirker til metaboliseringen af donepezil. Interaktionsundersøgelser udført in-vitro viser, at

ketoconazol og quinidin, hæmmere af henholdsvis CYP3A4 og 2D6, hæmmer metabolisering

af donezepil. Derfor kan disse og andre CYP3A4-hæmmere, som f.eks. itraconazol og

erythromycin, og CYP2D6-hæmmere, som f.eks. fluoxetin, hæmme metaboliseringen af

donepezil. I et studie med raske forsøgspersoner øgede ketoconazol

gennemsnitskoncentrationerne af donepezil med ca. 30%. Enzyminduktorer, som f.eks.

rifampicin, phenytoin, carbamazepin og alkohol, kan reducere niveauerne af donepezil. Da

omfanget af en hæmmende eller inducerende effekt er ukendt, bør sådanne stofkombinationer

anvendes med forsigtighed. Donepezilhydrochlorid kan påvirke stoffer med antikolinerg

aktivitet. Der er også mulighed for synergistisk virkning ved samtidig behandling med stoffer

som f.eks. succinylcholin, andre neuromuskulært blokerende stoffer eller kolinerge agonister

eller betablokerende stoffer, som har effekt på den kardielle overledning.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Der foreligger ikke tilstrækkelig data om brugen af donezepil hos gravide kvinder.

Dyreforsøg har ikke påvist teratogen effekt, men har påvist peri- og postnatal toksicitet (se

pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke.

Donepezilhydrochlorid bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet.

50391_spc.docx

Side 4 af 11

Amning:

Donepezilhydrochlorid udskilles i modermælken hos rotter. Det vides ikke, om

donepezilhydrochlorid udskilles i human modermælk, og der er ingen studier med ammende

kvinder. Derfor bør kvinder, der indtager donepezil, ikke amme.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Donepezil påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller

moderat grad.

Demens kan forårsage svækkelse af evnen til at føre motorkøretøj og til at betjene

maskiner. Donepezil kan medføre træthed, svimmelhed og muskelkramper, overvejende

ved behandlingsstart og ved dosisøgning. Donepezilbehandlede patienters evne til fortsat at

køre bil eller betjene komplicerede maskiner bør rutinemæssigt vurderes af den

behandlende læge.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er diarré, muskelkramper, træthed, kvalme, opkastning og

søvnløshed.

Bivirkninger rapporteret som mere end et isoleret tilfælde er anført nedenfor under de

relevante organklasser opdelt efter hyppighed. Hyppighederne er defineret som: meget

almindelig (>1/10), almindelig (>1/100,

<1/10), ikke almindelig (>1/1000,

<1/100),

sjælden (>1/10.000,

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra tilgængelige data).

50391_spc.docx

Side 5 af 11

Organklasser

Meget

almindeli

g

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget

Sjælden

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Snue

Metabolisme

og ernæring

Appetitløshed

Psykiske

forstyrrelser

Hallucinationer**,

agitation**,

aggressiv

opførsel**

Unormale

drømme og

mareridt**

Nervesystemet

Synkope*,

svimmelhed,

søvnløshed

Krampeanfald*

Ekstrapyrami

dale

symptomer

Malignt

Neuroleptisk

Syndrom

Vaskulære

sygdomme

Bradykardi

Sinoatrialt

blok,

atrioventrikul

ært blok

Mave-

tarmkanalen

Diarré,

kvalme

Opkastning,

abdominale gener

Gastrointestinal

blødning,

mavesår og sår

tolvfingertarmen,

øget

spytsekretion

Lever og

galdeveje

Leverdysfunkt

ion inklusiv

hepatitis***

Hud og

subkutane væv

Udslæt, Kløe

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelkramper

Rhabdomyolys

Nyrer og

urinveje

Urininkontinens

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations

stedet

Hovedpine

Træthed, Smerte

Undersøgelser

Mindre stigning i

serumkoncentrati

on af

muskelkreatinkin

Traumer,

forgiftninger

behandlingsko

mplikationer

Ulykkestilfælde

50391_spc.docx

Side 6 af 11

*Ved undersøgelse af patienter med synkope eller krampeanfald bør muligheden for

hjerteblok eller lang sinuspause overvejes (se pkt. 4.4)

**Tilfælde af hallucinationer, unormale drømme og mareridt, agitation og aggressiv

opførsel er ophørt ved dosisreduktion eller afbrydelse af behandlingen.

***I tilfælde af uforklarlig leverdysfunktion, bør man overveje at seponere behandlingen

med donepezilhydrochlorid.

Der er indberettet rhabdomyolyse, som optræder uafhængigt af malignt

neuroleptikasyndrom og med tidsmæssig sammenhæng med opstart af donepezil

behandling eller ved dosisforøgelse af donepezil.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via de

oplysninger der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Den skønnede gennemsnitlige letaldosis af donepezilhydrochlorid efter en enkelt oral dosis

hos mus og rotter er henholdsvis 45 og 32 mg/kg eller ca. 225 og 160 gange den højst

anbefalede daglige humandosis på 10 mg. Der er set dosisrelaterede tegn på kolinerg

stimulation hos dyr som f. eks. nedsat spontanbevægelse, bugleje, vaklende gang, tåreflåd,

kloniske kramper, nedsat respiration, øget spytsekretion, miosis, fascikulationer og reduceret

kropsoverfladetemperatur.

Overdosis med cholinesterasehæmmere kan medføre kolinerge kriser karakteriseret ved svær

kvalme, opkastninger, øget spytsekretion, øget svedtendens, bradykardi, hypotension,

respirationsdepression, kollaps og kramper. Tiltagende muskelsvækkelse kan forekomme og

kan medføre i død, hvis respirationsmusklerne er omfattet.

Som i ethvert tilfælde af overdosering bør der anvendes almindelige understøttende

forholdsregler. Tertiære antikolinergika som f.eks. atropin kan anvendes som antidot ved

overdosis med donepezilhydrochlorid. Der anbefales intravenøs atropinsulfat titreret til

effekt: En initial intravenøs dosis på 1,0 - 2,0 mg med efterfølgende doser baseret på den

kliniske effekt. Der er rapporteret om atypisk effekt på blodtryk og hjertefrekvens efter indgift

af andre cholinomimetika ved samtidig indgift af kvarternære antikolinergika som f.eks.

glycopyrrolat. Det vides ikke, om donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter kan fjernes

ved dialyse (hæmodialyse, peritoneal dialyse eller hæmofiltration).

4.10

Udlevering

50391_spc.docx

Side 7 af 11

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode N 06 DA 02. Midler mod demens; cholinesterasehæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Donepezilhydrochlorid er en specifik og reversibel hæmmer af acetylcholinesterase, den

dominerende cholinesterase i hjernen. Donepezilhydrochlorid er in vitro en over 1000 gange

mere potent hæmmer af dette enzym end af butyrylcholinesterase, et enzym, som især findes

uden for centralnervesystemet.

Alzheimers demens

Hos patienter med Alzheimers demens, som deltog i kliniske studier, bevirkede indtagelse

af en enkelt daglig dosis på 5 mg eller 10 mg donepezilhydrochlorid steady-state hæmning

af acetylcholinesteraseaktivitet (målt i erytrocytmembraner) på henholdsvis 63,6% og

77,3%. Donepezilhydrochlorids hæmning af acetylcholinesterase i røde blodlegemer er vist

at korrelere med ændringerne i ADAS-C og, en sensitiv skala til undersøgelse af udvalgte

aspekter af kognition. Donepezilhydrochlorids potentiale til at kunne ændre forløbet af den

underliggende neuropatologi er ikke undersøgt. Således kan donepezilhydrochlorid ikke

anses for at have nogen effekt på sygdommens progression.

Behandlingseffekten af donepezilhydrochlorid på Alzheimers demens er undersøgt i 4

placebokontrollerede studier, 2 studier af 6 måneders varighed og 2 studier af 1 års varighed.

I de kliniske studier af 6 måneders varighed er der foretaget en analyse ved afslutningen af

donepezilbehandling ved en kombination af tre effektkriterier: ADAS-C og (et mål for

kognitiv præstation), klinisk indtryk af forandring baseret på interview og med input fra

pårørende eller omsorgsperson (CIBIC+, Clinical Interview Based Impression Of Change

with Caregiver Input, et mål for global funktion) og ADL (Activity of Daily Living)

underskala af CDR (Clinical Dementia Rating Scale) gradskala for dagligdags aktiviteter

(et mål for evnen til at fungere inden for fællesskab, hjem og hobbies og klare personlig

hygiejne).

Patienter, som opfyldte de nedenfor nævnte kriterier, blev opfattet som

behandlingsrespondere:

Respons =

Forbedring af ADAS-C og med mindst 4 points

Ingen forværring af CIBIC+

Ingen forværring af ADL underskala af CDR gradskala

% Response

"Intent to Treat" population

n=365

Evaluerbar population

n=352

Placebogruppe

Donepezilhydrochlorid

5 mg gruppe

18%*

18%*

Donepezilhydrochlorid

21%*

22%**

50391_spc.docx

Side 8 af 11

10 mg gruppe

0,05

** p

0,01

Donepezilhydrochlorid udviste en dosisafhængig statistisk signifikant øgning i den

procentdel af patienterne, som var vurderet som behandlingsrespondere.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption: Maksimale plasmaniveauer nås ca. 3-4 timer efter oral indgift.

Plasmakoncentrationer og AUC (areal under kurven) stiger proportionalt med dosis.

Halveringstiden er ca. 70 timer, og indgift af 1 dosis dagligt i flere dage resulterer således i

en gradvis steady-state indstilling. Et omtrentligt steady-state niveau nås inden for 3 uger

efter behandlingens påbegyndelse. Når steady-state er nået, er der kun beskeden variation i

plasmakoncentrationen af donepezilhydrochlorid og i den tilsvarende farmakodynamiske

aktivitet i løbet af dagen.

Føde påvirker ikke absorptionen af donepezilhydrochlorid.

Distribution: Donepezilhydrochlorid er ca. 95% bundet til humane plasma-proteiner.

Plasmaproterinbindingen af den aktive metabolit 6-O-desmethyldonepezil er ukendt.

Distributionen af donepezilhydrochlorid i forskellige kropsvæv er ikke undersøgt endeligt. I

en massebalanceundersøgelse med raske frivillige mandlige forsøgspersoner, med indgift af

5 mg

C-mærket donepezilhydrochlorid, var 28% af den indgivne mængde endnu ikke

udskilt efter 240 timer. Dette tyder på, at donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter

forbliver i kroppen i mere end 10 dage.

Biotransformation/elimination: Donepezilhydrochlorid udskilles både intakt i urinen og

metaboliseres af cytokrom P450 systemet til adskillige metabolitter, som ikke alle er

identificerede. Efter indgift af en enkelt dosis 5 mg

C-mærket donepezilhydrochlorid var

plasma-radioaktiviteten, udtrykt som procent af indgivet dosis, tilstede overvejende som

intakt donepezilhydrochlorid (30%), 6-O-desmethyldonepezil (11%) – eneste metabolit, som

har aktivitet svarende til donepezilhydrochlorid), donepezil-cis-N-oxid (9%), 5-O-

desmethyldonepezil (7%) og glucuronidkonjugatet af 5-O-desmethyldonepezil (3%). Ca. 57%

af den totalt indgivne radioaktivitet blev fundet i urinen (17% som intakt donepezil) og 14,5%

i fæces tydende på biotransformation og udskillelse i urinen som primære eliminationsveje.

Der er intet, der tyder på enterohepatisk recirkulation af donepezilhydrochlorid og/eller af

nogle af dets metabolitter.

Plasmakoncentrationen af donepezil falder med en halveringstid på ca. 70 timer.

Køn, race og rygevaner har ingen klinisk signifikant indflydelse på plasmakoncentrationen

af donepezilhydrochlorid. Farmakokinetikken af donepezil er ikke metodisk undersøgt hos

ældre raske eller hos patienter med Alzheimers eller vaskulær demens. Gennemsnitlige

plasmaniveauer stemte imidlertid tæt overens med, hvad der sås hos unge raske

forsøgspersoner.

Patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion har forhøjetde donepezil steady-state

koncentrationer; gennemsnitlig AUC med 48% og gennemsnitlig C

med 39% (se pkt. 4.2).

50391_spc.docx

Side 9 af 11

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Omfattende eksperimentelle dyreforsøg har vist, at dette stof, i overensstemmelse med dets

virkning som kolinerg stimulator (se pkt. 4.9), forårsager få andre virkninger end de

farmakologisk tilsigtede. Donepezil er ikke mutagent i bakterielle og

pattedyrscellemutationsassays. Nogen klastogen effekt sås in vitro ved koncentrationer, der

var klart toksiske over for cellerne og mere end 3000 gange steady-state

plasmakoncentrationerne. Der sås ingen klastogene eller andre genotoksiske virkninger i

micronucleus-modellen hos mus in vivo. Hverken hos rotter eller mus var der tegn på

onkogent potentiale i langtids-karcinogenicitetsundersøgelser.

Donepezilhydrochlorid havde ingen effekt på fertiliteten hos rotter og var ikke teratogen hos

rotter eller kaniner, men ved doser 50 gange humandosis sås nogen effekt på antallet af

dødsfødsler og tidlig overlevelse blandt unger (se pkt. 4.6).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Pregelatiniseret stivelse (majsstivelse)

Cellulose, mikrokrystallinsk

Hydroxypropylcellulose

Lavsubstitueret

Magnesiumstearat

Overtræk:

Hypromellose

Macrogol 6000

Talcum

Titandioxid (E171)

Gul jernoxid (E172) (til 10 mg alene)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Blister: Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

HDPE flaske: Hold HDPE-flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Donepezil ”Aurobindo” filmovertrukne tabletter er tilgængelige i blisterkort af PVC/ PE/

PVdC-Aluminium blisterpakning og HDPE-flaske med polypropylen låg indeholder

silicagel som tørremiddel.

50391_spc.docx

Side 10 af 11

Pakningsstørrelser:

Blisterpakning: 14, 28, 50, 56 og 98 tabletter

HDPE beholder: 30, 250 og 1000 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

50391

10 mg:

50392

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18. juni 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

29. januar 2018

50391_spc.docx

Side 11 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information