Doloproct rektalcreme

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-02-2021

Aktiv bestanddel:
Fluocortolonpivalat, LIDOCAINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
2care4 ApS
ATC-kode:
C05AA08
INN (International Name):
Fluocortolone Pivalate, LIDOCAINHYDROCHLORID
Lægemiddelform:
rektalcreme
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
51712
Autorisation dato:
2012-12-17

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Doloproct® 1 mg/g + 20 mg/g rektalcreme

fluocortolon-21-pivalat/lidocainhydrochlorid (vandfrit)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Doloproct

3. Sådan skal du bruge Doloproct

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Doloproct bruges til voksne til lindring af

betændelse, smerter, hævelse, brændende

fornemmelse og kløe på grund af hæmorider, rifter

eller kløe ved endetarmsåbningen.

Doloproct fjerner ikke årsagen til hæmorider. Du

kan bruge Doloproct før og efter operation for

hæmorider.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Doloproct

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Doloproct:

– hvis du er allergisk over for fluocortolon-

21-pivalat, lidocainhydrochlorid (vandfrit),

benzylalkohol eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Doloproct (angivet i afsnit 6).

– hvis du har betændelse ved

endetarmsåbningen, der skyldes bakterier,

virus eller svampe eller vaccinationsreaktioner.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Doloproct.

Hvis latexprodukter såsom kondomer

anvendes samtidigt i området der behandles

med Doloproct, kan dets hjælpestoffer gøre

skade på disse latexprodukter. Således vil de

ikke længere være effektive som prævention

eller som beskyttelse mod seksuelt overførte

sygdomme såsom HIV-infektion. Kontakt lægen

eller apotekspersonalet, hvis du har brug for

yderligere information.

Pas på ikke at komme Doloproct i øjnene. Vask

hænderne omhyggeligt efter brug!

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller

andre synsforstyrrelser.

Børn og unge

Doloproct anbefales ikke til behandling af børn og

unge under 18 år, da der er utilstrækkelige data om

sikkerhed og virkning.

Brug af anden medicin sammen med Doloproct

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

02-2021

P406369-8

hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt

anden medicin eller planlægger at bruge anden

medicin.

Nogle lægemidler kan øge virkningen af Doloproct,

og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du

tager sådanne lægemidler (inklusive visse former

for HIV-medicin, herunder ritonavir og cobicistat).

Tal med din læge hvis du tager medicin mod

uregelmæssig hjerterytme.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må kun bruge Doloproct efter lægens

anvisning.

Amning

Lægen vil fortælle dig om brugen af Doloproct.

Normalt bør du ikke bruge Doloproct over en

længere periode for at undgå, at dit barn får

medicinen ind gennem mælken. Du må kun

anvende medicinen, hvis din læge råder dig til det.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Doloproct påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad

arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert

i trafikken.

Doloproct indeholder cetostearylalkohol og

benzylalkohol

Doloproct indeholder cetostearylalkohol, som kan

give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

Doloproct indeholder 5 mg benzylalkohol

pr. g, svarende til 0,5% w/w (vægtprocent).

Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner

og kan forårsage mild lokal irritation.

3. Sådan skal du bruge Doloproct

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Vask området omkring endetarmsåbningen før du

bruger Doloproct.

For at minimere risikoen for lokale bivirkninger bør

varighed af behandlingen ikke overstige 2 uger.

Voksne

Påsmør cremen 1-3 gange dagligt. Cremen bør

påsmøres efter afføring og omhyggelig rengøring

af området omkring endetarmen.

Du skal påsmøre cremen 2 gange dagligt (morgen

og aften). Hvis generne er alvorlige, kan du i de

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

første 3 dage påsmøre cremen 3 gange dagligt. Når

du får det bedre, vil påsmøring 1 gang dagligt eller

hver anden dag være nok.

Påsmør med en finger en mængde creme på

størrelse med en ært omkring endetarmsåbningen.

Hvis du vil have cremen ind i endetarmen, sætter

du den vedlagte applikator helt på tuben. Indfør

den i endetarmen. Få cremen ind i endetarmen ved

at klemme forsigtigt på tuben.

Anvend ikke applikatoren, hvis den er i stykker.

Rengør applikatoren udvendigt med et stykke

køkkenrulle efter hver gang, den har været

anvendt. Fjern det tilbageværende creme i

applikatoren med en vatpind og rengør igen med

et stykke køkkenrulle. Skyl applikatoren under

varmt vand i ca. 1 minut og tør applikatoren

udvendigt med et stykke køkkenrulle.

Er området meget betændt og smertefuldt, kan

du smøre cremen på med en finger. Du bør smøre

udhængende hæmorider med et tykt lag creme og

forsigtigt presse dem tilbage i endetarmen.

Undgå at Doloproct kommer i øjnene. Vask

hænderne omhyggeligt efter brug af Doloproct.

Brug til børn og unge

Du må kun bruge Doloproct til børn under 18 år

efter aftale med en læge.

Behandlingsvarighed

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad

den enkelte har brug for.

Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i

samråd med lægen.

Hvis du har brugt for meget Doloproct

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har brugt mere af Doloproct, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas).

Der er ikke set symptomer på overdosering ved

brug af Doloproct i endetarmen.

Kontakt lægen eller skadestuen, hvis du ved et

uheld indtager Doloproct gennem munden.

Hvis du har glemt at bruge Doloproct

Har du glemt at bruge Doloproct, fortsætter du

blot med næste dosis som ordineret.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Doloproct

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger kan optræde under

behandling med Doloproct. De vedrører kun huden

i endetarmsområdet.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op

til 1 ud af 10 patienter):

Brændende fornemmelse i huden.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 100 patienter):

Hudirritation (f.eks. rødmen)

Allergiske hudreaktioner (f.eks. udslæt) over

for et af indholdsstofferne.

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende data)

Sløret syn.

Hvis du anvender Doloproct i længere tid (i mere

end 4 uger), er der en risiko for, at du kan udvikle

lokale hudirritationer som f.eks.

Tynd hud (atrofi)

Strækmærker (striae)

Forstørrede blodårer, der bliver synlige på

hudens overflade (teleangiektasier).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke

er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte

til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Doloproct utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige

forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Doloproct efter den udløbsdato, der står

på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må

du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Doloproct indeholder:

– Aktive stoffer: fluocortolon-21-pivalat og

lidocainhydrochlorid (vandfrit).

1 g rektalcreme indeholder 1 mg

fluocortolon-21-pivalat og 20 mg

lidocainhydrochlorid (vandfrit).

– Øvrige indholdsstoffer: polysorbat 60,

sorbitanstearat, cetostearylalkohol,

paraffinolie, hvid blød paraffin,

dinatriumedetat,

natriumdihydrogenphosphatdihydrat,

dinatriumphosphatdodecahydrat,

benzylalkohol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Doloproct er en hvid, uigennemsigtig creme.

Pakningsstørrelser

15 g og 30 g i tube samt 1 plastikapplikator.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Doloproct

er et registreret varemærke, der

tilhører Karo Pharma Aktiebolag.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

februar 2021.

Indehaver af markeds-

føringstilladelsen:

2care4

Stenhuggervej 12

6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4

Stenhuggervej 12-14

6710 Esbjerg V

Læs hele dokumentet

29. januar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Doloproct, rektalcreme (2care4)

0.

D.SP.NR

6497

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Doloproct

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g creme indeholder 1 mg fluocortolon-21-pivalat og 20 mg lidocainhydrochlorid (vandfrit).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: cetostearylalkohol 0,06 g / 1 g

creme, benzylalkohol 5 mg / 1 g creme

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Rektalcreme (2care4)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Til symptomatisk lindring af smerter, hævelse, brændende fornemmelse og kløe i forbindelse

med hæmorider, analfissurer og analkløe.

4.2.

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Appliceres 2 gange dagligt, én gang om morgenen og én gang om aftenen (ca. op til 1 g

creme pr. påføring). I begyndelsen af behandlingen kan appliceres 3 gange dagligt i de første

tre dage, hvis generne er alvorlige. Når der indtræder bedring, er én gang pr. dag eller hver

anden dag ofte tilstrækkeligt.

Doloproct bør appliceres efter defækation.

dk_hum_51712_spc.doc Side 1 af 7

Bør kun anvendes i kortere periode eller intermitterende for at minimere risikoen for lokale

bivirkninger. Varighed af behandlingen bør ikke overstige 2 uger.

Analregionen bør vaskes før anvendelse af Doloproct.

En mængde creme på størrelse med en ært (ca. op til 1 g creme) smøres omkring

endetarmsåbningen med en finger. Hvis cremen skal doseres i endetarmen påsættes den

vedlagte applikator og indføres i endetarmen. En lille mængde creme kan derefter doseres i

endetarmen ved et let tryk på tuben (for anvendelse og rengøring af applikatoren se pkt. 6.6).

Er området meget inflammeret og smertefuldt, anbefales det at applicere cremen med en

finger i stedet for med applikatoren.

Børn

Doloproct bør ikke anvendes til børn under 18 år, da der ikke er dokumentation for

sikkerhed og virkning hos denne patientgruppe.

4.3

Kontraindikationer

Brugen af Doloproct er kontraindiceret i tilfælde med lokal bakteriel, viral eller mykotisk

infektion, samt ved vaccinationsreaktioner i det berørte område.

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Da Doloproct rektalcreme indeholder det aktive stof lidocain, og ca. 30% af den påførte

dosis er systemisk tilgængelig, bør dette tages med i betragtning hos patienter, der får

medicin mod uregelmæssig hjerterytme (arytmi).

Hjælpestofferne (polysorbat 60, sorbitanstearat, paraffin, hvid blød, og paraffinolie) i

Doloproct rektalcreme kan nedsætte effektiviteten og sikkerheden af latexprodukter såsom

kondomer.

Det bør undgås, at Doloproct kommer i kontakt med øjnene. Hænderne bør vaskes

omhyggeligt efter hver påføring af Doloproct.

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Cetostearylalkohol kan medføre lokale hudreaktioner (f.eks. kontaktdermatitis).

Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner eller mild lokal irritation.

4.5

Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Det forventes, at samtidig behandling med CYP3A-hæmmere, herunder cobicistat-holdige

lægemidler, øger risikoen for systemiske bivirkninger. Kombination bør undgås,

dk_hum_51712_spc.doc

Side 2 af 7

medmindre fordelen opvejer den øgede risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.

Patienterne skal i givet fald overvåges for systemiske kortikosteroidbivirkninger.

Da Doloproct indeholder lidocain bør det gives med forsigtighed til patienter, der bliver

behandlet med antiarrytmika.

4.6

Graviditet og amning

Den kliniske indikation for behandling med Doloproct rektalcreme skal nøje vurderes, og

fordelene opvejes mod risici hos gravide og ammende kvinder. Især skal langvarig brug

undgås.

Graviditet

Der er ikke tilstrækkelige data om brugen af Doloproct rektalcreme til gravide kvinder.

Eksperimentelle dyreforsøg med glukokortikoider har vist reproduktiv toksicitet (se pkt.

5.3).

Epidemiologiske studier tyder på, at der muligvis kan være en øget risiko for læbe-

ganespalte hos nyfødte af kvinder, der er blevet behandlet med systemiske

glukokortikoider under graviditetens første trimester.

Doloproct indeholder en mild til moderat potent kortikosteroidformulering. I et stort

populationsbaseret kohortestudie (84.133 gravide kvinder fra UK General Practice

Research Database) fandt man en betydelig sammenhæng mellem forsinket fosterudvikling

og maternel eksponering for potente/meget potente topikale kortikosteroider, men ikke

med milde/moderate topikale steroider. Der blev ikke fundet nogen sammenhæng mellem

maternel eksponering for topikale kortikosteroider af nogen styrke, og læbe-ganespalte,

præmatur fødsel og fosterdød.

Der er utilstrækkelige data om topikal anvendelse af glukokortikoider under graviditet,

men der kan forventes en lavere risiko, da systemisk tilgængelighed af topikalt anvendte

glukokortikoider er meget lav. Generelt bør hudmidler der indeholder glukokortikoider

ikke anvendes i det første trimester af en graviditet.

Amning

Det vides ikke, om topikal administration af Doloproct svarende til maximal daglig dosis

på 3 mg flucortolonpivalat kan medføre tilstrækkelig systemisk administration af

flucortolonpivalat, til at det kan give påviselige mængder i modermælken. Der tilrådes

derfor forsigtighed ved behandling af ammende.

Efter rektal applikation er den anslåede totale absorption af lidocain ca. 30% af den

applicerede dosis. Under normale terapeutiske forhold forventes der ingen systemiske

virkninger af lidocain.

Fertilitet

Der er ikke udført fertilitetsstudier med Doloproct. Gentagne dosistoksicitetsstudier viste

ingen virkning på mandlige og kvindelige kønsorganer.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ingen mærkning.

Doloproct påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

dk_hum_51712_spc.doc

Side 3 af 7

4.8

Bivirkninger

Forekomsten af bivirkningerne er beregnet på basis af de samlede data fra kliniske studier

med 661 patienter.

Systemorganklasse

Almindelig

(≥1/100

til <1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud

fra

forhåndenværende

data)

Hud og subkutane

væv

Allergiske

hudreaktioner over

for et af

indholdsstofferne

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Brændende

fornemmelse på

applikationsstedet

Irritation på

applikationsstedet

Øjne

Sløret syn (se også

pkt. 4.4)

Efter længere tids brug af Doloproct rektalcreme (mere end fire uger) er der risiko for, at

patienten kan udvikle lokalreaktion med atrofi, striae eller teleangiektasier.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Toksicitetsstudier med de aktive indholdsstoffer i Doloproct viste ingen tegn på akut risiko

for intoksikation efter en enkelt rektal eller perianal administration af Doloproct eller i

tilfælde af utilsigtet overdosis.

Symptomer:

Indtages Doloproct peroralt ved et uheld (f.eks. hvis mere end ét suppositorie sluges) kan

en systemisk effekt af lidocainhydrochlorid forventes. Dette kan give alvorlig påvirkning

af hjerte-karsystemet (nedsættelse eller ophør af hjertefunktionen) og CNS-symptomer

(kramper og hæmning eller ophør af åndedrættet).

Behandling:

Behandling af en overdosis omfatter nøje overvågning af vitale funktioner, understøttende

behandling herunder ilttilførsel og symptomatisk behandling af centrale og

kardiovaskulære symptomer som f.eks. med korttidsvirkende barbiturater, beta-

sympatomimetika, atropin. Dialyse har ubetydelig værdi.

4.10

Udlevering

dk_hum_51712_spc.doc

Side 4 af 7

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

C 05 AA 08 – Glukokortikoidholdige præparater

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Doloproct er beregnet til lokal behandling af inflammatoriske tilstande i den nedre del af

rektum og i området omkring anus, primært forårsaget af hæmorider.

Doloproct lindrer smerte og kløe og leder til en regression af de inflammatoriske symptomer i

det behandlede område.

Doloproct kan ikke eliminere årsagen til hæmorider. Produkterne er imidlertid velegnede til

behandling forud for hæmoridektomi eller hæmorilyse samt som post-operativ behandling.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Doloproct creme og suppositorier er til topikal behandling, og virker analgetisk og

antiinflammatorisk hvor de appliceres. De aktive stoffer diffunderer ud af

formuleringsgrundlaget ind i det inflammatoriske væv, hvor de delvist optages til systemisk

cirkulation, metaboliseres, og til sidst udskilles. Der kræves ikke farmakologisk effektive

plasmakoncentrationer for at opnå en lokal terapeutisk effekt.

For at vurdere risikoen for systemisk effekt efter rektal applikation af Doloproct, er der udført

en række studier i frivillige forsøgspersoner.

Fluokortolon-21-pivalat

Efter rektal applikation af en enkeldosis på henholdsvis 1 g creme eller 1 suppositorie hos

raske forsøgspersoner blev kortikosteroidet kun ufuldstændigt absorberet.

Efter applikation af 2 suppositorier 3 gange dagligt i 4 uger til frivillige blev der ikke opnået

systemisk effektiv fluokortolon plasmakoncentration i steady state.

Kortikosteroid-21-estere, som f.eks. fluokortolon-21-pivalat, bliver hydrolyseret til det frie

steroid og den respektive fede syre allerede under absorptionen eller straks efter af ubikinøse

esteraser.

Fluokortolon udskilles som metabolitter, hovedsagligt i urinen. Efter i.v. administration er

plasmahalveringstider på ca. 1,3 timer og 4 timer blevet bestemt for henholdsvis fluokortolon

og dennes metabolitter.

Lidokain-HCl

Lidokain er ligeledes ufuldstændigt absorberet og biotilgængeligt efter rektal applikation af

creme eller suppositorie (henholdsvis 30 % og 24 % af en dosis).

Efter i.v. administration elimineres lidokain fra plasma med en halveringstid på 1-2 timer.

Lidokain er metaboliseret i den humane organisme gennem oxidativ N-desalkylering,

hydrolyse af amidbindingen og hydroxylering af den aromatiske ring til 4-hydroxy-2,6-

xylidin, som repræsenterer hovedmetabolitten (ca. 70 % af dosis) i urinen.

dk_hum_51712_spc.doc

Side 5 af 7

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Subkronisk og kronisk toksicitet

For at fastsætte den systemiske tolerance efter gentaget applikation af de aktive substanser, er

der udført toksicitetsstudier for både dermal og rektal applikation. De mest fremtrædende

effekter var de farmakodynamiske effekter, som var forventet af glukokortikoidet eller det

lokalbedøvende stof under de særlige forsøgsomstændigheder. Data vedrørende de to aktive

substansers resorption og biotilgængelighed indikerer imidlertid at der ikke er nogen

systemisk farmakodynamisk effekt hvis Doloproct er doseret i terapeutiske doser.

Reproduktionstoksicitet

Resultater af embryotoksicitetsstudier med fluokortolon eller lidokain hydrochlorid

indikerede, at der ikke kan forventes nogen embryotoksiske effekter i mennesker ved brug af

Doloproct. Dyreforsøg antyder, at administration af systemiske glukokortikoider under

graviditet kan bidrage til postnatale virkninger, som f.eks. kardiovaskulære og/eller

metaboliske sygdomme, samt til permanente ændringer i tætheden i

glukokortikoidreceptorerne, ændringer i neurotransmitteromsætningen, og i adfærden hos

afkommet.

Det er velkendt, at glukokortikoider har embryoletal og teratogen effekt i dyremodeller.

Resultaterne fra epidemiologiske studier er opsummeret i pkt. 4.6. Generelt har

glukokortikoider embryotoksiske og teratogene effekter (f.eks. ganespalte, skeletale

misdannelser, intrauterin vækstretardering, embryoletalitet) i passende testsystemer. Set i

lyset af de dyreeksperimentielle fund bør der udvises særlig forsigtighed med ordination af

Doloproct til gravide.

Genotoksicitet og karcinogenicitet

Undersøgelse af fluocortolons punktmutagene effekt i et bakterielt system indikerede intet

genotoksisk potentiale. Da der ikke er relevante indikationer på mutagent potentiale for stoffer

af glukokortikoidklassen, forventes der heller ikke den type effekter for fluokortolon ester.

Der er ikke udført eksperimentelle undersøgelser af lidokains genotoksiske potentiale.

Særlige studier af de aktive ingrediensers evne til at danne tumorer er ikke udført. Kendskab

til struktur og farmakologiske virkningsmekanismer, samt resultaterne af toksikologiske

langtidsstudier og mutagenicitetsstudier, har ikke indikeret et potentiale for tumordannelse for

nogle af de aktive ingredienser i Doloproct.

Lokal tolerance

Undersøgelser af lokal tolerance på hud og slimhinder afslørede ingen forandringer ud over

de topikale bivirkninger, som glukokortikoider er kendt for.

Eksperimentelle undersøgelser, for at klarlægge mulige sensitiviserende effekter, er ikke

udført på de aktive ingredienser i Doloproct. Litteraturdata foreslår at såvel de aktive

ingredienser som hjælpestofferne kan være årsag til de allergiske hudreaktioner, der sporadisk

er observeret efter brug af Doloproct. Doloproct forventes dog kun at være årsag til

kontaktallergi i meget sjældne tilfælde.

dk_hum_51712_spc.doc

Side 6 af 7

6.0

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polysorbat 60; sorbitanstearat; cetostearylalkohol; paraffinolie; paraffin, hvid, blød; dinatri-

umedetat; natriumdihydrogenphosphatdihydrat; dinatriumphosphatdodecahydrat; benzyl-

alkohol; vand, renset.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Tube.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Anvendelse af applikatoren:

Anvend ikke applikatoren, hvis den er i stykker. Skru applikatoren helt på tuben. Rengør

applikatoren udvendigt med et stykke køkkenrulle efter hver gang, den har været anvendt.

Fjern det tilbageværende creme i applikatoren med en vatpind og rengør igen med et styk-ke

køkkenrulle. Skyld applikatoren under varmt vand i ca. 1 minut og tør applikatoren ud-

vendigt med et stykke køkkenrulle.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

2care4 ApS

Stenhuggervej 12

6710 Esbjerg V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

51712

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. december 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

29. januar 2021

dk_hum_51712_spc.doc

Side 7 af 7

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information